Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling Bachelor Sociologie OER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER"

Transcriptie

1 Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling Bachelor Sociologie OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding vastlegt. De (minimale) inhoud van een OER is wettelijk bepaald. Onderstaande OER volgt deze wettelijke bepalingen en gebruikt grotendeels de voorgestelde tekst van de UvA-ModelOER. Deze OER is daarnaast vergaand geharmoniseerd met alle overige opleidingen van het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS). Naast de OER zijn er nog andere regelingen en beschrijvingen van procedures, zoals het examenreglement van de examencommissie, procedures rond cursusinschrijvingen en het studentenhandboek/-statuut en de Regeling Fraude en Plagiaat. Via de website van de opleiding ( ) en/of het instituut en MyUvA (Serviceplein) wordt naar andere regelingen verwezen. De nummering in de OER volgt de nummering van de modeloer van de UvA. Alle daarin vermelde artikelen zijn opgenomen, zelfs indien het artikel niet van toepassing is. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Sociologie, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen het College Sociale Wetenschappen (CSW), hierna te noemen: het onderwijsinstituut, van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen Begripsbepalingen a t/m ag zijn algemene begripsbepalingen van het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS). Deze worden vermeld als ze niet elders zijn gedefinieerd (FMG reglement, de wet), ongeacht het feit of het begrip in de desbetreffende OER aan de orde komt. Begripsbepalingen vanaf ah zo van toepassing - zijn opleidingsspecifiek. In deze regeling wordt verstaan onder: begripsbepalingen a. de wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. de universiteit: de Universiteit van Amsterdam (UvA); c. student: hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; d. propedeutische fase: het eerste bachelorjaar; e. postpropedeutische het tweede en derde bachelorjaar; fase: f. examen: het bachelor- of masterexamen van de opleiding; g. programma: het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; h. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; i. praktische oefening: het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: het maken van een scriptie of werkstuk het uitvoeren van een onderzoekopdracht, het deelnemen aan veldwerk of een excursie het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden: hieronder vallen werkcolleges en colloquia. het doorlopen van een stage;

2 j. portfolio: de verzameling onderwijsproducten (schriftelijk en/of elektronisch) met betrekking tot de prestaties van de student binnen de door hem gekozen opleiding; k. werkcollege/werkgroep: college waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat; l. begeleidingsgroep: werkgroep die dient ter ondersteuning van een hoorcollege; m. scriptie: een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek, dataverzameling en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; n. tentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd dezelfde materie als het tentamen; o. studielast: de studielast van het onderwijsonderdeel waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten = EC (European Credits). De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 60 studiepunten/ec; p. studiepunt/ec: een ECTS studiepunt (EC) met een studielast van 28 uren studie; q. fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; r. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; s. minor: een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC waarmee verdieping in een tweede vakgebied of in een interdisciplinair thema mogelijk is; t. schakelprogramma: een studieprogramma van ten hoogste 60 EC dat studenten met een niet rechtstreeks toegang verlenend bachelorgetuigschrift moeten afronden om toegang te krijgen tot de desbetreffende masteropleiding; u. Studieweb/SIS: de applicatie op de website van de Universiteit van Amsterdam, met behulp waarvan studenten zich onder meer voor deelname aan cursussen/onderwijseenheden kunnen inschrijven; v. MijnUvA: de gepersonaliseerde pagina op de website van de Universiteit van Amsterdam waarop studenten hun gegevens kunnen opvragen; w. studieadviseur: de persoon die is belast met het studieadvies van de opleiding; x. opleidingscoördinator: de persoon die, in samenwerking met de opleidingsdirecteur, belast is met de organisatie en coördinatie van de opleiding; y. programme manager: de persoon die is belast met zowel het studieadvies als de organisatie en coördinatie van de opleiding, dit in samenwerking met de academic advisor dan wel de opleidingsdirecteur; z. academic advisor: de persoon van de wetenschappelijke staf die is belast met het wetenschappelijk studieadvies; aa. cursushandleiding: handleiding van de cursus/het onderwijsonderdeel, waarin is vervat alle relevante informatie voor de cursus/het onderwijsonderdeel; ab. deelresultaat: resultaat van een deeltoets, al dan niet apart geregistreerd; ac. BlackBoard: ad. Regels en Richtlijnen: de digitale leeromgeving die aan de UvA gebruikt wordt; de regels en richtlijnen van de examencommissies als bedoeld in artikel 7.12b van de wet; het document waarin verdere procedurele bepalingen zijn vervat met betrekking tot het onderwijs en de gang van zaken rond tentamens en examens. ae. onderwijsadministratie/ de onderwijsadministratie/ het onderwijssecretariaat van de opleiding is verantwoordelijk onderwijssecretariaat voor de studievoortgangsadministratie en zaken m.b.t. afstuderen, bullen en cijferlijsten. af. inspanningsverplichting: in de cursushandleiding gedefinieerde eisen waaraan studenten dienen te voldoen met betrekking tot hun (actieve) deelname aan het onderwijs en de toetsing. ag. intake: de procedure die een student die zich heeft aangemeld voor de opleiding wordt geacht te doorlopen voor de inschrijving ter verificatie van zijn/haar studiekeuze. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding Artikel 2.1 Vooropleidingseisen 1. Een persoon wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een vwo-diploma bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de wet hiervan is vrijgesteld. 2. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. 3. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wanneer zij voldoen aan de algemene eisen van de UvA m.b.t. taalvaardigheid Engels, zie Artikel 2.2 Nadere Vooropleidingseisen Degene die niet over een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij beschikt dat direct toelating geeft tot de opleiding, maar wel een gelijkwaardig diploma heeft dat op grond van de wet toegang geeft, kan zich pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat hij of zij voldoende kennis op het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel: Nederlands, Engels en Wiskunde.

3 Artikel 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Colloquium doctum a. Engels: de vaardigheid op vwo-eindexamen niveau om een Engelse tekst in goed Nederlands te vertalen. b. Geschiedenis: kennis van de geschiedenis op het niveau van het gemeenschappelijk deel van de tweede fase vwo. c. Wiskunde: kennis van het vwo-basisprogramma wiskunde zoals dat in alle profielen voorkomt. d. Nederlands: de vaardigheid om op vwo eindexamenniveau te schrijven en Nederlandstalige teksten te analyseren. Artikel 2.4 Erkenning verworven competenties Degene die nog niet is toegelaten tot de opleiding kan in aanmerking komen voor erkenning van verworven competenties. Hiertoe dient hij een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in te dienen bij de examencommissie. Artikel 2.5 Intakeprocedure Studenten die zich voor het eerst aanmelden bij de opleiding zijn verplicht deel te nemen aan de intakeprocedure. Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel 3.1 Doel van de opleiding en eindtermen 1. Met de opleiding wordt beoogd: kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van sociologie, en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden (zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief wetenschappelijke en/of maatschappelijk complexe problemen oplossen, kritisch reflecteren. 2. Bij de voltooiing van de opleiding is de student in staat beroepen uit te oefenen waarvoor een sociologische studie vereist of dienstig is. De afgestudeerde beschikt over het volgende aan kennis, inzicht en vaardigheden: a. Brede kennis hebben van belangrijke sociologische theorieën en in staat zijn deze toe te passen in: I. de opzet van empirisch onderzoek en de interpretatie van onderzoeksresultaten; II. de ontwikkeling van beleid met betrekking tot maatschappelijke en organisatieproblemen; III. de verheldering van maatschappelijke vraagstukken. b. Overzicht hebben van de ontwikkeling van het sociologisch denken vanaf de negen tiende eeuw aan de hand van de voor naamste sociologen en sociologische stromingen. c. Kennis hebben van theoretische en empirische sociaal-wetenschappelijke inzichten die in een specialisatie van belang zijn. d. Kennis hebben van theorieën uit ten minste één verwante disci pline die voor de sociologie van belang zijn. e. Inzicht hebben in de plaats van de sociologie te midden van andere sociale wetenschappen. f. Kennis hebben van de Nederlandse samenleving in Europese en mondiale context, haar instituties en organisaties en van de wijze waarop die gevormd worden, functioneren en inwerken op het denken en handelen van mensen. g. Globale kennis hebben van de belangrijkste wetenschaps filosofische vragen en posities, de daarop gebaseerde criteria voor de kwaliteit van sociaalweten schap pe lijke kennis en daarmee verbonden grondvormen van onderzoek. h. I. Breed overzicht hebben van de methodologische problemen en keuzen bij de opzet en uitvoering van empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek, inclusief hun wetenschapsfilosofische achtergronden. II. Inzicht hebben in de wijze waarop het ontwerp van een

4 onderzoek het verloop van dat onderzoek structureert. i. In staat zijn een eenvoudig sociaal-wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarover te rapporteren. j. Kennis hebben van ethische dilemma s die zich in de praktijk van onderzoek kunnen voordoen en in staat zijn daarin keuzen te maken, er een eigen standpunt over in te nemen en te verdedigen en er in de onderzoekspraktijk naar te handelen. k. Gevarieerde vaardigheden hebben om onderzoeksgegevens te verzamelen, ordenen, analy seren en generaliseren. l. Kennis hebben van een elementair begrippenapparaat om beleidsproblemen en beleidsprocessen te analyseren. m. Inzicht hebben in de maatschappelijke betekenis van beleid. n. In staat zijn een bepaald maatschappelijk of organisatievraagstuk, alsmede het beleid dat daaromtrent ontwikkeld is, vanuit een sociologische optiek te analyseren, daarover een gefundeerd, kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en op basis daarvan aanbevelingen te doen. o. Beschikken over de praktische vaardigheden om zelfstandig theoretische of empirische bronnen op te sporen, op hun bruikbaarheid voor eigen analyses te beoordelen, in eigen woorden weer te geven en van kritisch commentaar te voorzien. p. In staat zijn helder en nauwkeurig (a) schriftelijk en (b) mondeling te rapporteren over sociologische analyses die men zelf heeft uitgevoerd of die door anderen gemaakt zijn. q. In staat zijn ten behoeve van onderzoek met anderen samen te werken. 3. Aan het einde van de propedeutische fase van de opleiding dient de student over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken om zinvol te kunnen deelnemen aan de verdere opleiding. Hiertoe moet de student beschikken over de volgende kennis en vaardigheden: a. kennis van de Nederlandse samenleving in internationale context b. globale kennis van de klassieke en moderne sociologische theorieën c. inzicht in de plaats van de sociologie te midden van andere wetenschappen d. kennis van en ervaring met enkele kwalitatieve en kwantitatieve methoden van sociologisch onderzoek e. studie- en schrijfvaardigheden f. Artikel 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. In overleg met de examencommissie is ook een deeltijdvariant samen te stellen. Artikel 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens/ toetsen worden afgenomen in het Nederlands. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de directeur van het onderwijsinstituut besluiten vakken geheel of gedeeltelijk in het Engels aan te bieden en te doen tentamineren/toetsen. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 3. Een student die meent ernstig gedupeerd te worden door tentaminering/toetsing in het Engels is gerechtigd de tentamen/toets van verplichte onderdelen in het Nederlands te doen. De docent dient daarvan uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus in kennis te worden gesteld zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen. Artikel 3.4 Omvang van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische fase met een studielast van 60 studiepunten (EC) afgesloten met een propedeutisch examen, gevolgd door een fase met een studielast van 120 studiepunten (EC) waaraan een afsluitend examen is verbonden. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. Artikel 3.5 Onderwijsprogramma De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. onderwijsonderdeel Inleiding Sociologie Sociologie als Ambacht - semester 1 Sociologische Theorie 1: Verlichters en verkenners; aantal EC 9EC 3EC

5 Methodologie Armoede & sociale uitsluiting; inleiding statistiek Sociale Instituties & Organisaties Sociologie als Ambacht - semester 2 Sociologische Theorie 2: Op schouders van reuzen; Antropologie voor sociologen Veldwerkproject 9EC 3EC De postpropedeutische fase is als volgt samengesteld: A. Algemeen verplichte onderdelen: 90 EC B. Keuzeonderdelen: 30 EC A. Algemeen verplichte onderdelen Deze bestaan uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. onderwijsonderdeel Sociologische Theorie 3: Oevers en bruggenbouwers, Sociologie van Beleid Participeren en protesteren; kwalitatieve analyse Sociologische Theorie 4: Naar een nieuwe synthese, nu De school; mixed methods Basismodule specialisatie Basismodule specialisatie Debatten Verdiepingsmodule specialisatie Bacheloronderzoek aantal EC 12EC 12EC 12EC 18EC B. Keuzeonderdelen onderwijsonderdeel Postpropedeutische keuzemodule Postpropedeutische keuzemodule Postpropedeutische keuzemodule of Bachelorstage aantal EC 12EC 12EC C. Vrije Keuzeruimte Het studieprogramma biedt een vrije keuzeruimte van 30 EC die kan worden ingevuld met onderdelen uit diverse disciplines. Alle modules op postpropedeutisch niveau van de volgende disciplines/opleidingen komen hiervoor in aanmerking: modules van het College Sociale Wetenschappen (waaronder Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Politicologie, Sociale Geografie en Planologie vallen), Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde, Rechten, Economie, Geschiedenis, Communicatiewetenschap, IIS en Wijsbegeerte. Voor keuzemodules in een andere discipline dient tijdig een verzoek te worden ingediend bij de examencommissie Sociologie. Het is ook mogelijk om de keuzeruimte in te vullen met een minor van 30 EC. Studenten die het aanvullende examen Academic English willen behalen (zie 3.11), volgen binnen hun vrije keuzeruimte de cursus Academic English van het College Sociale Wetenschappen. De invulling van de vrije keuzevakruimte voor zover deze niet ingevuld wordt met werkcolleges of een stage, behoeft de goedkeuring van de Examencommissie. Artikel 3.6 Onderdelen elders 1. Onderdelen die tijdens de opleiding elders worden behaald, kunnen met voorafgaande toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student. 2. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald aan een instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van artikel 5.10 vrijstelling worden verleend. Artikel 3.7 Minor De minor heeft een omvang van minimaal 30 punten. Het minorprogramma kan gekozen worden uit alle minorprogramma s die aangeboden worden binnen de UvA. Artikel 3.8 Portfolio Niet van toepassing Artikel 3.9 Vrij onderwijsprogramma De student heeft de mogelijkheid om een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van de onderwijsprogramma s zoals vermeld in artikel 3.5. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de daartoe geëigende examencommissie.

6 Artikel 3.10 Honoursprogramma 1. De examencommissie bepaalt de toelating van een student tot een honoursprogramma. Toegelaten worden de student indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden: a. De propedeuse dient in één jaar te zijn afgerond met een cijfergemiddelde van minimaal 7,5 en er mogen geen cijfers lager dan een 7 behaald zijn. De tentamenperiode voor de start van het tweede jaar wordt tot het eerste jaar gerekend. b. Voor deeltijdingeschrevenen geldt een termijn die in verhouding gelijkwaardig is aan de voltijdopleiding c. Het schriftelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een motivatie. d. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de in dit lid gestelde termijnen en vereisten. 2. De examencommissie stelt vast of een student in aanmerking komt voor een honourscertificaat. De student behaalt het honoursceritifcaat indien: a. gedurende de bachelor minimaal 30 EC aan extra honours-onderdelen (zie lid 3.) met goed gevolg zijn afgelegd; b. waarbij de bacheloropleiding is afgerond met minimaal een 7,5 gemiddeld; c. waarbij de opleiding is afgerond binnen de nominale tijd (3 jaar); In beginsel komt de student niet langer in aanmerking voor een honourscertificaat als binnen het reguliere programma meer dan 30 EC aan vrijstelling is verleend, tenzij de examencommissie anders beslist. 3. Het honoursprogramma is als volgt opgebouwd: Honours Honoursprogramma Sociologie De examencommissie moet het curriculum vooraf goedkeuren. Artikel 3.11 Academic English Bij voltooiing van de als keuzevak te volgen cursus Academic English van het College Sociale Wetenschappen dan wel vrijstelling hiervan wordt de student geacht te beschikken over de Engelse taalvaardigheid die wordt vereist bij de instroom in de Engelstalige (varianten van) masteropleidingen aan de Graduate School of Social Sciences. Dit is vergelijkbaar met het niveau van ten minste: Hoofdstuk 4 - Onderwijs 1. TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), score 232 voor de computertest met minimum score 18 voor elk onderdeel; 575 voor de schriftelijke test, minimum score 50 voor elk onderdeel; 90 voor de internettest, minimum score voor elk onderdeel 16; 2. IELTS (International English Language Testing System), score 6,5; 3. English as a Foreign Language (FLE) test behaald bij de University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES): Certificate in Advanced English (CAE), score C, Certificate of Proficiency in English (CPE), score C. Artikel 4.1 Deelname aan het onderwijs en voorrangregels 1. Alleen studenten met een geldige en correcte inschrijving bij de UvA kunnen deelnemen aan het onderwijs en aanspraak maken op begeleiding. 2. Elke student dient zich voor elk studieonderdeel aan te melden. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de aanmelding plaats te vinden in de in de studiegids aangegeven periode en volgens de aldaar aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het onderwijs worden geweigerd. 3. Toelating tot cursussen met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van de volgorde van de volgende voorrangsregels: a. voorrang wordt verleend aan studenten van de eigen bachelor- of schakelopleiding, minor of ASW-traject voor wie de cursus behoort tot het verplichte deel van het curriculum b. voorrang wordt verleend aan studenten van de eigen opleiding voor wie de cursus behoort tot de keuzeruimte van het curriculum van de bachelor- of schakelopleiding, minor of ASW-traject c. bij toereikende capaciteit wordt vervolgens toegang verleend aan alle overige studenten van het College Sociale Wetenschappen 4. Bij tekortschietende capaciteit worden studenten toegelaten op basis van de volgorde van de wachtlijst met inachtneming van bovenstaande voorrangsregels. Bij Engelstalige cursussen in de bachelor wordt ongeacht bovenstaande voorrangsregels een vooraf door de verantwoordelijke opleidingsdirecteur bepaald aantal plekken gereserveerd voor buitenlandse studenten.

7 5. Voltijd studenten schrijven zich voor 30 EC per semester in, dan wel het geprogrammeerde aantal EC in dat semester van de opleiding. Studenten kunnen zich voor maximaal 30 EC per semester inschrijven. Wanneer een student meer dan 30 EC per semester wil doen, moet daarvoor eerst advies worden ingewonnen bij de opleidingscoördinator/studieadviseur. Voor deeltijd studenten geldt een aantal EC naar rato, te bepalen door de examencommissie bij toestemming tot deeltijdstudie. 6. Onverlet overige, in de cursushandleiding opgenomen, aan- en afwezigheidsregels, dienen ingeschreven studenten aanwezig te zijn bij het eerste college. Bij verhindering dient van tevoren met de docent contact te worden opgenomen. Studenten die hieraan niet voldoen kunnen van deelname worden uitgesloten. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op hoorcolleges. Artikel 4.2 Volgorde en ingangseisen 1. Binnen de propedeutische fase is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van die fase. 2. Binnen de postpropedeutische fase is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs in de onderdelen van die fase. 3. Voor deelname aan het onderwijs en de tentamens van de in artikel 3.5 opgenomen onderwijseenheden gelden de volgende ingangseisen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3: a. Aan de onderwijseenheden van het tweede studiejaar kan slechts worden deelgenomen na het behalen van 42 EC uit het propedeutische programma b. Aan de onderwijseenheden van het derde studiejaar kan slechts worden deelgenomen na het behalen van het propedeutische examen c. Binnen de opleiding Sociologie gelden de volgende ingangseisen bij de hieronder genoemde onderwijseenheden - zie tabel hieronder: 4. Een student die niet voldoet aan de ingangseisen, wordt uitgeschreven nadat alle behaalde cijfers bekend zijn. 5. Overgangsregelingen voor studenten die eerder met de opleiding zijn begonnen dan zijn opgenomen in de bijlage van deze OER. 6. In bijzondere gevallen kan de examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de in het tweede en derde lid genoemde ingangseisen. Ingangseisen Sociologie Onderwijsonderdeel Sociologie van (het) Beleid Sociologische theorie 3 (voorheen 2A) Sociologische theorie 4 (voorheen 2B) Alle onderdelen van het derde jaar De school; mixed methods (voorheen Participatie en sociaal vertrouwen; kwantitatieve empirische analyse 2) Gezin en werk; kwantitatieve empirische analyse 3 Verdiepingsmodule specialisatie Bachelorstage Bachelorscriptie Bacheloronderzoek Ingangseis(en) Sociologische empirie Sociale instituties en organisaties Sociologische theorie 1A en 1B (vanaf heden: Sociologische Theorie 1 en 2) Sociologische theorie 1A en 1B (vanaf heden: Sociologische Theorie 1 en 2) Het propedeutisch examen. Armoede en sociale uitsluiting; kwantitatieve empirische analyse 1 moet actief zijn gevolgd en het tentamen gemaakt. Participatie en sociaal vertrouwen; kwant. emp. analyse 2 moet zijn gevolgd en de bijbehorende opdrachten zijn met een voldoende afgerond. Basismodule betreffende specialisatie of vergelijkbare kennis Per individuele student wordt door de stagecoördinator bepaald of men voldoende kennis en vaardigheden bezit om aan de stage te beginnen. Alle overige bachelormodules, waarvan er maximaal 2 mogen ontbreken. Alle modules van het eerste en tweede bachelorjaar en het eerste semester van het derde bachelorjaar, waarvan maximaal 20 EC mag ontbreken. KEA- 1 moet minimaal gehaald zijn. Artikel 4.3 Deelname aan praktische oefening en werkgroepbijeenkomsten Aan de afsluitende tentamens van de vakken met practica (werkcolleges en colloquia) kan uitsluitend worden deelgenomen indien de practica met goed gevolg zijn afgerond. Bij practica is de student verplicht de bijeenkomsten bij te wonen en zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden. Ingeval de student niet alle bijeenkomsten heeft bijgewoond of deze niet in voldoende mate heeft voorbereid, dient het practicum (de werkgroep, het colloquium) opnieuw gevolgd te worden, dan wel kan de docent die het betreffende vak coördineert aanvullende opdrachten (laten) verstrekken. Artikel 4.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs en de practica. Deze aanpassingen

8 worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak niet wijzigen. 2. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een recente verklaring van een arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Indien mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslist de decaan of namens hem de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur. Artikel 4.5 Cursushandleiding Voor iedere cursus/elk onderwijsonderdeel bestaat er een cursushandleiding. De cursushandleiding is opgesteld volgens standaardrichtlijnen van CSW/GSSS en bevat ten minste de volgende informatie: cursushandleiding a. Algemene informatie over de cursus, zoals de titel, inhoud, de werkvorm en de leerdoelen van de cursus; b. De voor de cursus geldende ingangsvoorwaarde(n); c. Voor de cursus geldende inspanningsverplichting: i. Regels met betrekking tot de deelname aan het onderwijs en afwezigheid voor zover deze afwijken van de in de OER genoemde; ii. Regels met betrekking tot het door de student te verrichten studie- en toetswerk. d. De wijze van tentaminering (toetsvorm), daaronder begrepen de daar bij geldende data en/of termijnen en taal. Indien de tentaminering bestaat uit meerdere componenten, de wijze waarop het eindresultaat tot stand komt, inclusief het gewicht van de onderdelen en de geldigheidsduur van voldoende afgeronde deelresultaten voor zover deze afwijken van de in de OER genoemde; e. De criteria die bij de beoordeling worden gehanteerd; f. De wijze waarop in inzage en een herkansingsgelegenheid is voorzien; g. De wijze waarop schriftelijke werkstukken moeten worden ingeleverd, mede met het oog op de controle van plagiaat via Ephorus; h. De wijze van feedback op schriftelijke (deel)tentamens, opdrachten en/of werkstukken; i. De te gebruiken literatuur (materiaal) voor het onderdeel en de kosten hiervan, als deze EUR 10,50 per studiepunt overschrijden; j. De datum van beschikbaarheid van het eindcijfer. Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering Artikel 5.1 Algemeen 1. Tijdens het studieonderdeel wordt de student op academische vaardigheden getoetst en wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt. 2. In de cursushandleiding staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om het studieonderdeel met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. In de Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens van de examencommissie staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. De regeling is te vinden op 4. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dan in de studiegids is bepaald, wordt afgenomen. Artikel 5.2 Inschrijving tentamens Bij inschrijving voor cursussen bij het College Sociale Wetenschappen is de student tevens ingeschreven voor de tentamens en herkansingen behorend bij de cursussen. Artikel 5.3 Toetsmomenten 1. Herkansingsmogelijkheden worden beperkt tot de categorie studenten die hebben voldaan aan de inspanningsverplichtingen die in de cursushandleiding staan vermeld. Studenten die als gevolg van overmacht één deeltoets niet hebben kunnen doen, komen in aanmerking voor een herkansing. De docent geeft bij de eindbeoordeling aan welke kandidaten met een onvoldoende eindcijfer in aanmerking komen voor een herkansing. 2. Herkansingen hebben uitsluitend de vorm van een schriftelijk dan wel mondeling tentamen en betreffen de volledige leerstof van het onderdeel tenzij anders is beschreven in de cursushandleiding. 3. De beoordeling van papers en opdrachten wordt meegenomen naar een eventuele herkansing voor de bepaling van het nieuwe eindcijfer. Voor tussentijdse papers en opdrachten bestaat geen afzonderlijke herkansingsmogelijkheid. De docent biedt gelegenheid tot reparatie van onvoldoende gemaakte papers of opdrachten voor het einde van de looptijd van het onderdeel. 4. Herkansingen worden in principe gepland buiten de reguliere lesperioden.

9 Artikel 5.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in de tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het tentamen niet wijzigen. 2. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een recente verklaring van een arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Indien mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen, beslist de examencommissie. Artikel 5.5 Mondelinge tentamens 1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de examencommissie of de examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 2. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator en de studenten anders overeenkomen. Artikel 5.6 Vaststelling en bekendmaking uitslag Artikel 5.7 Cijfers 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk of anderszins getoetst examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen 20 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en voorziet de onderwijsadministratie van de gegevens die nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. De onderwijsdirecteur kan in bijzondere gevallen toestaan dat van deze termijn wordt afgeweken. De uitslag moet in geval van een herkansing minstens 10 werkdagen voor een mogelijke herkansing bekend worden gemaakt. 3. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan gedurende dezelfde termijn een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. Studenten worden verzocht om alvorens beroep bij de Cobex aan te tekenen, eerst contact op te nemen met de studieadviseur en/of de examencommissie van de opleiding. 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Cijfers worden gegeven met maximaal 1 decimaal achter de komma. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 5,5 of hoger. Indien enkel hele cijfers worden gegeven, geldt een 6,0 of hoger als voldoende. 3. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. 4. Ook kan worden beoordeeld met de kwalificatie aan verplichtingen voldaan ( avv ) of niet aan verplichtingen voldaan ( nav ) Dit beoordelingssysteem wordt alleen gehanteerd indien het onderdeel zich naar het oordeel van de examinator niet leent voor een cijfermatige beoordeling 5. Studenten die ingeschreven staan voor het onderwijs en niet deelnemen aan de afronding krijgen de beoordeling niet aan verplichting voldaan ( nav ). 6. Het eindcijfer van een cursus of studieonderdeel wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de deeltoetsen. De docent bepaalt het gewicht van elke deeltoets en maakt dat kenbaar in de cursushandleiding. Artikel 5.8 Geldigheidsduur tentamen 1. Voor voltijdstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens 2 jaar voor tentamens van de propedeutische fase. Voor deeltijdstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens 4 jaar voor propedeusetentamens. Op voorwaarde dat de propedeuse binnen 2 jaar is behaald, bedraagt de geldigheidsduur voor alle tentamens behorende tot het bachelorprogramma 5 jaar. Indien de propedeuse niet binnen 2 jaar is behaald, vervallen alle behaalde tentamenresultaten van de bachelor. Voor deeltijdstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens in de bachelorfase 8 jaar. Voor schakelstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens in de schakelfase twee keer de nominale duur van het schakelprogramma (twee jaar voor programma s van één jaar, één jaar voor programma s van een half jaar). 2. De in lid 1 vermelde termijnen gaan in voor studenten die zich in voor het eerst voor

10 Artikel 5.9 Inzagerecht de opleiding inschrijven; gerekend vanaf de startdatum van de opleiding. Voor studenten die zich eerder hebben ingeschreven gelden de termijnen die zijn genoemd in de OER van het jaar waarop zij zich voor het eerst voor de opleiding hebben ingeschreven. 3. Deelresultaten verliezen hun geldigheid aan het einde van het lopende studiejaar. 4. De in lid 3 vermelde termijnen gaan in voor onderwijseenheden aangeboden per Voor eerder aangeboden onderwijseenheden gelden de termijnen die zijn genoemd in de OER van De examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen. 6. Voor behaalde tentamens die geen deel meer uitmaken van de exameneisen, en waarvoor geen, in deze regeling opgenomen, overgangsregeling is getroffen, bepaalt de examencommissie of, en in welke mate, de behaalde tentamens vrijstelling verlenen van onderdelen van de thans geldende exameneisen. 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator binnen 15 werkdagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek inzage aan de geëxamineerde in het beoordeelde werk. De geëxamineerde kan tegen kostprijs kopieën (doen) maken van het beoordeelde werk. De examinator geeft desgewenst mondeling toelichting op de bij de beoordeling gehanteerde normen. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de student die heeft deelgenomen aan het tentamen kennis nemen van vragen en opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. In de cursushandleiding wordt aangegeven op welke wijze studenten inzage kunnen krijgen in het gemaakte werk. Bij een collectieve gelegenheid tot inzage/bespreking vervalt het recht op een individuele inzage/bespreking. Bij een collectieve gelegenheid tot inzage kan alleen in bijzondere situaties of omstandigheden via de studieadviseur een afspraak voor individuele inzage worden gemaakt. 4. De wijze van beoordeling van het tentamen stelt de student in staat na te gaan hoe de uitslag tot stand is gekomen. Artikel 5.10 Vrijstelling De examencommissie kan n.a.v. een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer examenonderdelen, indien de student: a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; b. hetzij aantoont door werk- en/of beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken op het desbetreffende onderdeel. De examencommissie beslist binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in de collegevrije periodes. Artikel 5.11 Bacheloronderzoek 1. De afsluitende scriptie wordt beoordeeld door de begeleider en een tweede beoordelaar. Het eindcijfer wordt bepaald door de begeleider in overleg met de tweede beoordelaar. 2. Verdere bepalingen met betrekking tot het bacheloronderzoek zijn opgenomen in de Bacheloronderzoeksgids. De gids is te vinden via Artikel 5.12 Fraude en plagiaat Artikel 5.13 Examen 1. Het bepaalde in de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. De tekst van de regeling is te vinden op 2. Bij controle van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 3. Ter aanvulling op de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA geldt dat de bachelorscriptie elektronisch wordt gecontroleerd op fraude en plagiaat door de eerste begeleider. Studenten moeten hun scriptie in digitale vorm aanleveren bij het onderwijssecretariaat ten behoeve van archivering. Zonder beschikking over een digitale versie van de scriptie zal er geen bul worden uitgereikt. 4. Alle overige schriftelijke opdrachten en/of werkstukken kunnen (elektronisch) gecontroleerd worden op fraude en plagiaat. Studenten zijn verplicht hieraan mee te werken.

11 1. De examencommissie stelt de uitslag en de datum van het afsluitend examen vast, indien zij heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. De student vraagt het examen aan volgens de procedure beschreven in de Regels en Richtlijnen. 2. Er zijn voor het Bachelor examen 12 examendata per studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. 3. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 4. De examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift het vaststellen van de datum van het afsluitend examen uitstellen. 5. De examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de examencommissie besluiten dat dit op het getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie cum laude. Overige judicia worden vermeld op het diplomasupplement. 6. Cum laude bachelorexamen. a. De examencommissie kan bij het bachelorexamen het predikaat cum laude toekennen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: I. het gewogen gemiddelde judicium van alle examenonderdelen in het tweede en derde bachelorjaar is hoger dan 8,0; II. het judicium voor het bacheloronderzoek is ten minste een 8,0; III. geen examenonderdeel heeft een judicium lager dan 7,0. b. Resultaten die niet met een cijfer zijn gehonoreerd, worden niet in de berekening van het gewogen gemiddelde judicium opgenomen. c. Er volgt geen automatische toekenning. De examencommissie houdt rekening met cijferopbouw en studievoortgang bij de bepaling van de toekenning. d. De examencommissie kan in zeer uitzonderlijke gevallen het predikaat cum laude toekennen ook indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. Artikel 5.14 Graad Aan de student die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. Artikel 5.15 Honoursdiploma Indien het honoursprogramma als bedoeld in artikel 3.10 met goed gevolg is afgesloten, wordt een afzonderlijk certificaat uitgereikt waarop dit is vermeld. Artikel 5.16 Getuigschriften en verklaringen 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een diplomasupplement in het Engels uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 2. Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 5.17 Toegang tot aansluitende masteropleiding 1. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociologie van de UvA wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de masteropleiding Sociologie en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de Nederlandstalige variant van die masteropleiding. Voor toelating tot de Engelstalige specialisaties gelden de volgende specifieke ingangseisen: a. Comparative Organisation and Labour Studies: studenten hebben ten minste 10 EC theorie op het gebied van Arbeid/Organisatie behaald b. Social Problems and Social Policy: studenten hebben ten minste 10 EC theorie op het gebied van Burgerschap behaald c. Cultural Sociology: studenten hebben ten minste 10 EC theorie op het gebied van Cultuursociologie behaald d. Urban Sociology: studenten hebben ten minste 10 EC op het gebied van Stadssociologie behaald

12 e. Migration and Ethnic Studies: studenten hebben ten minste 10 EC op het gebied van Migratie/Etniciteit behaald f. Gender, Sexuality and Studies: studenten hebben ten minste 10 EC op het gebied van Gender/Sexuality behaald 2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociologie van de UvA met het aanvullende examen Academic English van het College Sociale Wetenschappen dan wel vrijstelling hiervan wordt geacht te beschikken over de aanvullende taalvaardigheid die vereist is voor mogelijke toelating tot de Engelstalige specialisaties van de masteropleiding Sociologie en wordt uit dien hoofde toegelaten tot die specialisaties van de masteropleiding. Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via Studieweb/SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel. Op verzoek zal de student een overzicht verschaft worden van door hem of haar behaalde resultaten. Artikel 6.2 Studiebegeleiding Ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in de studiegids. Artikel 6.3 Studieadvies propedeuse 1. Aan het einde van het eerste jaar ontvangt elke student een schriftelijk advies over voortzetting van de opleiding. 2. Studenten kunnen gedurende het eerste jaar van hun studie aanspraak maken op begeleiding door een mentor uit de wetenschappelijke staf. Elke student heeft recht op twee persoonlijke gesprekken met de mentor. Artikel 6.4 Judicium abeundi 1. Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of de examencommissie in uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de inschrijving van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 2. Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het eerste lid, stelt de examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de student onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De examencommissie of de decaan brengt geen advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de betrokken student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in deze regeling. Artikel 7.2 Overgangsbepaling Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deze regeling een of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. Artikel 7.3 Wijzigingen 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan gehoord de opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. Artikel 7.4 Bekendmaking

13 De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de regels en richtlijnen van de Examencommissie als bedoeld in artikel 7.12b van de wet. De regeling staat vermeld in de digitale studiegids ( en is te vinden via Artikel 7.5 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen op 12 juli 2011.

Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl

Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 Bacheloropleiding Sociologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE 2008-2009 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) OER bachelor Sociologie 1 College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Sociologie Studiejaar 2013-2014 OER bachelor Sociologie 2 DEEL A

Nadere informatie

Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling OER Bachelor Sociologie ( ) OER. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling OER Bachelor Sociologie ( ) OER. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Publicatiedatum: 24-12-2009 Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 OER Bachelor Sociologie (2009-2010) OER Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling OER Master Sociologie ( ) OER. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling OER Master Sociologie ( ) OER. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Publicatiedatum: 24-12-2009 Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 OER Master Sociologie (2009-2010) OER Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Masteropleiding Sociologie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Masteropleiding Sociologie Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Masteropleiding Sociologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Sociologie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Sociologie Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Bacheloropleiding Sociologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl

Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 Masteropleiding Sociologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Oer bachelor Politicologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Politicologie Studiejaar 2014-2015 Oer bachelor Politicologie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER SOCIOLOGIE 2015-2016. Inhoud

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER SOCIOLOGIE 2015-2016. Inhoud ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER SOCIOLOGIE 2015-2016 Inhoud Artikel A.1.1 Toepasselijkheid regeling... 3 Artikel A.1.2 Begripsbepalingen... 3 Artikel A.2.1 Vooropleiding... 4 Artikel A.2.2 Aanmelding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Politicologie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Politicologie Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Masteropleiding Politicologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE 2007-2008 Hoofdstuk 1: ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld [60285] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Islam in de moderne wereld OER masteropleiding 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELORopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 DEEL A Algemeen deel Model Bachelor Oer Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Studiejaar 2013-2014 1 DEEL A Algemeen deel

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Politicologie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Politicologie 1 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Politicologie Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleidingen Master Politicologie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleidingen Master Politicologie Oer master Politicologie_2013-2014 1 Graduate School of Social Sciences Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleidingen Master Politicologie Studiejaar 2013-2014 Oer master

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

B. Model opleidingsspecifiek deel

B. Model opleidingsspecifiek deel Model Onderwijs- en examenregeling MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 1 Inleiding bij de Model Onderwijs- en Examenregeling MASTER Algemeen

Nadere informatie