Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft, Overwegende dat, de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren samenwerken op het terrein van werk en inkomen op de locatie van het Werkplein regio Helmond; de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en Laarbeek al samenwerken bij de behandeling van bezwaarschriften op dat terrein door de instandhouding van een regionale bezwaarschriftencommissie; de gemeente Gemert-Bakel te kennen heeft gegeven vanaf 2015 ook gebruik te willen maken van de regionale bezwaarschriftencommissie terwijl de gemeenten Asten en Someren te kennen hebben gegeven hieraan niet deel te willen nemen; het jaar 2015 als overgangsjaar zal worden benut voor de inrichting van het Werkbedrijf waarbij zal worden aangesloten bij de huidige infrastructuur van het Werkplein Regio Helmond en het openbaar lichaam Atlant Groep dat belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en het aanbieden in stand houden van een dienstenpakket op het gebied van arbeids(re)integratie; dat bij de inrichting de positionering van de huidige bezwaarschriftencommissie wordt heroverwogen; de opgedane ervaringen leren dat een doelmatiger behandeling van bezwaarschriften bewerkstelligd kan worden door de instelling van een gezamenlijke bezwarencommissie die werkzaam zal zijn ten behoeve van alle bij het Werkplein regio Helmond aangesloten gemeenten en waarbij de ambtelijke ondersteuning geschiedt door medewerkers van het Werkplein regio Helmond; de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de beslissing op de ingediende bezwaarschriften blijft berusten bij elk der bevoegde bestuursorganen van de bij Werkplein regio Helmond aangesloten gemeenten; voor het aangaan van deze ( vernieuwde) samenwerkingsovereenkomst toestemming is verleend door de raden van de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek Gelet op artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht; Besluiten: aan te gaan de navolgende Samenwerkingsovereenkomst tussen Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 inzake de instelling respectievelijk voortzetting van de Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne 2015 BV/VBJZ/FC

2 Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond, welke samenwerkingsovereenkomst aangemerkt wordt als een lichte gemeenschappelijke regeling, luidende als volgt: Artikel 1 Doel van de regeling. 1. De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de samenwerking te structuren tussen de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek bij de behandeling van bezwaarschriften tegen de namens de genoemde colleges, door de daartoe gemandateerde ambtenaren, genomen primair besluiten in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en aanverwante wetgeving, waarvan de uitvoering is neergelegd bij het Werkplein regio Helmond. Hiertoe wordt door burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond ingesteld, die werkzaam is ten behoeve van alle genoemde gemeenten. 2. Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan tot het tijdstip van het inwerkingtreden van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel. Artikel 2 Reglement Bezwaarschriftencommissie Werkplein Regio Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond dragen, gehoord de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, zorg voor de vaststelling van het reglement Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 2015, welke commissie tot taak krijgt de behandeling van alle bezwaarschriften tegen primaire besluiten in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en aanverwante wetgeving waarvan de uitvoering is neergelegd bij het Werkplein regio Helmond. In het reglement wordt geregeld: a. Het aantrekken van voldoende en gekwalificeerde leden van de Regionale bezwaarschriftencommissie om de wettelijke taken zoals omschreven in het reglement Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 2015 naar behoren uit te voeren; b. De onverenigbaarheid van het raadslidmaatschap, het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders en het zijn van ambtenaar bij een van de deelnemende gemeenten met het lidmaatschap van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond. c. De zittingsduur van de leden van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond; d. Het toekennen van een onkostenvergoeding aan de leden van de Regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein; e. Het voorzien in huisvesting van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond; f. De regeling van de secretariële ondersteuning van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond door burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; g. De werkwijze van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond; h. Het conform de wettelijke termijn zorgvuldig bewaren van de (digitaal opgenomen) gespreksverslagen van zittingen van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond en de door de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond opgemaakte adviezen. 2. Het reglement Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 2015 kan door burgemeester en wethouders van Helmond gewijzigd worden, gehoord de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Bij wijziging van het reglement zal het gewijzigde reglement weer opnieuw moeten worden vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten. 3. Gelijktijdig met het bekendmaken van het inwerking treden van deze regeling vervalt het Reglement Bezwaarschriftencommissie Werkplein Regio Helmond Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne 2015 BV/VBJZ/FC

3 Artikel 3 Taken Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond De Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond zal de volgende taken vervullen: a. Het behandelen van ingediende bezwaarschriften op grond van een namens de deelnemende gemeenten genomen primair besluit in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en aanverwante wetgeving waarvan de uitvoering is neergelegd bij het Werkplein regio Helmond, tenzij zulks voor een of meer gemeenten expliciet is uitgesloten in het reglement Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 2015; b. Het (digitaal) vastleggen van de zittingen als mede het opmaken van schriftelijke adviezen naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift; c. Het opmaken van een jaarverslag van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond dat toegezonden wordt aan alle college van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan deze regeling. Artikel 4 Informatie Door de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond zal per kalenderjaar een jaarverslag worden opgemaakt dat toegezonden wordt aan alle colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten Hierin is in elk geval opgenomen: a. het aantal ingediende bezwaarschriften per kalenderjaar per gemeente; b. de behandeltermijnen van de ingediende bezwaarschriften en de tijdigheid per gemeente; c. de aard/inhoud van de uitgebrachte adviezen; d. conclusies en aanbevelingen voor de toekomst. Artikel 5 Financiering Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 1. De kosten verbonden aan het functioneren van de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond worden opgenomen in de programmabegroting en de jaarrekening van de gemeente Helmond. 2 De gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek zijn aan de gemeente Helmond een onkostenvergoeding verschuldigd per behandelde casus door de Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond. 3. De verschuldigde onkostenvergoeding per casus is opgebouwd uit de navolgende componenten, waarbij wordt uitgegaan van een bezettingsgraad bij de zittingen van % (5 casussen per zitting): a. Kosten secretaris (4 uur salariskosten inclusief 60% overhead); b. Kosten voorzitter Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond ( 225,00 per zitting en 10% t.b.v. reiskosten en 40% t.b.v. overhead per zitting gedeeld door 5 casussen per zitting); c. Kosten 2 leden Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond ( 175,00 per zitting en 10% t.b.v. reiskosten en 40% t.b.v. overhead per lid per zitting gedeeld door 5 casussen per zitting). 4. Deze onkostenvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de door het gemeentebestuur Helmond vastgestelde jaarlijkse indexeringen voor arbeids- en overige kosten als mede de bezettingsgraad bij de zittingen. 5. De afnemende gemeenten zullen per kwartaal een bevoorschotting betalen aan de gemeente Helmond. De bevoorschotting is gebaseerd op ervaringscijfers van het voorafgaande kalenderjaar. Na afloop van ieder kalenderjaar zal per gemeente een eindafrekening Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne 2015 BV/VBJZ/FC

4 plaatsvinden, bestaande uit daadwerkelijke onkostenvergoeding in dat kalenderjaar minus bevoorschotting. Artikel 6 Archiefbescheiden 1. De ambtenaren van de gemeente Helmond, die werkzaam zijn binnen de afdelingen Werk en Inkomen en Documentaire Informatie Voorziening hebben uit hoofde van hun functie het recht inzage te hebben in de dossiers van klanten van het Werkplein regio Helmond, die een bezwaarschrift, beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening hebben ingediend. 2. De archiefbescheiden betreffende zaken welke op het moment van inwerkingtreding van deze samenwerkingsovereenkomst nog niet ter behandeling zijn voorgelegd aan een bezwaarschriftencommissie in een van de deelnemende gemeenten worden ter beschikking gesteld aan de afdeling Werk en Inkomen. Van de terbeschikkingstelling wordt door de betreffende deelnemende gemeente een verklaring opgemaakt, inhoudende een specificatie van de terbeschikkinggestelde bescheiden. 3. De archiefbescheiden betreffende zaken die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze samenwerkingsovereenkomst reeds zijn afgedaan blijven, tot hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats of tot het moment dat de vernietigingstermijn is bereikt, berusten onder het archiefvormend onderdeel van de betreffende deelnemende gemeente. Indien noodzakelijk voor de taakuitvoering van het Werkplein Helmond worden zij aan de gemeente Helmond ter beschikking gesteld conform het bepaalde in het tweede lid. 4. De deelnemende gemeenten machtigen de gemeente Helmond tot vernietiging van de onder haar berustende archiefbescheiden, voor zover deze zijn omschreven in vernietigingslijsten krachtens de Archiefwet 1962 of selectielijsten als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet Artikel 7 Geschillenbeslechting Geschillen omtrent de toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst, in de ruimste zin, tussen de besturen van de deelnemende gemeenten worden beslist door gedeputeerde staten rekening houdend met het bepaalde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikel 8 Inwerkingtreding, duur en opzegging 1. Deze regeling treedt in werking na verkregen toestemming van de raden van de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek en de daarop volgende instemmingsbesluiten van de college van burgemeester en wethouders van voornoemde gemeenten. Nadien wordt de datum van inwerkingtreding bepaald door het college van burgemeester en wethouders van Helmond, welke datum gelegen is binnen 14 dagen na ontvangst van het laatste instemmingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Helmond informeert de colleges van burgemeester en wethouders van de andere deelnemende gemeenten over de datum van inwerkingtreding. 2. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 blijft de thans geldende samenwerkingsovereenkomst voor de instandhouding van een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie tussen de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en Laarbeek van kracht. Bij inwerkingtreding vervalt de thans geldende samenwerkingsovereenkomst voor de instandhouding van een gezamenlijke Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne 2015 BV/VBJZ/FC

5 bezwaarschriftencommissie tussen de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en Laarbeek. 3. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode tot het tijdstip van het inwerkingtreden van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel. 4. Opzegging van deze samenwerkingsovereenkomst dient te geschieden voor 1 juli van het lopende kalenderjaar door schriftelijke berichtgeving aan de deelnemende gemeenten. 5. Uittreding gaat in met ingang van 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. Artikel 9. Wijziging 1. Deze samenwerkingsovereenkomst kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en na verkregen toestemming van de gemeenteraden van de betrokken gemeenten Een voorstel tot wijziging kan door elk der deelnemende gemeenten afzonderlijk worden gedaan. 2. De wijziging treedt in werking na bekendmaking. Artikel 10. Opheffing en gevolgen uittreding van een gemeente 1. Deze regeling kan worden opgeheven na een daartoe strekkend besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Een voorstel tot wijziging kan door elk der deelnemende gemeenten afzonderlijk worden gedaan. 2. De opheffing treedt in werking na bekendmaking. 3. Wanneer de deelnemende gemeenten besluiten tot opheffing van de regeling dan wel een van de gemeenten besluit tot stopzetten van de samenwerking, zal in onderling overleg bezien worden of er sprake is van daaruit voortvloeiende kosten en, zo ja, hoe deze kosten over de deelnemende gemeenten verdeeld moeten worden dan wel aan uittredende gemeente doorberekend moeten worden. Artikel 11 Bekendmaking De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de inwerkingtreding van de regeling of van besluiten tot wijziging, opheffing, toetreding en uittreding. Artikel 12. Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als: Samenwerkingsovereenkomst Regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio Helmond Toestemming is verleend tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling door de raden van de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert Bakel. Helmond en Laarbeek Helmond, Laarbeek, De gemeenteraad van Deurne De voorzitter 1.De gemeenteraad van Laarbeek De voorzitter Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne 2015 BV/VBJZ/FC

6 De griffier De griffier Helmond, 2.Burgemeester en wethouders De burgemeester Laarbeek, 2.Burgemeester en wethouders De burgemeester De secretaris De secretaris Geldrop-Mierlo, Gemert - Bakel, De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo 1.De gemeenteraad van Asten De voorzitter De voorzitter De griffier De griffier Geldrop-Mierlo, Gemert - Bakel, 2.Burgemeester en wethouders De burgemeester 2.Burgemeester en wethouders De burgemeester De secretaris De secretaris Deurne, De gemeenteraad van Deurne De voorzitter De griffier Deurne, 2.Burgemeester en wethouders De burgemeester De secretaris Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne 2015 BV/VBJZ/FC

7 1 REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Gehoord de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert-Bakel en Laarbeek; Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Besluiten Vast te stellen het Reglement bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. deelnemende gemeenten: de gemeenten Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek; b. bestuursorgaan: het gemeentelijk bestuursorgaan van een van de deelnemende gemeenten, dat het bestreden besluit heeft genomen; c. commissie: de bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond; d. bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift heeft ingediend bij dit bestuursorgaan; e. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij het door het bestuursorgaan te nemen besluit is betrokken; f. wet: de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 2 Bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond De bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond heeft tot taak het adviseren van het bestuursorgaan van de gemeenten Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert- Bakel, Helmond en Laarbeek ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften op grond van een namens dit bestuursorgaan genomen primair besluit in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en aanverwante wetgeving, waarvan de uitvoering is neergelegd bij het Werkplein regio Helmond. Artikel 3 Samenstelling commissie 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste 2 leden. 2. De leden en de voorzitter worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. 3. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond benoemen overeenkomstig het tweede lid een aantal plaatsvervangende leden. 4. De voorzitter en de leden mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van een van de deelnemende gemeenten, en mogen geen banden hebben bij een in een van de deelnemende gemeenten werkzame belangenorganisatie of advocatenkantoor. 5. De commissie wijst de vervanger van de voorzitter aan. 6. Het bepaalde in artikel 3 en 5 van Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 4 Secretariaat In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door de afdelingsmanager van de afdeling SE.WI van de gemeente Helmond. Artikel 5 Zittingsduur 1. De leden van de commissie worden benoemd voor de duur van 4 jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. 2. Een lid treedt af indien hij een of meer van de functies vervult als genoemd in artikel 3, vierde lid van dit reglement. 3. De leden van de commissie kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop het ontslag is ingediend of zoveel eerder als in de opvolging is voorzien. Versie BV/VBJZ/FC

8 2 4. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond kunnen te allen tijde een lid, anders dan op eigen verzoek, ontslag verlenen op zwaarwegende gronden en een ander lid in zijn plaats benoemen. 5. Tussentijdse benoeming vindt plaats voor de resterende zittingsduur van de commissie. 6. Bij het bepalen van de zittingsduur wordt als maatstaf genomen het tijdstip van benoeming op grond van het Reglement bezwaarschriftencommissie Werkplein Regio Helmond Artikel 6 Toezending bezwaarschrift aan commissie Het bezwaarschrift met de daarbij behorende stukken en verweerschrift worden door het bestuursorgaan onverwijld digitaal in handen van de secretaris van de commissie gesteld. Artikel 7 Vooronderzoek 1. De secretaris van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. De gevraagde inlichtingen worden onverwijld verstrekt. 2. De secretaris kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen om in verband daarmede ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist. 3. De secretaris onderzoekt of het bezwaarschrift zonder hoorzitting in der minne kan worden geschikt. De secretaris verricht hiertoe de nodige handelingen. 4. Indien in het bezwaarschrift gesteld wordt dat het is ingediend namens of mede namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en daarbij geen schriftelijke machtiging van die andere natuurlijke persoon of rechtspersoon is overgelegd, wijst de secretaris de bezwaarmaker op dit verzuim en stelt hij hem in de gelegenheid dit verzuim te herstellen, binnen een door de secretaris te stellen termijn. 5. Het vierde lid is niet van toepassing in het geval de gemachtigde als advocaat of procureur is ingeschreven. 6. Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter de indiener van het bezwaarschrift een termijn te stellen, waarbinnen het verzuim in de zin van het niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld (artikel 6:6 Awb). 7. Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter stukken naar de gemachtigde te zenden (artikel 6:17 Awb). 8. Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter alle op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen (artikel 7:4, tweede lid Awb). 9. Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter stukken niet ter inzage te leggen als geheimhouding geboden is (artikel 7:4, zesde lid Awb). 10. Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter te besluiten om bij afzonderlijk horen belanghebbenden niet op de hoogte te brengen van het verhandelde tijdens de zitting (artikel 7:6, vierde lid Awb). Artikel 8 Hoorzitting 1. De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting, waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen. 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan. Artikel 9 Oproeping belanghebbenden De secretaris nodigt belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit. Artikel 10 Quorum Voor het houden van een zitting als bedoeld in artikel 9 is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is. Artikel 11 Niet deelneming aan de behandeling De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien zij, direct of indirect persoonlijk belang hebben bij het te nemen besluit. Versie BV/VBJZ/FC

9 3 Artikel 12 Openbaarheid van de zitting 1. De hoorzitting is openbaar. 2. De voorzitter beslist uit eigen beweging of op het verzoek van een van de aanwezige leden of van de belanghebbende om de hoorzitting met gesloten deuren te laten plaatsvinden. Artikel 13 Verslaglegging 1. Van het verhandelde ter zitting wordt een digitale opname gemaakt. 2. Op verzoek van belanghebbende of indien beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op het bezwaarschrift, wordt van de digitale opname een schriftelijk verslag gemaakt. Artikel 14 Opnieuw horen 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, dan kan de voorzitter dit onderzoek houden. 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden. 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op het verzoek. 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen van dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 15 Raadkamer en advies 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar aan het bestuursorgaan uit te brengen advies. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dit verlangt. 2. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. Artikel 16 Uitbrengen van het advies 1. Het advies wordt schriftelijk aan het bestuursorgaan uitgebracht. 2. Indien naar het oordeel van de secretaris de termijn, die in artikel 7:10 van de wet voor de afhandeling van een bezwaarschrift is gesteld, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing door het bestuursorgaan, verdaagt hij namens het bestuursorgaan tijdig de beslissing. Artikel 17 Beslissing Het bestuursorgaan zendt de secretaris een afschrift van zijn beslissing op het bezwaarschrift. Artikel 18 Jaarverslag De commissie brengt jaarlijks een verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten van haar werkzaamheden. Artikel 19 Inwerkingtreding en overgangsrecht 1. Dit reglement treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug naar 1 januari Dit reglement is van toepassing op alle op 1 januari 2015 en daarna ingekomen bezwaarschriften en op alle voor 1 januari 2015 ingekomen bezwaarschriften waarvoor nog geen hoorzitting heeft plaatsgevonden. 3. Dit reglement vervangt het bestaande reglement, dat wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van het Reglement bezwaarschriftencommissie Werkplein regio Helmond 2015 Bekend gemaakt op: De gemeentesecretaris: Vastgesteld door het college van de gemeente Helmond op de burgemeester, de secretaris, Versie BV/VBJZ/FC

10 4 Bekend gemaakt op: de gemeentesecretaris, Vastgesteld door het college van de gemeente Geldrop - Mierlo op de burgemeester, de secretaris, Bekend gemaakt op: De gemeentesecretaris, Vastgesteld door het college van de gemeente Gemert Bakel op de burgemeester, de secretaris, Bekend gemaakt op: De gemeentesecretaris, Vastgesteld door het college van de gemeente Helmond op de burgemeester, de secretaris, Bekend gemaakt op: De gemeentesecretaris, Vastgesteld door het college van de gemeente Laarbeek op de burgemeester, de secretaris, Versie BV/VBJZ/FC

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 51 Besluit: B&W 1 maart 2011 Gemeenteblad REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKPLEIN REGIO HELMOND 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne,

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Format verordening raad

Format verordening raad Format verordening raad Organisatie: Gemeente Westerkwartier Organisatietype Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Beleidsonderwerp: Gemeente Gemeenteraad Maak een keuze (meerdere mogelijk):

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN Stuurgroep RUD Groningen Januari 2013 1 Tekst van de regeling Gelezen het voorstel van de stuurgroep RUD; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 29 mei 2007, nummer ; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem,

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem, CVDR Officiële uitgave van Hattem. Nr. CVDR27173_2 24 oktober 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging No. : 77 Onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften 2010 De raad,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Sector : I Nr. : 07/54.14 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14: gelet op het bepaalde in artikel 84 van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde.

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde. *ZEACDE7AFA2* RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : Stuurgroep Datum raadsvergadering : 2 januari 2018 Portefeuillehouder : Volgnummer : 13.01. Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Gemeenteblad Texel 2016 nr 30 datum 19-feb-16 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Texel en Hollands Kroon Commissie Bezwaarschriften Verordening Vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-479 titel: Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017) De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard ONTWERP-BESLUIT Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; gezien de voordracht van 16

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 1:5 en 7:13 van de Algemene

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Verordening commissie bezwaarschriften 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. Commissie: De ingevolge artikel 7:13 Algemene wet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 (opgenomen in Hoofdstuk 30 van het Handboek Governance) HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. ARTIKEL 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gemeente Verordening Onderwerp: Verordening bezwaarschriften 2018 Commissie BBVnummer: 1288490 Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1293411 Openbaar Verordening bezwaarschriften 2018 De raad, het college

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen

Overzicht van wijzigingen Overzicht van wijzigingen Artikel (oude verordening): Artikel (nieuwe verordening): Aard van de wijziging: Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Verwerend orgaan: bestuursorgaan

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010

Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010 Verordening commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 2010 Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, ieder

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Aan: Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO-MBO Helmond-Peelland i.o. Dagelijks bestuur Datum: 1 september 2013

Aan: Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO-MBO Helmond-Peelland i.o. Dagelijks bestuur Datum: 1 september 2013 Aan: Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO-MBO Helmond-Peelland i.o. Van: Dagelijks bestuur Datum: 1 september 2013 Onderwerp: Instellen bezwaarschriftencommissie Beslispunten

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Lansingerland 2015 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Reglement behandeling bezwaarschriften Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Het Reglement behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Reglement Bezwaaradviescommissie

Reglement Bezwaaradviescommissie Reglement Bezwaaradviescommissie Inleiding Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid Utrecht (voortaan: SWV Zuid Utrecht) van kracht. SWV Zuid

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 24 april 2018;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 24 april 2018; /;:ente,,/ ~en Helder ~ Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 4 juni 2018 Besluit nummer : RB18.0031 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Den Helder 2018 De raad, het college van

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Tekst modelverordening Tekst huidige verordening Voorstel nieuwe verordening 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Gedeputeerde Staten; Gelet op artikel 82 Provinciewet, in verbinding met artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Reglement behandeling bezwaarschriften Commissie Sociaal Domein gemeente Breda 2017

Reglement behandeling bezwaarschriften Commissie Sociaal Domein gemeente Breda 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Breda Nr. 78463 11 mei 2017 Reglement behandeling bezwaarschriften Commissie Sociaal Domein gemeente Breda 2017 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR119865_1. Reglement op de commissie sociale zekerheid

CVDR. Nr. CVDR119865_1. Reglement op de commissie sociale zekerheid CVDR Officiële uitgave van Breda. Nr. CVDR119865_1 17 oktober 2017 Reglement op de commissie sociale zekerheid Artikel 1 Definities 1. College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda;

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie