Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM"

Transcriptie

1 Aanvullingen bij de genealogie VAN OPHEM van der Elst J.M Steenokkerzeel

2 Een uitgebreide genealogie van deze familie werd reeds uitgewerkt door Pierre de Tienne en François de Cacamp 1. Verder archiefonderzoek (familiearchief de Merode, schepengriffie van Grimbergen, Meise, Brussegem, notarisakten, parochieregisters ), heeft bijkomende informatie geleverd die verwerkt werd in onderstaand werk. De oudste generaties: A. Adam de Visschere van Ophem, q d Van wie 1. Heer Adam de Visschere van Ophem, ridder. 2. Jan de Visschere van Ophem, volgt B. 3. Gielis de Visschere van Ophem. In een charter van 1366 ivm de rechten die de familie de Visschere van Ophem nog had in Ophem lezen we dat Adam de Visschere van Ophem in het begin van de 14 e eeuw sine corne [oude rechten] verlore hadde en dat zowel Adam als zijn zoon Gielis enkel nog een preter mocht aanstellen in Oppem. In dit document lezen we ook dat een zekere Jan van Bevere woenechtich was tophem int hof Ghijsbrecht van den Berghe [= het hof achter de kerk van Ophem?] 2. B. Jan de Visschere van Ophem. Samen met zijn broers Adam en Gielis rond 1340 vermeld als meisenier van de hertog Jan III van Brabant Jan van Ophem ca 1325, volgt C. 2. Elisabeth van Ophem ca x (1347) Ghijsbrecht van den Berghe, q d Van wie (oa) a. Walraven van den Berghe. x Jouffr Elisabeth de Hertoghe. Ingeschreven in Sleeus geslacht (ca 1376). Hij was blijkbaar de enige of in ieder geval de belangrijkste erfgenaam van zijn moeder, zijn grootvader en zijn oudoom Gielis van Ophem. In het testament van Walraven en zijn echtgenote (dd. 7 december 1413) worden een aantal van zijn bloedverwanten aangeduid als erfgenamen van de erfgoederen gelegen in Oppem en Zaventem. b. Maria van den Berghe x Jan van der Balct 4. Hun kinderen erfden van Walraven van den Berghe de goeden ute thoff van Ophem, dat hij verkregen van de kinderen van Gielis van Ophem, mette steenhuysen ende bogaerden, d water daer achter gelegen ende de wyngaert daer vore [het hof te Steen]. 1 Brabantica deel X-2, pagina genealogicum belgicum, AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, LA 114, charter dd. 14 maart P. Bonefant, Un dénombrement brabançon inédit du XIVe siècle: gens de ménie et bougeois forains dans l ammanie de Bruxelles. 4 Koninklijke bibliotheek Brussel, handschriftenkabinet, fonds Houwaert, II. 6601, folio

3 C. Jan van Ophem ca 1325, q d Zijn afstamming volgt hierna en hiermee start onze genealogie. Aanvullingen bij de genealogie van Ophem: I. Cornelis van Ophem ca 1355, zv wijlen Jan (cit 1389), q d x Jouffr Maria s Bocx (dv Vranck en Elisabeth van Moersele), q d Hij werd rond 1395 aanvaard in het Brussels SLEEUS geslacht. 1. Gheert van Ophem, volgt II. Cornelis van Ophem had nog een natuurlijke zoon van Maria Boets, met name Jan van Ophem. De staat ook geciteerd in het testament van Walraven van den Berghe waarin deze hem een lijfrente toekent van 2 mudde Rogge. II. Gheert van Ophem ca1375, zv Cornelis, q d x Margriete Vorsthuys (dv Daneel en Margriete de Beckere). Zij hertrouwde met Willem utenberge. We weten dat Gheert van zijn achterneef Walraven van de Berghe het hoff tot Ophem daer Henric Bruylant innewoont met allen den rechten cense landt eussel bemde huyse hove ende heerlicheiden ende dat alsoor Walraven verstierff van Gielis van Ophem sijnre moeders oem, item dat hoff tot Saventhem mit lant bosch bemden eussel cense ende renten, verkreeg en dit ewelic ende erffelic. Voorwaarde was dat hij deze goeden nooit mocht vercopen, versetten noch veranderen. Bron: AR Brussel, familierachief de Merode-Westerloo, VM 281, schepenregister Grimbergen, folio 42, dd. 4 januari 1428 Int jair xxviii opten iiii den dach van January voir meyeren ende Janne Lemmens ende Wouteren van der Elst scepenen van Grymbergen sun commen Margriete sbeckers dochter wilen Joos sbeckers wedewe wilen Daneel Vorsthuys ende Jan de Beckere soen Jans sbeckers de voirscreven Margriete wettege man ende momboir nu ter tyt.etca Item die selve hebben Gheert van Ophem f(iliu)s q(uon)d(am) Cornelis van Ophem en Joffr Margriete Vorsthuys sine gesell(ine) voir hen voir huere hoir ende nacomelingen etca 2

4 Bron: AR Brussel, familierachief de Merode-Westerloo, VM 281, schepenregister Grimbergen, folio 5, dd. 9 december 1426 Int jair xiiii c ende xxvi ix dage In december voir scepenen van grymbergen sun commen Joffr Gheertruyt Vorsthuys dochter wilen Daneel Vorsthuys ende Jan van der Heyden haer wettege man ende momboir etca 1. Jan van Ophem ca Adam van Ophem ca 1408, q d Willem van Ophem ca 1413, 7 maart x Yda de Coster geheeten van der Schueren. Erfde het hoff t Imbroeck gelegen in Zaventem. Van wie afstamming. 4. Gheert, volgt III. 5. Catharina van Ophem ca 1431 (cit 1472, 41j), na september Begijn in Brussel. Zij kreeg in 1485 van haar broer Gheert een lijfrente van 5 blauwe cronen 6. In 1482 ontvangt zij ook lijfrentes ten voordele van haar zelf en verschillende van haar nichten, waaronder Catharina van Ophem (dv Geert en Joffr Maria tscockers, 22 jaar oud en Michiele van Ophem (dv Willem en Yda ts Costers), 19 jaar oud 7. Aanvullend bewijs voor de verwantschap tussen generatie II en III is volgend fragment van een akte uit de schepengriffie van Grimbergen. In deze schepenbrief worden enkele nakomelingen van het gezin Vorsthuys-de Becker opgesomd. 5 Archief Openbare Onderstand Brussel, fonds infirmerie van het begijnhof, nr 277, testament van die eerbare jouffr Katherine van Opphem, wylen Gheeraerts van Opphem wettighe dochter, beghijne, dd. 15 september RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1127, folio 11v, dd. 7 november Koninklijke bibliotheek Brussel, handschriftenkabinet, fonds Houwaert, II. 6497, folio 138v - 3 tot 5. 3

5 Fragment uit een register van de schepengriffie van Grimbergen: We lezen: Int jaer ons heeren xiiiic lxxxvii opten xvi ste dach der maent van octobri Soe sijn commen voer de meyeren ende scepenen der heeren van grymbergen Lijsbeth Vorsthuys natuerlijcke dochter wijlen Andries Vorsthuys met Andriese coppeleys hueren wettege man ende momboir kennende ende lijende voere de meyeren ende ons scepenen voerscreven dat heer Willem Vorsthuys f(iliu)s wijlen willem ende Daneel Vorsthuys f(iliu)s wijlen Jans ende Geert van Ophem Inden name ende van weghen zine wettege kinderen die welke hij hadden van wijlen Marie tscokers zine wettege wive ende Ingel van Ophem f(iliu)s wijlen Willems Inden name ende van wege zine wettege brueders ende zusters ende Jan van der Heyden wettich man ende momboir Lucie Boets etca. Bron: RA Leuven, schepengriffie Grimbergen, 9615, folio 184v, 16 oktober 1487 III. Gheert van Ophem ca 1422, x Jouffr Maria s Kockers. Hield het hof te Oppem in leen van de heer van Bijgaarden (cit 1467). 1. Michiel van Ophem ca x Jouffr Catharina van der Heyden volgt IV [deel 1]. 2. Catharina van Ophem ca 1460 (cit 1482, 22j). x Jan van Ghint volgt IV bis [deel 2], pagina 16. Kregen a 1525 een lijfrente van 5 ½ zakken Rogge. 3. Johanna van Ophem ca x Merten Cappuyns volgt VI ter [deel 3], pagina 20. Kregen a 1525 een lijfrente van 3 zakken en 1 veertel Rogge. 4. Geertruyde van Ophem ca 1468, q d

6 Basis voor de afstamming van Cathelijne en Johanna van Ophem (zie deel 2 en 3), zijn twee aktes uit de schepengriffie van Meise, dd. 10 mei Hierin belooft Michiel van Ophem (cf de scheiding en deling na de dood van hun vader Gheert van Ophem, dd. 10 mei 1499), een lijfrente te geven aan zijn zussen Catharina (x Jan van Ghint) en Joanna (x Merten Cappuyns) 8. Onderpand voor deze lijfrentes waren volgende goederen die totter hoeven gemeynelijck geheeten de hoeve van Ophem dienende ende behoirende, en gelegen waren onder het laathof van het Capittel van St Gommarus in Lier: - Een winhoff metten huysen, schuere ende stallen daer op staende, bogaerde daer aen gelegen groot tsaemen omtrent 3 dagwande dat Peeter de Verre voirtijden was, gelegen in de prochie van Ophem neeven Jans hoff van der Balct; - 3 dachwant lants achter tvoers hoff gelegen opte moersele neeven den wech; - 1 buenre lants op den hert neeven de morselestraete dair tcoutergat aan staet; - 1 buenre op den hert aent velt geheeten foxenborch; - 3 dachwande lants opten hasselenberch; - ½ buenre lants int cleyn veldeken aende voors hasselenberch; - Eenen hoff gelegen aen dwilligenbroeck dat moyaerts was; - Twee derdedeelen van een 1 dachwant lants ofte hoffstadendaer neeven gelegen; - 2 dachwande lants in meysse op den hert achter moyaerts dat Jan de Verre was. In 1535 zal Michiel van Ophem (fs Michiel) het hof te Oppem en de bovenstaande goederen verkopen aan Mr Aert van Bakeren gehuwd met Jouffr Willemeyne van Ympde geheeten van Wemmele 9. 8 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5697, folio 45v en 47, dd. 10 mei RA Leuven, schepengriffie Meise, 5698, folio 94, goedenisbrief dd. 5 juli

7 DEEL 1 IV. MICHIEL VAN OPHEM, geb. ca 1455, 2 december 1531, tr. Jouffr. CATHARINA VAN DER HEYDEN, (dv Merten), 25 juni Allebei begraven in de kerk van Leefdaal. Leenman van Bijgaarden op het hof te Oppem (verhef van 29 juni 1499). Item noch huys ende hoff groot 6 dachwant gelegen in de banck van Bruyssegem geheeten t hoff t Ophem Van wie (oa): V. MICHIEL VAN OPHEM, geb. ca 1490, q d 1551, (zv. Michiel 1532, en Catharina van der Heyden) 10, meisenier 25 maart , aanvaard in Serhuyghs geslacht (13 juni 1528), tr. Jouffr. MARGRIETE DE LEEUW GEHEETEN CANTERE, geb. ca 1492, na 1551, (dv. Michiel en Goede van Doerschijn geheten van Bourgondië, natuurlijke dochter van Jan van Bourgondië, bisschop van Kamerijk, en Goede van Dorschijnen) 12. Van wie (oa): VI. Mr JAN VAN OPHEM, geb. ca 1520, ca 1587, aanvaard in Serhuyghs geslacht (13 juni 1548), Tr. (1) [Brussel St Goedele 20 juni 1557) Jouffr Maria VAN DER BORCHT, (dv. Jan en Jouffr Willemyne Baisy), tr. (2) [Brussel St Goedele 3 december 1560], Jouffr MARIA BILLEHÉ, ca 1538, (dv. Mr Bartholomeus, baljuw van Gaasbeek, en Jouffr Maximiliana van Coudenberghe geheeten Rollibuc). Van wie (oa): ex 2 13 VII. Jouffr CATHARINA VAN OPHEM, geb. ca 1572, q d 1632, tr. MERTEN CUYTENS, geb. ca 1568, Mechelen (in den Engel ) 14 maart 1632, (zv. Huybrecht; kleindochter van Claes Cuytens en Elisabeth Sterck) 14, drossaard van Putte, meier van Zemst en rentmeester van Jacques de Berghes, heer van Grimbergen (cit 1612). van wie: Volkomen bewijs van afstamming via: - RA Anderlecht, Notariaat Brabant, Notaris Reynier de Gouy (mfr ), 1 mei Testament van Merten Cuytens (ziek te bed liggende) en Catharina van Ophem. Notaris de Gouy noteerde dit in hun slaapkamer gelegen in het slot van Grimbergen, in bijzijn van Heer Jacques de Berghes, Baron van Grimbergen en Christoffel Outers, pastoor van de parochie. Hierin staat onder meer opgenomen dat hun zoon en enige erfgenaam, met name Jacxken (Jacobus) Cuytens, na overlijden van zijn ouders hun eigendom ttz het huys hoff ende toebehoorten gestaen ende gelegen tot Sempse genaempt Malfiance aan de meest biedende zal verkopen. 10 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5698, folio 54v, 14 november S: Jan van Ghint en Goossen van der Straeten. 12 L intermédiaire des généalogistes, nov 1955, les bâtards de la maison de Bourgogne et leur descendance, Marcel Bergé, pag RA Leuven, schepengriffie Zemst, 6836, folio 1v, 10 februari 1603, verdeling tussen de erfgenamen Hinckaert, Baronaige en Billehé. 14 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, T 95, 3 april 1615, proces tegen drossaard Jeroen Loerants, waar deze in zijn verklaring meer info geeft mbt zijn afstamming. 6

8 VIII. JACOBUS CUYTENS, geb. ca , + Zemst 14 november 1646, tr. (Zemst 24 februari 1626) 16, CATHARINA VAN STEYNEMOLEN, geb. ca 1603, + Heffen 18 juni , (dv. Godfried en Maria Huens). 1. Catharina, volgt IX. 2. Jacoba ~ Zemst 1 oktober x (Zemst 7 oktober 1651) 19. Peeter Spruyt ~ Zemst 21 september Heffen 23 december (zv. Mathijs en Elisabeth Ceulemans). van wie: a. Hendrik ~ Zemst 4 november b. Jan ~ Zemst 16 december c. Laureys ~ Zemst 25 september d. Godfried ~ Heffen 10 april e. Margareta ~ Heffen 11 mei f. Cornelis ~ Heffen 28 april g. Judocus ~ Heffen 23 augustus Dorpskasteel van Zemst Malfiance (later Malfiante genoemd) AR Brussel, Kaarten en plannen, I 003, nr 286, kaart einde 16 e eeuw 3. Marcus ~ Zemst 7 maart Zemst 14 april IX. CATHARINA CUYTENS, ged. Zemst 28 september , Zemst 27 april 1687, tr. (Grimbergen 11 december 1649), NICOLAES CRAEN, ged. Grimbergen 15 augustus 1627, Zemst 30 augustus 1677, (zv. Dierick en Catharina de Velder), koster van Zemst. 1. Jacobus ~ Zemst 25 augustus Zemst 10 april Jan ~ Zemst 23 augustus SA Mechelen, Fonds OCMW, Oliveten, 9291, folio 38, a 1613 Jacobus Cuytens 13 jaeren. 16 tt. Godfried van Steynemolen en Christoffel de la Rue. 17 SA Mechelen, Notaris JB Claessens, akte Heffen 20 april ss. Mathijs van Craesbeeck nom. Heer Jacques de Berghes en Joanna van Steynemolen. 19 tt. Mathijs Goeyvaerts en Nicolaes Craen. 20 ss. Hendrik de la Rue en Anna Alcus. 21 ss. Jan van Steenwinckel en Joanna van der Beken nom. Maria Austreus. 22 ss. Laureys van Roye en Catharina Cuytens nom. Catharina van Steynemolen. 23 ss. Godfried Goyvaerts en Barbara van Gijsel. 24 ss. Godfried van Steynemolen en Margareta Tielemans. 25 ss. Cornelis van Schingen en Anna van Dijle. 26 ss. Marcus de Greve en Anna van Steynemolen. 27 ss. Merten Cuytens en Catharina Wouters. 28 ss. Dierick Craen en Jacoba Cuytens. 29 ss. Jan van Steynemolen en Joanna van den Bloke. 7

9 3. Jacoba ~ Zemst 1 januari x Frans Hellemans Zemst 14 oktober van wie: a. Joanna ~ Zemst 21 november b. Jacobus ~ Zemst 16 januari Zemst 25 december c. Anna Maria ~ Zemst 10 december d. Jan ~ Zemst 7 juni Zemst 26 november e. Antoon ~ Zemst 4 april Zemst 27 november x (Zemst 16 februari 1721) 36. Philippina van Erp ~ Humbeek 20 april Zemst 24 augustus (dv Jan en Joanna van Herrewegen). f. Catharina ~ Zemst 12 september Zemst 3 oktober g. Jan ~ Zemst 31 maart Zemst 16 mei Margareta ~ Zemst 4 november Zemst 15 oktober x (Zemst 7 februari 1690) 40. Peeter Wouters Humbeek 5 december Zemst 22 september (zv. Philippus en Anna Brion). Brouwer. a. Ermelinde ~ Zemst 3 februari Zemst 14 februari ss. Jan van den Heuvel nom. Willem Daems en Jacoba Cuytens nom. Jacoba de Jonghe. 31 ss. Jan Craen en Joanna de la Rue. 32 ss. Jan de Boeck nom. Jacobus Verhaeren en Clara Borchmans. 33 ss. Joos Spruyt en Anna Maria Joostens. 34 ss. Jan de Boeck nom. Jan de Becker en Margareta Craen. 35 ss. Joos van der Veken nom. Steven Lauwers en Antonia de la Rue. 36 ss. Daniel Hellemans en Catharina van Relegem. 37 ss. Adriaen Geenkens nom. Jan de Boeck en Elisabeth Verlinden nom. Elisabeth Verschueren. 38 tt. Jan de Bock en Cornelis Wouters. 39 ss. Jan de Cuyper nom. Jan van Relegem en Josina van Tilt nom. Margareta Tielemans. 40 tt. Corneel Wouters en Jan de Boeck. 41 ss. Jan de Boeck nom. Geraerd Huseweels en Ermelinde Craen. 8

10 b. Cornelius ~ Zemst 24 maart Zemst 28 augustus c. Cornelius ~ Zemst 30 augustus Zemst 31 januari x (Zemst 8 november 1721) 44. Catharina de Nies ~ Zemst 24 januari Zemst 29 mei (dv Carel en Joanna Pesseels). Van wie afstamming. d. Peeter ~ Zemst 7 juni Zemst 11 februari e. Catharina ~ Zemst 7 juni Zemst 27 april f. Willem ~ Zemst 2 augustus Zemst 19 maart g. Anna Maria ~ Zemst 3 februari Huybrecht ~ Zemst 29 januari Zemst 29 mei x (Zemst 21 februari 1686) 50 Joanna Wijns. 6. Ermelinde, volgt X. 7. Maria ~ Zemst 12 januari Zemst 22 januari Corneel, volgt X bis. 42 ss. Cornelius Spruyt en Catharina Wouters. 43 ss. Cornelius Wouters en Ermelinde Craen. 44 tt. Jan de Boeck en Steven Lauwers. 45 ss. Peeter en Joanna Leemans. 46 ss. Jan de Boeck en Catharina Wouters. 47 ss. Willem Engels en Anna Bulens. 48 ss. Joos Spruyt en Anna Bulens. 49 ss. Jan Verhorst nom. Huybrecht de Jonghe en Catharina de Laet 50 tt. Peeter Verheyden en Frans Hellemans. 51 ss. Godfried van Steynemolen en Maria de la Rue. 9

11 X. ERMELINDE CRAEN, ged. Zemst 11 oktober , Zemst 4 november 1742, tr. (Zemst 14 juni 1688) 53, STEVEN LAUWERS, ged. Eppegem 17 november 1658, Zemst 26 mei 1730, (zv. Mathijs en Catharina de Cree), schoenmaker in Zemst. van wie: Jan ~ Zemst 31 juli Zemst 4 januari Mathijs Christiaen ~ Zemst 5 januari Zemst 1 oktober x (Zemst 22 november 1718) 57. Maria Verdoodt ~ Zemst 24 mei Zemst 11 maart (dv. Jan en Anna van Relegem). a. Jan Bte ~ Zemst 28 juli b. Steven ~ Zemst 14 januari c. Elisabeth ~ Zemst 13 december Zemst 14 september d. Anna Catharina ~ Zemst 18 april , q d e. Peeter ~ Zemst 19 juni , q d f. Antoon ~ Zemst 6 januari x (Zemst 10 februari 1762) 64. Maria Goovaerts ~ Zemst 16 oktober (dv Nicolaes en Anna Wayenberghe); Van wie afstamming. g. Maarten ~ Zemst 10 mei ss. Nicolaes Norbert Quisthout en Catharina S.. nom. Ermelinde de la Mine. 53 tt. Mathijs Lauwers en Jan de Bock. 54 RA Leuven, schepengriffie Zemst, 6848, folio 31, lothinge dd. 9 januari ss. Jan de Boeck nom. Jan Schevers en Anna van den Bosch nom. Elisabeth Daems. 56 ss. Jan de Boeck nom. Mathijs Lauwers en Clara Anna Wouters. 57 tt. E.H. Antoon Gronincx en Jan de Boeck. 58 ss. Jan Verdoodt en Ermelinde Craen. 59 ss. Steven Lauwers en Anna Verdoodt. 60 ss. Jan Verdoodt en Elisabeth Lauwers. 61 ss. Maarten Jacobs en Anna Coeckelberghs. 62 ss. Peeter Lauwers en Catharina van Gijsel. 63 ss. Antoon Hellemans en Maria Lauwers. 64 tt. Nicolaes Goovaerts en Jan Lauwers. 65 ss. Maarten Jacobs en Catharina de Wit. 10

12 3. Peeter ~Zemst 23 oktober Zemst 28 november 1752 (60j. x [1] (Zemst 8 maart 1738) 67. Anna Sas ca 1716, Zemst 11 april xx [2] (Muizen 30 september 1742) 68. Anna Maria de Wit ca Zemst 19 oktober 1793 Zij hertrouwde (te Zemst 30 januari 1754), met Antoon van Boxem. van wie: ex 1 a. Maria ~ Zemst 30 mei Zemst 25 september ex 2 b. Mathijs ~ Zemst 10 maart Zemst 7 oktober c. Mathijs ~ Zemst 14 december , Muizen. x (Zemst 23 mei 1773) 72. Elisabeth van Steenwinckel ~ Zemst 15 mei 1748, Muizen. (dv. Antoon en Petronella Jacobs). van wie afstamming in Muizen.. d. Elisabeth ~ Zemst 26 juni x Frans Vereycken. 4. Maria ~ Zemst 15 april Zemst 2 november x (Mechelen OLV o/d Dijle 23 februari 1721) 75. Engel Moons Zemst 17 mei Zemst januari (zv Gielis en Catharina de Groof). 76 a. Mathijs ~ Zemst 7 mei , q d ss. Jan de Boeck nom. Peeter de Cree en Maria van Relegem. 67 tt. Mathijs Lauwers en Andries van Bever. 68 tt. Engel Moons en Peeter Lauwers. 69 ss. Jan Sas en Maria Lauwers. 70 ss. Mathijs Moons en Anna van Slagmolen. 71 ss. Mathijs Moons en Elisabeth Mertens. 72 tt. Antoon van Boxem en Jan Bal. 73 ss. Merten de Backer en Elisabeth Lauwers. 74 ss. Andries le Pagie en Maria Craen. 75 tt. Steven Lauwers, vader bruid, en Mathijs Janssens, stiefvader bruidegom. 76 SA Mechelen, OCMW, fonds Oliveten, 9236, folio 96v, dd. 6 februari ss. Mathijs Janssens en Ermelina Craen. 11

13 b. Mathijs ~ Zemst 6 februari Diegem 2 januari x (Diegem 16 januari 1753) 79. Barbara de Kempeneer ~ Diegem 7 januari Diegem 20 februari (dv Gielis en Maria van der Schuren), weduwe Hendrik van den Plas. 1) Anna Maria ~ Diegem 24 oktober ) Engelbert ~ Diegem 16 november ) Anna Maria ~ Diegem 22 oktober ) Jacobus ~ Diegem 1 april ) Joanna ~ Diegem 12 november ) Engelbert ~ Diegem 9 december ) Geraerd ~ Diegem 13 mei ) Elisabeth ~ Diegem 13 mei ) Emmanuel ~ Diegem 9 februari ) Peter Jozef ~ Diegem 3 september c. Jacobus ~ Zemst 23 april Zemst 8 november x (Zemst 15 juli 1760) 91. Anna Catharina van den Heuvel Weerde 4 augustus Zemst 23 juni (dv Laureys en Catharina Adriaens). Van wie afstamming in Zemst. d. Anna Maria ~ Zemst 1 april , q d e. Joanna ~ Zemst 6 april f. Willem ~ Zemst 24 april g. Jan ~ Zemst 19 januari h. Anna Maria ~ Zemst 16 juli ss. Mathijs Janssens en Elisabeth Lauwers. 79 tt. Engelbert Moons en Gielis de Kempeneer. 80 ss. Gielis de Kempeneer en Anna Maria Moons. 81 ss. Engelbert Moons en Maria van der Schuren. 82 ss. Jacobus de Kempeneer en Maria Lauwers. 83 ss. Jacobus Moons en Elisabeth Lauwers. 84 ss. Philippus de Kempeneer en Joanna Moons. 85 ss. Engelbert de Kempeneer en Maria de Kempeneer. 86 ss. Jan Bte Moons en Elisabeth Rillaers. 87 ss. Jan Bte Moons en Elisabeth Rillaers. 88 ss. Emmanuel de Walters en Catharina de Leender. 89 ss. Peter Joseph Nobels en Maria Foblets. 90 ss. Jacobus de Kempeneer en Anna Maria van Tilt. 91 tt. Engelbert Moons en Jan van Geysel. 92 ss. Peeter Lauwers en Anna Maria Hellemans. 93 ss. Jan Hoericx en Joanna van Veltom. 94 ss. Willem van Steenwinckel en Joanna Lauwers. 95 ss. Jan Eliaens en Maria Verdoodt. 96 ss. Antoon de Bruyn en Maria Verdoodt nom. Anna Maria Hellemans. 12

14 i. Joanna ~ Zemst 22 oktober Maria Anna ~ Zemst 16 mei Elisabeth ~ Zemst 11 maart , Machelen x (1727). Jacobus de Kempeneer ~ Machelen 24 november 1700, Machelen (zv Jan en Margareta Bon). a. Maria ~ Machelen 13 augustus b. Philippus ~ Machelen 8 januari c. Gielis ~ Machelen 26 december d. Jan ~ Machelen april e. Engelbert ~ Machelen 20 september f. Catharina ~ Machelen 19 mei X bis. CORNELIS CRAEN, ged. Zemst 4 oktober , Zemst 1 maart 1724, tr. ( ca 1711), JOSINA LAUWERS, ged. Humbeek 30 november 1685, (dv. Hendrik en Joanna Wauters). 1. Hendrik, volgt XI. 2. Ermelinde ~ Zemst 21 mei Catharina ~ Zemst 14 april Cornelis ~ Zemst 19 januari Anna Carolina ~ Zemst 25 juni Mechelen 15 april x (Mechelen St Rombouts 7 januari 1761). Jan Bte de Croes. 97 ss. Antoon Hellemans en Joanna Hazendonck. 98 ss. Laureys van Roye en Maria de Boeck. 99 ss. Cornelis Craen en Elisabeth Willems. 100 ss. Gielis de Kempeneer en Maria Lauwers. 101 ss. Philippus de Villez en Ermelinde Craen. 102 ss. Guililem Blommen en Elisabeth Rillaers. 103 ss. Jan Rillaers en Anna Scheunis. 104 ss. Engelbert Moons en Barbara Verschuren loco Anna Maria Mymans. 105 ss. Peeter van Gindertaelen en Catharina van Gindertaelen. 106 ss. Corneel van Velthum en Maria Lauwers. 107 ss. Jan Lauwers en Ermelinde Craen. 108 ss. Jan van der Elst en Catharina de Coster. 109 ss. Cornelis Wouters en Barbara van Asbroeck. 110 ss. Peeter Smekens nom. Antoon Hellemans en Anna Carolina van Bever. 13

15 XI. HENDRIK (DE) CRAEN, ged. Zemst 16 april , Zemst 6 juli 1776, tr. [1] (Zemst 28 juli 1740) 112, ANNA MARIA VAN DEN HEUVEL, ged. Zemst 27 december 1710, Zemst 12 januari 1755, (dv Laureys en Catharina van den Eynde), weduwe Hendrik Meysmans, tr. [2] (Hombeek 8 april 1755) 113, JACOBA VERLINDEN, ged. Hombeek 27 januari 1728, Zemst 29 februari 1780, (dv Jan en Elisabeth Peeters). ex 1 1. Jacobus ~ Zemst 16 december Zemst 20 september Peeter ~ Zemst 1 mei Zemst 21 mei Lucie ~ Zemst 21 februari x (Zemst 24 februari 1778) 117. Willem van den Houte Zemst 16 februari Weduwnaar Catharina Govaerts. Van wie kinderen geboren in Zemst. 4. Anna Maria ~ Zemst 7 augustus ex 2 5. Joanna ~ Zemst 31 januari Jan Frans ~ Zemst 27 oktober Zemst 10 september x (Hombeek 4 mei 1780) 121. Maria Theresia van Beveren ~ Hombeek 18 april Zemst 8 november (dv Mathijs en Anna Maria Vercammen). xx (Zemst 10 mei 1785) 122. Joanna Willems Zemst 25 januari Van wie afstamming. 7. Elisabeth ~ Zemst 9 maart Zemst 28 september ss. Baltazar Verschuren om. Hendrik de Becker en Joanna Wouters. 112 tt. Jan Coesemans en Jozef Roeckens. 113 tt. Jan Verlinden en Jan Lambrechts. 114 ss. Jacobus Goovaerts en Susanna (lees: Josina) Lauwers. 115 ss. Peeter Ceuppens en Anna van den Heuvel. 116 ss. Jan van Win en Lucia Goovaerts. 117 tt. Jan Leemans en Jan Govaerts. 118 ss. Jacobus Lauwers en Anna Craen. 119 ss. Jan Verlinden en Joanna Lauwers. 120 ss. Jan Frans Verlinden en Anna Craen. 121 tt. Mathijs van Beveren en Peeter Verlinden. 122 tt. Jan Willems en Jacobus Teugels. 123 ss. Michiel Mensch en Elisabeth Verlinden. 14

16 8. Elisabeth ~ Zemst 13 mei Zemst 26 mei Francisca ~ Zemst 30 maart Zemst 4 april Peeter ~ Zemst 23 mei Zemst 12 januari Anna Catharina ~ Zemst 2 september Zemst 28 december Jacobus ~ Zemst 3 oktober Zemst 24 september ss. Jan van Win en Elisabeth Verlinden. 125 ss. Peeter Vertommen en Frnacisca van Vaeck. 126 ss. Peeter Vertommen en Clara Meysmans. 127 ss. Jan Ceuppens en Anna Catharina Govaerts. 128 ss. Jacobus Teugels en Elisabeth Verlinden. 15

17 DEEL 2 IV bis. CATHARINA VAN OPHEM, geb. ca 1460 (cit 1482, 22j), q d 1525, tr. JAN VAN GHINT, geb. 1458, q d 1535, (zv Jan). Van wie (cit 1525) 129 Bewijs voor het verband tussen generatie IV bis en hun afstammelingen krijgen we via de overdracht van verschillende goederen die oorspronkelijk behoorden tot het domein van het hof te Oppem. Zo hadden de erfgenamen van Barbara van Ghint een erfrente van 10 stuivers op één dagwand land gelegen in Oppem op den Hert (erfenis van de kinderen van Jan de Coster en Geertruyde van Ghint). En in de lotinge tussen de kinderen van wijlen Jan Jacops geheeten van Heelbeke en Barbara van Ghint (a 1579), zien we dat hun oudste zoon Jan onder andere de volgende goederen erfde: - Een hoffstade metten huyse, schuere ende stallen daerop staende groot ½ buender gelegen in Ophem; - Eenen bogaert daer een huys op te staene plach groot ½ buender gelegen in Ophem tussen de voors. hoffstede ende goeden Guilielm Matens (=hof te Steen), met de derder zijde aende weyde hierna; - 1 ½ dachwant weyde in Ophem tusseen de Moorsele ende de goeden van Guilielm Matens met drie zijden aende voors bogaert. In 1617 komen deze goederen (totaal 5 ½ dachwand) aan zijn dochter Barbara Jacops gehuwd met Hendrik van Bever. 1. Jan van Ghint. x Kathelijne t Sas (cit 1528). (dv Hendrik en Lijsbeth van Herbosch) Kathelijne van Ghint. 3. Johanna van Ghint, q d x Jan van der Meren, q d (cit 1543) 131 a. Willem van der Meren simpel van verstand. 4. Margriete van Ghint. 5. Maria van Ghint. x Bartholomeus de Vos (cit 1535) 132. van wie: a. Kathelijne de Vos x Gielis van Zuene (cit 1561) Barbara van Ghint, volgt V. 7. Geertruyde van Ghint, volgt V bis. 129 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5697, folio 45v, dd. 10 mei RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1129, folio172v, dd. 10 april RA Leuven, schepengriffie Meise, 5700, folio 76, dd. 25 oktober RA Leuven, schepengriffie Meise, 5699, folio 96, dd. 5 maart RA Leuven, schepengriffie Meise, 5703, folio 3v, dd. 4 maart

18 V. BARBARA VAN GHINT, q d 1579, tr. JAN JACOPS geheten van Heelbeke, q d 1579, (zv Jan). Pachter op het hof te Heelbeke [van Mr Gaspar van Overbeke], gelegen in Oppem (cit 1543) 134. (cit 1579) Jan, volgt VI. 2. Catharina Jacops, q d x Hendrik Herbosch, q d (zv Goossen en N van Campenhout). (cit 1579) a. Goossen van Herbosch woonende tot OLV Laken (cit 1606) 136. b. Maria van Herbosch c. Goedele van Herbosch. d. Martijne van Herbosch. e. Antoon van Herbosch. 3. Maria Jacops, q d x Cornelis de Smet, q d xx Lucas Jacops. 137 ex 1 a. Steven de Smet. b. Margriete de Smet. ex 2 c. Hendrik Jacobs. 4. Margriete Jacops, q d x Dierick van der Moere. a. Joos van der Moere. 5. Anna Jacops, q d x Geeraerd Parijs. a. Maria Parijs. 134 AR Brussel, familiearchief de Merode-Westerloo, CA 146/1, register van de 10 e penning (Nassau) anno RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1135, folio 23, lotinge dd. 26 februari RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1138, folio 3v, dd. 23 februari RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1135, folio 30, lotinge dd. 26 februari

19 VI. JAN JACOPS geheten van Heelbeke, geb. ca 1541, ca 1617, tr. JOANNA DE SMET, geb. ca 1543, q d 1617, (dv Jan en Elisabeth van der Straeten) 138. Pachter op het hof te Heelbeke (van Jouffr Margriete van Overbeke wede Jan Anthoon t Sestich). 1. Barbara Jacops ca 1568, Meise 4 januari x Hendrik van Bever ca 1562, Meise 8 april (zv Steven en Joanna van Rode). Pachter op het hof te Hellebeke (cit 16). Van wie afstamming. 2. Laurentia Jacops ca 1575, Oppem 19 april x Peeter van der Schueren alias Schuermans ca 1575, Oppem 5 september (zv Jan en Anna van opdenbosch). Van wie afstamming. V bis. GEERTRUYDE VAN GHINT, q d 1547, tr. JAN DE COSTER, q d 1547, (zv Jan). (cit 1547) Jan de Coster, q d a. Elisabeth. b. Cathelijne. 2. Michiel de Coster, q d x Heylwighe van der Schueren, q d (dv Antoon en Margriete van Hemelrijck). (cit 1581) 140 a. Cathelijne de Coster. x Franchoys van Campenhout. b. Joanna de Coster. c. Barbara de Coster. d. Anna de Coster. x Jan de Beer (cit 1598). 1) Jan de Beer ~ Oppem 9 december ) Elisabeth de Beer ~ Oppem 6 mei RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1135, folio 85v, lotinge tussen de erfgenamen van wijlen Mr Cornelis van der Straeten en wijlen Joanna van der Straeten (zijn zuster). 139 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5701, folio 29, dd. 19 maart RA Leuven, schepengriffie Brussegem, 1135, folio 78v, lotinge dd. 25 april ss. Jan van Helbeke (Jacops) en Margareta van der Elst. 142 ss. Jooris Hester en Margareta van Hemelrijck. 18

20 3) Anna de Beer ~ Oppem 30 mei ) Margareta de Beer ~ Oppem 6 mei ) Kind ~ Oppem 27 november ) Kind ~ Oppem 2 juni Daneel de Coster. x Jacoba van de Coutere. 4. Cathelijne de Coster. x Jan van der Elst. (zv Aert en Maria de Vleminck). (cit 1591) 147 a. Hendrik van der Elst. b. Barbara van der Elst. c. Joos van der Elst, q d x (Brussel St Goedele 17 november 1591) Barbara Parijs, q d Woonde a 1617 in de herberg geheten den Hert gelegen in St Jans Molenbeek. (cit 1617) 148 1) Jan van der Elst ~Brussel (St Cathelijne) 16 augustus ) Barbara van der Elst ~Brussel (St Cathelijne) 9 november x Adriaen Hallemans. a) Maria Hallemans ~St Jans Molenbeek 4 december ) Maria van der Elst ~Brussel (St Cathelijne) 14 januari x Jan Struelens ca (zv Dierick en Catharina dewitte). a) Jacobus Struelens ~St Jans Molenbeek 26 december b) Dierick Struelens ~St Jans Molenbeek 24 december c) Catharina Struelens ~St Jans Molenbeek 30 september ss. Merten Bulens en Margareta van de Coutere. 144 ss. Antoon tsestich en Margareta van der Straeten. 145 ss. D nus Gielis Mesaus en Anna Stroobant. 146 ss. Jan de Vos en Jouffr Margareta tsestich. 147 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5706, folio 123v, dd. 17 april RA Leuven, schepengriffie Meise, 5712, folio 39, dd. 30 januari 1617 en schepengriffie Wolvertem, 8497, folio 16v, dd. 12 juni ss. Mr Laureys Parijs en Catharina Parijs. 150 ss. Peeter de Becker en Barbara van der Elst. 151 ss. Hendrik Lauwereys en Maria van Vianen (dv Nicolaes en Maria Parijs). 152 ss. Willem Rogge en Maria van Vianen. 153 ss. Jacobus Struelens en Catharina de Witte. 154 ss. Dierick Struelens en Anna de Mulder. 155 ss. Nicolaes Bethoris en Catharina de Smet. 19

21 d) Ferdinand Struelens ~St Jans Molenbeek 24 maart e) Antoon Struelens ~St Jans Molenbeek 5 april ) Jan van der Elst ~Brussel (St Cathelijne) 3 juni ) Anna van der Elst ca DEEL 3 IV ter. JOHANNA VAN OPHEM, q d 1535, tr. MERTEN CAPUYNS, (zv Jan), q d Van wie (cit 1525) Geertruyde Capuyns. x Hendrik Timmermans, q d (cit 1535) 160 a. Jan Timmermans. b. Gooris (Guericx) Timmermans. c. Josyne Timmermans, q d x Peeter Jacobs, q d xx Jan Mesauwe (zv Bertram), q d ex ) Hr Gielis Mesauwe ca Priester, pastoor van Ossel ( ). 2) Joos Mesauwe ca ) Cathelijne Mesauwe ca 1567, q d x Peeter van Eeckhout ca 1565, q d (zv Steven en Philippijne t Sas). 162 a) Hr Gielis van Eeckhout ~Meise 17 oktober b) Adriana van Eeckhout ~Meise 17 juli x Merten Tielmans (zv Willem). c) Judocus van Eeckhout ~Meise 27 augustus d) Kind ~Meise 20 augustus ss. Peeter Droegen en Barbara van der Elst. 157 ss. Dierick Struelens en Catharina van der Hagen. 158 ss. Jan Perremans en Margareta vand er Burcht. 159 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5697, folio 47, dd. 10 mei RA Leuven, schepengriffie Meise, 5698, folio 120, dd. 10 februari RA Leuven, schepengriffie Meise, 5706, folio 6v, dd. 4 december ss. Gielis Mesauwe en Barbara van Bever. 163 ss. Joos Mesauwe en Philippijne t Sas. 164 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5713, folio 99, dd. 6 maart ss. Joos Mesauwe en Lijsbeth Vits. 166 ss. Jan de Mera en Lijsbeth van Herbosch. 20

22 e) Mr Cornelis van Eeckhout ~Meise februari f) Elisabeth van Eeckhout ~Meise 9 januari x Laureys Jacobs. g) Anna van Eeckhout ~Meise 30 juli h) Peeter van Eeckhout ~Meise 3 maart i) Maria van Eeckhout ~Meise 11 maart j) Jan van Eeckhout ~Meise 16 augustus k) Gommaert van Eeckhout ~Meise 12 juni d. Elisabeth Timmermans. e. Kathelijne Timmermans. 2. Heylwighe Capuyns. 3. Margriete Capuyns x Peeter de Vleminck (cit 1535) ss. Cornelis en Anna Bruylants. 168 ss. Gielis Mesauwe en Maria van den Coutere. 169 ss. Judocus van der Elst en Anna Vercammen. 170 ss. Peeter Schuermans en Martina van Roy. 171 ss. Jan de Keyser en Maria van der Elst. 172 ss. Jan Bruylants en Margareta Puttemans. 173 ss. Gommaert van den Brande en Catharina van Bouchout. 174 RA Leuven, schepengriffie Meise, 5698, folio 99, dd. 18 mei

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W

Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Aanvraagdossier JM Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 13 november 2015 onder nr MSR 004 W Basis voor deze aanvraag is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Borcht

Nadere informatie

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Generatie 1 - Parochieregister van Malderen. I. PAESCHIER VAN DOORSLAER, ged. Malderen 19 maart 1623

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser

Families uit het land van Grimbergen. Tambuyser Families uit het land van Grimbergen Tambuyser Van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 A. De oudste tak Tambuyser geheeten de Briedere. I. Jan de Tambuyser ca 1360, q d 1427. x Margriete de Briedere q d

Nadere informatie

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4,

der heren van Grimbergen (cit 1426) 3. Hield het hof van Batenborch (ook hof van Piermont genoemd) 4, Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 20 februari 2015 onder nr MSR 004 I Volkomen bewijs van afstamming voor generatie I VI via: - Leen- en cijnsboeken der heren van Grimbergen

Nadere informatie

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via:

GENERATIE 2 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: DEEL 1 GENERATIE 1 Volkomen bewijs van verdere afstamming via: Aanvraagdossier van HENDRIK TAMBUYSER Reet Geregistreerd op 1 augustus 2016 onder nr MSR 033 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Peeter van der Elst geheeten Lymberch,

Nadere informatie

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016.

Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op onder nummer MSR 016. Aanvraagdossier van JEAN BAPTIST, baron TOETS THIELEMANS. Geregistreerd op 18-07-2015 onder nummer MSR 016. Deze aanvraag gebeurd op basis van afstamming van de aanvrager van volgende meiseniers: Jan en

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen THEEUS

Families uit het land van Grimbergen THEEUS Families uit het land van Grimbergen THEEUS van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 De familie die we hierna verder behandelen was vanaf de 16 e eeuw gevestigd in Eppegem. Op het einde van de 16 e eeuw

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen

Families uit het land van Grimbergen. van Obbergen Families uit het land van Grimbergen van Obbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 Volgens J. Verbesselt is er in de 13 e eeuw reeds sprake van het geslacht van Obberghen, naar aanleiding van een

Nadere informatie

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025.

Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Registratiedossier voor Z.M. Koning Filip I van België. Geregistreerd als meisenier, op 25 december 2015, onder nummer MSR 025. Basis voor dit dossier is de afstamming van volgende geregistreerde meiseniers:

Nadere informatie

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout

Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout Afstammelingen van de Heren van Grimbergen via de families Berthout en van Bouchout van der Elst J.M Steenokkerzeel 2016 De families van Grimbergen en Berthout. Genealogisch schema van de families van

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 29 juni 2015 onder nr MSR 015 B Volkomen bewijs van verdere afstamming (generatie 1 5) via: - Meiseniersbrieven; - Gegevens uit de schepenbank

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens

Families uit het land van Grimbergen. Lemmens Families uit het land van Grimbergen Lemmens van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Met betrekking tot de familie Lemmens verscheen in het verleden reeds een artikel in Vlaamse Stam van de hand van Leo

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel juli 2017 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Cornelis van Diedeghem

Cornelis van Diedeghem Afstammelingen van Cornelis van Diedeghem Meyssenieman der heren van Grimbergen van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 GENERATIE 1 I. CORNELYS VAN DIEDEGHEM 1, geb. ca 1406 2, q d november 1495 3, meisenier

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias.

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon EECKELEERS Antoon EECKELEERS, tr. Leest 1 juli 1717 Catharina DE LAET. 1. Antoon EECKELEERS, geb. Leest 3 aug. 1718 Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon: Peter Huysmans

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. de Beckere

Families uit het land van Grimbergen. de Beckere Families uit het land van Grimbergen de Beckere van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2015 Sinds begin van de 14 e eeuw zijn er in het land van Grimbergen telgen uit dit geslacht terug te vinden. Zo lezen

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem

Families uit het land van Grimbergen. Families uit het land van Grimbergen. van Relegem Families uit het land van Grimbergen Families uit het land van Grimbergen van Relegem van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2014 1 In het verleden hebben, mbt deze familie, verschillende personen genealogisch

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 20 juli 2015, onder nummer MSR 015 E Generatie 1 1 I. JAN VAN HAMME, meisenier te Humelgem 27 februari 1536 (str. Jan van Gendt en Daneel de

Nadere informatie

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant

Families uit het land van Grimbergen. Aanvullingen bij de genealogie Stroobant Families uit het land van Grimbergen Aanvullingen bij de genealogie Stroobant van der Elst J.M Steenokkerzeel - 2016 In het compilatiewerk Afstammelingen uit het Hertogelijk Huis van Brabant van Freddy

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 4: het hof van Oyenbrugge, het hof van Poddegem en het hof van Padenborch van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF VAN OYENBRUGGE. De plaatsnaam

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein.

De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. De eigenaars van de scherven: reactie op de opgravingen aan het Kristus-Koningplein. Inleiding. In het kader van de vernieuwing van het Kristus-Koningplein in 2014 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Grafzerken in de kerk van Wortel

Grafzerken in de kerk van Wortel Grafzerken in de kerk van Wortel De volgende grafzerken zijn opgetekend in de kerk van Wortel en aangevuld met de notities van deken Lauwerys (HOK 1982, Wortel). Bij deze kerk is onze nummering dezelfde

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari

Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl Wellicht betreft het hier een gezin van het Werchterse Garnizoen (Blg.), die in de plaatselijke gemeenschap

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Maria Zemst 2 5 1744 3 en 3 Frans Verlinden Joanna Hombeek 18 4 1729 3 en 4 De Keyser Egidius

Maria Zemst 2 5 1744 3 en 3 Frans Verlinden Joanna Hombeek 18 4 1729 3 en 4 De Keyser Egidius Adriaens Jan Frans Joanna Doms Joanna Sint-Jan 12 11 1786 4 en 4 Arioe Jan Antoon Arioe Anna C. Jos. Sint-Romb. 10 5 1772 2 en 2 en geestelijk verwant Austreus Antoon Goovaerts Maria Zemst 2 5 1744 3 en

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 5: het hof te Boxem, het hof ten Spiegele, het hof van Mierendonk en het hof te Hellebeek van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 I. HET HOF TE BOXEM.

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Sassenus v2.1 Pagina 1 van 14 Gemaakt op 15 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de klappers van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 20-tal akten konden niet worden geplaatst en

Nadere informatie

londerzeel - begrafenissen 1635-1802

londerzeel - begrafenissen 1635-1802 abbeloos anna 1749 1 3 echtg meren,ver petrus abbeloos christophorus 1725 9 17 abbeloos cornelia 1676 9 11 kind jan minderjarig abbeloos elisabeth 1780 3 14 echtg ruyssevelt jacobus 1710 70 jarige abbeloos

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Jan Meutermans, Gezinsreconstructie Zemst en Weerde

Jan Meutermans, Gezinsreconstructie Zemst en Weerde De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Elizabeth van den Moere x mr. Herman Clant wonen nu te Collum in Vrieslant. Sal. 7454 p.79 Ze zijn weer terug in Leuven. Sal. 7464 p.

Elizabeth van den Moere x mr. Herman Clant wonen nu te Collum in Vrieslant. Sal. 7454 p.79 Ze zijn weer terug in Leuven. Sal. 7464 p. LEUVEN Via itnera nova zijn de schepenregisters van Leuven voor een belangrijk deel one-line in te zien. Er is tijdens een genealogisch onderzoek in deze registers ook gelet op vermeldingen die een connectie

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 2: de heerlijkheid van Lier van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 DE HEERLIJKHEID VAN LIER - het hof van/te Lier, de Liermolen en de Tommenmolen. De

Nadere informatie

BEWONERS EN/OF EIGENAREN

BEWONERS EN/OF EIGENAREN Wie woonde waar? (7) In deze aflevering van "Wie woonde waar 1" bekijken we een deel van Strucht. De gegevens werden in kaart gebracht door Fon Weusten, waarbij gebruik werd gemaakt van de volgende archiefbronnen:

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

ANNO 1765. Volume 5194

ANNO 1765. Volume 5194 ANNO 1765 Volume 5194 1. 2/1/1765 1 Ferdinand Van Camp (x +Anna Deyntiens) en Jan Baptist Ramdonck en Matthijs Van Camp, als momboors over de minderjarige zoon van Ferdinand Van Camp x voorz. +Anna Deyntiens,

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Leefdaal, een aanvullende klapper

Leefdaal, een aanvullende klapper Leefdaal, een aanvullende klapper Alfabetische klapper op de dopen van 16-1-1635 tot 12-5-1641 Inleiding De alfabetische index op de dopen van de parochie Leefdaal begint in 1584 en loopt tot 1604. Na

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE

NAAM VOORNAAM BLADZIJDE ackelijen van pauwel blz 12 acken van franchois blz 17 acken van jan blz 17;34 acken van jochum blz 17 addiers adriaen blz 8;17 addiers anthony blz 9;29 addiers c blz 5 addiers cathrien blz 8 addiers cornelius

Nadere informatie

londerzeel volkstelling 1796

londerzeel volkstelling 1796 1 brabant,de barbara 45 1751 1780 steenweg 1770 1 wwe van campenhout petrus 2 campenhout,van anna catharina 14 1782 steenweg 3 wouters jan 44 1752 1787 kuiper steenweg 1782 4 hertogh,de petronella theresia

Nadere informatie

weert temse - dopen

weert temse - dopen andries franciscus WRT 1716 5 7 adrianus sager,de maria andries petrus WRT 1710 10 12 michael heyden,ver adriana andries jan WRT 1712 11 10 michael heyden,ver adriana aoye,van servatius WRT 1710 9 15 petrus

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 2 Vervolg van deel 1 Toen Gielis de Vriese in 1558 het Laarhof verkocht was dat niet uit eigen vrije wil. Gielis kon zijn schulden niet meer betalen en het betrof

Nadere informatie

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden BE-A0515_103891_102468_DUT Horpmaal. Oorkonden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Horpmaal.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

HET TESTAMENT VAN FERDINAND VAN LOOCK

HET TESTAMENT VAN FERDINAND VAN LOOCK Tom De Loenen - 24 - Het testament van Ferdinand Van Loock Verschenen als: De Loenen, T. (1998) Het testament van Ferdinand Van Loock. In: Jaarboek 1998. Rumst: Geschiedkundige Kring Rumesta. HET TESTAMENT

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

6/10/1871 Cornelia Dirken, dienstmeid, Ravels 8/2/1849 (dochter van Maria Catharina Dirken, zonder beroep)

6/10/1871 Cornelia Dirken, dienstmeid, Ravels 8/2/1849 (dochter van Maria Catharina Dirken, zonder beroep) S Adrianus Schellekens, landbouwer, Ravels 1/11/1795 (zoon van Walterus Schellekens z.d. en Antonetta de Bont z.d.) xx Ravels 23/5/1827 Maria Elisabeth Huybs, spinster, Ravels 24/9/1799 (dochter van Ignatius

Nadere informatie

Jan WACKERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest

Jan WACKERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest Jan WACKERS Jan WACKERS, tr. Leest 14 okt. 1683 Magdalena ADRIAENS. Huwelijksgetuigen: Jacob Ilias - Guillielmus Ennes. Arnoldus WAEYENBERGH Arnoldus WAEYENBERGH, tr. Hombeek 22 mei 1760 Joanna LAUWERS,

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Registers 914 t.e.m. 918 ( )

Registers 914 t.e.m. 918 ( ) Genealogisch Repertorium van het Mechelse District DEEL 37 Stadsarchief Mechelen Notariaat Jan Harlinghen Registers 914 t.e.m. 918 (1628-1634) 1634) Genealogisch Repertorium van het Mechelse District

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Jan DAELEMANS Jan DAELEMANS, geb. Zemst, tr. Leest 28 febr JACOBA TALBOOM, geb. Oksdonk (Meisse).

Jan DAELEMANS Jan DAELEMANS, geb. Zemst, tr. Leest 28 febr JACOBA TALBOOM, geb. Oksdonk (Meisse). Jan DAELEMANS Jan DAELEMANS, geb. Zemst, tr. Leest 28 febr. 1775 JACOBA TALBOOM, geb. Oksdonk (Meisse). Huwelijksgetuigen: Franciscus Talboom - Jacobus Nagels. Antoon DAEMS Antoon DAEMS, tr. GUDULA VAN

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Heemverbonden herinneringen aan Leo De Nil

Heemverbonden herinneringen aan Leo De Nil Deze pagina in PDF-formaat kan in zijn volledige context geplaatst worden (met menu's en navigatiebalken) door te klikken op http://www.heemkringopwijk.be/fr/heemverbonden_herinneringen_aan_leo_de_nil.htm.

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Het Land van Grimbergen

Het Land van Grimbergen Het Land van Grimbergen Pachthoven en pachters deel 3: het hof ter Tommen, het Burggraafschap van Grimbergen en het hof van Schiplaken van der Elst JM Steenokkerzeel - 2015 HET HOF TER TOMMEN, HET BURGGRAAFSCHAP

Nadere informatie

grimbergen - klapper huwelijken 1577-1797

grimbergen - klapper huwelijken 1577-1797 abts magdalena doncker,de nicolaes GRI 1729 1 28 abts magdalena moerenhout franciscus GRI 1733 2 3 acoleyen,van antonius beneden,van anna maria GRI 1786 5 7 acoleyen,van henricus bergh,van den anna GRI

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771

Paul Behets, Koetelling Heffen 1771 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

De hoeve Het Hof ten Bosche.

De hoeve Het Hof ten Bosche. De hoeve Het Hof ten Bosche. De hoeve Het Hof ten Bosche was een leengoed afhankelijk van de hertogen van Brabant. De naam ervan is waarschijnlijk ontleend aan de bosrijke streek, de Bossen van Smal-Brabant

Nadere informatie

Oud Gemeentearchief RAVELS

Oud Gemeentearchief RAVELS Oud Gemeentearchief RAVELS 9 1709-1723 Copyright : Cyriel Verbeek Vond 31 2382 Ravels G.A.Ravels 9 fol 1r 5/12/1709 weeskind Agneet Gijsbrechts = Elisabeth Jacob Aerts G.A.Ravels 9 fol 1v 7/12/1709 Marie

Nadere informatie

Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002)

Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) Fait à Londerzeel ce 12 thermidor, 4e année rep. - A.F. Van den Driessche, agent I

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie