Examenboekje vmbo Klas 3 bb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenboekje vmbo Klas 3 bb 2014-2015"

Transcriptie

1 Examenboekje vmbo Klas 3 bb Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting

2 2

3 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5 De rekentoets...5 Beoordeling...5 NADERE UITWERKING SECTOR vmbo, HOREND BIJ EXAMENREGLEMENT Carmel College Salland Artikel 6 Examenreglement: Onregelmatigheden...6 Artikel 10b Examenreglement: Herkansing schoolexamens... 7 Artikel 15 Examenreglement: Tijdvakken en afneming centraal examen... 7 Artikel 26a Examenreglement: Herkansing rekentoets...7 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING... 8 UITLEG SCHEMA PTA

4 Inleiding Beste kandidaat, je ontvangt dit boekje omdat je dit jaar toetsen gaat maken voor het schoolexamen en/of het centraal examen vmbo. De informatie die hierin staat is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor je ouders. Lees dit boekje dus goed, laat het zien aan je ouders en bewaar het zorgvuldig, zodat je het kunt raadplegen wanneer nodig. De info uit dit boekje is ook terug te vinden op de website van het Carmel College Salland. Een belangrijk document, dat over de examens gaat, is het Examenreglement. Dit wordt niet op papier uitgedeeld, maar is te vinden op de site van het Carmel College Salland vmbo. In dit reglement kun je alle wettelijke regels en afspraken vinden die te maken hebben met examens. Het reglement is bindend, dat wil zeggen dat we ons allemaal hieraan moeten houden. Deze informatie kun je altijd raadplegen. In dit boekje vind je de volgende informatie: Een korte uitleg over de examens en de rekentoets Een nadere uitwerking van het Examenreglement, horend bij het officiële Examenreglement. Hierin vind je die regels en afspraken die te maken hebben met het examen, waaraan de school zelf een invulling mag geven. Uitleg over het PTA (programma van toetsing en afsluiting, ook wel schoolexamen genoemd) Een overzicht van het PTA van de vakken in jouw leerjaar en leerweg Heb je geen computer thuis of kun je niet op internet, dan kun je dat aangeven bij je mentor. Je ontvangt dan de examenregeling op papier. Wij wensen je alvast veel succes met het maken van je examens! Docenten en sectorleiding vmbo 4

5 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS Het examen bestaat uit twee delen: een schoolexamen (zie PTA) en het centraal examen. Daarnaast is er nog de rekentoets. De rekentoets is geen onderdeel van het examen, maar is wél een wettelijk verplichte toets. Als je die niet gemaakt hebt kun je niet slagen. De regels die voor het centraal examen gelden, gelden ook voor het schoolexamen en de rekentoets. Omdat die regels zo verschrikkelijk belangrijk zijn, wordt een deel hiervan in de nadere uitwerking hieronder vermeld en uitgelegd. Schoolexamen Voor alle vakken leg je een schoolexamen af. Een schoolexamen bestaat altijd uit meerdere onderdelen. De onderdelen staan per periode aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het schoolexamen voor een vak kan al in klas 3 beginnen en doorlopen in klas 4. CKV is het enige schoolexamenvak dat alleen in de derde klas aangeboden wordt. Voor LMV en CKV leg je alleen een schoolexamen af. Loopbaanoriëntatie is ook een onderdeel dat je beslist moet doorlopen. Centraal examen Dit deel van het examen wordt altijd afgenomen met opgaven die verstrekt worden door het College voor Examens en het Cito. Dit deel van het examen is voor alle examenkandidaten in Nederland binnen een bepaalde leerweg gelijk of nagenoeg gelijk. De centrale examens worden afgenomen op landelijk vastgestelde momenten of tijdvakken. Je mag pas het centraal examen doen als je het schoolexamen hebt afgerond. De rekentoets Je moet naast het examen ook verplicht deelnemen aan de rekentoets. De rekentoets nemen wij af in de vierde klas en dit is een landelijke toets. De toets moet je maken in een landelijk vastgelegd tijdvak, de school maakt hiervoor een rooster. Er is een periode van eerste afname (4 t/m 17 maart 2015) én een herkansingsperiode (28-5 t/m ). Als je de eerste keer minder dan een 5 gehaald hebt, is het heel verstandig deel te nemen aan de herkansing. Het cijfer van de rekentoets telt nog niet mee als examencijfer, maar wordt wel vermeld op een aparte bijlage bij je cijferlijst. Zo kan de school waar je je vervolgopleiding gaat doen waar ook gewerkt wordt met rekenprogramma s en rekentoetsen - zien op welk niveau jij rekent. Vanaf schooljaar gaat de rekentoets meetellen in de officiële slaag-/zakregeling. Beoordeling Voor bijna alle vakken komen er cijfers te staan op je examenlijst. LO, CKV en het sectorwerkstuk zijn uitzonderingen op die regel. Deze onderdelen krijgen een zogenaamde letterbeoordeling. Voor alle drie moet je een voldoende of goed behalen om te kunnen slagen. Voor loopbaanoriëntatie kan de docent/decaan bepalen dat je onderdelen opnieuw moet doen als je niet aan de eisen voldoet. 5

6 NADERE UITWERKING SECTOR vmbo, HOREND BIJ EXAMENREGLEMENT Carmel College Salland Artikel 6 Examenreglement: Onregelmatigheden Let op: dit artikel geldt ook voor schoolexamens (dus PTA-toetsen en werk dat je voor je PTA moet inleveren of doen) en de rekentoets! Als je werkt aan een examenonderdeel (schoolexamen, centraal examen of rekentoets), moet je je houden aan de regels. Voor de precieze regels kun je op de site kijken bij artikel 6 van het Examenreglement. Dat zijn de regels die we gebruiken. Die regels komen er in grote lijnen op neer dat je: werk op de afgesproken tijden moet inleveren; op tijd aanwezig moet zijn. Lees de speciale regels over te laat komen!; niet mag spieken en geen gelegenheid tot spieken mag geven; geen spullen in het lokaal mag hebben die daar niet toegestaan zijn door je docent. Dit betekent onder andere: tassen op de gang, telefoon(s) inleveren, op tafel uitsluitend schrijfmateriaal en die dingen, die je docent voor het maken van het werk uitdrukkelijk toe heeft gestaan; niet mag praten of op een andere manier communiceren onder een examen; niet het werk van iemand anders mag inleveren; niet afwezig mag zijn bij een examen, tenzij je een geldige reden hebt en op correcte wijze bent afgemeld. De Examencommissie beoordeelt of je reden geldig is. Als er melding gemaakt wordt van een onregelmatigheid (dat betekent dat je een of meer van bovenstaande regels niet hebt gevolgd) volgt altijd een officiële procedure. Onderdeel van de procedure is een brief aan jou en je ouders. Er volgt een gesprek tussen jou (en eventueel je ouders) en de Examencommissie. De Examencommissie neemt een beslissing en laat die aan jou en je ouders schriftelijk weten. Onderdeel van die beslissing kunnen strafmaatregelen zijn, bij voorbeeld: je krijgt een 1 voor je werk en/of je verliest je recht op herkansing of wordt in de keuze hiervan beperkt en/of je werk wordt ongeldig verklaard en/of je mag niet verder deelnemen aan het examen. Let vooral op deze regels over te laat komen: Te laat komen bij een schriftelijke / digitale / praktische toets. Als je te laat komt voor een toets, krijg je niet meer tijd en blijft de eindtijd van de toets gelijk. Te laat komen bij een luistertoets of bij een mondeling examen. Als je te laat komt bij een luistertoets of bij een mondeling examen, dan kun je niet meer toegelaten worden. De docent overlegt met de examencommissie omtrent de te nemen maatregelen. 6

7 Artikel 10b Examenreglement: Herkansing schoolexamens Voor de schoolexamens mag je soms een herkansing doen. De regels daarvoor vind je in de herkansingsregeling hieronder: Je mag maximaal 1 onderdeel per periode herkansen na afloop van de betreffende periode. De deelname aan herkansing is gebonden aan de volgende regels: 1. Herkansen is mogelijk als sprake is van een C- of D-cijfer. Dit geldt niet voor de beroepsgerichte vakken. 2. Alleen die onderdelen kunnen herkanst worden, die als zodanig staan aangemerkt in het PTA. 3. Je bent als leerling vrij in de keuze van het te herkansen vak. Als je wilt kun je bij voorbeeld alle herkansingen in de loop van leerjaar 3 en 4 inzetten voor één en hetzelfde vak. 4. In geval van herkansing geldt de hoogste score. 5. De herkansingsdata worden vóór 1 oktober bekend gemaakt. Je vindt ze op de site van CCS en hieronder. 6. Als je wilt deelnemen aan een herkansing vul je een herkansingskaart in. Op de kaart staan de datum en het tijdstip waarvoor je de kaart ingeleverd moet hebben én de datum van de herkansing zelf. Lever je kaart altijd op tijd in. Als je je kaart niet op tijd ingeleverd hebt, kun je niet deelnemen aan de herkansing. 7. Als je afwezig bent bij herkansingen verlies je daarmee het recht op herkansing. In bijzondere gevallen (ernstige ziekte/persoonlijke omstandigheden) kan de sectordirecteur bij uitzondering alsnog een herkansing toestaan. 8. In geval van onregelmatigheden (zie artikel 6 van het Examenreglement) tijdens toetsen van het schoolexamen of betreffende ander werk, dat bij het schoolexamen betrokken is, wordt hiervan melding gemaakt bij examensecretaris en sectordirecteur. Er volgt een procedure, die kan leiden tot sancties (zie artikel 6 hierboven en in het Examenreglement). 9. Het is niet mogelijk een inhaaltoets, die je op het laatste inhaal-/herkansingmoment maakt (zie planning herkansingen), nog te herkansen. De data waarop de herkansingen in het schooljaar worden gepland, kun je vinden op de website van de school. Kijk dan bij VMBO, Leerlingen, Toets- en Exameninfo. Wij gaan er van uit dat je zèlf daarvoor regelmatig op de website kijkt. Artikel 15 Examenreglement: Tijdvakken en afneming centraal examen De examens van de AVO (algemene) vakken worden voor kandidaten vmbo BB en KB op de computer afgenomen. Daarvoor plant de school afnamemomenten binnen de wettelijk vastgestelde periode van de flexibele digitale examens. Ook het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor alle niveaus en het praktijkexamen tekenen voor vmbo GT worden door de school zelf ingepland. Als een kandidaat vanwege een geldige reden, te bepalen door de examencommissie, niet in staat was een flexibel digitaal examen of het cspe af te leggen, kan de school zelf bepalen wanneer de leerling dit examen inhaalt. De school biedt in dat geval een andere afnamemoment aan binnen de wettelijk vastgestelde periode daarvoor. Artikel 26a Examenreglement: Herkansing rekentoets Je mag de rekentoets één keer herkansen. Je mag de rekentoets ook herkansen als je er de eerste keer een 5 of hoger voor hebt gehaald (cijferverbetering). Het cijfer dat je hebt gehaald komt op een bijlage bij de cijferlijst en is net als je andere cijfers belangrijke informatie voor de school waar je je vervolgopleiding gaat doen. Het hoogste cijfer telt. 7

8 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Van elk vak is in dit boekje het programma van toetsing en afsluiting opgenomen van jouw leerjaar (3 of 4) en leerweg (BB, KB of GT). Per vak staat uitgesplitst welke schoolexamenonderdelen afgesloten moeten worden. Let op: al deze onderdelen dien je naar behoren afgesloten te hebben voordat je deel kunt nemen aan het centraal examen!! Als je op het moment van afname van een PTA-toets niet aanwezig bent en je bent correct afgemeld met geldige reden (te beoordelen door de Examencommissie), meld je je zo spoedig mogelijk na terugkeer in de mediatheek om een afspraak te maken voor het inhalen van de toets. De inhaaltoetsen worden afgenomen op vastgestelde data (meestal vrijdagmiddag). Als je op het moment van afname van een PTA-onderdeel afwezig bent zonder geldige reden, geldt dit als een onregelmatigheid (zie artikel 6 hierboven). Het tijdig inhalen van de toetsen is jouw eigen verantwoording! Meld je daarom na een gemiste toets ALTIJD bij de mediatheek om een afspraak voor inhalen te maken. Als je een werkstuk, verslag of iets dergelijks niet op tijd hebt ingeleverd, zoek dan contact met je docent en lever het werk alsnog zo spoedig mogelijk in!! Zie ook het Examenreglement, art. 6 Onregelmatigheden. Hieronder vind je informatie over: 1. De betekenis van de afkortingen die in het PTA gebruikt worden 2. Het programma dat je door moet werken 3. Wat voor soorten toetsen je moet maken 4. Hoe een toets beoordeeld wordt 5. Hoe lang toetsen duren 6. Of je een toets mag herkansen 7. Of er een cijfer voor de toets wordt gegeven of een andere beoordeling 8

9 UITLEG SCHEMA PTA Kolom 1: hier staat in welke periode een onderdeel getoetst wordt Kolom 2: hier vind je welke stof je bestudeerd moet hebben Kolom 3: hier vind je codes van de examenonderdelen waaraan wordt gewerkt. Deze info is vooral handig voor docenten. Kolom 4: hier vind je cijfers die aangeven welke speciale wettelijk vastgestelde algemene leerdoelen hier meespelen. Is met name info voor docenten. Kolom 5: hier staat welke toetsvorm gebruikt wordt. De vorm wordt aangeduid met codes: CT=computertoets H=handelingsopdracht M=mondelinge opdracht P=praktische opdracht PB=procesbeoordeling PO=praktijkopdracht Pr=presentatie S=schriftelijke opdracht V=verslag W=werkstuk Kolom 6: hier staat de tijd die je mag gebruiken voor de toets/opdracht aangegeven in minuten Kolom 7: hier staat hoe zwaar een toets meetelt: A=1x; B=2x; C=3x; D=4x Kolom 8: hier staat of je een toets mag herkansen. Kolom 9: hier staat hoe de beoordeling van je werk eruit ziet: cijfer of letter (o/v/g) Kolom 10: hier staat aanvullende informatie die van belang is. Bij voorbeeld: wanneer je een werkstuk moet inleveren of welke hulpmiddelen je mag gebruiken.

10 Programma van toetsing en afsluiting CKV klas 3 bb kb gt Periode Stofaanduiding Exameneenheid Pre-ambule Toetsvorm Tijd Gewicht Herkansing Beoordeling Opmerkingen 1 CKV/K/4 en 5 1 t/m 6 * persoonlijke culturele collage P/S 200 a nee c * cultureel zelfportret in boek S 200 a nee c * powerpoint straatbeeld P/W 200 c ja c cijfer zowel voor inhoud als wijze van presenteren. * tekening straatbeeld P 200 b nee c 2 * kunstdisciplines + opdr. Boek CKV/K/4 en 5 1 t/m 6 S/H 200 a nee c * bezoek kunstenaar of culturele instelling en creatief werkstk P/H 400 d ja c * gastles P/H 200 c nee c bij afwezigheid vervangende opdracht 3 * kunstdisciplines + opdr. Boek CKV/K/4 en 5 1 t/m 6 S/H 200 a nee c * folder wereldwinkel P/W 200 c nee c * werkstuk beeldentuin P/W 200 d nee c * gastles P/H 200 c nee c bij afwezigheid vervangende opdracht 4 * kunstdisciplines + opdr. Boek CKV/K/4 en 5 1 t/m 6 S/H 200 a nee c * werkstuk kunstkick P/W 400 d nee c bij afwezigheid vervangende opdracht * inhoud eindpresentatie (pp) P/W 200 c ja C * eindpresentatie Pr 100 d ja C eindpresentatie van heel ckv Elke periode moet in principe voldoende afgerond zijn! Leerlingen krijgen op einddiploma een V van Voldoende of een G van Goed..

11 Programma van toetsing en afsluiting Economie klas 3 bb Periode Stofaanduiding Exameneenheid Pre-ambule Toetsvorm Tijd Gewicht Herkansing Beoordeling Opmerkingen 1 Proefwerk H 1 ec/k/4a s 50 min c j c 2 Proefwerk H 2 ec/k/4a s 50 min c j c Proefwerk H 3 ec/k/4b s 50 min c j c 3 Proefwerk H 4 ec/k/4b s 50 min c j c 4 Proefwerk H 5 ec/k5a s 50 min c j c

12 Programma van toetsing en afsluiting LMV klas 3 bb kb gt Periode Stofaanduiding Exameneenheid Pre-ambule Toetsvorm Tijd Gewicht Herkansing Beoordeling Opmerkingen 1 Thema ML Jongeren + werkboek k2 1.1 t/m 1.7 S 50 min C J C Reader LB:Jongeren k3 2 Thema ML Politiek + werkboek k2, k3,k4, k4, k5 1.1 t/m 1.7 S 50 min C J C Reader LB: Politiek 3 Thema ML Werk + werkboek 1.1 t/m 1.7 S 50 min C J C Reader LB: Werk 4 Thema ML:Multiculturele samenl.+werkb. k2 1.1 t/m 1.6 S 50 min C J C Het werkboek dient bewaard te woorden voor het volgende schooljaar. Reader LB; Muliticulturele samenleving k3

13 Programma van toetsing en afsluiting Nederlands klas 3 bb Periode Stofaanduiding Exameneenheid Pre-ambule Toetsvorm Tijd Gewicht Herkansing Beoordeling Opmerkingen 3 Betoog naar aanleiding van een NE/K/1/2/3 m 5-6 min c ja cijfer gelezen boek NE/K/5 NE/K/8 4

Examenboekje vmbo Klas 3 BB 2015-2016

Examenboekje vmbo Klas 3 BB 2015-2016 Examenboekje vmbo Klas 3 BB 2015-2016 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2015 1 2 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 3 BB

Examenboekje vmbo Klas 3 BB Examenboekje vmbo Klas 3 BB 2016-2017 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2016 1 2 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 3 BB

Examenboekje vmbo Klas 3 BB Examenboekje vmbo Klas 3 BB 2017-2018 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2017 1 2 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 4 bb

Examenboekje vmbo Klas 4 bb Examenboekje vmbo Klas 4 bb 2014-2015 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2014 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 4 kb

Examenboekje vmbo Klas 4 kb Examenboekje vmbo Klas 4 kb 2014-2015 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2014 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 4BB

Examenboekje vmbo Klas 4BB Examenboekje vmbo Klas 4BB 2015-2016 Inclusief Programma van ing en Afsluiting 1-10-2015 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5 De

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 4 gt 2014-2015

Examenboekje vmbo Klas 4 gt 2014-2015 Examenboekje vmbo Klas 4 gt 2014-2015 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2014 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 4 BB

Examenboekje vmbo Klas 4 BB Examenboekje vmbo Klas 4 BB 2017-2018 Inclusief Programma van Toetsing en Afsluiting 1-10-2017 1 2 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5 Schoolexamen...5 Centraal examen...5

Nadere informatie

Examenboekje vmbo Klas 4 GT 2015-2016 Concept Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Examenboekje vmbo Klas 4 GT 2015-2016 Concept Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Examenboekje vmbo Klas 4 GT 2015-2016 Concept Programma van ing en Afsluiting 2015-2016 Inclusief Programma van ing en Afsluiting 1-10-2015 Inhoud Inleiding... 4 KORTE UITLEG OVER DE EXAMENS EN DE REKENTOETS...5

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten

Programma van Toetsing en Afsluiting. leerjaar Leerwerktrajecten Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 2016-2017 Leerwerktrajecten Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Indeling van dit PTA- boekje 2 3. Herkansingsregeling en te laat inleveren 2. Examens 2

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 3 VMBO Vakmanschaproute Techniek basisberoepsgerichte leerweg

Programma van toetsing en afsluiting 3 VMBO Vakmanschaproute Techniek basisberoepsgerichte leerweg 2016-2017 Programma van toetsing en afsluiting 3 VMBO Vakmanschaproute Techniek basisberoepsgerichte leerweg 3 VMBO basisberoepsgerichte leerweg Reynaertcollege 2016-2017 1. Inleiding 1.1. Voorwoord Welkom

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2014-2015 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2016-2017 Algemeen Deel 1 Toetsorganisatie en toetsrooster Alle toetsen in T3 en T4 tellen mee voor het schoolexamencijfer. Grotere toetsen worden opgenomen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

klas 9 26 september 2013

klas 9 26 september 2013 klas 9 26 september 2013 VMBO BINNEN V.S. vmbo sector techniek sector zorg en welzijn sector economie sector landbouw afdelings programma handel en verkoop afdelings programma administratie afdelings programma

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

Informatie avond. Leerjaar 4

Informatie avond. Leerjaar 4 Informatie avond Leerjaar 4 2017 2018 Taakverdeling De weg naar een diploma Faciliteitenleerlingen Rapport Regels Belangrijke data op een rij Informatie contact Inhoud Taakverdeling Eindverantwoordelijk:

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten,

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten, VOORWOORD Aan de examenkandidaten, Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar begint met het schoolexamen. Dit betekent dat

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Informatieavond VMBO Lichtenvoorde

Informatieavond VMBO Lichtenvoorde Informatieavond VMBO Lichtenvoorde Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Maandag 26 september 2016 Secretaris Examencommissie: B.H.M. van Bijleveld Woensdag 5 juli 2017 DIPLOMA-UITREIKING Lichtenvoorde

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. September 2014

Informatieavond klas 4. September 2014 Informatieavond klas 4 September 2014 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie door coördinator LOB Deel 3: informatie van de mentor 2 Teamleiders VMBO Thom Raats team oranje

Nadere informatie

klas 9 25 september 2014

klas 9 25 september 2014 klas 9 25 september 2014 VMBO BINNEN V.S. vmbo sector techniek sector zorg en welzijn sector economie sector landbouw afdelings programma handel en verkoop afdelings programma administratie afdelings programma

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Wat kunnen jullie verwachten?

Wat kunnen jullie verwachten? Informatie-avond Wat kunnen jullie verwachten? Opening Verwachtingen, wat doet een mentor? Hoe houden we contact? Belangrijke schoolitems MaS PTA Reizen 20-minutengesprekken Opening Zet hier het Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

[PROGRAMMA VOOR TOETSING EN AFSLUITING, LEERJAAR 4]

[PROGRAMMA VOOR TOETSING EN AFSLUITING, LEERJAAR 4] Schooljaar 2014-2015 [PROGRAMMA VOOR TOETSING EN AFSLUITING, LEERJAAR 4] Informatie over het toetsbeleid en het toetsprogramma van de Theoretische leerweg, VMBO INHOUD 1. Voorwoord... 2 2. Algemene informatie...

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

WELKOM OP HET WESTERAAM!

WELKOM OP HET WESTERAAM! WELKOM OP HET WESTERAAM! Dhr. Broeder afdelingsleider Programma Algemeen gedeelte LOB en keuze MBO Schoolexamen en eindexamen Mentorgedeelte per klas Dhr. Verkerk decaan VMBO leerjaar 4 L oopbaan O riëntatie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017

Programma van toetsing en afsluiting. INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Programma van toetsing en afsluiting INLEIDING bij het PTA VMBO-Basis 2015-2017 Het Centraal Examen (CE) is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde. Scholen verschillen onderling nogal en daarom is

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10.

Inhoud. Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10. PTA Mavo 3 sep-16 Inhoud Voorwoord 3 PTA 4 Biologie 5 Economie 6 Kunstvakken 1 7 Maatschappijleer 8 Maatschappelijke stage 9 Sectorwerkstuk 10 Pagina 2 Geachte ouder, beste leerling, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Informatie avond. Leerjaar 3

Informatie avond. Leerjaar 3 Informatie avond Leerjaar 3 2017 2018 Taakverdeling Vakkenpakket leerjaar 3 De weg naar een diploma Rapport Faciliteitenleerlingen Regels Informatie Contact Inhoud Taakverdeling Eindverantwoordelijk: Directeur

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 1 oktober

Welkom. Informatieavond 1 oktober Welkom Informatieavond 1 oktober Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: op de site Verbouwing en verhuizing 2 Indeling avond Deel 1: inleiding teamleider Deel 2: inleiding decaan Deel

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 Leerwerktraject, beroepsgerichte leerweg cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Aan

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie