Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"

Transcriptie

1 Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf in Vlaanderen Datum: 2 3 JtAART 2012 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert 11-laan 35, bus 90, BRUSSEL Tel Fax kabinet. be - Betreft: Specifieke brandveiligheidsnormen voor de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf - procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen Op 9 december 2011 keurde de Vlaamse Regering definitief het besluit goed tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012 en is van toepassing op de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf. Als bijlage bij deze brief vindt u een afschrift van dit besluit en de bijhorende bijlagen. 1.Situering De residentiële ouderenvoorzieningen moeten momenteel, om erkend te worden, voldoen aan een brandveiligheidsreglementering die teruggaat op het K.B. van 12 maart 1974 betreffende de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen. Om hiervan het bewijs te leveren werd een beroep gedaan op lokale brandweerkorpsen. Zij voerden ter plaatse het onderzoek en brachten hiervan verslag uit. Dit verslag moest hernieuwd worden bij elke aanvraag tot verlenging van de erkenning. Een duidelijke procedure voor het afleveren van dit verslag en/ of een erop gebaseerd attest van de burgemeester was er tot op heden niet. Voor het verlenen van eventuele afwijkingen deed de Vlaamse Gemeenschap een beroep op de federale diensten van Binnenlandse Zaken. Intussen vaardigde de Vlaamse Gemeenschap het woonzorgdecreet uit dat geleidelijk wordt geïmplementeerd en richtte zij een eigen technische commissie brandveiligheid op. De samenwerking met Binnenlandse Zaken voor het beoordelen van afwijkingsaanvragen wordt daardoor afgebouwd.

2 2 Het eindpunt in dit proces is een actualisering van de intussen verouderde normen uit het K.B. van 12 maart 1974 en het uitwerken van een duidelijke procedure. Het op 9 december 2011 goedgekeurde besluit komt tegemoet aan beide doelstellingen. Dit besluit bevat de nieuwe na te leven specifieke brandveiligheidsnormen die als bijlage bij dit besluit worden gevoegd; het regelt de procedure om het bewijs te leveren dat voldoende beveiligingsmaatregelen werden getroffen; het organiseert de procedure voor mogelijke afwijkingsaanvragen en legt de ove-rgangsbepalingen vast. Belangrijk hierbij is het gegeven dat de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor het vaststellen van specifieke brandveiligheidsnormen voor voorzieningen die onder haar bevoegdheid vallen. Immers, het regelen van de brandveiligheid in voorzieningen waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn, is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de gemeenschappen: - de federale overheid is bevoegd om basisnormen betreffende de brandveiligheid uit te vaardigen, die gelden voor de diverse categorieën van constructies (bv. voor hoogen laagbouw), ongeacht hun bestemming; - de gemeenschappen zijn bevoegd om aanvullende brandveiligheidsnormen uit te vaardigen in functie van de bestemming van het gebouw, bv. de residentiële woonzorgvoorzieningen. Die specifieke normen mogen de federale basisnormen wel aanpassen en aanvullen. Ze mogen die federale basisnormen echter niet aantasten en kunnen bijgevolg geen versoepeling van deze normen impliceren; - de gemeenschappen zijn bevoegd om de federale basisnormen en de specifieke normen die ze zelf hebben uitgevaardigd, toe te passen in het kader van hun erkennings- en subsidiëringsbeleid betreffende de voorzieningen bedoeld voor de bijstand aan personen. 2.Procedure voor de uitreiking van een attest inzake naleving van de geldende normen De procedure voor de uitreiking van een attest inzake naleving van de geldende normen zit vervat in artikel 3 tot en met 1 0 van het besluit van 9 december 2011 en verloopt als volgt: De beheersinstantie van een voorziening doet een aanvraag tot het verkrijgen van een veiligheidsattest bij de burgemeester van de gemeente waarin de voorziening gelegen is. De burgemeester geeft aan de brandweer de opdracht om na te gaan in welke mate de voorziening aan de brandveiligheidsnormen voldoet. De brandweer voert daartoe een onderzoek uit, maakt hiervan een verslag op en bezorgt dat aan de burgemeester (artikels). Op dat moment kunnen zich 3 situaties voordoen: a) De voorziening voldoet aan alle normen. De burgemeester reikt een attest A uit: de veiligheid is onvoorwaardelijk gewaarborgd (artikel 7); b) De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrang. De burgemeester reikt een attest C uit: de voorziening moet gesloten worden of kan niet in exploitatie genomen worden. Dit kan gebeuren zowel door de burgemeester in het kader van zijn gemeentelijke bevoegdheden, als door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op basis

3 3 van de bestaande procedures inzake rechtspleging voor erkenning en sluiting van voorzieningen (artikels 3 en 9); c) Allicht de meest voorkomende situatie: door minder transparante uitvoering van sommige bouwelementen, door toepassing van andere dan in de wetgeving beschreven technieken of door specifieke technische omstandigheden ontstaat twijfel over de correcte naleving van de in de normen opgenomen technische voorschriften en wordt het moeilijk om te attesteren dat aan alle normen voldaan is. Het brandweerverslag bevat, in voorkomend geval, een duidelijke opsomming van de niet-nageleefde brandveiligheidsnormen en geeft aan in welke mate de feitelijke toestand van de normen afwijkt. De brandweer moet zich ook uitspreken over de weerslag hiervan op de veiligheid voor residenten, personeel en bezoekers. Als de veiligheid niet ernstig in het gedrang is, reikt de burgemeester een attest.uit: de veiligheid is voorwaardelijk gewaarborgd (artikels 8 en 10). De voorziening moet binnen een termijn van maximaal zeven maanden na ontvangst van het attest B een stappenplan uitwerken dat voldoende garanties bevat om op termijn aan de gestelde normen te kunnen voldoen en dit aan de burgemeester bezorgen. Eén van de mogelijke acties in dit stappenplan is het aanvragen van afwijkingen op sommige of alle brandveiligheidsnormen die volgens het verslag niet zijn nageleefd (zie hiervoor verder onder rubriek 3 van deze brief). De brandweer onderzoekt het ingediende stappenplan en spreekt zich uit over de effectiviteit en de termijnen ervan. De brandweer bezorgt haar advies aan de burgemeester. Als daardoor de tekorten zijn opgelost, reikt de burgemeester een attest A uit. Als blijkt dat het plan voldoende waarborgen bevat om op termijn aan de tekorten te verhelpen, verlengt de burgemeester het attest B, een- of meermaals tot maximum acht jaar. Als het plan onvoldoende wordt geacht of wanneer geen plan wordt ingediend, kan de burgemeester het attest B niet verlengen en zal, bij ontstentenis van een geldig attest B, de procedure ingezet worden tot schorsing van de erkenning van de voorziening. Na uitvoering van het stappenplan kan het attest B desgevallend nog verlengd worden voor zover de totale termijn van acht jaar niet overschreden wordt. Indien bij deze controle andere tekorten worden vastgesteld, hervat de procedure voor het uitreiken van een attest B of C. Tussen de aanvraag tot controle door de beheersinstantie en het uitreiken van het attest door de burgemeester verloopt maximaal 3 maanden. Om erkend te kunnen worden of blijven moet de voorziening over een geldig attest A of B kunnen beschikken. Het attest C leidt tot het inzetten van de procedure tot intrekking, respectievelijk weigering van de erkenning en heeft, zoals hoger vermeld, de sluiting tot gevolg. Wanneer geen geldig attest kan worden voorgelegd, wordt de procedure tot schorsing van de erkenning ingezet of wordt de erkenning geweigerd. Inzake geldigheidsduur van de afgeleverde attesten bepaalt het besluit van 9 december 2012 het volgende:

4 4 - het attest A geldt voor acht jaar; - het attest B kan bij aanvang slechts voor 1 jaar gelden. Het kan daarna meermaals verlengd worden voor een maximale periode die de acht jaar niet mag overschrijden; - de attesten A en B vervallen tevens na uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening; - het attest A of B vervalt eveneens binnen zes maanden na het uitvoeren aan of in de voorziening van ingrijpende verbouwings- of uitbreidingswerken die de veiligheid rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden; - het attest C kan maar vervallen na uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening. 3.Normen en afwijkingsaanvragen Het koninklijk besluit van 12 maart tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen, is een allesomvattende regelgeving die nog dateert van vóór de regionalisering. Zo bevat deze wetgeving bepalingen over beleidsdomeinen die nu het voorwerp uitmaken van afzonderlijke regelgevingen, waardoor er overlappingen en/ of tegenstrijdigheden zijn ontstaan. Alle nieuwe gebouwen zijn ondertussen ook onderworpen aan het koninklijk besluit van 7 juli 1994, waarbij de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing worden vastgesteld waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Bovendien is een aantal van de normen vervat in deze regelgeving achterhaald door de evolutie van de technieken en de materialen in de bouw. Voorts is er geen vermelding van nieuwe ontwikkelingen betreffende brandveiligheid van de afgelopen 30 jaar (bv. rookenlof branddetectie is niet opgenomen in deze normen). Een aanpassing van de bestaande veiligheidsnormen voor de ouderenvoorzieningen is ook nodig als gevolg van de evoluties in deze sector. Door demografische en sociale evoluties en door de genomen beleidsoptie om zo lang mogelijk zorg aan huis te bieden en de residentiële ouderenzorg voor een zorgafhankelijk doelpubliek te bestemmen zijn er geen voorzieningen meer waar enkel nog valide ouderen verblijven die zich zelfstandig en autonoom kunnen verplaatsen. Het huidige brandveiligheidsrisico in de voorzieningen is dan ook van een totaal andere orde dan 35 jaar geleden. Bij de actualisatie van de normen werd de focus dan ook meer gericht op de actieve veiligheid. Dit vertaalt zich in de normen van bijlage I enerzijds in een aantal nieuwe maatregelen die gericht zijn op preventie, snelle ontdekking van de brand en het in veiligheid brengen van de bewoners en de aanwezigen in het algemeen. Anderzijds vertaalt dit zich in het verfijnen van een aantal eisen die worden gesteld aan de constructie van het gebouw, maximaal rekening houdend met de algemeen geldende basisnormen. De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn: - verplichte toepassing van de algemene automatische branddetectie (zie artikel6.6.1); opdeling van de bouwlagen in deelcompartimenten om de horizontale evacuatie te garanderen (zie artikel en 4.1); de verplichte periodieke vorming van het personeel (zie artikel8.6.1); het voorzien van deursluiters met vrijloop voor nog te ontwerpen voorzieningen ( zie artikel4.4.1); het verbod op het gebruik van tv-toestellen met beeldbuis (zie artikel 8.3.2).

5 5 De belangrijkste wijzigingen zijn: - aanpassingen van de eisen voor de structurele elementen van het gebouw (zie artikel 3.2) en voor de weerstand tegen brand van bepaalde bouwelementen; - mogelijkheid tot aansluiting van 'gemeenschappelijke zithoeken' bij de evacuatiewegen (zie artikel 4.4.3); - indien attestering van de weerstand tegen brand van een bouwelement niet beschikbaar is, kunnen in bestaande gebouwen bepaalde alternatieven aanvaard worden (diverse artikelen, o.a. 3.2 en 3.3). In de toelichting bij de normen van bijlage I ( wordt dit verder verduidelijkt. De normen van bijlage I zijn van toepassing op de in het besluit vermelde ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf (zie definities in artikel 1 van het BVR) ongeacht de ouderdom van het gebouw. De ouderdom van het gebouw speelt enkel een rol voor het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Meer info hierover vindt u eveneens in de toelichting bij de bijlage I. Op gemotiveerde aanvraag van de beheersinstantie kan de administrateur-generaal voor sommige of voor alle brandveiligheidsnormen waaraan volgens het verslag van de brandweer niet voldaan is, een afwijking toestaan. De procedure voor deze aanvraag tot afwijking wordt beschreven in artikel 11 van het besluit van 9 december De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de technische commissie voor brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Meer uitleg bij het indienen van een aanvraag tot afwijking en de samenstelling van het dossier vindt u in de tekst van de toelichting en op 4.0vergangsregelingen Het besluit van 9 december 2011 omvat tevens een aantal overgangsbepalingen. Hierbij kunnen verschillende situaties onderscheiden worden. a) Rusthuizen en centra voor kortverblijf met een erkenning van bepaalde duur die onder de overgangsregeling van het Woonzorgdecreet vallen: De op 1 januari 2010 bestaande rusthuizen en centra voor kortverblijf genieten van de overgangsregeling vervat in artikel 88 van het Woonzorgdecreet - indien zij erkend waren op 1 januari 2010, blijven zij gedurende vijf jaar verder erkend volgens de regels die voor 1 januari 2010 van toepassing waren, tenzij hun erkenning voordien afloopt of wordt ingetrokken; - de voorzieningen die voor 1 januari 2010 een aanvraag tot erkenning of verlenging van erkenning hebben ingediend, kunnen voor ten hoogste vijf jaar erkend worden volgens de regels die voor die datum van toepassing waren; - in beide gevallen blijven zij verder erkend of worden zij erkend op basis van de oude erkenningsnormen, met inbegrip van de specifieke brandveiligheidsnormen;

6 6 - voor het einde van hun lopende erkenning, moeten deze voorzieningen een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum of als centrum voor kortverblijf insturen. Indien voor een dergelijke voorziening voor 1 juli 2012 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum of als centrum voor kortverblijf wordt ingestuurd: - blijven de oude brandveiligheidsnormen voor die voorzieningen nog gelden tot en met 30 juni 2013; bij de erkenningsaanvraag zal een recent bewijs dat aan de oude brandveiligheidsnormen voldaan is, meegestuurd moeten worden; uiterlijk op 30 juni 2013 moet de voorziening het bewijs voorleggen dat ze aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren. Indien voor een dergelijke voorziening tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum of als centrum voor kortverblijf wordt ingestuurd: - blijven de oude brandveiligheidsnormen voor die voorzieningen nog gelden tot en met 30 juni 2013; - bij de erkenningsaanvraag moet geen nieuw bewijs dat aan de toepasselijke brandveiligheidsnormen voldaan is, meegestuurd worden. In dit geval blijft het laatst afgeleverde bewijs dat aàn de toepasselijke brandveiligheidsnormen voldaan is, gelden tot 30 juni 2013; - uiterlijk op 30 juni 2013 moet de voorziening het bewijs voorleggen dat ze aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren. Indien voor een dergelijke voorziening na 1 juli 2013 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum of als centrum voor kortverblijf wordt ingestuurd, moet het bewijs ingezonden worden dat de voorziening aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoen (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren. b) Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra die op 1 iuli 2012 over een erkenning van onbepaalde duur beschikken: Voor deze voorzieningen geldt het volgende: - de oude normen blijven voor die voorzieningen nog gelden tot en met 30 juni 2013; - uiterlijk op 30 juni 2013 moet de voorziening het bewijs voorleggen dat ze aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester nog altijd het attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren.

7 7 c) Nieuwe woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra waarvoor voor 1 juli 2012 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur wordt ingestuurd en waarvoor op 1 juli 2012 nog geen erkenning werd verleend, of waarvoor tussen 1 iuli 2012 en 30 juni 2013 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur wordt ingestuurd: Voor deze voorzieningen geldt het volgende: - de oude normen blijven voor die voorzieningen nog gelden tot en met 30 juni 2013; - bij de erkenningsaanvraag zal een recent bewijs dat aan de oude brandveiligheidsnormen voldaan is, meegestuurd moeten worden; - uiterlijk op 30 juni 2013 moet de voorziening het bewijs voorleggen dat ze aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester nog altijd het attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaas jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren. d) Nieuwe woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra waarvoor vanaf 1 juli 2013 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur wordt ingestuurd: Indien voor een dergelijke voorziening na 1 juli 2013 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur wordt ingestuurd, moet het bewijs ingezonden worden dat de voorziening aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren. e) Centra voor herstelverbliif: Voor de centra voor herstelverblijf en de centra voor kortverblijf verbonden aan een centrum voor herstelverblijf geldt dat deze voorzieningen vanaf 1 juli 2013 integraal aan de normen vervat in het besluit van 9 december moeten voldoen. Dergelijke voorzieningen die op 1 juli 2012 erkend zijn of waarvoor voor 1 juli 2012 een aanvraag tot erkenning wordt ingestuurd, moeten ten laatste op 15 oktober 2012 het bewijs insturen dat de voorziening aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren. Indien voor een dergelijke voorziening na 1 juli 2012 een aanvraag tot erkenning van onbepaalde duur wordt ingestuurd, moet het bewijs ingezonden worden dat de voorziening aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest 8 uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal 8 jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren.

8 8 S.Serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening: Belangrijk aandachtspunt is dat de normen en de procedure vervat in het besluit van 9 december 2011 niet van toepassing zijn op de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Hiervoor blijft de huidige regelgeving verder van toepassing. Aansluitend op het uitvaardigen van de regelgeving inzake groepen van assistentiewoningen zullen er specifieke normen ontwikkeld worden voor de groepen van assistentiewoningen en zal de procedure van attestering zoals vervat in het besluit van 9 december 2011 ook van toepassing worden voor groepen van assistentiewoningen. Verdere info: Verdere informatie rond dit besluit vindt u op de website van het VIP A ( en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid ( be/ouderenzorg). Voortaan kan u ook een document met de toelichting bij het besluit en de bijlage 1 raadplegen op De toelichting bij het besluit van 9 december 2011 geeft per artikel verduidelijking bij de tekst van het besluit zelf en bij de normen van bijlage I van het besluit. In een eerste versie van deze toelichting werden reeds een aantal antwoorden op de meest gestelde vragen verzameld. Daarnaast worden een aantal begrippen en uitgangspunten verduidelijkt. Het is de bedoeling om de toelichting op systematische wijze actueel te houden zodat men alle communicatie en verduidelijking die beschikbaar is, ook steeds in eenzelfde document kan terugvinden. De laatste versie van dit document zal steeds beschikbaar zijn op de website van VIP A. Vragen over dit besluit en de toepassing ervan kunt u mailen naar: a) Vragen inzake de normen en afwijkingsaanvragen: Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden t.a.v. mevr. ir. Ann Beusen adres: telefoon: b) Vragen inzake de procedure en de overgangsregelingen: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid t.a.v. dhr. Eddy Mettepenningen adres: vlaanderen.be telefoon: Met vriendelijke groeten, Jo Vandeurzen Vlaams minis r van Welzijn, Volksgezon eid en Gezin

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

Brandveiligheid in WZC & werking commissie brandveiligheid. Lieven CARRON

Brandveiligheid in WZC & werking commissie brandveiligheid. Lieven CARRON Brandveiligheid in WZC & werking commissie brandveiligheid Lieven CARRON Afwijking afwijking (de (v.)) 3 het niet-volgen van een regel of norm, syn. deviatie: een afwijking van een gedragslijn; in afwijking

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

Besluit Vlaamse Regering Brandveiligheid in Ouderenvoorzieningen. VIPA, Stefaan Pottie

Besluit Vlaamse Regering Brandveiligheid in Ouderenvoorzieningen. VIPA, Stefaan Pottie Besluit Vlaamse Regering Brandveiligheid in Ouderenvoorzieningen VIPA, Stefaan Pottie 1 Waarom een nieuw besluit? - Actualisatie visie op brandveiligheid - Wettelijke basis voor structurele samenwerking

Nadere informatie

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ouderenzorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Realisaties Legislatuur 2009-2014 Woonzorgcentra Centra voor kortverblijf Serviceflats/Assistentiewoningen Dagverzorgingscentra

Nadere informatie

Brandveiligheid voor zorginfrastructuur in evolutie. Ann Beusen VIPA

Brandveiligheid voor zorginfrastructuur in evolutie. Ann Beusen VIPA Brandveiligheid voor zorginfrastructuur in evolutie Ann Beusen VIPA 1 Verschuiving in typologie 2 Combinatie van verschillende entiteiten/functies lokaal dienstencentrum assistentiewoningen WZC andere

Nadere informatie

VR DOC.0237/2

VR DOC.0237/2 VR 2017 1703 DOC.0237/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf DE

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden,

Nadere informatie

vrtrr Tot eind 2015 geen nieuwe voorafgaande vergunningen.

vrtrr Tot eind 2015 geen nieuwe voorafgaande vergunningen. Een aanvraag voor de erkenning van een centrum voor kortverblijf of voor een woonzorgcentrum, of voor een onderdeel ervan, is bovendien alleen ontvankelijk als de aanvraag wordt ingediend in het trimester

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

"~\ Vlaamse Regering. ?c. verbeelding werkt. Betreft: Nieuwe infrastructuursubsidiëring voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

~\ Vlaamse Regering. ?c. verbeelding werkt. Betreft: Nieuwe infrastructuursubsidiëring voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Vlaamse Regering Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 90 1030 BRUSSEL T 02 552 64 00 F 02 552 64 01 www.vlaanderen.be Aan de beheersinstanties

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjg* ^"

Vlaamse Regering rssjg* ^ Vlaamse Regering rssjg* ^" Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling

Nadere informatie

Centrum voor Kortverblijf

Centrum voor Kortverblijf Koning Albert IIlaan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Naam voorziening: DE DRUIVELAAR Adres: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel.: 016/28.47.90 email: rudiger.de.belie@wingerd.info

Nadere informatie

VR DOC.0682/1BIS

VR DOC.0682/1BIS VR 2017 0707 DOC.0682/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het flexibele

Nadere informatie

1236 ( ) Nr juli 2011 ( ) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

1236 ( ) Nr juli 2011 ( ) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 1236 (2010-2011) Nr. 1 18 juli 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 28.08.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 64697 VLAAMSE OVERHEID 25 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen [C 2014/36524]

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron ingediend op 1079 (2016-2017) Nr. 1 15 februari 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron houdende

Nadere informatie

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F /verslag serviceflats Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 79284 MONITEUR BELGE 17.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

De laatste versie van dit document zal beschikbaar zijn op

De laatste versie van dit document zal beschikbaar zijn op 1 TOELICHTING BVR 09/12/2011 BRANDVEILIGHEID OUDERENVOORZIENINGEN versie maart 2012 TOELICHTING bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 20 oktober 2015 Nummer: 2015_MC_00361 Onderwerp: Worden onze woonzorgcentra onbetaalbaar? - Mieke Bouve Raadslid(-leden):

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

voorzitters J. DELVA en E. GUTT, rechters I. PETRY, J. SAROT, J. WATHELET, D. ANDRE, F. DEBAEDTS, K. BLANCKAERT, L.P. SUETENS en H.

voorzitters J. DELVA en E. GUTT, rechters I. PETRY, J. SAROT, J. WATHELET, D. ANDRE, F. DEBAEDTS, K. BLANCKAERT, L.P. SUETENS en H. Rolnummer : 34 Arrest nr. 40 van 15 oktober 1987 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 5 maart 1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

De laatste versie van dit document zal beschikbaar zijn op

De laatste versie van dit document zal beschikbaar zijn op 1 TOELICHTING BVR 09/12/2011 BRANDVEILIGHEID OUDERENVOORZIENINGEN versie 3 maart 2014 TOELICHTING bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Inhoud. Besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2009 betreffende de programmatie,

Inhoud. Besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2009 betreffende de programmatie, Inhoud / 1 Inhoud Basisregelgeving Woonzorgdecreet Inleiding Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Inleiding Woonzorgdecreet 13.03.2009 Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van

Nadere informatie

De laatste versie van dit document zal beschikbaar zijn op

De laatste versie van dit document zal beschikbaar zijn op 1 TOELICHTING BVR 09/12/2011 BRANDVEILIGHEID OUDERENVOORZIENINGEN versie 30 september 2015 TOELICHTING bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Dagverzorgingscentrum Naam voorziening: Adres: Tel.: Fax : e-mail: Dossiernr.: Opdrachtnummer: Datum

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Bevoegdheidsoverdracht prijsbepaling. Geachte mevrouw, geachte heer,

Bevoegdheidsoverdracht prijsbepaling. Geachte mevrouw, geachte heer, Aan de initiatiefnemers van de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, serviceflatgebouwen en groepen van assistentiewoningen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

Beveiliging van liften

Beveiliging van liften Beveiliging van liften Agenda KB van 9 maart 2003, gewijzigd door het KB van 10 december 2012 Historiek Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Definities, periodiciteiten, Risicoanalyse in de praktijk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2017 2804 DOC.0399/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

VVSG-studiedag Lokaal Handhaven. Lokaal handhaven brandpreventienormen

VVSG-studiedag Lokaal Handhaven. Lokaal handhaven brandpreventienormen VVSG-studiedag Lokaal Handhaven Lokaal handhaven brandpreventienormen Harde brandpreventie 2 - VVSG - Lokaal Handhaven - 26.05.2016 Preventie wint aan belang! 3 - VVSG - Lokaal Handhaven - 26.05.2016 Inhoud

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Inhoud. Basisregelgeving Woonzorgdecreet

Inhoud. Basisregelgeving Woonzorgdecreet Codex ouderenzorg afl 28 basisboek.book Page 1 Friday, May 13, 2016 8:20 AM Inhoud / 1 Inhoud Basisregelgeving Woonzorgdecreet Inleiding Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Inleiding Woonzorgdecreet 13.03.2009

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 17 DECEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie van de terreinen

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Toewijzing erkenningskalenders

Toewijzing erkenningskalenders Aan de initiatiefnemers van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Contactpersoon E-mail Telefoon Team Ouderenzorg ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

Nadere informatie

Inhoud. Basisregelgeving Woonzorgdecreet. Basisregelgeving kwaliteitszorg. Inleiding. Woonzorgdecreet van 13 maart 2009

Inhoud. Basisregelgeving Woonzorgdecreet. Basisregelgeving kwaliteitszorg. Inleiding. Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Inhoud / 1 Inhoud Basisregelgeving Woonzorgdecreet Inleiding Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Inleiding Woonzorgdecreet 13.03.2009 Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Ik deel u hierbij formeel mijn voornemen mee om de verlenging van deze erkenning te weigeren en de voorziening te sluiten.

Ik deel u hierbij formeel mijn voornemen mee om de verlenging van deze erkenning te weigeren en de voorziening te sluiten. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be AANGETEKEND

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

Het Bestuurscomité van LSM,

Het Bestuurscomité van LSM, LSM Reglement betreffende het verlenen van financieringstoelage(n) voor de bouw van bijkomende rusthuiswoongelegenheden in de Provincie Limburg LSM Besluit dd. 11 september 2008. Het Bestuurscomité van

Nadere informatie

Zorggroep Corasen Antwerpen-Deurne - Sluiting en vernieuwbouw RVT s

Zorggroep Corasen Antwerpen-Deurne - Sluiting en vernieuwbouw RVT s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 485 van ANKE VAN DERMEERSCH datum: 25 april 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorggroep Corasen Antwerpen-Deurne - Sluiting en vernieuwbouw

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Nota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling

Nadere informatie

3.4 EEN GEMEENTELIJK WONINGKWALITEITSREGLEMENT UITWERKEN

3.4 EEN GEMEENTELIJK WONINGKWALITEITSREGLEMENT UITWERKEN 104 WAT KUNT U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 3.4 EEN GEMEENTELIJK WONINGKWALITEITSREGLEMENT UITWERKEN 3.4.1 Het conformiteitsattest verplichten, de geldigheidsduur ervan beperken en een vergoeding vaststellen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

Voor prijsbepaling bij woonzorgcentra werd er recentelijk een nulmeting uitgevoerd. Hierbij ontbrak echter een aantal woonzorgcentra.

Voor prijsbepaling bij woonzorgcentra werd er recentelijk een nulmeting uitgevoerd. Hierbij ontbrak echter een aantal woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 288 van LIES JANS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Dagprijsbepaling woonzorgcentra - Nulmeting Voor prijsbepaling bij

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9. Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Koning Albert II-laan Brussel INSPECTIEVERSLAG OVER CONTROLE INTERNAAT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Koning Albert II-laan Brussel INSPECTIEVERSLAG OVER CONTROLE INTERNAAT Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel INSPECTIEVERSLAG OVER CONTROLE INTERNAAT Instellingsnummer 102137 Internaat Internaat Campus Wemmel internaatbeheerder

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie