Vrouw, wat heb Ik met u te doen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrouw, wat heb Ik met u te doen?"

Transcriptie

1 1 Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Onbegrijpelijk, op het eerste gezicht. Dat de Heere Jezus Zijn moeder, die Hem een probleem voorlegt, zó antwoordt: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? We willen daar in dit artikel nader op ingaan. Dat biedt tevens gelegenheid om te wijzen op het nauwe verband tussen de uitleg van een Schriftgedeelte en de vertaling. De naam van de moeder des Heeren wordt in dit Evangelie niet één keer genoemd. Dat is opmerkelijk, te meer daar de schrijver in een bijzondere betrekking tot Maria heeft gestaan. Toch is het ook weer niet zo vreemd, wanneer we bedenken dat Johannes eigen naam in dit bijbelboek ook nergens voorkomt. Tweemaal schrijft hij over Maria in dit Evangelie. Beide malen wordt zij alleen aangeduid als de moeder van Jezus, hier, in hoofdstuk 2:1 12, bij de bruiloft te Kana, en in de geschiedenis van de kruisiging, hoofdstuk 19: Daar zegt Christus tot haar vanaf het kruis: Vrouw, zie, uw zoon. Dat is niet toevallig! Tweemaal haalt Johannes een woord van Christus tot Zijn moeder aan, een aan het begin van Zijn openbare prediking, en een aan het einde daarvan. Beide uitspraken beginnen met die op het eerste gezicht zo bevreemdende aanspraak vrouw. Christus ure Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Vaak worden die woorden betrokken op het komende wijnwonder: het moment om deze mensen te helpen, was nog niet aangebroken. We zeggen niet dat dat er niet mee te maken heeft, maar deze woorden van de Heere Jezus hebben een diepere, veel belangrijker betekenis. Zij komen telkens terug in het Evangelie naar Johannes: 7:30 niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn ure was nog niet gekomen; 8:20 niemand greep Hem, want Zijn ure was nog niet gekomen. Maar wanneer het kruis nadert, lezen we, dat de Heere zegt: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden (12:23); hierom ben Ik in deze ure gekomen (12:27). Plechtig klinkt het: Jezus wetende dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader (13:1). En Hij hief in de aanvang van Zijn Hogepriesterlijk gebed Zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke (17:1). Dat is de ure die Hij in Zijn komst op aarde steeds op het oog heeft gehad, de ure van Zijn zwaar lijden en sterven, maar ook van Zijn opstanding en hemelvaart, de ure waarin de Vader de Zoon zou verheerlijken, en de Zoon de Vader. Het is, kortom, de ure van de Vader en de Zoon, en niet de ure van de moeder en de Zoon. Vrouw Dat moet Maria tijdens die bruiloft te Kana leren. Daarom spreekt de Heere haar aan met vrouw, in het Grieks gunai. Dat woord komt in het Grieks niet zo koud over als wanneer wij in onze taal iemand zouden aanspreken met vrouw. Het is zeker niet ruw of hard bedoeld. In de aanspraak gunai ligt respect besloten. De Heere Jezus heeft het

2 2 meer gebruikt, tot de Kananese vrouw (O vrouw, groot is uw geloof, Matth. 15:28), de samengebogen vrouw (Luk. 13:12), de Samaritaanse (Joh. 4:21), de overspelige vrouw (Joh. 8:10), tot Maria Magdalena op de paasmorgen (Joh. 20:15). Toch is het zeer ongebruikelijk, dat een zoon zijn moeder zo aanspreekt. Hoe respectabel ook, het woord heeft duidelijk iets afstandelijks. Door Maria niet als moeder aan te spreken, maar in plaats daarvan het woord vrouw te gebruiken, zet de Heere haar op haar plaats. De volgende woorden maken duidelijk welk een afstand er is tussen hen beiden. We denken terug aan de enige gebeurtenis die ons uit Jezus jeugd staat opgetekend, en de moederlijke zorg en toewijding die Maria daarin tentoonspreidde: Kind, waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht, en Zijn antwoord: Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? (Lukas 2:48, 49). Voor de vereniging met Zijn hemelse Vader stelde Hij de band aan Zijn aardse ouders achter. Dat is voor Maria een moeilijke les geweest. Natuurlijk heeft zij in het opgroeien van haar Zoon geweten dat Hij toeleefde naar de ure die van God verordineerd was en waartoe Hij op aarde was gekomen. Ze heeft hartelijk meegeleefd en tijdens de bruiloft in Kana gemeend dat nu de bekwame tijd was aangebroken. Maar de Heere wijst haar terug met de woorden Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Vier woordjes De woorden te doen staan in onze Bijbel cursief. Dat wil zeggen dat ze door de vertalers ingevoegd zijn. In de Griekse grondtekst bestaat de hele zin die de Heere hier uitspreekt, uit slechts vier woordjes: ti emoi kai soi, letterlijk: Wat mij en u? Dat is een oorspronkelijk Hebreeuwse zegswijze, die ook in het toenmalige Grieks was doorgedrongen. We kunnen haar dan ook diverse malen vinden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We noemen hier de vindplaatsen: Richt. 11:12. 2 Sam. 16:10; 19:22. 1 Kon. 17:18. 2 Kon. 3:13. 2 Kron. 35:21. Matth. 8:29. Mark. 1:24; 5:7. Luk. 4:34; 8:28. Joh. 2:4. Wanneer we de moeite nemen, deze twaalf plaatsen te onderzoeken, rijst daaruit de volgende betekenis op van het op het eerste gezicht raadselachtige viertal woorden Wat mij en u? De spreker gevoelt zich aangesproken door iemand die contact zoekt, maar hij weert dat af, daar hij (althans in de zaak waarom het gaat) de gemeenschap van gevoelens waarvan de ander uitgaat, niet ervaart, dan wel de aanspraak die de ander op hem meent te hebben, verwerpt. Om dit zo goed mogelijk in de vertaling tot uitdrukking te brengen, hebben de Statenvertalers gekozen voor te doen hebben met : wat heb Ik met u te doen. De betekenis is ongeveer hetzelfde als van wat heb Ik met u te maken ; alleen klinkt dat wat harder. Men zie de kanttekeningen op de genoemde plaatsen. Zwaard De bedoeling is duidelijk. Maria liet zich in met een aangelegenheid die de hare niet was. Met alle respect wijst Christus Zijn moeder erop, dat zij de hele zaak van Zijn ure aan Hem en Zijn Vader moet overlaten. Zij moet leren dat hetgeen dat in Hem wonderen werkt, niet uit haar is geboren en dat zij zich niet mag mengen in het bepalen van de ure waarin Hij de werken Zijns Vaders werken zou. Wat wordt hier toch elke gedachte aan medewerking door Maria aan Christus verlossingswerk bij de wortel afgesneden. Hoe durft Rome Maria aan te roepen met titels als voorspreekster, helpster, bijstand en middelares!

3 3 Voor Maria is het een zware zaak geweest, haar rechten als moeder los te laten, om in Hem alleen haar Zaligmaker te leren zien. Door haar ziel moest een zwaard gaan als bij geen ander. Dat zwaard heeft ze reeds gevoeld, toen op de weg van Jeruzalem terug naar Nazareth, en nu weer in Kana. Maar zij heeft haar geloof, dat al zo heerlijk uitkwam in haar lofzang, niet laten zinken, zoals blijkt uit de woorden die zij na haar bestraffing heeft gesproken tot de dienaars. Bezegeling En dan, vanaf het kruis, klinkt opnieuw, in de laatste woorden die de Heere Jezus voor Zijn sterven, tot Zijn moeder gesproken heeft, Johannes 19:26 en 27, de aanspraak vrouw. Niet moeder. Nu was het de ure dat Hij zou overgaan tot de Vader (Joh. 13:1). Nu was het de ure dat Hij gaan zou uit het leven waartoe Maria Hem gebaard had, in een ander leven, waartoe Zijn Vader Hem zou opwekken uit de doden. Zijn natuurlijke betrekking als Zoon tot Maria als moeder hield nu definitief op. Opstijgend tot het hogepriesterschap naar de ordening van Melchizédek, moest Hij ook gelijk deze zonder (aardse) vader en moeder worden. Dat Hij naar Zijn menselijke natuur van de aarde scheidde en dat Maria dus op aarde Hem als Zoon niet langer hebben zou, bezegelde Hij op een tedere wijze door haar als uit Zijn eigen hand een andere zoon te geven, de discipel die Hij bijzonder liefhad. Daarom Vrouw, zie uw zoon, en tot Johannes Zie, uw moeder. Elk woord weegt hier zwaar. Voor Mij, vrouw, voor u, Johannes, uw moeder. Matthew Henry schrijft hierbij het diepzinnige woord: Hij spreekt als iemand die reeds niet meer in deze wereld is, maar reeds dood was voor hen die Hem het dierbaarst waren. En dan sluit Johannes dit Schriftgedeelte af met de woorden: En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis. Daarmee legt hij nadrukkelijk een verbinding met al die keren dat hij eerder over Christus ure heeft geschreven. Vertalingen Nu willen we bezien, hoe een en ander doorwerkt in de vertaling. We hebben daartoe zeven nieuwe vertalingen onderzocht: - de NBG-vertaling (1951), - Het Boek (1988), - de Willibrordvertaling (r.k., WV, 1995), - de Groot Nieuws Bijbel (GNB, 1996), - de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004), - de Naardense Bijbel (ds. P. Oussoren, NB, 2004), - de Herziene Statenvertaling (HSV, 2006). We hebben gezien dat het van wezenlijke betekenis is, dat Christus Zijn moeder op beide plaatsen aanspreekt met vrouw. Schokkend is het om te zien hoe vertalers dat woord dan zo maar kunnen laten vallen. Drie vertalingen hebben de aanspraak vrouw eenvoudig weggelaten, Het Boek, de GNB en de NBV. Vrouw komt als aanspraak in onze taal nu eenmaal wat stotend over. Blijkbaar een onbelangrijk woord, dat dan ter wille van een vlotte vertaling net zo gemakkelijk gemist kan worden Genoemde drie vertalingen hebben dit woord ook in Johannes 20:13 en 15, in het Paasevangelie, weggelaten. Alsof het daar evenmin betekenis had! Doordat daar eerst tweemaal het afstandelijke vrouw uit de mond van de engelen en uit Christus eigen mond klinkt, krijgt het uitspreken van de naam Maria (hier bedoeld Maria Magdalena)

4 4 des te meer nadruk. Christus wordt alleen gekend wanneer Hij Zich openbaart. En Hij openbaart Zich door de ziel aan te spreken bij haar naam. Zolang Hij vrouw zegt dat is algemeen -, kent Maria Hem niet. Zijn schapen horen Zijn stem, als Hij ze bij name roept, Johannes 10:3. Ds. Oussoren heeft, in een kennelijke poging om het stotende van het woord te verzachten, vrouwe geschreven in deze vier plaatsen. Hij deed het niet in de vier andere eerder genoemde plaatsen waar Christus een vrouw aansprak met gunai. De WV heeft in Joh. 2:4 eveneens vrouwe, in 19:26 echter vrouw. Daarop komen we hieronder nog terug. De overblijvende twee, NBG 51 en de HSV, hebben vrouw. Uiteenlopend Het eigenlijke antwoord van Christus op Maria s verzoek is heel uiteenlopend vertaald. De Statenvertalers hebben het, zoals we zagen, opgevat als een terechtwijzing. Anderen laten het echter slaan op het ontbreken van de wijn. Het meest opvallend is de WV: Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Dat is zo rooms als het maar zijn kan. Christus onderstreept daarmee de eenheid tussen Hem en Zijn moeder. Bovendien hebben de vertalers het woord Vrouwe verplaatst, om zo te kunnen laten zien dat de hoofdletter speciaal bedoeld is als eerbiedshoofdletter, zoals Rome gewoon is te spreken van Onze Lieve Vrouwe. Heel opmerkelijk is dat de WV hierin totaal verschilt met haar eerste editie, uit Daar is de vertaling namelijk: Vrouw, wat heb ik met jou te maken? Afgezien van het ruwe taalgebruik is de exegese van de Statenvertalers daar nog in op te merken. Vreemd is, dat de WV een dergelijke forse verandering niet heeft doorgevoerd in Joh. 19:26. Daar is het gebleven Vrouw, daar is nu je zoon. Misschien een ingrijpen in Joh. 2:4 door het bisschoppelijk leergezag? De NBV betrekt Christus antwoord eveneens op het gebrek aan wijn: Is dat uw zaak of mijn zaak? Zo doet ook de NB: Betekent dat iets tussen mij en u, vrouwe? Het Boek en de GNB hebben hier zeer vrij vertaald, respectievelijk Laat Mij met rust en Wat wilt u van me? NBG 51 bleef nog in het spoor van de Statenvertalers, met alleen een vreemde verandering: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Vermoedelijk wilde men af van het van doen hebben, maar van node hebben is iets heel anders (nodig hebben), wat in dit verband geheel niet past. De zin is daarmee onverklaarbaar geworden. Van die ure aan Ten slotte de veelbetekenende opmerking van Johannes in hfdst. 19:27 En van die ure aan. NBG 51, de WV en de NB hebben dat gehandhaafd, zij het dat zij van dat uur spreken. Onzes inziens verdient het de voorkeur om het plechtige ure te handhaven, ook al omdat het niet om een letterlijk uur van zestig minuten gaat, maar om een figuurlijk gebruik van het begrip uur. Principieel bezwaar tegen de schrijfwijze uur is er natuurlijk niet. Wat doen echter de andere vertalingen? Het Boek heeft van toen af aan, de NBV van die dag af, de GNB en de HSV vanaf dat moment. Daarmee is het verband dat Johannes zo nadrukkelijk door het gebruik van dit woord legde, verloren gegaan. Daarbij zij aangetekend dat de HSV (bijna) overal waar Johannes schreef over Christus ure, het woord ure heeft vervangen door tijd. Waarom? Voor de verstaanbaarheid was dat bepaald niet nodig. De GNB heeft dan nog meer uur behouden.

5 5 Samenvattend, in de plaatsen die hierboven aan de orde zijn gekomen, staat de Statenvertaling onbetwist aan de spits, wat betreft nauwkeurigheid, brontekstgetrouwheid, consistente exegese én helderheid van uitdrukking. Van de nieuwere overzettingen staat NBG 51 nog het meest in de buurt van de Statenvertaling. L. M. P. Scholten (StandVastig september 2007, p )

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning

Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning Jan J. Boersema 1 Ten geleide In het kader van de voorbereiding van Micha Monitor in 2014 heeft prof.dr. Jan J. Boersema in opdracht van twee van de betrokken

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Wie is de VROUW uit Openbaring 12?

Wie is de VROUW uit Openbaring 12? Een ANDER geluid! Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot LERING, tot WE- DERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING (2 Tim. 3:16 SV) Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God?

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Gepubliceerd in J.M. van t Kruis (red), Protestantse bronnen over God, Zoetermeer 2011, 9-23 Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Inleiding het Oude Testament als bron Er wordt op veel manieren

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding DBO 10 Zondag 8 maart 2015 Klaagliederen Inleiding Stel dat je geen vast patroon hebt bij het Bijbellezen. Je gebruikt bijvoorbeeld niet het leesrooster in het blad Visie. Toch wil je een gedeelte uit

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN

DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN DOEN WAT JEZUS ONS HEEFT VOORGEDAAN Zien, bewogen worden en in beweging komen Twee bijeenkomsten over diaconale spiritualiteit Algemene opzet Tijd: twee bijeenkomsten van ieder 2 uur Doelgroep: alle parochianen

Nadere informatie