BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017"

Transcriptie

1 BRL 1017 d.d BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. xx-xx-2009 Bindend verklaard door het bestuur van IKOB-BKB d.d. xx-xx-2009 Uitgave: IKOB-BKB BV Geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie Nadruk verboden

2 BRL 1017 d.d BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Uitgave: Certificatie-instelling IKOB-BKB BV Nadruk verboden

3 Algemene informatie De publicatiedata van de documenten, waarnaar in de tekst van de BRL wordt verwezen, zijn vastgelegd in Hoofdstuk 10 "Titels vermelde normen en documenten". Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld in samenwerking met o.a. de Bovatin, VNL en AVA, begeleid door hieruit samengestelde Technische Commissies, aangevuld met enkele andere deskundigen. Deze Beoordelingsrichtlijn, het aanbrengen van tegelwerk,is goedgekeurd door het College van Deskundigen van IKOB-BKB, en is door IKOB-BKB aangewezen als basis voor de afgifte van een KOMO-procescertificaat voor het aanbrengen van tegelwerk. IKOB-BKB BV, Postbus 298, 3990 GB Houten Niets uit deze beoordelingsrichtlijn mag worden gewijzigd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKOB-BKB.

4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 3. TERMINOLOGIE 4. EISEN TE STELLEN AAN TEGELWERK 5. EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES 6. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER 7. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING VAN DE CERTIFICAATHOUDER 8. EXTERNE CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING 9. EISEN TE STELLEN AAN HET GARANTIECERTIFICAAT 10. TITELS VERMELDE DOCUMENTEN BIJLAGEN: 1. MODEL CERTIFICAAT IKOB-BKB Pagina 4/16

5 1. INLEIDING De in deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) opgenomen eisen worden gehanteerd door IKOB-BKB bij de behandeling van een aanvraag voor, en bij de controle voor de instandhouding van een KOMO-procescertificaat voor het aanbrengen van tegelwerk. De af te geven kwaliteitsverklaringen wordt aangeduid als KOMO-procescertificaat voor het aanbrengen van tegelwerk en wordt jaarlijks uitgegeven. Het KOMO-procescertificaat voor het aanbrengen van tegelwerk heeft betrekking op alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om al of niet binnen een bouwkundig kader of een reeds bestaande draagconstructie goed aanvaardbaar tegelwerk aan te brengen dat voldoet aan onderhavige beoordelingsrichtlijn en de betreffende uitvoeringsrichtlijn. Wanneer gesproken wordt over het aanbrengen van tegelwerk wordt tevens bedoeld: a. alle aanverwante hulpmaterialen in de ruimste zin des woords; b. het leveren van wand- en vloertegels. Dit zal in een contract tot uiting moeten komen. De kwaliteitseisen betreffen niet alleen de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de werkzaamheden, maar ook de bedrijfsvoering, zoals het nakomen van allerlei wettelijke verplichtingen en de zorg voor de veiligheid en de opleiding van het personeel. De technische kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende uitvoeringsrichtlijnen (zie hoofdstuk 10). De controle of wordt voldaan aan de normen geschiedt door middel van zgn. audits en inspecties. Bij de audits wordt een onderscheid gemaakt tussen de toelatingsaudit en de periodieke voortgangsaudit. Bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het verrichten van bijzondere werkzaamheden, zoals b.v. het betegelen van zwembaden, kunnen terzake een aanvulling op het certificaat verkrijgen. Hiertoe wordt een separate uitvoeringsrichtlijn opgesteld. Op het certificaat en de website van SBK, kan men zien voor welke activiteiten de bedrijven zijn gecertificeerd. De certificaathouder verklaart door het aanvragen van het certificaat zich onverkort te zullen houden aan de verplichtingen die op grond van deze beoordelingsrichtlijn gelden. Deze BRL omvat proceseisen, eisen te stellen aan de certificaathouder en aan de interne kwaliteitsbewaking (IKB) van de certificaathouder, alsmede eisen te stellen aan de externe kwaliteitsbewaking (EKB) door de certificatie-instelling. IKOB-BKB Pagina 5/16

6 2 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED De voorliggende Nationale beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op "Het aanbrengen van tegelwerk, voor toepassing in gebruiksfuncties zoals omschreven in het Bouwbesluit (BB art. 1.1). Toelichting Onder bouwen wordt conform de Woningwet, artikel 1a, verstaan, het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk. Renovatiewerkzaamheden vallen hier dus ook onder. In de betreffende uitvoeringsrichtlijnen is per toepassingsgebied uitgewerkt hoe kan worden voldaan aan de betreffende privaatrechtelijke afspraken en normeringen (onder andere CEN/TR 13548). IKOB-BKB Pagina 6/16

7 3 DEFINITIES EN TERMINOLOGIE De volgende terminologie en begrippen zijn in het kader van deze BRL van belang: Certificaathouder: Een bedrijf / onderneming die mede als doelstelling heeft het uitvoeren van werkzaamheden, in het kader van onderhavige BRL, gericht op het vervaardigen van wand- en vloertegelwerk. Beoordelingsrichtlijn (BRL): Een door een certificatie-instelling bindend verklaard document waarin alle eisen zijn opgenomen die door genoemde instelling worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en de instandhouding van kwaliteitsverklaringen (attesten, certificaten, e.d.). Eindproduct: In het kader van onderhavige beoordelingsrichtlijn wordt met het eindproduct bedoeld het vervaardigde wand- en vloertegelwerk. Hulpmaterialen: Artikelen, zijnde materialen anders dan de te verwerken tegels zoals, specie, lijm- en voegmateriaal, primer, die nodig zijn voor realisatie van tegel- en natuursteenwerk. Verder behoren tot de hulpmaterialen alle materialen die nodig zijn voor een goede toepassing en aansluiting op de overige bouwdelen, voor zover zij behoren tot de aan de certificaathouder opgedragen werkzaamheden. IKB-schema: IKB-schema is de afkorting van Intern Kwaliteits Bewakings-schema (ook wel keuringsplan genoemd). Het IKB-schema is een korte beschrijving van de tot de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder behorende keuringen, keuringsmethoden, frequenties van keuringen en de wijze van registratie van de keuringsresultaten. Kwaliteit: Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product, proces of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften. Wand- en vloertegelwerk: Een hechte (geordende) samenstelling van tegels, lijm, primer, voegmortel stenen, bouwplaten met de bouwmuren en constructieve vloeren als ondergrond. Proces: Verzameling van onderling samenhangende middelen en activiteiten die "input" (invoer) omzet in "output" (uitvoer). In het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt hiermee bedoeld, het vervaardigen van wand- en vloertegelwerken, en de daarbij behorende werkzaamheden en hulpmaterialen. Product: Resultaat van activiteiten of processen. Toeleverancier: Leverancier van grondstoffen, halffabrikaten of diensten ten behoeve van de certificaathouder. Toelichting Voor begrippen die niet nader zijn gedefinieerd in deze BRL, wordt verwezen naar het Bouwbesluit en de in Nederlandse normen en voorschriften gehanteerde definities en terminologieën. IKOB-BKB Pagina 7/16

8 4. EISEN TE STELLEN AAN TEGELWERK Tegelwerk moet in overeenstemming zijn met de hiervoor opgestelde Uitvoeringsrichtlijn (zie hoofdstuk 10). Hierin zijn tevens de relevante producteisen opgenomen. In de van toepassing zijnde ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen is opgenomen aan welke voorschriften wordt voldaan en zonodig hoe dit wordt gerealiseerd. IKOB-BKB Pagina 8/16

9 5. EISEN TE STELLEN AAN HET PROCES Algemeen De werkzaamheden van de certificaathouder die onder het procescertificaat "Verwerken van wand- en vloertegels" vallen hebben betrekking op alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om een goed eindproduct te verkrijgen (dat wil zeggen, wand- en vloertegelwerk die voldoet aan onderhavige Beoordelingsrichtlijn). Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet de certificaathouder controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan en dit schriftelijk vastleggen. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen in de betreffende uitvoeringsrichtlijn. De certificaathouder is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen, die uit deze randvoorwaarden voortvloeien, voor zover het producten of bouwdelen betreft, die niet tot de opgedragen levering behoren tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken. Projectvoorbereiding Alvorens de opdracht te aanvaarden dan wel alvorens het project in uitvoering te nemen, moet de certificaathouder, voor zover van toepassing, controleren of het bouwkundig (aansluit)kader voldoet aan de eisen genoemd in de betreffende Uitvoeringsrichtlijn. De certificaathouder moet de opdracht schriftelijk vastleggen (opdrachtbevestiging) met alle bijbehorende voorwaarden, waarbij tevens aangegeven dient te worden dat het werk wordt uitgevoerd onder certificaat. Toelichting Eén van de genoemde voorwaarden kan bijvoorbeeld zijn, dat het tegelwerk pas mag worden belast 72 uur na het aanbrengen. Veder kan een voorwaarde zijn dat, indien sprake is van vloerverwarming, deze gelijkelijk opgewarmd dient te worden. Projectuitvoering Van toepassing zijn de Uitvoeringsrichtlijnen zoals genoemd in hoofdstuk 10. Oplevering Alvorens het tegel- en natuursteenwerk over te dragen aan de opdrachtgever ter acceptatie moet een daartoe bevoegde functionaris van de certificaathouder controleren of alle overeengekomen werkzaamheden naar behoren zijn verricht. Het werk wordt met de opdrachtgever opgenomen. Eventuele onvolkomenheden worden, onder vermelding van de termijn waarbinnen deze moeten worden hersteld, schriftelijk vastgelegd op een proces verbaal van oplevering. IKOB-BKB Pagina 9/16

10 6 EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER Algemeen Teneinde in aanmerking te komen voor het certificaat moet de certificaathouder voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, met name betrekking hebbende op veiligheid, gezondheid en milieu, zoals onder andere de arbeidsomstandigheden (ARBO-eisen), een juiste Risico Inventarisatie Evaluatie (RIE) en eventueel van toepassing zijnde A-bladen. Bovendien dient de certificaathouder een recent uittreksel van de inschrijving bij de kamer van koophandel te overleggen waaruit blijkt dat de certificaathouder ingeschreven staat. Opleiding en ervaring Binnen het bedrijf van de certificaathouder moet aantoonbaar voldoende vaktechnische kennis aanwezig zijn op het gebied van het vervaardigen van wand- en vloertegelwerk. Hiertoe dient het bedrijf van de certificaathouder ten minste één persoon werkzaam te hebben die een erkende vakopleiding op het gebied van tegelwerk met goed gevolg heeft doorlopen met daarnaast aantoonbaar ten minste 5 jaar ervaring op dit gebied. Bij bedrijven met meer dan 10 man personeel dient op iedere 10 medewerkers die direct betrokken zijn bij de genoemde werkzaamheden een dergelijke personen werkzaam te zijn die minimaal kan aantonen dat hij een leidinggevende functie kan bekleden. Dit kan mogelijk met behulp van EVC s (eigen verworven competenties). Richtlijnen voor het opstellen van deze EVC s zijn te vinden op de website van BOVATIN ( Tevens zal iedere werknemer twee scholingsdagen per jaar besteden aan opleiding. De scholingsdagen van alle werknemers gezamenlijk mogen ook worden besteed aan opleidingen van enkele personen waarvan de opleiding langer dan 2 dagen in beslag neemt. Toelichting: Op de website van de BOVATIN staat een actueel overzicht van cursussen of opleidingen die hiervoor in aanmerking komen. IKOB-BKB Pagina 10/16

11 7. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING VAN DE CERTIFICAATHOUDER Interne kwaliteitsbewaking (IKB) De certificaathouder moet schriftelijk hebben vastgelegd op welke wijze de kwaliteitszorg in het bedrijf is geregeld en hoe de kwaliteit van het eindproduct, het wand en vloertegelwerk, is gewaarborgd. Dit wordt de Interne Kwaliteitsbewaking of het Kwaliteitssysteem genoemd. Alle werknemers moeten van dit kwaliteitssysteem op de hoogte zijn. De navolgende aspecten dienen een onderdeel te zijn van het kwaliteitssysteem: 1. Organisatiestructuur, waarin aangegeven de plaats van iedere medewerker in de organisatie met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 2. Beoordeling van het contract, waarin aangegeven hoe wordt nagegaan of alle noodzakelijke aspecten betrekking hebben de op de uit te voeren werkzaamheden op een juiste wijze zijn geregeld; 3. Beheersing van documentatie, waarin aangegeven hoe documentatie "up-to-date" wordt gehouden en op welke wijze wordt bewerkstelligd dat de noodzakelijke en juiste documenten op het werk aanwezig zullen zijn; 4. Beheersing van de werkzaamheden, waarin aangegeven de benodigde vakbekwaamheid, ervaring en opleiding van de betrokken medewerkers ; 5. Kwaliteitscontrole, waarin vastgesteld welke controles plaatsvinden ten aanzien van processen en producten, en waarvan de uitvoering aantoonbaar gemaakt kan worden met registraties (zie 7.1) 6. Beheersing van tekortkomingen, waarin aangegeven hoe in voorkomende gevallen met tekortkomingen ten aanzien van producten en uitvoering wordt omgegaan; 7. Identificatie van uitgevoerde werken, waarin aangegeven de dossiervorming van uitgevoerde werken; 8. klachtenbehandeling, waarin aangegeven de klachtenregistratie, de behandeling van de klacht, eventuele corrigerende maatregelen die daaruit voortvloeien en hoe deze geïmplementeerd zijn; 9. Terugkoppeling van ervaringen, waarin wordt vastgelegd hoe ervaringen met uitgevoerde werken worden uitgewisseld (werkoverleg, e.d.). *) Deze aspecten zijn ontleend aan NEN-EN-ISO Deze norm biedt een leidraad (geeft richtlijnen) over introductie van kwaliteitszorg en de elementen van een kwaliteitssysteem. 7.1 IKB schema Onder punt 5 in de vorige paragraaf is de kwaliteitscontrole genoemd. De certificaathouder dient te beschikken over registraties waarmee de uitgevoerde kwaliteitscontroles aantoonbaar gemaakt worden. Minimaal de volgende registraties kunnen worden getoond door de certificaathouder: - contractbeoordeling; (bijvoorbeeld door bevoegde ondertekening); - controle van materieel en van meet- en beproevingsmiddelen; (bewijs van periodieke controle van de geïdentificeerde middelen, bijvoorbeeld controle of ijking van een meetapparaat, door wie en met welke frequentie, controle op het functioneren van elektrisch gereedschap); - ingangscontrole op de materialen op het werk en eventueel in het magazijn; (aantoonbare controle van het geleverde ten opzichte van inkoopdocumenten); - controle op intern transport en de opslag in het magazijn en het transport naar het werk (indien van toepassing, bijvoorbeeld vorst of regen); - een controle op transport en de opslag op het werk; (aantoonbare controle van transport en opslag volgens de betreffende uitvoeringsrichtlijn); - een kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering; (aantoonbare controle van kritieke aspecten tijdens uitvoering; zie de betreffende uitvoeringsrichtlijn); - een controle bij de oplevering; (aantoonbare vastlegging van opleverpunten en overdracht aan de opdrachtgever, zie de betreffende uitvoeringsrichtlijn). IKOB-BKB Pagina 11/16

12 7.2 Project-aanmelding De certificaathouder is verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden die betrekking hebben op het werkgebied zoals omschreven in deze beoordelingsrichtlijn en de betreffende uitvoeringsrichtlijnen aan de certificerende instelling op te geven waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Deze gegevens worden door de certificatie-instelling vertrouwelijk behandeld. Uitbesteding van werkzaamheden door een certificaathouder van werkzaamheden die onder deze beoordelingsrichtlijn vallen kan alleen aan andere certificaathouders. Eventueel inhuren door een certificaathouder van personeel van andere bedrijven is toegestaan, mits het betreffende werk altijd wordt uitgevoerd onder toezicht en onder algehele verantwoording van de certificaathouder en de werkzaamheden voldoen aan de betreffende uitvoeringsrichtlijn. Uitbesteed werk aan andere certificaathouders dient ook te worden gemeld. Werk dat wordt uitgevoerd door ingehuurd personeel dient ook te worden gemeld aan de certificerende instelling. IKOB-BKB Pagina 12/16

13 8 EXTERNE CONTROLE DOOR DE CERTIFICATIE INSTELLING 8.1 Algemeen De externe controle door de certificatie-instelling vindt plaats conform het IKOB-BKB reglement voor Certificatie en Attestering. Hierin zijn algemene zaken geregeld zoals: - administratieve afwikkeling; - kosten en betalingsvoorwaarden; - publicatieplicht; - aansprakelijkheid en vrijwaring; - behandeling afwijkingen; - sancties; - klachtenregeling; - beroepsprocedures. 8.2 Controle en controlefrequentie De certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs de door de certificaathouder aangemelde projecten, op het voldoen aan de eisen zoals vermeld in hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 van deze BRL. Hiertoe worden controles uitgevoerd op de certificaathouder en op de projecten van de certificaathouder. Met ingang van de datum van uitgifte van deze BRL is de controlefrequentie per certificaathouder per jaar vastgesteld op 1 bedrijfsaudit en 1 projectcontrole per 1200 m 2 tegelwerk met een minimum van 6 inspecties. Toelichting: Op basis van mogelijke klachten over de certificaathouder of op basis van de resultaten van de projectcontroles en bedrijfsaudits kan de frequentie per certificaathouder worden verhoogd. Projectcontroles De projectcontroles geschieden onverwachts, zonder voorkennis van datum of tijd. Er wordt getoetst op de eisen zoals omschreven in de betreffende uitvoeringsrichtlijn. In principe worden de op dat tijdstip in uitvoering respectievelijk gereed zijnde werkzaamheden bij de controle betrokken. Bedrijfsaudit Naast voorgaande controles op in uitvoering zijnde projecten zal periodiek door de certificatieinstelling een controle uitgevoerd worden op de totale interne kwaliteitsbewaking (IKB) van de certificaathouder en worden getoetst of nog steeds aan de gestelde eisen wordt voldaan. Er wordt getoetst op de eisen zoals omschreven in deze beoordelingsrichtlijn en de betreffende uitvoeringsrichtlijn(-en). IKOB-BKB Pagina 13/16

14 9 EISEN TE STELLEN AAN HET PROCESCERTIFICAAT Het procescertificaat bestaat uit een voorblad met de verklaring van de certificatie-instelling en verder een processpecificatie waaruit duidelijk blijkt voor welke scope(-s) het certificaat van toepassing is en wenken voor de afnemer. IKOB-BKB Pagina 14/16

15 10. TITELS VERMELDE DOCUMENTEN Normen: NEN 1775: 1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad A1:1997 NEN 2778: 1991 Vochtwering in gebouwen Bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A3:2004 NEN 5077: 2001 Geluidwering in gebouwen Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidsisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties, inclusief wijzigingsblad A2:2005 en correctieblad C1:2005 NEN 6064: 1991 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A2:2001 NEN 6065: 1991 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 NEN 6066: 1991 Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1:1997 NEN-EN : Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen-deel 1: 2007 Classificatie op grond van beproeving van het brandgedrag CEN/TR 13584:2004 Algemene regels voor het ontwerp en installatie van keramische tegels NEN-EN-ISO 9004: Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor 2000 prestatieverbeteringen NEN-EN : Mortels voor keramische tegels - Deel 5: Bepaling van de waterabsorptie 2002 NEN-EN 13888: 2002 Mortels voor keramische tegels - Definities en specificaties Opmerking: Voor de juiste uitgave, datum en gegevens, over eventuele wijzigingsbladen en/of correctiebladen van de normen die direct of indirect via het bouwbesluit worden aangewezen, wordt verwezen naar NEN Datering en onderlinge samenhang van normen ten behoeve van de bouwregelgeving, Iste uigave d.d. oktober Uitvoeringsrichtlijnen: URL Uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen van wand- en vloertegelwerk in reguliere toepassing* * Uitgave IKOB-BKB IKOB-BKB Pagina 15/16

16 Bijlage 1 Model tekst KOMO procescertificaat Het aanbrengen van tegelwerk KOMO procescertificaat Ruimte voor logo CI Naam CI Adres Vestigingsplaats Telefoon (Fax) ( ) Logo van bevoegde accreditatie instantie Proces (naam) Nummer : Uitgegeven : Geldig tot: Vervangt : d.d. : Bedrijf Naam Adres Vestigingsplaats Telefoon (Fax) ( ) Verklaring van (naam CI) Dit procescertificaat is op basis van BRL (nummer) afgegeven door (naam CI), conform het (naam CI) Reglement voor Procescertificatie:(jaar). (Naam CI) verklaart dat de door het bedrijf verrichte werkzaamheden in het kader van (gecertificeerde processen) aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract betreffende het uitvoeren van de werkzaamheden is vermeld dat de werkzaamheden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd. Het certificaat is opgenomen in het Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: Voor (naam CI)... directeur Gebruikers van dit procescertificaat wordt geadviseerd om bij (naam CI) te informeren of dit document nog geldig is. Afbeelding van het KOMO -beeldmerk. Ruimte voor KOMO logo is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) Dit procescertificaat bestaat uit... bladzijden Nadruk verboden Ruimte voor Copyright IKOB-BKB Pagina 16/16

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 24-08-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Vastgesteld door CvD SKG-IKOB d.d. 10-11-2015 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits-

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen zinken dak-, gevel-, en gootconstructies

Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen zinken dak-, gevel-, en gootconstructies BRL 5212 d.d. 2007-05-22 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO -Procescertificaat Aanbrengen zinken dak-, gevel-, en gootconstructies Techniekgebied PBU Vastgesteld door het Algemeen College van

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 2002-06-19 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op 08-07-2002 aanvaard door de

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN SPACKSPUITWERK. URL 0708 d.d. 09-07-2013. Uitgever: IKOB-BKB BV en Kiwa Nederland B.V.

UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN SPACKSPUITWERK. URL 0708 d.d. 09-07-2013. Uitgever: IKOB-BKB BV en Kiwa Nederland B.V. UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN SPACKSPUITWERK URL 0708 d.d. 09-07-2013 Uitgever: Algemene informatie bij deze Uitvoeringsrichtlijn Deze Uitvoeringsrichtlijn is opgesteld in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Reglement SGAT- Erkenning 2012-01-02

Reglement SGAT- Erkenning 2012-01-02 Reglement SGAT- Erkenning 2012-01-02 Algemene informatie bij deze uitgave Dit reglement wordt gebruikt voor de afgifte van certificaten van erkenningen aan gespecialiseerde aannemingsbedrijven voor het

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 06 d.d. 17 april 2015 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Het Wat en Waarom van Komo Instal BRL s drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Inhoud Het Wat en Waarom van KOMO INSTAL Organisatiestructuur KBI Wat is een BRL? BRL6000

Nadere informatie

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken.

verwerkingsmethoden. Door SKG wordt in het kader van dit attest geen controle uitgeoefend, noch op de productie, noch op d! ~ntage bouwwerken. KOMO Attest Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen Veldzigt 26 Postbus 212 3454 Zl DE MEERN Telefoon: (030) 6621633 Telefax: (030) 6621677 E-mail: skg.cert@wxs.nl VERKLARING VAN SKG Dit attest is op

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen.

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen. BRL 5025 Deel 00 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Algemeen deel Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26

BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 BRL 9500 Deel 06 concept 2012-04-26 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

Reglement SGAT- Erkenning 14-08-2008

Reglement SGAT- Erkenning 14-08-2008 Reglement SGAT- Erkenning 14-08-2008 Algemene informatie bij deze uitgave Dit reglement wordt gebruikt voor de afgifte van certificaten van erkenningen aan gespecialiseerde aannemingsbedrijven in het aanbrengen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het proces van het meten van trillingen

Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het proces van het meten van trillingen BRL 5023 d.d. 02-01-2013 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het proces van het meten van trillingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702 d.d. 2002-06-19 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen Op 08-07-2002 aanvaard door de

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 4 december 2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen BRL 5025 Deel 01 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.

Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02 Uitgegeven 2016-02-18 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-18 Pagina 1 van 5 Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag

Positie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18

BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 BRL 6000 Deel 09 2005-11-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL procescertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES ONTWERPEN EN INSTALLEREN VAN TIJDELIJKE DRINKWATERINSTALLATIES

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES

NL/SfB. BRL 2901 d.d NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES NL/SfB BRL 2901 d.d. 1998-10-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTVERDUURZAMINGSCAPSULES Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501

Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 KBI Wijzigingsblad d.d. 2012-09-27 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 27 september 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V.

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08 Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 03 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01

KOMO INSTAL Procescertificaat K87437/01 KOMO INSTAL Proces Nummer K87437/01 Vervangt - Uitgegeven 2015-09-15 D.d. - Geldig tot 2018-09-15 Pagina 1 van 10 Installatiebedrijf den Doorn B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis van BRL 6000-00

Nadere informatie

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk

2 drs. G.J. Zoetbrood. ) R.H. Hoveijn. KOMO INSTAL procescertificaat. Brusche Elektrotechniek. Bouwbesluit. Geïnstalleerd In bouwwerk KOMO INSTAL proces DEKRA Certification B.V. Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Tel.: +31 88 96 83000 www.dekra-certification.com Geïnstalleerd In bouwwerk Nummer: K2006391 pag. 1 van 5 Dit is geldig

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem

Inbraakwerendheid van Reynaers Aluminium NV aluminium vliesgevels uit het CW 50 systeem KOMO ATTEST SKG.0837.0456.04.NL Uitgegeven op: 01-02-2017 Vervangt: SKG.0837.0456.03.NL Geldig tot: 01-02-2022 Uitgegeven: 31-08-2016 Attesthouder Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel T: +32 (0) 1530 8500

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen. Ontwerp en engineering

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen. Ontwerp en engineering BRL 5025 Deel 02 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d WB 9500-01, d.d. 5 juni 2014 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar CE-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit

KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar CE-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar E-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit Stichting BouwKwaliteit (SBK) Stichting BouwKwaliteit (SBK) coördineert en harmoniseert de kwaliteitsborging

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie