Energiebesparing aan de hogedrukzijde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparing aan de hogedrukzijde"

Transcriptie

1 Energiebesparing aan de hogedrukzijde Peter Roth Güntner AG & Co. KG Energiebesparing is een onderwerp waarover al jaar en dag in brede kring gesproken wordt. Ooit begonnen als een louter theoretische verhandeling bij academische instituten is het zelfs een onderwerp bij praatprogramma s op de televisie waarbij jan-en-alleman zijn zegje kan doen. Maar moet men in feite wel energie wel besparen? De volledige energie-inhoud van de planeet aarde is praktisch gesproken onuitputtelijk, temeer omdat de planeet een enorme ononderbroken energiestroom van de zon ontvangt. De werkelijke moeilijkheden rijzen door de voorwaarden en de gevolgen van de omzetting van een willekeurige energiedrager in technisch bruikbare energie. Daarom moeten we eigenlijk in plaats van energiebesparing spreken van energieomzetting met de geringst mogelijke inspanning. Dat betekent enerzijds dat we zoeken naar een zo economisch mogelijke (lees: zo goedkoop mogelijke) lediging van onze thermische noden. Anderzijds willen wij onze eerste levensbehoeften, zoals een schone leefomgeving, gezonde en voldoende levensmiddelen en een stabiel sociaal systeem, zo min mogelijk door de processen van energieomzetting laten aantasten. Juist het laatste onderwerp, het niet-fi nanciële aspect, wordt in het tweede deel van de Vierde VN-rapport over de Klimaatverandering van maart 2007 behandeld en heeft grote belangstelling gewekt. Ook Güntner AG & Co. KG heeft zich aan deze waarden verplicht en heeft deze daarom enige jaren geleden in de bedrijfsstrategie verankerd. Juist bij warmtewisselaars ligt het voor de hand na te denken over deze energiestromen. Bij de meeste koude-installaties waar de omgevingslucht zowel als warmtebron als warmteput wordt gebruikt, worden lamellenwarmtewisselaars toegepast. De constructie en thermografische werking van deze warmtewisselaars heeft een wezenlijke invloed op het energiegebruik van een koude-installatie. In dit artikel worden de thermodynamische samenhang van de hogedrukzijde dat is de warmteafgevende zijde van een koude-installatie theoretische en praktisch behandeld. Invloed op COP Om het rendement van een technisch proces te omschrijven beschouwt men de verhouding van de opbrengst jegens de geïnvesteerde arbeid. Bij een koudeinstallatie is de aan goederen of koelcel onttrokken warmte, het koelvermogen en de te investeren arbeid, de stroom die nodig is voor de compressor. Bij een koude-installaties spreken we over de COP: COP = Qo/W Waarbij COP = (Coeffi cient of Performance) Qo = Koudecapaciteit in Watt W = Compressorcapaciteit in Watt We beschouwen hierna uitsluitend het eentrapsproces om koude te ontwikkelen omdat dit proces het meest verbreid is. Hierbij wordt een warmtebron, bijvoorbeeld aan een koelcel, warmte onttrokken die. als verdampingswarmte voor het vloeibare koudemiddel opgenomen wordt. De koudemiddeldamp 29

2 wordt onder verhoging van de enthalpie in de compressor samengeperst, waarna het gas in de condensor onder afgifte van warmte wederom vloeibaar wordt. De verhoudingen tussen de opgenomen en afgegeven warmtehoeveelheid en gebruikte elektrische arbeid zijn afhankelijk van zowel het toegepaste koudemiddel als van de temperatuurniveaus. Deze samenhang kan aanschouwlijk in het log(p)-h-diagram van het betreffende koudemiddel gemaakt worden (afbeelding 1). In afbeelding 2 is te zien dat bij een verlaging van de condensatietempertuur de koudecapaciteit toeneemt en tegelijkertijd dat het opgenomen compressorvermogen afneemt. Beide effecten dragen bij aan het toenemen van de COP. De samenhang is in tabel 1 voor enige koudemiddelen bij verschillende temperatuurcondities berekend In tabel 2 wordt voor twee temperatuurbereiken de gemiddelde procentuele verbetering van de COP. door het verlagen van de condensatietempertuur met 1 K weergegeven. Dat betekent dat bij R404A het verlagen van de condensatietemperatuur van 43 C naar 41 C bij een constant gehouden verdampingstemperatuur van 10 C de COP> met 2 3,8 procent, dat is bijna 8 procent verbetert. Het gevolg is nu dat men acht procent minder compressorarbeid nodig heeft en daardoor ook circa acht procent elektriciteit bespaart. Hier is een groot potentieel van energiebesparing Het niveau van de verdampingstemperatuur heeft een grote invloed op het energiegebruik van een koude-installatie. Daarom moet grote aandacht besteed worden aan het zo laag mogelijk houden van de condensatietemperatuur Parameters Het is bijzonder belangrijker te weten welke maatregelen en welke parameters de condensatietemperatuur kunnen beïnvloeden. Het is nuttig om hiervoor eens te kijken naar twee basisvergelijkingen voor het berekenen van warmtewisselaars: Formule 3 Waar m = Koudemiddelmassastroom hc = Specifi eke condensatie-enthalpie k = Warmtegeleidingscoëfficiënt A = Warmtewisselaaroppervlakte t L = luchtinlaattemperatuur In de omkaderde formule (3) bevat alle thermodynamische parameters die van invloed zijn op de condensatietemperatuur. In detail betekent dit: hoe groter de hoeveelheidkoudemiddel is die condenseert hoe hoger, bij gelijkblijvende overige conditites, de condensatietempertuur moet worden gekozen. Anders gezegd: de koellast en de daartoe Tabel 1 COP van enige koudemiddelkringlopen: Entropische efficiëntie van de compressor: ),7; Dtoh = 10K voor to = 0, -10 C; Dtoh = 20 K voor to = -40 C; Dtu = 3K Tabel 2 Gemiddelde verbetering van de C.O.P. in procenten door het verlagen van de condensatietempertuur van 1 K benodigde hoeveelheid koudemiddel moet zo klein mogelijk worden gehouden teneinde lage condensatietemperaturen te kunnen handhaven. Het enthalpie verschil voor condensatie is een gegeven onderdeel van het koudeproces en kan niet of hoogstens door de keuze van het koudemiddel worden beïnvloed. Omdat de specifi eke condensatie-enthalpie aan de rechterzijde gelimiteerd wordt door de compressoruittredetemperatuur moet er voor gezorgd worden dat de inlaattemperatuur van het hete gas niet onnodig hoog is door een mogelijk slecht werkende compressor. Ook moet ervoor gewaakt worden dat de oververhitting tijdens de verdamping niet onnodig hoog wordt want dit kan eveneens leiden tot een duidelijke verhoging van de condensatie-enthalpie. Afbeelding 1: Koudemiddelkringloop in één trap Afbeelding 2: Drie koudemiddelenkringlopen bij gelijke verdampingstemperaturen en verschillende condensatietemperaturen 31

3 De warmteoverdrachtcoëffi ciënt moet zo hoog mogelijk zijn. Dit is een eigenschap van de betreffende warmtewisselaar. Güntner, als warmtewisselaarfabrikant, pleegt daarom voortdurend onderzoek naar geoptimaliseerde lamellenprofi elen en leidinggeometrieën teneinde steeds doelmatiger warmtewisselaars te produceren. Hoe groter het warmtewisselend oppervlak is, hoe lager de condensatietemperatuur bij overigens gelijkblijvende omstandigheden kan worden gekozen. Afbeelding 3 - Koudecapaciteit van drie thermostatische expansieventielen van verschillende grootte. Druckdifferenz deltap [bar] = drukverschil p [bar]; Verdampfungsleistung [kw] = verdampingsvermogen [kw]; Düse 7 / 8 / 9 = Doorlaat 7 / 8 / 9 Afbeelding 4 - Ontwerp van een thermostatisch expansieventiel met het minimaal toelaatbare drukverschil Druckdifferenz deltap [bar] = drukverschil p [bar]; Verdampfungsleistung [kw] = verdampingsvermogen [kw]; Düse 7 / 8 / 9 = Doorlaat 7 / 8 / 9; Auslegungspunkt = Ontwerpconditie Bovendien moet het gehele warmtewisselend oppervlak schoon zijn en vrije doorgang bieden aan de warmte-uitwisseling. Het ligt voor de hand dat de condensortemperatuur in directe relatie staat tot de luchtintredetemperatuur, dat is dus de omgevingstemperatuur. Dat betekent wel dat de warmtewisselaar zo veel mogelijk over verse buitenlucht moet kunnen beschikken. Daarom moet installatie in nauwe of slecht geventileerde ruimtes vermeden worden opdat de afgevoerde warme lucht niet opnieuw de condensor binnentreedt (recirculatie). De veelgehoorde opvatting dat de verdampinstemperatuur van het vermogen of de grootte van de compressor afhangt, is niet zonder meer correct. Weliswaar zorgt het grotere debiet van de compressor voor een verhoging van de condensatietemperatuur, maar niet omdat hij een hogere druk opbouwen kan, zoals duidelijk blijkt uit bovenstaande formule. Grenzen Zoals bovenstaand uiteengezet is, kan door verlaging van de condensatietemperatuur de efficiënte van de installatie verhoogd worden en daardoor in een verlaging van het energiegebruik resulteren. Dit leidt tot de vraag: hoever kan men gaan met het verlagen van de condensatietemperatuur? Wat is de technische limiet van de temperatuursverlaging? In afbeelding 1 is te zien dat de twee drukniveaus verbonden zijn door zowel de expansievoorziening en bij de drukverhogende voorziening (de compressor). Beide kunnen op het vaststellen van de minimum condensatietemperatuur invloed uitoefenen. Een kort onderzoek bij de compressorfabrikanten heeft uitgewezen dat er geen serieuze technische of thermodynamische beperkingen zijn vanwege de compressor om een lage condensatietemperatuur te bereiken. Bij twee gesprekspartners was de eerste reactie op de vraag naar de laagste mogelijke druk: die begrenzing bestaat niet. Toch kan de ene compressorserie beter voor lage condensatietemperaturen geëigend zijn dan de andere. Op verzoek kan bij schroefcompressors een externe oliepomp gemonteerd worden en er moet te allen tijde een minimale olietemperatuur gehandhaafd worden. Bij zuigercompressoren stelt een zekere overdruk om de uitlaatventielen tegen de veerdruk te openen en de resulterende verlaging van de COP een grens aan de minimumcondensatiedruk. Toch hebben deze technische begrenzingen slechts een minimale invloed op het vastleggen van de minimale condensatietemperatuur vergeleken met een andere belangrijke factor: het expansieventiel. Met uitzondering van expansiemachines die zeer zeldzaam zijn en nooit in de 32

4 koudetechniek zijn toegepast bestaan expansieorganen of uit ventielen of uit een capillair. Bij haast alle expansieventielen vormt de drukval de belangrijkste invloed op de doorgelaten volumestroom. In afbeelding 3 worden de koudecapaciteiten getoond van een thermostatisch expansieventiel met drie verschillende groottes van de doorlaatopeningen in relatie tot de ingestelde drukval. Berekeningsmethode Bij het ontwerpen van condensatoren en verdampers worden de drukken aan beide zijden van de compressor altijd beschouwd als de relevante drukken voor het omrekenen in de bijbehorende evenwichtstemperaturen. Dat houdt in dat bij de condensor de condensatietemperatuur bij de intrede van de condensor als nominale waarde aangegeven wordt; voor de verdamper geldt dit voor de uittredetemperatuur. Deze definities zijn zinvol omdat de drukval bij de fasewisseling afhankelijk van de warmtewisselaar is en niet als het grootst mogelijke drukverschil vermeld moet worden. Ook alle relevante standaarden houden zich aan deze conventie. Van de intrede in de condensator tot aan de uittrede uit de verdamper ondergaat het koudemiddel diverse keren een drukval. Afbeelding 5 - GPC ontwerpmodule voor thermostatische expansieventielen De condensatie- en de verdampingstemperatuur in de eerste stap worden als bekend verondersteld. De interne drukval in de condensator en de verdamper worden door het Güntner ontwerpprogramma GPC berekend en aangegeven. Normaliter zijn ze echter zo klein dat ze verwaarloosd kunnen worden. Ook de drukval in de koudemiddelverdeler wordt door ontwerpsoftware GPC berekend. De drukval in leidingen en armaturen moet door de ontwerper zelf berekend worden. Langs deze weg kan het heersende drukverschil over het expansieventiel nauwkeurig vastgesteld worden. Met de aanvullende gegevens, zoals het soort koudemiddel en de gewenste koudecapaciteit kan nu een passend thermostatisch expansieventiel gekozen worden uit de specifi catielijst van de leverancier. Het selectieproces is in afbeelding 4 beschreven. Ventielopening De ontwerpcondities in afbeelding 4 is vastgesteld aan de hand van de originele setpoints, bijvoorbeeld een drukval van 6 bar over het expansieventiel en een vereiste nominale verdampercapaciteit van 5 kw. Nozzle 8 wordt nu als kleinste mogelijke sproeier gekozen. Onder deze omstandigheden zal de nominale capaciteit circa 6 kw bedragen. Omdat de verdamper maximaal 5 kw kan afvoeren zal het expansieventiel op circa 85 procent afgesteld worden. Het expansieventiel kan de normale koelcapaciteit bereiken met slechts een drukverschil van 3,5 bar. Onder deze omstandigheden is het expansieventiel dan geheel geopend (honderd procent), hetgeen tevens inhoudt dat de condensatiedruk vermindert met 2,5 bar zonder dat de capaciteit beneden het nominale vermogen komt. De koude-installatie kan nu efficiënter presteren. Als nu een ventiel met de volgende grootte was gekoze zou de condensatiedruk zelfs met 5 bar kunnen afnemen. Dat betekent wel dat de ventielopening slechts vijftig procent van de ontwerpconditie ( = 6 bar) zal bedragen. Dit is dicht bij de minimumgrenswaarde voor thermostatische expansieventielen, omdat de besturingsnauwkeurigheid afneemt met het verkleinen van het ventielopeningspercentage. De keuze van een expansieventiel is dus altijd een optimalisatieaangelegenheid, 33

5 waarbij gekozen moet worden tussen een goed regelbaar ventiel enerzijds en het geringst mogelijke drukverschil over het ventiel anderzijds. Zelfs de belastingscurve van de te koelen ruimte moet in beschouwing worden genomen. Indien er namelijk snelle en aanzienlijke belastingsvariaties gedurende het koelproces te verwachten zijn, heeft de kleinere sproeier met de betere regelbaarheid de voorkeur, terwijl een grotere sproeier op zijn plaats is bij vrieshuizen met weinig variatie in de koellast. Omdat thans alle Güntner-verdampers voor de koudemiddelen R134a en R404A/R507 nu besteld kunnen worden inclusief een thermostatisch expansieventiel is de Güntner GPC ontwerpsoftware nu opgewaardeerd met een TEV-module. Deze module stelt de gebruiker in staat de thermostatische expansie onder de heersende voorwaarden nauwkeurig te berekenen, waarvoor verder geen andere software nodig is, zoals die van de fabrikant van expansieventielen waarbij alle voorwaarden opnieuw moeten worden ingebracht. De module berekent en toont ook de minimumcendensatietemperatuur en het ventielopeningspercentage onder ontwerpcondities. Bij een koelinstallatie met verscheidene apart gekoelde ruimtes of met verscheidene verdampers is de minimumcondensatietemperatuur voor alle verdampers gelijk vastgesteld. Dus zal de verdamper met de hoogste minimumcondensatietemperatuur de condensatietemperatuur van de gehele installatie bepalen. Zelfs als er maar één expansieventiel verkeerd is geselecteerd bestaat het risico dat daardoor de condensatietemperatuur van de gehele installatie te hoog wordt hetgeen resulteert in een onnodige hoog energiegebruik. Afbeelding 6 Temperatuurfrequentieverdeling in een jaar voor Madrid, Londen en München (meteonorm 5.0; 2003) Einzeljahresstunden [h] = Enkele jaaruren [h]; Temperatur [ C] = Temperatuur [ C] Afbeelding 7 Cumulatieve temperatuurfrequentieverdeling in een jaar voor Madrid, Londen en München Außentemperatur [ C] = Omgevingstemperatuur [ C] Jahresstunden [h] = Jaaruren [h] Omgevingstemperatuur Zoals in hierboven reeds vermeld heeft de omgevingstemperatuur, die gelijk is aan de luchtinlaattemperatuur van de condensor, een significante invloed op de condensatietemperatuur. Afbeeldingen 6 en 7 tonen twee verschillende manieren de uurlijkse gemiddelde temperatuur over de periode van een jaar van drie Europese steden. Afbeelding 6 toont voor elke temperatuurtrap (in stappen van 1K) het aantal uren waarop die temperatuur heerst in een zeker jaar en dat voor de drie steden Londen, Madrid en München. Het blijkt nu dat het aantal uren met zeer lage of zeer hoge temperaturen voor Londen aanzienlijk geringer is dan bij de andere steden. Londen heeft een tamelijk gematigd klimaat zonder extreme temperatuurvariaties. De (gemiddelde) jaartemperatuur is het laagste in München en het hoogst in Madrid. Al deze eigenschappen hebben invloed op het energiegebruik van een koude-installatie. Afbeelding 7 toont het totale aantal uren waarvan de heersende temperatuur boven een zekere omgevingstemperatuur was. Deze weergave wordt wel genoemd de cumulatieve tempera- 35

6 Afbeelding 8 - Energie-efficiëntieklasse volgens Eurovent, catalogusspecificatie. Temperatur [ C] = Temperatuur [ C]; Jahresstunden [h] = Jaaruren [h]; Verflüssigungstemperatur tc, geregelt = condensatietemperatuur tc, geregeld; Verflüssigungstemperatur tc, geregelt auf tc.min = 25 C = condensatietemperatuur tc, geregeld op tc.min = 25 C; Theoretische mögliche Verflüssigungstemperatur tc [ C] = Theoretisch mogelijk condensatietemperatuur tc [ C]; Außentemperatur [ C] = Omgevingstemperatuur [ C] Afbeelding 9 - Percentage van de C.O.P.-afname vanwege de ventilatorcapaciteit, afhankelijk van de energie-efficiëntieklasse van een condensor COP (incl. Vent)/COP [%] = COP (incl. Ventilatorcap.)/COP [%] tuurfrequentieverdeling. Ze is speciaal geschikt om het effect van het verminderen van de condensatietemperatuur aan te tonen. Afbeelding 8 verklaart het effect van een verlaagde condensatietemperatuur gebaseerd op de omgevingstemperatuurverdeling voor München (blauwe curve). Als we aannemen dat een constante koelcapaciteit gehandhaafd moet worden gedurende het gehele jaar, dat is 8760 uren, wordt het temperatuurverschil tussen de condensatietemperatuur en de luchtintredetemperatuur voornamelijk beïnvloed door het warmteoverdrachtsgedrag van de condensor (zie formule [3]). In de situatie volgens afbeelding 8 is het temperatuurverschil 15 K. De theoretisch vereiste condensatietemperatuur is gekoppeld aan de luchttemperatuur waarbij dezelfde temperatuurverschilwaarde gehandhaafd blijft gedurende de gehele periode. Vanwege de werkelijk optredende temperatuurafhankelijke warmteoverdrachtcoëffi ciënten en andere technisch gerelateerde neveneffecten zal de temperatuurverschilwaarde afwijkingen van de oorspronkelijk aangenomen constante vertonen. Deze afwijkingen zijn echter zo gering dat zij geen invloed hebben op de relevantie van deze veralgemeende situatie. In het geval van een verminderde koellast vanwege het dalen van de omgevingstemperatuur, zoals dit van toepassing is op bijvoorbeeld airconditioninginstallaties, kan formule [3] toegepast worden om een kleiner temperatuurverschil vast te stellen. Vanwege de duidelijkheid wordt deze optie niet verder verklaard in de volgende tekst. De gele en lichtblauwe lijn stellen thermostatisch expansieventielen van verschillende afmetingen voor omdat de minimumcondensatietemperatuur afhangt van het gebruikte thermostatisch expansieventiel. Voor een klein expansieventiel werd een minimumcondensatietemperatuur van 40 C vastgesteld (gele lijn). Dat betekent dat de condensorventilatoren slechts gedurende enkele, bijzonder warme uren, op vol vermogen kunnen draaien. Na 200 warmste uren moet de snelheid al worden teruggenomen om de minimumcondensatietemperatuur van 40 C te kunnen handhaven. Daardoor draait de installatie onafhankelijk van de omgevingstemperatuur met een COP van 2,7. Door grotere expansieventielen te gebruiken kan de minimumcondensatietemperatuur verlaagd worden tot 25 C. Dit betekent dat de condensatorventilatoren met vol vermogen kunnen draaien gedurende ongeveer 4000 per jaar. Met elke uur dat de ventilatoren in vergelijken met de eerstgenoemde situatie op vol vermogen kunnen draaien wordt de totale efficiëntie van de installatie verbeterd. De maximum COP die nu bereikt wordt is 4,2. Dit resulteert in een enorme energiebesparing die in dit voorbeeld tot 25 procent kan oplopen. Helaas kunnen vele koelinstallaties in de praktijk worden gevonden waarvoor de minimumcondensatietemperatuur nooit is berekend. Maar al te vaak worden de lokale condensordrukventielen ingesteld op een zeer hoge standaard om aan de veilige kant te blijven. Zulke koelinstallaties draaien met een lage effi ciëntie zonder dat er iets bij gewonnen wordt. Een eenvoudige eenmalige ingreep aan de verstelbare potentiemeter van de condensotordrukventielen 36

7 kan vaak helpen om geld te besparen zonder enige negatieve bijwerkingen (zie tabel II). Echter, er moet wel voor elke gekoelde ruimte gecontroleerd worden of deze ingreep een daling van de condensatietemperatuur beneden de voor de relevante verdamper toegestane minimumwaarde tot gevolg heeft, waardoor de volledige nominale koelcapaciteit voor de bewuste koelruimte niet langer beschikbaar is. Zulke situaties zouden zich slechts in het ventilatorregelgebied kunnen voordoen, bijvoorbeeld bij lagere omgevingstemperaturen dan die welke tijdens het ontwerp werden aangenomen. In sommige gevallen wordt de koellast dan ook minder zodat de verminderde koelcapaciteit toch nog voldoende kan blijken. Is dit niet het geval dan kan een verwisseling van de sproeier van het thermostatisch expansieventiel voor de bewuste te koelen ruimte overwogen worden. oorspronkelijke eenvoudige C.O.P. De volgende twee uitspraken kunnen aan de hand van het diagram gedaan worden: Het gebruik van ventilatoren met een hoog energiegebruik kan resulteren in een aanmerkelijke afname van de totale COP (tot wel 20 procent). Hoe hoger de COP van een koelinstallatie is, hoe belangrijker de negatieve invloed van het ventilatorvermogen op de totale effi ciëntie is. Als men een energiezuinige koudeinstallatie wil ontwerpen, dan is het gebruik van energiezuinige ventilatoren van groot belang. Vanwege het feit dat energiezuinige ventilatoren een lagere luchtstroomsnelheid hebben, moeten warmtewisssellars met een groter wartewisselend oppervlak gekozen worden. Bovendien wordt door deze keuze als positief neveneffect een aanzienlijke afname van het geluid bereikt. Invloed Alle voorgaande voorbeelden inzake de COP van een koude-installatie betrekken alleen het energiegebruik van de compressor in rekening. Elke condensor echter is voorzien van elektrisch aangedreven ventilatoren om de warmteoverdracht te bevorderen en om het warmtewisselend oppervlak zo klein mogelijk te houden. De aandrijfenergie van deze ventilatoren kan in rekening gebracht worden voor de totale COP van de koude-installatie. Sinds 2006 zijn de leden van het Eurovent Certificatieprogramma verplicht om de energie-efficiëntieklasse van hun warmtewisselaars kenbaar te maken in hun catalogi. De energie-efficiëntieklasse is een aanwijzing voor de verhouding tussen het elektrische energiegebruik en de nominale condensorcapaciteit (zie tabel III). Krachtige ventilatoren met hoge toerentallen en luchtdebieten vereisen veel elektriciteit en worden daarom geclassificeerd als apparatuur met een hoge energieconsumptie. Minder krachtige ventilatoren met een lager toerental vereisen minder elektriciteit en hebben dus een kleiner luchtdebiet; zij behoren tot de klasse van apparaten met een lage energieconsumptie. Afbeelding 8 laat zien hoe de eerder toegepaste simpele C.O.P. instort wanneer het energiegebruik van de ventilator in rekening wordt gebracht. Het instorten is zelf weer afhankelijk van de Summary The condensing temperature has a significant influence on the efficiency of a refrigerating plant. The lower the technically achievable condensing temperature is, the lower the required operating energy input for compression, resulting automatically in lower operating costs for the refrigerating plant. Several different measures can be taken to decrease the condensing temperature. The size of the heat exchanger surface and the type and control of condenser fans have the greatest inl uence. In practice many refrigerating plants are still operated with unnecessarily high condensing temperatures, because the interrelation between the expansion valve selection and the condensing temperature is not calculated in detail so that values with fairly high tolerances need to be set for security reasons. Accurate calculations can now be done easily with the new TEV module integrated in the Güntner design software GPC. The correct condenser fan selection also helps to save energy. The energy efi ciency classii cation of condensers as stated in the catalogues is a useful indicator for the heat exchanger selection. The environment benei ts from the selection of highly efficient condensers not only due to savings in energy and operating costs, but also due to the related reduction in noise emissions. Samenvatting De condensatietemperatuur heeft een significante invloed op de efficiëntie van een koude-installatie. Hoe lager de technisch haalbare condensatietemperatuur is, hoe lager het energiegebruik van de compressor, automatisch resulterend in lagere totale kosten. Er kunnen diverse maatregelen getroffen worden om de condensatietemperatuur te verminderen. De afmeting van het warmtewisselend oppervlak, het type en de besturing van de condensorventilatoren hebben de meeste invloed. In het praktijk bestaan er nog vele koude-installaties die werken met onnodig hoge condensatietemperaturen, omdat de wisselwerking tussen de keuze van het thermostatisch expansieventiel en de condensatietemperatuur nooit in detail is berekend zodat de waardes tamelijke hoge toleranties moeten hebben om betrouwbaar te kunnen werken. Nauwkeurige berekeneingen kunen thans eenvoudig gemaakt worden met de nieuw thermostatisch-expansieventielmodule die geïntegreerd is in de Güntner ontwerpsoftware GPC. De juiste condensatorventilatorkeuze helpt ook bij het besparen van energie. De energie-efficiëntieklasse van condensors zoals vermeld in de catalogi is een bruikbare hulp bij de keuze van een warmtewisselaar. Het milieu is ook gebaat bij een juiste keuze van condensors met een hoge efficiëntie, niet alleen vanwege de besparing op energie en kosten maar ook door de vermindering van de geluidproductie. 37

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming H01N2a: Energieconversiemachines- en systemen Academiejaar 2010-2011 Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming Professor: Martine Baelmans Assistent: Clara

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

ENERGY EFFICIENCY OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00. Nominal airflow: Initial efficiency 0.4 µm: Minimum efficiency 0.4 µm: Annual Energy Consumption:

ENERGY EFFICIENCY OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00. Nominal airflow: Initial efficiency 0.4 µm: Minimum efficiency 0.4 µm: Annual Energy Consumption: OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 NIEUWE EUROVENT NORM VOOR LUCHTFILTERS OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s AIRFILTERS ;OM-11- ;T2012 Clean air solutions m 3 /s AIRFILTERS ;OM-11- ;T2012 0.9 BESPAAR

Nadere informatie

Fig. 1 De schroefcompressor (bron Mayekawa)

Fig. 1 De schroefcompressor (bron Mayekawa) Wijbenga info sheet 8: Economisers Een eco of economiser is een term die vaak voorbij komt bij de toepassing van schroefcompressoren in een koelinstallatie, zeker wanneer het een vriesinstallatie betreft.

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 2 februari 2006 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee of drie open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is

Nadere informatie

Minder, anders en efficiënter

Minder, anders en efficiënter De Zonne-arc vzw Energiezuinig anders De warmtepomp, de natuur als bron van verwarming. Willy Lievens, Z.O.T. (Zacht Onthechte Technoloog) N.U.L. (Niet Uitgebluste Leraar) Minder, anders en efficiënter

Nadere informatie

Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie. Case. A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie. Case. A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Restwarmtebenutting in de vleesverwerkende industrie d.m.v. HT-warmtepompen Case A.(Fons)M.G. Pennartz Ir. Manager team Energie KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Aan bod komen: Situatie omschrijving case vleesbedrijf

Nadere informatie

Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa De Hydro-Pro warmtepompen Creating Connections Bosta, uw totaalleverancier in zwembadartikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar ervaring in de handel in leidingsystemen en toebehoren. We zijn

Nadere informatie

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker Auteur: Rudy Beulens E-mail: rudy.beulens@sbmopleidingen.be 1 Wat is koeltechniek Is een verzameling van technische oplossingen Bedoeld om ruimten,

Nadere informatie

Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen

Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen Pool & Spa De Hydro PRO warmtepompen Creating Connections Bosta, uw totaalleverancier in zwembadartikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar ervaring in de handel in leidingsystemen en toebehoren. We zijn

Nadere informatie

Verdampingscondensors

Verdampingscondensors Wijbenga info sheet 7: Verdampingscondensors Een traditionele compressie koelinstallatie bestaat naast de basis componenten als compressor, verdamper, vloeistofvat of afscheider en expansieorgaan ook uit

Nadere informatie

Pool & Spa De Duratech warmtepompen

Pool & Spa De Duratech warmtepompen Pool & Spa De Duratech warmtepompen De ideale oplossing voor de verwarming van uw zwembad en spa. Bosta... a perfect fit! Bosta, uw totaalleverancier in zwembad artikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

Niet condenseerbare gassen

Niet condenseerbare gassen Wijbenga info sheet 4: Niet condenseerbare gassen Dit artikel zal dieper ingaan op de negatieve gevolgen van niet condenseerbare gassen in de koelinstallatie, hoe ze er in kunnen komen en het belangrijkst,

Nadere informatie

www.hth-hth.nl Energie kosten besparen met Gesloten Hybride Medium-koeler (GHM)

www.hth-hth.nl Energie kosten besparen met Gesloten Hybride Medium-koeler (GHM) RBO bank 37 62 72 732 BN NL 39 RBO 0376 272 732 K o n t r ak t v o o r wa a r d e n nternet..www.hth-hth.nl Handelsr.K.v.K.04054189 BTW. NL0370 4494 1B01 Ten rlo 6 7921 V Zuidwolde Tel. 0528 371010 Fax

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

chillers PRODUCENT VAN CHILLERS EN SYSTEEMKLIMATISERING Tekst: ing. Dick Havenaar De fabriek van Rittal in Valeggio, Italië.

chillers PRODUCENT VAN CHILLERS EN SYSTEEMKLIMATISERING Tekst: ing. Dick Havenaar De fabriek van Rittal in Valeggio, Italië. chillers Tekst: ing. Dick Havenaar PRODUCENT VAN CHILLERS EN SYSTEEMKLIMATISERING De fabriek van Rittal in Valeggio, Italië. 16 Andrea Lazzaro (links) en Elbert Raben controleren een 12 kw LCPrack in DX-uitvoering.

Nadere informatie

PERFORMO-A R/H. PERFORMO-A R/H (type ) Luchtgekoelde chillers Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling

PERFORMO-A R/H. PERFORMO-A R/H (type ) Luchtgekoelde chillers Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling PERFORMO-A R/H PERFORMO-A R/H (type 30-196) Luchtgekoelde chillers Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling De Aircool koudwateraggregaten onderscheiden zich door: Innovatief, dynamisch en marktgericht.

Nadere informatie

STIEBEL ELTRON zit vol energie.

STIEBEL ELTRON zit vol energie. STIEBEL ELTRON zit vol energie. Uit ideeën ontstaan bij ons innovaties die de markt in beweging brengen. Als technisch gedreven onderneming gaan wij oplossingsgericht te werk en ontwikkelen we uitstekende,

Nadere informatie

Themadag Centraal versus decentraal koelen

Themadag Centraal versus decentraal koelen Themadag Centraal versus decentraal koelen Centrale versus decentrale industriële koelsystemen D.R. Wentink Adviesburo Verhoef Centraal versus decentraal koelen. Inhoudsopgave: 1. Definitie en verschillende

Nadere informatie

Visie op compressortechnologie en systeemefficiëntie

Visie op compressortechnologie en systeemefficiëntie Door Ruud van Dissel BITZER Benelux bvba Vision to compressor technology and system effyciency Visie op compressortechnologie en systeemefficiëntie Met het definitieve einde van R22 in Europa zal menig

Nadere informatie

KOELING VAN DATACENTERS DOOR DE JAREN HEEN DATA CENTER

KOELING VAN DATACENTERS DOOR DE JAREN HEEN DATA CENTER KOELING VAN DATACENTERS DOOR DE JAREN HEEN DATA CENTER AGENDA STULZ Groep B.V. Huidige EU doelstelling Energiestromen in een datacenter EER waarde Evolutie koelsystemen Toekomst STULZ GROEP B.V. Airconditioning

Nadere informatie

Enertronic control system

Enertronic control system Enertronic control system Integrale Chiller Besturingstechnologie Maximalisatie Van Deellast COP Adaptieve Regeling GBS-Communicatiemogelijkheid Conventionele koelmachinebesturing Kenmerk: individuele

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis 2011-2012. Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen Amaryllis : Deel 2 Energiemonitoring projectnummer 1400007415 Januari 2013 Energiemonitoring Plantmonitoring

Nadere informatie

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP 20-200 kw lennoxemea.com ECOLEAN, warmteterugwinning PRESTATIE De ECOLEAN levert energie-efficiëntie bij vol- en deellast dankzij het gebruik van R410A

Nadere informatie

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com

ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP. 20-200 kw. lennoxemea.com ECOLEAN LUCHT/WATER VLOEISTOFKOELER EN WARMTEPOMP 20-200 kw lennoxemea.com ECOLEAN, warmteterugwinning PRESTATIE De ECOLEAN levert energie-efficiëntie bij vol- en deellast dankzij het gebruik van R410A

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw

Opleiding Duurzaam Gebouw 1 Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE PASSIEF / LAGE ENERGIE Leefmilieu Brussel Theoretische inleiding tot koeling Filip GRILLET Cenergie CVBA Doelstellingen van de presentatie Koude-opwekkingsprincipes

Nadere informatie

Pool & Spa De Duratech warmtepompen

Pool & Spa De Duratech warmtepompen Pool & Spa De Duratech warmtepompen De ideale oplossing voor de verwarming van uw zwembad en spa. Bosta... a perfect fit! Bosta, uw totaalleverancier in zwembad artikelen Bosta heeft al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Het juiste koelsysteem voor uw technische ruimte In technische

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel THEORETISCHE INLEIDING TOT KOELING Jan Maeyens Cenergie CVBA Doelstellingen van de presentatie Koude-opwekkingsprincipe Technieken en technologieën

Nadere informatie

ONDERKOELING-OVERVERHITTING. Rudy Beulens

ONDERKOELING-OVERVERHITTING. Rudy Beulens ONDERKOELING-OVERVERHITTING Rudy Beulens UNIE DER BELGISCHE FRIGORISTEN AIR CONDITIONING ASSOCIATION Water bij 1 bar absoluut of 0 bar relatief IJsblok van -20 C smelten tot 0 C : latente warmte Opwarmen

Nadere informatie

WARMTE UIT KOUDE. Inzet van warmte uit koude (koelinstallaties) Kansen en rentabiliteit. warmte uit koude is geld waard

WARMTE UIT KOUDE. Inzet van warmte uit koude (koelinstallaties) Kansen en rentabiliteit. warmte uit koude is geld waard Inzet van warmte uit koude (koelinstallaties) Kansen en rentabiliteit warmte uit koude is geld waard Fons Pennartz (KWA) Jan Grift (Energy Matters) 1 Wetgeving & timing 1 januari 2010 (bij)vullen met nieuw

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) dinsdag 21 januari 2003 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is een formulier

Nadere informatie

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units Verdyn & Verdyn Cool HR-balansventilatie units Plug and play Hoog rendement warmte terugwinning Energiezuinige ventilatoren Hoge COP HR-balansventilatie units type Verdyn & Verdyn Cool Ventileren is noodzakelijk

Nadere informatie

Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland

Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland Compressorless Datacenter cooling Thank you for your attention! with

Nadere informatie

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Vraagstelling Inventariseren van de WKO-installaties van de complexen Wachter-Valpoort en Contrefort-Chrispijn.

Nadere informatie

MULTIPOWER-A R/H. Multipower-A R/H (type ) Luchtgekoeld koudwateraggregaat Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling

MULTIPOWER-A R/H. Multipower-A R/H (type ) Luchtgekoeld koudwateraggregaat Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling MULTIPOWER-A R/H Multipower-A R/H (type 90-610) Luchtgekoeld koudwateraggregaat Alleen koelen / warmtepomp Voor buitenopstelling De Aircool koudwateraggregaten onderscheiden zich door: innovatief, dynamisch

Nadere informatie

Weishaupt lucht/water-warmtepompen. De hoogefficiënte lucht/water-warmtepompen: verbeterde COP en stille werking. Dat is betrouwbaarheid.

Weishaupt lucht/water-warmtepompen. De hoogefficiënte lucht/water-warmtepompen: verbeterde COP en stille werking. Dat is betrouwbaarheid. Weishaupt lucht/water-warmtepompen De hoogefficiënte lucht/water-warmtepompen: verbeterde COP en stille werking Dat is betrouwbaarheid. Weishaupt lucht/water-warmtepomp: Efficiëntie in een nieuw formaat

Nadere informatie

KOUDWATERAGGREGATEN serie

KOUDWATERAGGREGATEN serie Koudwateraggregaten KOUDWATERAGGREGATEN serie De Aircool koudwateraggregaten lijn bestaat uit een complete serie van 6 kw tot 1665 kw, zowel lucht- als watergekoelde uitvoeringen. Ook is er een warmtepompuitvoering

Nadere informatie

Themadag Centraal versus decentraal koelen. Centrale versus decentrale industriële koelsystemen. D.R. Wentink Adviesburo Verhoef

Themadag Centraal versus decentraal koelen. Centrale versus decentrale industriële koelsystemen. D.R. Wentink Adviesburo Verhoef Themadag Centraal versus decentraal koelen Centrale versus decentrale industriële koelsystemen D.R. Wentink Adviesburo Verhoef Centraal versus decentraal koelen. Inhoudsopgave: 1. Definitie en verschillende

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

Cooling & Heating Innovations

Cooling & Heating Innovations Cooling & Heating Innovations W A R M T E P O M P E N D e w a r m t e p o m p a l s w a r m t e b r o n i s d é o p l o s s i n g v o o r onze dagelijkse behoefte aan verwarming met een zo hoog mogelijk

Nadere informatie

VERRIJK UW VAKMANSCHAP DIMENSIONERING VAN LEIDINGEN

VERRIJK UW VAKMANSCHAP DIMENSIONERING VAN LEIDINGEN VERRIJK UW VAKMANSCHAP DIMENSIONERING VAN LEIDINGEN Zijn vuistregels nog hedendaags? Is de snelheid de parameter om te dimensioneren? Is er een verband tussen het type koudemiddel en de berekening? Vuistregel..

Nadere informatie

oefenopgaven wb oktober 2003

oefenopgaven wb oktober 2003 oefenopgaven wb1224 2 oktober 2003 Opgave 1 Stoom met een druk van 38 bar en een temperatuur van 470 C wordt geëxpandeerd in een stoom-turbine tot een druk van 0,05 bar. De warmteuitwisseling van de turbine

Nadere informatie

Nat N u at u u r u l r i l j i ke k ko k u o d u e d mi m d i de d le l n, n een n atu at u u r u l r i l j i ke k ke k uze u!

Nat N u at u u r u l r i l j i ke k ko k u o d u e d mi m d i de d le l n, n een n atu at u u r u l r i l j i ke k ke k uze u! , een natuurlijke keuze! De toekomst van koudemiddelen met hoge GWP: GWP Koudemiddelen 1 Meer dan 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 N R717 Amoniac N R744 CO2 HFO R1270 Propylene HC R600a Isobutaan

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

MIP2 Groene Datacenters

MIP2 Groene Datacenters Gebruik van omgevingskoude Concept Gemiddelde buitentemperatuur = ca 10 C Gemiddelde binnentemperatuur = 22 tot 34 C Afhankelijk van concept binnen in het DC Afhankelijk van het gekozen koelsysteem Afhankelijk

Nadere informatie

ENALYZER FOR COOLING 1. TAGS

ENALYZER FOR COOLING 1. TAGS ENALYZER FOR COOLING Geschikt voor: Koelcompressoren met een geïnstalleerd vermogen vanaf 50 kw Basis koel-layout: ééntraps systeem zonder warmterecuperatie basis chiller met ijswatercircuit Afhankelijk

Nadere informatie

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram Wijbenga info sheet 3: De hogedrukvlotter De hogedrukvlotter voor de koudetechniek is een uitvinding van Theodor Witt, oprichter van de Kältemaschinenfabrik Witt uit Duitsland en al meer dan 100 jaar de

Nadere informatie

Praktijkgids Energiebesparing bij veredelingsprocessen

Praktijkgids Energiebesparing bij veredelingsprocessen 1 Inleiding... 1 2 Warmteverliezen van open verfapparaten bij temperaturen dicht bij het kookpunt... 2 3 Bobijn- en boomverfautoclaven... 3 4 Warmteherwinning... 7 5 Samenvatting van adviezen voor energiebesparingen...

Nadere informatie

Warmteterugwinningsystemen. Verspil de energie van uw koelunit niet maar maak er gratis warm water van

Warmteterugwinningsystemen. Verspil de energie van uw koelunit niet maar maak er gratis warm water van Warmteterugwinningsystemen Verspil de energie van uw koelunit niet maar maak er gratis warm water van Stop verspilling! Het energieverbruik van boilers vertegenwoordigt een steeds groter deel van de totale

Nadere informatie

De verlaging van het totale CO2-

De verlaging van het totale CO2- Ontwerp van verdampers en condensors voor koudemiddelmengsels met een grote temperatuurverschuiving (deel 1) De nieuwe F-gassenverordening (EU nr. 517/2014) is sinds 1 januari 2015 van kracht. Het is de

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 21 juni 2010 tijd: 14.00-17.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. AB-QM: Perfectie in regeltechniek. Regelen én balanceren met één afsluiter

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. AB-QM: Perfectie in regeltechniek. Regelen én balanceren met één afsluiter MAKING MODERN LIVING POSSIBLE : Perfectie in regeltechniek Regelen én balanceren met één afsluiter » De toekomst begint nu Het doel van een klimaatinstallatie is duidelijk: een aangenaam binnenklimaat

Nadere informatie

DR-KTA-X. Deelreglement Koeltechniek Algemeen (KTA)

DR-KTA-X. Deelreglement Koeltechniek Algemeen (KTA) DR-KTA-X Deelreglement Koeltechniek Algemeen (KTA) Uitgave: juli 2006 DR-KTA-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : Zwijndrecht Aard : Deeltijd, mondeling onderwijs Naast dit reglement is het

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

LUCHTGEKOELD WATERKOEL-AGGREGAAT ALLEEN KOELEN / WARMTEPOMP 30RA/30RH KRACHTIG EN COMPACT

LUCHTGEKOELD WATERKOEL-AGGREGAAT ALLEEN KOELEN / WARMTEPOMP 30RA/30RH KRACHTIG EN COMPACT A Q U A S N A P J U N I O R LUCHTGEKOELD WATERKOEL-AGGREGAAT ALLEEN KOELEN / WARMTEPOMP 30RA/30RH KRACHTIG EN COMPACT ALLE NODIGE WATER- ZIJDIGE COMPONENTEN ZIJN AL INGEBOUWD De Aquasnap Junior completeert

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 7 april 2014 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar mee.

Nadere informatie

TRENDS IN RETAIL INDUSTRY REFRIGERATION

TRENDS IN RETAIL INDUSTRY REFRIGERATION TRENDS IN RETAIL INDUSTRY REFRIGERATION Ruud van Dissel Managing Director BITZER BENELUX Ede 13.06.2017 1. Algemeen 2. TRENDS IN TECHNOLOGY voor kleine supermarkt voor grote supermarkt 3. Andere TRENDS

Nadere informatie

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Warmtepompen M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Elektrische verwarming Minder CO2 uitstoot Stookolie CV Ketel M-Thermal Het verwarmen met een lucht/water zorgt veruit voor het minste CO2 uitstoot.

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Hoeveel energie steekt U in uw pompsystemen??????? Consulting & Sales Engineer Drives & Controls. Bij voorkeur de juiste!!!!

Hoeveel energie steekt U in uw pompsystemen??????? Consulting & Sales Engineer Drives & Controls. Bij voorkeur de juiste!!!! Hoeveel energie steekt U in uw pompsystemen??????? Consulting & Sales Engineer Drives & Controls Bij voorkeur de juiste!!!! ELEKTRICITEITSVERBRUIK Onderzochte en bewezen stellingen: Besparingen op het

Nadere informatie

Gasabsorptiewarmtepomp

Gasabsorptiewarmtepomp IX. Gasabsorptiewarmtepomp IX-1 170 IX Voor aanvullende informatie over producten, diensten en organisatie zie ook onze website: nl.remeha.com De is een verwarmingsoplossing die tevens bij uitstek geschikt

Nadere informatie

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS

Wandmodel. airconditioners. Creators of air JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS Creators of air Wandmodel airconditioners JAPANSE TOPKWALITEIT AIRCONDITIONERS De nieuwe LU-serie van Fuji Electric: dun & stijlvol design Het dunne en stijlvolle design is mogelijk gemaakt door een Ø5mm

Nadere informatie

LZTi. Lucht / water warmtepompen. De ideale alles-in-één oplossing

LZTi. Lucht / water warmtepompen. De ideale alles-in-één oplossing LZTi Lucht / water warmtepompen LZTi De ideale alles-in-één oplossing De ideale alles-in-één oplossing Lucht, een eindeloze bron van energie. Een geschenk van moeder natuur dat onze aarde niet vervuilt,

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Zuinig koelen met het Packo Eco gamma

Zuinig koelen met het Packo Eco gamma Zuinig koelen met het Packo Eco gamma Zuinig koelen met het Packo Eco gamma Energie wordt jaar na jaar schaarser en duurder. Maar energie (in de vorm van elektriciteit, warm water, ) is nu eenmaal onmisbaar.

Nadere informatie

Warmtepompboiler AX7.1B

Warmtepompboiler AX7.1B Warmtepompboiler AX7.1B Warmtepompboiler (260 liter) 260 liter 4 à 6 personen pagina 3 Warmtepompboiler (260 liter) 3 Wat is een warmtepompboiler? Een warmtepompboiler is een milieuvriendelijk alternatief

Nadere informatie

Gas HP 35 A. Voor een ecologische totaaloplossing. Productinformatie Remeha Gas HP 35 A

Gas HP 35 A. Voor een ecologische totaaloplossing. Productinformatie Remeha Gas HP 35 A Gas HP 35 A Voor een ecologische totaaloplossing Productinformatie Remeha Gas HP 35 A Duurzaam verwarmen met maximaal rendement De Remeha Gas HP 35A maakt - net zoals een klassieke elektrische lucht/water

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (4)

Klimaatbeheersing (4) Klimaatbeheersing (4) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 De mobiele R134a airconditioning 1.1 Werking en indeling Een airconditioning is samengesteld uit een groep componenten welke een gesloten circuit

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie Intergas Kombi Kompakt HRE EPC verlaging met 0.35 Informatie installateurs: Daikin Airconditioning Netherlands BV Fascinatio Boulevard 562 Postbus 8585 3009 AN Rotterdam t (088) 324 54 55 f (088) 324 54

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

AXIMA REFRIGERATION Visie van een installatiebedrijf

AXIMA REFRIGERATION Visie van een installatiebedrijf AXIMA REFRIGERATION Visie van een installatiebedrijf INHOUDSTAFEL I HET BEDRIJF 1 Activiteiten II DE KOELINSTALLATIE 1 Algemeen schema 2 Wisselwerking compressor / verbruikers 3 Regeling III REGELING PRIMAIRE

Nadere informatie

BLIJVEN INNOVEREN op reis naar de mogelijkheden

BLIJVEN INNOVEREN op reis naar de mogelijkheden BLIJVEN INNOVEREN op reis naar de mogelijkheden Royal Dutch Airco s Data Center Mogelijkheden STULZ.NL Agenda om te Blijven Innoveren Service corridor Differential Pressure Control cold corridor High Density

Nadere informatie

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen TIJD 2 UUR:TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN h-s en T-s DIAGRAM. Wat wordt verstaan onder het triple punt? 2. Bereken de entropie van natte stoom

Nadere informatie

Wetsverwijzingen Wet inkomstenbelasting 2001, geldigheid:

Wetsverwijzingen Wet inkomstenbelasting 2001, geldigheid: ECLI:NL:CBB:2015:414 Instantie Datum uitspraak 10-12-2015 Datum publicatie 28-12-2015 Zaaknummer 15/531 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur kan worden

Nadere informatie

De warmtepomp. Dominique Hendrikx Bram Oosterbos Maarten Reuskens

De warmtepomp. Dominique Hendrikx Bram Oosterbos Maarten Reuskens De warmtepomp Dominique Hendrikx Bram Oosterbos Maarten Reuskens A2 A2 A1 Introduction Environmental issues: Solutions: Greenhouse effect Air and water pollution Wind and water turbines Solar cells Heat

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

Buffervaten in gekoeldwatersystemen

Buffervaten in gekoeldwatersystemen Buffervaten in gekoeldwatersystemen Buffervat of actieve systeeminhoud nodig of niet? Sinds jaar en dag vragen koelmachineleveranciers een voldoende groot watersysteem. In hoeverre is of was dit terecht?

Nadere informatie

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie.

Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Performance Ratio Een kwaliteitscriterium voor uw PV-installatie Inhoud De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Concreet verwijst

Nadere informatie

Inregelen van cv-installaties met radiatoren of convectoren

Inregelen van cv-installaties met radiatoren of convectoren Selectiegids Inregelen van cv-installaties met radiatoren of convectoren In de utiliteit is het heel gebruikelijk om een klimaatinstallatie hydraulisch in te regelen. Logisch, want een niet ingeregelde

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevolen procedure voor vacumeren

Tabel 1 Aanbevolen procedure voor vacumeren Wijbenga info sheet 12: Vacumeren Inleiding Deze keer geen luchtig onderwerp. Na de bouw van een koelinstallatie zal deze in bedrijf genomen moeten worden. Deze inbedrijfstelling bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (4) Vragen zie boek

Klimaatbeheersing (4) Vragen zie boek Klimaatbeheersing (4) Vragen zie boek E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 De mobiele R134a airconditioning 1.1 Werking en indeling Een airconditioning is samengesteld uit een groep componenten

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot.

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot. Robur MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot 11.500,-- per warmtepomp ASABS ROBUR EEN ENORME ENERGIEBESPARING EN TERUGVERDIENTIJDEN DIE

Nadere informatie

Persluchtproductie en - verdeling

Persluchtproductie en - verdeling 1 Inleiding... 2 2 De keuze van de compressor... 3 3 Regelingen van compressoren... 3 4 Belang van de persluchtdruk... 4 5 De aanzuiglucht... 4 6 Het persluchtverdeelnet... 4 7 Warmterecuperatie... 6 8

Nadere informatie

Waardoor wordt de werking van een dauwpuntkoeler beïnvloed?

Waardoor wordt de werking van een dauwpuntkoeler beïnvloed? Door M. Janssen Re\GenT BV en P.G.H. Uges StatiqCooling BV Waardoor wordt de werking van een dauwpuntkoeler beïnvloed? Deel 2 Een dauwpuntkoeler wordt gedefinieerd als een indirecte verdampingskoeler met

Nadere informatie

INLEIDING PERSLUCHTKOELDROGERS

INLEIDING PERSLUCHTKOELDROGERS INLEIDING PERSLUCHTKOELDROGERS Door het comprimeren van lucht in een compressor wordt het hierin aanwezige vochtgehalte vermenigvuldigd. In de perslucht, welke tijdens het comprimeren aanzienlijk wordt

Nadere informatie

Ecoair Ontworpen voor directe expansie warmtepompsystemen

Ecoair Ontworpen voor directe expansie warmtepompsystemen LUCHTGORDIJNEN Ecoair Ontworpen voor directe expansie warmtepompsystemen Ecoair Energiebesparend en een hoog comfort Energiebesparend en een hoog comfort, de optimale combinatie tussen luchtgordijn en

Nadere informatie

AT4-CAPRI klimaatbeheersing voor zwembaden

AT4-CAPRI klimaatbeheersing voor zwembaden AT4-CAPRI klimaatbeheersing voor zwembaden Geavanceerde technologie op het gebied van klimaatbeheersing in zwembaden 3-trapswarmteterugwinning binnen- en buitenzijde in kunststof poedercoating uitgevoerd

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met gas

Duurzaam verwarmen en koelen met gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen met gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie