TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V."

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp B.V., statutair gevestigd te Weesp, en kantoorhoudende te (4817 BL) Breda aan de Takkebijsters 17-E en (voorheen tevens) kantoorhoudende te (1382 CH) Weesp aan de Amstellandlaan 106, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer , hierna: Industriehuis Faillissementsnummer : F.13/13/26 Datum uitspraak : 8 januari 2013 Uitgesproken op : gezamenlijk verzoek van drie werknemers Curator : mr. E.I. Terborg-Wijnaldum (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , Rechter-commissaris : mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming : detacheren van personeel en exploitatie van een re-integratiebureau Omzetgegevens : netto-omzet over 2009/2010: EUR ,- (conceptgegevens) Personeel gemiddeld aantal : 3 Datum verslag : 29 mei 2013 Verslagperiode : 7 februari mei 2013 Bestede uren in verslagperiode : 39,2 uren Bestede uren totaal : 94,8 uren Saldo faillissementsrekening : EUR 3.193,58 ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Industriehuis is opgericht op 2 april 2010 door Meto Holding B.V. ( Meto ). Bestuurder van Meto is de heer Savenije. De aandelen zijn op 30 november 2010 overgedragen aan Acaday B.V. ( Acaday ). De aandelen in het kapitaal van Industriehuis worden thans gehouden door de huidige bestuurder van de vennootschap Acaday. Bestuurder en enig aandeelhouder van Acaday is de heer M. Amanzou. Acaday B.V. is op 12 maart 2013 failliet verklaard met benoeming van C.P. Bleeker als rechtercommissaris en E.I. Terborg-Wijnaldum tot curator. Voor het overige wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 1.2 Winst en verlies 2009/2010: EUR ,- (conceptgegevens) 1.3 Balanstotaal EUR ,- (conceptgegevens) 1.4 Verzekeringen De curator heeft de lopende verzekeringen van Industriehuis beëindigd. 1.5 Huur Bij Industriehuis was, voor zover de curator bekend, geen sprake van huur. 1.6 Oorzaak faillissement De curator is doende de door het bestuur genoemde oorzaken van het faillissement te onderzoeken. Het bestuur schrijft het faillissement (kort gezegd) toe aan de volgende oorzaken: Een verkeerd verdienmodel; Hoge schulden bij de Belastingdienst; Stopzetten loonkostensubsidies vanuit de gemeente Weesp. In het eerste faillissementsverslag heeft de curator de visie van het bestuur uitgebreider geformuleerd. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden zijn inmiddels geëindigd. 2

3 Voor het overige wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Niet aangetroffen. Bedrijfsmiddelen 3.2 Uit de administratie van Industriehuis is gebleken dat ten tijde van het uitspreken van het faillissement twee voertuigen op naam van Industriehuis stonden. Zie met betrekking tot het eerste voertuig 5.2. Het tweede voertuig is voor datum faillissement door de politie op 23 augustus 2012 in beslag genomen in verband met een aantal openstaande verkeersboetes. Aangezien de auto in de faillissementsboedel valt heeft de curator het voertuig bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opgevorderd. Voorraden / onderhanden werk 3.3 Niet aangetroffen. Andere activa 3.4 Industriehuis houdt een G-rekening aan bij Rabobank Amstel en Vecht. Vóór de faillietverklaring op de G-rekening gestorte bedragen komen aan de Belastingdienst toe. De Rabobank is verzocht de bedragen aan de Belastingdienst te voldoen. Na de faillietverklaring op de G-rekening gestorte bedragen vallen in de boedel. Uit onderzoek van de curator is gebleken dat er na datum faillissement geen bedragen meer zijn bijgeschreven op de G-rekening. 4. DEBITEUREN De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen. Inmiddels zijn de openstaande vorderingen geïncasseerd voor een bedrag van EUR 3.193,58. De afgelopen periode heeft de curator ook onderzoek gedaan naar eventueel nog te ontvangen loonkostensubsidies. Op grond van dit onderzoek is gebleken dat Industriehuis geen recht meer had op loonkostensubsidies. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) Verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag. 5.2 Leasecontracten/huurkoop Eén van de auto s had Industriehuis in financial lease van de Volkswagen Bank GmbH. Volkswagen Bank GmbH had een vordering van EUR ,05 uit hoofde van de overeenkomst. Vanwege het feit dat Industriehuis niet langer aan de financiële verplichtingen voortvloeiende uit 3

4 de overeenkomst kon voldoen is het voertuig voor datum faillissement teruggenomen door Volkswagen Bank GmbH, die een eigendomsvoorbehoud op het voertuig had bedongen. Het voertuig is inmiddels door Volkswagen Bank GmbH verkocht voor een bedrag van EUR ,18. Uit hoofde van de leaseovereenkomst heeft de leasemaatschappij nog een restvordering van EUR 2.321,56 op Industriehuis. Deze is bij de curator ingediend. 5.3 Beschrijving zekerheden Vooralsnog is niet van zekerheden gebleken. 5.4 Separatistenpositie Zie onder Boedelbijdragen Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Zie onder 5.2., vooralsnog is niet van andere eigendomsvoorbehouden gebleken. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog is niet van reclamerechten gebleken. 5.8 Retentierechten Vooralsnog is niet van retentierechten gebleken. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen Er zijn geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Wel lijkt er door een accountant een (concept) jaarrekening te zijn opgesteld over het jaar 2009/ Goedkeuringsverklaring accountant Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 4

5 7.6 Paulianeus handelen 8. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus Belastingdienst Utrecht-Gooi heeft tot op heden een vordering van EUR ,03 ingediend. 8.3 Preferente vordering van het UWV Door het UWV is (nog) geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Eén crediteur heeft een preferente vordering van EUR 1.360,80 ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 9. PROCEDURES 9.1 Rechtbank Amsterdam, sector kanton Roldatum : 14 januari 2013 Zaak/Rolnummer: CV EXPL Stand procedure: geschorst ex art. 29 Fw Wederpartij: Inhoud: een ex-werknemer De procedure is geschorst en de crediteur is verzocht de vordering in het faillissement in te dienen. 9.2 Gerechtshof Den Haag Roldatum : 29 januari 2013 Zaak/Rolnummer: /01 Stand procedure: appeldagvaarding aangebracht op 18 december 2012 Wederpartij: Inhoud: D.J. Touber h.o.d.n. Crebo-Support De curator zal de zaak niet voortzetten, omdat de curator geen gronden voor een hoger beroep aanwezig acht. 5

6 9.3 Rechtbank Amsterdam, sector kanton Roldatum: 6 februari 2013 Zaak/Rolnummer: HA EXPL Stand procedure: geschorst ex art. 29 Fw Wederpartij: Inhoud: 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. Ten Kate & Huizinga Accountants B.V. De procedure is geschorst en de curator is vooralsnog niet voornemens de procedure voort te zetten. Er speelt momenteel nog een kwestie met betrekking een door Industriehuis gestort depotbedrag bij de Stichting Derdengelden van de advocaat van Ten Kate & Huizinga. Deze kwestie wordt momenteel door de curator afgewikkeld en hier zal in een later verslag op terug worden gekomen Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op: - het onderzoeken van de oorzaken van het faillissement; - afwikkelen kwestie depotbedrag Stichting Derdengelden; - afwikkelen kwestie; - mogelijkheden onderzoeken voor de verkoop van het in beslaggenomen voertuig; - het beoordelen van de rechtmatigheden Indiening volgend verslag Over drie maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 29 mei 2013 E.I. Terborg-Wijnaldum curator 6

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie