Maandblad van de voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwolde en omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandblad van de voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwolde en omgeving"

Transcriptie

1 Maandblad van de voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwolde en omgeving Juni 2017

2 KERKDIENSTEN KOMENDE PERIODE 11 juni 9.30 uur: ds. Sijtsma-van Oeveren voorbereiding Heilig Avondmaal Kampen uur: ds. Faber, Wolvega 1 e collecte: Noordwolde zingt ouderling: N. Schelhaas diaken: J. Mulder koster: H. Bouknegt verwelkomer: P/J Dekker 18 juni 9.30 uur: ds. Douma- van der Molen, Heilig Avondmaal Leek uur: ds. P. Rozeboom, Oldeboorn 1 e collecte: Diaconie ouderling: A. de Jong diaken: R. Borger koster: A. Postma/ A. Hilhorst verwelkomer: H. Bouknegt

3 25 juni 9.30 uur: dhr. Claus, Harkema uur: Noordwolde Zingt 1 e collecte: Jongeren ouderling: E. van Drie diaken: P. Dekker koster: A. Postma verwelkomer: M. van Soolingen 2 juli 9.30 uur: ds. Huitema, Drachten uur: ds. Hulshof, Jubbega 1 e collecte: Bouw en Onderhoud ouderling: N. Schelhaas diaken: P. Dekker koster: verwelkomer: E.Klop De 2 e collecte is altijd bestemd voor de Kerk Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De diensten zijn te beluisteren via -kerk Noordwolde.

4 Agenda 09 juni : Barbecue (inloop vanaf uur/ start uur) 12 juni : uur Gebedsgroep (ivm Pinksteren week later) 14 juni : uur Kerkenraadsvergadering 19 juni : uur Gebedsgroep 02 juli : koffiedrinken na de ochtenddienst uur Zanggroep United in Christ oefent wekelijks op donderdagavond, uitgezonderd die waarop de kerkenraad vergadert. Kopij Trefbode inleveren vóór 19 juni bij: Tjoukje Borger, Boschoordweg 26, 8392 MP Boijl Of via Het volgende nummer van de Trefbode verschijnt op 2 juli De Trefbode verschijnt verder in 2017 op: 3 september (inleveren kopij 21 augustus ) 1 oktober (inleveren kopij 18 september) 5 november (inleveren kopij 23 oktober)

5 Wie zijn er jarig deze periode 04 jun Jorrit van Drie Meentheweg 7a 8391 VA Noordwolde 09 jun Th. Corporaal Oosterstreek NC Oosterstreek 16 jun T.M. van der Helm-Kramer Nieuwstraat CH Noordwolde 17 jun A. de Vries Kerkstraat CD Wolvega 19 jun M. van Soolingen-de With Renbaanstraat BS Noordwolde 20 jun Geke C. Schelhaas Boijlerweg NA Boijl 26 jun N. Stolk-de Bakker Goetlijfstaat RH Den Haag 28 jun H. Hoogduin- v.d. Meer De Kwekerije LH Noordwolde 02 jul D. Best Molenstraat AJ Noordwolde 02 jul R. Borger Boschoordweg MP Boijl Allen van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst!

6 VAN DE VOORZITTER En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Handelingen 2: 42 Het is niet nieuw, maar ik zeg het toch nog maar een keer: theologische concepten zijn uit, individuele geloofsbeleving is in. Hoe jij het ziet, wat jij er al dan niet aan beleeft, of het voor jou goed voelt daar gaat het om. De gevolgen worden intussen al meer zichtbaar. Geloven is vooral een persoonlijke onderneming geworden. En dat is niet hetzelfde als een persoonlijke zaak, zoals het vanouds heette. Wat is het kenmerkende? Omgang met God en met de Schrift vul je in naar jouw zin en eigen smaak. De één wil geraakt en opgeladen worden. De ander wil intellectueel worden uitgedaagd. Intussen verliest de bijbel ongemerkt haar gezag als woord van God. En wordt steeds meer alleen dan nog serieus wordt genomen als ik kan meemaken wat er staat en de boodschap mij inspireert. Vaak leest men net zo lief andere boekjes in plaats van de bijbel. Boekjes die jij uitkiest, die je beter snapt en waar je dus meer aan hebt Het geloof is meer iets dat ontspruit eigen goed gevoel dan dat het wortelt in de Schrift. We zijn geestelijk zelfstandig geworden. Maar het is de vraag of we daar ook meer volwassen van zijn geworden. Kreeg het recht op persoonlijke geloofsbeleving niet zo n individualistisch karakter dat velen het gevaar lopen vooral een vrijgevochten gelovige te worden? En is dat niet eerder puberaal dan volwassen? Wellicht kon en kan dat ook niet veel anders in een tijd waarin de generatie van babyboomers zich ontworstelde aan gezag van bovenaf, en men op alle terrein dus ook in de kerk zich afzette tegen alles wat wordt opgelegd

7 Moeten werd een vies woord, op één uitzondering na: er moest vooral niks meer! Basale voorwaarden om het geloof over te dragen gingen in rap tempo teloor: de kerkgang en catechese, het geregelde Bijbellezen en dagelijks gebed. De gevolgen na één generatie? Een verdund geloof! Velen geven het God voor het zeggen voor zover zij er heil in zien. En volgen Christus zo lang zij met Hem uit de voeten kunnen. Het werd een deugd om vooral dicht bij jezelf te blijven. En zelfverloochening wordt afgedaan als huichelen. Leven uit de Schriften, dat blijft nummer één. Wie dat ontgroeit, verliest God. Wie daarin volhardt, wast op in kennis en genade. Zei Jezus zelf niet: Zo iemand in Mij niet blijft, die verdort. Geven we de Schrift het voor het zeggen, dan komt overigens ook ons gevoel volop aan zijn trekken. Méér dan ooit zelfs. Maar wel in de goede volgorde. Niet mijn gevoel bepaalt wat de bijbel zeggen mag. Maar de Schrift bepaalt mijn gevoelen. Aangesproken door de levende God word ik meer dan eens geraakt tot in het diepst van mijn ziel. Openbaring en ervaring gaan hier hand in hand. Het geschonken inzicht geeft de nodige emotie. Er wordt waarachtig iets beleefd als God door het woord en in de kracht van de Geest tot ons spreekt. We raken verslagen van hart (Hand. 2:37). We worden vrolijk in de Here (Jes. 61:10). Tegelijk gaat ons geloven hier niet in op. Want ebt de emotie weg, dan blijft het gegeven inzicht achter. Dat gaat mee. Daar kun je op door. Niet zelden ook dwars tegen allerlei opkomende gevoelens in. We volharden, net als de eerste gemeente (Hand. 2:42), bij de waarheid van Christus. Vaak lastig zat. Maar wonderlijk genoeg geeft niks zo n goed gevoel als dit. Meditatie van Dr. Paul J. Visser van de Noorderkerk te Amsterdam Eric van Drie

8 NIEUWS VAN DE KERKENRAAD Zaken uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op dinsdag 2 mei Opening De voorzitter heet een ieder welkom, Hij leest uit Handelingen 2 de verzen 41-43, het leven van de eerste gemeente. Vervolgens een stukje van dominee P. Visser over het volharden in het Geloof. Daarna zingen we opwekking 27. Aansluitend vraagt de voorzitter in gebed een zegen over deze vergadering. Presentielijst De presentielijst wordt getekend. Er worden weer vele dingen onderling gedeeld waaronder ook een aantal gebeurtenissen in de privé sfeer. Vaststellen van de agenda De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Vaststelling notulen van de vorige vergadering De notulen van de vorige vergaderingen op 30 maart en 20 april worden goedgekeurd en vastgesteld. Actiepuntenlijst en ingekomen stukken De actielijst wordt nog doorgelopen en bijgewerkt. Over de ingekomen stukken zijn verder geen vragen. Eredienst Er is een vraag binnengekomen om een aantal diensten om uur te laten beginnen. Dit is op de gemeenteavond ook ter sprake gekomen. Besloten wordt om dit voor 2018 wel te proberen en het voorstel wordt om ongeveer 6 diensten hiervoor in te roosteren. Er is een licentieverklaring afgesloten tot voor het gebruik van liedbundels via de beamer. Over de nieuwe opzet van de kerkenraad en daarin een dagelijks bestuur wordt besproken.

9 Beroepingscommissie/Gemeenteavond De notulen van de gemeenteavond op 31 maart 2016 worden ondertekend zoals is vastgesteld op de gemeenteavond van 6 april Pastoraat Op 12 mei trouwen Riemer Bouius en Lieke Dam. De familie M. Bouius zijn op 5 mei 40 jaar getrouwd. Jeugd Geen bijzonderheden te melden Diaconie Er is een vergadering geweest. Er zijn verder geen bijzonderheden te melden Commissie van Beheer Er is een binnengekomen vanuit de commissie over het vrijkomen van het spaargeld. Hierover is binnen de kerkenraad gesproken en een advies wordt aan de commissie gegeven. vgkn A. de Jong doet verslag van de laatste synodevergadering. De heer Claus zijn preekconsent is voor vier jaar verlengd. De quota blijft 10 euro. Er is gesproken over de landelijke collecte met daarbij de oproep dat alle aangesloten kerken hieraan deel nemen. De volgende vergadering zal zijn op 7 oktober te Boelenslaan. Het kort verslag zal in de Trefbode geplaatst worden. (red: is geplaatst in de Trefbode van mei) Gezamenlijk Moderamen Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering Rondvraag en mededelingen Er is niets meer te vragen of mee te delen.

10 Datum volgende vergadering. Het is even zoeken naar een geschikte datum voor de volgende vergadering. Scriba gaat op vakantie dus het wordt ervoor of erna. Besloten wordt om de reguliere kerkenraadsvergadering te plannen op donderdag 15 juni. Aangezien zondag 18 juni de viering van het Heilig Avondmaal staat gepland wordt besloten om nu alvast het censura morum te houden. Niemand heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te vieren. 16. Sluiting P. Dekker sluit de avond af met gebed, waarna de voorzitter ons allen wel thuis wenst. Scriba, A. de Jong. Oproep voor vertrouwenspersoon Wij zijn op zoek naar een vertrouwenspersoon binnen onze kerk. Zoals u weet zijn wij als vgkn aangesloten bij het meldpunt seksueel misbruik in kerkelijk relaties. Nu heeft iedere kerk binnen de vgkn een contactpersoon. Wij hadden die ook in de persoon van Antje Postma-Pijl. Door het vertrek van de familie Postma naar Assen is deze functie dus vrij gevallen binnen onze kerk. Nu zijn wij dus op zoek naar iemand die deze functie wil gaan vervullen. Wilt u dit doen of weet u iemand die daar voor geschikt zou zijn dan vragen we om dit bij ons kenbaar te maken. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers. Wilt u eerst meer informatie hierover hebben en wat dit inhoud, dan kunt u dit vragen bij de scriba. Namens de kerkenraad, André de Jong Scriba

11 Noordwolde zingt.. met eigen liederen In april hebben wij liederen gezongen die u zelf had opgegeven. Daar zijn nog de nodige van over. Hoe geweldig is het om de Heer de eer toe te zingen met een bepaald lied waar je zelf een bijzondere herinnering aan hebt. Voor 25 juni en 9 juli staan 2 Noordwolde zingt avonden gepland. Johannes de Vries speelt op het orgel. Luit Mulder Uitnodiging barbecue Namens de kerkenraad bent u allen uitgenodigd voor een barbecue op vrijdag 9 juni aanstaande. We willen dan het kerkelijk seizoen afsluiten, maar u dit ook aanbieden vanwege het feit dat onze kerk dit jaar 25 jaar zelfstandig is. Opgeven kan via de intekenlijst die op het prikbord in de hal hangt. André de Jong Scriba

12 Van de diaconie Avondmaalscollecte voor de Alpha cursus Nederland "Al meer dan 20 jaar is Alpha Nederland de drijvende kracht achter Alpha. Inmiddels hebben in Nederland meer dan mensen (en wereldwijd 31 miljoen) een Alpha gedaan. Daarmee hebben vele mensen kennisgemaakt met het evangelie van Jezus Christus. Alpha is gratis Alpha wordt gratis aangeboden. Bij honderden kerken zet een team van vrijwilligers zich in om de Alpha bijeenkomsten tot een succes te maken. In een ongedwongen sfeer - en startend met een heerlijke maaltijd - ontdekken de deelnemers waar het evangelie van Jezus over gaat. Op de website alphacursus.nl staan indrukwekkende getuigenissen van mensen die op een Alpha herstel hebben ervaren of tot geloof zijn gekomen. Alpha is een effectieve en laagdrempelige manier om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. maar Alpha kost wel geld Om de honderden teams die Alpha geven te ondersteunen, met nieuwe materialen, persoonlijke adviezen en kwalitatief goede trainingsdagen is jaarlijks veel geld nodig. Alpha Nederland doet haar werk ten dienste van de kerken, maar zonder steun van kerken gaat het niet. Wij zijn namelijk afhankelijk van giften." De opbrengst van de avondmaalscollecte op 18 juni a.s. is daarom bestemd voor Alpha Nederland. De diaconie zal zelf nog een extra bedrag hier boven op doen. Namens de diaconie, Janny Mulder-Troelstra.

13 Collecte opbrengsten van de maand april april World Servants 81,85 Kerk 65,50 9 april Ev. Radio kerkdiensten 102,00 Kerk 58,90 14 april Diaconie 66,20 Kerk 30,80 16 april Missao Horeb 182,50 Kerk 127,15 23 april Bouw en onderhoud 77,00 Kerk 79,35 30 april Jongeren 126,25 Kerk 77,20 Lieve gemeenteleden, Op moederdag, 14 mei, was de collecte bestemd voor moeders bij Missao Horeb. Er is een mail gestuurd met onderstaande tekst, naar Netty haar contactpersoon hier in Nederland, Henri Sturing. We hebben deze collecte speciaal bestemd voor moeders in Netty haar omgeving die financiële steun nodig zijn. Vorig jaar waren we te laat om de collecte te bestemmen voor Edvania, die toen een soort crisisopvang was bij Netty. Mocht er momenteel een moeder zijn die iets extra nodig heeft, of komt die in het komende jaar, dan willen we dit bedrag daar graag voor bestemmen. Henri laat weten dat ze er erg blij mee zijn en dat hij dit bericht door gaat geven aan Netty. Ze zullen t.z.t. laten weten wat er met het geld gedaan is én hij zal aan Netty vragen om iets over deze moeders te vertellen. Mijn verwachting is dat ze wat zal vertellen wanneer ze weer bij ons op bezoek komt als ze in Nederland is. Barbara Mulder, Penningmeester.

14 Bijbels voor de kindernevendienst Er zijn regelmatig kinderen in onze kerk die graag meegaan naar de kindernevendienst. Omdat we niet van te voren weten of er kinderen zullen zijn, is het volgen van een bepaalde methode voor kindernevendienst niet handig. Daarom heb ik een aantal mooie kinderbijbels gekocht. Er is dan altijd materiaal aanwezig om samen met de kinderen een prachtig verhaal uit de bijbel te lezen. Ook hebben we de speur je suf en de detective bijbel. Om zo samen met de kinderen een van de verhalen wat extra te bestuderen en zo meer achtergronden van het verhaal te weten te komen. Een zinvolle manier om kindernevendienst te geven! Mochten Adri, Anneke of ik niet in de kerk zijn. Voelt u zich dan vrij om deze bijbels te gebruiken als er kinderen zijn. Daar zijn ze voor: Om te gebruiken! Klazien van Drie

15 Hoopvolle toekomst Er wacht mij een hoopvolle toekomst, want U, Here, hebt mijn geluk voor ogen. Uw gedachten over mij zijn gedachten van vrede, Uw vaderhart is vol van mededogen. Telkens als ik U om hulp roep, zult U er zijn en naar mij luisteren. Telkens als ik tot U bid zult U mij horen al zou ik niets kunnen doen dan zachtjes fluisteren. Zo zult U er voor mij zijn iedere dag, terwijl ik op weg ben naar Uw heerlijkheid. Op deze weg is er vrede in mijn hart, want U, Here Jezus, bent het die mij leidt. Naar Jeremia 29:11: "Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." Rita Klapwijk (Elisabeth) Ingezonden door Leonora Nieuwland.

16 Nieuws van de vgkn Informatieavond Pleegzorg Geachte relatie, Timon continueert SGJ Pleegzorg en is altijd op zoek naar christenen die interesse hebben om pleegouder te worden. Binnenkort organiseren we een informatieavond bij u in de buurt! Graag verzoeken we u, om in uw kerkelijke achterban de vraag naar nieuwe pleegouders bekend te maken. We zoeken in de regio Groningen/Drenthe in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Zo kunnen we een goede match maken tussen pleegkind en pleegouders. De informatieavond vindt plaats op: 14 juni 2017 Regio Groningen/Drenthe De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2, 9751 CN Haren. Inloop uur; aanvang uur. We hopen u snel te ontmoeten! Met vriendelijke groet, Michelle Veraar

17 Blij, gelukkig en God dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon Jonathan IJpe 19 mei 2017 Peter en Judith Dekker Mulder Molenstraat AJ Noordwolde Peter Judith Via de Duker Zo klein als je bent Zo groot is het wonder van leven Niemand heeft je tot nu toe gekend behalve God, Hij heeft je ons gegeven Kraamfeest Op 24 juni bent u welkom om kennis te maken met Jonathan IJpe. Van uur bent u welkom in De Duker Dwarsvaartweg ML Noordwolde

18 Alle dagen ds. Arie van der Veer Dit nieuwe Bijbelse dagboek bevat 365 prachtige overdenkingen van de bij velen zo geliefde ds. Arie van der Veer. 22,50 God beter leren kennen Wietske Noordzij, Willemijn de Weerd, Erik Smit Samen met je kinderen je verdiepen in wie God is. In 40 afwisselende overdenkingen ontdek je van alles over Gods karakter. Dit dagboek is uniek: het is toegankelijk en afwisselend en tegelijkertijd biedt het diepgang, onder meer doordat gezinnen op een leuke manier kennismaken met enkele Hebreeuwse letters en woorden. Het dagboek richt zich op gezinnen met kinderen in de bovenbouw van de basisschool. 15,95

19 De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft. Kijk op Mail naar Bel naar (ma-vrij ) Wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten Kerk en Samenleving, radioprogramma Elke zondagavond op Radio Weststellingwerf Centraal Zendfrequenties: Wolvega e.o Mhz. Noordwolde e.o Mhz. Kabel Mhz uur Uitzending van de radio kerkdienst uur In de Korenschuur (muziekprogramma) Opname gebeurt in de ochtenddienst op dezelfde dag.

20 Kerkgebouw Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde. Website: Telefoon: Voorzitter E. van Drie, Meentheweg 7a Kerkenraad 8391 VA Noordwolde. tel Vice Y.P. Dekker, Molenstraat 8 Voorzitter 8391 AJ Noordwolde. tel Secretaris A. de Jong, IJsbaanweg 46 Kerkenraad 8391 HZ Noordwolde. tel postadres: Dwarsvaartweg 1, 8391 MH Noordwolde. Pastoraalwerker vacant Coördinatie A. Postma, Norgerweg 82 kosters 8433 LR Haulerwijk. tel Voorzitter J.A. van der Wijk, Boijlerweg 4 Commissie Van Beheer 8392 NH Boijl. tel Secretaresse M. van Soolingen de With Penningmeester B. Mulder-Massier, IJkenweg TA De Hoeve. tel Bank: Rabobank Noordwolde IBAN nr: NL93 RABO tnv Geref. Kerk, Noordwolde. (overmaking specificeren) RSIN nr: Redactie Tj. Borger-Folkertsma, Boschoordweg 26 Trefbode 8392 MP Boijl. tel kopij

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor?

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Programmaboekje De Acker 2014-2015

Programmaboekje De Acker 2014-2015 Programmaboekje De Acker 2014-2015 kerk in Noord Welkom Dank voor je belangstelling voor het programmaboekje van De Acker voor het seizoen 2014-2015. De afbeelding op de voorkant illustreert op fraaie

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets te verliezen, dat is het ware geluk voor mij Het is een zin uit een lied van Stef Bos. Ik moest hieraan denken, toen ik bezig was met de voorbereidingen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Dit boek is van. Plak hier je pasfoto

Dit boek is van. Plak hier je pasfoto Dit boek is van Plak hier je pasfoto Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik

Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Enquête kerkdiensten, jaarthema en beleid Gereformeerde kerk Wijnjewoude-Hemrik Inleiding en werkwijze In deze enquête vragen wij u/ jullie een mening over kerkdiensten en activiteiten voor gebed. Vanaf

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Voorganger: ds Lenie Vollebregt Organist: Annemieke Hartman Welkom en

Nadere informatie

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST MEDEDELINGEN: GEZELLIGE MIDDAG PBD op 5 september 2015! Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse gezellige middag voor ouderen en alleenstaanden. Aanvang is 14.30 uur U kunt zich tot 29 augustus

Nadere informatie

OPW :733 ELB 398:1-5 OPW :42 OPW :705. MAT 5:13-16 LUC 6:43-45 Je mag er zijn 838 :1,2,3,4. Droom, Durf ELB 390:1-5. Welkom en Afkondigingen >

OPW :733 ELB 398:1-5 OPW :42 OPW :705. MAT 5:13-16 LUC 6:43-45 Je mag er zijn 838 :1,2,3,4. Droom, Durf ELB 390:1-5. Welkom en Afkondigingen > Welkom en Afkondigingen > Zingen: Opwekking 733 (via de beamer: geluid en tekst) > Stil Gebed, Bemoediging en Groet > Deel je Leven > Vragen > Zingen: ELB 398:1,2,3,4,5 > 1. Handen heb je om te geven Van

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 21 december 2014 vierde advent

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 21 december 2014 vierde advent HOOG BEZOEK Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 21 december 2014 vierde advent Profetenlezing: 2 Samuel 7:4-16 Evangelielezing: Lucas 1:26-38 Lieve mensen, gemeente van onze heer Jezus Christus, Als je

Nadere informatie