ECLI:NL:RBNHO:2016:6134

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBNHO:2016:6134"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBNHO:2016:6134 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Rekestprocedure Beschikking Verzoek vernietiging en nietigverklaring besluiten van VvE afgewezen. Geen strijd met modelreglement. Vindplaatsen Rechtspraak.nl AR 2016/2317 Uitspraak RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Privaatrecht Sectie Kanton - locatie Alkmaar Zaaknr./rolnr.: \ EJ VERZ Uitspraakdatum: 14 juni 2016 Beschikking in de zaak van: [naam verzoeker] wonende te [woonplaats] verzoekende partij verder te noemen: [X] tegen 1 de besloten vennootschap VVE Management Noord Holland B.V. 2. de vereniging Vereniging van Eigenaars [naam], gevestigd te [plaats] verwerende partijen

2 verder te noemen: sub 1 VVE Management NH en sub 2 VvE gemachtigde: mr. W.F. Jekel 1 Het procesverloop 1.1. [X] heeft een verzoek gedaan, zoals omschreven in het op 3 december 2015 ingekomen verzoekschrift met bijgevoegde stukken. Vervolgens zijn op 15 februari 2016 aanvullende stukken ontvangen van [X]. De VvE heeft daarop bij verweerschrift gereageerd, waarna op 25 februari 2016, 18 maart 2016, 22 maart 2016 en 29 maart 2016 stukken van [X] zijn binnengekomen op de griffie van deze rechtbank Op 19 april 2016 is bepaald dat de mondelinge behandeling van deze zaak zal plaatsvinden op 17 mei [X] is in persoon verschenen ter zitting. Namens verweerders is de heer [y] verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [X] nog stukken toegezonden, welke zijn ontvangen op 26 en 29 april De feiten 2.1. Bij akte van 28 oktober 1976 is het te bouwen appartementengebouw gelegen aan de [straat] te [plaats] gesplitst in appartementsrechten en is een Vereniging van Eigenaars opgericht, genaamd Vereniging van Eigenaars [naam] te [plaats]. Het maximum aantal stemmen van de eigenaren bedraagt volgens de splitsingsakte Krachtens de splitsingsakte is het Modelreglement uit 1973 (hierna: modelreglement) van toepassing verklaard, behoudens de in de splitsingsakte opgenomen aanpassingen De in de splitsingsakte vermelde aanpassingen ten opzichte van het modelreglement betreft onder andere dat de VvE het bedrag bepaalt zoals bedoeld in artikel 37 lid 2 van het modelreglement en dat dit bedrag, zolang de VvE dit niet heeft aangepast, fl ,00 is Artikel 37 van het modelreglement luidt, voor zover relevant, als volgt: 1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, voorzover de beslissing hierover niet aan de administrateur is opgedragen. 2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij de administrateur. Deze kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die nader in de akte te bepalen bedrag te boven gaan, indien hij daartoe niet vooraf door de vergadering is gemachtigd In de notulen van de algemene ledenvergadering (hierna: de vergadering) van de VvE van 11 maart 2014 staat vermeld dat het voegwerk van de muren loslaat en dat offertes zullen worden opgevraagd om dit te herstellen De notulen van de vergadering van de VvE van 10 maart 2015 luiden, voor zover van belang, als volgt: 4. Financieel overzicht 2014 De jaarlijkse verhoging van de service kosten (4,5%) is noodzakelijk. I.v.m. ouderdom van het gebouw (38 jaar) moet er in de toekomst steeds meer onderhoud worden verricht. Meerjaren onderhoudsplan en uitgevoerde werkzaamheden 2014/2015 Tijdens de vergadering wordt het logboek onderhoud toegelicht. De voorzitter noemde de

3 werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd in 2015 en de geplande werkzaamheden van Verkiezing bestuur, zittend bestuur (administrateur) niet herkiesbaar Daar er niemand de administrateursfunctie op zich wil nemen dient de VvE dit uit te besteden naar derden. Het bestuur vraagt de leden hun stem uit te brengen voor uitbesteding naar VvE Management noord-holland met het gehele pakket. De leden van de vergadering hebben besloten voor uitbesteding naar het VVE Management noordholland met het gehele pakket. Stemmen voor: Stemmen tegen: 208. Onthoudingen: 0. Met de uitbesteding naar VVE Management noord-holland zullen de servicekosten met 18,15 worden verhoogd. Dit zal in gaan per 1 april a.s. Tevens dient onze VvE een bestuur te hebben als aanspreekpunt voor de bewoners en het VVE Management noord-holland. De leden van de vergadering hebben besloten voor het bestuur bestaande uit: dhr. [a], dhr. [b] en dhr. [c]. Stemmen voor: Stemmen tegen: 105. Onthoudingen: Verkiezing Kascontrole 2015 voor de zekerheid is er aan de leden gevraagd wie de taak van de kascontrole 2015 (welke in 2016 plaats zal vinden) op zich wil nemen. Dhr. [D] en Dhr. [E] hebben zich hier voor opgegeven en zijn gekozen door alle aanwezigen De leden van de VvE zijn per brief van 6 oktober 2015 door VVE Management NH op de hoogte gesteld van voegwerkzaamheden die op 12 oktober 2015 zullen aanvangen Bij brief van 20 oktober 2015 heeft VVE Management NH aan de leden van de VvE een uitnodiging voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering met de agenda van deze vergadering toegezonden. De bijlagen bij deze agenda bestonden uit een machtigingsformulier, de begroting 2015 en een berekening van de voorlopige bijdrage Bij brief van 5 november 2015 heeft VVE Management NH aan de leden van de VvE ingekomen stukken toegezonden en laten weten dat het agendapunt Beëindiging beheersovereenkomst met VVE Management Noord-Holland aan de agenda is toegevoegd De notulen van de vergadering van de VvE van 12 november 2015 luiden, voor zover van belang, als volgt: 1. Opening en welkom Aanwezig zijn 1587 van de 1864 (85,1%) uit te brengen stemmen, dit is voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Benoeming dagvoorzitter. Formeel is de heer [C] afgetreden als voorzitter tijdens de laatste vergadering. Er dient conform het Modelreglement 1973 een nieuwe voorzitter van de vergadering benoemd te worden uit eigenaren en/of echtgenoten. Hiervoor blijkt echter vanuit de aanwezige eigenaren geen belangstelling. De heer [Y] (toelichting kantonrechter: [y] is werkzaam bij VVE management NH) stelt zich beschikbaar om de vergadering voor te zitten en wordt door de vergadering als dagvoorzitter benoemd. 5. Beëindiging beheersovereenkomst VVE Management Noord-Holland. Op verzoek van mevrouw [X] is dit agendapunt aan de te behandelen agenda toegevoegd. Zij is van mening dat VVE Management NH een wanprestatie levert m.b.t. het beheer van de VvE. De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen. 6. Hh Huishoudelijk Reglement. Er leek enige onduidelijkheid te bestaan over de totstandkoming en de inhoud van het voor de Vereniging van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement. In de Algemene jaarvergadering van 19 februari 2009 is een Huishoudelijk Reglement besproken en aldus vastgesteld. De vergadering gaat akkoord met het actualiseren van het HR.

4 De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen of het van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de ALV van 19 februari Onderhoud gebouw: De vergadering geeft aan dat in de ALV van maart 2015 al toestemming is gegeven om dit noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Ondanks dat de werkzaamheden al zijn uitgevoerd wordt mandaat voor uitvoering van deze werkzaamheden aan de ALV gevraagd o.b.v. artikel 47 van het splitsingsreglement De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen. 8. Financieel Het blijkt dat het bedrag aan te betalen VvE bijdrage niet bij iedereen duidelijk is. Voor een specificatie verwijzen wij u naar de bijlage. a. Behandeling begroting Verwezen wordt naar de bijlage waarin opgenomen de begroting zoals besproken tijdens de ledenvergadering van maart b. Vaststelling voorlopige bijdrage In de bijlage is opgenomen de voorlopige bijdrage 2015 conform de gepresenteerde begroting en de extra bijdrage i.v.m. het aangaan van een beheerovereenkomst van VVE Management NH. De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen. 9. Bestuur van de Vereniging: het bestuur berust bij VVE Management NH zoals besloten in de ALV van 10 maart De heren [C], [A] en [B] fungeren als ogen en oren ter plaatse en nemen zitting in een Commissie van Toezicht. De vergadering gaat met deze aanpak akkoord De aanwezigen op de vergadering van 12 november 2015 hebben allen tegen beëindiging van de beheerovereenkomst met VVE Management NH, voor vaststelling van het huishoudelijk reglement in de vergadering van 19 februari 2009, voor het uitvoeren van de voegwerkzaamheden en voor het vaststellen van de voorlopige bijdrage 2015 gestemd. 3 Het verzoek 3.1. [X] verzoekt dat de kantonrechter bij beschikking: a) het besluit van 12 november 2015 over de voegwerkzaamheden nietig verklaart en een machtiging verleent om VVE Management NH aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten; b) het besluit van 12 november 2015 over het huishoudelijk reglement nietig verklaart; c) het besluit van 12 november 2015 over de voorlopige bijdrage 2015 nietig verklaart; d) het besluit van 12 november 2015 over de benoeming van de dagvoorzitter nietig verklaart/vernietigt [X] legt aan het verzoek het volgende kort weergegeven ten grondslag. Aan de gemeenschappelijke gedeelten hebben voegwerkzaamheden plaatsgevonden zonder enige besluitvorming daarover van de VvE. Dit is op grond van artikel 37 van de splitsingsakte echter wel vereist, nu de kosten van deze werkzaamheden meer bedragen dan fl ,00. Het nadien daarover op 12 november 2015 genomen besluit is daarom nietig. VVE Management NH is aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Het genomen besluit over het huishoudelijk reglement is niet rechtsgeldig genomen. In de vergadering van de VvE van 12 november 2015 wordt achteraf het huishoudelijk reglement van 19 februari 2009 vastgesteld, terwijl dit huishoudelijk reglement niet is bijgevoegd bij de stukken van de vergadering. Daarnaast geldt het vereiste van 3/4 van het aantal stemmen en een aanwezigheid op de vergadering van 2/3 van het totaal aantal uit te brengen stemmen. Ten aanzien van de voorlopige bijdrage stelt [X] dat geen verhoging hiervan kan worden berekend, omdat dit niet is goedgekeurd door de vergadering. Ook de begroting en de financiële stukken zijn niet goedgekeurd door de vergadering, nu deze stukken niet in stemming zijn gebracht. Verder is blijkens de vergadering van 12 november 2015 een bestuur

5 benoemd bestaande uit de heren [A], [B] en [C], terwijl blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel het bestuur wordt gevormd door VVE Management NH. Dit is verder in strijd met de statuten, het reglement en het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat geldt ook voor de benoeming van de heer [Y] als dagvoorzitter van de vergadering. Het is niet toegestaan dat de voorzitter van de vergadering en het bestuur zijn verenigd in dezelfde (rechts)persoon. Tot slot stelt [X] zich op het standpunt dat over het voeren van verweer in deze procedure geen besluit is genomen door de VvE, terwijl dit op grond van artikel 40 van het modelreglement wel is vereist. 4 Het verweer 4.1. De VvE verweert zich tegen het verzoek. Zij voert aan samengevat dat een besluit ingevolge artikel 2:14 BW nietig is, indien dit besluit in strijd is met de wet of de statuten, waarbij geldt dat de splitsingsakte gelijk wordt gesteld aan de statuten. Een dergelijk verzoek dient bij de rechtbank en niet bij de kantonrechter te worden ingediend. De kantonrechter is dan ook niet bevoegd om in deze zaak uitspraak te doen. De VvE voert het volgende inhoudelijke verweer. De uitgevoerde voegwerkzaamheden betreffen eenmalige uitgaven en zijn daarom niet in de begroting opgenomen. De vergadering heeft achteraf alsnog het vereiste mandaat gegeven. Ten aanzien van het actualiseren van het huishoudelijk reglement geldt dat geen besluit is genomen over het vaststellen hiervan in de zin van artikel 28 lid 1 van het modelreglement. Ten aanzien van de voorlopige bijdrage stelt VvE zich op het standpunt dat de exploitatierekening en balans 2014 zijn goedgekeurd in de vergadering van 10 maart Op de vergadering van 12 november 2015 is de begroting, die is gepresenteerd tijdens de vergadering van 10 maart 2015, goedgekeurd. Van strijdigheid met het modelreglement door het besluit om de voorlopige bijdrage te verhogen is daarom geen sprake. Verder voert de VvE aan dat de heer [y] de vergadering van 12 november 2015 slechts als dagvoorzitter heeft voorgezeten. In de vergadering is slechts het besluit genomen dat de reeds op de vergadering van 10 maart 2015 benoemde bestuursleden een Commissie van Toezicht gaan vormen. Dit is in overeenstemming met artikel 32 lid 5 van het modelreglement. Het verzoek om dit besluit op grond van artikel 5:130 BW te vernietigen moet eveneens worden afgewezen. [X] heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de vergadering in redelijkheid niet heeft kunnen besluiten [y] te benoemen als dagvoorzitter. 5 De beoordeling Bevoegdheid/ontvankelijkheid 5.1. In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of de kantonrechter bevoegd is om van de onderhavige verzoeken van [X] kennis te nemen. [X] verzoekt ten eerste de door haar gestelde besluiten nietig te verklaren. VvE heeft aangevoerd dat de kantonrechter niet bevoegd is te oordelen ten aanzien van de nietigheid van een besluit. Het volgende wordt hierover overwogen De kantonrechter stelt voorop dat ingevolge artikel 5:130 lid 1 BW in samenhang met artikel 2:15 BW een appartementseigenaar aan de kantonrechter kan verzoeken het besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars te vernietigen. Een beroep op nietigheid van het besluit dient daarentegen bij dagvaarding bij de rechtbank te worden gedaan (artikel 2:14 BW). In deze zaak stelt [X] dat een aantal besluiten uit de vergadering van de VvE van 12 november 2015 nietig is. Uit de onderbouwing en de verwijzing door [X] naar artikel 2:15 BW (ingediend stuk van 29 maart 2016 van [X] ) begrijpt de kantonrechter dat [X] eveneens de vernietiging van (een aantal van) deze besluiten inroept op basis van hetzelfde samenhangend feitencomplex. Hoewel ten aanzien van de verzoeken strekkende tot nietigheid in beginsel niet de kantonrechter maar de rechtbank bevoegd is, acht de kantonrechter zich bevoegd om kennis daarvan te nemen. Achtergrond van de mogelijkheid van een verzoekschriftprocedure voor de kantonrechter is dat de wetgever van

6 belang heeft geacht dat een vereniging van eigenaars en alle leden er belang bij hebben zo spoedig mogelijk op een zo eenvoudig mogelijke manier en zonder hoge kosten te weten of een bepaald besluit rechtsgeldig is of niet. Splitsing van de oordelen over nietigheid (bij dagvaarding bij de rechtbank) en vernietigbaarheid (bij verzoekschrift bij de kantonrechter) is in strijd met die bedoeling. Bovendien is het voor (leden van) de VvE niet eenvoudig uit te maken of een bepaald mankement aan een besluit tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het besluit leidt. Gelet op het vorenstaande acht de kantonrechter zich dan ook bevoegd van de zaak kennis te nemen Ten aanzien van een verzoek tot vernietiging geldt op grond van artikel 5:130 lid 2 BW dat dit verzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. De kantonrechter is van oordeel dat voldaan is aan dit vereiste. De besluiten waarvan vernietiging wordt verzocht, zijn genomen in de vergadering van 12 november 2015 en het verzoek van [X] is op 3 december 2015 ingekomen. Inhoudelijk 5.4. De stelling van [X] dat een machtiging in de zin van artikel 40 van het modelreglement ontbreekt en de VvE daarom geen verweer mag voeren, wordt verworpen. Voor het instellen van rechtsvorderingen is weliswaar een machtiging vereist, maar níet voor het voeren van verweer. Dit artikel bepaalt immers niet dat voor het voeren van verweer door de VvE een machtiging van de vergadering noodzakelijk is. Het artikel bepaalt slechts, dat voor verweer voeren in kort geding geen machtiging nodig is Ter beantwoording staat thans de vraag of de door [X] in haar verzoek genoemde besluiten moeten worden vernietigd De kantonrechter stelt vast dat het bestuur derden heeft opgedragen voegwerkzaamheden uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. Ingevolge artikel 37 lid 2 van het modelreglement en het in de splitsingsakte onder sub k vermelde bedrag, is hiervoor een machtiging vereist van de VvE. De vereiste machtiging ontbrak echter. Dit leidt in beginsel tot nietigheid (artikel 2:14 lid 1 BW), omdat sprake is van strijd met de statuten (de splitsingsakte). Nu echter in de vergadering van 12 november 2015 op dit punt een besluit door de VvE is genomen, is sprake van bekrachtiging in de zin van artikel 2:14 lid 2 BW. Dit betekent dat alsnog aan het vereiste genoemd in artikel 37 lid 2 van het modelreglement is voldaan, alsook aan het vereiste van volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Het verzoek tot nietigverklaring van het besluit van 12 november 2015 over de voegwerkzaamheden zal daarom worden afgewezen. Dat geldt ook voor het verzoek een machtiging te verlenen om VVE Management NH aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten Het verzoek tot nietigverklaring van het besluit over het huishoudelijk reglement zal eveneens worden afgewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is in de vergadering van 12 november 2015 geen besluit genomen over het huishoudelijk reglement, maar is slechts ingestemd met het voornemen om het huishoudelijk reglement te moderniseren. Van een besluit in strijd met artikel 28 van het modelreglement is geen sprake Volgens [X] kan geen verhoging van de voorlopige bijdrage in rekening worden gebracht bij de leden, omdat deze bijdrage, alsmede de begroting 2015 en de financiële stukken 2014 niet zijn goedgekeurd door de vergadering. De kantonrechter volgt [X] niet in haar standpunt. Op grond van artikel 18 lid 2 van het modelreglement zijn de leden gehouden een voorschotbijdrage aan het bestuur te voldoen. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt ter berekening van de definitieve bijdrage door het bestuur een exploitatierekening over het afgelopen boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd (artikel 18 lid 3 en artikel 32 lid 2 van het modelreglement). De kantonrechter stelt vast dat op de agenda van de vergadering van 10 maart 2015 financieel overzicht 2014 (balans, bezittingen, exploitatierekening) als agendapunt staat vermeld. Uit de notulen van deze vergadering blijkt vervolgens dat deze financiële stukken zijn besproken en dat de vergadering akkoord is gegaan met de opstellingen van de gepresenteerde overzichten. Verder blijkt uit de notulen dat een voorlopige bijdrage voor 2015 is

7 vastgesteld. Op de agenda van de vergadering van 12 november 2015 staan als agendapunten opgenomen de behandeling van notulen van de vergadering van 10 maart 2015, de begroting over 2015 en de vaststelling van de voorlopige bijdrage van Uit de notulen van deze vergadering volgt dat de notulen van de vergadering van 10 maart 2015 zijn goedgekeurd en dat de begroting en de voorlopige bijdrage 2015 zijn besproken. Ook staat in de notulen vermeld dat de begroting 2015 in de vergadering van 10 maart 2015 is besproken. Vervolgens is de voorlopige bijdrage 2015 in stemming gebracht met 1587 stemmen voor. Dat mogelijk de goedkeuring van de stukken in de vergadering van 10 maart 2015 in stemming had moeten worden gebracht, maakt niet dat het besluit van de vergadering van de VvE van 12 november 2015 nietig dan wel vernietigbaar is. De voorlopige bijdrage 2015 is door 85,1 % van de leden van de VvE goedgekeurd. Uit artikel 18 van het modelreglement volgt naar het oordeel van de kantonrechter ook niet dat de voorlopige bijdrage wordt vastgesteld nadat de exploitatierekening van het voorgaande boekjaar is vastgesteld en goedgekeurd. Wel volgt uit dit artikel dat ter berekening van de definitieve bijdrage binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een exploitatierekening moet worden vastgesteld en goedgekeurd door de VvE. Het besluit om de voorlopige bijdrage te verhogen is daarom niet in strijd met het modelreglement Verder verzoekt [X] het besluit van 12 november 2015 terzake van de benoeming van de dagvoorzitter nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Dit verzoek zal worden afgewezen. De kantonrechter constateert dat in artikel 32 lid 5 van het modelreglement is geregeld dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de vergadering door de vergadering uit de leden of hun echtgenoten worden benoemd en dat zij automatisch defungeren, zodra zij ophouden eigenaars te zijn. Door [X] is onvoldoende gesteld en ook niet is gebleken dat zij een redelijk belang heeft bij haar verzoek tot vernietiging. Verder kan uit artikel 5:133 lid 1 BW, waarbij is bepaald dat bij belet of ontstentenis van het bestuur deze in beginsel door de voorzitter van de vergadering wordt vervangen, niet worden afgeleid dat, indien er maar één bestuurder is, dat die bestuurder niet tegelijk ook de voorzitter van de vergadering kan zijn. Dat geldt ook voor het zevende lid van artikel 5:133 BW, waarin is bepaald dat de functies van bestuurder en voorzitter van de vergadering in één persoon kunnen zijn verenigd, indien er meer bestuurders zijn. Dit zou immers leiden tot een onwerkbare situatie. In veel gevallen doet zich de situatie voor dat er maar één bestuurder is, die tegelijkertijd ook de rol van de voorzitter van de vergadering (soms noodgedwongen) op zich neemt. In een dergelijke situatie is geen sprake van strijd met de wet, de statuten of het modelreglement, omdat deze geen strikt verbod inhouden. Van een nietig besluit is derhalve eveneens geen sprake. Weliswaar bepaalt het tweede lid van artikel 5:133 BW dat de voorzitter van de vergadering in de plaats van het bestuur treedt, indien er een tegenstrijdig belang is tussen de VvE enerzijds en de bestuurder anderzijds en er geen andere bestuurders zijn die de betrokken bestuurder kunnen vervangen, maar deze situatie doet zich hier niet voor en zal zich ook niet vaak voordoen. Een mogelijk tegenstrijdig belang wordt bovendien naar het oordeel van de kantonrechter ondervangen door de benoeming door de VvE van een Commissie van Toezicht en de aanwezigheid van een kascommissie. Deze commissies kunnen erop toezien dat de belangen van de VvE naar behoren worden behartigd. Bovendien kan de vergadering in een situatie dat zich een tegenstrijdig belang voordoet op grond van artikel 2:47 BW een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen [X] merkt in de door haar overgelegde stukken tevens op dat blijkens de splitsingsakte en het modelreglement het bestuur bestaat uit één (rechts)persoon, maar dat het bestuur van de VvE bestaat uit meerdere bestuursleden, namelijk VVE Management NH en de heren [C], [A] en [B]. De kantonrechter volgt [X] in haar standpunt dat op grond van de splitsingsakte en het modelreglement bij de onderhavige VvE niet meerdere bestuurders kunnen worden benoemd. Echter naar het oordeel van de kantonrechter is dit ook niet gebeurd. Uit praktische overwegingen is een besluit genomen in de vergadering van 10 maart 2015 om uit de leden een aanspreekpunt te kiezen voor VVE Management NH, die een dagelijks bestuur vormen. In de vergadering van 12 november 2015 is dit naar het oordeel van de kantonrechter verduidelijkt. Uit de notulen van deze vergadering blijkt dat de heren [C], [A] en [B] fungeren als ogen en oren ter plaatse en zitting nemen in een Commissie van Toezicht. In overeenstemming met de splitsingsakte en het modelreglement wordt het bestuur dan ook gevormd door VVE Management NH.

8 5.11. De conclusie is dat de kantonrechter de verzoeken van [X] zal afwijzen De proceskosten komen voor rekening van [X], omdat zij ongelijk krijgt. 6 De beslissing De kantonrechter: 6.1. wijst de verzoeken af; 6.2. veroordeelt [X] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor VvE worden vastgesteld op een bedrag van 400,00 aan salaris van de gemachtigde van VvE. Deze beschikking is gewezen door mr. A.E. Merkus en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier. De griffier De kantonrechter

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 Instantie Datum uitspraak 20-06-2016 Datum publicatie 04-07-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4983481 / OA VERZ 16-101 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:16283

ECLI:NL:RBDHA:2015:16283 ECLI:NL:RBDHA:2015:16283 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24-12-2015 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 4557837 RP VERZ 15-15-50697 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:9102

ECLI:NL:RBNHO:2016:9102 ECLI:NL:RBNHO:2016:9102 Instantie Datum uitspraak 16-09-2016 Datum publicatie 08-11-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5223266 \ AO VERZ 16-222 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht VERLOOP VAN DE PROCEDURE

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht VERLOOP VAN DE PROCEDURE beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 5039997 EA VERZ 16-183 beschikking van : 12 juli 2016 func.: 713 beschikking van de kantonrechter Inzake J. C. W. Bosschieter wonende te

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BX6197 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 02-08-2012 Datum publicatie 31-08-2012 Zaaknummer 200.102.809 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:661

ECLI:NL:RBLIM:2016:661 ECLI:NL:RBLIM:2016:661 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 27012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer 4683113/AZ/15341 27012016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: 16-05-2011 27-05-2011

LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: 16-05-2011 27-05-2011 LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicati e: 16-05-2011 27-05-2011 Civiel overig Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1997

ECLI:NL:RVS:2017:1997 ECLI:NL:RVS:2017:1997 Instantie Raad van State Datum uitspraak 26-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604542/1/A1 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 Instantie Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 08-02-2013 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.109.671-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-10-2016 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer C/09/503343 / FA RK 16-214 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2068 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2068 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2013:2068 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-01-2013 Datum publicatie 17-07-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200 098 562/01 NOT Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2013 Datum publicatie 05-02-2013 Zaaknummer 200.113.026 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 15-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 5615559 RP VERZ 16-50874 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-10-2016 Datum publicatie 18-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie EA VERZ 16-968/16-1002/16-1126/C104420

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4009

ECLI:NL:RBROT:2017:4009 ECLI:NL:RBROT:2017:4009 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23052017 Datum publicatie 30052017 Zaaknummer 5663098 VZ VERZ 17981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-07-2016 Datum publicatie 19-07-2016 Zaaknummer EA VERZ 16-542 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 Instantie Datum uitspraak 02-03-2007 Datum publicatie 05-09-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/30391, 06/30389 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:484

ECLI:NL:RBNHO:2017:484 ECLI:NL:RBNHO:2017:484 Instantie Datum uitspraak 25-01-2017 Datum publicatie 04-04-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5220973 CV EXPL 16-5591 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:5046 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 04-11-2014 Datum publicatie 16-12-2014 Zaaknummer 200.148.742-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:8196

ECLI:NL:RBNHO:2016:8196 ECLI:NL:RBNHO:2016:8196 Instantie Datum uitspraak 14-06-2016 Datum publicatie 28-10-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4970259 / AO VERZ 16-134 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2010 Datum publicatie 15-12-2010 Zaaknummer 10/1272 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen ECLI:NL:RVS:2013:432 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-07-2013 Datum publicatie 24-07-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206123/1/A2 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9127 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9127 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9127 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-12-2009 Datum publicatie 09-04-2010 Zaaknummer 200.022.892/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 Instantie Datum uitspraak 04-01-2012 Datum publicatie 05-01-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-4246 WMO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 1 van 5 27-2-2014 13:18 ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 Instantie Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer 424898 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-04-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer EA VERZ 17-179 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:185

ECLI:NL:RBNHO:2014:185 ECLI:NL:RBNHO:2014:185 Instantie Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 31-03-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-13_2593 Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:530

ECLI:NL:RBMNE:2016:530 ECLI:NL:RBMNE:2016:530 Instantie Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 17-02-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 4656371 ME VERZ 15-310 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-11-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer AWB - 14 _ 1957 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-02-2010 Datum publicatie 17-06-2010 Zaaknummer 449782 / KG ZA 10-209 en 449790 / FA RK 10-696 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 25-02-2009 Datum publicatie 09-03-2009 Zaaknummer 103747 / FA RK 08-654 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 Instantie Datum uitspraak 29-04-2011 Datum publicatie 04-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-1393 WIA + 10-2553

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2833

ECLI:NL:CRVB:2017:2833 ECLI:NL:CRVB:2017:2833 Instantie Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8007 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:8164

ECLI:NL:RBGEL:2014:8164 ECLI:NL:RBGEL:2014:8164 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 10-12-2014 Datum publicatie 02-02-2015 Zaaknummer 262126 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7791

ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7791 ECLI:NL:RBAMS:2011:BW7791 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 02-11-2011 Datum publicatie 07-06-2012 Zaaknummer 466912 / HA ZA 10-2565 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:6590

ECLI:NL:RBNHO:2016:6590 ECLI:NL:RBNHO:2016:6590 Instantie Datum uitspraak 15-08-2016 Datum publicatie 16-08-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5198600 \ AO VERZ 16-212 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2016:416 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 11-02-2016 Datum publicatie 12-02-2016 Zaaknummer 200 180 361_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1283

ECLI:NL:CRVB:2017:1283 ECLI:NL:CRVB:2017:1283 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4862 ANW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2011:BP9690 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2011 Datum publicatie 30-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.040.300/01OK Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 Instantie Datum uitspraak 19-10-2016 Datum publicatie 25-10-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/419469 / FT RK 16/1339 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 22042015 Datum publicatie 10062015 Zaaknummer 200.158.976/01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV6082 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 200.089.788-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0950 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 08-04-2011 Datum publicatie 12-04-2011 Zaaknummer 303308 / FA RK 11-1694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1584

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1584 ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1584 Instantie Datum uitspraak 19-02-2013 Datum publicatie 20-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-3992 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.207.710_01 Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB1198 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB1198 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BB1198 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 01-08-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 0600575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3351

ECLI:NL:CRVB:2014:3351 ECLI:NL:CRVB:2014:3351 Instantie Datum uitspraak 07-10-2014 Datum publicatie 16-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-1076 WWB-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:1522

ECLI:NL:RVS:2013:1522 ECLI:NL:RVS:2013:1522 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-10-2013 Datum publicatie 16-10-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206838/1/A3 Bestuursrecht Tussenuitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 Instantie Datum uitspraak 02-01-2008 Datum publicatie 15-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-319 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Uitspraak RN 2007, 46 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 18 januari 2007 in de zaak met rekestnummer 1413/06 van:

Uitspraak RN 2007, 46 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 18 januari 2007 in de zaak met rekestnummer 1413/06 van: ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ9769 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-01-2007 Datum publicatie 02-03-2007 Zaaknummer 1413/06 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie