BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE"

Transcriptie

1 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE REQUEST FOR INFORMATION (RFI) BETREFFENDE DE TOEKOMST VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA VAN HET BIPT Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan Brussel Tel Fax:

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BIJ HET RFI BEPALINGEN VOOR DEELNAME AAN HET RFI INDIENEN VAN DE ANTWOORDEN OP HET RFI STRATEGISCH BELANG VAN HET PROJECT MOGELIJKE SCENARIO'S VERPLICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN ALGEMENE PRESENTATIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA HUIDIGE WERKING VAN DE BEHEERTOOL HUIDIGE IT-STRUCTUUR VAN HET MATERIAAL BESCHIKBAARSTELLING VAN DE BRONCODE VAN HET HUIDIGE SYSTEEM STRUCTUUR VAN DE BEOOGDE PRESTATIES VRAGEN / 11

3 3 1. INLEIDING BIJ HET RFI In 2007 heeft het BIPT na een offerteaanvraag de Zweedse maatschappij Easy Change een overheidsopdracht toegewezen voor de ontwikkeling en het onderhoud van een online computertool aan de hand waarvan de particuliere tariefplannen voor de telecommunicatiediensten in België kunnen worden geanalyseerd en vergeleken. Deze tool wordt sinds begin 2009 gebruikt op internet. Na vijf jaar gebruik is het moment aangebroken om verschillende scenario's te bekijken voor de voortzetting van deze belangrijke missie die erin bestaat de consument te informeren en die de wetgever aan het BIPT heeft toevertrouwd. Er wordt momenteel binnen het BIPT gewerkt aan een ontwerpbestek voor een nieuwe openbare aanbesteding met voorafgaande Europese bekendmaking maar alvorens er de laatste hand aan te leggen en officieel de vraag tot inschrijvingen te lanceren, wenst het BIPT via deze "Request For Information" (afgekort RFI) opinies en informatie in te winnen vanwege de ter zake bevoegde spelers. Het laatste deel van dit RFI omvat een vragenlijst die de deelnemers worden gevraagd in te vullen conform de bepalingen in deel 12. In het licht van deze materie beschouwt het BIPT dat deze RFI zich voornamelijk richt tot maatschappijen die over een hoogstaande dubbele expertise beschikken in de volgende domeinen: - uitgebreide ervaring op het vlak van tarifering van telecommunicatiediensten (in België of het buitenland), meer bepaald wat betreft de structuur van de tariefplannen zelf, de analyse of de facturering van de diensten aan de gebruikers; - IT-ervaring inzake de indienststelling van gebruiksvriendelijke tools met webinterfaces en de ontwikkeling van nauwkeurige en doeltreffende berekeningsalgoritmen voor de bepaling van de kosten voor gebruik van telecommunicatiediensten. 2. BEPALINGEN VOOR DEELNAME AAN HET RFI Elke deelnemer aan het RFI wordt verzocht om een antwoord te formuleren op de vragen gesteld in het RFI. Elke deelnemer is vrij om slechts een deel van de vragen te beantwoorden. Dit RFI houdt geenszins verbintenissen in voor het BIPT. Bijgevolg kan dit RFI in geen geval worden beschouwd als een vorm van bestek of contractuele verbintenis. Het BIPT hoeft geen gevolg te geven aan dit RFI. Het BIPT hoeft dan ook niet over te gaan tot de daadwerkelijke publicatie van een bestek of van een ander type document, op basis van de ontvangen informatie. De deelname aan dit RFI zal geenszins resulteren in een voorkeur van het BIPT jegens bepaalde deelnemers (aan dit RFI) in het kader van de evaluatie, door het BIPT, van het (eventueel) te publiceren bestek. De informatie die wordt meegegeven in dit RFI, alsook de andere informatie die ter beschikking wordt gesteld in het kader van dit RFI, mogen enkel worden gebruikt om een antwoord te formuleren op de vragen gesteld in dit RFI.

4 4 Alle informatie die het BIPT ter beschikking stelt in het kader van dit RFI blijft de eigendom van het BIPT. Ze moet als vertrouwelijk worden beschouwd. De deelnemers zullen worden onderworpen aan een geheimhoudingsovereenkomst (NDA - Non Disclosure Agreement). Alle informatie die de deelnemer ter beschikking stelt in het kader van dit RFI zal vertrouwelijk worden behandeld en bewaard door het BIPT dat zich het recht voorbehoudt om de in zijn bestek ingezamelde informatie te gebruiken. De meegedeelde informatie vormt geen verbintenis voor de deelnemer. Alle kosten in verband met de opstelling van de antwoorden op dit RFI zijn ten laste van de deelnemer. Door te antwoorden op dit RFI verklaart de deelnemer impliciet dat hij de voormelde bepalingen van dit RFI begrijpt en naleeft. 3. INDIENEN VAN DE ANTWOORDEN OP HET RFI De maatschappijen die wensen bij te dragen tot dit RFI worden verzocht om dit te melden aan het BIPT door voor 14 augustus 2014 een te sturen naar het volgende adres: Dans. In het kader van dit RFI zal elke maatschappij die zich registreert bij het BIPT voor de voormelde datum worden beschouwd als een "deelnemer". De deelnemers zullen worden uitgenodigd in de lokalen van het BIPT om vertrouwd te raken met de huidige tariefvergelijker en om er rechtstreeks bepaalde vertrouwelijke delen van het systeem te raadplegen zoals de broncode van de toepassing. De deelnemers zullen verzocht worden om hun antwoorden ten laatste op 12 september 2014 aan het BIPT te mailen in elektronisch formaat (Word) via het voormelde adres. De documenten moeten opgesteld zijn in het Engels, Nederlands of Frans. 4. STRATEGISCH BELANG VAN HET PROJECT De aandacht van de deelnemers wordt gevestigd op het feit dat de website van cruciaal belang is voor de Belgische telecommunicatiemarkt, voor de consument (van het particuliere segment), voor de operatoren en de dienstaanbieders alsook voor het BIPT als instantie voor de regulering van de sector. Het zou bijzonder ongepast zijn om een weg in te slaan die kan leiden tot een (of meer) onderbrekingen van de tariefvergelijkingsdienst die deze tool vandaag biedt.

5 5 Het BIPT is van oordeel dat dit vergelijkingsprogramma - een steeds grotere rol kan spelen in de dynamiek van de Belgische telecommunicatiemarkt door de consumenten de gelegenheid te bieden om beter ingelicht te zijn en de producten objectief te vergelijken met als doel eventueel van operator te veranderen enerzijds en anderzijds door de operatoren ertoe aan te sporen om steeds aantrekkelijker aanbiedingen te ontwikkelen, waardoor de concurrentie op de markt wordt aangezwengeld. 5. MOGELIJKE SCENARIO'S In deze fase van de beschouwing en de analyse wordt het BIPT tot twee mogelijke scenario's gebracht: - de voortzetting van de uitbating van de huidige tool die werd ontwikkeld door de firma Easy Change; - De invoering, na een overgangsfase van een nieuwe oplossing die verschilt van het huidige systeem. Het doel van dit RFI is in het bijzonder om het BIPT bij te staan voor de selectie van een van deze twee scenario's met het oog op de finalisering van het bestek. 6. VERPLICHTINGEN EN DOELSTELLINGEN Ongeacht de oplossing die wordt gekozen om een krachtige analyse- en vergelijkingstool voor de telecommunicatietarieven in België ter beschikking te stellen van het publiek dient rekening te worden gehouden met vijf belangrijke verplichtingen: a. Betrouwbaarheid van de resultaten: het is essentieel dat de berekeningen van de gemiddelde kosten voor gebruik van elk product op de markt naargelang van de kenmerken van het gebruikspatroon van de gebruiker zo realistisch mogelijk zijn; b. Gebruiksgemak voor de consument: er moet een optimaal compromis worden gevonden tussen het gebruiksgemak van de tool voor de consument en een beperkte complexiteit die het toch mogelijk maakt om rekening te houden met de voornaamste kenmerken van hun gebruikspatronen met het oog op een aangepaste differentiatie van de producten op de markt; c. Eenvoud voor de operatoren: het is ook erg belangrijk dat de toegang van de operatoren tot het systeem niet te ingewikkeld is en geen risico's van verwarring of foute interpretatie met zich brengt, terwijl zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle specifieke kenmerken van de telecommunicatieproducten op de Belgische markt in het particuliere segment; d. Flexibiliteit voor het BIPT: een bijzondere aandacht moet worden besteed aan de soepelheid van het beheer van de tool door het BIPT, teneinde onder meer de beheerkosten van het systeem te beperken; e. Evolutiviteit: ten slotte, gezien de snelle evolutie van de telecommunicatieproducten, moet de tool soepel en snel kunnen evolueren om zo dicht mogelijk bij de aanbiedingen en handelspraktijken op de Belgische markt aan te leunen.

6 6 7. ALGEMENE PRESENTATIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA De online beschikbaarstelling van de tariefvergelijker door het BIPT vloeit voort uit een wettelijke verplichting die is aangenomen door het Parlement in 2005 (artikel 111, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie). Het BIPT heeft de tariefvergelijker gelanceerd in het voorjaar van Aanvankelijk omvatte deze tool drie rekenmodules, respectievelijk voor de vaste telefonie, mobiele diensten en breedbandinternettoegang. In het voorjaar van 2011 werd een vierde rekenmodule toegevoegd voor de gebundelde aanbiedingen ("packs"). De werkingsprincipes van dat tariefvergelijkingsprogramma zijn de volgende: - De gebruikers worden verzocht om te antwoorden op enkele eenvoudige vragen aan de hand waarvan de kenmerken van hun gebruikspatroon kunnen worden ingevoerd; - De tool berekent de gemiddelde maandelijkse kostprijs van elk geactiveerd tariefplan in de databank voor dat gebruikspatroon; - De resultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst van de geteste plannen en worden in stijgende volgorde van maandelijkse kosten gerangschikt (standaard worden enkel de drie goedkoopste plannen geafficheerd voor elke operator); - Het zijn de operatoren die verantwoordelijk zijn voor de invoering van hun tariefplannen (en de wijzigingen ervan) in het systeem door middel van een beveiligde toegang (log-in en wachtwoord): het betreft hier een fundamenteel verschil met bepaalde andere tariefvergelijkingstools die op het internet te vinden zijn; - Alvorens ze worden geactiveerd in de openbare tool worden de plannen en hun wijzigingen geverifieerd door het BIPT ten opzichte van hun overeenstemming met de commerciële informatie die kan worden teruggevonden op de website van de operator. Er is in de WEC echter geen sprake van een "formele" goedkeuring van het BIPT. Vandaag telt de databank van de vergelijker meer dan 400 actieve tariefplannen (waarvan de helft voor mobiele diensten) aangeboden door een dertigtal operatoren en dienstenaanbieders. Het maandelijkse aantal valideringen door het BIPT draait rond 200 met pieken tot soms 500 per maand. In 2013 overschreed het aantal raadplegingen door het publiek de kaap van , waarvan ongeveer een derde voor mobiele diensten en nog een derde voor de bundels. Tijdens de campagne "Durf te vergelijken" georganiseerd door de FOD Economie in de maand november, die goed was voor ongeveer 40% van het totale aantal raadplegingen in 2013, bedroeg het dagelijkse aantal raadplegingen meer dan dertig duizend (met een piek van ) tegenover een dagelijks gemiddelde van ongeveer duizend raadplegingen per dag in gewone tijden. Vanuit een softwarematig standpunt omvat het systeem de volgende delen: - Het eigenlijke openbare programma waarin de consument gratis vergelijkingen kan uitvoeren om de producten op de markt te vergelijken op basis van hun gebruikspatroon; - Aan de hand van de beheertool die enkel voor het BIPT en de operatoren toegankelijk is via beveiligde toegang en is onderworpen aan deze wettelijke verplichting, kunnen de

7 7 operatoren nieuwe tariefplannen of wijzigingen aan de bestaande tariefplannen invoeren en kan het BIPT de tool beheren, in het bijzonder wat betreft de validering van de input van de operatoren; - Berekeningsalgoritmen die het mogelijk maken om, per actief tariefplan in het systeem, de gemiddelde maandelijkse kosten voor gebruik te bepalen voor het gebruikspatroon in kwestie; - Een databank met alle tariefplannen van de operatoren. 8. HUIDIGE WERKING VAN DE BEHEERTOOL De beheertool van het systeem zoals ontwikkeld door de firma Easy Change maakt, samengevat maar niet uitsluitend, de volgende functies mogelijk: - een beveiligde toegang met log-in en een wachtwoord zowel voor de bevoegde personeelsleden van het BIPT als voor de bevoegde personen bij de operatoren; - bewerking van elk tariefplan met verschillende statussen (bijvoorbeeld 'actief', 'wordt ingevoerd', 'wordt gewijzigd', 'geweigerd', 'gedeactiveerd', enz.); - activering of weigering van de tariefplannen die de operatoren introduceren in het systeem; - automatische verzending van s aan de operatoren van de resultaten van het validatieproces van de tariefplannen door het BIPT (activering of weigering met motivering); - aanpassing van bepaalde hypothesen gebruikt in de berekeningen (bijvoorbeeld de marktaandelen van de operatoren of de gemiddelde duur van telefonische oproepen); - inachtneming van de definitie door bepaalde operatoren van de delen van de dag met verschillende beltarieven (bijvoorbeeld piekuren en daluren of tijdens het weekend); - de invoering van de tarieven voor de internationale oproepen naar tal van bestemmingen in het buitenland vergemakkelijken (internationale roaming is momenteel uitgesloten uit deze tool); - de geografische dekking bewerken en wijzigen voor de vaste diensten op nationaal/regionaal/provinciaal/gemeentelijk (postcodes) niveau in België; - de logo's van televisiezenders beheren om deze weer te geven bij de opzoekingen van de gebruikers; - de vlotte creatie van gecombineerde producten mogelijk maken door associatie van verschillende afzonderlijke tariefplannen die overeenstemmen met de verschillende dienstelementen die de bundel uitmaken; - het mogelijk maken om aan de plannen tariefopties (add-ons) te koppelen zodat voor sommige gebruikspatronen de gemiddelde gebruikskosten kunnen worden verlaagd (bijvoorbeeld opties voor internationale gesprekken of volumes van internetdata); - het mogelijk maken om tariefplannen aan promoties te koppelen die doorgaans maar tijdelijk worden aangeboden (bijvoorbeeld een vermindering van het maandabonnement gedurende een zekere periode of gratis installatiekosten); - de toegang tot het systeem beheren voor de operatoren en hun bevoegd personeel met hun administratieve gegevens, log-ins en wachtwoorden; - de teksten en legenden bewerken, in het bijzonder de pop-ups, die verschijnen in alle schermen van de openbare tool; - statistische inlichtingen verstrekken over de raadplegingen van de tool door het publiek alsook een historiek van de tariefplannen ingevoerd in het systeem; - in drie werktalen functioneren (Engels, Frans, Nederlands);

8 8 - een duidelijke gebruikshandleiding van het systeem verschaffen met concrete voorbeelden ter illustratie, zowel aan het BIPT als aan de betrokken operatoren; - tegelijk een testversie van de tool ter beschikking stellen zowel aan de operatoren als aan het BIPT om testvergelijkingen te maken voor de activering van tariefplannen of aanpassingen aan de software van de openbare tool. In principe zou het BIPT, indien het zou genoopt zijn om de huidige tool te vervangen, van een eventueel nieuw tariefvergelijkingssysteem verwachten dat het doeltreffend ten minste alle reeds ten uitvoer gebrachte functionaliteiten van het huidige gebruikte systeem ondersteunt. 9. HUIDIGE IT-STRUCTUUR VAN HET MATERIAAL De tool voor tariefvergelijking is een computerprogramma voor analyse en vergelijking van de telecommunicatietarieven in België voor het particuliere segment. Op IT-niveau wordt dit systeem momenteel gehost op drie specifieke servers in de lokalen van het Instituut: deze servers ondersteunen de openbare tariefvergelijkingstool, de beheertool, de databanken en de testtool. De update van de databanken tussen de verschillende servers van deze configuratie wordt automatisch in bijna real time uitgevoerd. De uitrusting in kwestie wordt gemonteerd in racks van 19" en geïnstalleerd in lokalen met airconditioning en thermostaat. Er werd voorzien in een noodstroomtoevoer. Op softwarematig vlak gebruikt dit systeem de volgende programma's: - Linux-Debian als besturingssysteem, - Apache als software-http-server voor het beheer van de webpagina's, - MySQL voor de databanken, - PHP-programmeertaal voor de programmacode. Het BIPT beschikt over de broncode van de toepassing en geniet de intellectuele eigendomsrechten. De IT-configuratie van het BIPT berust op een Microsoft Windows Server-netwerk. Voor de e- maildiensten gebruikt het BIPT een Microsoft Exchange-server. De internetverbinding van het BIPT-netwerk wordt beveiligd door een firewall, antivirus, een mail relay en een antispamprogramma. 10. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE BRONCODE VAN HET HUIDIGE SYSTEEM Om de deelnemers de kans te geven vertrouwd te raken met het huidige tariefvergelijkingssysteem van het BIPT worden ze uitgenodigd, na hun registratie via aan het BIPT, om deze tool te komen raadplegen, in het bijzonder de broncode van de toepassing en de beveiligde beheertool, in de lokalen van het BIPT. Daartoe zullen de deelnemers een tijdelijke, beveiligde toegang krijgen onder toezicht om de betrokken IT-systemen te raadplegen zonder enige mogelijkheid om kopieën te nemen of zaken op te slaan.

9 9 Ter gelegenheid van dit bezoek in de inrichtingen van het BIPT zullen de deelnemers ook over de mogelijkheid beschikken om vragen te stellen aan de bevoegde personeelsleden van het BIPT: de aldus verschafte verduidelijkingen zullen worden meegedeeld aan alle deelnemers die zich zullen hebben laten inschrijven bij het BIPT in het kader van de huidige RFI-procedure. 11. STRUCTUUR VAN DE BEOOGDE PRESTATIES Ongeacht het gekozen scenario (voortzetting van de uitbating van de huidige tool of invoering van een nieuw systeem) zullen de volgende onderhoudsaspecten moeten aanwezig zijn: - Een correctief onderhoud om, zo snel mogelijk, alle pannes en bugs die het systeem treffen te verhelpen. De nodige update van de software ter ondersteuning van de toepassing maakt ook deel uit van het correctieve onderhoud; - Een evolutief onderhoud teneinde de tariefvergelijkingstool aan te passen naargelang van de nieuwe ontwikkelingen op de Belgische telecommunicatiemarkt, bijvoorbeeld de komst van nieuwe producten of nieuwe structuren van tariefplannen. Het evolutieve onderhoud is onmisbaar want een dergelijke tariefvergelijkingstool mag niet onveranderlijk zijn maar moet zich kunnen aanpassen aan de veelvuldige evoluties van een heel dynamische markt. Ziehier als voorbeeld enkele aanpassingen die werden verwezenlijkt (of in de ontwerpfase zitten) door Easy Change de voorbije jaren op verzoek van het BIPT: - Toevoeging van pop-ups met uitleg; - Ontwikkeling van een tool voor bijstand bij de registratie van internationale tarieven; - Beschouwing van de on-netoproepen in de berekeningsalgoritmen (mobiele module); - Berekening van de gemiddelde kostprijs voor het gebruik van mobiele prepaidkaarten (bonus); - Herconfiguratie van de interface van de module voor breedbandinternettoegang (meer bepaald om zich aan te passen aan de producten voor toegang tot de vaste netwerken en de mobiele netwerken); - Beschouwing van de kosten van de telefoonlijn van Belgacom voor de ontbundelde producten voor vaste internettoegang; - Behandeling van de gemeenschappelijke kosten (installatie en activering) in de bundelmodule; - Afschrijving van de vaste kosten; - Beschouwing van tariefplannen van het type bundel met verscheidene simkaarten; - Mogelijkheid om te kiezen tussen installatieformules ("do it yourself" of door een technicus van de operator); - Beschouwing van de modemkosten (aankoop of verhuur); - Verbetering en verduidelijking van de presentatie van de resultaten van de berekeningen; - Beschouwing van de verschillende soorten van tariefopties (meer bepaald de mogelijkheid van meervoudige add-ons); - Stroomlijning van de behandeling van de tijdelijke promoties; - Eventuele ontwikkeling van een nieuwe module voor digitale televisie als stand-alone; - Schrapping van bepaalde vragen over de dienstkwaliteit; - Hypotheses in verband met de positie van de aanwijzer (laag/gemiddeld/zwaar gebruik); - Follow-up van de wijzigingen aan de tariefplannen in de beheertool.

10 10 Indien het gekozen scenario erin zou bestaan een volledig nieuw platform voor tariefvergelijking in te voeren, spreekt het voor zich dat de overeenkomst ook, naast het correctieve en evolutieve onderhoud, betrekking zal hebben op de ontwikkeling en de indienststelling van dat nieuwe systeem (werkingsprincipes, definitie van de interfaces, IT-implicaties, kwalificatietests, uitvoeringstermijn, garanties). 12. VRAGEN De deelnemers zullen verzocht worden om hun mening te geven en hun ervaring te delen over de volgende kwesties: 1. Welke doeltreffende en krachtige technische en operationele oplossing zou u voorstellen om het BIPT in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om aan de consument online een computertool ter beschikking te stellen voor de vergelijking van de kosten van producten voor de telecommunicatiediensten in België? 2. Voor zover de oplossing die u voorstelt zou afwijken van de huidige gebruikte tool, welke zou de budgettaire volgorde zijn ten laste van het BIPT voor de invoering van deze nieuwe oplossing en wat zou de termijn zijn voor ontwikkeling en operationele implementatie? 3. In het geval van de voortzetting van de uitbating van de bestaande tool van Easy Change, wat zou de nodige termijn zijn voor de volledige operationele overdracht naar een andere maatschappij met overname van de volledige verantwoordelijkheid voor de goede werking van de tool? Wat zou de grootorde zijn van de financiële voorwaarden voor deze overname van de bestaande tool? 4. Welke maatregelen zouden kunnen worden beoogd om betrouwbaarheid te garanderen en een zo goed mogelijke representativiteit van de berekeningsresultaten van de kosten van de producten (meer bepaald kwaliteit van de algoritmen, analyse van de tariefstructuren op de markt, organisatie van tests)? 5. Welke aanpassingen zouden eventueel concreet kunnen worden doorgevoerd om de toegang voor de consument tot een dergelijk tariefvergelijkingsprogramma te verbeteren en vereenvoudigen? 6. Welke maatregelen zouden kunnen worden voorgesteld om de toegang van de operatoren tot het systeem alsook tot de beheertool voor het BIPT te vergemakkelijken? 7. Voor zover de voorgestelde oplossing erin zou bestaan de bestaande tool te vervangen door een nieuw tariefvergelijkingsprogramma, hoe zou de migratie zo vlot en transparant mogelijk kunnen verlopen tussen beide systemen, in het bijzonder wat betreft de onvermijdelijke interacties die zouden vereist zijn met de maatschappij Easy Change? 8. Voor zover de voorgestelde oplossing erin zou bestaan de bestaande tool te vervangen door een nieuw tariefvergelijkingssysteem, wat zouden de gevolgen zijn voor de operatoren en het BIPT en hoe en binnen welke termijn zou kunnen worden gezorgd voor de opleiding inzake de nieuwe procedures van de betrokken personen?

11 11 9. In de mate waarin de voorgestelde oplossing zou verschillen van de huidige gebruikte tool, welke IT-ondersteuning zou dan nodig zijn vanwege het BIPT voor de praktische uitvoering van de nieuwe configuratie? 10. Welke maatregelen zouden kunnen worden voorgesteld om de beveiliging van het systeem te garanderen wat betreft de risico's van pannes of werkingsstoringen in verband met de hardware en software alsook van kans op niet-toegestane indringing in het systeem? 11. De snelheid waarmee toegang kan worden gekregen tot de tool en in het bijzonder de wachttijd voor de opzoekingen van consumenten vormen in het bijzonder belangrijke factoren van dienstkwaliteit. Welke oplossingen zouden kunnen worden ingevoerd om het prestatieniveau op dat gebied te verbeteren en een nagenoeg smetteloze werking van het systeem te garanderen, zelfs in tijden van zware belasting? 12. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke punten van de huidige tool Wat zou u kunnen voorstellen teneinde de werking en de prestatie te verbeteren? 13. Ongeacht het gekozen scenario (voortzetting van de uitbating van de bestaande tool of tenuitvoerbrenging van een nieuw systeem), wat zou de optimale manier zijn om de (correctieve en evolutieve) onderhoudstaken in te kaderen waarmee de aannemer zouden worden belast? 14. Welke oplossingen zouden kunnen worden beoogd voor een grotere gebruiksvriendelijkheid en meer automatisatie van het tariefvergelijkingsprogramma, in het bijzonder wat betreft de toegang vanaf mobiele toestellen (smartphones, tablets)?

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JANUARI 2014 BETREFFENDE DE EVOLUTIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA.

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JANUARI 2014 BETREFFENDE DE EVOLUTIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA. BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JANUARI 2014 BETREFFENDE DE EVOLUTIE VAN HET TARIEFVERGELIJKINGSPROGRAMMA www.bestetarief.be WERKWIJZE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 3 juni 2013] Op het verzoek van de heer Johan

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 20/11/2012 BETREFFENDE DE LIJST VAN BOVENGRENZEN DIE DE OPERATOREN AAN HUN KLANTEN MOETEN AANBIEDEN ZOALS BEPAALD

Nadere informatie

Tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT Uitleg betreffende de werking van de publieke tool

Tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT Uitleg betreffende de werking van de publieke tool Tariefvergelijkingsprogramma van het BIPT Uitleg betreffende de werking van de publieke tool 1 2 Inhoudstafel Module vaste telefonie Doel van de module vaste telefonie... 5 Indeling van de kosten voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BETREFFENDE OPROEPEN NAAR DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE VANUIT MOBIELE NETWERKEN Werkwijze voor de raadpleging

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Datum laatste update 01/07/2015 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Datum laatste update 09/06/2016 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Internet Maxi + Telefony (+ optioneel GSM abonnement(en)) (1) - PROMO Datum laatste update 07/04/2015

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Orange Tariefplan Orange Internet + TV + Panter Datum laatste update 03/10/2016 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN HET BIPT BETREFFENDE HET VERZENDEN VAN KOSTELOZE WAARSCHUWINGEN AAN DE CONSUMENTEN Werkwijze om reacties op dit document door te

Nadere informatie

Gestandaardiseerde fiche

Gestandaardiseerde fiche Gestandaardiseerde fiche Operator Proximus Tariefplan Internet + Telephony Datum laatste update 13/11/2017 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele diensten Kosten Vast internet

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator TV VLAANDEREN Tariefplan All-in-One Basic Light Datum laatste update 01/02/2015 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 11 DECEMBER 2008 OVER HET ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE De methode voor verdeling van de kosten betreffende

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Bijlage 7 Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Orange Tariefplan Orange Internet + TV Datum laatste update 01/03/2016 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten

Nadere informatie

Gestandaardiseerde fiche voor mobiel tariefplan met voorafbetaling

Gestandaardiseerde fiche voor mobiel tariefplan met voorafbetaling Gestandaardiseerde fiche voor mobiel tariefplan met voorafbetaling Operator Mobile Vikings Tariefplan 10 Datum laatste update 27/05/2015 Uiterste geldigheidsdatum Niet van toepassing (nvt) Waarde herlaadbeurt

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : art_111_info_network_services_organ_kpe_cnsl_nl_3.doc RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE CONSULTATIE VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INTERPRETATIE EN IMPACT VAN DE BEPALING DAT NUMMERS

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 MEI 2014 MET BETREKKING TOT ZIJN ONTWERP VAN MEDEDELING BETREFFENDE DE VERPLICHTING TOT MELDING

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Internet Maxi + TV + Telefony (+ optioneel GSM abonnement(en)) (1) PROMO Datum laatste update 21/08/2015

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen. Vast Internetgedeelte

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen. Vast Internetgedeelte Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Orange Tariefplan Orange Internet + TV + Panter Smartphone Datum laatste update 01/06/2017 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Internet Maxi + TV (+ optioneel GSM abonnement(en)) (1) - PROMO Datum laatste update 21/08/2015 Uiterste

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Internet Start + TV (+ optioneel GSM abonnement(en)) (1) Datum laatste update 21/08/2015 Uiterste geldigheidsdatum

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Internet Maxi + TV (+ optioneel GSM abonnement(en)) (1) Datum laatste update 09/06/2016 Uiterste geldigheidsdatum

Nadere informatie

² Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

² Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen ² Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Telenet Tariefplan Whoppa Datum laatste update 04/05/2015 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Besluit van de Raad van het BIPT Betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met : de toegang tot elektronische-communicatienetwerken

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 18 januari 2011 met betrekking tot DE HERTOEWIJZING VAN EEN AANTAL NUMMERBLOKKEN BIPT - Ellipse Building -

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2014 MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden 2 Januari 2017 Alarmering van de bevolking Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Datum laatste update 09/06/2016 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele

Nadere informatie

Gestandaardiseerde fiche

Gestandaardiseerde fiche Gestandaardiseerde fiche Operator Proximus Tariefplan Telephony + TV Datum laatste update 13/11/2017 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele diensten Kosten Vast internet

Nadere informatie

telefonie of LAN-party?

telefonie of LAN-party? telefonie of LAN-party? kies beide zowel voor nieuwbouw als voor renovatie in samenwerking met telecommunicatie in een netwerk een lokaal telecommunicatienetwerk? De moderne telecommunicatiediensten zijn

Nadere informatie

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten CHEM sa Rue E. Martel, 15-17 7190 Ecaussinnes België Tel. +32 67 49 00 03 - Fax : +32 67 49 02 11 http://www.publichem.com - e-mail

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 1 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN WORLD

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Referentie: MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 april 2014 BETREFFENDE DE SAMENVATTING VAN DE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE RAADPLEGING VAN

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Handleiding TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: DURF VERGELIJKEN! Handleiding TELEFOON, GSM, INTERNET, TV: DURF VERGELIJKEN! Impossible d afficher l image. Afhankelijk van de wensen van de consument, wordt/worden er één of twee simulaties uitgevoerd. Er wordt slechts

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT HET ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 31 JANUARI 2013 MET BETREKKING

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 JUNI 2012 BETREFFENDE DE CONFORMITEIT VAN HET SYSTEEM VAN GESCHEIDEN BOEKHOUDING VAN BELGACOM VOOR 2009

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 10 JANUARI 2007 BETREFFENDE DE ADDENDA NRS. 6 EN 7 BIJ HET REFERENTIE-INTERCONNECTIEAANBOD VAN BELGACOM

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen

Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Gestandardiseerde fiche voor gecombineerd tariefplan of pack - Algemeen Operator Proximus Tariefplan Internet Maxi + TV + Telefony (+ optioneel GSM abonnement(en)) (1) PROMO Datum laatste update 09/06/2016

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

Employee Privilege Programme

Employee Privilege Programme Employee Privilege Programme Bellen tegen supervoordelige tarieven Elke dag meer mogelijkheden Flinke besparingen op de gsm-rekening van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin

Nadere informatie

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Inhoudsopgave 1. Voorwerp van deze nota... 2 2. Wet van 1/09/2016...

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Aanrekening internet, telefonie en televisie

Aanrekening internet, telefonie en televisie Aanrekeningsnummer 1427982721 Hebt u vragen of klachten over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport

Nadere informatie

Aanrekening internet, telefonie en televisie

Aanrekening internet, telefonie en televisie Aanrekeningsnummer 1511668928 Hebt u vragen of klachten over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Aanrekening internet, telefonie en televisie

Aanrekening internet, telefonie en televisie Aanrekeningsnummer 1522669360 Hebt u vragen of klachten over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/003 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN BELGACOM NV VOOR DE OVERDRACHT VAN HET VOLLEDIGE

Nadere informatie

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE

PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE PRIORITEIT VOOR UW COMMUNICATIE U WAS NOG NOOIT ZO GOED VERBONDEN Blue Light Mobile is speciaal ontworpen om een antwoord te bieden op uw specifieke noden als hulpof veiligheidsdienst, als overheidsinstantie

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE Advies over de algemene voorwaarden en modelcontracten Carrefour (1 Mobile) Brussel, 29 maart 2006. 1. Wettelijk kader Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 APRIL 2008 BETREFFENDE DE INDICATOREN IN VERBAND MET DE KWALITEIT VAN DE ELEKTRONISCHE-COMMUNICATIEDIENSTEN,

Nadere informatie

Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 9 februari 2015]

Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 9 februari 2015] BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 9 februari 2015] 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 06/10/2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 30 APRIL 2013 BETREFFENDE DE MOGELIJKE RISICO'S VOOR SCHENDING VAN DE VEILIGHEID VAN DE NETWERKEN EN DIENSTEN

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning

Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning BRUSSELS AIRPORT COMPANY Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning Het verlenen van zorg en bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit (Persons with Reduced

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Gestandaardiseerde fiche

Gestandaardiseerde fiche Gestandaardiseerde fiche Operator Proximus Tariefplan Internet + TV Datum laatste update 06/02/17 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele diensten Kosten Vast internet Mobiel

Nadere informatie

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website Welkom op onze website www.quick.be Quick doet alles wat in zijn vermogen ligt om te verzekeren dat de informatie op de website juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor de inhoud om het even

Nadere informatie

Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 1 maart 2016]

Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 1 maart 2016] BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 1 maart 2016] 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INLEIDING...

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SAMENVATTING VAN DE RAADPLEGING VAN 6 FEBRUARI 2012 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INVOERING VAN 076- NUMMERS VOOR PERSOONLIJKE NUMMERDIENSTEN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN HET BIPT VAN 24 NOVEMBER 2009 BETREFFENDE DE NOODZAAK TOT VERLENGING VAN DE VOORLOPIGE MAATREGELEN OM DE INVOERING VAN EEN "SERVICE

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Gestandaardiseerde fiche

Gestandaardiseerde fiche Gestandaardiseerde fiche Operator Proximus Tariefplan Internet Start + Telephony + TV Datum laatste update 21/12/2016 Uiterste geldigheidsdatum Dienstencomponenten Vaste telefonie Mobiele diensten Kosten

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS

Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS Focus op communicatie en samenwerking ICT wordt ICS Uw netwerk, oud of net nieuw, levert vaker problemen dan ondersteuning op. Vanuit onze eigen frustratie met netwerken en onduidelijke licenties hebben

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 200 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: VERZOEK OM INFORMATIE NODIG VOOR HET VOLLEDIGE ONDERZOEK NAAR DE AANWEZIGHEID VAN PRICE SQUEEZE TUSSEN DE PRIJZEN VOOR ETHERNETLIJNEN

Nadere informatie

Fopas Privacy Statement

Fopas Privacy Statement Fopas Privacy Statement Bescherming van uw in professionele context. Laatst bijgewerkt: september 2016 Fopas past zijn beleid inzake bescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Elektronisch toezicht - Inventaris - pagina 1/6

Elektronisch toezicht - Inventaris - pagina 1/6 Elektronisch toezicht - Inventaris - pagina 1/6 De inschrijver legt een eenheidsprijsvoor, voor de huur per dag gebruik van een ITM. Die eenheidsprijs omvat inzonderheid de afschrijving van het ITM (hardware

Nadere informatie