VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN"

Transcriptie

1 VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 28 februari 2008 Uitgesproken op : eigen aangifte Curator : mr. F. Kemp (Fort Advocaten, Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , Rechter-commissaris : mr. A. Warmerdam Activiteiten onderneming : de exploitatie van een advocatenkantoor met vestigingen te Alkmaar, Haarlem en Zaandam Omzetgegevens : (2006), (sep. t/m dec. 2005) Personeel gemiddeld aantal : 27 Datum verslag : 1 oktober 2009 Verslagperiode : 1 februari september 2009 Bestede uren in verslagperiode : 16,1 uren Bestede uren totaal : 454,2 uren Saldo faillissementsrekening : ,29 ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Met toestemming van de rechter-commissaris zullen vanaf het vierde verslag de verslagen steeds na een periode van 6 maanden worden gedeponeerd. Aan dit verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht, met daarbij tevens een overzicht van mutaties op de faillissementsrekening en kopie van een actueel bankafschrift, tenzij omstandigheden het achterwege laten van deze bescheiden rechtvaardigen. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 ALGEMENE TOELICHTING BIJ ACHTERGROND FAILLISSEMENT Het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand is in 2004 ingrijpend gewijzigd in het kader van de Stelselherziening rechtsbijstand. De bedoeling was om de publieke en private functie van rechtsbijstand van elkaar te scheiden. Onder de publieke functie vallen spreekuren en verwijzingstaken. Met de private functie wordt bedoeld de inhoudelijke juridische bijstand. Tot 2004 werden beide functies vervuld door Stichting Rechtsbijstand, die Bureaus voor Rechtsbijstand dreven. Om de gewenste scheiding te bewerkstelligen is de publieke functie overgedragen aan de Stichting het Juridisch Loket, die sinds medio 2004 verspreid over Nederland dertig Juridische Loketten exploiteert. De inhoudelijke gesubsidieerde rechtsbijstand is overgedragen aan de sociale advocatuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel Bureaus voor Rechtshulp zijn omgezet in sociale advocatenkantoren. Deze overgang wordt de transitie genoemd. Stichting Noord West Advocaten (hierna Noord West Advocaten ) is een voortzetting van het Bureau voor Rechtsbijstand Alkmaar. Noord West Advocaten heeft de activiteiten in Alkmaar en Zaandam gecontinueerd. Tevens heeft Noord West Advocaten de dienstverlening in Haarlem overgenomen van het Bureau voor Rechtsbijstand Haarlem. De voormalige Bureaus voor Rechtshulp werden gesubsidieerd door de overheid op basis van een puntensysteem. Per verrichtte dienst werd een bepaald aantal punten toegekend, dat correspondeerde met een vast bedrag. Naast deze outputsubsidie incasseerden de Bureaus voor Rechtshulp bij hun cliënten de eigen bijdragen die door de Raad voor Rechtsbijstand werden vastgesteld. Per 1 oktober 2005 is de subsidierelatie van Noord West Advocaten met de Raad voor Rechtsbijstand afgebroken. Dit was het transitiemoment. Na de transitie heeft Noord West Advocaten nog éénmaal een financiële vergoeding gekregen. Deze laatste injectie van circa ,-- was bestemd voor kosten in verband met de transitie, zoals voor de overname van personeel, overeenkomsten en archieven. Vanwege het voortzettingsarrangement heeft op personeelsgebied geen kwalitatieve selectie kunnen plaatsvinden en kon bovendien geen keuze met betrekking tot het aantal werknemers worden gemaakt. Hetzelfde gold voor de arbeidsvoorwaarden, aangezien verworven werknemersrechten door Noord West Advocaten integraal werden overgenomen. Veel werknemers hadden een lange arbeidshistorie en vele (secundaire) rechten. Ook de CAO Welzijn, die voorheen gold voor de Bureaus voor Rechtshulp, was van toepassing, zodat salarisschalen doorliepen, sprake was van een werkweek van 36 uur en aanspraak bestond op een vaste eindejaarsuitkering. Voorafgaand aan de transitie heeft het Bureau voor Rechtshulp Alkmaar een rapport laten opstellen. Het huidige bestuur van Noord West Advocaten heeft op haar beurt een businessplan gemaakt. Het bestuur heeft achteraf verklaard dat beide rapporten uitgingen van

3 verkeerde aannames, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal personeelsleden en werknemerslasten. Het merendeel van de juristen die overstapten naar Noord West Advocaten was op dat moment nog geen advocaat. Zij hebben hun opleiding tijdens werktijd gevolgd, waardoor er minder tijd was voor het behandelen van zaken. Voorts vertrok al snel een aantal ervaren medewerkers. Ook was sprake van groot ziekteverzuim. Het bleek ondoenlijk om ervaren advocaten aan te trekken ter vervanging. Daarnaast wordt aangevoerd dat in een aantal gevallen onvoldoende sprake was van een commercieel besef en omzetverantwoordelijkheid. Voorts liepen de omzetten terug. Na de transitie waren de Juridisch Loketten het eerste aanspreekpunt. Rechtzoekenden kwamen pas bij Noord West Advocaten terecht na verwijzing. In januari 2006 is Noord West Advocaten begonnen met een eigen spreekuur. In maart 2006 kwam hierdoor de toestroom van cliënten weer op gang. Ook heeft het bestuur ervoor gekozen om een aantal rechtsgebieden toe te voegen aan de dienstverlening, om zo een breder publiek te kunnen bedienen. De omzetten bleven echter tegenvallen. In een poging het tij te keren heeft het bestuur begin 2007 getracht nieuwe advocaten te werven. Op de vacatures reageerden echter nagenoeg geen ervaren mensen. Uiteindelijk zijn er in de zomer van 2007 twee stagiaires aangenomen. Medio 2007 heeft het bestuur de hulp van een externe deskundige ingeroepen. Deze deskundige, die ervaren is in omschakelingsprocessen die zich voordoen bij privatisering van publieke taken, was van mening dat er moest worden bezuinigd voor een bedrag van minimaal ,--. Het bestuur heeft vervolgens gekeken naar kostenposten waarop gekort zou kunnen worden. In het najaar van 2007 is er gesproken over het invoeren van een prestatiegerichte beloning. Het bestuur wilde dit doen in overleg met de werknemers. Een aantal medewerkers was bereid om hierin mee te gaan, een ander deel wees dit pertinent af. Eén van de vereisten voor het slagen van de bezuinigingsronde was dat de huurovereenkomst voor het pand in Alkmaar zou kunnen worden beëindigd, dan wel dat de huurprijs zou worden verlaagd. Hierover is gesproken met de verhuurder in Alkmaar. Tijdens de lopende onderhandelingen heeft het bestuur gesproken met de Dekens van de Orde van Advocaten uit Alkmaar en Haarlem. Vlak voor de kerst is er met de medewerkers gesproken over het opschorten van de eindejaarsuitkering. Dit gaf wat ruimte. Per 1 februari 2008 zou een aantal bezuinigingen worden doorgevoerd. Medio januari 2008 werd echter duidelijk dat de verhuurder in Alkmaar niet bereid was om mee te werken aan een regeling. Aangezien dit één van de voorwaarden was voor voortzetting van de onderneming, zag het bestuur geen uitweg meer en heeft eigen aangifte gedaan van het faillissement

4 1. INVENTARISATIE 1.7 Oorzaak faillissement De uitkomst van het onderzoek door curator naar de oorzaak van het faillissement sluit aan bij hetgeen is vermeld in bovenstaande toelichting bij de achtergrond van het faillissement. Voor het overige wordt verwezen naar eerdere openbare faillissementsverslagen. Werkzaamheden Inventarisatie: 2. PERSONEEL Verwezen wordt naar eerdere openbare faillissementsverslagen. Werkzaamheden Personeel: 0,6 uren 3. ACTIVA 3.4 Andere activa De curator heeft zich gebogen over een definitieve oplossing van de rekening-courant verhouding tussen voormalig advocaten van Noord West Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand. Over verrekening van de saldi met de voorschotten zal binnenkort een definitief besluit worden genomen. Voor het overige wordt verwezen naar eerdere openbare faillissementsverslagen. Werkzaamheden Activa: 4. DEBITEUREN De incasso door het ingeschakelde incassobureau verloopt voorspoedig. Tot op heden heeft het incassobureau ,79 afgedragen aan de curator. Voor het overige wordt verwezen naar eerdere openbare faillissementsverslagen. Werkzaamheden Debiteuren: 7,1 uren

5 5. BANK / ZEKERHEDEN Verwezen wordt naar eerdere openbare faillissementsverslagen. Werkzaamheden Bank / Zekerheden: 0,2 uren. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Verwezen wordt naar eerdere openbare faillissementsverslagen. Werkzaamheden Doorstart / Voortzetten: 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Onderzoek voltooid, aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen Noord West Advocaten is niet verplicht tot deponering van jaarrekeningen. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderzoek voltooid, er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Onderzoek voltooid, er hebben geen paulianeuze handelingen plaatsgehad. Werkzaamheden Rechtmatigheid: 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten : PM Aevitae B.V. uit hoofde van een onverschuldigde betaling: 3.103,10 UWV uit hoofde van een onverschuldigde betaling: 3.402,39 Roele de Vries uit hoofde van inschakeling door de curator: 35,

6 UWV uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen (artikel 61 WW jo artikel 40 Fw): ,97 (waarvan 2.872,77 betwist) Werknemer uit hoofde van ten behoeve van de boedel verrichte werkzaamheden: 6.657,25 Verhuurder Alkmaar: 2.399,38 Verhuurder Zaandam: 6.732, Preferente vordering van de fiscus , Preferente vordering van het UWV , Andere preferente crediteuren Een aantal werknemers hebben het gedeelte van hun vordering dat niet door UWV is overgenomen bij de curator ingediend. Er is in totaal ,91 geplaatst. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben 43 crediteuren hun vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Betaalde crediteuren Zoals beschreven in paragraaf 6.2 zijn een aantal kosten direct door de curator voldaan om de tijdelijke voortzetting van de activiteiten van Noord West Advocaten te garanderen. In totaal is 1.439,92 betaald. 8.8 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Werkzaamheden Crediteuren: 2,5 uren 9. PROCEDURES Er waren ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen lopende procedures, nadien zijn evenmin procedures aanhangig gemaakt. Werkzaamheden Procedures:

7 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Alle reguliere beheers- en vereffeningstaken zijn afgerond. Uitsluitend de onder 3.4 vermelde verrekeningskwestie dient tot een oplossing te worden gebracht Plan van aanpak De curator zal trachten de kwestie met de Raad voor Rechtsbijstand definitief te beslechten. Vervolgens zal de afwikkeling van het faillissement ter hand worden genomen Indiening volgend verslag Over zes maanden. Werkzaamheden Overig: 5,7 uren Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 1 oktober F. Kemp, curator Bijlage(n) - Tussentijds financieel verslag alsmede overzicht van mutaties op de faillissementsrekening en kopie van een actueel bankafschrift - Crediteurenlijst(en) Separaat toegezonden - Tijdregistratie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie