ECLI:NL:RBNHO:2016:6134

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBNHO:2016:6134"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBNHO:2016:6134 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Rekestprocedure Beschikking Verzoek vernietiging en nietigverklaring besluiten van VvE afgewezen. Geen strijd met modelreglement. Vindplaatsen Rechtspraak.nl AR 2016/2317 Uitspraak RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Privaatrecht Sectie Kanton - locatie Alkmaar Zaaknr./rolnr.: \ EJ VERZ Uitspraakdatum: 14 juni 2016 Beschikking in de zaak van: [naam verzoeker] wonende te [woonplaats] verzoekende partij verder te noemen: [X] tegen 1 de besloten vennootschap VVE Management Noord Holland B.V. 2. de vereniging Vereniging van Eigenaars [naam], gevestigd te [plaats] verwerende partijen

2 verder te noemen: sub 1 VVE Management NH en sub 2 VvE gemachtigde: mr. W.F. Jekel 1 Het procesverloop 1.1. [X] heeft een verzoek gedaan, zoals omschreven in het op 3 december 2015 ingekomen verzoekschrift met bijgevoegde stukken. Vervolgens zijn op 15 februari 2016 aanvullende stukken ontvangen van [X]. De VvE heeft daarop bij verweerschrift gereageerd, waarna op 25 februari 2016, 18 maart 2016, 22 maart 2016 en 29 maart 2016 stukken van [X] zijn binnengekomen op de griffie van deze rechtbank Op 19 april 2016 is bepaald dat de mondelinge behandeling van deze zaak zal plaatsvinden op 17 mei [X] is in persoon verschenen ter zitting. Namens verweerders is de heer [y] verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [X] nog stukken toegezonden, welke zijn ontvangen op 26 en 29 april De feiten 2.1. Bij akte van 28 oktober 1976 is het te bouwen appartementengebouw gelegen aan de [straat] te [plaats] gesplitst in appartementsrechten en is een Vereniging van Eigenaars opgericht, genaamd Vereniging van Eigenaars [naam] te [plaats]. Het maximum aantal stemmen van de eigenaren bedraagt volgens de splitsingsakte Krachtens de splitsingsakte is het Modelreglement uit 1973 (hierna: modelreglement) van toepassing verklaard, behoudens de in de splitsingsakte opgenomen aanpassingen De in de splitsingsakte vermelde aanpassingen ten opzichte van het modelreglement betreft onder andere dat de VvE het bedrag bepaalt zoals bedoeld in artikel 37 lid 2 van het modelreglement en dat dit bedrag, zolang de VvE dit niet heeft aangepast, fl ,00 is Artikel 37 van het modelreglement luidt, voor zover relevant, als volgt: 1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, voorzover de beslissing hierover niet aan de administrateur is opgedragen. 2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij de administrateur. Deze kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die nader in de akte te bepalen bedrag te boven gaan, indien hij daartoe niet vooraf door de vergadering is gemachtigd In de notulen van de algemene ledenvergadering (hierna: de vergadering) van de VvE van 11 maart 2014 staat vermeld dat het voegwerk van de muren loslaat en dat offertes zullen worden opgevraagd om dit te herstellen De notulen van de vergadering van de VvE van 10 maart 2015 luiden, voor zover van belang, als volgt: 4. Financieel overzicht 2014 De jaarlijkse verhoging van de service kosten (4,5%) is noodzakelijk. I.v.m. ouderdom van het gebouw (38 jaar) moet er in de toekomst steeds meer onderhoud worden verricht. Meerjaren onderhoudsplan en uitgevoerde werkzaamheden 2014/2015 Tijdens de vergadering wordt het logboek onderhoud toegelicht. De voorzitter noemde de

3 werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd in 2015 en de geplande werkzaamheden van Verkiezing bestuur, zittend bestuur (administrateur) niet herkiesbaar Daar er niemand de administrateursfunctie op zich wil nemen dient de VvE dit uit te besteden naar derden. Het bestuur vraagt de leden hun stem uit te brengen voor uitbesteding naar VvE Management noord-holland met het gehele pakket. De leden van de vergadering hebben besloten voor uitbesteding naar het VVE Management noordholland met het gehele pakket. Stemmen voor: Stemmen tegen: 208. Onthoudingen: 0. Met de uitbesteding naar VVE Management noord-holland zullen de servicekosten met 18,15 worden verhoogd. Dit zal in gaan per 1 april a.s. Tevens dient onze VvE een bestuur te hebben als aanspreekpunt voor de bewoners en het VVE Management noord-holland. De leden van de vergadering hebben besloten voor het bestuur bestaande uit: dhr. [a], dhr. [b] en dhr. [c]. Stemmen voor: Stemmen tegen: 105. Onthoudingen: Verkiezing Kascontrole 2015 voor de zekerheid is er aan de leden gevraagd wie de taak van de kascontrole 2015 (welke in 2016 plaats zal vinden) op zich wil nemen. Dhr. [D] en Dhr. [E] hebben zich hier voor opgegeven en zijn gekozen door alle aanwezigen De leden van de VvE zijn per brief van 6 oktober 2015 door VVE Management NH op de hoogte gesteld van voegwerkzaamheden die op 12 oktober 2015 zullen aanvangen Bij brief van 20 oktober 2015 heeft VVE Management NH aan de leden van de VvE een uitnodiging voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering met de agenda van deze vergadering toegezonden. De bijlagen bij deze agenda bestonden uit een machtigingsformulier, de begroting 2015 en een berekening van de voorlopige bijdrage Bij brief van 5 november 2015 heeft VVE Management NH aan de leden van de VvE ingekomen stukken toegezonden en laten weten dat het agendapunt Beëindiging beheersovereenkomst met VVE Management Noord-Holland aan de agenda is toegevoegd De notulen van de vergadering van de VvE van 12 november 2015 luiden, voor zover van belang, als volgt: 1. Opening en welkom Aanwezig zijn 1587 van de 1864 (85,1%) uit te brengen stemmen, dit is voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Benoeming dagvoorzitter. Formeel is de heer [C] afgetreden als voorzitter tijdens de laatste vergadering. Er dient conform het Modelreglement 1973 een nieuwe voorzitter van de vergadering benoemd te worden uit eigenaren en/of echtgenoten. Hiervoor blijkt echter vanuit de aanwezige eigenaren geen belangstelling. De heer [Y] (toelichting kantonrechter: [y] is werkzaam bij VVE management NH) stelt zich beschikbaar om de vergadering voor te zitten en wordt door de vergadering als dagvoorzitter benoemd. 5. Beëindiging beheersovereenkomst VVE Management Noord-Holland. Op verzoek van mevrouw [X] is dit agendapunt aan de te behandelen agenda toegevoegd. Zij is van mening dat VVE Management NH een wanprestatie levert m.b.t. het beheer van de VvE. De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen. 6. Hh Huishoudelijk Reglement. Er leek enige onduidelijkheid te bestaan over de totstandkoming en de inhoud van het voor de Vereniging van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement. In de Algemene jaarvergadering van 19 februari 2009 is een Huishoudelijk Reglement besproken en aldus vastgesteld. De vergadering gaat akkoord met het actualiseren van het HR.

4 De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen of het van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de ALV van 19 februari Onderhoud gebouw: De vergadering geeft aan dat in de ALV van maart 2015 al toestemming is gegeven om dit noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Ondanks dat de werkzaamheden al zijn uitgevoerd wordt mandaat voor uitvoering van deze werkzaamheden aan de ALV gevraagd o.b.v. artikel 47 van het splitsingsreglement De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen. 8. Financieel Het blijkt dat het bedrag aan te betalen VvE bijdrage niet bij iedereen duidelijk is. Voor een specificatie verwijzen wij u naar de bijlage. a. Behandeling begroting Verwezen wordt naar de bijlage waarin opgenomen de begroting zoals besproken tijdens de ledenvergadering van maart b. Vaststelling voorlopige bijdrage In de bijlage is opgenomen de voorlopige bijdrage 2015 conform de gepresenteerde begroting en de extra bijdrage i.v.m. het aangaan van een beheerovereenkomst van VVE Management NH. De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen. 9. Bestuur van de Vereniging: het bestuur berust bij VVE Management NH zoals besloten in de ALV van 10 maart De heren [C], [A] en [B] fungeren als ogen en oren ter plaatse en nemen zitting in een Commissie van Toezicht. De vergadering gaat met deze aanpak akkoord De aanwezigen op de vergadering van 12 november 2015 hebben allen tegen beëindiging van de beheerovereenkomst met VVE Management NH, voor vaststelling van het huishoudelijk reglement in de vergadering van 19 februari 2009, voor het uitvoeren van de voegwerkzaamheden en voor het vaststellen van de voorlopige bijdrage 2015 gestemd. 3 Het verzoek 3.1. [X] verzoekt dat de kantonrechter bij beschikking: a) het besluit van 12 november 2015 over de voegwerkzaamheden nietig verklaart en een machtiging verleent om VVE Management NH aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten; b) het besluit van 12 november 2015 over het huishoudelijk reglement nietig verklaart; c) het besluit van 12 november 2015 over de voorlopige bijdrage 2015 nietig verklaart; d) het besluit van 12 november 2015 over de benoeming van de dagvoorzitter nietig verklaart/vernietigt [X] legt aan het verzoek het volgende kort weergegeven ten grondslag. Aan de gemeenschappelijke gedeelten hebben voegwerkzaamheden plaatsgevonden zonder enige besluitvorming daarover van de VvE. Dit is op grond van artikel 37 van de splitsingsakte echter wel vereist, nu de kosten van deze werkzaamheden meer bedragen dan fl ,00. Het nadien daarover op 12 november 2015 genomen besluit is daarom nietig. VVE Management NH is aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Het genomen besluit over het huishoudelijk reglement is niet rechtsgeldig genomen. In de vergadering van de VvE van 12 november 2015 wordt achteraf het huishoudelijk reglement van 19 februari 2009 vastgesteld, terwijl dit huishoudelijk reglement niet is bijgevoegd bij de stukken van de vergadering. Daarnaast geldt het vereiste van 3/4 van het aantal stemmen en een aanwezigheid op de vergadering van 2/3 van het totaal aantal uit te brengen stemmen. Ten aanzien van de voorlopige bijdrage stelt [X] dat geen verhoging hiervan kan worden berekend, omdat dit niet is goedgekeurd door de vergadering. Ook de begroting en de financiële stukken zijn niet goedgekeurd door de vergadering, nu deze stukken niet in stemming zijn gebracht. Verder is blijkens de vergadering van 12 november 2015 een bestuur

5 benoemd bestaande uit de heren [A], [B] en [C], terwijl blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel het bestuur wordt gevormd door VVE Management NH. Dit is verder in strijd met de statuten, het reglement en het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat geldt ook voor de benoeming van de heer [Y] als dagvoorzitter van de vergadering. Het is niet toegestaan dat de voorzitter van de vergadering en het bestuur zijn verenigd in dezelfde (rechts)persoon. Tot slot stelt [X] zich op het standpunt dat over het voeren van verweer in deze procedure geen besluit is genomen door de VvE, terwijl dit op grond van artikel 40 van het modelreglement wel is vereist. 4 Het verweer 4.1. De VvE verweert zich tegen het verzoek. Zij voert aan samengevat dat een besluit ingevolge artikel 2:14 BW nietig is, indien dit besluit in strijd is met de wet of de statuten, waarbij geldt dat de splitsingsakte gelijk wordt gesteld aan de statuten. Een dergelijk verzoek dient bij de rechtbank en niet bij de kantonrechter te worden ingediend. De kantonrechter is dan ook niet bevoegd om in deze zaak uitspraak te doen. De VvE voert het volgende inhoudelijke verweer. De uitgevoerde voegwerkzaamheden betreffen eenmalige uitgaven en zijn daarom niet in de begroting opgenomen. De vergadering heeft achteraf alsnog het vereiste mandaat gegeven. Ten aanzien van het actualiseren van het huishoudelijk reglement geldt dat geen besluit is genomen over het vaststellen hiervan in de zin van artikel 28 lid 1 van het modelreglement. Ten aanzien van de voorlopige bijdrage stelt VvE zich op het standpunt dat de exploitatierekening en balans 2014 zijn goedgekeurd in de vergadering van 10 maart Op de vergadering van 12 november 2015 is de begroting, die is gepresenteerd tijdens de vergadering van 10 maart 2015, goedgekeurd. Van strijdigheid met het modelreglement door het besluit om de voorlopige bijdrage te verhogen is daarom geen sprake. Verder voert de VvE aan dat de heer [y] de vergadering van 12 november 2015 slechts als dagvoorzitter heeft voorgezeten. In de vergadering is slechts het besluit genomen dat de reeds op de vergadering van 10 maart 2015 benoemde bestuursleden een Commissie van Toezicht gaan vormen. Dit is in overeenstemming met artikel 32 lid 5 van het modelreglement. Het verzoek om dit besluit op grond van artikel 5:130 BW te vernietigen moet eveneens worden afgewezen. [X] heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de vergadering in redelijkheid niet heeft kunnen besluiten [y] te benoemen als dagvoorzitter. 5 De beoordeling Bevoegdheid/ontvankelijkheid 5.1. In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of de kantonrechter bevoegd is om van de onderhavige verzoeken van [X] kennis te nemen. [X] verzoekt ten eerste de door haar gestelde besluiten nietig te verklaren. VvE heeft aangevoerd dat de kantonrechter niet bevoegd is te oordelen ten aanzien van de nietigheid van een besluit. Het volgende wordt hierover overwogen De kantonrechter stelt voorop dat ingevolge artikel 5:130 lid 1 BW in samenhang met artikel 2:15 BW een appartementseigenaar aan de kantonrechter kan verzoeken het besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars te vernietigen. Een beroep op nietigheid van het besluit dient daarentegen bij dagvaarding bij de rechtbank te worden gedaan (artikel 2:14 BW). In deze zaak stelt [X] dat een aantal besluiten uit de vergadering van de VvE van 12 november 2015 nietig is. Uit de onderbouwing en de verwijzing door [X] naar artikel 2:15 BW (ingediend stuk van 29 maart 2016 van [X] ) begrijpt de kantonrechter dat [X] eveneens de vernietiging van (een aantal van) deze besluiten inroept op basis van hetzelfde samenhangend feitencomplex. Hoewel ten aanzien van de verzoeken strekkende tot nietigheid in beginsel niet de kantonrechter maar de rechtbank bevoegd is, acht de kantonrechter zich bevoegd om kennis daarvan te nemen. Achtergrond van de mogelijkheid van een verzoekschriftprocedure voor de kantonrechter is dat de wetgever van

6 belang heeft geacht dat een vereniging van eigenaars en alle leden er belang bij hebben zo spoedig mogelijk op een zo eenvoudig mogelijke manier en zonder hoge kosten te weten of een bepaald besluit rechtsgeldig is of niet. Splitsing van de oordelen over nietigheid (bij dagvaarding bij de rechtbank) en vernietigbaarheid (bij verzoekschrift bij de kantonrechter) is in strijd met die bedoeling. Bovendien is het voor (leden van) de VvE niet eenvoudig uit te maken of een bepaald mankement aan een besluit tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het besluit leidt. Gelet op het vorenstaande acht de kantonrechter zich dan ook bevoegd van de zaak kennis te nemen Ten aanzien van een verzoek tot vernietiging geldt op grond van artikel 5:130 lid 2 BW dat dit verzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. De kantonrechter is van oordeel dat voldaan is aan dit vereiste. De besluiten waarvan vernietiging wordt verzocht, zijn genomen in de vergadering van 12 november 2015 en het verzoek van [X] is op 3 december 2015 ingekomen. Inhoudelijk 5.4. De stelling van [X] dat een machtiging in de zin van artikel 40 van het modelreglement ontbreekt en de VvE daarom geen verweer mag voeren, wordt verworpen. Voor het instellen van rechtsvorderingen is weliswaar een machtiging vereist, maar níet voor het voeren van verweer. Dit artikel bepaalt immers niet dat voor het voeren van verweer door de VvE een machtiging van de vergadering noodzakelijk is. Het artikel bepaalt slechts, dat voor verweer voeren in kort geding geen machtiging nodig is Ter beantwoording staat thans de vraag of de door [X] in haar verzoek genoemde besluiten moeten worden vernietigd De kantonrechter stelt vast dat het bestuur derden heeft opgedragen voegwerkzaamheden uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. Ingevolge artikel 37 lid 2 van het modelreglement en het in de splitsingsakte onder sub k vermelde bedrag, is hiervoor een machtiging vereist van de VvE. De vereiste machtiging ontbrak echter. Dit leidt in beginsel tot nietigheid (artikel 2:14 lid 1 BW), omdat sprake is van strijd met de statuten (de splitsingsakte). Nu echter in de vergadering van 12 november 2015 op dit punt een besluit door de VvE is genomen, is sprake van bekrachtiging in de zin van artikel 2:14 lid 2 BW. Dit betekent dat alsnog aan het vereiste genoemd in artikel 37 lid 2 van het modelreglement is voldaan, alsook aan het vereiste van volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Het verzoek tot nietigverklaring van het besluit van 12 november 2015 over de voegwerkzaamheden zal daarom worden afgewezen. Dat geldt ook voor het verzoek een machtiging te verlenen om VVE Management NH aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten Het verzoek tot nietigverklaring van het besluit over het huishoudelijk reglement zal eveneens worden afgewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is in de vergadering van 12 november 2015 geen besluit genomen over het huishoudelijk reglement, maar is slechts ingestemd met het voornemen om het huishoudelijk reglement te moderniseren. Van een besluit in strijd met artikel 28 van het modelreglement is geen sprake Volgens [X] kan geen verhoging van de voorlopige bijdrage in rekening worden gebracht bij de leden, omdat deze bijdrage, alsmede de begroting 2015 en de financiële stukken 2014 niet zijn goedgekeurd door de vergadering. De kantonrechter volgt [X] niet in haar standpunt. Op grond van artikel 18 lid 2 van het modelreglement zijn de leden gehouden een voorschotbijdrage aan het bestuur te voldoen. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt ter berekening van de definitieve bijdrage door het bestuur een exploitatierekening over het afgelopen boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd (artikel 18 lid 3 en artikel 32 lid 2 van het modelreglement). De kantonrechter stelt vast dat op de agenda van de vergadering van 10 maart 2015 financieel overzicht 2014 (balans, bezittingen, exploitatierekening) als agendapunt staat vermeld. Uit de notulen van deze vergadering blijkt vervolgens dat deze financiële stukken zijn besproken en dat de vergadering akkoord is gegaan met de opstellingen van de gepresenteerde overzichten. Verder blijkt uit de notulen dat een voorlopige bijdrage voor 2015 is

7 vastgesteld. Op de agenda van de vergadering van 12 november 2015 staan als agendapunten opgenomen de behandeling van notulen van de vergadering van 10 maart 2015, de begroting over 2015 en de vaststelling van de voorlopige bijdrage van Uit de notulen van deze vergadering volgt dat de notulen van de vergadering van 10 maart 2015 zijn goedgekeurd en dat de begroting en de voorlopige bijdrage 2015 zijn besproken. Ook staat in de notulen vermeld dat de begroting 2015 in de vergadering van 10 maart 2015 is besproken. Vervolgens is de voorlopige bijdrage 2015 in stemming gebracht met 1587 stemmen voor. Dat mogelijk de goedkeuring van de stukken in de vergadering van 10 maart 2015 in stemming had moeten worden gebracht, maakt niet dat het besluit van de vergadering van de VvE van 12 november 2015 nietig dan wel vernietigbaar is. De voorlopige bijdrage 2015 is door 85,1 % van de leden van de VvE goedgekeurd. Uit artikel 18 van het modelreglement volgt naar het oordeel van de kantonrechter ook niet dat de voorlopige bijdrage wordt vastgesteld nadat de exploitatierekening van het voorgaande boekjaar is vastgesteld en goedgekeurd. Wel volgt uit dit artikel dat ter berekening van de definitieve bijdrage binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een exploitatierekening moet worden vastgesteld en goedgekeurd door de VvE. Het besluit om de voorlopige bijdrage te verhogen is daarom niet in strijd met het modelreglement Verder verzoekt [X] het besluit van 12 november 2015 terzake van de benoeming van de dagvoorzitter nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Dit verzoek zal worden afgewezen. De kantonrechter constateert dat in artikel 32 lid 5 van het modelreglement is geregeld dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de vergadering door de vergadering uit de leden of hun echtgenoten worden benoemd en dat zij automatisch defungeren, zodra zij ophouden eigenaars te zijn. Door [X] is onvoldoende gesteld en ook niet is gebleken dat zij een redelijk belang heeft bij haar verzoek tot vernietiging. Verder kan uit artikel 5:133 lid 1 BW, waarbij is bepaald dat bij belet of ontstentenis van het bestuur deze in beginsel door de voorzitter van de vergadering wordt vervangen, niet worden afgeleid dat, indien er maar één bestuurder is, dat die bestuurder niet tegelijk ook de voorzitter van de vergadering kan zijn. Dat geldt ook voor het zevende lid van artikel 5:133 BW, waarin is bepaald dat de functies van bestuurder en voorzitter van de vergadering in één persoon kunnen zijn verenigd, indien er meer bestuurders zijn. Dit zou immers leiden tot een onwerkbare situatie. In veel gevallen doet zich de situatie voor dat er maar één bestuurder is, die tegelijkertijd ook de rol van de voorzitter van de vergadering (soms noodgedwongen) op zich neemt. In een dergelijke situatie is geen sprake van strijd met de wet, de statuten of het modelreglement, omdat deze geen strikt verbod inhouden. Van een nietig besluit is derhalve eveneens geen sprake. Weliswaar bepaalt het tweede lid van artikel 5:133 BW dat de voorzitter van de vergadering in de plaats van het bestuur treedt, indien er een tegenstrijdig belang is tussen de VvE enerzijds en de bestuurder anderzijds en er geen andere bestuurders zijn die de betrokken bestuurder kunnen vervangen, maar deze situatie doet zich hier niet voor en zal zich ook niet vaak voordoen. Een mogelijk tegenstrijdig belang wordt bovendien naar het oordeel van de kantonrechter ondervangen door de benoeming door de VvE van een Commissie van Toezicht en de aanwezigheid van een kascommissie. Deze commissies kunnen erop toezien dat de belangen van de VvE naar behoren worden behartigd. Bovendien kan de vergadering in een situatie dat zich een tegenstrijdig belang voordoet op grond van artikel 2:47 BW een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen [X] merkt in de door haar overgelegde stukken tevens op dat blijkens de splitsingsakte en het modelreglement het bestuur bestaat uit één (rechts)persoon, maar dat het bestuur van de VvE bestaat uit meerdere bestuursleden, namelijk VVE Management NH en de heren [C], [A] en [B]. De kantonrechter volgt [X] in haar standpunt dat op grond van de splitsingsakte en het modelreglement bij de onderhavige VvE niet meerdere bestuurders kunnen worden benoemd. Echter naar het oordeel van de kantonrechter is dit ook niet gebeurd. Uit praktische overwegingen is een besluit genomen in de vergadering van 10 maart 2015 om uit de leden een aanspreekpunt te kiezen voor VVE Management NH, die een dagelijks bestuur vormen. In de vergadering van 12 november 2015 is dit naar het oordeel van de kantonrechter verduidelijkt. Uit de notulen van deze vergadering blijkt dat de heren [C], [A] en [B] fungeren als ogen en oren ter plaatse en zitting nemen in een Commissie van Toezicht. In overeenstemming met de splitsingsakte en het modelreglement wordt het bestuur dan ook gevormd door VVE Management NH.

8 5.11. De conclusie is dat de kantonrechter de verzoeken van [X] zal afwijzen De proceskosten komen voor rekening van [X], omdat zij ongelijk krijgt. 6 De beslissing De kantonrechter: 6.1. wijst de verzoeken af; 6.2. veroordeelt [X] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor VvE worden vastgesteld op een bedrag van 400,00 aan salaris van de gemachtigde van VvE. Deze beschikking is gewezen door mr. A.E. Merkus en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier. De griffier De kantonrechter

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht VERLOOP VAN DE PROCEDURE

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht VERLOOP VAN DE PROCEDURE beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 5039997 EA VERZ 16-183 beschikking van : 12 juli 2016 func.: 713 beschikking van de kantonrechter Inzake J. C. W. Bosschieter wonende te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: 16-05-2011 27-05-2011

LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: 16-05-2011 27-05-2011 LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicati e: 16-05-2011 27-05-2011 Civiel overig Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882

ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 ECLI:NL:RBNHO:2016:10882 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/245613 / FA RK 16-4085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-07-2016 Datum publicatie 19-07-2016 Zaaknummer EA VERZ 16-542 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 15-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 5615559 RP VERZ 16-50874 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-04-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer EA VERZ 17-179 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:530

ECLI:NL:RBMNE:2016:530 ECLI:NL:RBMNE:2016:530 Instantie Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 17-02-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 4656371 ME VERZ 15-310 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1283

ECLI:NL:CRVB:2017:1283 ECLI:NL:CRVB:2017:1283 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4862 ANW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.207.710_01 Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

beschikking :N NAAM VAN DE KONING RECHTBANK OEN HAAG Zittingsplaats "s-gravenhage tfh Zaaknr.: 4779035 RP VERZ 16-50054 Uitspraakdaturn.

beschikking :N NAAM VAN DE KONING RECHTBANK OEN HAAG Zittingsplaats s-gravenhage tfh Zaaknr.: 4779035 RP VERZ 16-50054 Uitspraakdaturn. :N NAAM VAN DE KONING beschikking RECHTBANK OEN HAAG Zittingsplaats "s-gravenhage tfh Zaaknr.: 4779035 RP VERZ 16-50054 Uitspraakdaturn. 5 april2016 Beschikking van de kantonrechter x!!!'!wi.. verzoekende

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2367 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Samenstelling raad van toezicht. Oud en nieuw Reglement Tuchtrechtspraak. VvE-beheer.

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2015:3690

ECLI:NL:RBOBR:2015:3690 ECLI:NL:RBOBR:2015:3690 Instantie Datum uitspraak 19-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant C/01/280880 / FA RK 14-3596_2

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:7428

ECLI:NL:RBAMS:2013:7428 ECLI:NL:RBAMS:2013:7428 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 29-10-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Zaaknummer EA VERZ 13-842 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1054

ECLI:NL:CRVB:2017:1054 ECLI:NL:CRVB:2017:1054 Instantie Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/5477 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1042

ECLI:NL:CRVB:2017:1042 ECLI:NL:CRVB:2017:1042 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 16-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4262 AWBZ-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2726

ECLI:NL:GHARL:2017:2726 ECLI:NL:GHARL:2017:2726 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 09-05-2017 Zaaknummer 200.197.064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1184 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 11-04-2011 Datum publicatie 14-04-2011 Zaaknummer 647993 ov 11-945 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2017:172

ECLI:NL:OGEAA:2017:172 ECLI:NL:OGEAA:2017:172 Instantie Datum uitspraak 14-03-2017 Datum publicatie 17-03-2017 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer EJ nr. 1286 van 2017 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3181

ECLI:NL:CRVB:2016:3181 ECLI:NL:CRVB:2016:3181 Instantie Datum uitspraak 22-08-2016 Datum publicatie 29-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3877 PW-VV Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:386

ECLI:NL:RBMNE:2017:386 ECLI:NL:RBMNE:2017:386 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer C16/420604/FO RK 16-141 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0280

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0280 ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0280 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 16-05-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 574910/EJ VERZ 12-232 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF s-hertogenbosch. Afdeling civiel recht. zaaknummer : /01 zaaknummer rechtbank : C/03/213774/FA RK

Uitspraak. GERECHTSHOF s-hertogenbosch. Afdeling civiel recht. zaaknummer : /01 zaaknummer rechtbank : C/03/213774/FA RK ECLI:NL:GHSHE:2017:1751 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 200.196.168_01 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2016:3184 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5284

ECLI:NL:RBOVE:2016:5284 ECLI:NL:RBOVE:2016:5284 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 5412088 \ EJ VERZ 16-365 (hoofdzaak) en 5416492 EJ VERZ 16-373 (incident) Formele

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer 16_6475 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: LJN: BD6158, Rechtbank Arnhem, AWB 06/6029 Datum uitspraak: 04-12-2007 Datum publicatie: 03-07-2008 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: AWBZ -

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAM:2016:86

ECLI:NL:OGEAM:2016:86 ECLI:NL:OGEAM:2016:86 Instantie Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 12-01-2017 Zaaknummer Lar 78/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:755

ECLI:NL:CRVB:2016:755 ECLI:NL:CRVB:2016:755 Instantie Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/1513 APPA Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:228

ECLI:NL:CRVB:2017:228 ECLI:NL:CRVB:2017:228 Instantie Datum uitspraak 11012017 Datum publicatie 24012017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8046 AWBZ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1768 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:1768 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:1768 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 09-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.194.987/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:7684, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:7684, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2017:313 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-02-2017 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600609/1/A1 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 Instantie Datum uitspraak 14-09-2016 Datum publicatie 07-10-2016 Zaaknummer 4293728 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2879

ECLI:NL:CRVB:2013:2879 ECLI:NL:CRVB:2013:2879 Instantie Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-211 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306

ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 ECLI:NL:RBDHA:2017:6306 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 29-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 17_712 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten)

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten) LJN: BI3542, Centrale Raad van Beroep, 08/3709 WJZ + 08/3713 WJZ Datum uitspraak: 15-04-2009 Datum publicatie: 12-05-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2015:272 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-01-2015 Datum publicatie 24-02-2015 Zaaknummer F 200.150.971-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255

LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx6610 LJN: BX6610, Rechtbank 's-gravenhage, AWB 11/5255 Datum uitspraak: 22-02-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant,

Uitspraak in de zaak tussen: [naam appellant], wonende te [naam woonplaats], appellant, Zaaknummer: 2009/025 Rechter(s): mrs. Nijenhof, Lubberdink, Borman Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Partijen: Appellant tegen Technische Universiteit Delft Trefwoorden: Erkenning bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2015:2797 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 23-07-2015 Datum publicatie 27-07-2015 Zaaknummer F 200.160.279_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE --- Zfw

JURISPRUDENTIE --- Zfw vorige home jurisprudentie jur. Zfw Zfw sz-wetten overige wetten zoeken JURISPRUDENTIE --- Zfw LJN: AY4168 Instantie: Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak: 04-07-2006 Soort procedure: hoger beroep

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Voordeel verminderde overdrachtsbelasting bij opvolgende transacties. Onjuiste informatie aan koper. Wijziging in concept-akte niet aan koper gemeld. Niet passende wijze van communiceren. Klager koopt

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:544

ECLI:NL:RBLIM:2017:544 ECLI:NL:RBLIM:2017:544 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 20-01-2017 Datum publicatie 01-02-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB - 15 _ 3736u Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 25-02-2011 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning Rb. Noord-Holland, 31-12-2013, HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem Tijdelijke omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunning Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3289

ECLI:NL:CRVB:2014:3289 ECLI:NL:CRVB:2014:3289 Instantie Datum uitspraak 26-09-2014 Datum publicatie 14-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3044 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4571

ECLI:NL:RBGEL:2013:4571 ECLI:NL:RBGEL:2013:4571 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 877986 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster,

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster, No. 29.632 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s gemachtigde: mr. P.J.A. Vis, werkzaam bij Actio

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1041

ECLI:NL:CRVB:2017:1041 ECLI:NL:CRVB:2017:1041 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 16-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4468 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3562

ECLI:NL:RBAMS:2016:3562 ECLI:NL:RBAMS:2016:3562 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23052016 Datum publicatie 13062016 Zaaknummer CV EXPL 1434004 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie