Historisch vooronderzoek (conform NEN 5725) Toekomstige natuurbegraafplaats te Vlierden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historisch vooronderzoek (conform NEN 5725) Toekomstige natuurbegraafplaats te Vlierden"

Transcriptie

1 Historisch vooronderzoek (conform NEN 5725) Toekomstige natuurbegraafplaats te Vlierden

2 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 Historisch vooronderzoek in opdracht van EEN&AL natuurbegraven T.a.v. mevrouw J. Sengers Heksenkruidlaan AE EINDHOVEN betreffende locatie toekomstige natuurbegraafplaats Vlierden documentkenmerk 1703/037/BD-01 versie 0 vestiging, datum Nuenen, 5 april 2016 opgesteld door: B.P.H. Dorssers Projectleider bodem gecontroleerd door: D. Hollander Projectleider bodem Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies BV. Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg 35 Groenstraat 27 Steeg 27 Vlietskade TE Nuenen 4841 BA Prinsenbeek 6086 EJ Neer 4241 WH Arkel T T T T E. I. K.v.K nr IBAN NL29INGB

3 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 1. Inleiding 1 2. Vooronderzoek Locatiegegevens Eerder uitgevoerd onderzoek Bodemopbouw Bodemkwaliteitskaart 4 3. Conclusie en aanbevelingen 5 Bijlagen aantal pagina's (excl. voorblad) 1. regionale ligging en kadastrale gegevens situatietekening 1 3. historische kaarten 2 4. foto s plangebied 9

4 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 1. Inleiding In opdracht van EEN&AL natuurbegraven heeft Tritium Advies B.V. een historisch vooronderzoek uitgevoerd voor de toekomstige natuurbegraafplaats aan de Hazeldonkseweg te Vlierden. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging. Doel van het onderzoek is het verzamelen van relevante (bodem)informatie over de onderzoekslocatie. Op basis van de verzamelde informatie wordt beoordeeld of er in het verleden verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden op de locatie en in de directe omgeving en of de locatie verdacht is op het voorkomen van bodemverontreiniging. Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. pagina 1 van 5

5 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 2. Vooronderzoek Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de strategie voor een standaard vooronderzoek volgens de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 2009). Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek. bron contactpersoon datum uitvoerder Tritium Advies B.V. internet B. Dorssers B. Dorssers Bing Maps B. Dorssers B. Dorssers B. Dorssers gemeente Deurne bodemarchief W. Boom B. Dorssers tankenbestand W. Boom B. Dorssers hinderwet/milieuarchief W. Boom B. Dorssers bodemkwaliteitskaart B. Dorssers overige bronnen locatiebezoek W. Swinkels B. Dorssers 2.1 Locatiegegevens In de navolgende tabel zijn de locatiegegevens opgenomen. De topografische ligging en de kadastrale gegevens zijn weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 2. Foto s van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 4. Tabel 2.2: locatiegegevens. locatie coördinaten kadastrale percelen totale opp. bebouwing onderzoeks- x y gemeente sectie nummer (m²) (m²) locatie (m²) Toekomstige natuurbegraafplaats Deurne R Deurne R Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Vlierden. Het plangebied is momenteel gedeeltelijk in gebruik als akkerbouwgrond en gedeeltelijk als bos. Er is geen bebouwing aanwezig ter plaatse van het plangebied. De dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen op circa 70 meter van de onderzoekslocatie. De belendende percelen zijn in gebruik als weiland, akkerbouw, natuurgebied (Liesselse Bossen), crossbaan voor de motorsport en openbare weg. Het plangebied is altijd in gebruik geweest als bos of agrarisch bouwland. Enkele historische kaarten van het plangebied zijn weergegeven in bijlage 3. Het voornemen is om de onderzoekslocatie in de toekomst in gebruik te nemen als natuurbegraafplaats. Op 31 maart 2017 is door de heer Dorssers van Tritium Advies een locatie-inspectie uitgevoerd. pagina 2 van 5

6 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie. Het perceel dat grenst aan de Hazeldonkseweg is momenteel nog in gebruik als akkerbouwgrond. Het overige deel van het plangebied is in gebruik als bos. Het landschap is licht glooiend (voormalige stuifzanden) en de begroeiing bestaat voornamelijk uit naaldbomen en laag struikgewas. Vanaf de Hazeldonkseweg loopt een puinpad naar het achtergelegen bosgebied. Dit puinpad is recentelijk aangelegd. Op beelden van Google Streetview is het pad ook nog niet aanwezig. De opdrachtgever heeft aangegeven dat gebruik is gemaakt van gecertificeerd puin. Daarnaast zijn er diverse onverharde bospaden op de locatie aanwezig (geweest). Tijdens de locatie-inspectie zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een mogelijke bodemverontreiniging. Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen potentieel verontreinigende activiteiten uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving is voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. pagina 3 van 5

7 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie Bodemopbouw In de navolgende tabellen is een overzicht opgenomen van de bodemsamenstelling en de geohydrologische situatie. Tabel 2.3: bodemsamenstelling (maaiveldhoogte 27,5 m+nap). laagomschrijving dikte samenstelling doorlatendheid deklaag 20 m zeer fijn tot zeer grof zand, lokaal kleiig, grindig of humeus matig tot goed 1 e watervoerende pakket 20 m matig grof tot uiterst grof zand, lokaal grindig goed Tabel 2.4: geohydrologische situatie. laagomschrijving stijghoogte grondwater stromingsrichting freatisch m +NAP westelijk 1 e watervoerende pakket onbekend westelijk In de directe omgeving van de locatie is geen oppervlaktewater van betekenis aanwezig. De onderzoekslocatie is niet gelegen in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied. Op een afstand van circa 350 meter ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is het beekdal van de Astense Aa gelegen. Op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. Over grondwateronttrekking in de omgeving van de locatie zijn geen gegevens bekend. 2.4 Bodemkwaliteitskaart In 2011 is de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Deurne vastgesteld. Op deze kaart is de landbodem van de gemeente ingedeeld in zones met een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit. Het plangebied is gelegen in de bodemkwaliteitszone landbouw-natuur. De bodemkwaliteit in deze zone wordt geclassificeerd als AW Dit geldt zowel voor de bovengrond als de ondergrond. Dit betekent dat de boven- en ondergrond gemiddeld genomen niet verontreinigd zijn. pagina 4 van 5

8 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 3. Conclusie en aanbevelingen Op grond van het historisch vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als 'niet-verdacht' beschouwd. Er zijn geen aanwijzingen dat op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving activiteiten hebben plaatsgevonden waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. De resultaten van het historisch vooronderzoek leveren geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de locatie en vormen ons inziens derhalve geen belemmering voor de voorgenomen bestemmingswijziging. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. pagina 5 van 5

9 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING EN KADASTRALE GEGEVENS Bijgevoegd zijn: aantal pagina's 1 topografische kaart 1 2 kadastrale kaart 2 3 kadastraal bericht 9

10 Omgevingskaart Klantreferentie: BD 0m 125 m Deze kaart is noordgericht. Hier bevindt zich Kadastraal object DEURNE R 659 Hazeldonkseweg, LIESSEL CC-BY Kadaster. 625 m Schaal 1: 12500

11 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: BD Hazeldonkseweg 11a m 20 m 100 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 maart 2017 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:2000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel DEURNE R 656 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

12 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: BD m 40 m 200 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 maart 2017 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:4000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel DEURNE R 659 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

13 Kadastraal bericht object pagina 1 van Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: DEURNE R Hazeldonkseweg LIESSEL 12:22:01 Uw referentie: BD Toestandsdatum:

14 Kadastraal bericht object pagina 2 van Kadastraal object Kadastrale aanduiding: DEURNE R 656 Grootte: 2 ha 14 a 80 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal TERREIN (GRASLAND) object: Locatie: Hazeldonkseweg LIESSEL HAZELDONKSEWG VLIERDEN Ontstaan op: Ontstaan uit: DEURNE R 569 gedeeltelijk DEURNE R 567 gedeeltelijk Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Johannes Henricus Maria Swinkels Hazeldonkseweg SM LIESSEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /81 d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Recht ontleend aan: HYP /36 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Josephina Maria Henrica Vogels Hazeldonkseweg SM LIESSEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Ontleend aan: BSA 505/6010 reeks EINDHOVEN d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Josephina Maria Henrica Vogels Hazeldonkseweg SM LIESSEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Ontleend aan: HYP /81 d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Henricus Wilhelmus Adrianus Josephus Swinkels Dwergweg 1

15 Kadastraal bericht object pagina 3 van BN VLIERDEN Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /81 d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Recht ontleend aan: HYP /36 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Petronella Ida van Boxmeer Dwergweg BN VLIERDEN Geboren op: Geboren te: HELMOND Ontleend aan: BSA 505/6009 reeks EINDHOVEN d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Petronella Ida van Boxmeer Dwergweg BN VLIERDEN Geboren op: Geboren te: HELMOND Ontleend aan: HYP /81 d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Wilhelmus Augustinus Adrianus Antonius Swinkels Ommelse Bos AZ OMMEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /81 d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Recht ontleend aan: HYP /36 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Martha Maria Johanna Respen Ommelse Bos AZ OMMEL Geboren op: Geboren te: SOMEREN Ontleend aan: BSA 505/6005 reeks EINDHOVEN d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD

16 Kadastraal bericht object pagina 4 van Mevrouw Martha Maria Johanna Respen Ommelse Bos AZ OMMEL Geboren op: Geboren te: SOMEREN Ontleend aan: HYP /81 d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Cornelius Augustinus Johannes Maria Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /81 d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Recht ontleend aan: HYP /36 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Antonia Maria van Bommel Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Geboren op: Geboren te: UPPER FERN TREE GULLY Ontleend aan: BSA 504/29007 reeks EINDHOVEN d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Antonia Maria van Bommel Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Geboren op: Geboren te: UPPER FERN TREE GULLY Ontleend aan: HYP /81 d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Augustinus Johannes Petrus Wilhelmus Swinkels Tureluurweg RZ ASTEN Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /81 d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 656 brondocument: Recht ontleend aan: HYP /36 reeks EINDHOVEN d.d

17 Kadastraal bericht object pagina 5 van Eerst genoemde object in brondocument: DEURNE R 656 Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Angelique Catharina Antonia Maria van der Heijden Tureluurweg RZ ASTEN Geboren op: Geboren te: HELMOND Ontleend aan: BSA 504/27003 reeks EINDHOVEN d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Angelique Catharina Antonia Maria van der Heijden Tureluurweg RZ ASTEN Geboren op: Geboren te: HELMOND Ontleend aan: HYP /81 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

18 Kadastraal bericht object pagina 1 van Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: DEURNE R Hazeldonkseweg LIESSEL 13:13:37 Uw referentie: BD Toestandsdatum:

19 Kadastraal bericht object pagina 2 van Kadastraal object Kadastrale aanduiding: DEURNE R 659 Grootte: 17 ha 70 a 40 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal TERREIN (NATUUR) object: Locatie: Hazeldonkseweg LIESSEL Ontstaan op: Ontstaan uit: DEURNE R 569 gedeeltelijk Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Johannes Henricus Maria Swinkels Hazeldonkseweg SM LIESSEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /14 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 659 brondocument: Aantekening recht VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA Vof Gebrs Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Ontleend aan: ATG 4433 d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Josephina Maria Henrica Vogels Hazeldonkseweg SM LIESSEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Ontleend aan: BSA 505/6010 reeks EINDHOVEN d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Henricus Wilhelmus Adrianus Josephus Swinkels Dwergweg BN VLIERDEN Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /14 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 659 brondocument:

20 Kadastraal bericht object pagina 3 van Aantekening recht VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA Vof Gebrs Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Ontleend aan: ATG 4433 d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Petronella Ida van Boxmeer Dwergweg BN VLIERDEN Geboren op: Geboren te: HELMOND Ontleend aan: BSA 505/6009 reeks EINDHOVEN d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Wilhelmus Augustinus Adrianus Antonius Swinkels Ommelse Bos AZ OMMEL Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /14 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 659 brondocument: Aantekening recht VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA Vof Gebrs Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Ontleend aan: ATG 4433 d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Martha Maria Johanna Respen Ommelse Bos AZ OMMEL Geboren op: Geboren te: SOMEREN Ontleend aan: BSA 505/6005 reeks EINDHOVEN d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Cornelius Augustinus Johannes Maria Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /14 reeks EINDHOVEN d.d

21 Kadastraal bericht object pagina 4 van Eerst genoemde object in brondocument: DEURNE R 659 Aantekening recht VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA Vof Gebrs Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Ontleend aan: ATG 4433 d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Antonia Maria van Bommel Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Geboren op: Geboren te: UPPER FERN TREE GULLY Ontleend aan: BSA 504/29007 reeks EINDHOVEN d.d Gerechtigde 1/5 EIGENDOM De heer Augustinus Johannes Petrus Wilhelmus Swinkels Tureluurweg RZ ASTEN Geboren op: Geboren te: DEURNE Recht ontleend aan: HYP /14 reeks EINDHOVEN d.d Eerst genoemde object in DEURNE R 659 brondocument: Aantekening recht VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA Vof Gebrs Swinkels Hazeldonkseweg PA VLIERDEN Ontleend aan: ATG 4433 d.d BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Mevrouw Angelique Catharina Antonia Maria van der Heijden Tureluurweg RZ ASTEN Geboren op: Geboren te: HELMOND Ontleend aan: BSA 504/27003 reeks EINDHOVEN d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

22 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 BIJLAGE 2: SITUATIETEKENING

23

24 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 BIJLAGE 3: HISTORISCHE KAARTEN

25 Historische kaarten: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Pagina 1

26 Historische kaarten: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Pagina 2

27 documentkenmerk: 1703/037/BD-01, versie 0 BIJLAGE 4: FOTO S PLANGEBIED

28 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 1 Foto 2 Foto 3 Pagina 1

29 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 4 Foto 5 Foto 6 Pagina 2

30 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 7 Foto 8 Foto 9 Pagina 3

31 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 10 Foto11 Foto 12 Pagina 4

32 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 13 Foto 14 Foto 15 Pagina 5

33 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 16 Foto 17 Foto 18 Pagina 6

34 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 19 Foto 20 Foto 21 Pagina 7

35 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 22 Foto 23 Foto 24 Pagina 8

36 Fotobijlage: 1703/037/BD, Vlierden, toekomstige natuurbegraafplaats Hazeldonkseweg Foto 25 Foto 26 Pagina 9

Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen

Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Hartenseweg (tussen 11 en 15) Wageningen Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van dhr. Ing. R. Kerstens Plan ROS Strijp-S, Videolab ruimte 2B

Nadere informatie

Vooronderzoek Rijksweg en Vieracker te Malden

Vooronderzoek Rijksweg en Vieracker te Malden Vooronderzoek Rijksweg en Vieracker te Malden Vooronderzoek in opdracht van Plan ROS Dhr. R. Kerstens Strijp-S, Videolab ruimte 2B Torenallee 20 5617 BC Eindhoven betreffende de locatie Rijksweg en Vieracker

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren

Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren Historisch bodemonderzoek Oude Rijksweg Noord 22 te Susteren Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht T.a.v. de heer B.H.C. Weekers Vonderweg 14 5616

Nadere informatie

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bovenweg 31 Uittreksel Kadastrale Kaart 405 454 3331 455 506 453 457 0 m 10 m 50 m 12345 25 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve

Nadere informatie

Page 1 of 1 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40040/91 03-12-2002 09:00 Zoetermeer, Onroerende

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECTINFORMATIE Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep Te koop Bedrijfs-/kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Spoorzicht. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Projectomschrijving Ligging/bereikbaarheid.

Nadere informatie

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.)

Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Van der Duijn van Maasdamweg 274b Vraagprijs 149.500,-(k.k.) Makelaardij Van der Ploeg, Telstar 46, 9602 ZW HOOGEZAND Telefoon: (0598) 42 37 29; info@makelaardijvanderploeg.nl Telstar 46 9602 ZW HOOGEZAND

Nadere informatie

Bijlage 8: A.J. Schutter GWW Milieu, Verkennend onderzoek Beneden Oostdijk 58 te Oud-Beijerland, projectcode: 130201, d.d. februari 2013 bijlage 1 O N D E R Z O E K S L O K A T I E M E T B

Nadere informatie

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha

Perceel weiland. Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Perceel weiland Gelegen aan de Werststeeg te Berlicum, ter grootte van 6.87.30 ha Kadastrale informatie Kadastrale omschrijving Grootte van het perceel gemeente sectie Nummer ha a ca Berlicum M 80 1 86

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep

PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep PROJECT INFORMATION Luzernestraat 69 2153 GM Nieuw-Vennep For sale Warehouse-/office building situated at business park Spoorzicht in Nieuw Vennep. Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw Vennep. Project description

Nadere informatie

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014

VERKOOPBROCHURE. Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha. Veenendaal, september 2014 VERKOOPBROCHURE Percelen landbouwgrond gelegen aan de Overbroeksestraat te Ochten ter grootte van 7.00.75 ha Veenendaal, september 2014 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS 314-3900

Nadere informatie

grens dient opnieuw uitgemeten te worden

grens dient opnieuw uitgemeten te worden 7 5 Uittreksel Kadastrale Kaart 11 137 630 632 11A / TR01 115 11A 1 grens dient opnieuw uitgemeten te worden 6 383 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie:

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 61500298 6710 6709 3965 2944 2945 0 m 5 m m 12345 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Raadhuisstraat en Patersstraat te Panningen

Historisch bodemonderzoek Raadhuisstraat en Patersstraat te Panningen Historisch bodemonderzoek Raadhuisstraat en Patersstraat te Panningen documentkenmerk: 1402/004/JS-01, versie 0 Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) in opdracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht

Nadere informatie

RAPPORT VOORONDERZOEK conform NEN5725 Veendijk - Rijssen

RAPPORT VOORONDERZOEK conform NEN5725 Veendijk - Rijssen RAPPORT VOORONDERZOEK conform NEN5725 Veendijk - Rijssen Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Veendijk ongenummerd Kadastrale percelen 1659 en 2008 (sectie D) Rijssen Januari 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Vraagprijs ,00 k.k.

Vraagprijs ,00 k.k. Elsloo - Zuid 7 Een nette goed onderhouden twee-onder-een kap woning op een perceel van 368m2. Deze voormalige fabriekswoning met bouwjaar in de vijftiger jaren is in de loop van de jaren gerenoveerd.

Nadere informatie

Gerechtigde EIGENDOM De Staat (Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Hanzelaan JK ZWOLLE Postadres: Postbus: AP ZWOLLE

Gerechtigde EIGENDOM De Staat (Financiën, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) Hanzelaan JK ZWOLLE Postadres: Postbus: AP ZWOLLE Kadastraal bericht object pagina 1 van 2 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: DRACHTEN B 8906

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: DRACHTEN B 8906 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen nabij de Krakkedel te Doornenburg gezamenlijk groot 4.21.20 ha 1. Algemene beschrijving De onroerende zaak betreft een goed gevormde kavel cultuurgrond, gelegen nabij de doorgaande

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag

Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag RAPPORT Historisch bodemonderzoek Verbindingsweg 2 te Overslag Opdrachtgever : Mts. de Clerck - de Clerck-Celie Verbindingsweg 2 4575 NJ OVERSLAG Projectnummer : 13KL301 Datum : 15 oktober 2013 Auteur

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Geldrop, Molenstraat 2 Object Post- en bestelkantoor op een prominente hoeklocatie aan de Molenstraat 2 direct in het centrum van Geldrop. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Historisch onderzoek Eindstraat Roermond

Historisch onderzoek Eindstraat Roermond Historisch onderzoek Eindstraat Roermond Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier Historisch onderzoek in opdracht van Gemeente Roermond De heer B. van den Beucken Postbus 900 6040 AX ROERMOND

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Diamantlaan 1 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op bedrijventerrein Hoendiep direct naast de meubelboulevard. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Tegelen, Industriestraat 79 Object Het post- en bestelkantoor, parkeerterrein en erf gelegen aan de Industriestraat 79 te Tegelen. Kadastrale aanduiding Gemeente Tegelen

Nadere informatie

TE KOOP: Mostermûne LK Suwald K.K.

TE KOOP: Mostermûne LK Suwald K.K. TE KOOP: Mostermûne 27 9265 LK Suwald 315.000 K.K. 2 landelijk-wonen.nl Woning De uitstekend onderhouden woning is in 2001 gebouwd en gelegen op een fraaie hoeklokatie. Het geheel is opgetrokken in geïsoleerde

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Amarilstraat 21 Hengelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld; ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Klimopweg 5 Object Het kavel bouwgrond, gelegen aan de Klimopweg 5 te Amsterdam. Kadastrale aanduiding Gemeente Amsterdam K, Sectie K, nummer 7410, groot 4.510

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Bilthoven, Postlaan 1 Object Het bestelkantoor gelegen aan de Postlaan 1, hoek Anthonie van Leeuwenhoeklaan te Bilthoven. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend

Nadere informatie

Projectinformatie. Bedrijfsruimte met woning. Houtschelf 23. Hardinxveld Giessendam

Projectinformatie. Bedrijfsruimte met woning. Houtschelf 23. Hardinxveld Giessendam Bedrijfsruimte metwoning Houtschelf23 HardinxveldGiessendam Projectinformatie Kleine Landtong 23 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJGorinchem Postbank 26 66 67 KvK23079378 Bank 37.25.21.630

Nadere informatie

VASTGOED. Namens onze cliënt, de heer A.P. van Heeren, wonende bij zijn ouders aan de Zuidendljk 577, 3329 LD Dordrecht, berichten wij u het volgende.

VASTGOED. Namens onze cliënt, de heer A.P. van Heeren, wonende bij zijn ouders aan de Zuidendljk 577, 3329 LD Dordrecht, berichten wij u het volgende. 6I> 3 -^^^^gsc 1V1PGD32011110709160109 l ^ k-ï 1 ^ GD3 07.11.2011 0109 '^ VASTGOED AANTEKENEN Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 5 3300 AA DORDRECHT Agrarische

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Etten-Leur, Stationsplein 2 Object Het postkantoor met erf, ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen Stationsplein 2 te Etten-Leur. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Groningen, Lavendelweg 37 Object Het betreft een businesspoint en een postsorteercentrum op het bedrijventerrein Ulgersmaborg aan de rand van een woonwijk. Kadastrale aanduiding

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoorn, De Huesmolen 223 Object Het postkantoor, bestellerscentrum met aanhorigheden, voorzieningen, erf- en ondergrond gelegen in het winkelcentrum Huesmolen. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Purmerend, Gedempte Where 1 Object Unieke herontwikkelingslocatie (tot winkels en woningen) op een prominente locatie nabij het centrum van Purmerend aan de Gedempte

Nadere informatie

TE KOOP: Skoallestrjitte GR Wanswert K.K.

TE KOOP: Skoallestrjitte GR Wanswert K.K. TE KOOP: Skoallestrjitte 11 9178 GR Wanswert 309.000 K.K. 2 landelijk-wonen.nl Skoallestrjitte 11 Aan een rustige weg te Wânswert gelegen woonboerderij met perceel weiland en vrijstaande garage. Het geheel

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Marssteden 64 Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld; ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

PROJECT KOOPINFORMATIE. Prins Hendrikstraat 7-9 te Bodegraven

PROJECT KOOPINFORMATIE. Prins Hendrikstraat 7-9 te Bodegraven PROJECT KOOPINFORMATIE Prins Hendrikstraat 7-9 te Bodegraven Object : Een woon/-winkelpand met erf en ondergrond en een frontbreedte van circa 15 m. Vloeroppervlakte : Winkelruimte (nummer 9): totaal circa

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Deurne, Posthoek 2 + 4 Object Het perceel grond met voormalig postkantoor en bestellersruimte gelegen aan de Posthoek 2 + 4 te Deurne. Kadastrale aanduiding Gemeente

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Nuenen, Aardappeleterssteegje 4 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met binnenterrein en ondergrond, gelegen op de hoek van de Margot Begemannstraat

Nadere informatie

Kadastraal bericht eigendom pagina 1 van 1

Kadastraal bericht eigendom pagina 1 van 1 Kadastraal bericht eigendom pagina 1 van 1 Kadaster Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM Gegevens uit de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Hellevoetsluis, H. Heijermansstraat 1 Object Op een markante locatie gelegen (voormalig) post- en bestelkantoor met een ruim buitenterrein dat zich uitstekend

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Vriezenveen, Manitobaplein 12 en 13 Object Het post- en bestelkantoor met ondergrond, parkeergelegenheid en erf alsmede de naastgelegen woning aan het Manitobaplein

Nadere informatie

Kadastraal bericht inzake grondpercelen

Kadastraal bericht inzake grondpercelen Page 1 of 2 Kadastraal bericht inzake grondpercelen Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Lonnekerbrugstraat 94-97 Enschede Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Keyenburg 351 te Rotterdam Vrijblijvende objectinformatie Keyenburg 351 te Rotterdam Object : Het TNT Post/bestelkantoor, parkeerterrein/erf gelegen aan het Keyenburg 351 in Rotterdam (Charlois). De grond is in erfpacht uitgegeven

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Locatiebezoek: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Dhr. R. van Meurs Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Haarlem, Californiëplein 16 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met erf en ondergrond. Kadastrale aanduiding Gemeente Haarlem II Sectie Y Nummer 862 Groot 1.044

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Lelystad, Stadhuisplein 51 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan het Stadhuisplein 51 in Lelystad. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wageningen, Plantsoen 40-42 Object Het post- en bestelkantoor, gelegen op een prominente plek in het centrum van Wageningen (deels) gebouwd in twee lagen met

Nadere informatie

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar.

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar. ander 9 Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend Gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den^ijn Bezoekadres Utrechtseweg 68

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oldenzaal, Langestraat 5 Object Het object is gelegen aan de Langestraat 5 te Oldenzaal, nabij het winkelcentrum de Vijfhoek en het nieuwe winkelcentrum de Driehoek. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Capelle aan den IJssel, Duikerlaan 400 Object Het post- en bestelkantoor met bijbehorend buitenterrein aan de Duikerlaan te Capelle aan den IJssel. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19

Vrijblijvende objectinformatie. Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19 Vrijblijvende objectinformatie Valkenburg aan de Geul, Lindenlaan 19 Object Het post- en bestelkantoor met bovenwoning op de hoek van de Lindenlaan en de Poststraat te Valkenburg aan de Geul. Kadastrale

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Hoofddorp, Kruisweg 636 Object Prima herontwikkelingslocatie (A1 en winkelgebied), gelegen op de hoek van de Kruisweg en de Nieuweweg, één van de hoeken van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Losser, De Brink 2 Object Het post- en bestelkantoor met bijbehorend buitenterrein aan het begin van het winkelcentrum De Brink. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend,

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN: De rest van de kavel heeft een bestemming als bouwkavel waar in het totaal 3 kavels gerealiseerd kunnen worden.

BIJZONDERHEDEN: De rest van de kavel heeft een bestemming als bouwkavel waar in het totaal 3 kavels gerealiseerd kunnen worden. Ravenswoud Mr. Lokstraat 18 In de nabijheid van het natuurgebied het Fochteloërveen staat deze vrijstaande voormalige boerderij. Het totale vloeroppervlak van dit pand is 220m2. Het stalgedeelte is grotendeels

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1. Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard.

HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1. Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard. HEERHUGOWAARD HANDELSSTRAAT 1 Zeer strategisch gelegen kantoorpand in Heerhugowaard. Metrage : Circa 2.376 m² VVO op circa 4.762 m² eigen grond. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : 1.250.000,- k.k.,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Beilen, Ettenstraat 11 Object Het perceel grond met postsorteercentrum, plaatselijk bekend als Ettenstraat 11 en 11a te Beilen Kadastrale aanduiding Gemeente Beilen sectie

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Den Haag, Badhuisstraat 225 Object Het postkantoor met bovengelegen verdiepingen en ruim achterterrein gelegen aan de Badhuisstraat 225 te Den Haag, deel uitmakend van het

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Goor, Stationslaan 2 Object Het post- en bestellerskantoor gelegen aan de Stationslaan 2, centraal gelegen in Goor. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Goor,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Krommenie, Noorderhoofdstraat 10 Object Het bestelkantoor met aangebouwde laad en losruimte, fietsenstalling en opslagruimte, alsmede onder- en bijgelegen grond

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Giessenburg 1 Object Het bestelkantoor gelegen nabij de Van Boshuizenstraat (Buitenveldert) in stadsdeel Zuideramstel. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend,

Nadere informatie

LOYENS & LOEFF N.V. t.a.v. mr. R.H. Meppelink Fred. Roeskestraat 100 1076 ED Amsterdam Faxnummer: 020 578 58 31 E-mailadres: Marjolein.van.Bekhoven@loyensloeff.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr.

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop. Samsonweg 102 te Wormerveer

Te Huur / Te Koop. Samsonweg 102 te Wormerveer Te Huur / Te Koop Samsonweg 102 te Wormerveer Te Huur Samsonweg 102 te Wormerveer Aan de buitenrand van bedrijventerrein Noorderveld I, uitkijkend op weiland en de Zaan, bieden wij u deze turn key bedrijfsruimte

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Middenbeemster, Prins Mauritsstraat 3

Vrijblijvende objectinformatie. Middenbeemster, Prins Mauritsstraat 3 Vrijblijvende objectinformatie Middenbeemster, Prins Mauritsstraat 3 Object Het bestellerskantoor gelegen tegen het winkelcentrum van Middenbeemster. Kadastrale aanduiding Kadastraal bekend Gemeente Beemster,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Oirschot, Sint Jorisstraat 90 Object Het perceel grond met postsorteercentrum plaatselijk bekend te Oirschot als Sint Jorisstraat (ongenummerd) en Sint Jorisstraat 90 Kadastrale

Nadere informatie

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636

Kadastraal object Kadastrale aanduiding: BODEGRAVEN H 636 4 Kadastraal bericht object Page 1 of 4 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Kadaster Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

RAPPORT. Historisch bodemonderzoek Brouwerskampweg 19 te Son. Opdrachtgever : de heer T.A. Foolen Brouwerskampweg PN SON

RAPPORT. Historisch bodemonderzoek Brouwerskampweg 19 te Son. Opdrachtgever : de heer T.A. Foolen Brouwerskampweg PN SON RAPPORT Historisch bodemonderzoek Brouwerskampweg 19 te Son Opdrachtgever : de heer T.A. Foolen Brouwerskampweg 19 5691 PN SON Projectnummer : 13KL269 Datum : 3 september 2013 Auteur : ing. F.M. Bouma

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 1 Object Het betreft het PostNL pand aan de Hertog Aalbrechtweg 1 te Alkmaar, momenteel nog in gebruik als businesspoint en postsorteercentrum.

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Noordwijk, Boekerslootlaan 22 Object Het voormalige postkantoor en bestellersruimte met ondergrond gelegen aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk. Kadastrale

Nadere informatie

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Projectinformatie Grotestraat 21 Goor Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : Vanaf ,- k.k. excl. BTW.

Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs : Vanaf ,- k.k. excl. BTW. ALKMAAR - HAZENKOOG 28 Diverse bedrijfsunits met verschillende metrages beschikbaar. Vanaf circa 100 m 2 tot en met 203 m 2 BVO. Metrage : Vanaf ca. 100 m 2 BVO. Aanvaarding : In overleg. Vraagprijs :

Nadere informatie

Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP. Zetter NM Delfzijl Richtprijs: kosten koper

Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP. Zetter NM Delfzijl Richtprijs: kosten koper Kantoor der Kerkelijke Goederen TE KOOP Zetter 10 9934 NM Delfzijl Richtprijs: 180.000 kosten koper Kantoor der Kerkelijke Goederen Postbus 675 3800AR AMERSFOORT t 033-4671010 h.j.woltersom@kkgkka.nl Omschrijving

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Opdrachtgever: Kuiper Compagnons T.a.v. Dhr. R. Klijn Postbus 13060

Nadere informatie

Verkocht ca. 4.950 m² ca. 7.088 m² 220,- per m² v.o.n. excl. BTW Verkocht ca. 8.780 m² Verkocht ca. 12.000 m² Verkocht ca. 8.858 m² Verkocht ca. 15.424 m² Verkocht ca. 5.684 m² Verkocht ca. 2.849 m² Verkocht

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Sittard, Engelenkampstraat 62 Object Het postkantoor met ondergrond gelegen aan de Engelenkampstraat 62 te Sittard. Kadastrale aanduiding Gemeente Sittard sectie D nummer

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N008-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Vraagprijs) )189.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )189.000,=)kosten)koper) Westergracht15zwart Haarlem Vraagprijs 189.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLELICHTE3IKAMERBENEDENWONINGmetachtertuinvoorzienvanhoutenbergingligtaan

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

ACHTERDAM 20 T/M 26 te ALKMAAR. Deze informatie is geheel vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

ACHTERDAM 20 T/M 26 te ALKMAAR. Deze informatie is geheel vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Datum maandag 24 november 2014 De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam Ten overstaande van notaris Mr M.R. Meijer Meijer cs notarissen, Keizersgracht 695-697, 1017 DW te Amsterdam, telefoon: 020 531

Nadere informatie

aanvulling EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage

aanvulling EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING Plantagebaan 179 te Wouwse Plantage RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl EVALUATIERAPPORT ASBEST IN GRONDSANERING aanvulling Plantagebaan 179

Nadere informatie

Appendices behorende bij Aanvraag Bouwvergunning Tijdelijke Portiers-unit Locatie Bergermeer TAQA Energy B.V. Inhoud: Appendix 1: Topografische Info > - Oriëntatiekaart tek. nr. BGM-QG-1001, wijz.d0 Appendix

Nadere informatie

schetsopzet Donders! denkers in tuinen www.denkers in tuinen.nl info@denkersintuinen.nl HOOGAKKERLAAN 62 7314EM APELDOORN Tel:055 57 62 319

schetsopzet Donders! denkers in tuinen www.denkers in tuinen.nl info@denkersintuinen.nl HOOGAKKERLAAN 62 7314EM APELDOORN Tel:055 57 62 319 www..nl schetsopzet Omgevingskaart Klantreferentie: 2469182 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 2469182 3176 www..nl 4 4a 3175 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Vooronderzoek bodem 't Waver te Grootschermer Definitief Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : 't

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

vraagprijs Pinksterbloem K.K LE Kampen

vraagprijs Pinksterbloem K.K LE Kampen Pinksterbloem 21 8265 LE Kampen vraagprijs 179.000 K.K. Pinksterbloem 21 8265 LE Kampen Inleiding Mooie TUSSENWONING aan de rand van de wijk Cellesbroek. Deze ruime eengezinswoning is netjes onderhouden

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N013-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Wageningen - Nudepark

Wageningen - Nudepark Wageningen - Nudepark 144-146 VRIjSTAAND bedrijfspand met inpandige kantoorruimte Het betreft hier een vrijstaand bedrijfspand met inpandige kantoorruimte gelegen op een perceel van 8.450 m 2. Als gevolg

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

Projectinformatie. www.bmak.nl info@bmak.nl. Lekdijk 13 2967 GA Langerak. Perceel met woning en bedrijfsruimten + kantoor

Projectinformatie. www.bmak.nl info@bmak.nl. Lekdijk 13 2967 GA Langerak. Perceel met woning en bedrijfsruimten + kantoor Projectinformatie Perceelmetwoningenbedrijfsruimten+kantoor KleineLandtong23 Postbus373 4200AJGorinchem Lekdijk13 2967GALangerak Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJGorinchem KvK23079378 Rabobank37.25.21.630

Nadere informatie

Historisch onderzoek Nieuwstraat Gilze

Historisch onderzoek Nieuwstraat Gilze Historisch onderzoek Nieuwstraat 107-111 Gilze Historisch bodemonderzoek in opdracht van Welmers Burg Stedenbouw T.a.v. de heer J. Welmers Robberstraat 5 4201 AK Gorinchem betreffende de locatie Nieuwstraat

Nadere informatie

TE KOOP: Keimptilsterdyk VL Dronryp Prijs op aanvraag

TE KOOP: Keimptilsterdyk VL Dronryp Prijs op aanvraag TE KOOP: Keimptilsterdyk 5 9035 VL Dronryp Prijs op aanvraag 2 landelijk-wonen.nl VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Gelegenheid ter bezichtiging: zaterdag 6 mei 2017 van 11:00 uur tot 15:00 uur. Uiterlijke inlevering

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N012-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht

Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht Vrijblijvende verkoopinformatie KANTOORGEBOUW Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht Algemeen De Ganzenmarkt 2-4-6 te Utrecht is een monumentaal kantoorpand met verhuurde winkelruimte op de begane grond gelegen

Nadere informatie