Nationale beoordelingsrichtlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale beoordelingsrichtlijn"

Transcriptie

1 BRL 4702 d.d Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

2 ALGEMENE INFORMATIE Deze nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 voor het KOMO-procescertificaat uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen vervangt de versie van 1 juli Deze BRL is vastgesteld door het gezamenlijk College van Deskundigen Isolatiematerialen en Dakbedekkingen van INTRON Certificatie, BKB en KIWA. De belangrijkste aanleiding voor het aanpassen van deze beoordelingsrichtlijn is het uitkomen van de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsconstructies. In deze Vakrichtlijn is een selectie opgenomen van de meest in de praktijk voorkomende dakbedekkingsconstructies die in KOMO-attesten-met-productcertificaat voorkomen. De vakrichtlijn wordt frequent geactualiseerd. De (onderhoudsgevoelige) bijlagen 2 t/m 5 uit de versie van 1 juli 1994 van BRL 4702 zijn hierdoor komen te vervallen. Door middel van wijzigingsbladen zullen verwijzingen naar toekomstige actualisaties van de Vakrichtlijn worden bekrachtigd door het voornoemde College van Deskundigen. Deze beoordelingsrichtlijn wordt uitgegeven door: INTRON Certificatie B.V. Postbus AG CULEMBORG Telefoon: Telefax: Internet:

3 INHOUD ALGEMENE INFORMATIE INLEIDING TERMINOLOGIE Dagrapport...3 Document waarin de voortgang van de dakbedekkingswerkzaamheden wordt weergegeven Dak Dakbedekkingsbedrijf Dakbedekkingsconstructie Dakbedekkingsmateriaal Gesloten dakbedekkingssysteem Onderconstructie Opdrachtgever Vestigingen PROCEDURE TER VERKRIJGING/HANDHAVING VAN HET PROCESCERTIFICAAT Algemeen Start Toelatingsonderzoek Verlening van het KOMO-procescertificaat Periodieke beoordelingen EISEN TE STELLEN AAN DE DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES Algemeen Projectvoorbereiding Opdrachtaanvaarding Opdrachtvastlegging Randvoorwaarden Uitvoeringsrichtlijnen Werkbeëindiging Controle Opleveringsrapport Onderhoud...7

4 6 EISEN TE STELLEN AAN HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF Positie Vakbekwaamheid/ondernemerschap Arbeidsomstandigheden EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING VAN HET UITVOEREND BEDRIJF Algemeen Organisatie...9 Kwaliteitsfunctionaris Beheersing van documenten IKB-schema...9 Minimum frequentie Beheersing van dakbedekkingswerkzaamheden met tekortkomingen...10 Corrigerende maatregelen Identificatie en naspeurbaarheid van uitgevoerde werken Terugkoppeling van gebruikservaring Klachtenbehandeling EXTERNE KWALITEITSZORG Algemeen Toelatingsonderzoek Periodieke beoordelingen Werkinspecties...12 Aanmelding projecten Audits Rapportage EISEN TE STELLEN AAN HET PROCESCERTIFICAAT LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN... 15

5 1 INLEIDING De in deze beoordelingsrichtlijn (BRL) opgenomen eisen worden gehanteerd door de door de Raad van Accreditatie erkende certificatie-instellingen bij de behandeling van een aanvraag voor en bij de controle voor de instandhouding van het KOMO-procescertificaat "uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen". Certificaten, die op basis van deze BRL door de erkende certificatie-instellingen worden afgegeven aan dakbedekkingsbedrijven, worden aangeduid als KOMO-procescertificaat. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, kunnen de certificatie-instellingen aanvullende eisen stellen in de zin van algemene procedure-eisen van de certificatie, zoals vastgelegd in het algemeen (proces) certificatiereglement van de betreffende instelling. Bij de vaststelling van de gestelde eisen in deze BRL is uitgegaan van het Bouwbesluit (ref. 1) en algemeen geldende normen en richtlijnen, die zijn opgenomen in de lijst van vermelde documenten. Deze BRL omvat het leveren en uitvoeren van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen, inclusief voorbereidende werkzaamheden. Het slopen van bestaande dakbedekkingssystemen behoort niet tot het toepassingsgebied van deze BRL.

6 2 TERMINOLOGIE 2.1 Dagrapport Document waarin de voortgang van de dakbedekkingswerkzaamheden wordt weergegeven. 2.2 Dak Het dak bestaat uit de onderconstructie en alle zich daarop bevindende lagen inclusief het oppervlak dat is blootgesteld aan de weerselementen; ook de noodzakelijke details worden tot het dak gerekend. 2.3 Dakbedekkingsbedrijf Een dakbedekkingsbedrijf is een onderneming met als doelstelling het leveren en uitvoeren van één of meer specifieke dakbedekkingsconstructies. 2.4 Dakbedekkingsconstructie Een dakbedekkingsconstructie bestaat uit alle materiaal lagen boven de onderconstructie. 2.5 Dakbedekkingsmateriaal Een dakbedekkingsmateriaal is elk materiaal, dat een onderdeel vormt van de waterdichte laag in het dakbedekkingssysteem. 2.6 Gesloten dakbedekkingssysteem Een gesloten dakbedekkingssysteem is samengesteld uit alle dakbedekkingsmaterialen, onderdelen en hulpstukken die nodig zijn om een waterdichte afwerking te verkrijgen van een dak, inclusief de noodzakelijke details. 2.7 Onderconstructie De onderconstructie is het deel van het dak, dat als functie heeft om als constructief element, zowel permanente als veranderlijke belastingen over te dragen naar de rest van de gebouwconstructie 2.8 Opdrachtgever De opdrachtgever is degene die al dan niet schriftelijk opdracht heeft verleend aan het dakbedekkingsbedrijf voor de uitvoering van de dakbedekkingsconstructie. 2.9 Vestigingen Vestigingen zijn de onderdelen van het dakbedekkingsbedrijf op verschillende locaties en die hetzelfde kwaliteitssysteem hanteren.

7 3 PROCEDURE TER VERKRIJGING/HANDHAVING VAN HET PROCESCERTIFICAAT 3.1 Algemeen Het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling bevat de algemene procedure met betrekking tot de aanvraag, de beoordeling en op grond daarvan de verlening en de handhaving van de kwaliteitsverklaring. De ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier betekent de start van de procedure. 3.2 Start De aanvrager van het KOMO-procescertificaat verstrekt de voor de procedure benodigde gegevens inzake het kwaliteitssysteem 3.3 Toelatingsonderzoek De certificatie-instelling voert een toelatingsonderzoek uit zoals vastgelegd in paragraaf Verlening van het KOMO-procescertificaat Het KOMO-procescertificaat wordt conform het certificatiereglement van de betreffende certificatieinstelling afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek in positieve zin is afgerond en de aanvrager en de certificatie-instelling een certificatieovereenkomst hebben afgesloten. 3.5 Periodieke beoordelingen De certificatie-instelling voert periodieke beoordelingen uit zoals vastgelegd in paragraaf 8.3

8 4 EISEN TE STELLEN AAN DE DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES Dakbedekkingsconstructies moeten in overeenstemming zijn met de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsconstructies (zie ref. 2) of in overeenstemming zijn met de dakbedekkingsconstructies in een KOMO-attest-met- productcertificaat; de dakbedekkingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen, zoals vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijnen BRL 1511 (alle delen die op het materiaal van toepassing zijn), BRL 1309 en BRL Een KOMO-attest-met-productcertificaat voor deze constructies met de betreffende producten is hiervan voldoende bewijs. Het betreft de volgende aspecten: Prestatie-eisen ontleend aan het Bouwbesluit Sterkte van de constructie (weerstand tegen wind); Ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; Beperking van de ontwikkeling van brand; Beperking van uitbreiding van brand; Wering van vocht van buiten; Wering van vocht van binnen; Beperking van warmteverlies; Bescherming tegen geluid van buiten; Beperking van de luchtdoorlatendheid; Prestatie-eisen ontleend aan het Bouwstoffenbesluit Immissie Overige prestatie-eisen Weerstand tegen mechanische belastingen; Weerstand tegen thermische invloeden (dimensionele stabiliteit, afglijden van het dakbedekkingssysteem); Weerstand tegen vermoeiing; Weerstand tegen gecombineerde invloed van temperatuur, UV en water; Invloed van vocht; Hygrothermie; Levensduur.

9 5 EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES 5.1 Algemeen Het proces, inclusief onderhoudswerkzaamheden, dient door het dakbedekkingsbedrijf goed omschreven te zijn. Voor het toepassen van dakbedekkingsconstructies worden randvoorwaarden (met name t.a.v. de onderconstructies) gegeven, die veelal betrekking hebben op de werkzaamheden van andere partijen dan het dakbedekkingsbedrijf. Het dakbedekkingsbedrijf dient zich ervan te vergewissen dat het dak dat door het bedrijf bedekt moet worden, voldoet aan de randvoorwaarden die voor de toegepaste dakbedekkingssystemen of dakbedekkingsconstructies gelden. De randvoorwaarden die voor de toepassing van de dakbedekkingsconstructies gelden zijn opgenomen in de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsconstructies (zie ref. 2) of in voorkomende gevallen in een KOMOattest-met-productcertificaat. Het dakbedekkingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen, die uit deze randvoorwaarden voortvloeien, voor zover het producten of bouwdelen betreft, die niet tot de opgedragen levering behoren. Alleen als op het oog (visuele beoordeling) duidelijk is dat de werkelijkheid afwijkt van de opgave van de opdrachtgever moet het dakbedekkingsbedrijf dit schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever desondanks opdracht geeft de dakbedekkingswerkzaamheden voort te zetten, draagt het dakbedekkingsbedrijf er zorg voor dat dit schriftelijk wordt vastgelegd,waarbij wordt vermeld dat deze werkzaamheden niet onder het KOMO-procescertificaat vallen. 5.2 Projectvoorbereiding Opdrachtaanvaarding Alvorens de opdracht te aanvaarden, moet het dakbedekkingsbedrijf controleren of de dakbedekkingsconstructie voldoet aan de eisen genoemd in hoofdstuk 4 (zie ook 5.1) Opdrachtvastlegging De opdracht moet schriftelijk vastliggen met alle bijbehorende voorwaarden Randvoorwaarden Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet het dakbedekkingsbedrijf controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan (zie 5.1). 5.3 Uitvoeringsrichtlijnen Van toepassing zijn de uitvoeringsrichtlijnen zoals opgenomen in de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsconstructies (zie ref.2) of in voorkomende gevallen de uitvoeringsrichtlijnen uit een KOMO-attest-met-productcertificaat. Voor wat betreft de ARBO-zaken dient voldaan te worden aan het A-blad (zie ref. 3). Voor het aspect brandveilig ontwerpen en uitvoeren van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen wordt verwezen naar de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen gericht op het voorkomen van brand door dakbedekkingswerkzaamheden, SBR art. no (zie ref. 6)

10 5.4 Werkbeëindiging Controle Alvorens het dak over te dragen aan de opdrachtgever ter acceptatie moet een daartoe bevoegde functionaris van het dakbedekkingsbedrijf controleren of alle opgedragen werkzaamheden naar behoren zijn verricht Opleveringsrapport Indien er sprake is van een opleveringsinspectie dient het dakbedekkingsbedrijf hiervan een rapport op te stellen en aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen, nadat eventuele aangetroffen onvolkomenheden zijn hersteld, tenzij met de opdrachtgever een termijn is afgesproken waarbinnen onvolkomenheden hersteld moeten zijn. In dat geval wordt het definitieve opleveringsrapport ter beschikking gesteld nadat deze termijn is verstreken en eveneens alle onvolkomenheden zijn hersteld. 5.5 Onderhoud Het dakbedekkingsbedrijf dient aan de opdrachtgever een beschrijving te overleggen van het minimaal noodzakelijke onderhoud aan de dakbedekking om de bij het ontwerp beoogde levensduur te bereiken.

11 6 EISEN TE STELLEN AAN HET DAKBEDEKKINGSBEDRIJF 6.1 Positie Het dakbedekkingsbedrijf moet als zodanig ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken of in een overeenkomstig buitenlands register. 6.2 Vakbekwaamheid/ondernemerschap Degene die directe leiding geeft aan de uitoefening van de dakbedekkingswerkzaamheden moet voldoen aan de eindtermen van de Ondernemersopleiding van SBD (zie ref. 4). 6.3 Arbeidsomstandigheden Het dakbedekkingsbedrijf moet voldoen aan de vereisten uit de arbeidsomstandighedenwetgeving, alsmede de arbeidstijdenwetgeving. Hieruit vloeit voort dat er een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie moet zijn, die goedgekeurd is door een gecertificeerde Arbodienst. Verder dient het bedrijf aangesloten te zijn bij een Arbodienst, over het vereiste aantal bedrijfshulpverleners te beschikken en dient er een Arbobeleidsplan te zijn.

12 7 EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING VAN HET UITVOEREND BEDRIJF 7.1 Algemeen Het kwaliteitssysteem van het dakbedekkingsbedrijf moet ervoor zorgdragen dat de uitgevoerde werken bij voortduring blijven voldoen aan deze BRL. Het dakbedekkingsbedrijf moet aantonen dat het kwaliteitssysteem is ingevoerd binnen de organisatie. 7.2 Organisatie Het bedrijf moet ten aanzien van het personeel dat betrokken is bij de beheersing en borging van het proces dakdekken de volgende zaken schriftelijk hebben vastgelegd: verantwoordelijkheden; bevoegdheden; taken; onderlinge verhoudingen (organogram). Kwaliteitsfunctionaris Vastgelegd moet zijn dat binnen de organisatie van het dakbedekkingsbedriijf een functionaris is aangewezen die verantwoordelijk is voor en bevoegd tot het beheren van het kwaliteitssysteem. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie. Het is niet noodzakelijk dat deze functionaris de controlewerkzaamheden zelf uitvoert. De functionaris kan ingehuurd worden bij een externe instantie. 7.3 Beheersing van documenten Het bedrijf moet over procedures beschikken en deze op peil houden voor de beheersing van het kwaliteitssysteem. De documenten moeten vóór uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd door daartoe bevoegde personen op geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet resulteren in: beoordeling en goedkeuring van documenten voor bevoegde personen; de aanwezigheid van geldende uitgaven van documenten op die plaatsen waar de beheersing en borging van het proces dakdekken tot stand komt; een overzichtelijk en toegankelijk register voor het bijhouden van de geldende uitgaven van de documenten; een archivering van de documenten gedurende een vastgelegde periode, met een minimum van 2 jaar. 7.4 IKB-schema Als onderdeel van het kwaliteitssysteem dient het dakbedekkingsbedrijf te beschikken over een door een bevoegde functionaris van het dakbedekkingsbedrijf geautoriseerd IKB-schema. Het IKB-schema dient minimaal de volgende hoofdgroepen te bevatten: een ingangscontrole op de materialen; hierbij wordt gecontroleerd of er geleverd wordt wat in de

13 opdracht omschreven staat; tevens controle op juiste aanduidingen op gecertificeerde materialen een controle op de opslag in het magazijn en het transport naar het werk (voorraadadministratie, werkbonnen); een controle op de opslag op het werk, volgens voorschriften vermeld in Vakrichtlijn en/of KOMOattesten-met-productcertificaat; een controle tijdens de uitvoering, inclusief de ARBO-zaken (bevindingen te vermelden in dagrapporten); een controle bij de oplevering (controle aan de hand van het bestek en eventuele schriftelijk vastgelegde wijzigingen, resultaten vast te leggen in een opleveringsrapport); de behandeling van een afgekeurd werk (o.a. vastleggen procedure) door kwaliteitsfunctionaris of door/namens de opdrachtgever ; de uitvoering van onderhoudsinspecties in het geval van een onderhoudscontract (van ieder werk waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten, dient een onderhoudsschema en een signaleringssysteem te zijn; vastgelegd dient te zijn welke handelingen er verricht dienen te worden bij een onderhoudsinspectie en hoe ernstige mankementen gerapporteerd moeten worden). In het IKB-schema is bij ieder van deze hoofdgroepen vastgelegd welke controleactiviteiten uitgevoerd worden. Deze controleactiviteiten zijn te verdelen in: wat wordt gecontroleerd; waarop wordt gecontroleerd; hoe wordt gecontroleerd; met welke frequentie wordt gecontroleerd; hoe worden de controles geregistreerd. Minimum frequentie De aard, de mate waarin en de frequentie van de eigen controles hangen af van de specifieke omstandigheden van het werk, de dakbedekkingsconstructie en het gehanteerde kwaliteitssysteem. De controles worden uitgevoerd volgens deze beoordelingsrichtlijn. De omvang en de frequentie van het aantal controleactiviteiten wordt vastgelegd in het IKB-schema. 7.5 Beheersing van dakbedekkingswerkzaamheden met tekortkomingen Het bedrijf moet beschikken over procedures (en deze op peil houden) die moeten voorkomen dat dakbedekkingsconstructies met tekortkomingen worden afgeleverd. Tijdens het werk moeten uitvoeringsgebreken worden geregistreerd. Tevens moet worden aangegeven hoe de uitvoeringsgebreken zijn behandeld. Corrigerende maatregelen Het bedrijf moet beschikken over procedures (en deze op peil houden) met betrekking tot het uitvoeren van corrigerende maatregelen om te voorkomen dat uitvoeringsgebreken opnieuw optreden.

14 7.6 Identificatie en naspeurbaarheid van uitgevoerde werken Het bedrijf moet over procedures beschikken en deze op peil houden ten behoeve van de identificatie en naspeurbaarheid van de uitgevoerde werken. Het betreft daarbij tenminste de volgende zaken: NAW gegevens opdrachtgever; Plaats en afmeting van het werk; Werkbeschrijving; Naam en functie uitvoerenden; Eventuele wijzigingen; Dagrapporten; Opleveringsrapporten; Eventuele klachten en de afhandeling daarvan; Eventueel onderhoudscontract en bijbehorend onderhoudsschema. 7.7 Terugkoppeling van gebruikservaring Vastgelegd dient de worden dat de gebruikservaring op systematische wijze wordt teruggekoppeld met alle betrokkenen. 7.8 Klachtenbehandeling Het bedrijf moet een register bijhouden van alle ontvangen klachten (met de datum van de klacht, omschrijving, gegevens klager). Tevens dient geregistreerd te worden hoe de klacht is onderzocht, wat de bevindingen zijn en welke corrigerende en preventieve maatregelen op grond daarvan zijn genomen.

15 8 EXTERNE KWALITEITSZORG 8.1 Algemeen De externe controle door de certificatie-instelling is vastgelegd in het certificatiereglement van die instelling. In aanvulling op dit reglement gelden specifiek voor de uitvoering van dakbedekkingsconstructies de volgende eisen. 8.2 Toelatingsonderzoek Het toelatingsonderzoek bestaat uit: De beoordeling van het dakbedekkingsbedrijf. De certificatie-instelling onderzoekt of het bedrijf voldoet aan de in hoofdstuk 6 vermelde criteria. De beoordeling van het kwaliteitssysteem. De certificatie-instelling verifieert of het kwaliteitssysteem voldoet aan de in hoofdstuk 7 gestelde eisen en beoordeelt de doeltreffendheid en juiste toepassing van het kwaliteitssysteem. De beoordeling van het proces. De certificatie-instelling onderzoekt of de uitvoering in overeenstemming is met hoofdstuk 5. Het aantal projecten dat daarbij wordt geïnspecteerd bedraagt 3; indien het bedrijf opereert vanuit meerdere vestigingen, wordt per vestiging minimaal 1 inspectie uitgevoerd. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het KOMOprocescertificaat al dan niet of onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. 8.3 Periodieke beoordelingen Werkinspecties Aanmelding projecten Het dakbedekkingsbedrijf moet op verzoek van de certificatie-instelling alle projecten die in een bepaalde periode worden uitgevoerd op de door de certificatie-instelling aangegeven wijze melden bij de certificatie-instelling. De certificatie-instelling controleert onaangekondigd projecten op het voldoen aan de hoofdstukken 4 en 5 van deze beoordelingsrichtlijn. Het aantal werkinspecties bedraagt per 5 dakdekkers van het dakbedekkingsbedrijf (inclusief onderaannemers) 1 per jaar, met een minimum van in totaal 5 werkinspecties per jaar. Indien het bedrijf vanuit meerdere vestigingen opereert bedraagt het aantal inspecties tevens minimaal 3 per vestiging per jaar. Indien het aantal dakdekkers fluctueert, wordt het gewogen gemiddelde van het aantal dakdekkers over een kalenderjaar gehanteerd Audits Een maal per jaar controleert de certificatie-instelling het dakbedekkingsbedrijf op het voldoen aan de hoofdstukken 5 t/m 7.

16 8.3.3 Rapportage Zowel de werkinspecties als de audits worden door de certificatie-instelling schriftelijk gerapporteerd. Het rapport en de schriftelijke conclusie van de certificatie-instelling op basis van haar certificatiereglement worden door de certificatie-instelling aan het dakbedekkingsbedrijf toegezonden.

17 9 EISEN TE STELLEN AAN HET PROCESCERTIFICAAT In het procescertificaat wordt vermeld waarvoor het dakbedekkingsbedrijf gecertificeerd is (uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen) en, indien het bedrijf meerdere vestigingen omvat, voor welke vestigingen de certificatie geldt.

18 10 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN Voor de geldende versies van de nationale beoordelingsrichtlijnen wordt verwezen naar het door Stichting Bouwkwaliteit gepubliceerde Overzicht van Kwaliteitsverklaringen in de Bouw. 1) Bouwbesluit (Stb. 1991, 680; Stb. 1995, 295; Stb. 1996, 444; Stb. 1997, 34, 461; Stb. 1998, 531, 573 en Stb. 1999, 138, 439) en de Ministeriële Regelingen Stcrt. 1992, 100, 104, 188; Stcrt. 1993, 249; Stcrt. 1994, 44; Stcrt. 1995, 247; Stcrt. 1997, 157 Stcrt. 1998, 112, 138, 237, 241; Stcrt. 1999, 140, 231en Stcrt. 2000, 133, ) Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsconstructies, uitgave VEBIDAK, Dakmerk, BDA-Dakadvies en INTRON Certificatie(1 december 2000). 3) A-blad Platte Daken, uitgave Stichting Arbouw, Amsterdam (januari 1999). 4) Ondernemersopleiding van de Stichting Beroepsopleiding en Dakbedekkingsbranche (SBD). 5) BRL 1511, alle delen: Baanvormige dakbedekkingssystemen, uitgave KIWA en INTRON Certificatie 1) 6) Ontwerp en uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen gericht op het voorkomen van brand door dakbedekkingswerkzaamheden. Artikel no Uitgave Stichting Bouwresearch ) BRL 1309, Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem 1) 8) BRL 9327, Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen 1) 1) Voor de juiste publicatiedatum van de nationale beoordelingsrichtlijnen wordt verwezen naar de jaarlijkse uitgave van het "Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw" van de Stichting Bouwkwaliteit.

19 Wijzigingsblad BRL 4702 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Vastgesteld door CvD d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Geldigheid Dit wijzigingsblad betreft een toevoeging aan BRL 4702 d.d Dit wijzigingsblad vervangt het wijzigingsblad d.d De kwaliteitsverklaringen die op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL 4702 zijn afgegeven dienen binnen een periode van 6 maanden na vaststelling van dit wijzigingsblad aangepast te zijn. Bindend verklaring Deze beoordelingsrichtlijn is door SGS INTRON Certificatie, KIWA bindend verklaard per Toelichting Dit wijzigingsblad betreft alleen maar aanvullingen op de BRL 4702 bij genoemde hoofdstukken en paragrafen, behalve: Wijziging hoofdstuk 4 Wijziging hoofdstuk 10 wordt hoofdstuk 11, waarbij referentie 1 vervalt en referentie 2 wijzigt Dit wijzigingsblad bestaat uit 4 pagina s en een bijlage (2 pagina s) - 1/4 -

20 Wijzigingsblad BRL 4702 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Vastgesteld door CvD d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d INLEIDING De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de NEN-EN Voor verdere toelichting omtrent eisen welke aan certificerende instellingen worden gesteld zie hoofdstuk 10 van deze beoordelingsrichtlijn. 4 EISEN TE STELLEN AAN DE DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES Prestatie-eisen ontleend aan het Bouwstoffenbesluit Immissie Wordt gewijzigd in: Prestatie-eisen ontleend aan het Besluit Bodemkwaliteit Emissie 8.2 Toelatingsonderzoek Het aantal te besteden mandagen voor de beoordeling op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6 en 7, bedraagt minimaal 1 dag, incl. rapportage, excl. de beoordeling van projecten. Afhankelijk van de werkzaamheden bij eventuele (neven)vestigingen, zoals bijvoorbeeld werkvoorbereiding, zal 1/3 de (met een minimum van 1) van deze (neven)vestigingen dienen te worden beoordeeld. Tijdsbesteding bij nevenvestigingen minimaal gelijk aan de tijdsbesteding t.a.v. projectbezoeken, 0,25-0,5 dag, incl. rapportage. 8.3 Periodieke beoordelingen Audits Het aantal te besteden mandagen voor de periodieke beoordeling op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6 en 7, bedraagt minimaal 0,5 dag, incl. rapportage, excl. de beoordeling van projecten. Afhankelijk van de werkzaamheden bij eventuele (neven)vestigingen, zoals bijvoorbeeld werkvoorbereiding, zal 1/3 de (met een minimum van 1) van deze (neven)vestigingen dienen te worden beoordeeld. Verdeeld over de jaren dienen de verschillende (neven)vestigingen te worden bezocht. Tijdsbesteding bij (neven)vestigingen minimaal gelijk aan de tijdsbesteding t.a.v. projectbezoeken, 0,25-0,5 dag, incl. rapportage Sancties Certificatie-instellingen zijn verplicht de in deze beoordelingsrichtlijn vastgelegde sancties te hanteren in aanvulling op de interne sanctiereglementen en overeenkomstig het door het CvD ISDA vastgelegde model ten behoeve van jaarrapportage. Het College van Deskundigen legt de sancties vast in een werkdocument dat bindend is voor alle certificatie-instellingen en certificaathouders. In de 1 ste vergadering van een kalenderjaar, van het CvD, dienen de jaarrapportages van de certificatie-instellingen te worden besproken. Op basis hiervan beslist het CvD of er een aanpassing van het werkdocument sancties noodzakelijk is. - 2/4 -

21 Wijzigingsblad BRL 4702 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Vastgesteld door CvD d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Rapportage aan College van Deskundigen De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. De rapportage dient conform het model zoals opgesteld door het CvD uitgevoerd te worden Interpretatie van eisen Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. Het CvD dient voor een eenduidige interpretatie van hetgeen in de beoordelingsrichtlijn wordt vastgelegd zorg te dragen. De certificatie-instelling is verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 9 EISEN TE STELLEN AAN HET PROCESCERTIFICAAT Zie voor modelcertificaat Bijlage Eisen aan de certificatie instelling 10.1 Algemeen De certificatie-instelling moet voor het onderwerp van deze BRL op basis van NEN-EN zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; o De uitvoering van het onderzoek; o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo s. De regels bij beëindiging van een certificaat; De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatieinstelling Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Auditoren/ certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle, de werkinspecties; Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. - 3/4 -

22 Wijzigingsblad BRL 4702 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Vastgesteld door CvD d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Kwalificatie-eisen De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die voldoen aan de in EN gestelde eisen; Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan in onderstaande tabel opgenomen eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. Accountmanager/auditor/ certificatie-deskundige Inspecteur Beslisser Opleiding Algemeen Ervaring Algemeen HBO denk- en werk niveau Basistraining auditing 1 jaar relevante werkervaring deelname aan minimaal 4 beoordelingen en 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie kennis van dakbanen en bestanddelen daarvan kennis van de toepassing van dakbanen en dakbedekkingsconstructies kennis van bouwfysica MBO denk- en werkniveau Basistraining auditing 1 jaar relevante werkervaring deelname aan minimaal 4 inspectiebezoeken, waarbij minimaal 1 inspectiebezoek zelfstandig werd uitgevoerd onder supervisie kennis van dakbanen en bestanddelen daarvan kennis van de toepassing van dakbanen en dakbedekkingsconstructies HBO denk- en werkniveau Training auditvaardigheden 4 jaar werkervaring waarvan ten minste 1 jaar m.b.t. certificatie Kwalificatie Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: Beslisser: kwalificatie van auditor en inspecteur Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 10 Lijst van vermelde documenten wordt gewijzigd in 11 Lijst van vermelde documenten Referentie 1 vervalt Referentie 2 wordt gewijzigd in: 2) Vakrichtlijn: * Vakrichtlijn Gesloten dakbedekkingsystemen, de door het CvD Isolatie en dakbedekkingen vastgestelde versie *Bij wijzigingen zullen de certificaathouders worden geïnformeerd - 4/4 -

23 Wijzigingsblad BRL 4702 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Modeltekst voor het KOMO procescertificaat Uitvoering van dakbedekkingconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Bijlage 1 Blad 1 Certificaathouder: [gegevens producent/leverancier] Verklaring van [naam CI] Dit procescertificaat is op basis van BRL 4702 d.d. <datum bindend verklaring>, incl. eventueel wijzigingsblad <datum bindend verklaring> conform het [naam CI] reglement [door CI in te vullen]. [Naam CI] verklaart dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door [naam certificaathouder] verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van dakbedekkingconstructies bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd. Voor (naam CI) (naam) (functie) Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om bij [naam CI] te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website [website adres CI]. 1) Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: 1) Opmerking: voor afgifte van het procescertificaat dient de betreffende CI de actuele (op moment van afgifte geldige voorbeeldteksten) op de website van Stichting Bouwkwaliteit dan wel de website van Stichting KOMO te verifiëren. Dit procescertificaat bestaat uit [aantal] bladen blad 1 van [aantal] bladen Afbeelding van het KOMO -merk 1) deze zin opnemen buiten de verklaring en boven de gele c.q. oranje balk onderaan de pagina Beoordeeld is: kwaliteitssysteem proces en eindresultaat Periodieke controle

24 Wijzigingsblad BRL 4702 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen Bijlage 1 Blad 2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROCES Het proces omvat de uitvoering van dakbedekkingconstructies met een gesloten dakbedekkingsysteem van bitumen of kunststof. Een dakbedekkingconstructie bestaat uit alle materiaallagen boven de onderconstructie. De onderconstructie is het deel van het dak, dat als functie heeft om als constructief element, zowel permanente als veranderlijke belastingen over te dragen naar de rest van de gebouwconstructie.de uitvoering van dakbedekkingconstructies kan bestaan uit het aanbrengen van (delen van) dampremmende- of sluitlagen, isolatiematerialen, dakbedekkingmaterialen van bitumen of kunststof en eventuele beschermlagen of ballastlagen. 1. PROCESSPECIFICATIES Dakbedekkingwerkzaamheden in bitumen of kunststof worden uitgevoerd conform de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen, dan wel conform KOMO attesten-met-productcertificaten en conform de Arbocatalogus en branchegerichte richtlijnen, waarbij Arbo-wet maatgevend is. Het dakbedekkingbedrijf is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen, die uit deze randvoorwaarden voortvloeien, voor zover het producten of bouwdelen betreft, die niet tot de opgedragen levering behoren. Alleen als op het oog (visuele beoordeling) duidelijk is dat de werkelijkheid afwijkt van de opgave van de opdrachtgever moet het dakbedekkingbedrijf dit schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever desondanks opdracht geeft de dakbedekkingwerkzaamheden voort te zetten, draagt het dakbedekkingbedrijf er zorg voor dat dit schriftelijk wordt vastgelegd, waarbij wordt vermeld dat deze werkzaamheden niet onder het KOMO procescertificaat vallen. 2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het bedrijf gehanteerde dakbedekkingwerkzaamheden. De opdrachtgever dient in een technische omschrijving het gewenste kwaliteitsniveau van de uit te voeren werkzaamheden vast te (laten) leggen. 1. Inspecteer of het werk is uitgevoerd conform de technische omschrijving, die in het algemeen vastligt in het bestek. 2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 2.1. [naam certificaathouder] te [plaats] en zo nodig met: 2.2. [naam CI] 3. KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN 4702 De juiste publicatiedatum van de KOMO beoordelingsrichtlijn 4702 is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van KOMO beoordelingsrichtlijnen.

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 2002-06-19 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op 08-07-2002 aanvaard door de

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 01-01-2017 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO procescertificaat voor Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Vastgesteld door CvD (ISDA)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen zinken dak-, gevel-, en gootconstructies

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen zinken dak-, gevel-, en gootconstructies BRL 5212 d.d. 2007-05-22 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen zinken dak-, gevel-, en gootconstructies Techniekgebied PBU Vastgesteld door het Algemeen College van

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL- K795 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste stalen buizen uit ongelegeerd staal Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 06 d.d. 17 april 2015 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1511 deel 1

Wijzigingsblad BRL 1511 deel 1 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Gecontroleerde En gegarandeerde

Gecontroleerde En gegarandeerde Gecontroleerde En gegarandeerde DAKKWALITEIT WAAROM KIEZEN VOOR DAKMERK KWALITEIT? Het dak is een belangrijk deel van het gebouw. Als er iets mis gaat met het dak en er lekkages optreden, kan de schade

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE BRL 1311 2009-01-19 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PLATEN VAN POLYURETHAANSCHUIM (PU) VOOR THERMISCHE ISOLATIE Techniekgebied A4: thermische isolatieproducten Vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN BRL 4109 18-11-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR DE MONTAGE VAN HEKWERKSYSTEMEN EN POORTEN Vastgesteld door CvD Veilige en Inbraakwerende Producten d.d. 10 juni 2013 Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn Inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 3 22-6-2015 Beoordelingsrichtlijn Voor een KOMO kwaliteitsverklaring en het KOMO attest voor Baanvormige dakbedekkingssystemen Deel 3 Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL-K797/01 1996-11-01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 5 m 3 BRL-K797/01

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1 februari 2011 Beoordelingsrichtlijn betreffende het productcertificaat voor het GASKEUR label HR(Hoog Rendement): 2010 voor Lucht Verwarmingstoestellen. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het proces van het meten van trillingen

Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het proces van het meten van trillingen BRL 5023 d.d. 02-01-2013 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het proces van het meten van trillingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR HET TOEPASSEN VAN SPECIALISTISCHE INSTANDHOUDINGTECHNIEKEN VOOR BETONCONSTRUCTIES

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR HET TOEPASSEN VAN SPECIALISTISCHE INSTANDHOUDINGTECHNIEKEN VOOR BETONCONSTRUCTIES NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR HET TOEPASSEN VAN SPECIALISTISCHE INSTANDHOUDING BRL 3201 BRL 3201 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 03 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d WB 9500-01, d.d. 5 juni 2014 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Douchekoppen en handdouches voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1504 28 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Dakbedekkingsystemen van metalen elementen met dakpanvorm en hulpstukken Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN

SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor VLOERLUIKEN dd. 28-11-2016 SKH-RICHTLIJN 7532 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor VLOERLUIKEN Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 28-11-2016 Bindend

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 24-08-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Vastgesteld door CvD SKG-IKOB d.d. 10-11-2015 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits-

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen.

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen. BRL 5025 Deel 00 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Algemeen deel Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie