Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling Bachelor Sociologie OER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER"

Transcriptie

1 Publicatiedatum: Onderwijs- en examenregeling Bachelor Sociologie OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding vastlegt. De (minimale) inhoud van een OER is wettelijk bepaald. Onderstaande OER volgt deze wettelijke bepalingen en gebruikt grotendeels de voorgestelde tekst van de UvA-ModelOER. Deze OER is daarnaast vergaand geharmoniseerd met alle overige opleidingen van het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS). Naast de OER zijn er nog andere regelingen en beschrijvingen van procedures, zoals het examenreglement van de examencommissie, procedures rond cursusinschrijvingen en het studentenhandboek/-statuut en de Regeling Fraude en Plagiaat. Via de website van de opleiding (http://www.student.uva.nl/soc/atotz ) en/of het instituut en MyUvA (Serviceplein) wordt naar andere regelingen verwezen. De nummering in de OER volgt de nummering van de modeloer van de UvA. Alle daarin vermelde artikelen zijn opgenomen, zelfs indien het artikel niet van toepassing is. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Sociologie, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen het College Sociale Wetenschappen (CSW), hierna te noemen: het onderwijsinstituut, van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen Begripsbepalingen a t/m ag zijn algemene begripsbepalingen van het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS). Deze worden vermeld als ze niet elders zijn gedefinieerd (FMG reglement, de wet), ongeacht het feit of het begrip in de desbetreffende OER aan de orde komt. Begripsbepalingen vanaf ah zo van toepassing - zijn opleidingsspecifiek. In deze regeling wordt verstaan onder: begripsbepalingen a. de wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. de universiteit: de Universiteit van Amsterdam (UvA); c. student: hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; d. propedeutische fase: het eerste bachelorjaar; e. postpropedeutische het tweede en derde bachelorjaar; fase: f. examen: het bachelor- of masterexamen van de opleiding; g. programma: het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; h. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; i. praktische oefening: het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: het maken van een scriptie of werkstuk het uitvoeren van een onderzoekopdracht, het deelnemen aan veldwerk of een excursie het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden: hieronder vallen werkcolleges en colloquia. het doorlopen van een stage;

2 j. portfolio: de verzameling onderwijsproducten (schriftelijk en/of elektronisch) met betrekking tot de prestaties van de student binnen de door hem gekozen opleiding; k. werkcollege/werkgroep: college waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat; l. begeleidingsgroep: werkgroep die dient ter ondersteuning van een hoorcollege; m. scriptie: een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek, dataverzameling en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; n. tentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd dezelfde materie als het tentamen; o. studielast: de studielast van het onderwijsonderdeel waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten = EC (European Credits). De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 60 studiepunten/ec; p. studiepunt/ec: een ECTS studiepunt (EC) met een studielast van 28 uren studie; q. fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; r. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; s. minor: een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC waarmee verdieping in een tweede vakgebied of in een interdisciplinair thema mogelijk is; t. schakelprogramma: een studieprogramma van ten hoogste 60 EC dat studenten met een niet rechtstreeks toegang verlenend bachelorgetuigschrift moeten afronden om toegang te krijgen tot de desbetreffende masteropleiding; u. Studieweb/SIS: de applicatie op de website van de Universiteit van Amsterdam, met behulp waarvan studenten zich onder meer voor deelname aan cursussen/onderwijseenheden kunnen inschrijven; v. MijnUvA: de gepersonaliseerde pagina op de website van de Universiteit van Amsterdam waarop studenten hun gegevens kunnen opvragen; w. studieadviseur: de persoon die is belast met het studieadvies van de opleiding; x. opleidingscoördinator: de persoon die, in samenwerking met de opleidingsdirecteur, belast is met de organisatie en coördinatie van de opleiding; y. programme manager: de persoon die is belast met zowel het studieadvies als de organisatie en coördinatie van de opleiding, dit in samenwerking met de academic advisor dan wel de opleidingsdirecteur; z. academic advisor: de persoon van de wetenschappelijke staf die is belast met het wetenschappelijk studieadvies; aa. cursushandleiding: handleiding van de cursus/het onderwijsonderdeel, waarin is vervat alle relevante informatie voor de cursus/het onderwijsonderdeel; ab. deelresultaat: resultaat van een deeltoets, al dan niet apart geregistreerd; ac. BlackBoard: ad. Regels en Richtlijnen: de digitale leeromgeving die aan de UvA gebruikt wordt; de regels en richtlijnen van de examencommissies als bedoeld in artikel 7.12b van de wet; het document waarin verdere procedurele bepalingen zijn vervat met betrekking tot het onderwijs en de gang van zaken rond tentamens en examens. ae. onderwijsadministratie/ de onderwijsadministratie/ het onderwijssecretariaat van de opleiding is verantwoordelijk onderwijssecretariaat voor de studievoortgangsadministratie en zaken m.b.t. afstuderen, bullen en cijferlijsten. af. inspanningsverplichting: in de cursushandleiding gedefinieerde eisen waaraan studenten dienen te voldoen met betrekking tot hun (actieve) deelname aan het onderwijs en de toetsing. ag. intake: de procedure die een student die zich heeft aangemeld voor de opleiding wordt geacht te doorlopen voor de inschrijving ter verificatie van zijn/haar studiekeuze. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding Artikel 2.1 Vooropleidingseisen 1. Een persoon wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een vwo-diploma bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de wet hiervan is vrijgesteld. 2. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. 3. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wanneer zij voldoen aan de algemene eisen van de UvA m.b.t. taalvaardigheid Engels, zie Artikel 2.2 Nadere Vooropleidingseisen Degene die niet over een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij beschikt dat direct toelating geeft tot de opleiding, maar wel een gelijkwaardig diploma heeft dat op grond van de wet toegang geeft, kan zich pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat hij of zij voldoende kennis op het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel: Nederlands, Engels en Wiskunde.

3 Artikel 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Colloquium doctum a. Engels: de vaardigheid op vwo-eindexamen niveau om een Engelse tekst in goed Nederlands te vertalen. b. Geschiedenis: kennis van de geschiedenis op het niveau van het gemeenschappelijk deel van de tweede fase vwo. c. Wiskunde: kennis van het vwo-basisprogramma wiskunde zoals dat in alle profielen voorkomt. d. Nederlands: de vaardigheid om op vwo eindexamenniveau te schrijven en Nederlandstalige teksten te analyseren. Artikel 2.4 Erkenning verworven competenties Degene die nog niet is toegelaten tot de opleiding kan in aanmerking komen voor erkenning van verworven competenties. Hiertoe dient hij een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in te dienen bij de examencommissie. Artikel 2.5 Intakeprocedure Studenten die zich voor het eerst aanmelden bij de opleiding zijn verplicht deel te nemen aan de intakeprocedure. Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel 3.1 Doel van de opleiding en eindtermen 1. Met de opleiding wordt beoogd: kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van sociologie, en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden (zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief wetenschappelijke en/of maatschappelijk complexe problemen oplossen, kritisch reflecteren. 2. Bij de voltooiing van de opleiding is de student in staat beroepen uit te oefenen waarvoor een sociologische studie vereist of dienstig is. De afgestudeerde beschikt over het volgende aan kennis, inzicht en vaardigheden: a. Brede kennis hebben van belangrijke sociologische theorieën en in staat zijn deze toe te passen in: I. de opzet van empirisch onderzoek en de interpretatie van onderzoeksresultaten; II. de ontwikkeling van beleid met betrekking tot maatschappelijke en organisatieproblemen; III. de verheldering van maatschappelijke vraagstukken. b. Overzicht hebben van de ontwikkeling van het sociologisch denken vanaf de negen tiende eeuw aan de hand van de voor naamste sociologen en sociologische stromingen. c. Kennis hebben van theoretische en empirische sociaal-wetenschappelijke inzichten die in een specialisatie van belang zijn. d. Kennis hebben van theorieën uit ten minste één verwante disci pline die voor de sociologie van belang zijn. e. Inzicht hebben in de plaats van de sociologie te midden van andere sociale wetenschappen. f. Kennis hebben van de Nederlandse samenleving in Europese en mondiale context, haar instituties en organisaties en van de wijze waarop die gevormd worden, functioneren en inwerken op het denken en handelen van mensen. g. Globale kennis hebben van de belangrijkste wetenschaps filosofische vragen en posities, de daarop gebaseerde criteria voor de kwaliteit van sociaalweten schap pe lijke kennis en daarmee verbonden grondvormen van onderzoek. h. I. Breed overzicht hebben van de methodologische problemen en keuzen bij de opzet en uitvoering van empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek, inclusief hun wetenschapsfilosofische achtergronden. II. Inzicht hebben in de wijze waarop het ontwerp van een

4 onderzoek het verloop van dat onderzoek structureert. i. In staat zijn een eenvoudig sociaal-wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarover te rapporteren. j. Kennis hebben van ethische dilemma s die zich in de praktijk van onderzoek kunnen voordoen en in staat zijn daarin keuzen te maken, er een eigen standpunt over in te nemen en te verdedigen en er in de onderzoekspraktijk naar te handelen. k. Gevarieerde vaardigheden hebben om onderzoeksgegevens te verzamelen, ordenen, analy seren en generaliseren. l. Kennis hebben van een elementair begrippenapparaat om beleidsproblemen en beleidsprocessen te analyseren. m. Inzicht hebben in de maatschappelijke betekenis van beleid. n. In staat zijn een bepaald maatschappelijk of organisatievraagstuk, alsmede het beleid dat daaromtrent ontwikkeld is, vanuit een sociologische optiek te analyseren, daarover een gefundeerd, kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en op basis daarvan aanbevelingen te doen. o. Beschikken over de praktische vaardigheden om zelfstandig theoretische of empirische bronnen op te sporen, op hun bruikbaarheid voor eigen analyses te beoordelen, in eigen woorden weer te geven en van kritisch commentaar te voorzien. p. In staat zijn helder en nauwkeurig (a) schriftelijk en (b) mondeling te rapporteren over sociologische analyses die men zelf heeft uitgevoerd of die door anderen gemaakt zijn. q. In staat zijn ten behoeve van onderzoek met anderen samen te werken. 3. Aan het einde van de propedeutische fase van de opleiding dient de student over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken om zinvol te kunnen deelnemen aan de verdere opleiding. Hiertoe moet de student beschikken over de volgende kennis en vaardigheden: a. kennis van de Nederlandse samenleving in internationale context b. globale kennis van de klassieke en moderne sociologische theorieën c. inzicht in de plaats van de sociologie te midden van andere wetenschappen d. kennis van en ervaring met enkele kwalitatieve en kwantitatieve methoden van sociologisch onderzoek e. studie- en schrijfvaardigheden f. Artikel 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. In overleg met de examencommissie is ook een deeltijdvariant samen te stellen. Artikel 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens/ toetsen worden afgenomen in het Nederlands. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de directeur van het onderwijsinstituut besluiten vakken geheel of gedeeltelijk in het Engels aan te bieden en te doen tentamineren/toetsen. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 3. Een student die meent ernstig gedupeerd te worden door tentaminering/toetsing in het Engels is gerechtigd de tentamen/toets van verplichte onderdelen in het Nederlands te doen. De docent dient daarvan uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus in kennis te worden gesteld zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen. Artikel 3.4 Omvang van de opleiding De opleiding bestaat uit een propedeutische fase met een studielast van 60 studiepunten (EC) afgesloten met een propedeutisch examen, gevolgd door een fase met een studielast van 120 studiepunten (EC) waaraan een afsluitend examen is verbonden. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. Artikel 3.5 Onderwijsprogramma De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. onderwijsonderdeel Inleiding Sociologie Sociologie als Ambacht - semester 1 Sociologische Theorie 1: Verlichters en verkenners; aantal EC 9EC 3EC

5 Methodologie Armoede & sociale uitsluiting; inleiding statistiek Sociale Instituties & Organisaties Sociologie als Ambacht - semester 2 Sociologische Theorie 2: Op schouders van reuzen; Antropologie voor sociologen Veldwerkproject 9EC 3EC De postpropedeutische fase is als volgt samengesteld: A. Algemeen verplichte onderdelen: 90 EC B. Keuzeonderdelen: 30 EC A. Algemeen verplichte onderdelen Deze bestaan uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. onderwijsonderdeel Sociologische Theorie 3: Oevers en bruggenbouwers, Sociologie van Beleid Participeren en protesteren; kwalitatieve analyse Sociologische Theorie 4: Naar een nieuwe synthese, nu De school; mixed methods Basismodule specialisatie Basismodule specialisatie Debatten Verdiepingsmodule specialisatie Bacheloronderzoek aantal EC 12EC 12EC 12EC 18EC B. Keuzeonderdelen onderwijsonderdeel Postpropedeutische keuzemodule Postpropedeutische keuzemodule Postpropedeutische keuzemodule of Bachelorstage aantal EC 12EC 12EC C. Vrije Keuzeruimte Het studieprogramma biedt een vrije keuzeruimte van 30 EC die kan worden ingevuld met onderdelen uit diverse disciplines. Alle modules op postpropedeutisch niveau van de volgende disciplines/opleidingen komen hiervoor in aanmerking: modules van het College Sociale Wetenschappen (waaronder Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Politicologie, Sociale Geografie en Planologie vallen), Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde, Rechten, Economie, Geschiedenis, Communicatiewetenschap, IIS en Wijsbegeerte. Voor keuzemodules in een andere discipline dient tijdig een verzoek te worden ingediend bij de examencommissie Sociologie. Het is ook mogelijk om de keuzeruimte in te vullen met een minor van 30 EC. Studenten die het aanvullende examen Academic English willen behalen (zie 3.11), volgen binnen hun vrije keuzeruimte de cursus Academic English van het College Sociale Wetenschappen. De invulling van de vrije keuzevakruimte voor zover deze niet ingevuld wordt met werkcolleges of een stage, behoeft de goedkeuring van de Examencommissie. Artikel 3.6 Onderdelen elders 1. Onderdelen die tijdens de opleiding elders worden behaald, kunnen met voorafgaande toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student. 2. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald aan een instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van artikel 5.10 vrijstelling worden verleend. Artikel 3.7 Minor De minor heeft een omvang van minimaal 30 punten. Het minorprogramma kan gekozen worden uit alle minorprogramma s die aangeboden worden binnen de UvA. Artikel 3.8 Portfolio Niet van toepassing Artikel 3.9 Vrij onderwijsprogramma De student heeft de mogelijkheid om een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van de onderwijsprogramma s zoals vermeld in artikel 3.5. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de daartoe geëigende examencommissie.

6 Artikel 3.10 Honoursprogramma 1. De examencommissie bepaalt de toelating van een student tot een honoursprogramma. Toegelaten worden de student indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden: a. De propedeuse dient in één jaar te zijn afgerond met een cijfergemiddelde van minimaal 7,5 en er mogen geen cijfers lager dan een 7 behaald zijn. De tentamenperiode voor de start van het tweede jaar wordt tot het eerste jaar gerekend. b. Voor deeltijdingeschrevenen geldt een termijn die in verhouding gelijkwaardig is aan de voltijdopleiding c. Het schriftelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een motivatie. d. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de in dit lid gestelde termijnen en vereisten. 2. De examencommissie stelt vast of een student in aanmerking komt voor een honourscertificaat. De student behaalt het honoursceritifcaat indien: a. gedurende de bachelor minimaal 30 EC aan extra honours-onderdelen (zie lid 3.) met goed gevolg zijn afgelegd; b. waarbij de bacheloropleiding is afgerond met minimaal een 7,5 gemiddeld; c. waarbij de opleiding is afgerond binnen de nominale tijd (3 jaar); In beginsel komt de student niet langer in aanmerking voor een honourscertificaat als binnen het reguliere programma meer dan 30 EC aan vrijstelling is verleend, tenzij de examencommissie anders beslist. 3. Het honoursprogramma is als volgt opgebouwd: Honours Honoursprogramma Sociologie De examencommissie moet het curriculum vooraf goedkeuren. Artikel 3.11 Academic English Bij voltooiing van de als keuzevak te volgen cursus Academic English van het College Sociale Wetenschappen dan wel vrijstelling hiervan wordt de student geacht te beschikken over de Engelse taalvaardigheid die wordt vereist bij de instroom in de Engelstalige (varianten van) masteropleidingen aan de Graduate School of Social Sciences. Dit is vergelijkbaar met het niveau van ten minste: Hoofdstuk 4 - Onderwijs 1. TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), score 232 voor de computertest met minimum score 18 voor elk onderdeel; 575 voor de schriftelijke test, minimum score 50 voor elk onderdeel; 90 voor de internettest, minimum score voor elk onderdeel 16; 2. IELTS (International English Language Testing System), score 6,5; 3. English as a Foreign Language (FLE) test behaald bij de University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES): Certificate in Advanced English (CAE), score C, Certificate of Proficiency in English (CPE), score C. Artikel 4.1 Deelname aan het onderwijs en voorrangregels 1. Alleen studenten met een geldige en correcte inschrijving bij de UvA kunnen deelnemen aan het onderwijs en aanspraak maken op begeleiding. 2. Elke student dient zich voor elk studieonderdeel aan te melden. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de aanmelding plaats te vinden in de in de studiegids aangegeven periode en volgens de aldaar aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het onderwijs worden geweigerd. 3. Toelating tot cursussen met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van de volgorde van de volgende voorrangsregels: a. voorrang wordt verleend aan studenten van de eigen bachelor- of schakelopleiding, minor of ASW-traject voor wie de cursus behoort tot het verplichte deel van het curriculum b. voorrang wordt verleend aan studenten van de eigen opleiding voor wie de cursus behoort tot de keuzeruimte van het curriculum van de bachelor- of schakelopleiding, minor of ASW-traject c. bij toereikende capaciteit wordt vervolgens toegang verleend aan alle overige studenten van het College Sociale Wetenschappen 4. Bij tekortschietende capaciteit worden studenten toegelaten op basis van de volgorde van de wachtlijst met inachtneming van bovenstaande voorrangsregels. Bij Engelstalige cursussen in de bachelor wordt ongeacht bovenstaande voorrangsregels een vooraf door de verantwoordelijke opleidingsdirecteur bepaald aantal plekken gereserveerd voor buitenlandse studenten.

7 5. Voltijd studenten schrijven zich voor 30 EC per semester in, dan wel het geprogrammeerde aantal EC in dat semester van de opleiding. Studenten kunnen zich voor maximaal 30 EC per semester inschrijven. Wanneer een student meer dan 30 EC per semester wil doen, moet daarvoor eerst advies worden ingewonnen bij de opleidingscoördinator/studieadviseur. Voor deeltijd studenten geldt een aantal EC naar rato, te bepalen door de examencommissie bij toestemming tot deeltijdstudie. 6. Onverlet overige, in de cursushandleiding opgenomen, aan- en afwezigheidsregels, dienen ingeschreven studenten aanwezig te zijn bij het eerste college. Bij verhindering dient van tevoren met de docent contact te worden opgenomen. Studenten die hieraan niet voldoen kunnen van deelname worden uitgesloten. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op hoorcolleges. Artikel 4.2 Volgorde en ingangseisen 1. Binnen de propedeutische fase is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van die fase. 2. Binnen de postpropedeutische fase is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs in de onderdelen van die fase. 3. Voor deelname aan het onderwijs en de tentamens van de in artikel 3.5 opgenomen onderwijseenheden gelden de volgende ingangseisen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3: a. Aan de onderwijseenheden van het tweede studiejaar kan slechts worden deelgenomen na het behalen van 42 EC uit het propedeutische programma b. Aan de onderwijseenheden van het derde studiejaar kan slechts worden deelgenomen na het behalen van het propedeutische examen c. Binnen de opleiding Sociologie gelden de volgende ingangseisen bij de hieronder genoemde onderwijseenheden - zie tabel hieronder: 4. Een student die niet voldoet aan de ingangseisen, wordt uitgeschreven nadat alle behaalde cijfers bekend zijn. 5. Overgangsregelingen voor studenten die eerder met de opleiding zijn begonnen dan zijn opgenomen in de bijlage van deze OER. 6. In bijzondere gevallen kan de examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de in het tweede en derde lid genoemde ingangseisen. Ingangseisen Sociologie Onderwijsonderdeel Sociologie van (het) Beleid Sociologische theorie 3 (voorheen 2A) Sociologische theorie 4 (voorheen 2B) Alle onderdelen van het derde jaar De school; mixed methods (voorheen Participatie en sociaal vertrouwen; kwantitatieve empirische analyse 2) Gezin en werk; kwantitatieve empirische analyse 3 Verdiepingsmodule specialisatie Bachelorstage Bachelorscriptie Bacheloronderzoek Ingangseis(en) Sociologische empirie Sociale instituties en organisaties Sociologische theorie 1A en 1B (vanaf heden: Sociologische Theorie 1 en 2) Sociologische theorie 1A en 1B (vanaf heden: Sociologische Theorie 1 en 2) Het propedeutisch examen. Armoede en sociale uitsluiting; kwantitatieve empirische analyse 1 moet actief zijn gevolgd en het tentamen gemaakt. Participatie en sociaal vertrouwen; kwant. emp. analyse 2 moet zijn gevolgd en de bijbehorende opdrachten zijn met een voldoende afgerond. Basismodule betreffende specialisatie of vergelijkbare kennis Per individuele student wordt door de stagecoördinator bepaald of men voldoende kennis en vaardigheden bezit om aan de stage te beginnen. Alle overige bachelormodules, waarvan er maximaal 2 mogen ontbreken. Alle modules van het eerste en tweede bachelorjaar en het eerste semester van het derde bachelorjaar, waarvan maximaal 20 EC mag ontbreken. KEA- 1 moet minimaal gehaald zijn. Artikel 4.3 Deelname aan praktische oefening en werkgroepbijeenkomsten Aan de afsluitende tentamens van de vakken met practica (werkcolleges en colloquia) kan uitsluitend worden deelgenomen indien de practica met goed gevolg zijn afgerond. Bij practica is de student verplicht de bijeenkomsten bij te wonen en zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden. Ingeval de student niet alle bijeenkomsten heeft bijgewoond of deze niet in voldoende mate heeft voorbereid, dient het practicum (de werkgroep, het colloquium) opnieuw gevolgd te worden, dan wel kan de docent die het betreffende vak coördineert aanvullende opdrachten (laten) verstrekken. Artikel 4.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs en de practica. Deze aanpassingen

8 worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak niet wijzigen. 2. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een recente verklaring van een arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Indien mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslist de decaan of namens hem de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur. Artikel 4.5 Cursushandleiding Voor iedere cursus/elk onderwijsonderdeel bestaat er een cursushandleiding. De cursushandleiding is opgesteld volgens standaardrichtlijnen van CSW/GSSS en bevat ten minste de volgende informatie: cursushandleiding a. Algemene informatie over de cursus, zoals de titel, inhoud, de werkvorm en de leerdoelen van de cursus; b. De voor de cursus geldende ingangsvoorwaarde(n); c. Voor de cursus geldende inspanningsverplichting: i. Regels met betrekking tot de deelname aan het onderwijs en afwezigheid voor zover deze afwijken van de in de OER genoemde; ii. Regels met betrekking tot het door de student te verrichten studie- en toetswerk. d. De wijze van tentaminering (toetsvorm), daaronder begrepen de daar bij geldende data en/of termijnen en taal. Indien de tentaminering bestaat uit meerdere componenten, de wijze waarop het eindresultaat tot stand komt, inclusief het gewicht van de onderdelen en de geldigheidsduur van voldoende afgeronde deelresultaten voor zover deze afwijken van de in de OER genoemde; e. De criteria die bij de beoordeling worden gehanteerd; f. De wijze waarop in inzage en een herkansingsgelegenheid is voorzien; g. De wijze waarop schriftelijke werkstukken moeten worden ingeleverd, mede met het oog op de controle van plagiaat via Ephorus; h. De wijze van feedback op schriftelijke (deel)tentamens, opdrachten en/of werkstukken; i. De te gebruiken literatuur (materiaal) voor het onderdeel en de kosten hiervan, als deze EUR 10,50 per studiepunt overschrijden; j. De datum van beschikbaarheid van het eindcijfer. Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering Artikel 5.1 Algemeen 1. Tijdens het studieonderdeel wordt de student op academische vaardigheden getoetst en wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt. 2. In de cursushandleiding staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om het studieonderdeel met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. In de Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens van de examencommissie staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. De regeling is te vinden op 4. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dan in de studiegids is bepaald, wordt afgenomen. Artikel 5.2 Inschrijving tentamens Bij inschrijving voor cursussen bij het College Sociale Wetenschappen is de student tevens ingeschreven voor de tentamens en herkansingen behorend bij de cursussen. Artikel 5.3 Toetsmomenten 1. Herkansingsmogelijkheden worden beperkt tot de categorie studenten die hebben voldaan aan de inspanningsverplichtingen die in de cursushandleiding staan vermeld. Studenten die als gevolg van overmacht één deeltoets niet hebben kunnen doen, komen in aanmerking voor een herkansing. De docent geeft bij de eindbeoordeling aan welke kandidaten met een onvoldoende eindcijfer in aanmerking komen voor een herkansing. 2. Herkansingen hebben uitsluitend de vorm van een schriftelijk dan wel mondeling tentamen en betreffen de volledige leerstof van het onderdeel tenzij anders is beschreven in de cursushandleiding. 3. De beoordeling van papers en opdrachten wordt meegenomen naar een eventuele herkansing voor de bepaling van het nieuwe eindcijfer. Voor tussentijdse papers en opdrachten bestaat geen afzonderlijke herkansingsmogelijkheid. De docent biedt gelegenheid tot reparatie van onvoldoende gemaakte papers of opdrachten voor het einde van de looptijd van het onderdeel. 4. Herkansingen worden in principe gepland buiten de reguliere lesperioden.

9 Artikel 5.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in de tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het tentamen niet wijzigen. 2. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een recente verklaring van een arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Indien mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen, beslist de examencommissie. Artikel 5.5 Mondelinge tentamens 1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de examencommissie of de examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 2. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator en de studenten anders overeenkomen. Artikel 5.6 Vaststelling en bekendmaking uitslag Artikel 5.7 Cijfers 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk of anderszins getoetst examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen 20 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en voorziet de onderwijsadministratie van de gegevens die nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. De onderwijsdirecteur kan in bijzondere gevallen toestaan dat van deze termijn wordt afgeweken. De uitslag moet in geval van een herkansing minstens 10 werkdagen voor een mogelijke herkansing bekend worden gemaakt. 3. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan gedurende dezelfde termijn een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. Studenten worden verzocht om alvorens beroep bij de Cobex aan te tekenen, eerst contact op te nemen met de studieadviseur en/of de examencommissie van de opleiding. 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Cijfers worden gegeven met maximaal 1 decimaal achter de komma. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 5,5 of hoger. Indien enkel hele cijfers worden gegeven, geldt een 6,0 of hoger als voldoende. 3. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. 4. Ook kan worden beoordeeld met de kwalificatie aan verplichtingen voldaan ( avv ) of niet aan verplichtingen voldaan ( nav ) Dit beoordelingssysteem wordt alleen gehanteerd indien het onderdeel zich naar het oordeel van de examinator niet leent voor een cijfermatige beoordeling 5. Studenten die ingeschreven staan voor het onderwijs en niet deelnemen aan de afronding krijgen de beoordeling niet aan verplichting voldaan ( nav ). 6. Het eindcijfer van een cursus of studieonderdeel wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de deeltoetsen. De docent bepaalt het gewicht van elke deeltoets en maakt dat kenbaar in de cursushandleiding. Artikel 5.8 Geldigheidsduur tentamen 1. Voor voltijdstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens 2 jaar voor tentamens van de propedeutische fase. Voor deeltijdstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens 4 jaar voor propedeusetentamens. Op voorwaarde dat de propedeuse binnen 2 jaar is behaald, bedraagt de geldigheidsduur voor alle tentamens behorende tot het bachelorprogramma 5 jaar. Indien de propedeuse niet binnen 2 jaar is behaald, vervallen alle behaalde tentamenresultaten van de bachelor. Voor deeltijdstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens in de bachelorfase 8 jaar. Voor schakelstudenten bedraagt de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens in de schakelfase twee keer de nominale duur van het schakelprogramma (twee jaar voor programma s van één jaar, één jaar voor programma s van een half jaar). 2. De in lid 1 vermelde termijnen gaan in voor studenten die zich in voor het eerst voor

10 Artikel 5.9 Inzagerecht de opleiding inschrijven; gerekend vanaf de startdatum van de opleiding. Voor studenten die zich eerder hebben ingeschreven gelden de termijnen die zijn genoemd in de OER van het jaar waarop zij zich voor het eerst voor de opleiding hebben ingeschreven. 3. Deelresultaten verliezen hun geldigheid aan het einde van het lopende studiejaar. 4. De in lid 3 vermelde termijnen gaan in voor onderwijseenheden aangeboden per Voor eerder aangeboden onderwijseenheden gelden de termijnen die zijn genoemd in de OER van De examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen. 6. Voor behaalde tentamens die geen deel meer uitmaken van de exameneisen, en waarvoor geen, in deze regeling opgenomen, overgangsregeling is getroffen, bepaalt de examencommissie of, en in welke mate, de behaalde tentamens vrijstelling verlenen van onderdelen van de thans geldende exameneisen. 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator binnen 15 werkdagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek inzage aan de geëxamineerde in het beoordeelde werk. De geëxamineerde kan tegen kostprijs kopieën (doen) maken van het beoordeelde werk. De examinator geeft desgewenst mondeling toelichting op de bij de beoordeling gehanteerde normen. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de student die heeft deelgenomen aan het tentamen kennis nemen van vragen en opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. In de cursushandleiding wordt aangegeven op welke wijze studenten inzage kunnen krijgen in het gemaakte werk. Bij een collectieve gelegenheid tot inzage/bespreking vervalt het recht op een individuele inzage/bespreking. Bij een collectieve gelegenheid tot inzage kan alleen in bijzondere situaties of omstandigheden via de studieadviseur een afspraak voor individuele inzage worden gemaakt. 4. De wijze van beoordeling van het tentamen stelt de student in staat na te gaan hoe de uitslag tot stand is gekomen. Artikel 5.10 Vrijstelling De examencommissie kan n.a.v. een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer examenonderdelen, indien de student: a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; b. hetzij aantoont door werk- en/of beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken op het desbetreffende onderdeel. De examencommissie beslist binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in de collegevrije periodes. Artikel 5.11 Bacheloronderzoek 1. De afsluitende scriptie wordt beoordeeld door de begeleider en een tweede beoordelaar. Het eindcijfer wordt bepaald door de begeleider in overleg met de tweede beoordelaar. 2. Verdere bepalingen met betrekking tot het bacheloronderzoek zijn opgenomen in de Bacheloronderzoeksgids. De gids is te vinden via Artikel 5.12 Fraude en plagiaat Artikel 5.13 Examen 1. Het bepaalde in de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. De tekst van de regeling is te vinden op 2. Bij controle van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 3. Ter aanvulling op de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA geldt dat de bachelorscriptie elektronisch wordt gecontroleerd op fraude en plagiaat door de eerste begeleider. Studenten moeten hun scriptie in digitale vorm aanleveren bij het onderwijssecretariaat ten behoeve van archivering. Zonder beschikking over een digitale versie van de scriptie zal er geen bul worden uitgereikt. 4. Alle overige schriftelijke opdrachten en/of werkstukken kunnen (elektronisch) gecontroleerd worden op fraude en plagiaat. Studenten zijn verplicht hieraan mee te werken.

11 1. De examencommissie stelt de uitslag en de datum van het afsluitend examen vast, indien zij heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. De student vraagt het examen aan volgens de procedure beschreven in de Regels en Richtlijnen. 2. Er zijn voor het Bachelor examen 12 examendata per studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. 3. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 4. De examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift het vaststellen van de datum van het afsluitend examen uitstellen. 5. De examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de examencommissie besluiten dat dit op het getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie cum laude. Overige judicia worden vermeld op het diplomasupplement. 6. Cum laude bachelorexamen. a. De examencommissie kan bij het bachelorexamen het predikaat cum laude toekennen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: I. het gewogen gemiddelde judicium van alle examenonderdelen in het tweede en derde bachelorjaar is hoger dan 8,0; II. het judicium voor het bacheloronderzoek is ten minste een 8,0; III. geen examenonderdeel heeft een judicium lager dan 7,0. b. Resultaten die niet met een cijfer zijn gehonoreerd, worden niet in de berekening van het gewogen gemiddelde judicium opgenomen. c. Er volgt geen automatische toekenning. De examencommissie houdt rekening met cijferopbouw en studievoortgang bij de bepaling van de toekenning. d. De examencommissie kan in zeer uitzonderlijke gevallen het predikaat cum laude toekennen ook indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. Artikel 5.14 Graad Aan de student die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. Artikel 5.15 Honoursdiploma Indien het honoursprogramma als bedoeld in artikel 3.10 met goed gevolg is afgesloten, wordt een afzonderlijk certificaat uitgereikt waarop dit is vermeld. Artikel 5.16 Getuigschriften en verklaringen 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een diplomasupplement in het Engels uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 2. Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel 5.17 Toegang tot aansluitende masteropleiding 1. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociologie van de UvA wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de masteropleiding Sociologie en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de Nederlandstalige variant van die masteropleiding. Voor toelating tot de Engelstalige specialisaties gelden de volgende specifieke ingangseisen: a. Comparative Organisation and Labour Studies: studenten hebben ten minste 10 EC theorie op het gebied van Arbeid/Organisatie behaald b. Social Problems and Social Policy: studenten hebben ten minste 10 EC theorie op het gebied van Burgerschap behaald c. Cultural Sociology: studenten hebben ten minste 10 EC theorie op het gebied van Cultuursociologie behaald d. Urban Sociology: studenten hebben ten minste 10 EC op het gebied van Stadssociologie behaald

12 e. Migration and Ethnic Studies: studenten hebben ten minste 10 EC op het gebied van Migratie/Etniciteit behaald f. Gender, Sexuality and Studies: studenten hebben ten minste 10 EC op het gebied van Gender/Sexuality behaald 2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociologie van de UvA met het aanvullende examen Academic English van het College Sociale Wetenschappen dan wel vrijstelling hiervan wordt geacht te beschikken over de aanvullende taalvaardigheid die vereist is voor mogelijke toelating tot de Engelstalige specialisaties van de masteropleiding Sociologie en wordt uit dien hoofde toegelaten tot die specialisaties van de masteropleiding. Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via Studieweb/SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel. Op verzoek zal de student een overzicht verschaft worden van door hem of haar behaalde resultaten. Artikel 6.2 Studiebegeleiding Ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in de studiegids. Artikel 6.3 Studieadvies propedeuse 1. Aan het einde van het eerste jaar ontvangt elke student een schriftelijk advies over voortzetting van de opleiding. 2. Studenten kunnen gedurende het eerste jaar van hun studie aanspraak maken op begeleiding door een mentor uit de wetenschappelijke staf. Elke student heeft recht op twee persoonlijke gesprekken met de mentor. Artikel 6.4 Judicium abeundi 1. Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of de examencommissie in uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de inschrijving van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 2. Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het eerste lid, stelt de examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de student onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De examencommissie of de decaan brengt geen advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de betrokken student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in deze regeling. Artikel 7.2 Overgangsbepaling Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deze regeling een of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. Artikel 7.3 Wijzigingen 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan gehoord de opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. Artikel 7.4 Bekendmaking

13 De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de regels en richtlijnen van de Examencommissie als bedoeld in artikel 7.12b van de wet. De regeling staat vermeld in de digitale studiegids (www.studiegids.uva.nl) en is te vinden via Artikel 7.5 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen op 12 juli 2011.

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v 2008-2009 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen www.io.tudelft.nl Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

(art. 7.13 en 7.59 WHW)

(art. 7.13 en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie