Dienstverlening en voorwaarden MR-Servicepakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverlening en voorwaarden MR-Servicepakket"

Transcriptie

1 Dienstverlening en voorwaarden MR-Servicepakket Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of deelraad, die een abonnement op het MR servicepakket van de AOb Diensten bv afneemt; MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap onderwijs; GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 28 van de Wet medezeggenschap onderwijs; Deelraad: de raad als bedoeld in artikel 27 van de Wet medezeggenschap onderwijs; Leden van de raad: uitsluitend diegenen die op grond van artikel 3 lid 5 WMO in de raad zijn gekozen. Advisering: het door een terzake deskundige adviseur mondeling en/of schriftelijk bijstaan van de raad middels het inbrengen van expertise rond een of meer specifieke onderwerpen waar de raad mee te maken heeft. Bedoeld om de (geleding van de) raad te ondersteunen bij een standpuntbepaling en het overleg met het bevoegd gezag. Advisering heeft een kortstondig karakter. Coaching: het bijstaan van de (geleding van de) raad bij het proces m.b.t. de wijze van functioneren van de raad dan wel het overleg met het bevoegd gezag, of de bewaking van het proces van besluitvorming rond een specifiek onderwerp; AOb: Algemene Onderwijsbond, vakbond voor onderwijspersoneel. AOb Diensten bv: dochtermaatschappij van de Algemene Onderwijsbond die uitvoering geeft aan daarin ondergebrachte activiteiten en diensten, waaronder het MRservicepakket. AOb Diensten bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer A. MR-Servicepakket en de abonnee 1. De medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of deelraad, in de sector PO of VO meldt zich schriftelijk, dan wel via de web-site, dan wel per e- mail aan als abonnee van het MR-Servicepakket. De raad ontvangt een schriftelijke bevestiging van het tot stand komen van het abonnement alsmede het abonnementsnummer. Tevens wordt melding gemaakt van de kosten voor het abonnement op het moment van het aangaan van het abonnement. Wijzigingen in het abonnementstarief zijn niet van toepassing op een lopende abonnementsperiode. 2. Het abonnement en het daarvoor verschuldigde abonnementsgeld geldt steeds per afzonderlijke raad. De in de leveringsvoorwaarden genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 3. Abonnees van het MR-Servicepakket kunnen gebruik maken van de diensten die behoren tot het aangegane abonnement. Waar dit nuttig en nodig wordt geoordeeld door de medewerkers van de Algemene Onderwijsbond kan worden verzocht om een verzoek tot gebruik schriftelijk te bevestigen van door de geabonneerde raad. 4. Door de abonnee ingeschakelde externe deskundigen, alsmede eventuele buitenleden van de raad, kunnen geen rechten ontlenen aan het abonnement van de raad. 1

2 B. Diensten MR-Servicepakket De raad kan een abonnement aangaan voor het standaard MR-Servicepakket, of voor een MR-Service-Pluspakket: Standaard MR-Servicepakket Dit pakket bestaat uit de volgende diensten: 1. Rechtsbijstand ten behoeve van de raad (zie verder onder L.). 2. De helpdesk van de Algemene Onderwijsbond (zie verder onder G.). 3. Toezending van het tijdschrift Bulletin Medezeggenschap (zie verder onder H.). 4. AOb-Info s (worden op verzoek ook toegezonden aan de leden in de raad). 5. Onderwijsinhoudelijk ondersteuning in het kader van voorstellen die namens het bevoegd gezag aan de raad worden voorgelegd (zie verder onder I.). MR-Service-Pluspakket PO Naast de diensten die deel uitmaken van het Standaard MR-Servicepakket heeft de abonnee in het primair onderwijs met het MR-Service-Pluspakket recht op de volgende diensten: 1. per abonnementsjaar gratis gebruik van 4 uren advisering (zie verder onder J.). 2. advisering in het kader van het MR-Servicepakket na de 4 uur met een reductie van 40% op het uurtarief (zie verder onder J.). MR-Service-Pluspakket VO Naast die diensten die deel uitmaken van het Standaard MR-Servicepakket heeft de abonnee in het voortgezet onderwijs met het MR-Service-Pluspakket recht op de volgende diensten: 1. Naar keuze: a. per abonnementsjaar gratis gebruik van 4 uren advisering (zie verder onder J.) dan wel b. per abonnementsjaar gratis gebruik gedurende 4 uur van een persoonlijke MRcoach bij wie de raad terecht kan met zaken rond de voortgang van het dagelijks MR-werk (zie verder onder K.). 2. na het onder 1 vermelde gebruik van extra uren in het kader van het MR- Servicepakket tegen een gereduceerd tarief (40% korting) bij advisering of coaching (zie verder onder J. en K.). C. Looptijd abonnement en verschuldigde betaling Het abonnement wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar, aanvangende op de eerste dag van de maand waarin het abonnement wordt aangegaan. Zonder opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk twee maanden voor de afloop van het abonnementsjaar. Betaling van het voor het abonnement verschuldigde bedrag geschiedt jaarlijks per acceptgiro. D. Conflicterende belangen 1. Indien er sprake is van een verzoek om (juridische) bijstand, advisering of coaching van de ouder/leerlingengeleding van de raad, waarbij er sprake kan zijn van conflicterende belangen met de personeelsgeleding van de raad, behoudt de AOb Diensten bv zich het recht voor om een verzoek om bijstand af te wijzen, dan wel de bijstand te staken, dan wel deze over te dragen aan een andere (externe) adviseur/organisatie. 2

3 2. De beslissing bedoeld onder 1 wordt genomen door de directeur van de AOb Diensten bv na het inwinnen van advies bij het hoofd van de Afdeling Algemene Juridische Dienstverlening van de Algemene Onderwijsbond en nadat de raad, die abonnee is, is gehoord. 3. Indien wordt besloten tot uitbesteding komen de kosten tot een maximum van euro voor rekening van de AOb Diensten bv. 4. De leden 1 tot en met 3 zijn eveneens van toepassing bij een verzoek om (juridische) bijstand of begeleiding wanneer er sprake is van een dusdanige strijdigheid met de visie van de Algemene Onderwijsbond dat de gevraagde ondersteuning in redelijkheid niet door de Algemene Onderwijsbond kan worden verleend. E. Uitsluitingen De (leden van de) de raad kunnen aan het abonnement geen rechten ontlenen voorzover het betreft: a) de rechten die voortvloeien uit het persoonlijk lidmaatschap van de Algemene Onderwijsbond; b) activiteiten die door de Algemene Onderwijsbond worden geïnitieerd en uitsluitend zijn bedoeld voor MR-leden die tevens lid zijn van de Algemene Onderwijsbond. c) activiteiten, die vallen onder de subsidiering door de Stichting Medezeggenschap Onderwijs zoals de cursussen voor de (G)MR, maatwerkcursussen, begeleidingstrajecten en conferenties. Informatie over het MR-scholingsaanbod van AOb Scholing&Ondersteuning is te vinden op de internetsite van de Algemene Onderwijsbond: F. Klachtenregeling Indien zich naar de opvatting van de abonnee problemen voordoen in de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd kan de abonnee dit schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van AOb Diensten bv. Indien de klacht naar de mening van de abonnee vervolgens niet binnen een termijn van twee maanden juist wordt behandeld, kan de abonnee zich richten tot de Raad van Commissarissen van AOb Diensten bv. Dienstverlening en voorwaarden per onderdeel van het MR-Servicepakket G. MR-Helpdesk De MR-helpdesk beantwoordt de eerstelijns vragen van de geabonneerde raad. De helpdesk is ondergebracht bij het Informatie- en Adviescentrum van de Algemene Onderwijsbond en is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot uur. 1. De leden van de geabonneerde raad kunnen gebruik maken van de helpdesk wanneer zij zich melden met het abonnementsnummer met vragen, die betrekking hebben op de noden van de raad. 2. Vragen kunnen telefonisch of per aan de helpdesk worden voorgelegd. Op vragen die per aan de helpdesk zijn voorgelegd volgt binnen 3 werkdagen een reactie. 3. Indien beantwoording meer dan een half uur vergt, kan de medewerker AOb/adviseur besluiten, dat er sprake is van advisering, waarop een uurtarief exclusief BTW van toepassing is. De abonnee wordt in dat geval vooraf geïnformeerd over de kosten. 4. Indien de raad een MR-Service-Pluspakket heeft kan deze advisering vallen onder de gratis uren advisering en/of korting op het geldende tarief. 3

4 H. Bulletin Medezeggenschap Het Bulletin Medezeggenschap verschijnt vier keer per jaar en is met name gericht op de personeelsgeleding van de (G)MR. 1. De abonnee ontvangt steeds één exemplaar van het blad per post op het op het in het aanmeldingsformulier vermelde adres. 2. Tevens kan de abonnee één adres opgeven voor de toezending van een digitale versie (pdf) van het blad. 3. Indien de raad méér exemplaren van Bulletin Medezeggenschap per post wenst te ontvangen geldt hiervoor een reductie van 50% t.o.v. de standaardprijs van een betaald abonnement op dit blad. I. Onderwijsinhoudelijk ondersteuning 1. De abonnee kan van deze vorm van dienstverlening gebruik maken ingeval van voorstellen die namens het bevoegd gezag aan de raad worden voorgelegd. 2. Binnen het Standaard MR-Servicepakket blijft deze dienstverlening beperkt tot korte telefonische of schriftelijke ondersteuning met een maximum van een half uur per verzoek. 3. Verzoeken, die meer dan een half uur vergen, worden aangemerkt als verzoeken om betaalde advisering. 4. Een verzoek tot beoordeling van beleidsdocumenten wordt aangemerkt als advisering (zie ook 3). 5. Indien de raad abonnee is van het MR-Service-Pluspakket kan de raad gebruik maken van haar gratis uren advisering en/of haar recht op een gereduceerd tarief. J. Advisering (MR-Service-Pluspakket) Advisering van de geabonneerde raad of de geleding van de raad wordt in beginsel uitgevoerd door een van de adviseurs van de AOb. Bij advisering wordt de inhoud bepaald door de belangen van de abonnee. Indien de adviseur dat nodig acht vindt een voorbereidingsgesprek plaats tussen opdrachtgever en uitvoerende adviseur van de Algemene Onderwijsbond. Het eerste voorbereidingsgesprek is altijd telefonisch. 1. De abonnee van het MR-Service-Pluspakket heeft recht op een korting van 40% op het door de AOb Diensten bv gehanteerde uurtarief (ex BTW) voor advisering in kader van het MR-Servicepakket. 2. Ongebruikte uren kunnen niet worden meegenomen naar een volgende abonnementsjaar. 3. Bij activiteiten op locatie wordt altijd reistijd in rekening gebracht, ongeacht reisafstand. 4. De abonnee wijst als opdrachtgever een contactpersoon aan. Via deze contactpersoon vindt alle communicatie plaats met opdrachtgever/deelnemers. 5. Op basis van het telefonische voorbereidingsgesprek geeft de uitvoerende adviseur aan, welke adviesactiviteiten uitgevoerd worden, hoe dit in tijd te kwantificeren is en wat de kosten zijn. 6. Indien de abonnee behoefte heeft aan begeleiding wordt de raad doorverwezen naar de afdeling Scholing en Medezeggenschap van de AOb, omdat deze vorm van dienstverlening buiten het MR-Servicepakket valt. Onder begeleiding wordt het actief bijstaan van de (geleding van de) raad bij het proces m.b.t. de wijze van functioneren van de raad dan wel het overleg met het bevoegd gezag, of de bewaking van het proces van besluitvorming rond een specifiek onderwerp. Het gaat daarbij om een combinatie van intensieve, langdurige coaching en advisering. Begeleiding kan ondermeer plaatsvinden middels het bijwonen van vergaderingen en het gedurende het proces reguleren van de afstemming binnen de raad en tussen de raad en zijn overlegpartner. 4

5 De MR kan in dat geval wordt een separaat begeleidingscontract met deze afdeling afgesloten. De voorwaarden voor begeleidingstrajecten uitgevoerd door de Afdeling Scholing en Medezeggenschap zijn dan van toepassing. K. MR-coach (MR-Service-Pluspakket VO) 1. De abonnee die bij het aangaan van het abonnement heeft gekozen voor de optie persoonlijke MR-coach wordt z.s.m. na aanmelding schriftelijk geïnformeerd over de toegewezen coach en diens bereikbaarheidsgegevens. 2. De persoonlijke MR-coach helpt de raad bij haar dagelijks functioneren. De raad kan deze coach aandacht vragen over de voortgang van het MR-werk, vragen of de coach de MR-notulen wil lezen, waar nodig tips te geven of aandachtspunten naar voren te brengen. Ook kan de voorzitter of secretaris van de raad de agendaonderwerpen met de coach doorspreken. De coach is geen adviseur bij inhoudelijke onderwerpen waar de raad mee te maken heeft. Voor (juridisch) advies over bijvoorbeeld beleidsvoorstellen van de directie of het bestuur kan de coach doorverwijzen naar de helpdesk, of naar een adviseur van AOb Scholing & Ondersteuning (in het laatste geval kan de raad gebruik maken van een gereduceerd tarief (zie onder J lid 1.). 3. Mocht de raad niet tevreden zijn over de hem toegewezen MR-coach dan heeft de raad éénmaal het recht om toewijzing van een andere MR-coach te verzoeken. De raad dient dit verzoek dan te richten aan de directeur van AOb Diensten bv. 4. Indien de abonnee behoefte heeft aan begeleiding wordt de raad doorverwezen naar de afdeling Scholing en Medezeggenschap van de AOb, omdat deze vorm van dienstverlening buiten het MR-Servicepakket valt. Onder begeleiding wordt het actief bijstaan van de (geleding van de) raad bij het proces m.b.t. de wijze van functioneren van de raad dan wel het overleg met het bevoegd gezag, of de bewaking van het proces van besluitvorming rond een specifiek onderwerp. Het gaat daarbij om een combinatie van intensieve, langdurige coaching en advisering. Begeleiding kan ondermeer plaatsvinden middels het bijwonen van vergaderingen en het gedurende het proces reguleren van de afstemming binnen de raad en tussen de raad en zijn overlegpartner. De MR kan in dat geval wordt een separaat begeleidingscontract met deze afdeling afgesloten. De voorwaarden voor begeleidingstrajecten uitgevoerd door de Afdeling Scholing en Medezeggenschap zijn dan van toepassing. L. Rechtsbijstand Definitie rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van juridische informatie en advies aan en het optreden in en buiten rechte voor en/of namens de raad, of de geleding van de raad, in procedures gericht tegen het bevoegd gezag van de instelling waaraan de raad is verbonden, door of namens een jurist van de afdeling Algemeen Juridische Dienstverlening van de Algemene Onderwijsbond. Verlenen van rechtsbijstand 1. Het belang van de geabonneerde raad of de geleding van de raad is bepalend voor de aard en de omvang van de te verlenen rechtsbijstand, indien en voorzover deze niet in strijd is of komt met deze leveringsvoorwaarden en de redelijkheid niet te buiten gaat. 2. De raad of geleding dient competent te zijn tot het aangaan van een geschil met het bevoegd gezag. 3. Rechtsbijstand wordt verleend in zo groot mogelijk vrijheid en onafhankelijkheid van de beleidsopvattingen van de Algemene Onderwijsbond. 5

6 4. De raad of geleding van de raad die rechtsbijstand inroept, wordt schriftelijk op de hoogte gebracht welke jurist onder verantwoordelijkheid van het hoofd Algemeen Juridische Dienstverlening van de AOb het dossier behartigt. 5. Het hoofd van de afdeling Algemeen Juridische Dienst van de AOb bepaalt of een verzoek om rechtsbijstand in behandeling wordt genomen, wordt voortgezet dan wel wordt beëindigd. 6. De raad dient zich naar de aanwijzingen van de juridisch adviseur te gedragen. 7. In gevallen die zich daarvoor lenen kan van de raad of geleding van de raad worden gevraagd zich eerst zelf met het geschil tot het bevoegd gezag te wenden. Gerechtigden 1. Voor rechtsbijstand komt in aanmerking: a) De raad die abonnee is als bedoeld onder A. onder 2.; b) de geleding van deze raad als bedoeld onder a. Omvang van de rechtsbijstand 1. Rechtsbijstand wordt verleend voorzover die zich uitstrekt over de volgende terreinen: a) geschillen welke betrekking hebben op de uitleg dan wel de toepassing van wet en regelgeving m.b.t. medezeggenschap; b) geschillen met betrekking tot zaken welke onder een advies- of instemmingrecht van de (geleding van de) raad; c) aangelegenheden die betrekking hebben op de medezeggenschap van personeel en ouders/leerlingen. 2. Rechtsbijstand wordt uitsluitend verleend indien het Nederlandse recht of het in Nederland geldende (inter-)nationaal of supranationaal recht van toepassing is. 3. Rechtsbijstand wordt niet verleend bij geschillen die reeds vòòr aanvang van het abonnement als zodanig door geschilpartijen zijn aangemerkt, zulks ter beoordeling van het hoofd van de afdeling Algemeen Juridische Dienst van de AOb. In dat geval kan volstaan worden met het verschaffen van een eenmalig gratis advies dan wel aan een advies waaraan kosten verbonden kunnen worden. Voor de vaststelling van het moment van aanvang van het abonnement zoals bedoeld in dit artikel, is bepalend het moment van ontvangst van de definitieve aanmelding. 4. Een eenmalig advies wordt slechts verleend in zaken die zich qua complexiteit daartoe lenen en waarbij in beginsel het tijdsbeslag voor een medewerker van één uur niet wordt overschreden. 5. Voor het verlenen van de rechtsbijstand kan de raad of de geleding van de raad worden verzocht om de Algemene Onderwijsbond schriftelijk te machtigen om namens hem in en buiten rechte op te treden. Uitsluiting dan wel beperking van rechtsbijstand 1. Rechtsbijstand wordt niet verleend indien er een achterstand is bij het betalen van het in het kader van het abonnement verschuldigde bedrag. 2. In de volgende situaties kan door het hoofd Algemene Juridische Dienstverlening worden besloten rechtsbijstand niet of niet langer te verlenen: a) indien de raad of de geleding van de raad zijn zaak niet tijdig aanmeldt waardoor de Algemene Onderwijsbond de zaak niet zorgvuldig en/of op juiste wijze kan behandelen; b) indien de raad of de geleding van de raad niet alle van belang zijnde informatie aan de Algemene Onderwijsbond verstrekt en/of onjuiste informatie verstrekt; c) indien de raad of de geleding van de raad, zonder overleg en/of overeenstemming met de adviseur van de Algemene Onderwijsbond contacten heeft met de tegenpartij; 6

7 d) indien de raad of de geleding van de raad, zonder overleg of overeenstemming met de adviseur een deskundige of andere rechtshulpverlener inschakelt. 3. Indien de adviseur de zaak ongegrond of niet ontvankelijk acht, dan wel de kans op succes gering inschat of de rechtmatigheid van de zaak betwijfelt wordt geen procesrechtshulp verleend. Wel kunnen, zulks ter beoordeling van het hoofd Algemeen Juridische Dienst, in dat geval adviezen worden verstrekt. 4. Indien de zaak, naar het oordeel van het hoofd van de afdeling Algemene Juridische Dienstverlening AOb naar vermogen en naar diens oordeel uitputtend is behandeld, is de Algemene Onderwijsbond gerechtigd het verlenen van rechtsbijstand te staken, zonder dat enig recht op vergoeding bestaat. Vergoedingen en kosten te betalen door de raad 1. Een raad of geleding van de raad is verplicht de kosten van de aan hem verleende rechtsbijstand te vergoeden aan de AOb Diensten BV indien deze kosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij of een derde. 2. De kosten bedoeld onder 1 betreffen in ieder geval: a) de kosten van de medewerker die de zaak namens de raad of geleding van de raad in behandeling heeft genomen; b) de honoraria en verschotten van de door de medewerker ingeschakelde adviseurs, advocaten, procureurs en deurwaarders; c) de kosten van getuigen en deskundigen; d) de kosten verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten. 3. Anders dan in gevallen van financieel onvermogen (zulks ter beoordeling van hoofd Algemene Juridische Dienstverlening) is de raad of de geleding van de raad gehouden het griffiegeld te betalen welke vereist is voor de toegang tot de rechterlijke instanties. Einde rechtsbijstand 1. De Algemene Onderwijsbond beëindigt het verlenen van rechtsbijstand aan de raad of de geleding van de raad wanneer het abonnement door de raad is beëindigd. 2. Het beëindigen van de rechtsbijstand kan in geen geval leiden tot vergoeding van kosten indien de raad of de geleding van de raad besluit de procedure voor eigen rekening voort te zetten. M. Slotbepalingen 1. De leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. 2. Bekendmaking van deze wijziging vindt in ieder geval plaats via publicatie in het door of vanwege de Algemene Onderwijsbond uitgegeven Bulletin Medezeggenschap 3. In gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorziet beslist de Directeur van de AOb Diensten bv. 7

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie