Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!!"

Transcriptie

1 Jaarverslag2013 StichtingKidsinKenia Elkkindiseenbelofte StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

2 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2. Jaarrekening 2.1 Balansper31december Staatvanbatenenlastenover Toelichtingopdebalans 2.4 Toelichtingopdestaatvanbatenenlasten DeStichtingKidsinKeniaisopgerichtop3 maart2011. Deaktevanoprichtingisverledendoor notarismr.h.matzingerte sigravenhage. Destatutairevestigingsplaatsvande StichtingKidsinKeniaisVoorburg. DeStichtingKidsinKeniaisingeschrevenin hethandelsregistervandekamervan KoophandelHaaglandenondernummer DeStichtingKidsinKeniaisANBII geregistreerd,waardoorgiftenonder voorwaardenfiscaalaftrekbaarzijn. DeStichtingKidsinKeniaisaangeslotenbij TendaPamoja StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

3 1.Bestuursverslag:Elkkindiseenbelofte VooruligthetderdejaarverslagvandeStichtingKidsinKenia.Ditjaarverslaggeefteen beeldvaneenintensieveperiodewaarinveeltotstandisgebracht.dankzijdeinzeten bijdragenvanveelmensenzijnmooieresultatenbehaalddiebijdragenaandekwaliteitvan hetonderwijsopdevitsangalawenibasisschool.investereninonderwijs,isinvestereninde toekomstvankinderen.hetmottovankidsinkeniaisdaarom Elkkindiseenbelofte. Hetjaarbegongoed.Dekinderenvangroep8vandeVitsangalawenibasisschoolhebben weereenfantastischeprestatiegeleverd.bijdekcpeitoets,eensoortcitoitoetsdiewordt afgenomenaanheteindvandebasisschoolperiode,werddeschoolopnieuwdeeersteinde zone.meteengemiddeldevan263puntenscoordendeleerlingenruim50puntenhoger dangemiddeldinhetkwaleidistrict. DekinderenvandeVitsangalawenischoolkrijgenlesinhetSwahilienhetEngels.Thuis wordtmeestalswahiliofhetplaatselijkedialectgesproken.hetverbeterenvandeengelse taalvaardigheidisvancruciaalbelang,ookvoordeanderevakken.wijzijndaaromergblij datdenederlandsestichting MyBookBuddy opverzoekvankidsinkeniaopde Vitsangalawenischooleenboekenprojectwildestarten.Op16april2013wasdegrotedag enginghetprojectofficieelvanstartmethetbezoekvancathyspierenburgaandeschool endeafleveringvandeboekenkastenenleesboeken.dedagwaseengrootsucces.elkklas kreegeenverrijdbareboekenkastmetleesboekendieafgestemdzijnopdedoelgroep.de boekenwordenuitgeleendaandekinderen,zodatzeookthuiskunnenlezen.doorhetlezen testimulerenzaldeengelsetaalvaardigheidvandekinderenverbeteren.ditkomtookde prestatiesbijanderevakkentengoede. DankzijdegiftenvanvriendenvanKidsinKeniakondebouwvanviernieuweklaslokalen vanstartgaan.bijdeaanbestedingendebouwvandeklaslokalenisdeschoolgemeenschap intensiefbetrokken.deoudershebbenondermeergraafwerkzaamhedenen ondersteunendewerkzaamhedenverricht.belangrijkisdatderegierolbijdeschoollag.de directeurvandeschoolenvoorzittervanhetoudercomitévormdensamenmetde medewerkersvantendapamoja,hetbouwcomitédattoezagophetbouwproces,de kwaliteitvanhetgeleverdewerkendebetalingvandebouwtermijnen. StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

4 Doordatwedeaannemertevenseenbonusinhetvooruitzichthaddengesteldbijeentijdige engoedeopleveringvandeklaslokalen,werdendeklaslokaleninaprilnaartevredenheid opgeleverd.inmeizijndeklaslokalenaangeslotenophetelektriciteitsnetwerk,zodatnuook savondslesgegevenkanworden.debouwvandeklaslokalenismedemogelijkgemaakt dooreenbijdragevandeturingfoundation,diedehelftheeftgefinancierdeneengiftvan destichtingallebeetjesvanyoupvan thek. DeactieommetSintofKersteenschoolbankjecadeautedoenwerdeengrootsucces. MededankzijdebijdragenvanvriendenvanKidsinKenia,kondeninjuni160schoolbankjes wordenaangeschaftvoordeviernieuweklaslokalen. Inseptemberisaan20moedersvandeVitsangalawenischooleenmicrokredietuitgereikt datdoorkidsinkeniabeschikbaarisgesteld.metditmicrokredietkunnendezemoeders eenkleinbedrijfjeopzettenenzohunmaatschappelijkpositieverbeteren.ditkomt uiteindelijkooktengoedeaandekinderen.aanondernemingszinontbreekthetbijdeze vrouwenniet,maarwelaandemogelijkheidomeenstartkapitaaltjetelenen.bijeenbank kunnenzenietterechtomdatdezegeenbroodzietinkleineklanten.metditmicrokrediet vankidsinkeniakunnendevrouwentocheenstartmaken. Devrouwenaanwieditmicrokredietisuitgekeerdwerkensamenineenviergroepenvan vijf.alhoewelzijiederindividueeleenleningvan 150hebbenontvangen,zijnzijsamen verantwoordelijkvoordeterugbetalingvanhettotalebedrag.dezegezamenlijke verantwoordelijkheidwerktgunstiguit.devrouwenstimulerenelkaartothetterugbetalen vandeleningentegelijkkunnenzijbinnendezegroephundagelijkseervaringendelenals beginnendzelfstandige.ditwerktbemoedigendendraagtbijaanhetzelfvertrouwen. Hetwasheelinspirerendomtijdensonsbezoekvoorheteerstkennistemakenmetde vrouwengroepentehorenoverhuneersteervaringen.devrouwenhebbenaanhungroep denaam Songambele gegevenwatinhetswahilibetekent Wegaanvoorwaarts. Op8en10oktoberheefthetbestuurvanKidsinKeniaeenwerkbezoekaandeschool gebracht.hetwasinmiddelseenjaargeledendatwedeschoolbezochtenomdathetbezoek inmaartnietdoorkongaanvanwegeonrustmetdeverkiezingen.ooknuwasdesituatie gespannenvanwegederecenteaanslaginhetwinkelcentruminnairobi.ondanksdeze triesteomstandighedendievoorveelkenianeningrijpendegevolgenheeft,kunnenwe terugkijkenopeenwaardevolbezoek.hetwasgeweldigomdenieuweklaslokalenen nieuweschoolmeubelsingebruiktezien.dankzijdevelegiftenvanvriendenvankidsin Keniakrijgennubijnaallekinderenlesineenklaslokaalenhoevenzijdaarbijnietmeerop degrondtezitten.eenhelevooruitgangvergelekenmeteenjaargeleden. StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

5 Schoondrinkwaterengoedesanitairevoorzieningenzijnvangrootbelangvoorde gezondheidvandekinderen.debouwvandeeerstewatertankdievorigjaarwerdafgerond, wasdaaromeengoedeeerststap.maarermoetnogmeergebeurenopditterrein.de schoolheeftnu6latrinesvoormeerdan900kinderen.debouwvanextralatrinesisdaarom dringendnoodzakelijk.dankzijdebijdragenvanvriendenvankidsinkeniaeneensubsidie vanaquaforall,isernuvoldoendegeldbinnengekomenzodatdeouderskondenstarten metdebouwvaneen2ewatertanken2sanitairgebouwen.tijdensonsbezoekkondenwe deeersteresultatenalbewonderenvandegraafwerkzaamhedendiedoordeouderszijn verricht. Hetjaarwerdookgoedafgesloten.Opdelaatstedagvanhetoudejaarontvingende kinderenvandevitsangalawenideuitslagenvanhetkcpe.meteengemiddeldevan268 puntenscoordendeleerlingenruim5puntenhogerdanaanhetbeginvanhetjaar. In2014kunnenweverderbouwenopditfundament.Begin2014zaldetweedewatertank enhetsanitatieprojectgerealiseerdworden.naastdeondersteuningvandeze bouwactiviteitenwilkidsinkeniain2014ookweerinvesterenindeonderwijskwalieitopde Vitsangalaweni,ondermeerdoorondersteuningvantrainingsactiviteitenvoorleerkrachten endebouwvannogmaalsvierklaslokalen. HetbestuurvandeStichtingKidsinKenia, StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

6 2.Jaarrekening Inhetjaar2013zijnmetdebouwvandevierklaslokalen,detweedewatertankendetwee sanitatiegebouweninvesteringengepleegddieeengrootbeslagopdefinancielemiddelen vandestichtinghebbengelegd.doordesuccesvollefondsenwervingisdefinancielepositie vandestichtingdesondanksverderverbeterd,waardoorervoorhetkomendejaareen solidebasisligtvoorverderontplooiiingvanactiviteiten. Particulieregiftenvormdenin2013eenbelangrijkeinkomstenbron.IntotaalontvingKidsin Kenia 4.146aangiftenvanparticulieren. DaarnaastheeftdeStichtingKidsinKeniazichbeijverdomviastatiegeldactiesbijdiverse filialenvanalbertheijngeldvoordestichtingintezamelen.enmetsucces:over2013is ruim viadezestatiegeldactiesbinnengekomen.Eenmooibedrag,maarwelminder danvorigjaar.eenbelangrijkeoorzaakisdatookanderelandelijkegrotegoededoelen organisatiesdezevormvanfondsenwervinghebbenontdekt,waardoorervoorkleinere organisaties,zoalskidsinkenia,minderruimteoverblijft. VoordebouwvandevierklaslokalenheeftKidsinKeniaeensamenwerkingsovereenkomst afgeslotenmetdeturingfoundations.deturingfoundationdraagt bijaande bouwvandeklaslokalen.eeneerstebetalingvan werdin2012ontvangenende resterende 5.000isin2013ontvangen.Ookin2013iseenbedragvan 3.000ontvangen vandestichtingallebeetjesvanyoupvan thek,voorhetwerkvankidsinkenia. VoorhetwaterensanitatieprojectisdoorKidsinKeniaeenbedragvan bijgedragen.datbedragisviaaqua4allverdubbeld,zodatindeherfstvan2013gestartkon wordenmetdebouwvandetweedewatertankentweesanitairgebouwen. Ookzijnin2013investeringengedaaninscholingentrainingvanleerkrachtenende aanschafvanschoolmeubilair,boekenkastenenlesmateriaal.intotaalwashiereenbedrag van 4.570meegemoeid. Metdestartvandemicrokredietgroepvoorvrouwenwaseenbedragvan 2.700gemoeid. StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

7 KidsinKeniastreefternaardekostenzolaagmogelijktehouden.In2013bedroegende bancairekostenendekostenvandewebsitesamennoggeen 100. KidsinKeniawerktinNederlandeninKenianauwsamenmetdeStichtingTendaPamoja, eennetwerkorganisatievannederlandsesponsorenendonoren.dezeorganisatieheeft ruimeervaringmetdeondersteuningvanscholenbijprojectengerichtop onderwijsvoorzieningen,onderwijskwaliteitenmicrokrediet.voordedienstenvantenda Pamojabetalenwejaarlijkseenbijdragevan 500. Debestuursledenhebbenin2013geenvergoedingenontvangenvanuitdestichtingvoor reiskostenofvooranderekostendiezijhebbengemaakt. Omdatdelaatstetermijnvoordeklaslokalenpasin2014zalwordenbetaaldenerde komendejarennogmaals4lokalengebouwdmoetenwordenisintotaaleenreserveringvan getroffen.Daarnaastisbedragvan 1.000gereserveerdvoordetrainingvan leerkrachten.hetpositieveresultaatover2013van 3.306wordtdusgrotendeels aangewendvoordezereserveringen.destichtingheefthetjaarderhalveafgeslotenmeteen eigenvermogenvan ,60.Hiermeeiseensolidefinanciëlebasisgelegdvoorde verdereondersteuningvandeschool. StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

8 2.1 Balans per 31 december Activa 1. Liquide middelen , , , ,91 Passiva 2. Eigen vermogen 3. Reserve t.b.v. uitgaven , , , , , , Staat van baten en lasten 4. Baten 5. Lasten Werkelijk Begroot Werkelijk , , , , , ,07 Exploitatieresultaat 3.306, , ,25 Resultaatbestemming Eigen vermogen Bestemmingsfondsen 106, , , , , ,25 StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

9 2.3 Toelichting op de balans 1. Liquide middelen RABO rekening courant RABO spaarrekening , , , ,00 Totaal activa , ,91 2. Eigen vermogen Stand per 1 januari Uit staat van baten en lasten , ,66 106, ,25 Stand per 31 december , ,91 3. Bestemmingsfondsen Klaslokalen Schoolbankjes Training leekrachten , , , , , ,00 StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

10 2.4. Toelichting op de staat van baten en lasten Werkelijk Begroot Werkelijk Baten Particulier giften 4.146, , ,00 Statiegeldactie , , ,00 Bijdrage Turing Foundation 5.000, , ,00 Bijdrage Stichting Alle beetjes 3.000, ,00 Overige fondsenwerving 665, , ,00 Rente 315,20 300,00 34, , , ,32 5. Lasten Onderwijsvoorzieningen Water en sanitatie , ,00 Termijnen klaslokalen 3.000, , ,00 Onderwijskwaliteit Scholing en onderwijsmiddelen 4.570, ,00 541,99 Bevorderen zelfredzaamheid Micro-krediet 2.693, ,00 Inkomsten genererend project 1.000,00 Kosten 200,00 Bancaire kosten 73,11 55,77 Kamer van Koophandel 24,08 Website hosting netground 20,57 20,23 Lidmaatschap Tenda Pamoja 500,00 500,00 500, , , ,07 StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr Horst2,2272WN,Voorburg KvKnr Telefoon070I

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep

Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep Rapport inzake jaarrekening 2013 Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep AUTEUR R.Franken Sr Business Controller IT&S OPDRACHTGEVER Bestuur Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd Groep 1/11 INHOUD 1.

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Colofon

JAARVERSLAG 2013. Colofon JAARVERSLAG 2013 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat 63 7556 BC Hengelo Telefoon: 074 2434152 E-mail: gavannoort@hetnet.nl Rekeningnummer: NL38 INGB 0007618686 tnv St Manengouba

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie