CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831."

Transcriptie

1 Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening door XS2, in aanvulling op de Overeenkomst en daarbij behorende bijlagen tussen XS2 en haar wederpartij. Artikel 1 - Definities en afkortingen Consument-Contractant: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met wie XS2 een Overeenkomst is aangegaan. Op Consument Contractant zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als Contractant, tenzij anders aangegeven. Contactpersoon: de natuurlijke personen die door Contractant kenbaar zijn gemaakt als: gerechtigd tot het melden van Incidenten en/of gerechtigd tot het afroepen van Support en/of gerechtigd tot het terug laten zetten van een omgevingsbackup en/of gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen in en/of het opzeggen van de Overeenkomst. Contractant: de (rechts-)persoon waarmee XS2 een Overeenkomst is aangegaan, aangaande levering van Diensten en Leveranties door XS2. Contractlocatie: de tussen partijen overeengekomen plaats waar onderhoud, reparatie en vervanging plaatsvindt van hardware waarvoor tussen Contractant en XS2 een serviceovereenkomst is afgesloten. Contractvoorwaarden: deze voorwaarden, die onverbrekelijk deel uitmaken van de Overeenkomst tussen XS2 en haar wederpartij. Data: alle door de Gebruiker(s) gemaakte bestanden (zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentaties en afbeeldingen) evenals databases van de door de Gebruiker(s) gebruikte, op de omgeving geïnstalleerde, (branche)software en postvakken, met uitzondering van besturingssysteem en applicaties. Diensten en Leveranties: de specifieke diensten en/of producten waarvan de levering tussen XS2 en Contractant worden overeengekomen, zoals vermeld in de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, in het bijzonder de bijlage Configuratie en Prijzen, derhalve omvattend zowel de Platform-services als de overeengekomen Overige diensten en leveranties. Gebruiker: de persoon die, daartoe gemachtigd of feitelijk in staat gesteld door Contractant, feitelijk gebruik maakt van de door Contractant afgenomen Diensten en Leveranties. Hardware: de fysieke apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van XS2 met behulp waarvan Contractant gebruik kan maken van de Diensten en Leveranties, danwel de fysieke apparatuur die door XS2 aan Contractant middels koop of huur wordt geleverd, danwel fysieke apparatuur van Contractant, die door Contractant wordt gebruikt in samenhang met de door XS2 te verrichten Diensten en Leveranties. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen, waarvan XS2 gebruik maakt en die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen, inclusief faciliteiten van derden. Omgeving: de volledige voor Gebruiker door XS2 beschikbaar gestelde virtuele machines waarop besturingssystemen, applicaties en Data kan worden geplaatst. Overeenkomst: de overeenkomst tussen XS2 en contractant op grond waarvan XS2 Diensten en Leveranties levert aan Contractant, alsmede alle daarvan deel uitmakende bijlagen en voorwaarden, waaronder deze Contractvoorwaarden. Overige diensten en leveranties: door XS2 aan Contractant, op de omgeving van de Contractant die onderdeel uitmaakt van de Platformservices, beschikbaar gestelde software, als vermeld onder B. in de Bijlage Configuratie en Prijzen en de tussen XS2 en Contractant overeengekomen diensten en leveranties als bedoeld onder C., D. en volgende in de Bijlage Configuratie en Prijzen, verband houdend met het gebruik van de Platform-services, waaronder backup-faciliteiten, exchange-faciliteiten en VOIP-diensten (alles indien en voor zover overeengekomen), alles als bedoeld onder artikel 7 sub b., c. en d. van deze Contractvoorwaarden. Tijdstippen en uren: alle in de Overeenkomst en bijbehorende bijlagen, waaronder deze Contractvoorwaarden, genoemde tijdstippen en overige tijdsaanduidingen, gaan uit van GMT +1 en betreffen derhalve niet de lokale tijd. Website: de website van XS2 en de andere websites waarvan zij eigenaar is. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende feestdagen. XS2: XS2 Managed Services B.V., handelend onder de namen XS2Workspace, XS2Workplace, XS2Backup en XS2Exchange ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Artikel 2 - Toepasselijkheid 1. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Contractvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Contractant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Contractvoorwaarden zijn voor XS2 alleen bindend indien en voor zover deze door XS2 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst, bijlagen daarbij of deze Contractvoorwaarden, geldt de volgende rangorde: 1. de Overeenkomst; 2. de eventuele bijlagen en nadien toe te voegen bijlagen; 3. deze Contractvoorwaarden; Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst 1. XS2 stelt een offerte op, danwel verstrekt zij een aanvraagformulier, waarin zij aangeeft welke Diensten en Leveranties aan de Contractant worden aangeboden en de bijbehorende prijzen. Voorgenoemde geldt ook voor een 1 / 14

2 bestelprocedure op de Website, via welke een Overeenkomst kan worden gesloten. 2. Een offerte van XS2 is vrijblijvend en geldig tot 30 (dertig) dagen na verzending door XS2, tenzij anders is aangegeven in de offerte. In de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en opgemaakt in euro s ( ), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 3. Bepalend voor de inhoud en reikwijdte van de Overeenkomst is hetgeen in de Overeenkomst, bijbehorende bijlagen en deze Contractvoorwaarden is gesteld. Aan alle overigens vooraf of nadien verstrekte informatie, zij het in de offerte, zij het via internet, zij het anderszins, kan de Contractant geen rechten ontlenen. 4. Indien blijkt dat door Contractant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft XS2 het recht de prijzen hierop aan te passen volgens de dan geldende prijslijst, zonder dat dit kan leiden tot voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Contractant. 5. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat XS2 aan Contractant een bevestiging zendt van de goede ontvangst van de door Contractant geaccordeerde offerte/aanbieding en de acceptatie daarvan door XS2, danwel door ontvangst door XS2 van de door Contractant ondertekende schriftelijke Overeenkomst, die naar aanleiding van door Contractant verstrekte informatie door XS2 is opgesteld of samengesteld, al dan niet via internet. De Overeenkomst treedt in werking vanaf vermelde datum op de door beide partijen geaccordeerde aanbieding of de schriftelijke Overeenkomst, danwel (bij gebreke daarvan) vanaf de datum van retourontvangst door XS2 van de ondertekende Overeenkomst. 6. De Overeenkomst dient ondertekend te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Contractant. Indien het de bestelprocedure op de website betreft, dient de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Contractant deze bestelprocedure te doorlopen en voltooien. Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal XS2 zich inspannen zo spoedig mogelijk de overeengekomen Diensten en Leveranties (op te) leveren, althans binnen de overeengekomen termijnen. XS2 houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Contractant. De door XS2 opgegeven levertijden en termijnen zijn nimmer fatale termijnen (ook niet indien daarbij het woord uiterlijk of woorden van soortgelijke strekking zijn gebruikt), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en daarbij wordt vermeld om welke reden het een fatale termijn vormt. 2. XS2 zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Contractant zal daartoe aan XS2 tijdig de voor (op)levering van de overeengekomen Diensten en Leveranties noodzakelijke gegevens verstrekken en de aanwijzingen/instructies van XS2 betreffende de (op)levering van de Diensten en Leveranties opvolgen. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar de mening van XS2 vereist, heeft XS2 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XS2 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan XS2 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan XS2 zijn verstrekt, heeft XS2 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de Contractant in rekening te brengen. 5. XS2 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Contractant en/of een Gebruiker is uitgegaan van door Contractant (aan XS2 danwel een Gebruiker) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan XS2 de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, zonder dat deze opschorting kan leiden tot enige aanspraak jegens XS2. 7. Indien door XS2 of door XS2 ingehuurde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Contractant of een door Contractant aangewezen locatie, draagt Contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, benodigd voor de zorgvuldige en adequate uitvoering van de werkzaamheden, het voorkomen van schade aan Contractant of derden, alsmede voor de veiligheid van zowel de medewerkers als derden. 8. Contractant vrijwaart XS2 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van omstandigheden die aan Contractant toerekenbaar zijn. 9. Indien in ieder geval één van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van (op)geleverd: door ingebruikname van de Diensten en Leveranties door Contractant, tenzij XS2 uitdrukkelijk schriftelijk anders kenbaar zou maken; door een mededeling van XS2 aan Contractant dat de overeengekomen Diensten en Leveranties ter beschikking zijn gesteld; door een schriftelijke bevestiging van levering van de Diensten en Leveranties door XS Alle metingen, die naar aanleiding van deze Contractvoorwaarden door XS2 worden uitgevoerd, dienen als dwingend bewijs tussen partijen. Metingen van XS2 zijn daarom te allen tijde leidend, behoudens sluitend tegenbewijs. 2 / 14

3 Artikel 5 - Gebruik van de overeengekomen diensten en leveranties 1. Het is Contractant niet toegestaan de overeengekomen Diensten of Leveranties te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Contractant dient ervoor zorg te dragen dat hij de overeengekomen Diensten en Leveranties zorgvuldig gebruikt. Contractant zal de eventueel door XS2 gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Diensten en Leveranties in acht nemen. 3. Het is Contractant niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Diensten of Leveranties, aan XS2 of aan een derde, of waardoor een Storing in de Diensten of Leveranties kan ontstaan. 4. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gehoste omgeving, dat wil zeggen het beheer van de software en het up-to-date houden daarvan, voor zover niet uitdrukkelijk anders tussen partijen wordt overeengekomen. 5. Indien Contractant nieuwe en/of (nieuwe) aanvullende apparatuur wenst aan te sluiten op de overeengekomen Diensten en Leveranties, deze daarmee wenst te integreren of anderszins in gebruik wil nemen op zodanige wijze dat dit de aard of omvang van het gebruik van de Diensten en Leveranties aanmerkelijk kan beïnvloeden, is Contractant gehouden hiervan voorafgaand aan de ingebruikname aan XS2 melding te maken, zodat de ingebruikname en het gebruik tussen XS2 en Contractant kunnen worden afgestemd. XS2 is gerechtigd toestemming tot deze veranderingen te weigeren, danwel de toestemming slechts te geven onder voorwaarden (waaronder het doorberekenen van hierdoor te ontstane extra kosten voor XS2), indien deze wijzigingen kunnen leiden tot nadeel voor XS2 en/of andere Gebruikers van het platform van XS2. Artikel 6 - Beheer, Onderhoud, Preventief onderhoud en Spoedonderhoud 1. XS2 zal de overeengekomen diensten in stand houden, geconstateerde gebreken herstellen en de diensten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, met inbegrip van het daartoe implementeren van nieuwe versies van applicatie- en systeemprogrammatuur en het verrichten van metingen aan gebruik en bezetting (Platformbeheer). 2. XS2 zal voorts, indien overeengekomen, de gehoste omgeving onderhouden (Systeembeheer). Dit omvat werkzaamheden als: het up-to-date houden van zowel het besturingssysteem, applicaties en eventuele branchesoftware binnen de gehoste omgeving (onverlet dat de eventuele aanschafkosten van updates en/of nieuwe versies voor rekening van Contractant komen); het in optimale conditie houden van de gehoste omgeving door opschoning van tijdelijke bestanden en het verwijderen van achtergebleven software na updates; het configureren/installeren van al dan niet door XS2 geleverde software, danwel (indien uitdrukkelijk overeengekomen) Hardware (op de Contractlocatie). 3. XS2 zal het Onderhoud verzorgen van de overeengekomen Diensten en Leveranties, dat wil zeggen het door preventieve, adaptieve en correctieve maatregelen zorg dragen voor het conform de specificaties functioneren van de Diensten en Leveranties, al dan niet na melding van niet-functioneren door Contractant. Het door XS2 te verzorgen preventieve onderhoud, omvat het uitvoeren van werkzaamheden aan het netwerk van XS2 met als doel de kwaliteit van de XS2 dienstverlening te kunnen handhaven of om uitbreidingen op de Diensten en Leveranties of op het netwerk van XS2 mogelijk te maken. Het door XS2 zo nodig te verzorgen spoedonderhoud, is het uitvoeren van werkzaamheden aan het netwerk van XS2, met als doel het opheffen van onvoorziene omstandigheden, die een bedreiging vormen voor de continuïteit en/of beveiliging van de overeengekomen Diensten en Leveranties. 4. Indien de dienst als gevolg van preventief onderhoud niet beschikbaar zal zijn, zal XS2 dit preventief onderhoud ten minste 5 (vijf) werkdagen voor de aanvang aankondigen, tenzij anders overeengekomen. Preventief onderhoud zal ten hoogste 12 (twaalf) maal per jaar plaatsvinden en per keer maximaal 8 (acht) uur, zijnde de maximaal toegestane onderhoudstijd. Er wordt naar gestreefd preventief onderhoud tussen 23:00 en 07:00 uit te voeren. Wanneer de situatie het toelaat, zal ook spoedonderhoud binnen het onderhoudsvenster van 23:00 tot 07:00 plaatsvinden. Echter, om escalatie van onvoorziene en ongewenste omstandigheden te voorkomen, kan spoedonderhoud ook op andere tijdstippen plaatsvinden. Onderhoud wordt aangekondigd via de Website van XS2 of op enige andere beschikte wijze, als door XS2 te bepalen. Indien sprake is van spoedonderhoud, kan worden afgeweken van de hierboven genoemde aankondigingstermijn. De aankondiging zal bestaan uit vermelding van: de duur van de werkzaamheden de te verwachten niet-beschikbaarheid Artikel 7 - Categorisering Diensten en Leveranties Afhankelijk van wat tussen partijen wordt overeengekomen, levert XS2 Diensten en Leveranties in de volgende categorieën: a. het tegen betaling beschikbaar stellen van hosting faciliteiten, hetgeen omvat de toegang tot hosted desktop en - serveromgevingen en resources, waaronder schijfruimte en daarop geïnstalleerde systeemsoftware als vermeld onder A. in de bijlage Configuratie en Prijzen, op het platform van XS2 en het realiseren en in stand houden van een toegang naar deze omgeving, voor de Gebruiker, via internet, verder ook te noemen: Platform-services, waaronder echter niet is begrepen de toegang die de Gebruiker/Contractant heeft tot internet; b. het tegen betaling beschikbaar stellen van verdere diensten en leveranties samenhangend met het gebruik van de omgeving als bedoeld onder a. door de Contractant, waaronder basisfaciliteiten als hosted desktop-faciliteiten (waaronder het beschikbaar stellen van bepaalde software) en hosted server-faciliteiten (waaronder het 3 / 14

4 beschikbaar stellen van bepaalde software), alsmede aanvullende faciliteiten als hosted backup, hosted exchange en VOIP, verder ook gezamenlijk te noemen: Hosting-services ; c. het beschikbaar stellen van Hardware, verder ook te noemen: Hardware-services. d. het tegen betaling op verzoek van Contractant verlenen van ondersteuning via de Helpdesk, ten behoeve van het optimaliseren van de gehoste omgeving van Contractant en/of op de Contractlocatie aanwezige hardware en het ondersteunen van de Gebruikers in het gebruik van de gehoste omgeving, verder te noemen: Support. Dit omvat zowel Systeembeheer als bedoeld in artikel 6 lid 2, als werkzaamheden als: Het afhandelen van incidenten en leveren van gebruikersondersteuning met betrekking tot software geleverd door XS2 en/of geleverd door derden; Het afhandelen van incidenten en leveren van gebruikersondersteuning met betrekking tot hardware geleverd door XS2 en/of geleverd door derden. Artikel 8 - Platform-services, als bedoeld in artikel 7 sub a. en Platformtoegang 1. XS2 maakt gebruik van een hoogwaardig datacenter. Er zijn vele voorzieningen getroffen om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en snelheid van servers te waarborgen en optimaliseren. De garanties die XS2 middels deze Contractvoorwaarden biedt, zijn gebaseerd op de mogelijkheden die het datacenter biedt en de overeenkomsten die XS2 met haar leveranciers heeft gesloten. 2. Het netwerk van XS2 wordt zoveel mogelijk volautomatisch bewaakt door het XS2 monitoring systeem. Dit systeem controleert periodiek de beschikbaarheid van de diverse diensten, waaronder de backbone verbinding, routers en switches, DNS servers, mailservers, webservers en databaseservers. 3. Contractant kan gebruik maken van Netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van XS2. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Contractant zich toegang verschaft tot het Netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat Netwerk. Van XS2 kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in dit lid genoemde voorwaarden aan Contractant ter hand worden gesteld. Contractant zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van XS2, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Contractant veroorzaken. 4. XS2 treft zodanige maatregelen dat de beschikbaarheid van de gehoste omgeving, inclusief data en backups, van Contractant voor Contractant gewaarborgd blijft, indien XS2 in staat van faillissement zou komen te verkeren, surseance van betaling verkrijgt, haar activiteiten staakt of ten opzichte van haar leveranciers in gebreke zou blijven. 5. Contractant vrijwaart en zal XS2 schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in het voorgaande lid bepaalde. 6. Indien naar het redelijk oordeel van XS2 een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van XS2 en/of van de dienstverlening aan klanten van XS2 zoals, maar niet uitsluitend, door spam mail, open relay, port scan of hacken door Contractant en/of als gevolg van handelen of nalaten van Contractant, kan XS2 aan Contractant aanwijzingen geven ter voorkoming of wegneming van deze risico s of de gevolgen daarvan, die door Contractant binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. 7. Contractant is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien: niet (tijdig) de aanwijzingen van XS2, als bedoeld in het vorige lid, worden uitgevoerd en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Contractant direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van XS2, Netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze Netwerken. Daarbij is XS2 in deze situatie gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 8. In de Overeenkomst of een daarvan deel uitmakende bijlage, worden de specifieke kenmerken van de beschikbaar gestelde Platform-services, zoals de hoeveelheid beschikbaar gestelde schijfruimte, vermeld als onderdeel van de basisfaciliteiten van de aanvullende diensten en leveranties als hiervoor vermeld in artikel 7 sub a. Tenzij uit de Overeenkomst of enige bijlage anders blijkt, wordt voor de Platform-toegang en vorenbedoelde basisfaciliteiten één gezamenlijke prijs vermeld onder de noemer gehoste omgeving. 9. De beschikbaarheid van de Platform-services wordt berekend als percentage van de totale tijd, gemeten over een volledig contractjaar, waarin het Platform toegankelijk is voor de (geautoriseerde) Gebruikers (dat wil zeggen dat de Contractant toegang heeft tot zijn IP-adres, door XS2 aan Contractant uitgegeven), waarbij preventief onderhoud en spoedonderhoud buiten beschouwing worden gelaten. Voor het berekenen van het beschikbaarheidspercentage wordt de volgende formule gebruikt: Beschikbaarheid = (U-D) / U * 100%, waarbij U = totaal aantal service-uren binnen meetperiode exclusief preventief onderhoud en spoedonderhoud; D = totaal aantal uren dat de dienst niet beschikbaar is als gevolg van een storing. 10. XS2 garandeert een beschikbaarheidspercentage van de IPconnectiviteit van 99 %. De beschikbare bandbreedte voor alle Contractanten samen wordt niet door XS2 beperkt. Contractant kan te allen tijde beschikken over de volledige beschikbare bandbreedte per server, waarbij een fair use-policy van toepassing zal zijn, als door XS2 zal worden gehanteerd en, naar gelang de ontwikkelingen, door XS2 zal worden aangepast. Bij misbruik zal XS2 de bandbreedte dusdanig beperken dat verder misbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. XS2 zal de Contractant daarvan zo snel 4 / 14

5 mogelijk op de hoogte brengen. XS2 zal zich daarbij, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden. 11. Onder de beschikbaarheidsgarantie valt niet de toegang van Contractant/Gebruiker tot internet. De totstandkoming en instandhouding daarvan, valt buiten de werking van deze overeenkomst en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Contractant zelf. 12. XS2 draagt er zorg voor dat haar bandbreedte tijdig wordt uitgebreid, zodat onder normale omstandigheden nooit de volledige capaciteit benut wordt. Hierbuiten vallen (fatale) storingen aan de backbone verbinding. 13. XS2 zal zich inspannen om de door haar gebruikte software op het platform van XS2 (dus niet op de gehoste omgeving) up-to-date te houden. XS2 is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). XS2 is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Diensten en Leveranties niet ten goede komt. 14. Contractant kan 24 (vierentwintig) uur per dag melding maken van storingen in de Platform-toegang, middels de daartoe door XS2 aan te wijzen speciale adressen en/of telefoonnummers. Het bepaalde in artikel 13 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 15. XS2 kent een vergoedingsregeling, zoals hieronder beschreven, voor die gevallen waarbij aangaande de werking van de Platformtoegang sprake is van een storing van klasse I, als bedoeld in artikel De vergoedingsregeling is van toepassing indien Contractant, binnen 3 (drie) maanden na einde contractjaar, een beroep doet op vergoeding en hierbij aannemelijk maakt dat de overeengekomen beschikbaarheid van de dienst niet behaald is. Voor ieder (deel van een) uur dat de dienst langer niet beschikbaar is geweest dan is toegestaan, in enig contractjaar, wordt een credit verstrekt in overeenstemming met de pro rata kosten voor één dag van het maandelijkse bedrag. Onder het maandelijkse bedrag wordt verstaan het abonnementsgeld in één kalendermaand, exclusief meerkosten die op basis van nacalculatie worden berekend, zoals kosten voor overschrijding van het maximaal toegestane dataverkeer. Het maximale creditbedrag dat per contractjaar wordt verstrekt krachtens deze vergoedingsregeling, zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat Contractant per maand aan XS2 verschuldigd is voor de gehoste omgeving. Voorbeeld: Situatie: Een gehoste omgeving met een maandtarief van 300,-. Op grond van het van toepassing zijnde beschikbaarheidspercentage van 99 % op jaarbasis Berekening van de vergoeding: Overschrijding van maximaal overeengekomen storingstijd na 1 contractjaar: 1,25 uur. Afronding naar boven i.v.m. creditering per aangevangen uur maakt 2 uur. Pro rata kosten voor een dag: 300 / (gemiddeld aantal dagen in maand per jaar = 30) = 10,00 euro. Credit na 1 contractjaar: 2 x 10,00 = 20 euro. 17. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het Systeembeheer op de gehoste omgeving, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Artikel 9 - Aanvullende diensten en leveranties, als bedoeld in artikel 7 sub b. 1. XS2 garandeert op geen enkele wijze dat de Diensten en Leveranties die zij levert, als bedoeld in artikel 7 sub b., geschikt zijn voor enig specifiek doel van Contractant, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de Overeenkomst, de bijbehorende bijlagen of in deze Contractvoorwaarden. 2. XS2 zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten en Leveranties als bedoeld in artikel 7 sub b. te realiseren, voor zover zulks tussen partijen is overeengekomen, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden. XS2 heeft terzake geen resultaatsverbintenis en verleent geen garanties, tenzij in voorkomende gevallen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, in welk geval het hieronder in dit artikel bepaalde geldt slechts voor zover dit niet strijdig is met die specifieke afspraken. Artikel 10 - Omgevingsbackup 1. XS2 spant zich in eenmaal per dag een omgevingsbackup te maken van de omgeving van Contractant. Dit is een zgn. snapshot van de omgeving van Contractant op dat moment. Deze omgevingsbackups worden na 3 (drie) dagen vernietigd. Het op verzoek van Contractant terugzetten (restore) van een omgevingsbackup duurt maximaal 4 (vier) uur. De kosten daarvan zullen door XS2 worden vermeld in haar prijslijst. 2. Alle door XS2 te maken omgevingsbackups mogen door XS2 binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vernietigd worden. Artikel 11 - Data-backup 1. Indien een hosted backup onderdeel is van de Overeenkomst, geldt dat Contractant zelf verantwoordelijk is voor het maken en terugzetten van backups van haar data, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Contractant kan de backup naar eigen inzicht inrichten, zowel voor wat betreft de interval als de indeling van mappen. 2. Uitsluitend indien en voor zover het maken van data-backups door XS2 uitdrukkelijk is overeengekomen als één van de overeengekomen diensten, spant XS2 zich in backups te maken van data van Contractant. 5 / 14

6 3. De backup wordt, zowel in geval van lid 1 als lid 2, opgeslagen op de aan Contractant ten behoeve van de voor de hosted backup speciaal beschikbaar gestelde schijfruimte, zo lang deze daartoe toereikend is. XS2 zal aan Contractant bericht geven wanneer de beschikbare ruimte ontoereikend wordt. 4. Het is de verantwoordelijkheid van Contractant om (tijdig) te verzoeken om een data-backup, bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. Alle gemaakte backups mogen door XS2 na 14 (veertien) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst worden verwijderd. Artikel 12 - Hardware-services, als bedoeld in artikel 7 sub c. 1. Indien door XS2 Hardware aan de Contractant beschikbaar wordt gesteld, geschiedt dit op basis van koop-verkoop of op basis van huur-verhuur, als zal blijken uit de Overeenkomst en/of daarbij behorende bijlagen. Indien daarbij een bepaalde prijs per tijdseenheid wordt overeengekomen, wordt vermoedt dat de Hardware door Contractant van XS2 wordt gehuurd. Het in dit artikel gestelde heeft op beide gevallen betrekking. 2. XS2 is verplicht eventuele gebreken in de geleverde c.q. ter beschikking gestelde Hardware, die maken dat deze niet aan de specificaties voldoet, zo goed mogelijk te herstellen gedurende en beperkt tot 3 (drie) maanden, tenzij anders overeengekomen. 3. XS2 zal gedurende 3 (drie) maanden na levering van de Hardware naar keuze van XS2 gebreken in de Hardware herstellen, de Hardware vervangen of onder terugneming van het gebrekkige (deel van de) Hardware de terzake van dat (deel van de) Hardware geleverde ontvangen bedragen terugbetalen. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten, respectievelijk voor ernstige afwijkingen in de Hardware ten opzichte van de in de Overeenkomst en daarvan deel uitmakende bijlagen aangegeven specificaties. 4. Naast deze garantiebepalingen blijft een eventuele fabrieksgarantie van kracht volgens de bij die garantie gestelde voorwaarden. XS2 zal Contractant desgevraagd behulpzaam zijn bij het inroepen van deze garantie. 5. XS2 verstrekt geen garantie indien: de Hardware rechtstreeks door een derde aan Contractant wordt geleverd; de gebreken voortkomen uit het niet voldoen van de omgeving aan de vereiste specificaties waarin het geleverde wordt gebruikt; Contractant of derden de Diensten en Leveranties waarop een opdracht betrekking heeft, heeft proberen te wijzigen of te herstellen, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van XS2; eventuele gebreken voortkomend uit onoordeelkundig, onbevoegd en onjuist gebruik door de Contractant of derden; geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan XS2 zijn gemeld. 6. Eventuele werkzaamheden op grond van dit artikel zal XS2 zo spoedig mogelijk verrichten. 7. XS2 garandeert op geen enkele wijze dat de Hardware die zij levert, geschikt is voor enig specifiek doel van Contractant, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze Contractvoorwaarden, tenzij in de Overeenkomst of daarvan deel uitmakende bijlagen nadrukkelijk anders is overeengekomen. 8. Contractant verleent op verzoek van XS2 toegang tot de locatie waar door XS2 ingeschakelde personen werkzaamheden dienen te verrichten. De apparatuur dient voor XS2 goed bereikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden. 9. Contractant is het niet toegestaan stickers die door XS2 zijn aangebracht op Hardware te verwijderen of verplaatsen. 10. Uitsluitend wanneer partijen zulks overeenkomen, zal XS2 de Hardware onderhouden als onderdeel van de overeengekomen Diensten en Leveranties, hetgeen inhoudt het op eigen initiatief of na melding door Contractant verhelpen van Storingen aan de Hardware. Tenzij anders wordt overeengekomen, hanteert XS2 daarbij de tarieven als vermeld in de op het moment van de uitvoering van de Diensten en Leveranties geldende prijslijst. 11. Indien XS2 Support verleent ten aanzien van Storingen en/of het gebruik van de software die op de Hardware is geïnstalleerd en anderszins ten aanzien van het gebruik van de Hardware, geldt het bepaalde in artikel 15. Artikel 13 - Incidenten en Storingen 1. Een Incident is iedere door de Contractant gestelde afwijking van de normale werking van de Diensten en Leveranties als bedoeld in artikel 7 sub a., b. en c.. Van een Storing is sprake als de Diensten en Leveranties (als bedoeld in artikel 7 sub a., b en c., zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen) niet beschikbaar zijn en/of niet naar behoren functioneren, als gevolg van falen van: het platform van XS2 en/of door XS2 geleverde Hardware en/of door XS2 beschikbaar gestelde hosted services. 2. Contractant dient Incidenten zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan de Helpdesk van XS2. Behoudens andersluidende instructie van XS2, moeten Incidenten via of telefonisch worden aangemeld bij de Helpdesk van XS2, onder opgave van de Dienst of Leverantie die het betreft, omschrijving van het Incident en het moment van optreden daarvan. 3. XS2 zal na melding van een Incident handelen met inachtneming van de overeengekomen Reactietijd, zijnde de (overeengekomen maximum-) tijd tussen het tijdstip van registratie en verwerking van een Incidentmelding door of vanwege Contractant en het eerste contact door of vanwege XS2 met Contractant, inzake de voortgang van de afhandeling van het Incident, waarmee XS2 geacht wordt een aanvang te hebben gemaakt met het verhelpen van een eventuele Storing, voor zover zij niet reeds blijkens andere handelingen daarmee een aanvang zou hebben gemaakt. 6 / 14

7 4. XS2 zal na melding van een Incident handelen met inachtneming van de overeengekomen Hersteltijd, zijnde de tijd, door XS2 gemeten en geregistreerd, tussen de melding van het Incident door de Contractant aan de Helpdesk en het gereed melden van de eventuele Storing door XS2 aan de Contractant (danwel het tijdstip dat XS2 geprobeerd heeft dit te melden). 5. De overeengekomen Reactietijd en Hersteltijd zal worden berekend vanaf het moment dat de melding van het Incident door de Helpdesk is verwerkt, zijnde het eerste moment na het moment van melding waarop de Helpdesk voor Contractant is geopend, als bedoeld in artikel De enkele overschrijding van de overeengekomen Reactietijd of de Hersteltijd, heeft niet tot gevolg dat XS2 in verzuim verkeert. Daartoe is te allen tijde ingebrekestelling vereist, met gunning van een redelijke termijn om alsnog naar behoren na te komen. 7. Van een Storing is sprake als een overeengekomen dienst niet beschikbaar is. Er is geen sprake van een Storing, als de dienst niet beschikbaar is als gevolg van: omstandigheden die aan de Contractant zijn toe te rekenen, waaronder falende apparatuur en applicaties van de Contractant preventief onderhoud en spoedonderhoud (als bedoeld in artikel 6); redenen waar XS2 redelijkerwijs geen invloed op kon uitoefenen, waaronder die welke als zodanig zijn omschreven in deze Contractvoorwaarden. 8. Vanaf het moment dat is vastgesteld dat er sprake is van een Storing en begonnen is met het oplossen ervan, zal er ononderbroken gewerkt worden aan de opheffing ervan, tenzij dit de hersteltijd redelijkerwijs niet bevordert. XS2 maakt gebruik van escalatieprocedures om zodoende optimaal te garanderen dat Storingen voldoende aandacht en prioriteit krijgen, ze vervolgens snel en effectief te herstellen en eventueel specifieke afspraken te maken met de Contractant. XS2 houdt contact met de Contractant, voor zover mogelijk en noodzakelijk. De Contractant dient XS2 bij het herstellen van de Storing medewerking te verlenen, indien dit het herstel kan bespoedigen 9. Direct nadat de Storing verholpen is, zal XS2 dit melden aan Contractant, indien de Contractant dit aangegeven heeft bij de melding. De Contractant krijgt zo snel mogelijk daarna een schriftelijke rapportage over de Storing. Er zal naar gestreefd worden dit binnen 3 (drie) werkdagen te doen. 10. XS2 brengt geen kosten in rekening voor het opheffen van Storingen, tenzij het probleem niet (uitsluitend) aan XS2 ofwel haar (toe)leveranciers toe te rekenen is (waaronder begrepen de situatie dat een Storing wordt veroorzaakt door handelen of nalaten van Contractant of een Gebruiker en/of indien op het platform geïnstalleerde software als gevolg daarvan gebreken is gaan vertonen), in welk geval het dan geldende Helpdesktarief van toepassing zal zijn, voor zover niet nadrukkelijk een (ander) tarief zal zijn overeengekomen, waarbij een minimum van één credit (twintig minuten) zal gelden. Ook indien een Incident geen Storing blijkt te zijn, zal het Helpdesktarief van toepassing zijn. 11. Software die niet tot de door tussen Contractant en XS2 overeengekomen Diensten en Leveranties behoort, maar door Contractant of op verzoek van Contractant door XS2 is geïnstalleerd, valt niet onder de verantwoordelijkheid van XS2. Als aannemelijk is dat een Storing wordt veroorzaakt door falen van of interferentie met dergelijke software, is het Helpdesktarief van toepassing, als bedoeld in artikel 15 lid 1 t/m Werkzaamheden van de Helpdesk terzake door Contractant gemelde Incidenten die geen Storingen blijken te zijn, zullen worden aangemerkt en behandeld als verzoek tot Support, als bedoeld in artikel In afwijking van het voorgaande, geldt voor alle reparaties aan Hardware, ongeacht de oorzaak, het voor Support op Contractlocatie geldende Helpdesktarief, als bedoeld in artikel 15 lid 1 t/m 4. Artikel 14 - Classificatie Incidenten XS2 classificeert iedere melding van een Incident als volgt: Incident: a. Geen van de Gebruikers kan nog werken : Klasse I b. Enkele Gebruikers kunnen niet meer werken : Klasse II c. Alle Gebruikers kunnen bepaalde functies niet uitvoeren : Klasse II d. Eén Gebruiker kan niet meer werken : Klasse III e. Enkele Gebruikers kunnen bepaalde functies niet uitvoeren : Klasse III Categorie Reactietijd Hersteltijd Escalatie met één categorie Klasse I < 30 minuten < 4 uur n.v.t. Klasse II < 1 uur < 8 uur Na 8 uur Klasse III < 2 uur < 16 uur Na 16 uur Artikel 15 - Support (als bedoeld in artikel 7 sub d.) 1. Indien Contractant Support inroept van XS2, zal deze tegen de dan geldende Helpdesktarieven worden gefactureerd aan de Contractant, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. De Helpdesktarieven worden onderscheiden in Support op afstand tijdens de Openingstijden en Support op Contractlocatie tijdens de Openingstijden. 2. Support wordt verleend gedurende de Openingstijden van de Helpdesk, als bedoeld in artikel 16. Support wordt naar keuze van XS2 verleend telefonisch, via , op Contractlocatie of ten kantore van XS2. Voor Support op Contractlocatie zijn voorrijkosten verschuldigd overeenkomstig de alsdan geldende prijslijst van XS2, tenzij anders overeengekomen. 3. Indien er meer uren Support worden geleverd door XS2 dan is overeengekomen is de Contractant gehouden om het meerwerk conform de overeengekomen (en bij gebreke daarvan de door XS2 in andere gevallen voor Contractanten gehanteerde) 7 / 14

8 meerwerkvergoeding te betalen. XS2 zal hiervoor een factuur versturen. 4. Voor beroep op Support buiten de overeengekomen Openingstijden of naar meldpunten die voor die specifieke meldingen niet bestemd zijn, geldt een bijzonder tarief, als door XS2 te hanteren en kenbaar te maken, danwel (bij gebreke daarvan) een het reguliere Helpdesktarief met een opslag van 100 % en een minimum van een uur. 5. Op verzoek van Contractant verstrekt XS2 tegen vergoeding statistische gegevens over het gebruik van Support door Contractant, waaronder gegevens over het aantal calls (vragen, incidentmeldingen, klachten) over de daaraan voorafgaande periode en informatie over de afhandeling daarvan. Artikel 16 - Beschikbaarheid helpdesk 1. Tenzij nadrukkelijk andere Openingstijden (zijnde de tijdvakken waarbinnen de helpdesk van XS2 telefonisch en per bereikbaar is voor de Contractant, ten behoeve van het melden van Incidenten als bedoeld in artikel 13 en ten behoeve van Support als bedoeld in artikel 15) overeen worden gekomen, gelden als Openingstijden van de Helpdesk van XS2 de Kantoortijden van XS2, te weten het tijdvak van 9.00 uur tot uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en dagen waarvan XS2 heeft aangekondigd gesloten te zijn. Artikel 17 - Domeinnamen, IP-adressen en (telefoon)nummers 1. Indien de overeengekomen Diensten en Leveranties (mede) omvatten dat XS2 voor Contractant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, IP adres en/of (telefoon)nummer, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam, IP adres en/of (telefoon)nummer zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam, IP adres en/of (telefoon)nummer. XS2 vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Contractant kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van XS2, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam, IP adres en/of (telefoon)nummer is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 4. Contractant vrijwaart en houdt XS2 schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam, IP adres en/of (telefoon)nummer namens of door Contractant. 5. XS2 is niet aansprakelijk voor het verliezen door Contractant van diens recht(en) op een domeinnaam, IP-adres en/of (telefoon)nummer of voor het feit dat de domeinnaam, het IP adres en/of het (telefoon)nummer gedurende de registratieprocedure tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. Ook is XS2 niet aansprakelijk voor een door haar dan wel door Contractant gemaakte typefout of onduidelijk handschrift van Contractant bij aanvraag van een domeinnaam, IP adres en/of (telefoon)nummer. Voorgaande behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van XS2. 6. Indien XS2 een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Contractant, zal XS2 medewerking verlenen aan verzoeken van Contractant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 7. XS2 heeft het recht de domeinnaam, het IP adres en/of het (telefoon)nummer ontoegankelijk te maken en/of op te heffen wanneer Contractant aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst en dat door XS2 kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke ingebrekestelling. 8. De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen Contractant, als domeinnaamhouder, IP-adres en telefoonnummer Gebruiker en/of als houder, direct aanspreken op het gebruik hiervan door Contractant of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties de voorwaarden voor gebruik hiervan in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing. Artikel 18 - Website hosting 1. Indien de overeengekomen Diensten en Leveranties (mede) omvatten dat XS2 hostingdiensten voor Contractant verricht voor een Website, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Onder hosting-diensten voor een Website wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een nader te bepalen schijfruimte op een server voor het plaatsen van een Website; het in stand houden van verbindingen van het systeem van XS2 waarop de Website is geplaatst met het internet, inclusief het ter beschikking stellen van de Website voor raadpleging op het internet; het verhelpen van Storingen en het verzorgen van de continue bereikbaarheid van de Website; het verzorgen van backups van de Website, indien en zoals zal worden overeengekomen. Artikel 19 - Gebruik van identificatiegegevens 1. XS2 zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Contractant ter beschikking stellen voor gebruik van de Diensten en Leveranties. Contractant zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Contractant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik XS2 hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. 2. Contractant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het (verkeerd) gebruik van de Diensten en/of Leveranties met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. 3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat door Contractant misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresserings- 8 / 14

9 gegevens en/of codes van Contractant, kan XS2 Contractant aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden. 4. Indien is vastgesteld dat Contractant misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat Contractant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Contractant direct in verzuim en heeft XS2 het recht de Overeenkomst op te schorten. Artikel 20 - Privacy 1. XS2 zal haar dwingendrechtelijke wettelijke verplichtingen uit hoofde van de wet bescherming persoonsgegevens en andere op de relatie tussen XS2 en Contractant dwingendrechtelijk toepasselijke wettelijke regelingen naleven. 2. Contractant verleent XS2 toestemming om gegevens van Contractant die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de overeengekomen Diensten en Leveranties, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen en derden, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd. 3. XS2 is gerechtigd tot het inzien en opslaan van gegevens door Contractant van de gehoste omgeving, die XS2 nodig heeft voor het voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen tegenover derden, waaronder het vaststellen van het aantal gebruikers van het systeem (ter controle op de nakoming van hetgeen met Contractant is overeengekomen en ten behoeve van nacalculatie; XS2 dient op basis van het aantal gebruikers met leveranciers van XS2 af te rekenen), het controleren van de nakoming van wettelijke verplichtingen waarvoor XS2 een zorgplicht heeft of anderszins nadeel kan ondervinden bij overtreding door Contractant. Artikel 21 - Geheimhouding 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij. 2. Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: reeds bij de partij bekend was; onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven. 3. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen: aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking; aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst; aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend; aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij; aan derden, indien dit is toegestaan volgens een bepaling op grond van de Overeenkomst en/of deze Contractvoorwaarden. 4. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld. Artikel 22 - Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Contractant door het gebruik van de overeengekomen Diensten en Leveranties gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Contractant XS2 voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land waarnaar deze worden uitgevoerd. Artikel 23 - Notice & takedown 1. Indien een derde XS2 er op wijst dat op de Website van Contractant of van een klant van Contractant informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is XS2 gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Diensten of Leveranties waarmee de werkomgeving aan het Netwerk van XS2 is verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of, indien de werkomgeving op een systeem van XS2 staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. 2. Tevens is XS2 in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Contractant te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde instanties. 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is XS2 gerechtigd hiervan aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. XS2 kan hierbij alle relevante informatie over Contractant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties aan XS2 verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 4. XS2 zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Contractant of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Diensten en Leveranties of als gevolg van de verwijdering van de strafbare of inbreukmakende informatie, dan wel het verstrekken van persoonsgegevens. 5. Contractant vrijwaart XS2 en de aan XS2 gelieerde ondernemingen, voor iedere vorm van schade, claim, aanklacht of geding van een derde (waaronder klanten van Contractant en officiële instanties) in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de werkomgeving van Contractant en/of in 9 / 14

10 verband met enige andere wijze van gebruik door Contractant van de door XS2 beschikbaar gestelde faciliteiten. Artikel 24 - Opschorting en retentierecht 1. XS2 behoudt zich het recht voor de overeengekomen Diensten en Leveranties tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Contractant ter zake van de enige Dienst of Leverantie een verplichting uit de Overeenkomst en hetgeen daarvan deel uitmaakt jegens XS2 niet nakomt, waaronder begrepen iedere betalingsverplichting. De verplichting van Contractant tot betaling van de overeengekomen bedragen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan. 2. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Diensten en Leveranties wordt overgegaan, als blijkt dat Contractant binnen een door XS2 gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en Contractant het door XS2 vastgestelde bedrag wegens kosten van heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan. 3. XS2 heeft een retentierecht op de Data in de Omgeving, zo lang Contractant in gebreke is met de behoorlijke nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst (met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen, waaronder deze Contractvoorwaarden). Artikel 25 - Wijzigingen 1. Wijzigingen in het overeengekomen pakket van Diensten en Leveranties worden schriftelijk overeengekomen, waarna deze als aanvullende bijlage (blijkens de inhoud daarvan al dan niet ter vervanging van een eerdere bijlage) wordt toegevoegd aan de Overeenkomst en daarvan deel gaat uitmaken. 2. XS2 is gerechtigd, indien Contractant het aantal overeengekomen Gebruikers overschrijdt, dit hoger aantal Gebruikers als tussen partijen (aanvullend) overeengekomen te beschouwen en de overeengekomen prijs hierop aan te passen. XS2 zal hiervan in haar factuur of middels afzonderlijk bericht melding maken aan Contractant. 3. XS2 is gerechtigd de technische eigenschappen van de overeengekomen Diensten en Leveranties te wijzigen, naar gelang het voortschrijden van techniek en inzicht, zonder dat dit kan leiden tot opzegging of ontbinding van de Overeenkomst door Contractant, tenzij de wijzigingen zodanige ernstige nadelen voor Contractant en/of de functionaliteit van de Diensten en Leveranties tot gevolg hebben, dat dit van Contractant niet kan worden gevergd. Wijzigingen die voortvloeien uit wijzigingen in wetgeving, andere voorschriften van derden waaraan XS2 gebonden is of zich in redelijkheid niet kan onttrekken (ook van toeleveranciers en andere private marktpartijen) of noodzakelijke beveiliging van privacy, netwerk, bestanden en/of apparatuur kunnen, hoezeer belastend ook voor Contractant, nooit leiden tot een recht van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst. 4. XS2 behoudt zich het recht voor deze Contractvoorwaarden aan te passen en de aangepaste versie op de lopende Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Alle wijzigingen zullen minimaal 1 (één) maand voordat de wijziging ingaat aan de contractant medegedeeld worden. Indien Contractant een wijziging in de Contractvoorwaarden niet wenst te accepteren, zal de Overeenkomst onder de oude voorwaarden tot het einde van de duur van de Overeenkomst doorlopen. Elk der partijen kan de Overeenkomst vervolgens opzeggen tegen het einde van de looptijd, zonder dat de opzegtermijn van toepassing zal zijn. 5. Wijziging van het factuur en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of op een andere op de website van XS2 door XS2 aangegeven wijze aan XS2 te worden medegedeeld. 6. Wijziging van een Contractlocatie, verhuizing van Diensten en Leveranties of wijziging van een afleveradres, dient schriftelijk of op een andere door XS2 aan te geven wijze bij XS2 te worden aangevraagd. XS2 is gerechtigd deze wijziging te weigeren, indien de nieuwe Contractlocatie buiten een straal van 75 kilometer vanaf de plaats van vestiging van XS2 gelegen is, deze niet in Nederland gelegen is en/of op een in Nederland gelegen eiland. XS2 kan, ook in geval van acceptatie van deze wijziging, kosten in rekening brengen. Deze kosten zullen ten minste bedragen hetgeen uit de tariefstelling van XS2 blijkt aan extra kosten, zowel wegens eenmalig aan te brengen veranderingen, als wegens latere diensten, zoals extra reistijd ten behoeve van bezoek door of vanwege XS2 op locatie. 7. Het is Contractant toegestaan, met dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs, mede in achtgenomen de daarbij door XS2 gehanteerde prijsstaffels, XS2 te verzoeken het aantal gebruikers, de benodigde schijfruimte, of andere capaciteitsaspecten van de overeengekomen Diensten en Leveranties aan te passen aan de noden van de bedrijfsvoering van Contractant, na opzegging tegen het eind van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, met dien verstande dat verminderingen van dat aantal zijn toegestaan tot maximaal 50 % van het maximum van het overeengekomen aantal Gebruikers, inclusief alle (al dan niet stilzwijgende) verhogingen daarvan na aanvang van de Overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen. 8. XS2 zal voorts medewerking verlenen aan verzoeken van Contractant tot het tijdens de looptijd van de Overeenkomst upgraden van het overeengekomen pakket van Diensten en Leveranties, met dienovereenkomstige aanpassing van de prijs, waarbij alsdan de looptijd van de Overeenkomst opnieuw zal aanvangen, met ingang van de dag waarop deze uitbreidingen/wijzigingen aan Contractant beschikbaar worden gesteld. XS2 is gerechtigd dergelijke verzoeken af te wijzen, indien zij vanwege specifieke omstandigheden in de sfeer van Contractant, de behoorlijke nakoming van deze aanvullende diensten niet voldoende kan waarborgen. 9. Wijzigingen van de Overeenkomst, de bijlagen en/of het toevoegen van nieuwe bijlagen, leidt niet tot wijziging of buitenwerkingstelling van deze Contractvoorwaarden. Op dergelijke wijzigingen en 10 / 14

11 toevoegingen, zijn deze Contractvoorwaarden onverkort van overeenkomstige toepassing. Artikel 26 - Prijzen 1. XS2 kan naast de overeengekomen prijzen, kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota's, voor contract overneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen. 2. Alle door XS2 vermelde prijzen zijn in euro s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij bij een specifieke prijsvermelding uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 3. Alle prijzen op documentatie, offertes en Websites van XS2 zijn onder voorbehoud van type en rekenfouten. Voor de gevolgen van type en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 4. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan XS2 per kalenderweek een bedrag naar rato in rekening brengen. 5. Indien sprake is van door Contractant te betalen periodiek vervallende bedragen, is XS2 gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, per maand op de eerste dag van die maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen, mits XS2 Contractant uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het begin van de betreffende maand schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien XS2 de geldende prijzen en tarieven op onderdelen aanpast, zonder dat dit per saldo een verhoging van de totaalprijs tot gevolg heeft, is XS2 gerechtigd deze wijziging direct door te voeren. 6. Indien XS2 namens Contractant een Overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven, dan is XS2 gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren, zonder de mogelijkheid voor Contractant om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. 7. Het is XS2 toegestaan de prijzen jaarlijks met maximaal 5% te verhogen, zonder dat dit Contractant het recht geeft om tussentijds of zonder de opzegtermijn in acht te nemen de Overeenkomst op te zeggen. 8. Indien Contractant niet akkoord wenst te gaan met een door XS2 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven als bedoeld in lid 5 van dit artikel, met uitzondering van de genoemde verhoging in lid 7 van dit artikel, is Contractant gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van XS2 genoemde datum waarop de prijs of tariefsverhoging in werking zou treden, voor zover XS2 alsdan niet binnen twee weken nadien aan Contractant zou laten weten de aangekondigde prijsverhoging in te trekken. 9. XS2 is gerechtigd meerkosten voor de overeengekomen Diensten en Leveranties (zoals extra dataverkeer en andere voor overschrijding vatbare kosten) in rekening te brengen conform de prijslijst van XS2. De meerkosten worden op basis van nacalculatie aan Contractant berekend. De prijslijst voor de meerkosten zijn via de Website raadpleegbaar. De prijzen voor meerkosten kunnen op ieder moment door XS2 worden gewijzigd, tenzij het specifieke bedrag of tarief voor meerkosten schriftelijk is overeengekomen. Metingen ten aanzien van deze meerkosten worden uitgevoerd door XS2. Deze metingen zijn bindend ten aanzien van Contractant en XS2 behoudens sluitend tegenbewijs door Contractant. Artikel 27 - Betaling 1. De vergoedingen voor de overeengekomen Diensten en Leveranties zijn verschuldigd vanaf het moment dat deze door XS2 zijn geleverd. XS2 brengt de vergoeding eerder in rekening als blijkt dat Contractant naar het oordeel van XS2 niet voldoende meewerkt om de levering te bewerkstelligen. 2. XS2 zal de door Contractant verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 7 (zeven) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door XS2 is ontvangen. 3. Indien Contractant meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Contractant de bezwaren binnen 30 (dertig) dagen na de vermelde factuurdatum van de factuur schriftelijk aan XS2 kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal XS2 een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort. 4. Contractant gaat akkoord met elektronische facturatie door XS2. 5. XS2 kan verlangen dat alle of bepaalde Diensten en/of Leveranties middels automatische incasso moeten worden voldaan. Contractant dient XS2 hiervoor te machtigen. Indien Contractant hieraan niet kan voldoen is XS2 gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen, dan wel de Diensten en Leveranties op te schorten of te beëindigen. 6. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Contractant meegedeeld en heeft XS2 het recht om een redelijke opslag wegens extra administratiekosten (ten minste 25,- bedragend) bij Contractant in rekening te brengen. 7. Indien betaling niet binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Contractant van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag en eventuele administratiekosten met een minimum van 15,-. Daarbij heeft XS2 voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Contractant die hierdoor mocht ontstaan. 8. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Contractant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door Contractant 11 / 14

12 verschuldigde bedrag, inclusief de opgekomen vertragingsrente en administratiekosten. 9. De vordering tot betaling (bij duurcontracten de resterende contractwaarde) is direct opeisbaar ingeval: Contractant in staat van faillissement wordt verklaard; Contractant surséance van betaling aanvraagt; er beslag op vermogensbestanddelen van Contractant wordt gelegd; Contractant overlijdt; Contractant wordt geliquideerd, wordt ontbonden of wordt uitgeschreven uit de registers van de Kamer van Koophandel respectievelijk de Gemeentelijke Basisadministratie van enige Nederlandse gemeente. 10. Het is Contractant niet toegestaan het aan XS2 verschuldigde bedrag te verrekenen met vorderingen op XS2, tenzij de rechter oordeelt dat verrekening wel is toegestaan, tot het maximum als door de rechter bepaald. Artikel 28 - Financiële zekerheid 1. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft XS2 het recht van Contractant financiële zekerheid te verlangen. Bij gebreke van deze zekerheid mag XS2 de uitvoering van de Overeenkomst opschorten. 2. Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Contractant in redelijkheid naar het oordeel van XS2 over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn. Artikel 29 - Intellectueel Eigendom 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij XS2 of haar licentiegevers. 2. XS2 zal Contractant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat door XS2 ter beschikking gestelde werken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Contractant XS2 onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan XS2. Contractant zal daartoe de benodigde volmacht, informatie en medewerking aan XS2 verlenen opdat XS2 zich, zo nodig in naam van Contractant, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Contractant in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen en in geval van overige wijzigingen in de omstandigheden die samenhangen met handelen of nalaten van de Contractant, of die anderszins samenhangen met de persoon of omstandigheden van Contractant, althans iedere overige wijziging van omstandigheden die voor rekening en risico van Contractant dient te blijven en/of van het ontstaan waarvan XS2 geen verwijt kan worden gemaakt en waarvan XS2 derhalve in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij deze belemmerde omstandigheden wegneemt of aanpast. Artikel 30 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 1. XS2 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van XS2 komen zijn een storing in de energie of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun diensten en leveranties en/of storingen in één of meer van de diensten en leveranties van een leverancier, zij het als gevolg van een calamiteit, zij het om enige andere reden. 3. In geval van tijdelijke overmacht is XS2 gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal de Contractant gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen. 4. Contractant is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen. Artikel 31 - Aansprakelijkheid 1. XS2 aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt, tot maximaal de gevallen en bedragen waartoe de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering van XS2 dekking verleent, vermeerderd met het eigen risico van XS2. Deze beperkingen en maxima gelden ook wanneer hieronder een hoger maximum is vermeld, behoudens in geval van het wegvallen van die dekking wegens opzet van de zijde van XS2. De totale aansprakelijkheid van XS2 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Contractant is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen maandprijs (exclusief omzetbelasting). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade als gevolg van één schadeveroorzakende gebeurtenis die aan XS2 te verwijten is echter meer bedragen dan , (zegge: vijftigduizend euro). 2. De totale aansprakelijkheid van XS2 voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan , (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 12 / 14

13 3. Aansprakelijkheid van XS2 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens (data), schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en/of aansprakelijkheid voor schade die de Contractant leidt als gevolg van schadeclaims van derden tegen Contractant is uitgesloten. 4. Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op XS2 geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 5. Aansprakelijkheid van XS2 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant XS2 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant XS2 een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en XS2 ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat XS2 in staat is adequaat te reageren. 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij XS2 meldt. 7. Op het bedrag van de schade zal in mindering strekken hetgeen aan Contractant is uitgekeerd op grond van artikel 8 lid 14 en 15. Artikel 32 Duur, beëindiging en ontbinding 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van twaalf maanden. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend, na afloop van een termijn, met eenzelfde termijn verlengd. De begindatum van de Overeenkomst, waarop de eerste bepaalde termijn aanvangt, is de datum die als begin van de periode waarop de factuur betrekking heeft is vermeld in de (eerste) factuur voor de periodieke kosten, indien en voor zover in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een andere aanvangsdatum is vermeld, die alsdan zal gelden. 2. Indien de Overeenkomst voor een bepaalde termijn is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de lopende termijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalenderkwartaal, tenzij anders is overeengekomen. In afwijking van deze bepaling kan opzegging door iedere partij geschieden met inachtneming van zodanige opzegtermijn als op grond van de wet op het moment van opzegging dwingendrechtelijk voorgeschreven zal zijn. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan iedere partij deze opzeggen tegen het einde van een maand, met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden. 3. Indien de Diensten of Leveranties strekken tot ontwikkeling van programmatuur of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven duur. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. 4. Elke beëindiging dan wel opzegging door Contractant en behalve deze, diens vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtverkrijgende dient schriftelijk te geschieden met inbegrip van een (elektronische) handtekening waarmee de authenticiteit en de integriteit van de opzegging voldoende is gewaarborgd. XS2 heeft het recht de opzegging te weigeren, indien XS2 de opzegging niet voldoende betrouwbaar dan wel volledig acht. 5. Een Partij heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, na ingebrekestelling met gunning van een termijn van 8 (acht) dagen om de Overeenkomst alsnog naar behoren onverkort na te komen, indien: de wederpartij in verzuim is gekomen te verkeren als bedoeld in artikel 27 lid 7 van deze Contractvoorwaarden of; de wederpartij in verzuim is geraakt terzake enige andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of; de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of; de wederpartij failliet is verklaard. Artikel 33 - Gevolgen van beëindiging of ontbinding 1. In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, ongeacht de reden: kan XS2 direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar op grond van de Overeenkomst en deze Contractvoorwaarden verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen en/of; kan XS2 de door XS2 voor Contractant geregistreerde domeinna(a)m(en), IP adres(sen) en/of (telefoon)nummer(s) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen en/of; kan XS2 Contractant redelijke beëindigingkosten in rekening brengen en/of zullen alle verplichtingen van Contractant die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven en/of; zullen de opgekomen betalingsverplichtingen van Contractant onverkort blijven gelden. 2. Onverlet het recht tot opschorting als bedoeld in artikel 24 van deze Contractvoorwaarden, is XS2 in elk geval van beëindiging van de Overeenkomst (waaronder in geval van ontbinding) gerechtigd: de Diensten en Leveranties blijvend buiten gebruik te stellen, en om na ommekomst van een termijn van 1 maand na het moment waarop de Overeenkomst buitengerechtelijk is ontbonden, de Data en de Omgeving van Contractant te verwijderen, zonder dat dit Contractant recht geeft tot enige vordering jegens XS2 (waaronder tot vergoeding van hierdoor ontstane schade). 3. Indien Contractant, na beëindiging van de Overeenkomst, een kopie wenst van de Data en deze door XS2 nog niet als gevolg van lid 2 van dit artikel is verwijderd, zal XS2 deze verstrekken na ontvangst van volledige betaling van al hetgeen Contractant op grond van de 13 / 14

14 Overeenkomst aan XS2 verschuldigd is, met inbegrip van de vooraf door XS2 aan Contractant op te geven vergoeding van de kosten van inzet van medewerkers van XS2 en/of door deze ingeschakelde derden, voor het maken van de kopie van de Data, zo nodig bij wege van een voorschot op de uiteindelijke werkelijke kosten. De kopie zal alsdan worden gemaakt op afspraak tussen Contractant en XS2, waarbij Contractant dient te zorgen voor een medium (als door XS2 vooraf zal worden gespecificeerd) met voldoende schijfruimte om de Data te kunnen bevatten. Artikel 34 - Overdracht 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XS2 is Contractant niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. 2. In geval van overdracht, ongeacht of hiertoe door XS2 toestemming is verleend, staat de nieuwe Contractant garant voor betaling van alle eventuele openstaande posten van de oude Contractant, onverlet de betalingsverplichting van de oude Contractant. Artikel 35 Contactpersonen 1. Contractant zal aan XS2 een lijst verstrekken met namen, telefoonnummers en adressen van Contactpersonen die door Contractant geautoriseerd zijn om Incidenten aan te melden, van Contactpersonen die door Contractant zijn geautoriseerd om XS2 te verzoeken om een omgevingsbackup terug te zetten, van Contactpersonen die gerechtigd zijn om Support af te roepen en van Contactpersonen die gerechtigd zijn om namens Contractant de Overeenkomst te sluiten, de wijzigen en/of op te zeggen. 2. XS2 is gerechtigd om te weigeren een Incident in behandeling te nemen respectievelijk een omgevingsbackup terug te zetten, respectievelijk een verzoek om Support te honoreren resp. een wijziging of opzegging van de Overeenkomst te accepteren, wanneer deze door een ander wordt aangemeld respectievelijk verzocht dan een persoon die aan XS2 schriftelijk kenbaar is gemaakt als daartoe geautoriseerd. 3. De Contactpersonen die geautoriseerd zijn om Incidenten aan te melden en/of om een omgevingsbackup door XS2 te laten terugzetten en/of om namens Contractant een wijziging van de Overeenkomst overeen te komen, zijn van rechtswege, behoudens specifieke instructie van Contractant anderszins, ook gerechtigd tot het namens Contractant afroepen van Support, als bedoeld in artikel 7 sub d. van deze Contractvoorwaarden. vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 3. Indien de wet ten aanzien van Overeenkomsten tussen XS2 en een Consument-Contractant dwingendrechtelijk wettelijke eisen stelt, die tot gevolg hebben dat enige bepaling van de Overeenkomst, een Bijlage of deze Contractvoorwaarden, of een gedeelte daarvan, daarmee in strijd is, zal die (deel-)bepaling buiten toepassing worden gelaten en zal deze zodanig geacht worden te zijn aangepast dat deze enerzijds in overeenstemming is met de wettelijke vereisten en deze anderzijds de intenties van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 4. Onder schriftelijk valt in deze Contractvoorwaarden ook e mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e mail of fax voldoende vaststaat. 5. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen slechts worden doorgevoerd met schriftelijke toestemming van de directie van XS2. 6. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 7. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 8. Deze Contractvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een mogelijke vertaling is de Nederlandse tekst bij enig verschil van inhoud of strekking bindend. Artikel 36 - Slotbepalingen 1. De door XS2 ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie dan wel administratie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Contractant. 2. Indien enige bepaling van deze Contractvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Contractvoorwaarden volledig van kracht blijven. Contractant en XS2 zullen in overleg treden ten einde een nieuwe bepaling ter 14 / 14

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NET-XTREME www.netxtreme.nl

Algemene Voorwaarden NET-XTREME www.netxtreme.nl Algemene Voorwaarden NET-XTREME www.netxtreme.nl Artikel 1 Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis: Provider: NET-XTREME gevestigd te Vlaardingen. Cliënt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V.

Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V. Algemene Voorwaarden ENTERPRISE HOSTING B.V. Steenbergen, april 2002 Enterprise Hosting B.V. Dijkplan 36 4651 GT Steenbergen INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Judith Sanders MultiMedia 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering diensten door Judith Sanders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden Velthuizen Webdesign Artikel 1 Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Provider: Velthuizen Webdesign kantoorhoudend te Christineweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBWINKELFABRIEK De WebWinkelFabriek is een product van DOTMADESHOP Deze algemene voorwaarden gelden per 01 februari 2011 Artikel 1: Definities 1.1 DOTMADESHOP: DOTMADESHOP staat

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.2 Opdrachtnemer: Jordi Damwichers, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tironweb

Algemene Voorwaarden Tironweb Algemene Voorwaarden Tironweb Tironweb 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Tironweb wordt gesloten. 1.2 Producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie