REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD

2

3 REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD Regeling ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, zevende lid van de Structuurregeling. Vastgesteld bij besluit door de Universiteitsraad 25 maart Gewijzigd bij besluit van: 21 september 2006; 2 juli Reglement van Orde Universiteitsraad 1

4

5 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD HOOFDSTUK PAGINA 1. Algemene bepalingen Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Secretaris Dagelijks bestuur Commissies Vergaderingen van de Raad Overlegvergaderingen Werkwijze tijdens vergaderingen en overlegvergaderingen Besluitvorming Slotbepalingen en overgangsbepalingen 10 1 Reglement van Orde Universiteitsraad 3

6

7 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Begripsbepaling 1. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling onderscheidenlijk het reglement Universiteitsraad, de betekenis die die regelingen daaraan geven. 2. Voorts wordt in dit Reglement verstaan onder: de voorzitter: de voorzitter van de Universiteitsraad als bedoel in artikel 28, achtste lid van de Structuurregeling; de secretaris: de ambtelijk secretaris van de Universiteitsraad als bedoeld in artikel 2.5 van het Reglement Universiteitsraad, en fractie: een of meer raadsleden die zich bij de voorzitter van de raad hebben aangemeld als vormende een fractie. Reglement van Orde Universiteitsraad 1 1

8

9 HOOFDSTUK 2 VOORZITTER EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTER Reglement Universiteitsraad: Artikel 2.4 Voorzitter & plaatsvervangend voorzitter 1. De Universiteitsraad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. (Art. 28 lid 8 Str.) 2. Ingeval de voorzitter van de Universiteitsraad niet tevens lid is van die raad, heeft hij in de vergaderingen een raadgevende stem. Artikel 2.1 Verkiezing voorzitter/plaatsvervangend voorzitter 1. De verkiezing van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vindt plaats zo spoedig mogelijk na de aanvang van de zittingstermijn van de raad, doch uiterlijk in de maand voorafgaande aan de afloop van de zittingstermijn van de voorzitter. 2. De voorzitter onderscheidenlijk de plaatsvervangend voorzitter worden gekozen voor een termijn van maximaal 2 jaar. Indien de voorzitter onderscheidenlijk de plaatsvervangend voorzitter worden gekozen uit het midden van de raad worden zij gekozen voor een termijn die overeenkomt met de termijn van hun zittingsduur. 3. Indien het voorzitterschap of plaatsvervangend voorzitterschap van de raad tijdens de zittingstermijn vacant komt, vindt de verkiezing van de voorzitter onderscheidenlijk de plaatsvervangend voorzitter voor de resterende zittingstermijn plaats, zo spoedig mogelijk nadat de vacature is ontstaan. Artikel 2.2 Voordracht voorzitter/plaatsvervangend voorzitter 1. Ter voorbereiding van de verkiezing van de voorzitter, onderscheidenlijk de plaatsvervangend voorzitter kan het dagelijks bestuur van de raad, besluiten een Reglement van Orde Universiteitsraad 2 1

10 commissie in te stellen, bestaande uit leden van de raad, die binnen een nader te bepalen termijn kandidaten voordraagt. 2. Ingeval de in het eerste lid bedoelde commissie niet in staat is binnen de gestelde termijn een voordracht op te stellen, kunnen tot uiterlijk twee weken voor de eerstvolgende vergadering kandidaten worden voorgedragen door tenminste drie raadsleden. 3. Voor de verkiezing van de voorzitter onderscheidenlijk de plaatsvervangend voorzitter is vereist de meerderheid van het aantal leden van de raad. Artikel 2.3 Beëindiging (plaatsvervangend) voorzitterschap De voorzitter onderscheidenlijk de plaatsvervangend voorzitter kan door de raad uit zijn functie worden ontheven. Hiervoor is vereist de meerderheid van het aantal leden van de raad. Artikel 2.4 Taken en bevoegdheden voorzitter Onverminderd het bepaalde in de Structuurregeling dan wel in het Reglement Universiteitsraad is de voorzitter in ieder geval belast met: a. de leiding van de vergaderingen van de raad; b. de handhaving van dit reglement, en c. het zorgdragen dat de onderwerpen waarover de raad een besluit moet nemen, zorgvuldig zijn geformuleerd. Reglement van Orde Universiteitsraad 2 2

11 artikel 28 lid 8 Structuurregeling 8. De raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de raad in rechte. Artikel 2.5 Verhindering voorzitter Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter. Toelichting Indien ook de plaatsvervangers verhinderd zijn beslist de voorzitter krachtens artikel 10.1 Reglement van Orde Universiteitsraad 2 3

12

13 HOOFDSTUK 3 DE SECRETARIS Reglement Universiteitsraad: Artikel 2.5 Ambtelijk secretaris Het college van bestuur benoemt na overleg met de Universiteitsraad, een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van de Universiteitsraad. Deze ambtelijk secretaris woont de vergaderingen van de Universiteitsraad bij en heeft hierin een raadgevende stem. Reglement Universiteitsraad Artikel 4.6 Taken ambtelijk secretaris 1. De ambtelijk secretaris is belast met het bijeenroepen van de Universiteitsraad, het opmaken van de agenda en de opstelling van het verslag van de vergaderingen, alsmede met het voeren van de briefwisseling en het beheer van de voor de Universiteitsraad bestemde en van de Universiteitsraad uitgaande stukken. 2. De ten behoeve van een vergadering opgestelde agenda en bijbehorende stukken worden tenminste 2 weken voorafgaande aan de vergadering toegezonden aan de leden. 3. Van iedere vergadering van de Universiteitsraad wordt een verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris. Dit verslag zendt de ambtelijk secretaris ter vaststelling toe aan de leden van de Universiteitsraad. 4. De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de raad worden toegezonden aan het college van bestuur, aan de faculteitsraden en aan eventuele commissies, bedoeld in artikel 4.8 en 4.9, en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de universiteit ten behoeve van belangstellenden. (Art. 29 lid 7 Str.) Artikel 3.1 Taken 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 van het Reglement Universiteitsraad is de secretaris belast met het opstellen van de besluitenlijst en het verslag. Hij kan zich doen bijstaan door een of meer notulisten. Reglement van Orde Universiteitsraad 3 1

14 2. De secretaris draagt zorg voor de tijdige kennisgeving aan de raadsleden van de ingekomen stukken. 3. De secretaris oefent al zijn taken tevens uit ten behoeve van de overlegvergaderingen, ten behoeve van het dagelijks bestuur en ten behoeve van door de raad ingestelde commissies. Reglement van Orde Universiteitsraad 3 2

15 HOOFDSTUK 4 DAGELIJKS BESTUUR Artikel 4.1 Samenstelling 1. Het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad wordt gevormd door de voorzitter van de raad en één vertegenwoordiger van elke fractie, tenzij de raad anders beslist. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. De leden van de fracties wijzen een plaatsvervangend lid aan. 2. Ingeval de voorzitter niet tevens lid is van de raad, heeft hij in de vergaderingen van het dagelijks bestuur een raadgevende stem. 3. De secretaris woont de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij en heeft hierin een raadgevende stem. Artikel 4.2 Taken en bevoegdheden 1. Het dagelijks bestuur is belast met a. het vaststellen van het agendavoorstel ten behoeve van vergaderingen van de raad; b. het doen van voorstellen voor de instelling van commissies; c. het bepalen welke onderwerpen onderscheidenlijk agendapunten door welke commissies of het dagelijks bestuur worden voorbereid; d. het in voorkomende gevallen adviseren van de raad over daarvoor in aanmerking komende aangelegenheden, en e. het vaststellen van de besluitenlijst. Reglement van Orde Universiteitsraad 4 1

16 2. Het dagelijks bestuur oefent namens de raad de navolgende bevoegdheden uit: a. de benoeming van leden en voorzitters van commissies die door de raad zijn ingesteld; b. het instemmingsrecht als bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, onderdeel d van het Reglement Universiteitsraad inzake de benoeming van leden van de redactieraad van Univers; c. het geven van een reactie op voorgenomen besluiten tot benoeming van een lid van het college van bestuur onderscheidenlijk van het Stichtingsbestuur; en d. het ten minste twee keer per jaar voeren van overleg met het stichtingsbestuur als bedoeld in artikel 6.3 van het Reglement Universiteitsraad. 3. Geldige besluiten kunnen door het dagelijks bestuur worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is. Voor geldige besluiten is unanimiteit van de aanwezige leden vereist. Indien deze unanimiteit niet wordt bereikt, wordt het desbetreffende voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de Universiteitsraad. Toelichting Het dagelijks bestuur is geen commissie van de raad. De raad kan het dagelijks bestuur machtigen om bepaalde bevoegdheden namens hem uit te oefenen. Reglement van Orde Universiteitsraad 4 2

17 HOOFDSTUK 5 COMMISSIES Artikel 5.1 Samenstelling 1. Het dagelijks bestuur besluit hoe de commissies van de Universiteitsraad worden samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige samenstelling uit het gezichtspunt van het onderscheid in geledingen en van de aanwezige fracties. 2. Als lid van een commissie kunnen ook worden benoemd personen behorende tot de universitaire gemeenschap, die geen lid zijn van een raad, mits de meerderheid van de commissie bestaat uit raadsleden. 3. De leden van een commissie dragen uit hun midden een lid van de raad voor ter benoeming tot voorzitter. Artikel 5.2 Benoemingstermijn 1. Het lidmaatschap van een commissie eindigt voor het lid, dat tevens lid is van de raad, bij het einde van het raadslidmaatschap. 2. Het lidmaatschap van een commissie eindigt voor het lid dat niet tevens lid is van de raad op het einde van de zittingstermijn van de raadsleden van de geleding waartoe hij behoort. 3. De leden van een commissie zijn herbenoembaar. Reglement van Orde Universiteitsraad 5 1

18 Artikel 5.3 Vaste raadscommissies Door de raad zijn de volgende vaste raadscommissies ingesteld: de Commissie Financiën en Infrastructuur (CFI); de Commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O), en Artikel 5.4 Vergaderingen 1. De commissie vergadert, na oproeping door de voorzitter, in de regel in de week voorafgaand aan de vergadering onderscheidenlijk overlegvergadering van de Universiteitsraad De commissie komt voorts bijeen indien de voorzitter dit nodig acht of indien tenminste drie leden hierom verzoeken. 2. Ten behoeve van de vergaderingen van de commissie wordt een vergaderschema opgesteld. 3. De commissie vergadert niet ingeval niet tenminste de helft van de zitting hebbende leden aanwezig is. Artikel 5.5 Agenda De conceptagenda voor de vergaderingen van de commissie wordt opgesteld door de secretaris na overleg met de voorzitter. De agenda wordt vastgesteld door de commissie. Artikel 5.6 Bijwonen vergadering door of namens College van Bestuur Een lid of vertegenwoordiger van het college van bestuur woont de vergaderingen bij teneinde de door het college aan de raad voorgelegde stukken toe te lichten. Voorts kan informatie worden verstrekt over zaken met betrekking tot het Reglement van Orde Universiteitsraad 5 2

19 werkterrein van de commissie en over aangelegenheden die voor het goed functioneren van de commissie van belang zijn. Artikel 5.7 Advies 1. De commissie brengt desgevraagd over voorstellen van het college van bestuur advies uit aan de raad. Ook ongevraagd kan de commissie de raad adviseren over alle zaken die op haar werkterrein liggen. 2. De commissie kan met het college van bestuur van gedachten wisselen over beleidsvoornemens en -initiatieven. 3. Indien de commissie besluit tot het uitbrengen van een advies aan de raad over een bepaald onderwerp, vat de voorzitter, na de beëindiging van de beraadslaging, de conclusies van de commissie samen. 4. Ingeval binnen de commissie over het uit te brengen advies geen unanimiteit bestaat, worden in het advies de verschillende opvattingen - met aanduiding van fracties wier vertegenwoordigers die opvattingen huldigen - duidelijk verwoord. 5. Een advies van de commissie wordt door de secretaris, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de commissie, in een schriftelijk stuk aan de raad neergelegd. Artikel 5.8 Verslag Van de vergaderingen van de commissie wordt door de secretaris een kort verslag gemaakt dat aan de commissie ter vaststelling wordt voorgelegd. Reglement van Orde Universiteitsraad 5 3

20

21 HOOFDSTUK 6 VERGADERINGEN VAN DE RAAD Artikel 6.1 Vergaderingen Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 van het Reglement Universiteitsraad vergadert de raad voorafgaande aan een overlegvergadering indien het dagelijks bestuur van de Universiteitsraad zulks nodig oordeelt. Reglement Universiteitsraad: Artikel 5.1 Vergaderingen 1. De Universiteitsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak in ieder geval bijeen in de navolgende gevallen: a. zo spoedig mogelijk voorafgaande aan een te houden overlegvergadering als bedoeld in artikel 6.1; b. op verzoek van de voorzitter van de Universiteitsraad; c. op verzoek van tenminste drie leden van de Universiteitsraad. 2. Ten aanzien van de vergadering, als bedoeld in het eerste lid, onder b., bepaalt de voorzitter tijd en plaats. Een vergadering als bedoeld in het eerste lid, onder c., wordt gehouden binnen twee weken nadat het verzoek bij de voorzitter is ingekomen. Artikel 6.2 Verhinderingen De raadsleden die verhinderd zijn een vergadering bij te wonen delen dit tijdig aan de secretaris mee. Reglement van Orde Universiteitsraad 6 1

22 Reglement Universiteitsraad: Artikel 5.5. Openbaarheid van vergaderingen 1. De vergaderingen van de Universiteitsraad zijn openbaar, tenzij de Universiteitsraad gelet op de aard van de aangelegenheid anders besluit. Een besluit tot het houden van een besloten vergadering dient te worden gemotiveerd. 2. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk belang van een van de leden van de raad in het geding is, kan de Universiteitsraad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad besluit dan tevens dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft. (Art. 29 lid 6 Str) 3. Ten aanzien van hetgeen in een besloten (deel van een) vergadering wordt behandeld, wordt door de daarbij aanwezigen geheimhouding betracht volgens het bepaalde in artikel Van een besloten (deel van een) vergadering wordt een vertrouwelijk verslag gemaakt. 5. De voorzitter besluit in welke bewoordingen een in een vertrouwelijk (deel van een) vergadering genomen beslissing openbaar wordt gemaakt, tenzij geheimhouding is opgelegd volgens het bepaalde in artikel 4.5. Artikel 6.3 Verslaglegging Van het verhandelde in een vergadering wordt een besluitenlijst en een verslag opgemaakt. Tevens worden van een raadsvergadering bandopnamen gemaakt en gedurende tenminste twee jaar bewaard. Artikel 6.4 Besluitenlijst 1. De besluitenlijst bevat in ieder geval de uitslagen van stemmingen en de genomen besluiten. 2. De besluitenlijst wordt in de eerste vergadering van het dagelijks bestuur volgend op de raadsvergadering door de voorzitter ter vaststelling voorgelegd, waarna de besluitenlijst door voorzitter en secretaris worden ondertekend. Reglement van Orde Universiteitsraad 6 2

23 3. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende raadsvergadering door de voorzitter ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 4. De secretaris kan in overleg met het dagelijks bestuur een communiqué betreffende de raadsvergadering opstellen. Artikel 6.5 Verslag 1. Het verslag bevat een opgave van de namen der aan- en afwezige raadsleden, een korte weergave van de gehouden beraadslagingen en de uitslagen van de stemmingen, en voorts alles wat de vergadering aangaat. 2. De voorzitter legt het verslag van elke vergadering ter vaststelling voor aan de raad. 3. Voorstellen tot wijziging van het verslag worden uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris medegedeeld. Reglement van Orde Universiteitsraad 6 3

24

25 HOOFDSTUK 7 OVERLEGVERGADERINGEN Reglement Universiteitsraad: Artikel 6.1 Overlegvergadering 1. Het college van bestuur en de Universiteitsraad komen als regel zesmaal per jaar in vergadering, hierna te noemen overlegvergadering, bijeen. 2. Het college van bestuur en de Universiteitsraad komen voorts met elkaar bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het college van bestuur, de raad, het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, of het deel van de raad dat uit en door de studenten is gekozen.(art. 29 lid 1 Str). 3. Het college van bestuur stelt de Universiteitsraad ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de universiteit met hem te bespreken. (Art. 29 lid 1 Str). 4. In de overlegvergadering worden de aangelegenheden van de universiteit aan de orde gesteld, ten aanzien waarvan hetzij het college van bestuur, hetzij de Universiteitsraad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of dit reglement bepaalde overleg tussen het college van bestuur en de Universiteitsraad moet plaatsvinden. Reglement van Orde Universiteitsraad 7 1

26 Reglement Universiteitsraad: Artikel 6.2 Werkwijze overlegvergadering 1. Als regel wonen de leden en de secretaris van het college van bestuur het overleg bij. Het college van bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. 2. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Universiteitsraad of diens plaatsvervanger tenzij hierover met het college van bestuur andere afspraken zijn gemaakt. 3. De agenda van de vergadering bevat aangelegenheden die door het college van bestuur, door de Universiteitsraad, of door een van de geledingen vóór het overleg zijn aangemeld. Van elke overlegvergadering wordt een verslag gemaakt. 4. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer het college van bestuur of de Universiteitsraad ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid afzonderlijk beraad wenselijk acht. 5. Het College van bestuur en/of de Universiteitsraad kunnen voor de behandeling van een bepaald onderwerp één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering. 6. Het bepaalde in hoofdstuk 5 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 7.1 Verhinderingen Degenen die verhinderd zijn een overlegvergadering bij te wonen delen dit tijdig aan de secretaris mee. Artikel 7.2 Verslaglegging Van het verhandelde in een vergadering wordt een besluitenlijst en een verslag opgemaakt. Tevens worden van een raadsvergadering bandopnamen gemaakt en gedurende tenminste twee jaar bewaard. Reglement van Orde Universiteitsraad 7 2

27 Artikel 7.3 Besluitenlijst 1. De besluitenlijst wordt in de eerste vergadering van het dagelijks bestuur na overleg met de voorzitter van het college van bestuur vastgesteld. 2. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende overlegvergadering door de voorzitter ter goedkeuring voorgelegd. 3. De secretaris kan in overleg met het dagelijks bestuur en het college van bestuur een communiqué betreffende de overlegvergadering opstellen. Artikel 7.4 Verslag 1. Het verslag bevat een opgave van de namen der aan- en afwezige raadsleden, een korte weergave van de gehouden beraadslagingen en de uitslagen van stemmingen, en voorts alles wat de vergadering aangaat. 2. De voorzitter legt het verslag van elke overlegvergadering ter vaststelling aan de raad en het college van bestuur voor. 3. Voorstellen tot wijziging van het verslag worden uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris medegedeeld. Reglement van Orde Universiteitsraad 7 3

28

29 HOOFDSTUK 8 WERKWIJZE TIJDENS VERGADERINGEN EN OVERLEGVERGADERINGEN Artikel 8.1 Overlegvergaderingen Het bepaalde ten aanzien van raadsleden en -commissies in deze paragraaf is eveneens van toepassing op de leden van het college van bestuur en de secretaris van de universiteit tijdens overlegvergaderingen. Artikel 8.2 Volgorde 1. Onmiddellijk na de opening van de vergadering en de vaststelling van de agenda volgen de vaststelling van het verslag en de goedkeuring van de besluitenlijst. 2. Vervolgens worden de onderwerpen behandeld in de volgorde, waarin zij op de agenda voorkomen, tenzij de voorzitter of de raad het nodig oordeelt van die volgorde af te wijken. 3. Een van de agendapunten voorziet in de mogelijkheid, dat de door de voorzitter en de voorzitters van de raadscommissies, mededelingen kunnen worden gedaan. Artikel 8.3 Verdagen 1. Onverminderd het bepaalde in het Reglement Universiteitsraad kan ieder raadslid, alsmede de voorzitter, voorstellen de behandeling van een agendapunt te verdagen tot een volgende vergadering. De raad neemt hierover een besluit alvorens de agenda verder te behandelen. Reglement van Orde Universiteitsraad 8 1

30 Toelichting De raad beslist of, en zo ja tot wanneer het agendapunt verdaagd zal worden. 2. Een verdaagd agendapunt kan slechts eenmaal opnieuw worden verdaagd. Artikel 8.4 Het woord voeren 1. Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter gevraagd en het van deze verkregen te hebben. 2. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. 3. De volgorde wordt verbroken, wanneer het woord wordt verlangd over een persoonlijk feit, over de vaststelling van het vraagpunt of over de orde der vergadering. Artikel 8.5 Spreektijd 1. Aan het begin van of tijdens de beraadslaging over een onderwerp kan de raad, op voorstel van de voorzitter of van een lid van de raad de spreektijd van de raadsleden vaststellen. 2. Zodra de voor de spreker beschikbaar gestelde spreektijd is verstreken, moet hij op uitnodiging van de voorzitter zijn betoog beëindigen. Artikel 8.6 Handhaving orde 1. Indien een spreker naar het oordeel van de voorzitter afwijkt van het onderwerp, dat in beraadslaging is, of de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Reglement van Orde Universiteitsraad 8 2

31 2. Gaat de spreker niettemin op gelijke wijze voort, dan kan de voorzitter hem/haar voor de duur van de beraadslaging over het onderwerp dat aan de orde is, het woord ontnemen. Artikel 8.7 Rookverbod 1. Met het oog op de orde van de vergadering wordt in de vergaderzaal niet gerookt. 2. De voorzitter ziet erop toe dat het bepaalde in het eerste lid wordt in acht genomen. Artikel 8.8 Belangstellenden 1. De toehoorders wonen de vergadering bij op de voor hen bestemde plaatsen. 2. De voorzitter ziet toe op de handhaving van de orde in de vergaderzaal. 3. De voorzitter kan, met het oog op het ordelijk verloop van de vergadering, de voor de toehoorders bestemde plaatsen doen ontruimen. Reglement van Orde Universiteitsraad 8 3

32

33 HOOFDSTUK 9 BESLUITVORMING Reglement Universiteitsraad: Artikel 5.2 Quorum 1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen bij aanwezigheid van meer dan de helft van het aantal leden. Bij het vaststellen van het aantal leden worden vacatures niet meegerekend. 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt in de eerstvolgende vergadering over de desbetreffende punten beraadslaagd en besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden. Reglement Universiteitsraad: Artikel 5.3 Besluitvorming 1. Over aangelegenheden die aan de Universiteitsraad door het college van bestuur zijn voorgelegd, wordt door de Universiteitsraad niet besloten dan nadat het college van bestuur in de gelegenheid is gesteld een toelichting te geven en zo nodig te overleggen met de Universiteitsraad, tenzij door het college van bestuur en de Universiteitsraad anders is afgesproken. 2. Tenzij ingevolge de Structuurregeling of bepalingen in dit reglement een andere meerderheid vereist is, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waarbij een blanco stem niet als een geldige stem wordt beschouwd. Indien de voorzitter niet is gekozen uit de leden van de Universiteitsraad, heeft hij geen stemrecht. 3. Schriftelijke stemming vindt plaats als tenminste één van de ter vergadering aanwezige leden daarom verzoekt. 4. De leden van de Universiteitsraad stemmen zonder last of ruggespraak. Reglement van Orde Universiteitsraad 9 1

34 Reglement Universiteitsraad: Artikel 5.4 Staken der stemmen 1. Bij het staken der stemmen schorst de voorzitter de vergadering. Na schorsing wordt de beraadslaging heropend, waarna opnieuw wordt gestemd. 2. Na de beraadslaging, bedoeld in het vorige lid, kan in afwijking van het daar bepaalde worden besloten het agendapunt te verdagen. 3. Staken de stemmen bij de herstemming, al dan niet na verdaging, opnieuw, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Artikel 9.1 Besluitvorming zonder stemming 1. Indien bij het nemen van een besluit over een voorstel betreffende een zaak of een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het betreffende voorstel geacht te zijn aangenomen. 2. Ingeval geen stemming plaatsvindt, is ieder raadslid bevoegd desgewenst zonder opgave van redenen, aantekening in het verslag te vragen, dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd. Artikel 9.2 Stemming over zaken 1. Stemming over zaken geschiedt bij handopsteken tenzij een der raadsleden hoofdelijke stemming vraagt. Het raadslid dat zich van stemming onthoudt wordt geacht geen geldige stem te hebben uitgebracht. 2. De voorzitter vraagt eerst de raadsleden die voor zijn, vervolgens de raadsleden die tegen zijn, en tot slot de raadsleden die zich van stemming onthouden, de hand op te steken. Reglement van Orde Universiteitsraad 9 2

35 Artikel 9.3 Hoofdelijke stemming 1. Bij hoofdelijke stemming vindt hoofdelijke oproeping plaats. Een raadslid brengt zijn stem uit met het woord "voor", "tegen" danwel "onthouding" zonder enige bijvoeging. 2. Wordt de vergadering door een lid van de raad voorgezeten dan brengt deze als laatste zijn stem uit. Artikel 9.4 Stemming over personen 1. Stemming over een voorstel voor een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen vindt plaats door middel van stembriefjes. Het stembriefje wordt ingevuld met de aanduiding "voor", "tegen" of "onthouding". 2. De voorzitter benoemt een commissie van drie raadsleden die zorg draagt voor de registratie van de stemmen en beslist over de geldigheid van de stembriefjes. 3. De stemcommissie onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes niet groter is dan het aantal aanwezige leden van de raad. Zijn er meer stembriefjes ingeleverd, dan worden de briefjes zonder geopend te zijn vernietigd, en vindt een nieuwe stemming plaats. 4. De voorzitter ziet erop toe dat de stembriefjes onmiddellijk na de vaststelling van de uitkomst der stemming worden vernietigd. Artikel 9.5 Verkiezing van personen 1. De verkiezing van personen vindt plaats door middel van stembriefjes. Het stembriefje wordt ingevuld door vermelding van de kandidaat van voorkeur. Reglement van Orde Universiteitsraad 9 3

36 2. Er hebben zoveel stemmingen plaats als personen te verkiezen zijn. 3. De kandidaat die de absolute meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft wordt gekozen verklaard. 4. Wanneer niemand bij de eerste stemming de absolute meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. 5. Is ook bij de tweede vrije stemming de absolute meerderheid niet verkregen, dan wordt een derde stemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 6. Indien bij de tweede stemming drie of meer kandidaten het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben, onderscheidenlijk twee of meer kandidaten het op één na hoogste aantal stemmen vindt tussen deze personen een tussenstemming plaats. 7. Staken bij de tussenstemming respectievelijk de derde stemming de stemmen, dan beslist het lot. Artikel 9.6 Verkiezing personen indien slechts één kandidaat werd gesteld onderscheidenlijk resteert 1. Ingeval niet meer dan één kandidaat voor de verkiezing is gesteld, en deze bij de eerste stemming niet de meerderheid verkrijgt, wordt een tweede stemming gehouden. In de tweede stemming moet de kandidaat de meerderheid behalen om verkozen verklaard te kunnen worden. 2. Ingeval twee of meer kandidaten zijn gesteld en in enige fase slechts één kandidaat resteert door het terugtreden van de overigen, vindt ten aanzien van de overgebleven kandidaat het eerste lid toepassing. Reglement van Orde Universiteitsraad 9 4

37 HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALINGEN Artikel 10.1 Onvoorziene gevallen In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of indien bij de toepassing over de uitleg van enig artikel verschil van mening rijst, beslist de voorzitter. Artikel 10.2 Vaststelling en wijziging Voorstellen tot vaststelling of wijziging van dit reglement behoeven de instemming van twee derden van het aantal leden van de raad. Artikel 10.3 In werking treding Dit reglement treedt in werking de dag nadat het door de Universiteitsraad is vastgesteld. Reglement van Orde Universiteitsraad 10 1

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD TER TOELICHTING: REGLEMENTAIR KADER... 3 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Vormen van de faculteitsraad...3 Artikel 2.

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen Pagina 1 van 11 Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Grondslag 2 Artikel 2. Begrippen 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Artikel1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Samenstelling van de raad Artikel 3. Zittingstermijn van de raad Artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs aan de Amstel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR

4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4 Modelreglement COR; Modelreglement GOR 4.1 Algemene toelichting aantekening 1 COR en GOR In het geval van een samenwerkingsverband van ondernemingen (door één ondernemer in stand gehouden of deel uitmakend

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius

Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius Medezeggenschapsstatuut Stichting voor Primair Onderwijs Fluvius April 2012 INHOUD Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepaling... 2 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen... 2 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement

Pre-ambule. Werkingsduur en wijzigingen reglement Reglement Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba, statutair gevestigd te Utrecht, opnieuw vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 De Raad voor Cultuur, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Overwegende: dat dat het wenselijk is dat in een Reglement van orde nadere voorschriften

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Toelichting Reglement van orde voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016

Toelichting Reglement van orde voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 Toelichting Reglement van orde voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 1 Toelichting Algemene toelichting Op grond van artikel 16 van het Reglement

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER Behorende tot de Stichting Primair Openbaar Onderwijs (Primo) Schiedam Vastgesteld door de Medezeggenschapsraad op 14 september 2016

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie