INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting Doel Vermogen Bestuur Directie en adviseurs 3 B.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B."

Transcriptie

1 INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting Doel Vermogen Bestuur Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december Resultatenrekening over Overzicht werkkapitaal 9 4. Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening 15-17

2 A. FINANCIEEL VERSLAG 1. Alqemeen 1.1 Oprichting De stichting Hulpfonds Het Roessingh is opgericht bij notarible akte d.d. 31 december De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Enschede. 1.2 Doel De stichting heeft ten doel het verlenen van financide steun aan de stichtingen Revalidatiecentrum Het Roessingh en Edukint, beiden gevestigd in Enschede. Tevens worden activiteiten door en ten behoeve van patibnten van deze stichtingen financieel ondersteund, één en ander in de ruimste zin. 1.3 Vermoqen Het vermogen van de stichting bestaat uit: a. het bij het vaststellen van de statuten aanwezige kapitaal b. schenkingen, erfstellingen en legaten c. rente van beleggingen en verder te genieten inkomsten d. andere baten 2

3 1.4 Bestuur Naam Bestuurslid Woonplaats Functie Dhr. E.R. Wieldraayer Enschede Voorzitter Dhr. J. Langeler Goor Secretaris/penningmeester Dhr. J. Feijen Hengelo Lid Dhr. H. Bijleveld Borne Lid Mevr. C. Huijbregts Glane Lid 1.5 Directie en adviseurs Dhr. P. Windt Oldenzaal Directeur Dhr. H.van Delden Borne Adviseur Dhr. H. Spies Almelo Adviseur 3

4 B. JAARBERICHT

5 B.I JAARVERSLAG Alqemeen Om de in de statuten omschreven doelstelling te kunnen realiseren, heeft het bestuur in haar vergadering van 7 juli 2012, de volgende bedragen toegekend: Onderstaande bijdragen zijn vastgesteld: - Budget particulieren Bijdragen revalidatiecentrum Bijdragen onderwijscentrum Bijdragen externe instelling Bijdrage Steun het Roessingh Totaal activiteiten Beleqqinqen De beleggingen van het Hulpfonds worden door de ING-Bank beheerd Het bestuur van de stichting hulpfonds heeft gekozen voor de comfort strategie het gekozen beleggingsprofiel bestaat uit beleggingen in zakelijke waarden voor 50% en vastrentende waarden 50% Exploitatieresultaat De resultatenrekening 2012 werd afgesloten met een voordelig saldo, groot Dit resultaat is als volgt over de reserves verdeeld: - Algemene reserve - Leerstoel revalidatietechniek Enschede, 4 juni 2013 Het Bestuur 5

6 B.II JAARREKENING 6

7 B.II.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (Na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIVA Financide activa - Lening Effecten Lening Roessingh Vastgoed B.V Totaal vaste activa Vlottende activa - Debiteuren Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermocien - Stichtingskapitaal Algemene reserve Leerstoel Revalidatietechniek Totaal Eigen vermogen Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

8 B.II.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN Schenkingen, donateurs, etc Rente/dividend Baten voorafgaande jaren Opbrengst beleggingen Koersverschillen effecten Totaal LASTEN Activiteiten: - Bijdragen particulieren Bijdragen revalidatiecentrum Bijdragen onderwijscentrum Bijdragen externe instelling Bijdragen Steun het Roessingh Totaal activiteiten Beheerskosten Totale lasten Resultaat

9 B.I1.3. Overzicht werkkapitaal (x 1.000) Onderstaand is de berekening van het werkkapitaal weergegeven Beschikbare middelen op lange termijn Eigen vermogen Op lange termijn vastgelegd Vaste activa Werkkapitaal (per saldo) 7 65 Dit saldo is als volgt samengesteld - Diverse vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal 23 65

10 B.II.4 TOELICHTING OP DE BALANS Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het verkrijgen van financide middelen teneinde deze te verstrekken aan de in de statuten beschreven doelgroepen. Alqemene qrondslacien voor de opstelling van de iaarrekeninq De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Grondslagen voor waarderinq van activa en passiva en voor de bepalinq van het resultaat. Effecten De verantwoorde effecten worden gewaardeerd op basis van beurskoers ultimo boekjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

11 ACTIVA 1.1 Vaste active Financide vaste activa Lening u/g: Betreft renteloze lening aan Het Roessingh met afloopdatum 1 juli 2016 Effecten: Balans per 1 januari Mutaties in 2012 : Bij: - Mutatie beleggingsrek Aankoop effecten Uitkeringen Koerswinst Af: - Kosten betaalde bronbelasting Verkoop effecten Stortingen en onttrekkingen Balans per 31 december De effecten zijn gewaardeerd op beurswaarde. Voor een specificatie van de effecten wordt verwezen naar bijiage 1. Lening: Betreft lening KPC gebouw (6%) aan Roessingh Vastgoed B.V. met afloopdatum 29 januari

12 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Roessingh 0 0 Dividend belasting Rente!ening vastgoed Overig, Lening Voogdsgeerd Liguide middelen ABN AMRO ING ING ING ING

13 PASSIVA 2.1 Eicien vermocien Stichtingskapitaal Conform balans per 31 december Algemene reserve: Balans per 1 januari Mutaties: Bij: Resultaat boekjaar Leerstoel Revalidatietechniek Betreft afgezonderd vermogen uit de opgeheven stichting Roessingh Prijsvraag, waarvan bij bestuursbesluit van 8 februari 1982 het vruchtgebruik toekomt aan de Stichting Bijzondere Leerstoel Revalidatietechniek In 2010 is door het Bestuur besloten om dit bedrag in 3 jaalijkse (2010, 2011 en 2012) termijnen van te bestemmen voor de Leerstoel TST van Mevr. M. Vollenbroek Bestemming resultaat Algemene reserve Leerstoel Revalidatietechniek

14 Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen: - Onderwijscentrum Revalidatiecentrum Externe instellingen Diversen 51 Bijdragen particulieren 231 Accountantskosten Totaal nog te betalen bedragen Overlopende passiva: - Overige Totaal overlopende passiva

15 B.II.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER BATEN 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2011 Werkelijk 1.1 Opbrencsten Schenkingen etc Donateurs Rente/dividend Couponrente Dividend Rente deposito/lening Baten voomaande iaren Niet uitgekeerde toezeggingen Koersverschillen Koersverschillen effecten Totale baten

16 2. LASTEN 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2011 Werkelijk 2.1 Bildragen particulieren Bildragen Revalidatiecentrum bijdrage versieringen kerst/pasen voorlichtingsfilm het Roessingh HF project Evolutions (7946) Scomosi training Saebo Flex spalk Project fotoboek Handbikebattle Bijdrage leerstoel RRD Biidraqen Onderwiiscentrum lnrichting Sl-ruimte Skikamp E-Hockey Aanp stoel Hummelink Video conf kit Vrijwillige ouderbijdrage e boekenpakket Transporteren

17 2. LASTEN 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2011 Werkelijk Transport Bijdraqen externe instellingen Project Buurke (7975) Manege ruiterkamp Bijdrage projecten steun het Roessinqh 3001 TV/DVD Kast Projectiescherm TripTrap Stoelen (kinderhoek) Beheerskosten Bankkosten/bewaarloon Administratiekosten Accountantskosten Bestuurskosten 200 Overig Totale lasten Totale baten Totale lasten Resultaat

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie