Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. TranslationWebshop"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. TranslationWebshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TranslationWebshop gevestigd aan de Vrederustlaan 385 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. leverancier: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon die met TranslationWebshop een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen TranslationWebshop en de leverancier; d. vertaalopdracht: de opdracht van TranslationWebshop aan de leverancier tot het vertalen van een document van de klant; e. klant: de klant van TranslationWebshop die via de website een bestelling plaatst tot het laten vertalen van een document; f. document: het document van de klant dat vertaald dient te worden; g. vertaalde document: de vertaalde versie van het document van de klant; h. website: de website die door TranslationWebshop wordt beheerd. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leverancier en TranslationWebshop en op elk gebruik van de website door de leverancier De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de door TranslationWebshop zijn aanvaard Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TranslationWebshop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen Indien TranslationWebshop niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TranslationWebshop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. Artikel 3. Aanbod 3.1. Kennelijke vergissingen of fouten op de website of in berichten binden TranslationWebshop niet. Artikel 4. Website 4.1. TranslationWebshop garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd TranslationWebshop is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website. Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden 5.1. Bij gebruik van de website dient de leverancier zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden Het is de leverancier niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken Het is de leverancier niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van TranslationWebshop of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd. 1/7

2 Artikel 6. Aanmelden bij TranslationWebshop 6.1. Om zich aan te melden bij de website als vertaler dient de leverancier zich te registreren via de website. Voordat de registratie naar TranslationWebshop gestuurd kan worden, dient de leverancier aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden Nadat de registratie is ingestuurd via de website, stuurt TranslationWebshop de leverancier onverwijld een bevestiging via de . Indien de leverancier geen bevestigings van TranslationWebshop heeft ontvangen, dan dient de leverancier dat via de aan TranslationWebshop te melden TranslationWebshop zal de registratie van de leverancier zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. TranslationWebshop controleert, voor zover mogelijk, de gegevens van de leverancier. Nadat TranslationWebshop de controle heeft uitgevoerd, laat zij de leverancier weten of de aanmelding wordt gehonoreerd. Artikel 7. Account 7.1. Nadat de aanmelding door TranslationWebshop is gehonoreerd, heeft de leverancier toegang tot zijn account op de website De leverancier is zelf verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. De leverancier dient zijn inloggegevens vertrouwelijk te behandelen. TranslationWebshop kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de leverancier Via zijn account kan de leverancier o.a. aangeven wat zijn eventuele vertaalspecialisme is, wat zijn vertaaltarieven zijn en wat zijn levertijd is en de leverancier kan zijn profiel personaliseren met inachtneming van hetgeen in artikel 7.4 is opgenomen Het account is anoniem. De leverancier kan zijn account personaliseren, maar het is niet toegestaan gegevens via zijn account op de website te plaatsen die kunnen leiden naar de identiteit van de leverancier. TranslationWebshop controleert of de gegevens van de leverancier op de website niet herleidbaar zijn naar zijn identiteit. Indien er (verborgen) persoonlijke en/of bedrijfsgegevens worden aangetroffen, dan heeft TranslationWebshop het recht het account van de leverancier op inactief te zetten. De leverancier wordt hiervan op de hoogte gesteld. Artikel 8. Abonnement 8.1. TranslationWebshop hanteert verschillende abonnementsvormen voor deelname aan de website De hoogte van de abonnementskosten en de looptijd van het abonnement zijn afhankelijk van het soort abonnement dat de leverancier bij TranslationWebshop heeft afgesloten Het abonnement waarvoor abonnementskosten in rekening wordt gebracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd Na het verstrijken van de looptijd van het abonnement eindigt het abonnement automatisch. Voor het verstrijken van de looptijd van het abonnement wordt door TranslationWebshop naar de leverancier een gestuurd waarmee hij zijn abonnement kan verlengen. Indien de leverancier de vergoeding voor zijn abonnement niet tijdig betaalt, dan wordt het abonnement omgezet naar een Brons abonnement Het Brons abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd De leverancier kan zijn Brons abonnement te allen tijde omzetten in een van de andere abonnementsvormen die TranslationWebshop aanbiedt door in zijn account het gewenste abonnement te selecteren en de vergoeding daarvoor te betalen De abonnementskosten worden vooraf aan de leverancier in rekening gebracht Het abonnement kan niet tussentijds opgezegd worden. Indien de leverancier gedurende de looptijd van het abonnement niet meer aangesloten wil zijn bij de website, dan dient de leverancier dat via aan TranslationWebshop kenbaar te maken. In een dergelijk geval wordt de leverancier niet meer weergegeven op de website indien de klant een vertaling uitgevoerd wenst te hebben die binnen het specialisme van de leverancier valt. Reeds betaalde abonnementskosten worden niet aan de leverancier terugbetaald. 2/7

3 Artikel 9. Vertaaltarief 9.1. De prijs die de leverancier voor een vertaald document aan TranslationWebshop in rekening brengt, bedraagt het vertaaltarief van de leverancier per woord maal het aantal woorden van het originele document van de klant. Het is de leverancier niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TranslationWebshop andere kosten aan TranslationWebshop in rekening te brengen Het vertaaltarief is in euro s en exclusief eventuele btw Het vertaaltarief is inclusief één revisieronde. Indien na deze revisieronde de klant niet tevreden is, dan dient de leverancier kosteloos de vertaling aan te passen totdat de klant akkoord gaat met de geleverde vertaling De leverancier heeft het recht via zijn account zijn vertaaltarieven aan te passen. De nieuwe tarieven gelden niet voor vertaalopdrachten die al verleend zijn. Artikel 10. Vertaalopdracht Via de website kunnen klanten de opdracht verlenen aan TranslationWebshop tot het laten vertalen van een document. Bij het plaatsen van een opdracht kiest de klant door welke vertaler de klant de vertaling uitgevoerd wenst te hebben. De klant kiest anoniem een vertaler aan de hand van het eventuele specialisme van de vertaler, van het vertaaltarief van de vertaler, of de vertaler binnen de door de klant gestelde leveringstermijn het vertaalde document kan leveren en de persoonlijke teksten die de vertaler bij zijn profiel heeft geplaatst Kiest de klant de leverancier als zijn vertaler, heeft de klant de bestelprocedure succesvol doorlopen en is de prijs voor de vertaling betaald, dan wordt de vertaaldopdracht door TranslationWebshop aan de leverancier verleend. Artikel 11. Verplichtingen van de leverancier De leverancier is te allen tijde gebonden aan de levertijd die hij bij zijn account heeft vermeld, zie ook artikel Het is daarom van groot belang dat de leverancier direct via zijn account zijn beschikbaarheid aanpast indien de levertijd, door drukte of een andere omstandigheid, veranderd is, d.m.v. het aangeven hoeveel woorden hij per week kan vertalen. Klanten kiezen de leverancier o.a. uit op basis van levertijd De leverancier dient zich zo veel mogelijk te houden aan de opmaak van het originele document De leverancier is gehouden TranslationWebshop onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn De leverancier staat er jegens TranslationWebshop voor in dat de vertaalopdracht op vakbekwame wijze zal worden uitgevoerd en dat de leverancier voldoet en zal blijven voldoen aan de kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring die noodzakelijk zijn om de vertaalopdracht goed uit te kunnen voeren. De leverancier dient een vertaling te leveren van hoge kwaliteit en zonder typ- en spelfouten. Artikel 12. Klachten van klanten Indien de klant een klacht heeft ingediend bij TranslationWebshop i.v.m. het vertaalde document dat door de leverancier is geleverd, dan stelt TranslationWebshop de leverancier daarvan direct via de in kennis. In een dergelijk geval is de leverancier verplicht de klacht naar de tevredenheid van de klant op te lossen. Dit kan betekenen dat de leverancier correcties in het vertaalde document dient uit te voeren. Voor werkzaamheden die de leverancier uitvoert om een klacht van de klant op te lossen mogen door de leverancier geen kosten aan TranslationWebshop in rekening worden gebracht. De klant heeft recht op één revisieronde, maar zo nodig dienen meerdere kosteloze revisierondes door de leverancier te worden uitgevoerd, zie ook artikel Indien TranslationWebshop naar aanleiding van een terechte klacht van de klant het bedrag dat hij aan de klant in rekening heeft gebracht voor het vertaalde document crediteert, dan stelt TranslationWebshop de leverancier daarvan via de op de hoogte. In een dergelijk geval is de leverancier verplicht het bedrag dat de leverancier voor het vertaalde document aan TranslationWebshop in rekening heeft gebracht te crediteren, dit onverminderd het recht van TranslationWebshop om schadevergoeding van de leverancier te vorderen. 3/7

4 Artikel 13. Levertijd De door de leverancier opgegeven levertijd geldt als een fatale termijn. De levertijd is bindend Bij niet tijdige levering is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim De leverancier is verplicht het vertaalde document te leveren binnen de levertijd die hij via zijn account heeft opgegeven. Indien de leverancier een vertaald document niet binnen de leveringstermijn levert, dan heeft TranslationWebshop de volgende niet-limitatieve rechten: a. de vertaalopdracht te annuleren, zonder dat de leverancier annuleringskosten of kosten voor reeds uitgevoerde werkzaamheden aan TranslationWebshop in rekening mag brengen; en b. het abonnement per direct middels de te beëindigen. Reeds betaalde abonnementskosten worden niet aan de leverancier terugbetaald De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die TranslationWebshop lijdt doordat de leverancier het vertaalde document niet binnen de levertijd heeft geleverd. Onder schade dient o.a. te worden verstaan de schadevergoeding die TranslationWebshop aan de klant dient te betalen, proceskosten of de kosten voor het inschakelen van een andere vertaler Indien de leverancier weet of het vermoeden heeft dat hij het vertaalde document niet op tijd kan leveren, dan dient de leverancier TranslationWebshop daarvan onverwijld via de in kennis te stellen. Artikel 14. Facturatie door de leverancier en betaling door TranslationWebshop Via zijn account kan de leverancier zien welke vertaalde documenten hij aan TranslationWebshop geleverd heeft, de prijzen die hij daarvoor aan TranslationWebshop in rekening brengt en of facturatie voor het vertaalde document al heeft plaatsgevonden. Aan de hand van het facturatieoverzicht op de website dient de leverancier TranslationWebshop te factureren voor de vertaalde documenten TranslationWebshop accepteert alleen facturen van de leverancier: a. die voldoende gespecificeerd zijn; en b. die voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen TranslationWebshop betaalt de van de leverancier ontvangen factuur binnen 31 dagen na de factuurdatum TranslationWebshop is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de kosten van de opschorting en hervatting van de levering, alsmede van eventueel door TranslationWebshop in verband hiermee geleden schade, geheel aan TranslationWebshop heeft voldaan Betaling van de factuur ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De betaling van een factuur door TranslationWebshop houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in TranslationWebshop is gerechtigd vorderingen op de leverancier te verrekenen met het aan de leverancier verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn Het is de leverancier niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden geheel of gedeeltelijk te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. Artikel 15. Vergoeding voor deelname aan de website Voor deelname aan de website dient de leverancier naast de abonnementskosten aan TranslationWebshop een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de bedragen die de leverancier aan TranslationWebshop voor de vertaalde documenten gefactureerd heeft. De hoogte van het percentage wordt voor het afsluiten van het abonnement aan de leverancier kenbaar gemaakt TranslationWebshop factureert de omzetgerelateerde vergoeding periodiek achteraf De abonnementskosten en de omzetgerelateerde vergoeding kunnen door TranslationWebshop aangepast worden. De leverancier wordt daarvan via de op de hoogte gesteld. Indien de leverancier niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan dient hij de overeenkomst op te zeggen binnen 14 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de verhoging en tegen de dag waarop de nieuwe tarieven in werking treden. 4/7

5 Artikel 16. Betaling aan TranslationWebshop De leverancier dient de van TranslationWebshop ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de leverancier vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de leverancier in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de leverancier. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van 100, In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de leverancier zijn de vorderingen van TranslationWebshop op de leverancier onmiddellijk opeisbaar Iedere betaling door de leverancier strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de leverancier tot voldoening van de openstaande hoofdsom. Artikel 17. Aansprakelijkheid De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de overeenkomst, de vertaalopdracht, deze algemene voorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens TranslationWebshop. De leverancier dient alle schade aan TranslationWebshop te vergoeden die TranslationWebshop lijdt doordat de leverancier in strijd heeft gehandeld met de wet, voorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door TranslationWebshop. Onder schade wordt o.a. verstaan: de schade die TranslationWebshop gehouden is aan haar klanten en/of derden te vergoeden, gederfde omzet, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstoring, proceskosten, kosten voor het inwinnen van juridisch advies en gemiste besparingen Indien TranslationWebshop is uitgegaan van door de leverancier verkeerde en/of onvolledige informatie, dan is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die TranslationWebshop daardoor lijdt TranslationWebshop accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de leverancier. TranslationWebshop wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van TranslationWebshop als gevolg van de niet-nakoming door de leverancier komen ten laste van de leverancier TranslationWebshop streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden TranslationWebshop is niet aansprakelijk voor de schade die de leverancier heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 6 van dit artikel TranslationWebshop kan niet garanderen dat gedurende de overeenkomst vertaalopdrachten aan de leverancier worden verleend. TranslationWebshop kan door de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit deelname aan de website niet voldoet aan de verwachtingen van de leverancier Iedere aansprakelijkheid van TranslationWebshop voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van TranslationWebshop jegens de leverancier, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de leverancier aan TranslationWebshop betaalde vergoeding Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de leverancier uit welken hoofde ook jegens TranslationWebshop vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de leverancier deze rechten en/of bevoegdheden jegens TranslationWebshop kan aanwenden. 5/7

6 Artikel 18. Gehele of gedeeltelijke ontbinding In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de leverancier in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens TranslationWebshop te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de leverancier, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval goederen van de leverancier in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft TranslationWebshop het recht de overeenkomst geheel of ten dele middels een schriftelijke verklaring of via de te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Dit ontslaat de leverancier niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan TranslationWebshop In geval van ontbinding zal TranslationWebshop alle schade op de leverancier verhalen die zij door de ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de meerprijs die TranslationWebshop moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere vertaler Indien TranslationWebshop overeenkomstig dit artikel de overeenkomst ontbindt, dan worden reeds betaalde abonnementskosten niet aan de leverancier terugbetaald. Artikel 19. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan hun personeelsleden. Bovendien verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de beschikking zullen hebben over de vertrouwelijke informatie De leverancier is verplicht het document van de klant en de vertaalde versie van het document vertrouwelijk te behandelen. Het is de leverancier uitdrukkelijk niet toegestaan het document te publiceren, verveelvoudigen, op het internet te plaatsen of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken of te verstrekken. Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten De leverancier garandeert dat het door hem geleverde vertaalde document op generlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten. De leverancier vrijwaart TranslationWebshop dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan De leverancier verleent TranslationWebshop een exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende licentie op het gebruik van het vertaalde document. Op haar beurt verleent TranslationWebshop aan de klant een exclusieve, onbeperkte en eeuwigdurende licentie op het gebruik van het vertaalde document Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan TranslationWebshop en/of haar licentiegevers De intellectuele eigendomsrechten op het originele document dat vertaald dient te worden berusten bij de klant De leverancier dient de intellectuele eigendomsrechten van TranslationWebshop en van de klant te allen tijde te respecteren. Artikel 21. Beveiliging TranslationWebshop spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. 6/7

7 Artikel 22. Bevoegde rechter en toepasselijk recht De rechter in het arrondissement waar TranslationWebshop gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TranslationWebshop partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is of indien deze algemene voorwaarden zijn geschreven in een andere taal dan de Nederlandse taal. 7/7

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV Definities Opdrachtgever Overeenkomst (van opdracht) Samengestelde opdracht Vertaler Vertaling 1) de natuurlijke dan wel

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie