Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. TranslationWebshop"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. TranslationWebshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TranslationWebshop gevestigd aan de Vrederustlaan 385 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. leverancier: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon die met TranslationWebshop een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen TranslationWebshop en de leverancier; d. vertaalopdracht: de opdracht van TranslationWebshop aan de leverancier tot het vertalen van een document van de klant; e. klant: de klant van TranslationWebshop die via de website een bestelling plaatst tot het laten vertalen van een document; f. document: het document van de klant dat vertaald dient te worden; g. vertaalde document: de vertaalde versie van het document van de klant; h. website: de website die door TranslationWebshop wordt beheerd. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leverancier en TranslationWebshop en op elk gebruik van de website door de leverancier De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de door TranslationWebshop zijn aanvaard Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TranslationWebshop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen Indien TranslationWebshop niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TranslationWebshop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. Artikel 3. Aanbod 3.1. Kennelijke vergissingen of fouten op de website of in berichten binden TranslationWebshop niet. Artikel 4. Website 4.1. TranslationWebshop garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd TranslationWebshop is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website. Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden 5.1. Bij gebruik van de website dient de leverancier zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden Het is de leverancier niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken Het is de leverancier niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van TranslationWebshop of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd. 1/7

2 Artikel 6. Aanmelden bij TranslationWebshop 6.1. Om zich aan te melden bij de website als vertaler dient de leverancier zich te registreren via de website. Voordat de registratie naar TranslationWebshop gestuurd kan worden, dient de leverancier aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden Nadat de registratie is ingestuurd via de website, stuurt TranslationWebshop de leverancier onverwijld een bevestiging via de . Indien de leverancier geen bevestigings van TranslationWebshop heeft ontvangen, dan dient de leverancier dat via de aan TranslationWebshop te melden TranslationWebshop zal de registratie van de leverancier zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. TranslationWebshop controleert, voor zover mogelijk, de gegevens van de leverancier. Nadat TranslationWebshop de controle heeft uitgevoerd, laat zij de leverancier weten of de aanmelding wordt gehonoreerd. Artikel 7. Account 7.1. Nadat de aanmelding door TranslationWebshop is gehonoreerd, heeft de leverancier toegang tot zijn account op de website De leverancier is zelf verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. De leverancier dient zijn inloggegevens vertrouwelijk te behandelen. TranslationWebshop kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de leverancier Via zijn account kan de leverancier o.a. aangeven wat zijn eventuele vertaalspecialisme is, wat zijn vertaaltarieven zijn en wat zijn levertijd is en de leverancier kan zijn profiel personaliseren met inachtneming van hetgeen in artikel 7.4 is opgenomen Het account is anoniem. De leverancier kan zijn account personaliseren, maar het is niet toegestaan gegevens via zijn account op de website te plaatsen die kunnen leiden naar de identiteit van de leverancier. TranslationWebshop controleert of de gegevens van de leverancier op de website niet herleidbaar zijn naar zijn identiteit. Indien er (verborgen) persoonlijke en/of bedrijfsgegevens worden aangetroffen, dan heeft TranslationWebshop het recht het account van de leverancier op inactief te zetten. De leverancier wordt hiervan op de hoogte gesteld. Artikel 8. Abonnement 8.1. TranslationWebshop hanteert verschillende abonnementsvormen voor deelname aan de website De hoogte van de abonnementskosten en de looptijd van het abonnement zijn afhankelijk van het soort abonnement dat de leverancier bij TranslationWebshop heeft afgesloten Het abonnement waarvoor abonnementskosten in rekening wordt gebracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd Na het verstrijken van de looptijd van het abonnement eindigt het abonnement automatisch. Voor het verstrijken van de looptijd van het abonnement wordt door TranslationWebshop naar de leverancier een gestuurd waarmee hij zijn abonnement kan verlengen. Indien de leverancier de vergoeding voor zijn abonnement niet tijdig betaalt, dan wordt het abonnement omgezet naar een Brons abonnement Het Brons abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd De leverancier kan zijn Brons abonnement te allen tijde omzetten in een van de andere abonnementsvormen die TranslationWebshop aanbiedt door in zijn account het gewenste abonnement te selecteren en de vergoeding daarvoor te betalen De abonnementskosten worden vooraf aan de leverancier in rekening gebracht Het abonnement kan niet tussentijds opgezegd worden. Indien de leverancier gedurende de looptijd van het abonnement niet meer aangesloten wil zijn bij de website, dan dient de leverancier dat via aan TranslationWebshop kenbaar te maken. In een dergelijk geval wordt de leverancier niet meer weergegeven op de website indien de klant een vertaling uitgevoerd wenst te hebben die binnen het specialisme van de leverancier valt. Reeds betaalde abonnementskosten worden niet aan de leverancier terugbetaald. 2/7

3 Artikel 9. Vertaaltarief 9.1. De prijs die de leverancier voor een vertaald document aan TranslationWebshop in rekening brengt, bedraagt het vertaaltarief van de leverancier per woord maal het aantal woorden van het originele document van de klant. Het is de leverancier niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TranslationWebshop andere kosten aan TranslationWebshop in rekening te brengen Het vertaaltarief is in euro s en exclusief eventuele btw Het vertaaltarief is inclusief één revisieronde. Indien na deze revisieronde de klant niet tevreden is, dan dient de leverancier kosteloos de vertaling aan te passen totdat de klant akkoord gaat met de geleverde vertaling De leverancier heeft het recht via zijn account zijn vertaaltarieven aan te passen. De nieuwe tarieven gelden niet voor vertaalopdrachten die al verleend zijn. Artikel 10. Vertaalopdracht Via de website kunnen klanten de opdracht verlenen aan TranslationWebshop tot het laten vertalen van een document. Bij het plaatsen van een opdracht kiest de klant door welke vertaler de klant de vertaling uitgevoerd wenst te hebben. De klant kiest anoniem een vertaler aan de hand van het eventuele specialisme van de vertaler, van het vertaaltarief van de vertaler, of de vertaler binnen de door de klant gestelde leveringstermijn het vertaalde document kan leveren en de persoonlijke teksten die de vertaler bij zijn profiel heeft geplaatst Kiest de klant de leverancier als zijn vertaler, heeft de klant de bestelprocedure succesvol doorlopen en is de prijs voor de vertaling betaald, dan wordt de vertaaldopdracht door TranslationWebshop aan de leverancier verleend. Artikel 11. Verplichtingen van de leverancier De leverancier is te allen tijde gebonden aan de levertijd die hij bij zijn account heeft vermeld, zie ook artikel Het is daarom van groot belang dat de leverancier direct via zijn account zijn beschikbaarheid aanpast indien de levertijd, door drukte of een andere omstandigheid, veranderd is, d.m.v. het aangeven hoeveel woorden hij per week kan vertalen. Klanten kiezen de leverancier o.a. uit op basis van levertijd De leverancier dient zich zo veel mogelijk te houden aan de opmaak van het originele document De leverancier is gehouden TranslationWebshop onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn De leverancier staat er jegens TranslationWebshop voor in dat de vertaalopdracht op vakbekwame wijze zal worden uitgevoerd en dat de leverancier voldoet en zal blijven voldoen aan de kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring die noodzakelijk zijn om de vertaalopdracht goed uit te kunnen voeren. De leverancier dient een vertaling te leveren van hoge kwaliteit en zonder typ- en spelfouten. Artikel 12. Klachten van klanten Indien de klant een klacht heeft ingediend bij TranslationWebshop i.v.m. het vertaalde document dat door de leverancier is geleverd, dan stelt TranslationWebshop de leverancier daarvan direct via de in kennis. In een dergelijk geval is de leverancier verplicht de klacht naar de tevredenheid van de klant op te lossen. Dit kan betekenen dat de leverancier correcties in het vertaalde document dient uit te voeren. Voor werkzaamheden die de leverancier uitvoert om een klacht van de klant op te lossen mogen door de leverancier geen kosten aan TranslationWebshop in rekening worden gebracht. De klant heeft recht op één revisieronde, maar zo nodig dienen meerdere kosteloze revisierondes door de leverancier te worden uitgevoerd, zie ook artikel Indien TranslationWebshop naar aanleiding van een terechte klacht van de klant het bedrag dat hij aan de klant in rekening heeft gebracht voor het vertaalde document crediteert, dan stelt TranslationWebshop de leverancier daarvan via de op de hoogte. In een dergelijk geval is de leverancier verplicht het bedrag dat de leverancier voor het vertaalde document aan TranslationWebshop in rekening heeft gebracht te crediteren, dit onverminderd het recht van TranslationWebshop om schadevergoeding van de leverancier te vorderen. 3/7

4 Artikel 13. Levertijd De door de leverancier opgegeven levertijd geldt als een fatale termijn. De levertijd is bindend Bij niet tijdige levering is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim De leverancier is verplicht het vertaalde document te leveren binnen de levertijd die hij via zijn account heeft opgegeven. Indien de leverancier een vertaald document niet binnen de leveringstermijn levert, dan heeft TranslationWebshop de volgende niet-limitatieve rechten: a. de vertaalopdracht te annuleren, zonder dat de leverancier annuleringskosten of kosten voor reeds uitgevoerde werkzaamheden aan TranslationWebshop in rekening mag brengen; en b. het abonnement per direct middels de te beëindigen. Reeds betaalde abonnementskosten worden niet aan de leverancier terugbetaald De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die TranslationWebshop lijdt doordat de leverancier het vertaalde document niet binnen de levertijd heeft geleverd. Onder schade dient o.a. te worden verstaan de schadevergoeding die TranslationWebshop aan de klant dient te betalen, proceskosten of de kosten voor het inschakelen van een andere vertaler Indien de leverancier weet of het vermoeden heeft dat hij het vertaalde document niet op tijd kan leveren, dan dient de leverancier TranslationWebshop daarvan onverwijld via de in kennis te stellen. Artikel 14. Facturatie door de leverancier en betaling door TranslationWebshop Via zijn account kan de leverancier zien welke vertaalde documenten hij aan TranslationWebshop geleverd heeft, de prijzen die hij daarvoor aan TranslationWebshop in rekening brengt en of facturatie voor het vertaalde document al heeft plaatsgevonden. Aan de hand van het facturatieoverzicht op de website dient de leverancier TranslationWebshop te factureren voor de vertaalde documenten TranslationWebshop accepteert alleen facturen van de leverancier: a. die voldoende gespecificeerd zijn; en b. die voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen TranslationWebshop betaalt de van de leverancier ontvangen factuur binnen 31 dagen na de factuurdatum TranslationWebshop is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de kosten van de opschorting en hervatting van de levering, alsmede van eventueel door TranslationWebshop in verband hiermee geleden schade, geheel aan TranslationWebshop heeft voldaan Betaling van de factuur ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De betaling van een factuur door TranslationWebshop houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in TranslationWebshop is gerechtigd vorderingen op de leverancier te verrekenen met het aan de leverancier verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn Het is de leverancier niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden geheel of gedeeltelijk te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. Artikel 15. Vergoeding voor deelname aan de website Voor deelname aan de website dient de leverancier naast de abonnementskosten aan TranslationWebshop een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de bedragen die de leverancier aan TranslationWebshop voor de vertaalde documenten gefactureerd heeft. De hoogte van het percentage wordt voor het afsluiten van het abonnement aan de leverancier kenbaar gemaakt TranslationWebshop factureert de omzetgerelateerde vergoeding periodiek achteraf De abonnementskosten en de omzetgerelateerde vergoeding kunnen door TranslationWebshop aangepast worden. De leverancier wordt daarvan via de op de hoogte gesteld. Indien de leverancier niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan dient hij de overeenkomst op te zeggen binnen 14 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de verhoging en tegen de dag waarop de nieuwe tarieven in werking treden. 4/7

5 Artikel 16. Betaling aan TranslationWebshop De leverancier dient de van TranslationWebshop ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de leverancier vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de leverancier in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de leverancier. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van 100, In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de leverancier zijn de vorderingen van TranslationWebshop op de leverancier onmiddellijk opeisbaar Iedere betaling door de leverancier strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de leverancier tot voldoening van de openstaande hoofdsom. Artikel 17. Aansprakelijkheid De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de overeenkomst, de vertaalopdracht, deze algemene voorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens TranslationWebshop. De leverancier dient alle schade aan TranslationWebshop te vergoeden die TranslationWebshop lijdt doordat de leverancier in strijd heeft gehandeld met de wet, voorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door TranslationWebshop. Onder schade wordt o.a. verstaan: de schade die TranslationWebshop gehouden is aan haar klanten en/of derden te vergoeden, gederfde omzet, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstoring, proceskosten, kosten voor het inwinnen van juridisch advies en gemiste besparingen Indien TranslationWebshop is uitgegaan van door de leverancier verkeerde en/of onvolledige informatie, dan is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die TranslationWebshop daardoor lijdt TranslationWebshop accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de leverancier. TranslationWebshop wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van TranslationWebshop als gevolg van de niet-nakoming door de leverancier komen ten laste van de leverancier TranslationWebshop streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor de schade die de leverancier heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 6 van dit artikel TranslationWebshop kan niet garanderen dat gedurende de overeenkomst vertaalopdrachten aan de leverancier worden verleend. TranslationWebshop kan door de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit deelname aan de website niet voldoet aan de verwachtingen van de leverancier Iedere aansprakelijkheid van TranslationWebshop voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van TranslationWebshop jegens de leverancier, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de leverancier aan TranslationWebshop betaalde vergoeding Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de leverancier uit welken hoofde ook jegens TranslationWebshop vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de leverancier deze rechten en/of bevoegdheden jegens TranslationWebshop kan aanwenden. 5/7

6 Artikel 18. Gehele of gedeeltelijke ontbinding In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de leverancier in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens TranslationWebshop te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de leverancier, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval goederen van de leverancier in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft TranslationWebshop het recht de overeenkomst geheel of ten dele middels een schriftelijke verklaring of via de te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Dit ontslaat de leverancier niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan TranslationWebshop In geval van ontbinding zal TranslationWebshop alle schade op de leverancier verhalen die zij door de ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de meerprijs die TranslationWebshop moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere vertaler Indien TranslationWebshop overeenkomstig dit artikel de overeenkomst ontbindt, dan worden reeds betaalde abonnementskosten niet aan de leverancier terugbetaald. Artikel 19. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan hun personeelsleden. Bovendien verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de beschikking zullen hebben over de vertrouwelijke informatie De leverancier is verplicht het document van de klant en de vertaalde versie van het document vertrouwelijk te behandelen. Het is de leverancier uitdrukkelijk niet toegestaan het document te publiceren, verveelvoudigen, op het internet te plaatsen of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken of te verstrekken. Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten De leverancier garandeert dat het door hem geleverde vertaalde document op generlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten. De leverancier vrijwaart TranslationWebshop dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan De leverancier verleent TranslationWebshop een exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende licentie op het gebruik van het vertaalde document. Op haar beurt verleent TranslationWebshop aan de klant een exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende licentie op het gebruik van het vertaalde document Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan TranslationWebshop en/of haar licentiegevers De intellectuele eigendomsrechten op het originele document dat vertaald dient te worden berusten bij de klant De leverancier dient de intellectuele eigendomsrechten van TranslationWebshop en van de klant te allen tijde te respecteren. Artikel 21. Beveiliging TranslationWebshop spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. 6/7

7 Artikel 22. Bevoegde rechter en toepasselijk recht De rechter in het arrondissement waar TranslationWebshop gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TranslationWebshop partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is of indien deze algemene voorwaarden zijn geschreven in een andere taal dan de Nederlandse taal. 7/7

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Exho B.V. Inkoopvoorwaarden

Exho B.V. Inkoopvoorwaarden Exho B.V. Inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze inkoopvoorwaarden, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webz Nederland.

Algemene voorwaarden Webz Nederland. Algemene voorwaarden Webz Nederland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties Algemene voorwaarden Laura Schweig Tekstproducties Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. tqm systems VOF

Algemene voorwaarden. tqm systems VOF Algemene voorwaarden tqm systems VOF Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden Thoonen Juridisch Advies Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2: Algemeen... 1 Artikel 3: Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 4: Doel van de opdrachtverlening... 2 Artikel 5: (Concept)Adviezen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas.

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

1.3. Alle door SocialDipping gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van SocialDipping gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops Algemene voorwaarden v Zessen Crane-Ops Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Brouwer Context, versie 2014.2

Algemene Voorwaarden Brouwer Context, versie 2014.2 Algemene Voorwaarden Brouwer Context, versie 2014.2 Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Moved by Margot Drummen Versie geldig vanaf: 18 juni 2015 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Moved by Margot Drummen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline Algemene voorwaarden BudgetVertalingOnline Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA.

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden versie 1.0

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden versie 1.0 Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Creative DOCTYPE!: de eenmanszaak, Creative DOCTYPE!, statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54183480.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie