Dienstverlening en voorwaarden MR-Servicepakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverlening en voorwaarden MR-Servicepakket"

Transcriptie

1 Dienstverlening en voorwaarden MR-Servicepakket Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of deelraad, die een abonnement op het MR servicepakket van de AOb Diensten bv afneemt; MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap onderwijs; GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 28 van de Wet medezeggenschap onderwijs; Deelraad: de raad als bedoeld in artikel 27 van de Wet medezeggenschap onderwijs; Leden van de raad: uitsluitend diegenen die op grond van artikel 3 lid 5 WMO in de raad zijn gekozen. Advisering: het door een terzake deskundige adviseur mondeling en/of schriftelijk bijstaan van de raad middels het inbrengen van expertise rond een of meer specifieke onderwerpen waar de raad mee te maken heeft. Bedoeld om de (geleding van de) raad te ondersteunen bij een standpuntbepaling en het overleg met het bevoegd gezag. Advisering heeft een kortstondig karakter. Coaching: het bijstaan van de (geleding van de) raad bij het proces m.b.t. de wijze van functioneren van de raad dan wel het overleg met het bevoegd gezag, of de bewaking van het proces van besluitvorming rond een specifiek onderwerp; AOb: Algemene Onderwijsbond, vakbond voor onderwijspersoneel. AOb Diensten bv: dochtermaatschappij van de Algemene Onderwijsbond die uitvoering geeft aan daarin ondergebrachte activiteiten en diensten, waaronder het MRservicepakket. AOb Diensten bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer A. MR-Servicepakket en de abonnee 1. De medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of deelraad, in de sector PO of VO meldt zich schriftelijk, dan wel via de web-site, dan wel per e- mail aan als abonnee van het MR-Servicepakket. De raad ontvangt een schriftelijke bevestiging van het tot stand komen van het abonnement alsmede het abonnementsnummer. Tevens wordt melding gemaakt van de kosten voor het abonnement op het moment van het aangaan van het abonnement. Wijzigingen in het abonnementstarief zijn niet van toepassing op een lopende abonnementsperiode. 2. Het abonnement en het daarvoor verschuldigde abonnementsgeld geldt steeds per afzonderlijke raad. De in de leveringsvoorwaarden genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 3. Abonnees van het MR-Servicepakket kunnen gebruik maken van de diensten die behoren tot het aangegane abonnement. Waar dit nuttig en nodig wordt geoordeeld door de medewerkers van de Algemene Onderwijsbond kan worden verzocht om een verzoek tot gebruik schriftelijk te bevestigen van door de geabonneerde raad. 4. Door de abonnee ingeschakelde externe deskundigen, alsmede eventuele buitenleden van de raad, kunnen geen rechten ontlenen aan het abonnement van de raad. 1

2 B. Diensten MR-Servicepakket De raad kan een abonnement aangaan voor het standaard MR-Servicepakket, of voor een MR-Service-Pluspakket: Standaard MR-Servicepakket Dit pakket bestaat uit de volgende diensten: 1. Rechtsbijstand ten behoeve van de raad (zie verder onder L.). 2. De helpdesk van de Algemene Onderwijsbond (zie verder onder G.). 3. Toezending van het tijdschrift Bulletin Medezeggenschap (zie verder onder H.). 4. AOb-Info s (worden op verzoek ook toegezonden aan de leden in de raad). 5. Onderwijsinhoudelijk ondersteuning in het kader van voorstellen die namens het bevoegd gezag aan de raad worden voorgelegd (zie verder onder I.). MR-Service-Pluspakket PO Naast de diensten die deel uitmaken van het Standaard MR-Servicepakket heeft de abonnee in het primair onderwijs met het MR-Service-Pluspakket recht op de volgende diensten: 1. per abonnementsjaar gratis gebruik van 4 uren advisering (zie verder onder J.). 2. advisering in het kader van het MR-Servicepakket na de 4 uur met een reductie van 40% op het uurtarief (zie verder onder J.). MR-Service-Pluspakket VO Naast die diensten die deel uitmaken van het Standaard MR-Servicepakket heeft de abonnee in het voortgezet onderwijs met het MR-Service-Pluspakket recht op de volgende diensten: 1. Naar keuze: a. per abonnementsjaar gratis gebruik van 4 uren advisering (zie verder onder J.) dan wel b. per abonnementsjaar gratis gebruik gedurende 4 uur van een persoonlijke MRcoach bij wie de raad terecht kan met zaken rond de voortgang van het dagelijks MR-werk (zie verder onder K.). 2. na het onder 1 vermelde gebruik van extra uren in het kader van het MR- Servicepakket tegen een gereduceerd tarief (40% korting) bij advisering of coaching (zie verder onder J. en K.). C. Looptijd abonnement en verschuldigde betaling Het abonnement wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar, aanvangende op de eerste dag van de maand waarin het abonnement wordt aangegaan. Zonder opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk twee maanden voor de afloop van het abonnementsjaar. Betaling van het voor het abonnement verschuldigde bedrag geschiedt jaarlijks per acceptgiro. D. Conflicterende belangen 1. Indien er sprake is van een verzoek om (juridische) bijstand, advisering of coaching van de ouder/leerlingengeleding van de raad, waarbij er sprake kan zijn van conflicterende belangen met de personeelsgeleding van de raad, behoudt de AOb Diensten bv zich het recht voor om een verzoek om bijstand af te wijzen, dan wel de bijstand te staken, dan wel deze over te dragen aan een andere (externe) adviseur/organisatie. 2

3 2. De beslissing bedoeld onder 1 wordt genomen door de directeur van de AOb Diensten bv na het inwinnen van advies bij het hoofd van de Afdeling Algemene Juridische Dienstverlening van de Algemene Onderwijsbond en nadat de raad, die abonnee is, is gehoord. 3. Indien wordt besloten tot uitbesteding komen de kosten tot een maximum van euro voor rekening van de AOb Diensten bv. 4. De leden 1 tot en met 3 zijn eveneens van toepassing bij een verzoek om (juridische) bijstand of begeleiding wanneer er sprake is van een dusdanige strijdigheid met de visie van de Algemene Onderwijsbond dat de gevraagde ondersteuning in redelijkheid niet door de Algemene Onderwijsbond kan worden verleend. E. Uitsluitingen De (leden van de) de raad kunnen aan het abonnement geen rechten ontlenen voorzover het betreft: a) de rechten die voortvloeien uit het persoonlijk lidmaatschap van de Algemene Onderwijsbond; b) activiteiten die door de Algemene Onderwijsbond worden geïnitieerd en uitsluitend zijn bedoeld voor MR-leden die tevens lid zijn van de Algemene Onderwijsbond. c) activiteiten, die vallen onder de subsidiering door de Stichting Medezeggenschap Onderwijs zoals de cursussen voor de (G)MR, maatwerkcursussen, begeleidingstrajecten en conferenties. Informatie over het MR-scholingsaanbod van AOb Scholing&Ondersteuning is te vinden op de internetsite van de Algemene Onderwijsbond: F. Klachtenregeling Indien zich naar de opvatting van de abonnee problemen voordoen in de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd kan de abonnee dit schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van AOb Diensten bv. Indien de klacht naar de mening van de abonnee vervolgens niet binnen een termijn van twee maanden juist wordt behandeld, kan de abonnee zich richten tot de Raad van Commissarissen van AOb Diensten bv. Dienstverlening en voorwaarden per onderdeel van het MR-Servicepakket G. MR-Helpdesk De MR-helpdesk beantwoordt de eerstelijns vragen van de geabonneerde raad. De helpdesk is ondergebracht bij het Informatie- en Adviescentrum van de Algemene Onderwijsbond en is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot uur. 1. De leden van de geabonneerde raad kunnen gebruik maken van de helpdesk wanneer zij zich melden met het abonnementsnummer met vragen, die betrekking hebben op de noden van de raad. 2. Vragen kunnen telefonisch of per aan de helpdesk worden voorgelegd. Op vragen die per aan de helpdesk zijn voorgelegd volgt binnen 3 werkdagen een reactie. 3. Indien beantwoording meer dan een half uur vergt, kan de medewerker AOb/adviseur besluiten, dat er sprake is van advisering, waarop een uurtarief exclusief BTW van toepassing is. De abonnee wordt in dat geval vooraf geïnformeerd over de kosten. 4. Indien de raad een MR-Service-Pluspakket heeft kan deze advisering vallen onder de gratis uren advisering en/of korting op het geldende tarief. 3

4 H. Bulletin Medezeggenschap Het Bulletin Medezeggenschap verschijnt vier keer per jaar en is met name gericht op de personeelsgeleding van de (G)MR. 1. De abonnee ontvangt steeds één exemplaar van het blad per post op het op het in het aanmeldingsformulier vermelde adres. 2. Tevens kan de abonnee één adres opgeven voor de toezending van een digitale versie (pdf) van het blad. 3. Indien de raad méér exemplaren van Bulletin Medezeggenschap per post wenst te ontvangen geldt hiervoor een reductie van 50% t.o.v. de standaardprijs van een betaald abonnement op dit blad. I. Onderwijsinhoudelijk ondersteuning 1. De abonnee kan van deze vorm van dienstverlening gebruik maken ingeval van voorstellen die namens het bevoegd gezag aan de raad worden voorgelegd. 2. Binnen het Standaard MR-Servicepakket blijft deze dienstverlening beperkt tot korte telefonische of schriftelijke ondersteuning met een maximum van een half uur per verzoek. 3. Verzoeken, die meer dan een half uur vergen, worden aangemerkt als verzoeken om betaalde advisering. 4. Een verzoek tot beoordeling van beleidsdocumenten wordt aangemerkt als advisering (zie ook 3). 5. Indien de raad abonnee is van het MR-Service-Pluspakket kan de raad gebruik maken van haar gratis uren advisering en/of haar recht op een gereduceerd tarief. J. Advisering (MR-Service-Pluspakket) Advisering van de geabonneerde raad of de geleding van de raad wordt in beginsel uitgevoerd door een van de adviseurs van de AOb. Bij advisering wordt de inhoud bepaald door de belangen van de abonnee. Indien de adviseur dat nodig acht vindt een voorbereidingsgesprek plaats tussen opdrachtgever en uitvoerende adviseur van de Algemene Onderwijsbond. Het eerste voorbereidingsgesprek is altijd telefonisch. 1. De abonnee van het MR-Service-Pluspakket heeft recht op een korting van 40% op het door de AOb Diensten bv gehanteerde uurtarief (ex BTW) voor advisering in kader van het MR-Servicepakket. 2. Ongebruikte uren kunnen niet worden meegenomen naar een volgende abonnementsjaar. 3. Bij activiteiten op locatie wordt altijd reistijd in rekening gebracht, ongeacht reisafstand. 4. De abonnee wijst als opdrachtgever een contactpersoon aan. Via deze contactpersoon vindt alle communicatie plaats met opdrachtgever/deelnemers. 5. Op basis van het telefonische voorbereidingsgesprek geeft de uitvoerende adviseur aan, welke adviesactiviteiten uitgevoerd worden, hoe dit in tijd te kwantificeren is en wat de kosten zijn. 6. Indien de abonnee behoefte heeft aan begeleiding wordt de raad doorverwezen naar de afdeling Scholing en Medezeggenschap van de AOb, omdat deze vorm van dienstverlening buiten het MR-Servicepakket valt. Onder begeleiding wordt het actief bijstaan van de (geleding van de) raad bij het proces m.b.t. de wijze van functioneren van de raad dan wel het overleg met het bevoegd gezag, of de bewaking van het proces van besluitvorming rond een specifiek onderwerp. Het gaat daarbij om een combinatie van intensieve, langdurige coaching en advisering. Begeleiding kan ondermeer plaatsvinden middels het bijwonen van vergaderingen en het gedurende het proces reguleren van de afstemming binnen de raad en tussen de raad en zijn overlegpartner. 4

5 De MR kan in dat geval wordt een separaat begeleidingscontract met deze afdeling afgesloten. De voorwaarden voor begeleidingstrajecten uitgevoerd door de Afdeling Scholing en Medezeggenschap zijn dan van toepassing. K. MR-coach (MR-Service-Pluspakket VO) 1. De abonnee die bij het aangaan van het abonnement heeft gekozen voor de optie persoonlijke MR-coach wordt z.s.m. na aanmelding schriftelijk geïnformeerd over de toegewezen coach en diens bereikbaarheidsgegevens. 2. De persoonlijke MR-coach helpt de raad bij haar dagelijks functioneren. De raad kan deze coach aandacht vragen over de voortgang van het MR-werk, vragen of de coach de MR-notulen wil lezen, waar nodig tips te geven of aandachtspunten naar voren te brengen. Ook kan de voorzitter of secretaris van de raad de agendaonderwerpen met de coach doorspreken. De coach is geen adviseur bij inhoudelijke onderwerpen waar de raad mee te maken heeft. Voor (juridisch) advies over bijvoorbeeld beleidsvoorstellen van de directie of het bestuur kan de coach doorverwijzen naar de helpdesk, of naar een adviseur van AOb Scholing & Ondersteuning (in het laatste geval kan de raad gebruik maken van een gereduceerd tarief (zie onder J lid 1.). 3. Mocht de raad niet tevreden zijn over de hem toegewezen MR-coach dan heeft de raad éénmaal het recht om toewijzing van een andere MR-coach te verzoeken. De raad dient dit verzoek dan te richten aan de directeur van AOb Diensten bv. 4. Indien de abonnee behoefte heeft aan begeleiding wordt de raad doorverwezen naar de afdeling Scholing en Medezeggenschap van de AOb, omdat deze vorm van dienstverlening buiten het MR-Servicepakket valt. Onder begeleiding wordt het actief bijstaan van de (geleding van de) raad bij het proces m.b.t. de wijze van functioneren van de raad dan wel het overleg met het bevoegd gezag, of de bewaking van het proces van besluitvorming rond een specifiek onderwerp. Het gaat daarbij om een combinatie van intensieve, langdurige coaching en advisering. Begeleiding kan ondermeer plaatsvinden middels het bijwonen van vergaderingen en het gedurende het proces reguleren van de afstemming binnen de raad en tussen de raad en zijn overlegpartner. De MR kan in dat geval wordt een separaat begeleidingscontract met deze afdeling afgesloten. De voorwaarden voor begeleidingstrajecten uitgevoerd door de Afdeling Scholing en Medezeggenschap zijn dan van toepassing. L. Rechtsbijstand Definitie rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van juridische informatie en advies aan en het optreden in en buiten rechte voor en/of namens de raad, of de geleding van de raad, in procedures gericht tegen het bevoegd gezag van de instelling waaraan de raad is verbonden, door of namens een jurist van de afdeling Algemeen Juridische Dienstverlening van de Algemene Onderwijsbond. Verlenen van rechtsbijstand 1. Het belang van de geabonneerde raad of de geleding van de raad is bepalend voor de aard en de omvang van de te verlenen rechtsbijstand, indien en voorzover deze niet in strijd is of komt met deze leveringsvoorwaarden en de redelijkheid niet te buiten gaat. 2. De raad of geleding dient competent te zijn tot het aangaan van een geschil met het bevoegd gezag. 3. Rechtsbijstand wordt verleend in zo groot mogelijk vrijheid en onafhankelijkheid van de beleidsopvattingen van de Algemene Onderwijsbond. 5

6 4. De raad of geleding van de raad die rechtsbijstand inroept, wordt schriftelijk op de hoogte gebracht welke jurist onder verantwoordelijkheid van het hoofd Algemeen Juridische Dienstverlening van de AOb het dossier behartigt. 5. Het hoofd van de afdeling Algemeen Juridische Dienst van de AOb bepaalt of een verzoek om rechtsbijstand in behandeling wordt genomen, wordt voortgezet dan wel wordt beëindigd. 6. De raad dient zich naar de aanwijzingen van de juridisch adviseur te gedragen. 7. In gevallen die zich daarvoor lenen kan van de raad of geleding van de raad worden gevraagd zich eerst zelf met het geschil tot het bevoegd gezag te wenden. Gerechtigden 1. Voor rechtsbijstand komt in aanmerking: a) De raad die abonnee is als bedoeld onder A. onder 2.; b) de geleding van deze raad als bedoeld onder a. Omvang van de rechtsbijstand 1. Rechtsbijstand wordt verleend voorzover die zich uitstrekt over de volgende terreinen: a) geschillen welke betrekking hebben op de uitleg dan wel de toepassing van wet en regelgeving m.b.t. medezeggenschap; b) geschillen met betrekking tot zaken welke onder een advies- of instemmingrecht van de (geleding van de) raad; c) aangelegenheden die betrekking hebben op de medezeggenschap van personeel en ouders/leerlingen. 2. Rechtsbijstand wordt uitsluitend verleend indien het Nederlandse recht of het in Nederland geldende (inter-)nationaal of supranationaal recht van toepassing is. 3. Rechtsbijstand wordt niet verleend bij geschillen die reeds vòòr aanvang van het abonnement als zodanig door geschilpartijen zijn aangemerkt, zulks ter beoordeling van het hoofd van de afdeling Algemeen Juridische Dienst van de AOb. In dat geval kan volstaan worden met het verschaffen van een eenmalig gratis advies dan wel aan een advies waaraan kosten verbonden kunnen worden. Voor de vaststelling van het moment van aanvang van het abonnement zoals bedoeld in dit artikel, is bepalend het moment van ontvangst van de definitieve aanmelding. 4. Een eenmalig advies wordt slechts verleend in zaken die zich qua complexiteit daartoe lenen en waarbij in beginsel het tijdsbeslag voor een medewerker van één uur niet wordt overschreden. 5. Voor het verlenen van de rechtsbijstand kan de raad of de geleding van de raad worden verzocht om de Algemene Onderwijsbond schriftelijk te machtigen om namens hem in en buiten rechte op te treden. Uitsluiting dan wel beperking van rechtsbijstand 1. Rechtsbijstand wordt niet verleend indien er een achterstand is bij het betalen van het in het kader van het abonnement verschuldigde bedrag. 2. In de volgende situaties kan door het hoofd Algemene Juridische Dienstverlening worden besloten rechtsbijstand niet of niet langer te verlenen: a) indien de raad of de geleding van de raad zijn zaak niet tijdig aanmeldt waardoor de Algemene Onderwijsbond de zaak niet zorgvuldig en/of op juiste wijze kan behandelen; b) indien de raad of de geleding van de raad niet alle van belang zijnde informatie aan de Algemene Onderwijsbond verstrekt en/of onjuiste informatie verstrekt; c) indien de raad of de geleding van de raad, zonder overleg en/of overeenstemming met de adviseur van de Algemene Onderwijsbond contacten heeft met de tegenpartij; 6

7 d) indien de raad of de geleding van de raad, zonder overleg of overeenstemming met de adviseur een deskundige of andere rechtshulpverlener inschakelt. 3. Indien de adviseur de zaak ongegrond of niet ontvankelijk acht, dan wel de kans op succes gering inschat of de rechtmatigheid van de zaak betwijfelt wordt geen procesrechtshulp verleend. Wel kunnen, zulks ter beoordeling van het hoofd Algemeen Juridische Dienst, in dat geval adviezen worden verstrekt. 4. Indien de zaak, naar het oordeel van het hoofd van de afdeling Algemene Juridische Dienstverlening AOb naar vermogen en naar diens oordeel uitputtend is behandeld, is de Algemene Onderwijsbond gerechtigd het verlenen van rechtsbijstand te staken, zonder dat enig recht op vergoeding bestaat. Vergoedingen en kosten te betalen door de raad 1. Een raad of geleding van de raad is verplicht de kosten van de aan hem verleende rechtsbijstand te vergoeden aan de AOb Diensten BV indien deze kosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij of een derde. 2. De kosten bedoeld onder 1 betreffen in ieder geval: a) de kosten van de medewerker die de zaak namens de raad of geleding van de raad in behandeling heeft genomen; b) de honoraria en verschotten van de door de medewerker ingeschakelde adviseurs, advocaten, procureurs en deurwaarders; c) de kosten van getuigen en deskundigen; d) de kosten verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten. 3. Anders dan in gevallen van financieel onvermogen (zulks ter beoordeling van hoofd Algemene Juridische Dienstverlening) is de raad of de geleding van de raad gehouden het griffiegeld te betalen welke vereist is voor de toegang tot de rechterlijke instanties. Einde rechtsbijstand 1. De Algemene Onderwijsbond beëindigt het verlenen van rechtsbijstand aan de raad of de geleding van de raad wanneer het abonnement door de raad is beëindigd. 2. Het beëindigen van de rechtsbijstand kan in geen geval leiden tot vergoeding van kosten indien de raad of de geleding van de raad besluit de procedure voor eigen rekening voort te zetten. M. Slotbepalingen 1. De leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. 2. Bekendmaking van deze wijziging vindt in ieder geval plaats via publicatie in het door of vanwege de Algemene Onderwijsbond uitgegeven Bulletin Medezeggenschap 3. In gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorziet beslist de Directeur van de AOb Diensten bv. 7

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 1.2 Alle

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) 2015 GEDRAGSCODE voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) INLEIDING In deze Gedragscode worden regels geformuleerd, die naar de heersende opvatting door de leden van

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

Nadere informatie

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Schadd Advocaten. Alleen cliënten/opdrachtgevers kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden. 1.2 Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Stichting Rechtswinkel Houten is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met als doelstelling het verschaffen van gratis

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand.

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand. DEFINITIEF van 12 mei 2017 Reglement juridisch advies en bijstand Doel: de Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS

REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS (als bedoeld in de statuten van CNV Onderwijs) Paragraaf 1. Algemeen 1. Onder individuele belangenbehartiging wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Reglement Rechtskundige Bijstand

Reglement Rechtskundige Bijstand Reglement Rechtskundige Bijstand Definities Artikel 1 (definities) In dit reglement wordt verstaan onder: a) De ACP: Politievakbond ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden. b) Het lid: de natuurlijke

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen 1. Advocatenkantoor Broerse is de eenmanszaak van mr. E. Broerse, KvK Amsterdam nr. 59600675.

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen 1. Advocatenkantoor Broerse is de eenmanszaak van mr. E. Broerse, KvK Amsterdam nr. 59600675. Kruisweg 601 2132 NA Hoofddorp T 020 354 24 30 F 020 341 35 17 www.advocatenkantoorbroerse.nl info@advocatenkantoorbroerse.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Advocatenkantoor Broerse is de eenmanszaak

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie