Afstand in perspectief en stijl Suzanne Fagel (NWO-project Stilistiek van het Nederlands, Universiteit Leiden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstand in perspectief en stijl Suzanne Fagel (NWO-project Stilistiek van het Nederlands, Universiteit Leiden)"

Transcriptie

1 Prepaper Cross Over 2011 Sessie neerlandistiek en stilistiek Afstand in perspectief en stijl Suzanne Fagel (NWO-project Stilistiek van het Nederlands, Universiteit Leiden) 1 Inleiding In de roman De asielzoeker van Arnon Grunberg wordt op een consistente manier gebruik gemaakt van talige middelen die een effect van afstand creëren. Bijzonder aan deze roman is dat het niet zozeer de perspectiefkeuze is die dit effect teweegbrengt, maar voornamelijk een van het gangbare afwijkende gebruik van de tegenwoordige tijd, in combinatie met diverse andere afstandscheppende formuleringskeuzes. Er is binnen de cognitieve stilistiek recentelijk veel aandacht voor het fenomeen afstand en de tegenpool ervan, empathie en subjectiviteit. Subjectiviteit is een veelgebruikt begrip in de (cognitieve) taalkunde, waarbij in het algemeen twee aspecten kunnen worden onderscheiden. Ten eerste: welke bron is verantwoordelijk voor de informatie? Dit is een vraag die nauw verwant is aan kwesties rond perspectief en focalisatie in de narratologie en speech and thought representation in de cognitieve stilistiek. En ten tweede: in welke mate treedt deze bron op de voorgrond in de weergave van de informatie (cf. Sanders 1994)? In deze paper richt ik mij voornamelijk op dat tweede aspect van subjectiviteit, dat te herformuleren is in termen van afstand : welke afstand neemt de verteller in ten opzichte van het verhaal? Aan deze vraag is aandacht besteed in studies op het gebied van mental space theory, decompression en blending theory (Dancygier 2005, Dancygier & Vandelanotte 2009, Vandelanotte 2010), Speech and thought representation en subjectiviteit (Sanders 2010) en perspectief en modaliteit (Simpson 1993, Gavins 2005). Wat deze benaderingen gemeenschappelijk hebben, is dat zij zich alle richten op de verhouding van de verteller tot het verhaal dat verteld wordt. In de roman De asielzoeker is afstand een stilistisch effect waarin de afwijkende geestesgesteldheid van de hoofdpersoon Christian Beck tot uitdrukking komt. Ik zal laten zien dat op een louter op het perspectief (de afstand van de verteller tot het verhaal) gerichte benadering niet goed in staat is de diversiteit aan afstandscheppende middelen in De asielzoeker te beschrijven (cf. Fagel 2010). Mijn analyse van de stijl van De asielzoeker vormt in deze paper dan ook aanleiding om op te roepen tot een meer geïntegreerde studie van stilistische en perspectiverende taalmiddelen. 2 Afstand in Mental space theory en modaliteit Het verschijnsel afstand kan zich op verschillende manieren manifesteren. Allereerst letterlijk: afstand in tijd en/of ruimte openen mentale ruimtes die verschillen van de ruimte die met hier en nu wordt betiteld. Daaruit volgen de meer metaforische betekenissen van afstand, zoals een afstandelijk karakter (emotionele distantie), sociale afstand (beleefdheid, formaliteit) en afstand van de werkelijkheid (irrealis door hypothetische, conditionele situaties, zoals in de zin Als ik de loterij win, dan zeg ik mijn baan op.) In een recent verschenen artikel brengt Vandelanotte op overzichtelijke wijze vijf manieren in kaart waarop een verteller afstand kan creëren tussen zichzelf en de verhaalwereld (Vandelanotte 2010). Het is zijn hypothese dat door deze afstandscheppende technieken ook de lezer een vorm van 1

2 afstand zal ervaren. Doordat de verteller zijn directe verbinding met het verhaal verbreekt of onderbreekt, zal ook de lezer uit de verhaalwereld gehaald worden en een gevoel van destabilization of readerly expectations ervaren. Drie van de vijf typen afstand die Vandelanotte onderscheidt, zijn (Vandelanotte 2010, ): a. Metalinguistische afstand: De verteller staat stil bij de betekenis van een woord. Daardoor wordt de verhaalhandeling onderbroken: Bijvoorbeeld: Dat leidde tot veel verdriet. Maar is verdriet eigenlijk wel de juiste term? Wat ik eigenlijk voelde, was een mengeling van b. Metafictionele afstand: De verteller stelt vraagtekens bij het waarheidsgehalte van de gebeurtenissen waarover hij verhaalt. Bijvoorbeeld: Mevrouw X was lang en dun. Nee, ze was kort en dik. Ik herinner me haar niet goed meer. c. Decompression en afstandelijk perspectief: Het gaat hierbij om gevoelens van zelfvervreemding, zoals je die tegenkomt in een zinnen als Ik ben mezelf vandaag niet en Mijn voeten leidden me naar binnen. Ook wordt het veelvuldig ingezet bij ik-vertellers (in de literatuur ook wel vertellend-ik genoemd) die terugkijken op bijvoorbeeld hun jeugd (het belevend-ik ): Als ik nu terugkijk op mijn middelbare schooltijd, dan zie ik een verlegen jongen die zich in de schoolpauzes terugtrok in de bibliotheek om te lezen. 1 Vandelanotte (2010) beperkt zich in zijn analyse tot de intradiëgetische ik-vertellers die vertellen over en reflecteren op gebeurtenissen uit hun verleden. Het is dan ook logisch dat in dit type verhalen veel ruimte is voor reflectie en commentaar van de verteller op de gebeurtenissen uit zijn verleden (decompression), maar ook op de werking van zijn eigen geheugen (metafictie, denk hierbij ook aan onbetrouwbare vertellers) en zijn wijze van vertellen (metalinguïstische afstand). Het is niet moeilijk om te zien dat deze afstandscheppende technieken niet voorbehouden zijn aan intradiëgetische ik-vertellers. Ook heterodiëgetische (auctoriale) vertellers of vertelinstanties beschikken in principe over dezelfde mogelijkheden om afstand te nemen van het verhaal dat verteld wordt. De mate van bemoeienis van de vertellende instantie kan variëren, en tevens de wijze waarop hij uiting geeft aan zijn inbreng dit wordt door Simpson (1993) en Gavins (2005) modaliteit genoemd. De verteller kan zich onder andere presenteren als: Alwetend : Wat X niet wist, was dat tegelijkertijd aan de andere kant van het stadje Evaluerend: Dat was niet handig. Het was beter geweest als Gissend: Misschien was het zo dat. Hij lijkt zich niet zo lekker te voelen. Negatief: Ik weet niet wat er toen gebeurde. Neutraal, beschrijvend. Simpson (1993, 46-85) presenteert een model voor perspectiefanalyse waarin hij deze vertellershoudingen indeelt in positief (evaluerend), negatief (gissend) of neutraal (beschrijvend) op basis van het type modaliteit dat wordt gebruikt. Het grote nut van een model als dat van 1 De overige twee distancing techniques die Vandelanotte onderscheidt, zijn fictional address (fictieve aanroep) en distancing speech and thought representation. In de fictieve aanroep spreekt de verteller niet de lezer aan maar een andere instantie of persoon (Vandelanotte gebruikt The Book of Evidence van John Banville als voorbeeld, waarin de hoofdpersoon zich wendt tot een fictieve rechter en jury, om zich te verantwoorden voor de moord die hij gepleegd heeft). In distancing speech and thought presentation, waarbij zinnen die geuit worden door een andere spreker consistent worden weergegeven vanuit het deictisch centrum van de verteller, zoals in deze zin: Dat moesten we maar eens proberen, zei de schoolmeester, dan zouden we vanzelf de consequenties ervaren. Deze zin wordt vanuit het perspectief van de ik gepresenteerd, maar is een weergave van wat de schoolmeester gezegd heeft: Dat moeten jullie maar eens proberen, dan zul je de consequenties vanzelf ervaren! Ik laat deze twee afstandscheppende technieken buiten beschouwing in mijn analyse omdat het twee middelen zijn met een erg specifieke toepassing. De overige drie afstandcreëerders zijn frequenter en algemener. 2

3 Simpson (1993, zie ook Gavins 2005) is dat het een verfijning biedt ten opzichte van de traditionele en vrij grove indeling in vier perspectiefsoorten zoals de in de neerlandistiek veelgebruikte typologie van F. Stanzel of de vergelijkbare vierdeling van Roger Fowler (1986) waar Simpson zich op baseert. Het is hierdoor niet alleen mogelijk om typen vertellers van elkaar te onderscheiden, maar ook om op basis van linguïstische middelen vast te stellen wat het stilistische effect is van het gekozen vertelperspectief. In een stilistische analyse van het perspectief gaat het niet alleen om de vraag wie vertelt?, maar worden op systematische wijze de linguïstische elementen beschreven die aanduiden hoe de verteller vertelt: houdt hij zich bij een beschrijving of gebruikt hij een van de diverse technieken om afstand te creëren van de verhaalhandeling? Afstand wordt hier dus net als bij Vandelanotte opgevat als een onderbreking van het verhaal door middel van vertellerscommentaar. 3 Afstandscheppende middelen in De asielzoeker van Arnon Grunberg Hoewel we hierboven gezien hebben dat zowel ik-vertellers als hij-vertellers meer of minder afstand kunnen innemen ten opzichte van de verhaalhandeling, lijkt het erop dat in de praktijk vooral een derdepersoon verteller met afstand wordt geassocieerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat, afkomstig uit een recensie over De asielzoeker: De asielzoeker is [Grunbergs] eerste roman in de derde persoon, waardoor een afstand geschapen wordt die uiteindelijk toch weer ouderwets Grunbergiaans beklemmend wordt. (Peters 2003). Impliciet wordt in citaat een tegenstelling gecreëerd tussen romans in de eerste persoon en verhalen die in de derde persoon zijn geschreven. De tegenstelling wordt door deze recensent inhoudelijk omschreven in termen van afstand. In dit citaat wordt de term echter niet gebruikt in een wetenschappelijke, welomschreven definitie zoals in paragraaf 2. We hebben veeleer te maken met huis-, tuin- en keukengebruik van de term afstand. Een roman in de eerste persoon wordt over het algemeen door lezers gezien als subjectiever dan een roman met een derde persoon verteller, aangezien een ik-verteller vaak inzicht geeft in zijn gedachten en gevoelens en de lezer het verhaal volgt vanuit diens persoonlijke, door lezers als subjectief omschreven perspectief. Een verteller die in de derde persoon over anderen vertelt, wordt al gauw bestempeld als afstandelijk en zelfs objectief, ongeacht de modaliteit waarvan hij zich bedient. 2 Deze kritiek op het taalgebruik van recensenten en andere lezers doet echter niets af aan hun intuïtie over de stijl van De asielzoeker: de roman wordt door de literaire kritiek omschreven als somber, afstandelijk en ongekend serieus, inktzwart en geschreven in een uitgebeende stijl (zie Fagel 2010, ). Het is de taak van de stilisticus om in de roman naar taalmiddelen te zoeken die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de impressionistisch omschreven effecten in de literaire kritiek. Door welke factoren wordt de door recensenten ervaren afstand ervaren en welke rol speelt de derde-persoonverteller daarin? In een eerder artikel over De asielzoeker heb ik aangetoond dat in deze roman de tegenwoordige tijd wordt ingezet op een manier die in navolging van Fleischman (1990) antinarratief (Fleischman 1990) genoemd kan worden (Fagel 2010). Ik heb laten zien dat het specifieke gebruik van het aspect van werkwoorden en zinnen (cf. Boogaart en Janssen 2007) verantwoordelijk mag worden geacht voor 2 Uit lezersonderzoek van Fagel, Van Leeuwen en Boogaart (te verschijnen) onder tweedejaars studenten Nederlands bleek dat die een door een ik-verteller verteld verhaal van Maarten Biesheuvel (ik-verteller) als subjectief verteld inschatten, en de hij-verteller van Jan Arends als objectief betitelden, ondanks dat het verhaal van Arends veel modaliteit en vertellerscommentaar bevatte, en de ik-verteller van Biesheuvel stilistisch gezien weinig afstand innam ten opzichte van het vertelde verhaal. 3

4 dit antinarratieve effect: de zinnen presenteren toestanden, geen gebeurtenissen, en creëren daardoor stilstand in het verhaalverloop. Uit corpusstudie van Marja Clement (1991) blijkt dat de tegenwoordige tijd in Nederlandse romans vrijwel altijd wordt ingezet om een verlevendigend, direct, subjectief effect te creëren, alsof de lezer de gebeurtenissen meemaakt op het moment dat ze zich afspelen, zoals hier in de openingsregels van De Metsiers van Hugo Claus: Een half uur het duister instaren, zinloos staren naar de weg, waarlangs de Vette Smelders moet komen. Als ik op mijn polshorloge kijk, doen mijn ogen mij weer pijn. [ ] Achter mij, waar de struiken dunner en lager groeien, beweegt Bennie. Het moet hem ook vervelen, dit zinloze wachten. Ik schuif op handen en voeten langs de grond, die ongewoon glad is van de voorbije regens, terwijl ik mijn geweer dicht naast mij aan druk. (Hugo Claus De Metsiers) De onmiddellijkheid en spanning in dit citaat contrasteren met de afstandelijkheid van De asielzoeker, die uit dit uitgebreide citaat van het begin van de roman al zeer duidelijk spreekt (ik zal de afstandscheppende factoren in deze passage hieronder toelichten): De vogel is ziek. Op een ochtend, het is nog vroeg maar al benauwd in de woning, de hitte van weken is blijven hangen, wordt Christian Beck met deze woorden gewekt door zijn vrouw. Ze heeft haar witte nachthemd aan dat ze ook al had toen ze twaalf was. Beck is beducht voor gevaar, al weet hij niet precies van welke kant het zal komen; daarom slaapt hij licht. Zijn vrouw heeft niet veel moeite hoeven doen om hem wakker te maken, haar gefluisterde stem was genoeg, het woord ziek. Beck weet dat de dood bij voorkeur toeslaat waar je hem niet verwacht; om hem te slim af te zijn heeft hij besloten de dood overal en altijd te verwachten. Iets in hem is gestorven, hij wacht tot de rest zal sterven, zodat alle delen weer gelijk zijn, of, dat kan natuurlijk ook, totdat het gestorven deel weer tot leven komt, als een verlamde arm die onverwacht beweegt. Hij geeft de hoop niet op, hij weet niet hoe dat moet. Als er iets krankzinnigs in hem is, is het zijn hoop, daarom heeft hij besloten die te onderdrukken, te veel hoop is levensgevaarlijk. Maar helemaal verdwenen is die natuurlijk niet. Net zomin als bij een moeder die tegen de reporter zegt die vragen stelt over haar verdwenen zoon: Schrijft u op dat ik denk dat hij leeft, schrijft u op dat ik weet dat hij leeft. Beck weet dat hij leeft. Hij gaat rechtop zitten, vaag herinnert hij zich dat hij gedroomd heeft over het vertaalbureau waar hij werkt. Daar droomt hij wel vaker over. Het woord ziek is in zijn hoofd blijven hangen. Ziek, een woord als een klop op de deur die hij al een paar maanden eerder had verwacht, verbaasd dat ze hem nu pas komen arresteren. Hij weet de schijn van luchthartigheid te bewaren. Jullie hebben er lang over gedaan,heren. Hij ziet het angstige gezicht van zijn vrouw, ze drukt haar neus even tegen de zijne; dat gezicht kent hij goed, beter nog dan zijn eigen hoe vaak heeft hij dat gezicht niet bekeken, bestudeerd zou je moeten zeggen? Net zo goed kent hij de nachtjapon, haar haren. Er kleeft, zoals zo vaak om deze tijd van de dag, een restje nachtcrème aan de neusvleugel, maar de angst is nieuw. De angst lijkt haar gezicht te vervormen. Christian Beck vertaalt gebruiksaanwijzingen, uit het Engels in het Duits, gebruiksaanwijzingen voor stofzuigers, auto s, printers, fotokopieerapparaten, elektrische steps. Hij is een gewaardeerd vertaler, want hij is precies en vriendelijk. Ze zijn met zijn zessen op het vertaalbureau, inclusief de coördinatrice. Soms zegt een vertaler: Ik ben jarig, er staat taart in de keuken. Tussen twee gebruiksaanwijzingen door gaat Beck dan naar de kleine keuken, snijdt een stuk taart af, ook als hij daar eigenlijk geen trek in heeft, en feliciteert de jarige vervolgens hartelijk. Bijna altijd 4

5 neemt hij de moeite nog een paar persoonlijke vragen te stellen die niemand kunnen kwetsen. En als hij zelf jarig is, verklaart hij: Ik ben jarig, ik heb taart in de keuken gezet. In deze passage en in de hele verdere roman, zijn diverse afstandscheppende factoren te herkennen, waarvan ik hieronder een noodzakelijkerwijs beknopte opsomming geef: Er wordt relatief veel achtergrondinformatie gegeven, waardoor er naar verhouding weinig verhaalverloop in het heden plaatsvindt Er zijn relatief weinig werkwoorden die een actie of handeling uitdrukken. Dit geldt zowel voor de passages in het heden er gebeurt op de eerste pagina s niet veel meer dan dat Beck wordt gewekt, rechtop gaat zitten, naar zijn vrouw kijkt en later in het eerste hoofdstuk zet hij ook nog zijn bril op; als ook voor de passages die achtergrondinformatie geven: de informatie wordt statisch gepresenteerd, in de vorm van algemeen geldige kennis, regels of eigenschappen. Het koppelwerkwoord zijn komt relatief vaak voor, waarbij eigenschappen aan een personage ( Hij is precies en vriendelijk ) of zaak ( te veel hoop is levensgevaarlijk ) worden toegeschreven. De handelingswerkwoorden die wel actief van aard zijn (bijvoorbeeld werken ), komen vaak voor in relatieve bijzinnen het vertaalbureau waar hij werkt ; of in combinatie met complementatie: Beck weet dat de dood altijd komt of in combinatie met bijwoorden van tijd en frequentie die een repetitieve handeling aanduiden (altijd, soms, vaak, zoals zo vaak rond deze tijd van de dag ) Daardoor wordt het actieve karakter van deze werkwoorden tenietgedaan. Informatie wordt gepresenteerd in termen van algemene kennis in plaats van handelingen die tot andere handelingen leiden: Beck weet dat. Daarom heeft hij besloten dat is een combinatie die vaak voorkomt. Er komen veel aforismen, clichés, regels en spreekwoorden voor. Alinea s eindigen vaak met een aforisme. Er wordt veel gebruik gemaakt van algemeen je ( men ). Er worden veel definities gegeven: Ziek, een woord als een klop op de deur. (Vgl. de metalinguïstische distantie in paragraaf 2). Mentale ruimtes die afwijken van het hier-en-nu worden eveneens gecreëerd door conditionele zinnen (Als dan ), modaliteit (zou moeten: irrealis), negatie en alsvergelijkingen/metaforen. Er worden vrijwel alleen functienamen gebruikt in plaats van persoonsnamen. Beck wordt enkel met zijn achternaam aangeduid, zijn vrouw wordt zijn vrouw of bij haar bijnaam vogel genoemd, en verder is er sprake van collega s, de directrice van het vertaalbureau, doktoren, de asielzoeker en de mismaakte, die Beck consequent de mismaakte blijft noemen, ondanks dat de vogel uitroept: Hij heet Simon! Inhoudelijk wordt er gezegd dat Beck en vogel opgehouden zijn met communiceren, omdat ze elkaar daarvoor te goed kennen. Ook de lezer komt niet meer over vogel te weten dan dat haar promotieonderzoek iets met dieren inhoudt en dat zij s nachts de woestijn ingaat om dieren te observeren. De beleefdheid en formaliteit die Beck zich aangewend heeft, komen in elke zin naar voren, zowel in de achtergrondinformatie die gegeven wordt, als in de directe gedachte- en gespreksweergave van Beck. In de roman valt te lezen dat Beck wil niet opvallen in zijn omgeving. Ze wonen in Duitsland en hij heeft zich aangewend om ook binnenshuis Duits te spreken met zijn vrouw. Dit versterkt zijn formele houding. Er wordt veel gebruik gemaakt van algemene naamwoorden en ongekwantificeerde meervouden Beck vertaalt gebruiksaanwijzingen, waardoor gebeurtenissen uit het hier-ennu van de verhaalhandeling worden gehaald en als algemene of repetitieve gebeurtenissen worden gepresenteerd. Een activiteit van de asielzoeker wordt direct in verband gebracht 5

6 met wat alle andere mannen van zijn vrouw doen als ze blijven slapen. Zie bijvoorbeeld ook het veralgemeniserende karakter van dit citaat: Het ziekenhuis stuurt een rolstoel, omdat lopen haar steeds meer moeite kost. De bezorger informeert hoe lang ze de rolstoel nodig denken te hebben. Beck schaft tubes vloeibare zeep aan, waar de vogel dol op is, en gezichtsmaskers in grote hoeveelheden, vooral de blauwe. De strijd tegen de dood wordt op het niveau van het gezichtsmasker uitgevochten, omdat alle andere niveaus gefaald hebben. Passieve zinnen ( Beck wordt gewekt door zijn vrouw ) creëren eveneens een effect van inactiviteit. Ook in zinnen die in het verhaalheden beginnen, vindt vaak een overgang plaats naar informatie uit het verleden. Dit zien we bijvoorbeeld in de zin over het nachthemd dat ze ook al had toen ze twaalf was en een zin als deze, waarin een sensatie ( ruiken ) uit het verhaalheden meteen wordt verbonden aan een algemene situatie ( op warme dagen ) en wordt gevolgd door een aforisme ( het is zinloos ): Hij ruikt zijn vrouw, hij ruikt haar deodorant die nogal een overheersende geur heeft, op warme dagen wordt die geur hem soms bijna te veel, maar hij zegt nooit iets. Het is zinloos alles uit te spreken wat je denkt [ ]. Bovenstaande elementen worden op consistente en systematische wijze ingezet in de hele roman, en geven uitdrukking aan het verknipte wereldbeeld van Christian Beck, een man die al zijn eigen verlangens en emoties heeft afgezworen en die heeft besloten een beleefd en onopvallend leven te lijden, waarin hij alles wil doen om zijn vrouw gelukkig te maken. Dat hij door het rigide systeem van regels dat hij zichzelf heeft opgelegd, gedoemd is ten onder te gaan, moge duidelijk zijn. Het vertelperspectief ontbreekt in de bovenstaande opsomming van afstandscheppende elementen. Dat komt doordat er in deze roman vrijwel nergens sprake is van vertellerscommentaar of andere inbreng van de verteller. Slechts in één passage geeft de verteller aan dat hij iets weet wat geen van de personages weet: Wat hij niet wist, wat hij niet kon weten, en wat ook de vogel niet wist, was dat hij nooit meer alleen gelaten zou kunnen worden. Als je ermee begon iemand niet alleen te laten, laat je hem namelijk nooit meer alleen. (p. 226) In de rest van de roman blijft de vertelinstantie dicht bij hoofdpersonage Beck. Beck is de enige focalisator. Hierdoor wordt, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, toch een effect van nabijheid gecreëerd. De verteller geeft ons de wereld weer zoals Beck die ziet. Er is dus weinig afstand in de zin van Vandelanotte (2010) en Simpson (1993). En Arjan Peters legt dus in zijn hierboven geciteerde recensie een te directe link tussen vertelperspectief en stilistisch effect. Anderzijds biedt het derdepersoonsperspectief juist ook de mogelijkheid om afstandelijk te vertellen, niet door commentaar te leveren, maar door afstandelijke formuleringen zoals hierboven opgesomd. De zin Beck vertaalt gebruiksaanwijzingen. is veel afstandelijker dan zijn eerstepersoons tegenhanger Mijn naam is Christian Beck en ik ben vertaler van gebruiksaanwijzingen. De intuïtie dat een derde-persoon verteller meer afstand inneemt ten opzichte van een verhaal dan een ikverteller, klopt dus toch, maar slechts gedeeltelijk. Het zwarte wereldbeeld van Beck, zoals uitgedrukt in stellingen ( Te veel hoop is levensgevaarlijk ) en regels ( Als er bezoekers zijn, zijn papieren servetten gepast ) komt door de inzet van de derdepersoons verteller met veel meer impact op de lezer over dan wanneer het als subjectieve visie van Beck zou worden gepresenteerd. Het wordt namelijk door de stelligheid en het definitie-achtige karakter van de formuleringen als een algemeen geldige situatie gepresenteerd in plaats van (slechts) de kijk van Beck op de wereld. En deze stelligheid wordt mede gecreëerd door het vertellen in de derde persoon. Beck is afstandelijk, formeel, beleefd, houdt zich aan vaste regels en heeft zich daarmee ontmenselijkt : wat hij doet, kun je nauwelijks leven meer noemen. Hij observeert, hij staat aan de zijlijn. De stijl van De asielzoeker doet dat eveneens: Deze afstandelijke stijl is een uiting van Becks subjectieve wereldbeeld. 3 3 Zie Fagel 2010 voor een uitgebreidere stilistische analyse en inhoudelijke interpretatie van de roman. 6

7 4 Conclusie en discussiepunten De afstandelijkheid van de stijl in De asielzoeker wordt pas duidelijk als je kijkt naar voornamelijk het antinarratieve werkwoordgebruik in deze roman, de wijze waarop gebeurtenissen als toestanden gepresenteerd worden en de algehele inactiviteit van Beck in deze roman. De bovenstaande inventarisatie van afstandscheppende factoren zou je kunnen zien als (de aanzet tot) een transitiviteitsanalyse zoals Halliday (1971) en Simpson (1993) die beoefenen: een analyse van de wijze van presentatie van gebeurtenissen. De transitiviteitsanalyse lijkt zich echter, hoewel ze wel genoemd wordt in het recente handboek Stylistics (Jeffries en McIntyre 2010), gezien het geringe aantal publicaties op dit gebied, nooit te hebben ontwikkeld tot vast onderdeel van de stilistiek. Ik hoop in deze bijdrage te hebben aangetoond dat de statische wijze van presentatie, en niet zozeer het vertelperspectief, de afstand in de roman De asielzoeker creëren. Een analyse van enkel het vertelperspectief is onvoldoende om de stijl van deze roman te doorgronden. Vele taalmiddelen werken samen om dit effect te creëren. Wanneer we dit proberen te vangen in termen van de Mental space en Blending theory, dan moge duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met twee input spaces waaruit een blend gecreëerd wordt, maar met een zeer complexe blend van afstandscheppende middelen op basis van vele imput spaces. Een poging om deze complexe blend te analyseren en te beschrijven vormt een grote uitdaging. Wellicht moeten we, in navolging van Barbara Dancygier, niet meer spreken van mental spaces, maar van narrative spaces, omdat het in deze analyses niet meer gaat om het toekennen van betekenis en interpreteren van van individuele zinnen Deze chirurg is een slager en Ik ben niet de jongen die ik vroeger was. (Dancygier, te verschijnen) Het gaat om betekenisdomeinen op tekstniveau, om stijlelementen die dankzij hun systematische en consistente inzet bijdragen tot de uitdrukking van centrale motieven in een literaire tekst. De conclusie van deze analyse leidt mij tot de volgende stellingen: Er is in de narratologische perspectiefanalyse te weinig aandacht voor het stilistische en inhoudelijke effect van perspectiefkeuzes. Bij perspectiefanalyse is een studie naar de interactie met modaliteit (in de zin van Simpson 1993) en transitiviteit (in de zin van Halliday 1971) onontbeerlijk. De transitiviteitsanalyse is een ten onrechte weinig en weinig systematisch beoefende tak van stilistiek. Omdat Blending theory zich vooral richt op de analyse van stijlverschijnselen waarbij sprake is van twee input spaces en één blend (slager chirurg of ik de jongen die ik vroeger was ), is het raadzaam om voor de analyse van complexe blends in literaire teksten de door Barbara Dancygier (te verschijnen) geïntroduceerde term narrative space te gebruiken. Fenomenen zoals de hierboven beschreven grammaticale afstandscheppende middelen, zouden daarin een plaats moeten krijgen. Literatuur R. Boogaart en T. Janssen (2007): Tense and aspect. In: Dirk Geeraerts en Hubert Cuyckens (eds.): The Oxford handbook of Cognitive Linguistics. Oxford, M. Clement (1991): Present preterite. Tense and narrative point of view. In: F. Drijkoningen en A. van Kemenade (eds.): Linguistics in the Netherlands Amsterdam,

8 B. Dancygier (2005): Blending and narrative viewpoint, Jonathan Raban s travels through mental spaces. In: Language and Literature 14 (2), B. Dancygier and L. Vandelanotte (2009): Judging distances: mental spaces, distance and viewpoint in literary discourse. In: G. Brône en J. Vandaele (eds.): Cognitive poetics, Goals, gains and gaps. Berlin/New York, B. Dancygier (te verschijnen, 2011): Stories of the mind. S. Fagel, M. van Leeuwen en R. Boogaart (te verschijnen): Chaos en subjectiviteit, een analyse van de stijl van Maarten Biesheuvel en Jan Arends. S. Fagel (2010): Gruwelen met Grunberg, Een stilistische analyse van tijd en aspect in De asielzoeker. In TNTL 126 (3), S. Fleischman (1990): Tense and Narrativity, From Medieval Performance to Modern Fiction. London. R. Fowler (1986): Linguistic Criticism. Oxford. J. Gavins (2005): (Re)thinking modality: A text-world perspective. In: Journal of Literary Semantics 34, A. Grunberg (2003): De asielzoeker. Amsterdam. M.A.K. Halliday (1971): Linguistic Function and Literary Style: An Inquiry into the Language of William Golding's The Inheritors. In: Seymour Chatman: Literary Style. A Symposium. New York. A. Peters (2003): Beck en zijn stervende vogel, Angstaanjagende grappen in De asielzoeker van Arnon Grunberg. In: De Volkskrant, 13 juni J. Sanders (1994): Perspective in narrative discourse. Diss. Tilburg. J. Sanders (2010): Intertwined voices, Journalists modes of representing source information in journalistic subgenres. In: English Text Construction 3 (2), P. Simpson (1993): Language, Ideology and Point of View. London/New York. L. Vandelanotte (2010): Where am I, lurking in what place of vantage? The discourse of distance in John Banville s fiction. In: English Text Construction 3 (2),

Hanneke van Herk. 1. Beschrijvingsopdracht: Uitgewerkt persoonlijke reactie:

Hanneke van Herk. 1. Beschrijvingsopdracht: Uitgewerkt persoonlijke reactie: 1. Beschrijvingsopdracht: Motivatie: Ik heb dit boek gelezen, omdat ik een deel van de film had gezien en nieuwsgierig was naar de rest van het verhaal. Ik was eerst begonnen aan het boek Karakter van

Nadere informatie

Samenvatting Dautzenberg H8

Samenvatting Dautzenberg H8 Samenvatting Dautzenberg H8 Paragraaf 56 Elk boek kun je in drieën verdelen: voorwerk, eigenlijke tekst, nawerk. Onder voorwerk verstaan we alles wat voorafgaat aan het eerste hoofdstuk: omslag, titel,

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Werk aan je winkel. Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren. Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken

Werk aan je winkel. Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren. Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken Werk aan je winkel Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken Voorwoord Dit boek is geschreven voor jou als trainer, docent of hulpverlener om aan te bieden

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

53. Anders ga je met pensioen!

53. Anders ga je met pensioen! 53. Anders ga je met pensioen! Alex Reuneker, Universiteit Leiden 1 Het bijwoord anders kent volgens Smessaert en Van Belle (2010) drie typen gebruik, als in (1)-(3). (1) Ze zullen zich morgen anders gedragen

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Mijn artfiact 3 Proces 4 Mijn beoordelingsblad en presentatie 5 Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 2 Autobiotic Selfie Inleiding De autobiotic selfie heeft mij heel

Nadere informatie

Deze site gaat je niet gelukkig maken...

Deze site gaat je niet gelukkig maken... naam wachtwoord login informatie aanmelden Deze site gaat je niet gelukkig maken... Dat wil zeggen dat je hier niet leert hoe je een leven zonder teleurstelling, pijn, somberheid, angst, onzekerheid of

Nadere informatie

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 Een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap om de Bijbel op een

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een ikkertje OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS

literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een ikkertje OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een ikkertje OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS INLEIDING Een ikkertje Als ik nog eens een roman schrijf (er bestaan vage plannen)

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

3 minuten: Geef een samenvatting van het verhaal. 3 minuten: Wat is jouw mening over. Onderbouw je mening.

3 minuten: Geef een samenvatting van het verhaal. 3 minuten: Wat is jouw mening over. Onderbouw je mening. Geef een samenvatting van het verhaal. Geef een samenvatting van het verhaal. Geef een samenvatting van het verhaal. Vertel alles wat je weet over de hoofdpersoon. Vertel alles wat je weet over de hoofdpersoon.

Nadere informatie

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Mariska Wijlens Klas 3T2 Docent: Mevrouw Scholten 1. Zakelijke gegevens Titel: Op blote voeten Auteur: Maren Stoffels Uitgever: Leopold Jaar van verschijnen:

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Dag 15 - natuurlijk speechen met mind mapping

Dag 15 - natuurlijk speechen met mind mapping Dag 15 - natuurlijk speechen met mind mapping Zodra je er op gaat letten zie je dat veel toespraken eigenlijk heel onnatuurlijk overkomen. De spreker staat kaarsrecht achter zijn spreekgestoelte. Hij duikt

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Visual Storytelling Analyse van een Infographic. Het Frisia-Nederland conflict

Visual Storytelling Analyse van een Infographic. Het Frisia-Nederland conflict Visual Storytelling Analyse van een Infographic Het Frisia-Nederland conflict Student: Yannick van Hierden Id-code : 1609791 E-mail : Yannickvanhierden@student.hu.nl Docent: Gerard Smit Minor: Editorial

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu LIFELONG INFORMATIE Wil je meer uit je werk- en privé-relaties halen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen en misverstanden voorkomen? Dan is het essentieel om je perspectief op de werkelijkheid te

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Je zintuigen kunnen lang niet alles waarnemen. Veel dieren kunnen beter zien, horen, proeven en ruiken dan de mensen.

Je zintuigen kunnen lang niet alles waarnemen. Veel dieren kunnen beter zien, horen, proeven en ruiken dan de mensen. Fantasie en Werkelijkheid Werkstuk gemaakt door Eline uit groep 6 Inhoudsopgave: H 1 Wat is de werkelijkheid? Blz. 1 H 2 Fantasie is geen werkelijkheid. Blz. 3 H 3 Fantasie bij kinderen. Blz. 3 Fantasieplaatje.

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

GOMAIR VERMISTE DIEREN STERVENDE DIEREN HELPEN

GOMAIR VERMISTE DIEREN STERVENDE DIEREN HELPEN GOMAIR VERMISTE DIEREN STERVENDE DIEREN HELPEN Marjolein 6/1/2013 Vermiste dieren opsporen. Meditatie voor vermiste dieren Ga in een makkelijke stoel zitten, zet je voeten plat op de grond en doe je ogen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekreclame

Uitleg boekverslag en boekreclame Uitleg boekverslag en boekreclame groep 7 schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave Stap 4: Inhoud boekverslag

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

huisstijl provincie antwerpen TAALGEBRUIK

huisstijl provincie antwerpen TAALGEBRUIK TAALGEBRUIK provincie Antwerpen Richtlijnen voor in Een persoonlijkheid uit zich in daden, maar natuurlijk ook in woorden. De taal die je spreekt, verraadt je karakter en onthult de waarden die je aanhangt.

Nadere informatie

ADHD: je kunt t niet zien

ADHD: je kunt t niet zien ➂ ADHD: je kunt t niet zien Je ziet het niet aan de buitenkant. Je kunt niet gelijk naar iemand kijken en zeggen: die heeft ADHD. Dat kan een voordeel zijn. Als iemand niet weet dat jij het hebt, dan kunnen

Nadere informatie

Thema 4. Straatmuzikanten

Thema 4. Straatmuzikanten Thema 4 Straatmuzikanten Les 4.1 tinnen ideeën pakketten resultaat passage Les 1 de, jarig Een man met korte, grijze haren, een snor en een aktetas stootte met zijn voet tegen het geldbakje. Waar hoor

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

Het Rouwende Kind. een handvat voor de volwassene

Het Rouwende Kind. een handvat voor de volwassene Het Rouwende Kind een handvat voor de volwassene Het Rouwende Kind een handvat voor de volwassene Nina José Verhoeven Elk kind dat oud genoeg is om van iemand te houden, is oud genoeg om te rouwen. Alan

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55

Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55 Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55 Maria gaat op visite bij Elisabet. Maria was natuurlijk helemaal vol van het geweldige nieuws dat ze van de Gabriël had gehoord. Ze wilde het heel graag aan

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

4 havo. 1

4 havo.  1 4 havo 1 chronologisch= de in tijd op elkaar volgende momenten of gebeurtenissen Als lezer leg je verbanden: je moet je zelf de juiste chronologische volgorde van de gebeurtenissen vaststellen. hoofdpersoon

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Set: CD+ 4 VERMOMMINGEN "De boerderij"

Set: CD+ 4 VERMOMMINGEN De boerderij Set: CD+ 4 VERMOMMINGEN "De boerderij" Ref. 66010 Ref. 66010 Set: CD + VERMOMMINGEN De Boerderij INHOUD EN BESCHRIJVING Set bestaande uit 4 maskers (maat voor 3-7 jarigen) + AUDIO CD MP3 (zonder afbeeldingen)

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

Workshop BLIKSEM - Leesbegrippen in de BLIKSEM Oefenteksten en Toetsen

Workshop BLIKSEM - Leesbegrippen in de BLIKSEM Oefenteksten en Toetsen Leesbegrippen Groep 5 1. alinea (7)* 2. anekdote (2) 3. bedoeling van de schrijver (3) 4. boodschap overbrengen (1) 5. bronvermelding (2) 6. conclusie (1) 7. de bedoeling van de schrijver (2) 8. de clou

Nadere informatie

Boekverslag De komst van Joachim Stiller

Boekverslag De komst van Joachim Stiller Titel Auteur De Komst van Joachim Stiller Hubert Lampo Beschrijvingsopdracht: Motivatie boekkeuze. Ik heb voor dit boek gekozen, omdat ik graag een boek wilde met een beetje actief erin. Ik ben naar meneer

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. zo hoort het

Inhoud. Mijn leven. zo hoort het Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Je gezicht... 4 Hoofdstuk 2 Je lijf... 6 Hoofdstuk 3 Je houding... 8 Hoofdstuk 4 Ontmoeting... 10 Hoofdstuk 5 Feest... 12 Hoofdstuk 6 Verdriet... 14 Hoofdstuk 7 Contact...

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk

Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk 1 Geluk, lijden en een struisvogel: Mindfulness (Awareness) in de praktijk Wat is geluk? Geluk kan worden ervaren als lijden afwezig is. Wie niet lijdt, is gelukkig. Ik bedoel dan niet het geluk dat we

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Take Home Examen. Het stijlbegrip volgens Nelson Goodman. i Postvak 54 6 juni 2008 Blok BA CW 1 E Vraag II

Take Home Examen. Het stijlbegrip volgens Nelson Goodman. i Postvak 54 6 juni 2008 Blok BA CW 1 E Vraag II Take Home Examen Het stijlbegrip volgens Nelson Goodman i444049 Postvak 54 6 juni 2008 Blok BA CW 1 E Vraag II De Amerikaanse filosoof Nelson Goodman heeft een boek geschreven, genaamd Ways of Worldmaking.

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Een stilistische analyse van tijd en aspect in De asielzoeker

Een stilistische analyse van tijd en aspect in De asielzoeker TNTL 126 (2010) 242-263 Suzanne Fagel Gruwelen met Grunberg Een stilistische analyse van tijd en aspect in De asielzoeker Abstract This article presents an exploration into the style of Arnon Grunberg

Nadere informatie

Het empathiequotiënt (eq)

Het empathiequotiënt (eq) Het empathiequotiënt (eq) Het empathiequotiënt (EQ) versie voor volwassenen Hoe moet deze vragenlijst ingevuld worden? In deze vragenlijst staan een aantal stellingen opgesomd. Lees elke stelling aandachtig

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

J=Joris K=Karin. K: Je schrijft dat je licht autistisch bent. Kun je hier iets meer over vertellen?

J=Joris K=Karin. K: Je schrijft dat je licht autistisch bent. Kun je hier iets meer over vertellen? J=Joris K=Karin K: Je schrijft dat je licht autistisch bent. Kun je hier iets meer over vertellen? J: Een diagnose die ik kreeg als kleuter. Wat ik zelf niet wist in de lagere school en het begin van het

Nadere informatie

Waarom zijn er ongelukkige mensen?

Waarom zijn er ongelukkige mensen? Eerste Communieproject 8 Waarom zijn er ongelukkige mensen? De mensen doen niet wat God wil Je hebt gezien wat geluk is. Als mensen van jou houden, word je gelukkig. Niet iedereen is gelukkig. Als andere

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Discourse. 4. Discourse. Opdracht 4.1

Discourse. 4. Discourse. Opdracht 4.1 4. Discourse Opdracht 4.1 Vraag: In voorbeeld (25) in dit hoofdstuk wordt een tekstfragment gepresenteerd waarin de samenhang ontbreekt. Teksten zonder samenhang zijn kenmerkend voor mensen met schizofrenie.

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Het meisje in mijn hoofd

Het meisje in mijn hoofd Het meisje in mijn hoofd Auteur: Sofie van Gelder Uitgever: Mozaïek Junior (Zoetermeer) tweede druk 173 bladzijden Jaar van verschijnen: 2009 Gemaakt door: Janke Hannink 3T2 1 Inhoud Samenvatting van het

Nadere informatie

Waarom is deze avond

Waarom is deze avond Waarom is deze avond Het doel Kinderen, vanavond ga ik jullie een verhaal vertellen wat mij lang geleden eens overkomen is. Of het iets goeds was, dat mij was overkomen? Ja het was iets goeds. Hoewel,

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Denken over taal: ontleden #2.0

Denken over taal: ontleden #2.0 DOMINICUS COLLEGE tweede klassen VWO NIJMEGEN december 2011 Denken over taal: ontleden #2.0 Je krijgt in tweetallen een aantal losse kaartjes, waarop taaluitingen staan van een tweejarige kleuter. Je ziet

Nadere informatie

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Hieronder vindt u de leerplandoelen taalbeschouwing die we met onze evaluatie in kaart willen brengen. Ze staan in dezelfde volgorde

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie