út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers;"

Transcriptie

1 Nr. De ried fan de gemeente Menameradiel; út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers; dat it needsaaklik is dat it ferlienen fan subsydzjes yn de gemeente Menameradiel bart neffens de bepalings fan de subsydzjetitel yn de Algemene wet bestuursrecht; sjoen it útstel voorstel fan boargemaster en wethâlders d.d. 27 septimber 2011; sjoen de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; beslút: fêst te stellen de Subsidieverordening gemeente Menameradiel. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Gemeente: de gemeente Menameradiel b. Gemeenteraad: de raad van de gemeente c. College: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente d. Activiteit: handelen of nalaten, waarmee een gemeentelijk beleidsdoel wordt nagestreefd, op basis waarvan de subsidieontvanger subsidie ontvangt of kan ontvangen e. Activiteitenplan: een overzicht van de door de subsidieontvanger voorgenomen activiteiten, uit te voeren binnen een aangegeven termijn f. eenmalige subsidie: een subsidie die eenmalig wordt verstrekt voor in beginsel eenmalige en kortdurende activiteiten g. investeringssubsidie: een subsidie die wordt verstrekt in de vorm van of een renteloze lening of een bedrag ineens en die bedoeld is een bijdrage te leveren in de kosten van aanschaf van goederen of de kosten van nieuwbouw, verbouw en groot onderhoud van een accommodatie (dus géén inrichting) h. structurele subsidie: een subsidie voor activiteiten die in beginsel van onbepaalde duur zijn i. instelling: een rechtspersoon - al dan niet met volledige rechtsbevoegdheid of een groepering van personen, die activiteiten verricht j. subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of instelling, die subsidie van het college ontvangt of daarop aanspraak heeft

2 k. rijksmonument: een als zodanig door de minister aangewezen onroerende zaak die dientengevolge is opgenomen in het register van rijksmonumenten overeenkomstig Hoofdstuk II, paragraaf 1, van de Monumentenwet l. wet: de Algemene wet bestuursrecht Artikel 1.2 Reikwijdte verordening Deze verordening is van toepassing op subsidiëring van activiteiten als bedoeld in artikel 1.1, sub d, tenzij een afzonderlijke rijks-, provinciale of gemeentelijke subsidieregeling van toepassing is. Artikel 1.3 Bevoegdheden van het college Het college is belast met de uitvoering en het toezicht op de naleving van deze verordening en besluit uit dien hoofde over de subsidieverstrekking. Artikel 1.4 Subsidieplafond 1. De raad kan bij de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting of op een ander passend moment subsidieplafonds vaststellen voor de verschillende activiteiten, waarvoor subsidies kunnen worden verstrekt. 2. Als de raad een subsidieplafond heeft vastgesteld, bepaalt hij daarbij, hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld met dien verstande dat voor aanvragen om eenmalige en investeringssubsidie (die volledig zijn ingediend) de volgorde van ontvangst bepalend is. Artikel 1.5 Subsidieontvanger 1. Voor subsidie komen alleen instellingen in aanmerking. 2. In afwijking van lid 1 kan het college besluiten in bijzondere gevallen ook natuurlijke personen voor subsidie in aanmerking te laten komen. Artikel 1.6 Eerste subsidieaanvraag Bij een eerste subsidieaanvraag overlegt de aanvrager, die een instelling is, tevens: a. een opgave van de samenstelling van het bestuur; b. indien het een instelling met volledige rechtsbevoegdheid betreft, een gewaarmerkt exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte van de instelling, waarin de statuten zijn opgenomen, en een gewaarmerkt exemplaar van het huishoudelijk reglement; Artikel 1.7 Subsidievorm en procedure 1. Voor een aanvraag voor een bepaalde subsidie wordt de procedure gevolgd die is omschreven in hoofdstuk 3 van deze verordening voor de subsidievorm die in hoofdstuk 2 bij de betreffende subsidie is vermeld dan wel nader in een beleidsregel van het college is aangeduid.

3 2. Indien een aanvraag wordt ingediend voor een subsidie, waarvoor in deze verordening geen wettelijke grondslag wordt geboden, bepaalt het college, welke procedure gevolgd wordt om tot besluitvorming te komen. HOOFDSTUK 2 SUBSIDIES, inhoudelijk Artikel 2.1 Wettelijke grondslag Het college kan in de vorm van de daarachter vermelde subsidievorm - subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten in het kader van a. sport: (in de vorm van een investeringssubsidie) b. cultuur: (in de vorm van een eenmalige of een structurele subsidie of een investeringssubsidie) c. zorg: (in de vorm van een eenmalige of structurele subsidie) d. jeugd- en jongerenwerk: in de vorm van een structurele subsidie of een investeringssubsidie) e. peuterspeelzalen: (in de vorm van een structurele subsidie) f. vorming en educatie: (in de vorm van een structurele subsidie) g. lokaal onderwijsbeleid: (in de vorm van een eenmalige of structurele subsidie) h. het instandhouden van rijksmonumenten: (in de vorm van een structurele subsidie of een investeringssubsidie ) i. (ver)bouw en onderhoud van dorpshuizen: (in de vorm van een investeringssubsidie) Artikel 2.2 Hoogte subsidie, algemeen 1. Bij de vaststelling van de subsidie kan het college rekening houden met een eigen bijdrage van de deelnemers aan de activiteit. 2. Voor zover van toepassing kan het aantal ingezetenen van de gemeente, die lid van de instelling zijn of deelnemen aan de activiteit, als één van de te hanteren criteria voor de bepaling van de subsidie genomen worden. Artikel 2.3 Hoogte subsidie, monumenten De investeringssubsidie voor de restauratie van een rijksmonument is ten hoogste 10% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van ,-. Artikel 2.4 Subsidiabele restauratiekosten monumenten Subsidiabele restauratiekosten, zoals ze zijn vastgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn de kosten van voorzieningen, die noodzakelijk zijn om een rijksmonument in stand te houden. Artikel 2.5 Weigeringgronden, algemeen

4 1. Naast de weigeringgronden vermeld in de wet kan de subsidieverlening in ieder geval worden geweigerd, indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat: a. de activiteiten van de aanvrager niet specifiek gericht zullen zijn op de gemeente of niet specifiek ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente; b. de subsidie niet of in onvoldoende mate besteed zal worden voor het doel, waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, het algemeen belang of de openbare orde; d. de aanvrager ook zonder subsidieverlening over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken of e. de subsidieverlening niet past binnen het beleid van de bestuursorganen van de gemeente. 2. De subsidieverlening wordt voorts geweigerd, a. in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur of b. indien de subsidieverstrekking aangemerkt zou moeten worden als een steunmaatregel in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die geacht moet worden verboden te zijn dan wel waarvoor goedkeuring van of een melding bij de Europese Commissie noodzakelijk is. 3. Indien geen voorafgaande beschikking tot subsidieverlening is gegeven, is het bepaalde in lid 1 van overeenkomstige toepassing voor de subsidievaststelling. Artikel 2.6 Aanvullende weigeringgrond investeringssubsidie In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.5 wordt de verlening van een investeringssubsidie tevens geweigerd, indien het college op basis van de aanvraag en de daarbij overgelegde andere documenten van oordeel is dat de aanschaf van goederen, de nieuwbouw, de verbouw, het groot onderhoud van een accommodatie, waar de aanvraag betrekking op heeft, ook zonder subsidie in verband met de vermogenspositie van de aanvrager of om andere redenen in redelijkheid mogelijk is. Artikel 2.7 Rechtstreekse verplichtingen op grond van de verordening, algemeen 1. De subsidieontvanger is verplicht tot de administratie van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten. 2. De administratie dient op een overzichtelijke wijze te worden gevoerd en toegankelijk te zijn voor door of namens het college uit te voeren controle. 3. De subsidieontvanger is verplicht alle administratieve bescheiden, die betrekking hebben op de subsidieverstrekking gedurende drie jaar na de vaststelling van de subsidie te bewaren met dien verstande dat de subsidieontvanger, die reeds op grond van artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is de administratie en de daartoe behorende bescheiden gedurende tien jaar te bewaren, een bewaarplicht van tien jaar heeft. 4. De subsidieontvanger beheert de tot zijn beschikking staande middelen zorgvuldig en treft maatregelen ter voorkoming van vermogensschade.

5 5. Ingeval van een investeringssubsidie is de subsidieontvanger verplicht de goederen of de accommodatie ten behoeve waarvan subsidie is verstrekt, als een goed huisvader te beheren en te onderhouden. Artikel 2.8 Aanvullende rechtstreekse verplichtingen op grond van de verordening, monumenten 1. De subsidieontvanger is verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na verlening van de subsidie met het restaureren te beginnen. 2. De subsidieontvanger is verplicht het monument na de subsidievaststelling verzekerd te houden onder een uitgebreide opstalverzekering, zodanig dat de kosten van herstel of herbouw steeds door de verzekering voldoende gedekt zijn. 3. In geval van schade is de subsidieontvanger verplicht tot volledig herstel dan wel herbouw van het gemeentelijke beeldbepalende object, ook indien daarvoor geen dekking van de verzekering bestaat. 4. Na voltooiing van de restauratiewerkzaamheden is de subsidieontvanger verplicht het monument na de subsidievaststelling te onderhouden in de staat, waarin het door het restaureren is gebracht. 5. Bij overdracht van het eigendom, het recht van erfpacht of het recht van opstal van het monument is de subsidieontvanger gehouden in de vorm van een kettingbeding van de rechtsopvolger te bedingen dat deze de verplichtingen jegens de gemeente op zich neemt, zoals omschreven in dit artikel. Artikel 2.9 Verplichtingen bij beschikking Het college kan naast de verplichtingen die in de artikelen 4:37, 4:38 en 4:39 van de wet genoemd zijn, in ieder geval aan het besluit tot subsidieverlening dan wel subsidievaststelling verplichtingen verbinden met betrekking tot: a. de kennis en ervaring van vrijwilligers en beroepskrachten, die werkzaam zijn voor de subsidieontvanger, voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten; b. de wijze waarop gebruikers, vrijwilligers en beroepskrachten worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de subsidieontvanger; c. de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten van de accommodatie, waar de gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd; d. het personeelsbeleid van de subsidieontvanger voor wat betreft het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden; e. de vorming van een reserve of een voorziening. Artikel 2.10 Verplichtingen bij beschikking voor instellingen 1. De subsidieontvanger, die een instelling is, kan naast het bepaalde in artikel 2.9 verplicht worden een zodanige administratie te voeren dat deze steeds een volledig en juist inzicht geeft in alle baten en lasten, bezittingen en schulden en overige rechten en verplichtingen. In de administratie worden in ieder geval alle gegevens opgenomen, die uit het oogpunt van subsidiëring van belang zijn. 2. De subsidieontvanger, die een instelling is, kan verplicht worden om, indien zij meerdere activiteiten uitvoert, de in de administratie opgenomen baten en lasten toe te rekenen aan deze activiteiten. De niet direct aan deze activiteiten toe te rekenen kosten worden volgens een bestendige gedragslijn verdeeld overeenkomstig de verdeelsleutel zoals opgenomen in de ingediende en goedgekeurde begroting.

6 3. Het boekjaar van de subsidieontvanger valt samen met het kalenderjaar, tenzij in de bijzondere wettelijke regeling of in de subsidiebeschikking anders is bepaald. Artikel 2.11 Tegengaan schenkingen door instellingen 1. Het is een subsidieontvanger behoudens vooraf verkregen toestemming van het college niet toegestaan om bedragen om niet aan derden ter beschikking te stellen. 2. Het college kan voorwaarden verbinden aan de in het eerste lid bedoelde toestemming. Artikel 2.12 Controle en inzage 1. Het college is bevoegd controle uit te oefenen op de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit(en) en op de naleving van de verplichtingen, waartoe de subsidieontvanger op grond van de wet, deze verordening en de subsidiebeschikking gehouden is. 2. De subsidieontvanger geeft desgevraagd de door het college aangewezen ambtenaren of andere personen inzage in zijn administratie en geeft hen alle inlichtingen, die voor de controle en voor de beoordeling van de gesubsidieerde activiteiten nodig zijn. Artikel 2.13 Meldingsplicht bij wijziging omstandigheden 1. De subsidieaanvrager doet zo spoedig mogelijk mededeling aan het college van feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de beslissing op de aanvraag. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd. 2. De gelijke meldingsplicht als omschreven in lid 1 geldt voor de subsidieontvanger in geval van feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. 3. De subsidieontvanger meldt in ieder geval een wijziging die zich in de bestuurssamenstelling voordoet. 4. De subsidieontvanger, die een instelling is, stelt het college in kennis van het voornemen tot statutenwijziging en de inhoud daarvan. 5. Een voornemen tot opheffing of fusie brengt de subsidieontvanger, die een instelling is, ten minste dertien weken voor het definitieve besluit wordt genomen ter kennis van het college. Artikel 2.14 Medewerking aan gemeentelijk onderzoek Een subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan een door of namens de gemeente ingesteld onderzoek op het beleidsveld, waar de activiteit van de subsidieontvanger op gericht is. Artikel 2.15 Vergoeding vermogensvoordeel Artikel 4:41 van de wet is van toepassing. De door de subsidieontvanger verschuldigde vergoeding voor verkregen vermogensvoordeel als gevolg van de verstrekte subsidie wordt bepaald met inachtneming van de artikelen 3:2 en 3:4 van de wet.

7 HOOFDSTUK 3 SUBSIDIES, procedureel Hoofdstuk 3, Afdeling 3.1 Procedure eenmalige subsidie Artikel Subsidieaanvraag 1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college. 2. Een aanvraag om een subsidie wordt ten minste acht weken voor de aanvang van de desbetreffende activiteit schriftelijk ingediend. Bij latere indiening kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. 3. De in het tweede lid bedoelde aanvraag gaat vergezeld van a. een beschrijving van de geplande activiteit en de beoogde prestaties, b. een gespecificeerde begroting met toelichting, c. de redenen, waarom deze activiteit alleen met behulp van gemeentelijke subsidie gerealiseerd kan worden, en d. een opgave van bij anderen aangevraagde of aan te vragen subsidie voor dezelfde activiteiten, met daarbij de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen. 4. Het college kan binnen een door hem te bepalen termijn de overlegging van andere stukken of anderszins nadere informatie verlangen, indien hij dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag nodig acht. Artikel Subsidieverlening en subsidievaststelling Het college neemt voorafgaand aan een besluit tot subsidievaststelling slechts een besluit tot subsidieverlening, indien hij dit nodig acht. Artikel Beslistermijn De beschikking op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag gegeven. Indien de in het eerste lid genoemde beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, kan het college zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. Artikel Verantwoordingsplicht zonder voorafgaande verleningsbeschikking 1. De subsidieontvanger is verplicht binnen dertien weken na afloop van de activiteit, waarvoor subsidie is verstrekt, verantwoording af te leggen aan het college door het overleggen van een financieel verslag en een activiteitenverslag 2. De verantwoordingsplicht als bedoeld in lid 1 is niet van toepassing op subsidieverstrekkingen die het bedrag van 1000,- niet te boven gaan. Artikel Vaststelling na voorgaande verleningsbeschikking 1. Indien de beschikking tot vaststelling van de subsidie voorafgegaan is door een beschikking tot subsidieverlening, is de subsidieontvanger verplicht binnen dertien

8 weken na afloop van de activiteit, waarvoor subsidie is verleend, verantwoording af te leggen aan het college. 2. De verantwoording dient in ieder geval te bestaan uit het overleggen van een financieel verslag en een activiteitenverslag. 3. De verantwoording als bedoeld in lid 2 wordt beschouwd als aanvraag tot vaststelling van de subsidie. 4. Het college stelt de subsidie vast binnen acht weken na de ontvangst van de in het derde lid vermelde verantwoording. 5. Indien de verantwoording als bedoeld in lid 2 niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn is ingediend, kan het college een termijn stellen binnen welke de verantwoording moet zijn ingediend. 6. Het college stelt de subsidie ambtshalve vast, indien na afloop van de in lid 5 gestelde nadere termijn de verantwoording niet is ontvangen. 7. Indien de in het zesde lid genoemde beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, stelt het college de subsidieontvanger hiervan in kennis, met vermelding van de termijn, waarbinnen de beschikking wel tegemoet gezien kan worden. Hoofdstuk 3, Procedure structurele subsidie (jaarlijks of meerjaarlijks) Hoofdstuk 3, Afdeling 2, paragraaf 1, Jaarlijkse of meerjaarlijkse aanvragen Artikel Jaarlijkse of meerjaarlijkse aanvraag Voor een structurele subsidie tot een bedrag van ten hoogste 3.500,- per jaar kan volstaan worden met een meerjaarlijkse aanvraag voor een periode van maximaal vier aaneengesloten kalenderjaren. Hoofdstuk 3, Afdeling 2, paragraaf 2,Jaarlijkse aanvragen (> 3.500,-) Artikel Subsidieaanvraag 1. Een aanvraag om een jaarlijkse structurele subsidie wordt ingediend bij het college voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar, waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij latere indiening kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen 2. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt gebruik gemaakt van een daarvoor bestemd formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld. 3. Op verzoek van het college worden bij de aanvraag overgelegd: a. het activiteitenplan en indien eerder dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteiten hebben plaatsgevonden een verslag van de in het laatste jaar verrichte activiteiten; b. een gespecificeerde opgave van het bedrag dat de subsidieaanvrager denkt nodig te hebben voor het uitvoeren van de activiteiten uit het activiteitenplan, onder vermelding van de verdeling van de subsidie over de uit te voeren activiteiten; c. indien eerder dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteiten hebben plaats gevonden, de jaarrekening en de daarbij behorende accountantsverklaring

9 over een nader door het college te bepalen aantal kalenderjaren en in elk geval over het laatst verstreken kalenderjaar; de jaarrekening bestaat uit een balans aan het begin en aan het einde van het kalenderjaar en een staat van baten en lasten, beide vergezeld van een toelichting. Artikel Subsidieverlening en subsidievaststelling Het college neemt voorafgaand aan een besluit tot subsidievaststelling slechts een besluit tot subsidieverlening, indien hij dit nodig acht. Artikel Beslistermijn 1. De beschikking op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 31 december van het jaar, waarin de aanvraag is ingediend, gegeven 2. Indien de in het eerste lid genoemde beschikking niet tijdig gegeven kan worden, kan het college zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Artikel Verantwoordingsplicht zonder voorafgaande verleningsbeschikking De subsidieontvanger is verplicht binnen dertien weken na afloop van het kalenderjaar, waarvoor subsidie is verstrekt, verantwoording af te leggen aan het college door het overleggen van een financieel verslag en een activiteitenverslag Artikel Vaststelling na voorgaande verleningsbeschikking 1. Indien de beschikking tot vaststelling van de subsidie voorafgegaan is door een beschikking tot subsidieverlening is de subsidieontvanger verplicht voor 1 mei van het jaar na van het kalenderjaar, waarvoor subsidie is verleend,verantwoording af te leggen aan het college. 2. De verantwoording dient in ieder geval te bestaan uit het overleggen van een financieel verslag en een activiteitenverslag. 3. De verantwoording als bedoeld in lid 2 wordt beschouwd als aanvraag tot vaststelling van de subsidie. 4. Het college stelt de subsidie vast binnen acht weken na de ontvangst van de in het derde lid vermelde verantwoording. 5. Indien de verantwoording als bedoeld in lid 2 niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn is ingediend, kan het college een termijn stellen binnen welke de verantwoording moet zijn ingediend. 6. Het college stelt de subsidie ambtshalve vast, indien na afloop van de in lid 5 gestelde nadere termijn de verantwoording niet is ontvangen. 7. Indien de in het zesde lid genoemde beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, stelt het college de subsidieontvanger hiervan in kennis, met vermelding van de termijn, waarbinnen de beschikking wel tegemoet gezien kan worden..

10 Hoofdstuk 3, Afdeling 2, paragraaf 3, Meerjaarlijkse aanvragen (<of = 3.500,-) Artikel Subsidieaanvraag 1. Een aanvraag om een meerjaarlijkse structurele subsidie kan worden ingediend voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. 2. Een aanvraag als bedoeld in lid 1 wordt ingediend bij het college voor 1 april van het jaar voorafgaand aan het eerste jaar van de periode, waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij latere indiening kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen 3. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt gebruik gemaakt van een daarvoor bestemd formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld. 4. Het college neemt jaarlijks op basis van de aanvraag als bedoeld in lid 1 een besluit, waarbij zonder een voorafgaand besluit tot subsidieverlening besloten wordt tot subsidievaststelling dan wel tot weigering van subsidie voor dat kalenderjaar. Artikel Beslistermijn 1. Het besluit als bedoeld in artikel , lid 4, wordt jaarlijks uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar, waar de subsidie betrekking op heeft, gegeven. 2. Indien de in het eerste lid genoemde beschikking niet tijdig gegeven kan worden, kan het college zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Artikel Verantwoordingsplicht zonder voorafgaande verleningsbeschikking De subsidieontvanger is verplicht desgevraagd binnen dertien weken na afloop van ieder kalenderjaar, waarvoor subsidie is verstrekt, verantwoording af te leggen aan het college door het overleggen van een financieel verslag en een activiteitenverslag. Hoofdstuk 3, Afdeling 3 Procedure investeringssubsidie Artikel Subsidieaanvraag 1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college. 2. Een aanvraag om een subsidie wordt ten minste acht weken voor de start van de desbetreffende werkzaamheden ingediend. Bij latere indiening kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. 3. De in het tweede lid bedoelde aanvraag gaat vergezeld van a. een beschrijving van de geplande investering, b. een gespecificeerde begroting met toelichting, c. de redenen, waarom deze investering alleen met behulp van gemeentelijke subsidie gerealiseerd kan worden, en d. een opgave van bij anderen aangevraagde of aan te vragen subsidie voor dezelfde activiteiten, met daarbij de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

11 4. Het college kan binnen een door hem te bepalen termijn de overlegging van andere stukken of anderszins nadere informatie verlangen, indien hij dat voor de beoordeling van de subsidieaanvraag nodig acht. Artikel Subsidieverlening en subsidievaststelling Het college neemt behoudens ingeval van weigering van de subsidie altijd eerst een beschikking tot subsidieverlening voorafgaand aan een besschikking tot vaststelling van de subsidie. Artikel Beslistermijn 1. De beschikking op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag gegeven. 2. Indien de in het eerste lid genoemde beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, kan het college zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. Artikel Vaststelling subsidie 1. De subsidieontvanger is verplicht binnen dertien weken na afloop van de werkzaamheden, waarvoor subsidie is verleend, verantwoording af te leggen aan het college. 2. De verantwoording dient in ieder geval te bestaan uit het overleggen van een financieel verslag en een activiteitenverslag. In geval van een monumentensubsidie bestaat de verantwoording uit een gereedmelding die is gedaan aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 3. De verantwoording als bedoeld in lid 2 wordt beschouwd als aanvraag tot vaststelling van de subsidie. 4. Het college stelt de subsidie vast binnen acht weken na de ontvangst van de in het derde lid vermelde verantwoording. 5. Indien de verantwoording als bedoeld in lid 2 niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn is ingediend, kan het college een termijn stellen binnen welke de verantwoording moet zijn ingediend. 6. Het college stelt de subsidie ambtshalve vast, indien na afloop van de in lid 5 gestelde nadere termijn de verantwoording niet is ontvangen. 7. Indien de in het zesde lid genoemde beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, stelt het college de subsidieontvanger hiervan in kennis, met vermelding van de termijn, waarbinnen de beschikking wel tegemoet gezien kan worden. HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN Artikel 4.1 Overgangsbepaling 1. Op subsidies, die voor de inwerkingtreding van deze verordening verstrekt zijn, blijven de regels van toepassing, die golden op het moment van de subsidieverstrekking.

12 2. Op een aanvraag, die is ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening en die betrekking heeft op het jaar 2011, wordt op grond van de op het moment van ontvangst van de aanvraag geldende regels beslist. 3. Op een aanvraag, die is ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening en die betrekking heeft op het jaar 2012, wordt op grond van deze verordening beslist. Artikel 4.2 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening gemeente Menameradiel. Artikel 4.3 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Met ingang van diezelfde datum wordt de Subsidieverordening gemeente Menaldumadeel, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 maart 2005 en gewijzigd bij raadsbesluit van 6 oktober 2005, ingetrokken. Aldus besloten door de raad van de gemeente Menameradiel in zijn openbare vergadering van 17 november 2011; de griffier, de voorzitter,

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 120953 15 december 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de budgetsubsidie: een subsidie, waarbij de subsidieverstrekker

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR228088_1 23 februari 2016 Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014.

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014. &,/u rho/ia ;i *s * ïyï Gemeente Ma*srrichr ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Moostricht 2015 Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk Nr. 160171 15 september 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Noordwijk 2017 De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in mi in in ii BM1500213 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op: artikel 149 van de Gemeentewet besluit vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Valkenswaard 2017 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte verordening Artikel 3 Subsidieplafond

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263

Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263 Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263 Zoals die komt te luiden na de raadsvergadering van 30 mei 2013 (betreft toevoeging lid 4 aan art. 8). HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Veere gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012,

Algemene Subsidieverordening Veere gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012, De gemeenteraad der gemeente Veere gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017

Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017 Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. subsidie:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen

Hoofdstuk 1 A lgemene bepalingen 10&7$ DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 13 oktober 2015 UZ 0%-Z Gelet op artikel 149 Gemeentewet BESLUIT

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 117865 12 juli 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23

Nadere informatie

Tekst van de geldige Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel

Tekst van de geldige Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel Tekst van de geldige Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk 2 Aanvraag van de subsidie 4 Hoofdstuk 3 Verlening en vaststelling van de

Nadere informatie

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet Burgemeester en wethouders van Nunspeet; Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijke

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015;

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 126610 23 december 2015 Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 Raadsbesluit Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie