CVDR. Nr. CVDR75830_1. Algemene subsidieverordening. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVDR. Nr. CVDR75830_1. Algemene subsidieverordening. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Reimerswaal. Nr. CVDR75830_1 29 augustus 2017 Algemene subsidieverordening Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijving 1 Bij het toepassen van deze verordening wordt verstaan onder: a subsidiedeelverordening: een door de gemeenteraad vastgestelde verordening waarin, ter aanvulling of nadere specificatie en eventueel in afwijking van deze verordening, regels zijn gesteld voor het verstrekken van subsidies voor bepaalde beleidsvelden; b jaarsubsidie: een subsidie die elk jaar wordt toegekend voor activiteiten die in beginsel van onbepaalde duur zijn en waarbij de hoogte van de subsidie wordt bepaald door een variabele factor, zoals bijvoorbeeld ledenaantal of kostensoort; c budgetsubsidie: een subsidie die gebaseerd is op een al dan niet geïndexeerd bedrag, waarbij de instelling zich verplicht de subsidie aan te wenden overeenkomstig de hierover met de gemeente gemaakte afspraken; d eenmalige subsidie: een subsidie die eenmalig wordt toegekend voor in beginsel eenma-lige en kortdurende activiteiten; e waarderingssubsidie: een subsidie waaraan geen of nagenoeg geen tegenprestaties of voorwaarden worden verbonden; f experimentensubsidie: een subsidie die wordt verstrekt om een door de raad vastgestelde doelstelling of activiteit te verwezenlijken; g subsidiecontract: een overeenkomst tussen de gemeente en de instelling waarin in aanvulling op de voorwaarden die in de subsidiebeschikking zijn vermeld, afspraken worden neergelegd over de prestaties die de instelling moet leveren in ruil voor de subsidie; h Awb: de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1.2 Reikwijdte Deze verordening is van toepassing op alle subsidies die door de gemeente worden verstrekt, tenzij in een deelverordening of bij een besluit van de gemeenteraad anders is bepaald. Artikel 1.3 Subsidiedeelverordeningen 1 De raad kan voor bepaalde werksoorten of beleidsterreinen deelverordeningen vaststellen. 2 In een deelverordening wordt geregeld welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, welke grondslagen worden gehanteerd voor de berekening van de subsidie en welke specifieke voorschriften van toepassing zijn. Artikel 1.4 Subsidiecontracten 1 De raad kan bepalen dat voor bepaalde werksoorten subsidiecontracten worden afgesloten. 2 In een subsidiecontract wordt neergelegd welke activiteiten, prestaties en beoogde effecten van een instelling worden verlangd. 3 Ter voorbereiding van dit contract treden burgemeester en wethouders in overleg met de instelling over de inhoud ervan. 4 Het overleg wordt afgerond met het opstellen van het concept-contract. Artikel 1.5 Bevoegdheid van burgemeester en wethouders 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het nemen van besluiten over het verstrekken van subsidie, met inachtneming van deze verordening en de subsidiedeelverordeningen. 2 Besluiten over nieuwe subsidieaanvragen worden genomen conform de daartoe nader door de raad vastgestelde financiële spelregels. 3 Burgemeester en wethouders verstrekken de raad, middels opname in de jaarrekening, jaarlijks een overzicht van de geregistreerde verleende subsidies en de geregistreerde geweigerde subsidieaanvragen. Artikel 1.6 Rechtspersoonlijkheid van de instelling 1 Subsidies worden toegekend aan instellingen die rechtspersoonlijkheid bezitten. 2 Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. 1

2 Artikel 1.7 Subsidieplafond In deze verordening of in een deelverordening kan worden geregeld dat de raad jaarlijks een subsidieplafond vaststelt. Artikel 1.8 Verdelen van de subsidie 1 Als een datum is aangewezen waarvoor aanvragen om subsidie moeten worden ingediend, krijgen bij het verdelen van het beschikbare bedrag als bedoeld in artikel 1.7 die activiteiten voorrang die het meeste bijdragen aan de doelstelling van de subsidie. 2 Voor het overige vindt het verdelen plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Hoofdstuk 2 DE AANVRAAG Artikel 2.1 De termijn van aanvraag 1 De aanvragen om een jaarsubsidie en een budgetsubsidie worden uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend bij burgemeester en wethouders. 2 De aanvragen om een eenmalige subsidie en een experimentensubsidie worden tenminste dertien weken voor het tijdstip waarop de betreffende activiteit zal plaatsvinden of aanvangen, ingediend bij burgemeester en wethouders. 3 De aanvragen om een waarderingssubsidie kunnen gedurende het hele jaar bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Artikel 2.2 Gegevens bij de aanvraag 1 Tenzij in de desbetreffende deelverordening anders is bepaald, worden bij de aanvraag om subsidie de volgende gegevens overlegd:a. een exemplaar van de statuten en/of reglementen van de instelling;b. een opgave van de samenstelling van het bestuur;c. een programma van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft en waarin in ieder geval tot uiting komen, de aard en omvang van de geplande activiteit, de doelgroepen waarop de activiteit wordt gericht en het verwachte aantal deelnemers;d. een begroting van de aan de activiteit verbonden inkomsten en uitgaven, voorzien van een toelichting;e. een overzicht van de te heffen contributies en bijdragen en/of te hanteren tarieven;f. overige bescheiden die burgemeester en wethouders nodig achten om te kunnen besluiten over de subsidieaanvraag. 2 Indien de aanvraag strekt tot voortzetting van een reeds eerder aan de instelling toegekende subsidie, kan de inzending van de statuten en/of reglementen achterwege blijven. 3 Indien voor dezelfde activiteit ook subsidie is aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling bij de aanvraag. 4 Burgemeester en wethouders kunnen een voorzieningenplan van de instelling verlangen. 5 Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de in te dienen bescheiden aanwijzingen geven en modellen voorschrijven. 6 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van één of meer in het eerste lid gestelde eisen, indien de naleving daarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd, of daarmee geen aanwijsbaar belang is gediend. Hoofdstuk 3 HET BESLISSEN OP DE AANVRAAG Artikel 3.1 Het besluit tot verlenen 1 Voorafgaande aan het vaststellen van de subsidie wordt een beschikking tot het verlenen van subsidie gegeven. 2 In deze verordening of in een deelverordening kan worden bepaald dat alleen een beschikking tot het vaststellen van de subsidie wordt gegeven. Artikel 3.2 Beslistermijn en kennisgeving beschikking 1 Op aanvragen om een jaarsubsidie/budgetsubsidie besluiten burgemeester en wethouders binnen een maand na het vaststellen van de programmabegroting. 2 Op aanvragen om een eenmalige subsidie, een experimentensubsidie en een waarderingssubsidie besluiten burgemeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, tenzij voor de verlening een begrotingswijziging is vereist. 3 Burgemeester en Wethouders stellen aanvrager binnen een maand nadat zij een besluit hebben genomen in kennis van dit besluit middels verzending van een beschikking. Artikel 3.3 Weigeren subsidie 1 De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:3 van de Awb genoemde gevallen worden geweigerd indien gegronde redenen bestaan aan te nemen dat: a de subsidieverstrekking niet past binnen het subsidiebeleid van de gemeente; 2

3 b c d e f g de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente of niet op andere wijze het belang van de gemeente dienen; de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde; de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken; de aanvrager niet genoegzaam alle geschikte middelen heeft aangewend om de kosten van de activiteit te dekken; de aanvrager uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaam is in het belang van een politieke partij, een vakorganisatie, een bedrijf, een kerkgenootschap, een andere levensbeschouwelijke instelling of onderwijsinstelling. Artikel 3.4 Reservevorming 1 Het vormen en instandhouden van reserves dient door de aanvrager bij de aanvraag deugdelijk te worden onderbouwd. 2 Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen omtrent de toegestane hoogte van de reserve. Hierbij laat ze zich leiden door het kennelijke doel van de reservering in relatie met de hoogte van het subsidie dat door de gemeente wordt verstrekt. Hoofdstuk 4 VERPLICHTINGEN SUBSIDIEONTVANGER Artikel 4.1 Deugdelijke administratie en bewaarplicht 1 De administratie van de subsidieontvanger is zodanig ingericht dat te allen tijde een overzicht kan worden verkregen van de activiteiten, de bezittingen, de schulden, het eigen vermogen en de financiële resultaten van de instelling. 2 De subsidieontvanger bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen tenminste gedurende vijf jaar na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking voor controledoeleinden. Artikel 4.2 Toezicht en informatieplicht 1 Burgemeester en wethouders kunnen personen aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening of van de verplichtingen van de Algemene wet bestuursrecht. 2 Aan subsidies op grond van deze verordening is de verplichting verbonden dat de subsidieontvanger aan een toezichthouder alle medewerking verleent die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Artikel 4.3 Meldingsplicht bij wijziging omstandigheden 1 De subsidieontvanger doet onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beslissing op de aanvraag dan wel voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. 2 Als feiten en omstandigheden als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval beschouwd het voornemen tot wijziging in statuten, stichtingsakte of reglement en het voornemen tot opheffing of fusie van de instelling. Hoofdstuk 5 VASTSTELLEN VAN DE SUBSIDIE, REKENING EN VERANTWOORING Artikel 5.1 De aanvraag tot vaststellen Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, dient de subsidieontvanger binnen drie maanden na afloop van de activiteit of het tijdvak waarvoor subsidie is verleend bij burgemeester en wethouders een aanvraag tot het vaststellen van subsidie in. Artikel 5.2 Gegevens bij de aanvraag 1 Bij de aanvraag van de beschikking tot vaststelling van de subsidie worden de volgende stukken overlegd: a een verslag van de verrichte activiteiten; b de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar; c de balans op de laatste dag van het voorafgaande kalenderjaar. Artikel 5.3 Accountantsverklaring Burgemeester en wethouders kunnen een instelling verplichten bij de aanvraag van de beschikking tot het vaststelling van de subsidie tevens een accountantsverklaring te overleggen. 3

4 Artikel 5.4 Vaststellen van de subsidie 1 Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, stellen burgemeester en wethouders de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast. 2 De subsidie kan, naast de gevallen vermeld in artikel 4:46, tweede en derde lid Awb, lager worden vastgesteld indien:a. is gebleken dat de subsidie aan andere activiteiten is besteed dan waarvoor zij is aangevraagd, dan wel toegekend;b. de subsidieontvanger niet of niet voldoende overeenkomstig zijn doelstellingen werkzaam is en hierin ondanks daartoe ontvangen waarschuwingen geen veranderingen brengt;c. de subsidieontvanger kennelijk een financieel wanbeleid voert. Artikel 5.5 Beslistermijn Op de aanvraag om subsidievaststelling wordt beslist binnen acht weken, tenzij in de deelverordening anders is geregeld. Artikel 5.6 Verantwoorden bij subsidievaststelling zonder voorafgaande beschikking tot subsidieverlening Als subsidie is vastgesteld zonder dat daaraan voorafgaand een beschikking tot het verlenen van subsidie is gegeven, toont de subsidieontvanger binnen drie maanden na afloop van de activiteit dan wel het tijdvak waarvoor de subsidie is verstrekt aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Hoofdstuk 6 BETALING EN TERUGVORDERING Artikel 6.1 Voorschotten Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger voorschotten verlenen. Artikel 6.2 Verrekening voorschotten Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald binnen zes weken, onder verrekening van de betaalde voorschotten. Artikel 6.3 Terugstorten subsidie bij liquidatie van een instelling Voor zover een batig liquidatiesaldo mede door het toekennen van gemeentelijke subsidie is gevormd, kunnen burgemeester en wethouders terugstorting van dit saldo in de gemeentekas verlangen tot het bedrag dat in totaliteit aan subsidie is verstrekt. Hoofdstuk 7 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR BUDGETSUBSIDIES Artikel 7.1 Subsidiecontracten Burgemeester en wethouders sluiten met de instelling een contract waarin afspraken worden neergelegd over de activiteiten, prestaties en beoogde effecten die van de instelling worden verlangd, de overige subsidievoorwaarden en de door te gemeente ter beschikking te stellen middelen. Artikel 7.2 Verstrekking aanvullende gegevens Naast de gegevens genoemd in artikel 2.2 dient bij de aanvraag om budgetsubsidie het te overleggen activiteitenprogramma tevens een vertaling te bevatten van de activiteiten van de instelling in meetbare prestaties en beoogde effecten en dient het een relatie te leggen met het gemeentelijk beleid. Artikel 7.3 Terugbetaling subsidie in verband met batig saldo 1 Indien uit de overgelegde financiële stukken blijkt dat de toekenning van budgetsubsidie leidt tot grote overschotten bij de instelling in het betreffende jaar, kunnen burgemeester en wethouders de instelling opdragen, het bedrag van dit overschot tot maximaal het bedrag van de verstrekte subsidie terug te storten in de gemeentekas. 2 Bij de beoordeling van overschotten als bedoeld in het eerste lid worden bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten indien en voor zover burgemeester en wethouders daarvoor al dan niet onder voorwaarden toestemming hebben verleend. Hoofdstuk 8 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR EENMALIGE SUBSIDIES Artikel 8.1 Bevoegdheid gemeenteraad De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de subsidies die op grond van dit hoofd-stuk worden verstrekt. 4

5 Artikel 8.2 Voorwaarden verstrekken eenmalige subsidie Voor een eenmalige subsidie komen in aanmerking in de gemeente Reimerswaal gevestigde instellingen die een evenement op sociaal, cultureel, sportief of educatief terrein organiseren dat naar het oordeel van burgemeester en wethouders van bijzondere betekenis is voor de Reimerswaalse gemeenschap. Artikel 8.3 Vaststellen van eenmalige subsidie Burgemeester en wethouders zijn bevoegd eenmalige subsidies vast te stellen zonder een voorafgaande beschikking tot subsidieverlening. Hoofdstuk 9 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR EXPERIMENTENSUBSIDIES Artikel 9.1 Vaststellen budget en subsidieplafond 1 De raad kan in het kader van de begrotingsbehandeling een budget vaststellen dat beschikbaar is voor het verstrekken van experimentensubsidies. 2 Het vastgestelde budget fungeert tevens als subsidieplafond. Artikel 9.2 Vaststellen van beleidsregels 1 Wanneer een budget voor het verstrekken van experimentensubsidies wordt vastgesteld, stelt de raad tevens beleidsregels vast waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaraan instellingen moeten voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen. 2 In deze beleidsregels worden in ieder geval neergelegd welke prestaties van de instellingen worden verlangd in de vorm van te realiseren doelstellingen en/of te organiseren activiteiten. 3 In de beleidsregels kan tevens worden bepaald dat de subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een vergelijking van door de instellingen ingediende offertes waarin die instellingen aangeven op welke wijze zij de verlangde doelstellingen willen realiseren of de gevraagde activiteiten willen organiseren. Hoofdstuk 10 Slotbepalingen Artikel 10.1 Zaken waarin de verordening niet voorziet In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Artikel 10.2 Ontheffing Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meer verplichtingen van deze verordening. Artikel 10.3 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 september Artikel 10.4 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Algemene subsidieverordening gemeente Reimerswaal 2001". Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 28 augustus e wijziging bij besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2005De griffier,t. JansenDe voorzitter,a.j. Huisman 5

Subsidieverordening Hollands Kroon

Subsidieverordening Hollands Kroon Subsidieverordening Hollands Kroon De gemeenteraad van Hollands Kroon, Besluit: vast te stellen de navolgende 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bij de toepassing

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke Zorg en Welzijn Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wierden Nr. 163204 20 september 2017 Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2015 Burgemeester en wethouders van Wierden maken (ter uitvoering van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 65148 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2010; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2011 Nummer: 35 Uitgifte: 23 december 2011 Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , , inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012 Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, gelet op - artikel 149

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO. De raad van de gemeente Tynaarlo,

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO. De raad van de gemeente Tynaarlo, ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO De raad van de gemeente Tynaarlo, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel

Algemene subsidieverordening Texel Algemene subsidieverordening Texel Gemeenteblad Texel 2016 nr 36 datum 24-03-2016 INTREKKING Algemene subsidieverordening Texel 2011 De raad van de gemeente Texel gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van >, , inzake de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014

Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 1 Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 GRONDSLAG 1. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik (ASV) kan het college nadere regels stellen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011

Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011 CVDR Officiële uitgave van Buren. Nr. CVDR85564_4 18 april 2017 Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landsmeer. Nr. 115833 22 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b)

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Samenvatting Deze verordening geeft aan welke begrippen bij subsidies worden gebruikt, welke soorten subsidies er zijn, welke regels er gelden voor aanvragen,

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008; De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard; op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008; Gelet op artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Veere gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012,

Algemene Subsidieverordening Veere gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012, De gemeenteraad der gemeente Veere gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

2. De raad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de budgetten vast die voor subsidiëring beschikbaar zijn.

2. De raad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de budgetten vast die voor subsidiëring beschikbaar zijn. De raad van de gemeente Waalwijk; Gezien het voorstel van het college van 21 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de budgetsubsidie: een subsidie, waarbij de subsidieverstrekker

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011

Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR253134_2 25 november 2015 Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien de voorstellen van burgemeester

Nadere informatie

Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010;

Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010; De raad van de gemeente Nederweert; Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010; dat maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding zijn geweest om het bestaande beleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Subsidieverordening Heemskerk januari 2010

Subsidieverordening Heemskerk januari 2010 Subsidieverordening Heemskerk 2008 22 januari 2010 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29751 Wettelijke grondslag: geen 1 Subsidieverordening Heemskerk 2008 1.1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen op basis van de reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Dongen

Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen op basis van de reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Dongen CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR7717_1 12 september 2017 Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen op basis van de reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Dongen De

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening 2014

Algemene subsidieverordening 2014 Algemene subsidieverordening 2014 De raad van de gemeente Reimerswaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2014, 14.008846, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 120953 15 december 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING KOLLUMERLAND C.A.

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING KOLLUMERLAND C.A. De gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2010; Inzake de Algemene Subsdieverordening Kollumerland c.a. (2011); gelet op art.

Nadere informatie

c. Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee kalenderjaren 5. Europees steunkader: een mededeling, richt-

c. Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee kalenderjaren 5. Europees steunkader: een mededeling, richt- Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake actualisering gemeentelijk subsidiebeleid. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Awb: de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Activiteit: het resultaat van samenhangend handelen van een organisatie, meetbaar in tijd, kwantiteit, kwaliteit

Nadere informatie

eurne DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018, nr. 56;

eurne DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018, nr. 56; Nr. S6a DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018, nr. 56; gehoord de commissie Economie en Wonen d.d. 4 september 2018; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ; Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ; Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 52126 16 juni 2015 Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen. De gemeenteraad Gooise Meren. Gelezen het voorstel van 9348

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen. De gemeenteraad Gooise Meren. Gelezen het voorstel van 9348 De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 28 wet algemene regels herindeling. overwegende

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2015.

vast te stellen de navolgende ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2015. Vergadering d.d. : 30 september 2014 Agendapunt : 7.2 Registratienummer : 512102 Onderwerp : Algemene subsidieverordening 2015 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 26 FEBRUARI 2002 (De Zeekant van 20 MAART 2002) De raad der gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2002,

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2019. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2529 4 april 2019 Algemene subsidieregeling SNN 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 april 2019, kenmerk 5.1/2019000925,

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t :

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t : De raad van de gemeente Gooise Meren; overwegende dat: - in verband met de wens om maatwerk in subsidiëring mogelijk te maken en uit oogpunt van deregulering en vereenvoudiging van het subsidieproces een

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening. Datum :

Algemene Subsidieverordening. Datum : Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017 Datum : Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Subsidieregelingen... 3 Artikel 4 Bevoegdheden... 3 Artikel

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om de gemeente Hardenberg beter op de kaart te zetten middels evenementen die een economische spin-off opleveren;

overwegende dat het gewenst is om de gemeente Hardenberg beter op de kaart te zetten middels evenementen die een economische spin-off opleveren; Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; overwegende dat het gewenst is om de gemeente Hardenberg beter op de kaart te zetten middels evenementen die een economische spin-off opleveren; overwegende

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Enkhuizen 2016

Algemene Subsidieverordening Enkhuizen 2016 Algemene Subsidieverordening Enkhuizen 2016 De juridische procedure van subsidieverstrekking in aanvulling op de Awb december 2014 Algemene subsidieverordening gemeente Enkhuizen 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005, nr. 135/05; b e s l u i t : ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING OEGSTGEEST 2006

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005, nr. 135/05; b e s l u i t : ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING OEGSTGEEST 2006 De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2005, nr. 135/05; b e s l u i t : vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING OEGSTGEEST 2006

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014.

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014. &,/u rho/ia ;i *s * ïyï Gemeente Ma*srrichr ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Moostricht 2015 Algemene

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 4 oktober 2017

nr Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 4 oktober 2017 Gemeenteblad nr. 906092 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 4 oktober 2017 Beleidsregels waarderingssubsidies stimulering sportbeoefening en beweging in de gemeente Midden-Drenthe Collegebesluit

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 15 november 2016; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 Gemeente Sliedrecht

Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 Gemeente Sliedrecht Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 Gemeente Sliedrecht Gemeente Sliedrecht Afdeling Welzijn, Educatie en Zorg Oktober 2009 De raad van de gemeente Sliedrecht; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1123633 Datum: Behandeld door: 20 maart 2014 C. de Haan Afdeling/Team: Bedrijfsvoering / Juridische en Veiligheidszaken Onderwerp: Vaststelling Algemene

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van XX 2007, raadsvoorstelnummer 2007/119/1;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van XX 2007, raadsvoorstelnummer 2007/119/1; CVDR Officiële uitgave van Roermond. Nr. CVDR56905_3 22 mei 2018 Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van XX 2007,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2007

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2007 Algemene Subsidieverordening Drimmelen 2007 Raadsbesluit d.d. 20 september 2007 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Aanvrager:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

1/3-regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 mei 2006;

1/3-regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 mei 2006; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR19132_1 29 maart 2016 1/3 regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers;

út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers; Nr. De ried fan de gemeente Menameradiel; út it betinken, dat it winsklik is om op in selde wize om te gean mei subsydzjes en subsydzjeûntfangers; dat it needsaaklik is dat it ferlienen fan subsydzjes

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni, nummer -046; overwegende dat - het juridisch toetsingskader voor de subsidieverstrekking verbetering behoeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Hoofdstuk 2 SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD CVDR Officiële uitgave van Maassluis. Nr. CVDR122735_2 17 april 2018 Algemene Subsidieverordening Maassluis 2011 gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012, ADV-12-00707,

Nadere informatie

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013

Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR228088_1 23 februari 2016 Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Valkenswaard. Nr. 5625 19 januari 2016 Algemene subsidieverordening 2016 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard; gelezen

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2017

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2017 Algemene Subsidieverordening Drimmelen 2017 Raadsbesluit d.d. 11 mei 2017 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikel 1 t/m 4) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp S U B S I D I E V E R O R D E N I N G

Algemene Subsidieverordening 2010 Gemeente Weesp S U B S I D I E V E R O R D E N I N G A L G E M E N E S U B S I D I E V E R O R D E N I N G 2 0 1 0 G E M E E N T E W E E S P 1 INHOUDSOPGAVE Blz Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Toepassing 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Neder-Betuwe 2016

Algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Neder-Betuwe 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 125746 24 december 2015 Algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Neder-Betuwe 2016 De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen

Nadere informatie

Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Bergen Citeertitel Algemene Subsidieverordening Bergen 2007

Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Bergen Citeertitel Algemene Subsidieverordening Bergen 2007 Algemene Subsidieverordening Bergen 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Bergen (Li) Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Bergen 2007 Citeertitel

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Borsele 2014

Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Borsele 2014 CVDR Officiële uitgave van Borsele. Nr. CVDR333677_1 17 april 2018 Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Borsele 2014 Besluit tot het vaststellen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in Provinciaal blad Subsidieverordening Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot bekendmaking van de deelverordening buurtbusprojecten Noord-Holland 2007 Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie