LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, EJ VERZ Datum uitspraak: Datum publicatie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 337488 EJ VERZ 09-2207 Datum uitspraak: Datum publicatie: 16-05-2011 27-05-2011"

Transcriptie

1 LJN: BQ6278,Sector kanton Rechtbank Maastricht, EJ VERZ Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicati e: Civiel overig Eerste aanleg - enkelvoudig Appartementsrechten, Vereniging van eigenaren. Verzoek aan kantonrechter ex artikel 5:130 BW tot vernietiging besluit vergadering tot goedkeuring exploitatierekening. Verzoek toegewezen omdat de exploitatierekening, in strijd met de bepaling van de akte van (onder) splitsing niet was gecontroleerd door een door de vergadering benoemde accountant én de opdracht aan de accountant te beperkt was. De kantonrechter is van oordeel dat deze gebreken zijn te beschouwen als gebreken die strijd opleveren met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, als bedoeld in artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub a BW, hetgeen het besluit van de vergadering van VvE om de exploitatierekening goed te keuren vernietigbaar maakt. Uitspraak RECHTBANK MAASTRICHT Sector Kanton Locatie Maastricht zaaknr: EJ VERZ beschikking van 16 mei 2011 in de zaak van [verzoeker 1] en [verzoeker 2], beiden wonend te [adres], verzoekende partij, gemachtigde: mr R.F.H. Mertens, advocaat te Maastricht. contra: DE VERENIGING VAN EIGENAARS SERVICEAPPARTEMENTEN HET HOOGHE OORD, gevestigd te Vaals en kantoorhoudend te [adres], verwerende partij, gemachtigde: [naam vertegenwoordiger]. Partijen worden nader aangeduid als [verzoekende partij] en de VvE. 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 1.1. De kantonrechter heeft kennis genomen van de navolgende stukken: - verzoekschrift met bijlagen (ontvangen op 11 juni 2009); - een brief van de gemachtigde van VvE-lid [VvE-lid] (ontvangen op 14 juli 2009); - een brief van de VVE-leden [VvE-lid nr.194] en [VvE-lid nr. 194], huisnummer 194,

2 (ontvangen op 3 augustus 2009); - een brief van VvE-lid [VvE-lid nr. 391], huisnummer 391 (ontvangen op 17 augustus 2009); - een brief van VvE-lid [VvE-lid] (ontvangen op 24 augustus 2009); - een brief met bijlagen van VvE-lid [VvE-lid nr. 178], huisnummer 178, (ontvangen op 27 augustus 2009); - een brief van VvE-lid [VvE-lid nr.200], huisnummer 200, (ontvangen op 11 september 2009); - verweerschrift met bijlagen van de VvE, ontvangen op 16 september 2009; - een faxbericht d.d. 17 september 2009 van de zijde van [verzoekende partij] met twee producties Partijen ([verzoeker 1] en [verzoeker 2] in persoon en de VvE bij haar voorzitter [naam voorzitter] en gevolmachtigd vertegenwoordiger de eer [naam vertegenwoordiger]) en de gemachtigden zijn gehoord ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van vrijdag 18 september Door de griffier is daarvan schriftelijk aantekening gehouden. Alle stemgerechtigden zijn voor deze mondelinge behandeling opgeroepen De beslissing is vervolgens bepaald op vier weken na de mondelinge behandeling. Ondanks herhaald aandringen van partijen om zo spoedig mogelijk een beschikking te wijzen, heeft de beslissing tot heden op zich laten wachten. Dit had organisatorische redenen die er tevens de oorzaak van zijn dat deze beschikking is gewezen door een andere kantonrechter dan die ten overstaan van wie de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. De kantonrechter biedt haar excuses aan voor de ontstane vertraging. 2. DE FEITEN EN HET GESCHIL Van de navolgende vaststaande feiten en/of omstandigheden kan worden uitgegaan [verzoekende partij] is sinds 2 maart 2007 eigenaar/bewoner van het appartement(srecht) [adres] Dit appartementsrecht is onderdeel van de hoofd- en ondersplitsing van het appartementencomplex, gelegen aan de [adres], genaamd Het Hooghe Oord. Dit betreft een zogenaamd serviceappartementengebouw De akten van hoofd- en ondersplitsing dateren van 7 december De kantonrechter begrijpt dat het complex sindsdien bestaat uit 76 appartementsrechten 2.4. In artikel 28, eerste lid van de akte van ondersplitsing is de VvE opgericht In artikel 16 van de akte van ondersplitsing staat: 1. Van de schulden en kosten genoemd in het vorige artikel alsmede van een naar tijdsduur evenredig gedeelte van de kosten van het periodiek schilderwerk en noodzakelijke vernieuwingen wordt jaarlijks door het bestuur een begroting ontworpen en ter vaststelling aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. 2. a) Met ingang van een door het bestuur te bepalen datum zal, rekening houdende met het bepaalde in artikel 21 lid 5 door de eigenaars ten behoeve van de vereniging bij wijze van voorschotbijdrage maandelijks aan het bestuur worden overgemaakt één/twaalfde gedeelte van hun omslag in het onder 1 bedoelde bedrag, bij welke maandelijkse bijdrage gevoegd wordt één/twaalfde gedeelte van het bedrag dat de eigenaars uit hoofde van de in artikel 37 lid 7 en artikel 30 bedoelde omslag verschuldigd zijn, alsmede, indien hiertoe door de vergadering wordt besloten, een nader te bepalen bedrag zulks tot het vormen van een reservefonds, hierna in artikel 31 omschreven. b) De sub a bedoelde bijdragen moeten worden voldaan bij vooruitbetaling ( ) 3. a) Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, wordt ter berekening van de definitieve bijdrage door iedere eigenaar verschuldigd, door het bestuur een exploitatierekening opgesteld over dat boekjaar en tezamen met het sub b bedoelde

3 accountantsverslag ter vaststelling aan de jaarlijkse vergadering voorgelegd. In deze rekening zullen de schulden en kosten van dat boekjaar worden opgenomen. b) Het bestuur is verplicht de boekhouding en de sub a bedoelde exploitatierekening te laten controleren door een of meer door de vergadering te benoemen registeraccountants. De registeraccountants brengen hun bevindingen schriftelijk uit aan het bestuur en de voorzitter, die er zorg voor draagt dat bedoeld verslag, tezamen met de exploitatierekening aan de vergadering wordt voorgelegd. 4. ( ) 5. Mocht de exploitatierekening een tekort opleveren, dan moeten de eigenaars dit tekort binnen een maand, na daartoe door het bestuur te zijn aangemaand, aanzuiveren. ( ) 6. ( ) 2.6. In artikel 32, tweede lid van de akte van ondersplitsing staat: Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar zal een vergadering [de kantonrechter begrijpt: van eigenaren] worden gehouden waarin, in overeenstemming met artikel 16 lid 3, door het bestuur de exploitatierekening over het afgelopen boekjaar wordt verstrekt die door de vergadering moet worden vastgesteld voor de vaststelling van de definitieve bijdrage door iedere eigenaar. ( ) 2.7. [verzoekende partij] heeft bij dagvaarding van 18 november 2008 een procedure aanhangig gemaakt tegen de VvE bij de sector civiel van deze rechtbank, met als inzet samengevat de nietigverklaring van enkele besluiten van de VvE, waaronder de vaststelling van de exploitatierekeningen van 2006 en In die procedure heeft de rechtbank op 28 april 2010 vonnis gewezen, waarvan de kantonrechter ambtshalve kennis heeft genomen Hangende de onder 2.7 genoemde procedure heeft het bestuur van de VvE de exploitatierekening over 2008 doen opmaken. Deze exploitatierekening is op 29 april 2009 door het bestuur van de VvE aan haar leden verstrekt, waarbij de leden werden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op 9 mei Bij deze exploitatierekening was geen accountantsverslag gevoegd. Deze voorlichtingsbijeenkomst is door [verzoekende partij] niet bezocht Op 5 mei 2009 heeft de VvE aan de leden een uitnodiging en agenda gestuurd voor de vergadering van de VvE op 15 mei Onder agendapunt 3 staat: Behandeling van het financiële jaarverslag 2008 (reeds toegezonden) Onder agendapunt 6 staat: de algemene ledenvergadering keurt het financiële jaarverslag goed, ( ) Ook bij de uitnodiging was geen verslag van de accountant als bedoeld in artikel 16 lid 3a van de ondersplitsingsakte gevoegd. [verzoekende partij], die de vergadering niet heeft bijgewoond, heeft dit verslag (bijgevoegd bij een brief van 18 mei 2009) later ontvangen. Leden die de ledenvergadering hebben bijgewoond, kregen dit verslag op de vergadering zelf uitgereikt Het verslag van de accountant betreft een beoordelingsverklaring, die is opgesteld door de heer [naam accountant], van [naam] Accountants en adviseurs te Lisse, die daartoe opdracht had gekregen van het bestuur van de VvE. Deze beoordelingsverklaring is gedateerd 15 mei 2009 en vermeldt, onder andere en voor zover van belang: Opdracht Wij hebben de door ons gewaarmerkte jaarrekening 2008 van Vereniging van eigenaars Serviceappartementen Het Hooghe Oord te Vaals beoordeeld. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van

4 inlichtingen bij functionarissen van de vereniging en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend In de concept-notulen van de vergadering van de VvE van 15 mei 2009 is opgenomen dat tijdens de vergadering onder meer het navolgende is besloten: De Algemene Ledenvergadering keurt het financiële jaarverslag goed, verleent decharge aan de penningmeester, en besluit het tekort volgens de bijgevoegde verdeelsleutel om te slaan over de leden van de VVE en stelt daarmee de afrekening van de servicekosten vast [verzoekende partij] heeft tijdig zijn onderhavige verzoek ex artikel 5:130 BW ingediend [verzoekende partij] verzoekt: Primair: de besluiten van 15 mei 2009 tot vaststelling van de exploitatierekening 2008 en de definitieve vaststelling van de servicekosten 2008 van de vergadering van eigenaars van de VvE te vernietigen. Subsidiair: voor recht te verklaren dat het besluit van de vereniging van eigenaars, tot vaststelling van de exploitatierekening 2008, nietig is wegens strijd met de wet en/of de akte van splitsing [verzoekende partij] heeft daartoe aangevoerd - kort (voor zover relevant) weergegeven - dat er geen registeraccountant door de vergadering is benoemd zoals dat vereist is blijkens het bepaalde in artikel 16, lid 3, sub b van de akte van ondersplitsing zodat er een gebrek kleeft aan de vaststelling van de exploitatierekening. Bovendien voldoet de accountantsrapportage niet aan de vereisten van de akte van ondersplitsing omdat de aan de accountant verstrekte opdracht te beperkt was (beoordelingsopdracht in plaats van controleopdracht) en voorts niet is gebleken dat ook de boekhouding is gecontroleerd door de benoemde accountant hetgeen vereist is blijkens het bepaalde in artikel 16, lid 3, sub b van de akte van (onder-)splitsing. Verder voldeed de oproeping voor de vergadering van eigenaars d.d. 15 mei 2009 niet aan de vereisten die daaraan moeten worden gesteld, nu de verklaring van de accountant niet bij de uitnodiging voor de vergadering was gevoegd. De eigenaars hebben geen tijd gekregen om zich voor te bereiden ( artikel 32, lid 7 van de akte van ondersplitsing). De verklaring van de accountant is eerst ter vergadering aan de leden overhandigd. Ook heeft er geen stemming plaatsgevonden over de vaststelling en goedkeuring van de exploitatierekening 2008 terwijl ook uit niets blijkt dat de vergadering ermee heeft ingestemd af te zien van een stemming [verzoekende partij] is dan ook van mening dat het besluit tot vaststelling van de exploitatierekening 2008, beweerdelijk genomen tijdens de vergadering van eigenaars d.d. 15 mei 2009, vernietigbaar is omdat deze in strijd zijn met de wettelijke en statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, subsidiair omdat deze in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt geëist ( dit laatste omdat de eigenaars door de late toezending van de bevindingen van de registeraccountant, zo dit al geen totstandkomingsgebrek zou zijn, niet in staat zijn gesteld zich correct en terdege op de vergadering voor te bereiden) Verder blijkt uit de (concept-)notulen ook niet of er een besluit is genomen met betrekking tot de definitieve vaststelling van de servicekosten. Bovendien vloeit een dergelijke beslissing voort uit de vaststelling van de exploitatierekening Omdat de besluitvorming over de exploitatierekening ontbreekt is ook dat eventueel genomen besluit vernietigbaar c.q. nietig De VvE heeft verweer gevoerd en heeft de stellingen van [verzoekende partij] gemotiveerd weersproken. Dit verweer zal ter sprake komen voor zover relevant in de

5 beoordeling van de door [verzoekende partij] opgeworpen geschilpunten. 3. BEOORDELING Bevoegdheid kantonrechter 3.1. Uit artikel 124 van de negende titel van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek - dat de appartementsrechten regelt - volgt dat op besluiten van de VvE de artikelen 2:14 en 2:15 BW van toepassing zijn. Artikel 2:14 BW bepaalt dat een besluit van een rechtspersoon nietig is, als het in strijd is met de wet of de statuten (waarmee volgens artikel 5:129 BW de splitsingsakte - in dat geval - gelijk wordt gesteld). Artikel 2:15 BW bepaalt dat een besluit van een rechtspersoon vernietigbaar is, als deze in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen tot stand is gekomen, of als deze is genomen in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt geëist of als deze strijdig is met een reglement (het reglement van splitsing geldt niet als zodanig) Wanneer de vernietiging van een besluit van de VvE wordt verlangd, bepaalt artikel 5:130 BW dat, in afwijking van artikel 2:15 BW, een verzoek daartoe dient te worden voorgelegd aan de kantonrechter. De nietigheid van een besluit van de VvE moet daarentegen - via de gewone competentieregels - in een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank, sector civiel, worden nagestreefd Uit het verzoekschrift en de toelichting ter mondelinge behandeling daarop, begrijpt de kantonrechter dat [verzoekende partij] het niet benoemen van de registeraccountant door de veragdering van de VvE, het verstrekken van de verkeerde opdracht aan de accountant, het niet voegen van de accountantsverklaring bij de uitnodiging voor de vergadering en het niet houden van een stemming over de exploitatiebegroting beschouwt als totstandkomingsgebreken, die leiden tot vernietigbaarheid van het besluit. Aan het feit dat de accountantsverklaring ook inhoudelijk niet voldoet aan de vereisten die daaraan in de akte van splitsing worden gesteld, koppelt [verzoekende partij] de conclusie van nietigheid. Waar [verzoekende partij] de nietigheid van het bestreden besluit inroept is strikt genomen de rechtbank, sector civiel, bevoegd, waar hij de vernietigbaarheid inroept de kantonrechter. De bevoegdheid, die de kantonrechter ontleent aan de wet, wordt aangemerkt als een bevoegdheid naar de aard van de zaak, als bedoeld in artikel 93 lid d Rv. In het tweede lid van artikel 94 Rv is bepaald dat indien een zaak meerdere vorderingen betreft en tenminste één daarvan een vordering is als bedoeld in artikel 93 onder c of d Rv, die vorderingen alle door de kantonrechter worden behandeld en beslist, voor zover de samenhang tussen de vorderingen zich tegen afzonderlijke behandeling verzet. Het is evident, dat een afzonderlijke behandeling van de bezwaren die [verzoekende partij] heeft opgeworpen om het besluit aan te tasten vanuit proceseconomisch oogpunt bezien ongewenst is De slotsom luidt dan ook dat de kantonrechter zich bevoegd acht van beide verzoeken van [verzoekende partij] kennis te nemen, ook van het subsidiaire verzoek tot nietigverklaring. Het bestreden besluit 3.5. Vast staat dat de registeraccountant die de exploitatierekening van 2008 heeft beoordeeld niet is benoemd door de vergadering van de VvE zodat de facto niet voldaan is aan hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 16 lid 3 sub b van de akte van ondersplitsing. Bovendien heeft er geen controle van de exploitatierekening plaatsgevonden, maar slechts een beoordeling daarvan. Zoals ook de accountant zelf schrijft, geeft een accountantsbeoordeling een mindere mate van zekerheid van de juistheid van de jaarrekening dan een accountantscontrole (rechtsoverweging 2.10). Van groter belang is echter dat een accountantsbeoordeling van een jaarrekening kan plaatsvinden zonder dat daarbij de onderliggende boekhouding wordt betrokken. Nu artikel

6 16 lid 3 sub b van de akte van ondersplitsing expliciet spreekt van een verplichting tot het laten controleren van de boekhouding en de exploitatierekening, was de aan de accountant verstrekte opdracht te beperkt De kantonrechter is van oordeel dat reeds vanwege deze gebreken het besluit tot vaststelling van de exploitatierekening niet rechtsgeldig genomen kon worden, omdat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 16 lid 3 onder b van de akte van ondersplitsing. De kantonrechter is van oordeel dat deze gebreken zijn te beschouwen als gebreken die strijd opleveren met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen, als bedoeld in artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub a BW, hetgeen het besluit van de vergadering van VvE om de exploitatierekening goed te keuren vernietigbaar maakt De afrekening servicekosten vloeit voort uit het besluit tot vaststelling van de exploitatierekening. Op welke grond de afrekening van de servicekosten zelf beschouwd moet worden als een besluit van de VvE dat eventueel voor vernietiging is aanmerking komt, is door [verzoekende partij] niet verduidelijkt. Om die reden zal het verzoek om ook die afrekening te vernietigen, worden afgewezen Het verweer van de VvE dat [verzoekende partij] geen materieel belang heeft bij zijn verzoek tot vernietiging en kennelijk andere motieven heeft, wordt verworpen. Op grond van (de resultaten van) de exploitatierekening wordt de definitieve bijdrage van de leden in de kosten van de VvE vastgesteld. [verzoekende partij] heeft er als lid van de VvE uiteraard (een financiëel) belang bij dat de vaststelling van de exploitatierekening geschiedt met inachtneming van de eisen die de akte van ondersplitsing daaraan stelt, temeer nu die eisen tot doel hebben de betrouwbaarheid van deze exploitatierekening te waarborgen De VvE heeft voorts nog aangevoerd dat zij, vanwege de onder rechtsoverweging 2.7. genoemde procedure heeft besloten om, in afwijking van eerdere jaren, de exploitatierekening over 2008 te laten controleren door een andere accountant dan de accountant die de jaarrekening opstelde, maar dat het bestuur van de VvE wegens tijdgebrek de verantwoordelijkheid heeft genomen om zelf een accountant te benoemen en niet eerst een algemene vergadering bij elkaar te roepen. Zij moest immers ook de in artikel 32 lid 2 van de akte van onderspiltsing (zoals geciteerd onder rechtsoverweging 2.6.) genoemde termijn van 5 maanden na afloop van het boekjaar halen Ook dit verweer faalt. De civiele rechter in de procedure voor de rechtbank heeft inmiddels geoordeeld dat het bestuur van de VvE al sinds 2003 in strijd met de akte van ondersplitsing handelt door de exploitatierekening niet te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. Het kan niet anders dan dat het bestuur, gelet op de niet voor misverstanden vatbare tekst van artikel 16 lid 3 sub b van de akte van ondersplitsing er bewust voor heeft gekozen om deze met de akte van ondersplitsing strijdige handelwijze te volgen. Vanaf het uitbrengen van de dagvaarding in de onder 2.7 genoemde procedure wist zij dus ook dat de rechter zou kunnen oordelen dat zij zich voortaan wel aan de akte van ondersplitsing moest houden. Het bestuur van de VvE had kunnen voorzien dat zij met haar keuze voor de huidige halfslachtige oplossing, waarbij wel door haar aan een accountant werd opgedragen om de exploitatierekening te beoordelen (maar dus niet te controleren), en waarbij aan die benoeming weer het gebrek kleefde dat die niet heeft plaatsgevonden door de vergadering van de VvE, de deur openzette voor alweer een procedure. Naar het oordeel van de kantonrechter stond niets er aan in de weg om een vergadering bijeen te roepen om de registeraccountant te benoemen aan wie de opdracht werd verstrekt. Gelet op de termijn voor het oproepen van een vergadering valt niet in te zien dat dit tot onoverkomelijke bezwaren zou hebben geleid Ingevolge het bepaalde in artikel 2:8, tweede lid BW kan een verzoek tot vernietiging alleen afgewezen worden indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De VvE heeft geen omstandigheden aangevoerd die tot een zodanig oordeel kunnen leiden. De kantonrechter zal de verzochte vernietiging dan ook

7 uitspreken en de VvE veroordelen in de kosten van dit geding, waarbij de kantonrechter uitgaat van een tarief van 200,00 per punt. 4. BESLISSING De kantonrechter 4.1. vernietigt het besluit van de vergadering van de VvE d.d. 15 mei 2009 tot vaststelling van de exploitatierekening 2008, 4.2. veroordeelt de VvE in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [verzoekende partij] begroot op 470,00, waarvan 400,00 aan kosten gemachtigde en 70,00 aan griffierecht wijst het meer of anders verzochte af. Deze beschikking is gewezen door mr. A.P.A. Bisscheroux, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier. AB/HP

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:6134

ECLI:NL:RBNHO:2016:6134 ECLI:NL:RBNHO:2016:6134 Instantie Datum uitspraak 14-06-2016 Datum publicatie 04-08-2016 Zaaknummer 4679594 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Rekestprocedure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4009

ECLI:NL:RBROT:2017:4009 ECLI:NL:RBROT:2017:4009 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23052017 Datum publicatie 30052017 Zaaknummer 5663098 VZ VERZ 17981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

LJN: BV6066,Sector kanton Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak: Datum publicatie: Soort procedure: Inhoudsindicati e:

LJN: BV6066,Sector kanton Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak: Datum publicatie: Soort procedure: Inhoudsindicati e: LJN: BV6066,Sector kanton Rechtbank Rotterdam, 1257936 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicati e: 20-01-2012 17-02-2012 Civiel overig Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:8164

ECLI:NL:RBGEL:2014:8164 ECLI:NL:RBGEL:2014:8164 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 10-12-2014 Datum publicatie 02-02-2015 Zaaknummer 262126 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856

ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0856 Instantie Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 08-02-2013 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.109.671-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST . -~..; ~ -, r,..,. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS VELPERPLEIN 12-1 TOT EN MET 12-25 EN 14-1 TOT EN MET 14-8, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 07-05-2008 Datum publicatie 20-05-2008 Zaaknummer 338255 / 07-10785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:86

ECLI:NL:OGEAC:2017:86 ECLI:NL:OGEAC:2017:86 Instantie Datum uitspraak 04-07-2017 Datum publicatie 17-07-2017 Zaaknummer KG 82882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-07-2016 Datum publicatie 19-07-2016 Zaaknummer EA VERZ 16-542 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 08-12-2009 Zaaknummer 376857 / 08-12495 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407

ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407 ECLI:NL:RBASS:2011:BU9407 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-11-2011 Datum publicatie 27-12-2011 Zaaknummer 319836 - CV EXPL 11-4342 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:449

ECLI:NL:RBMNE:2017:449 ECLI:NL:RBMNE:2017:449 Instantie Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 06-02-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/418623 / FA RK 16-4448 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:699

ECLI:NL:RBGEL:2015:699 ECLI:NL:RBGEL:2015:699 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 05-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 8129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8462 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-12-2011 Datum publicatie 16-12-2011 Zaaknummer CV 11-26226 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht.

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht. GCHB 2011-423 Uitspraak van 10 november 2011 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F.P. Peijster. Klik hier voor de uitspraak in eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651

ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 ECLI:NL:RBAMS:2016:6651 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-10-2016 Datum publicatie 18-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie EA VERZ 16-968/16-1002/16-1126/C104420

Nadere informatie

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in

Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691. beschikking ex artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691 beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Sector kanton Locatie Rotterdam zaaknummers: 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-2969 uitspraak: 21

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0634 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2013 Datum publicatie 05-02-2013 Zaaknummer 200.113.026 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM

GERECHTSHOF AMSTERDAM Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 13/00004 en 13/00005 30 juli 2014 uitspraak van de negende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te Uithoorn, belanghebbende, gemachtigde: [A]

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7955 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2016:7955 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2016:7955 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 28-10-2016 Zaaknummer 200.177.389 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAM:2016:86

ECLI:NL:OGEAM:2016:86 ECLI:NL:OGEAM:2016:86 Instantie Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 12-01-2017 Zaaknummer Lar 78/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Nadere informatie

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht VERLOOP VAN DE PROCEDURE

beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht VERLOOP VAN DE PROCEDURE beschikking RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 5039997 EA VERZ 16-183 beschikking van : 12 juli 2016 func.: 713 beschikking van de kantonrechter Inzake J. C. W. Bosschieter wonende te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833

ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 ECLI:NL:RBDHA:2016:11833 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-10-2016 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer C/09/503343 / FA RK 16-214 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703

ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703 ECLI:NL:RBALK:2006:AY4703 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 06-03-2006 Datum publicatie 20-07-2006 Zaaknummer 197257 CV EXPL 05-3435 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:8694

ECLI:NL:RBROT:2015:8694 ECLI:NL:RBROT:2015:8694 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 09-12-2015 Zaaknummer KTN-2259226 - KTN-2417339_27112015 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 Instantie Datum uitspraak 14-04-2005 Datum publicatie 14-04-2005 Zaaknummer KG 05/243 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Klacht tegen makelaarskantoor en niet tegen de daaraan verbonden makelaar. Informatieplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:9102

ECLI:NL:RBNHO:2016:9102 ECLI:NL:RBNHO:2016:9102 Instantie Datum uitspraak 16-09-2016 Datum publicatie 08-11-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5223266 \ AO VERZ 16-222 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4484

ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4484 ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4484 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 22-11-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 720829 ov 12-2218 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404

ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 ECLI:NL:GHSHE:2017:1404 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.207.710_01 Burgerlijk

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6088

ECLI:NL:RBROT:2016:6088 ECLI:NL:RBROT:2016:6088 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 05082016 Zaaknummer 4988424 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01 LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, 200.092.893/01 Datum uitspraak: 20-11-2012 Datum publicatie: 20-11-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:317

ECLI:NL:GHSHE:2017:317 ECLI:NL:GHSHE:2017:317 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.172.307_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ1808 Instantie Datum uitspraak 12-04-2011 Datum publicatie 19-04-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 200.068.520 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9127 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9127 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9127 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-12-2009 Datum publicatie 09-04-2010 Zaaknummer 200.022.892/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011

ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 ECLI:NL:GHDHA:2015:1011 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 22042015 Datum publicatie 10062015 Zaaknummer 200.158.976/01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2006:AX1046

ECLI:NL:GHSGR:2006:AX1046 ECLI:NL:GHSGR:2006:AX1046 Instantie Datum uitspraak 17-03-2006 Datum publicatie 10-05-2006 Zaaknummer 04/1582 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9580 Instantie Datum uitspraak 05-09-2006 Datum publicatie 06-10-2006 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 05/37675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 1 van 5 27-2-2014 13:18 ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 Instantie Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer 424898 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1576

ECLI:NL:RBGEL:2017:1576 ECLI:NL:RBGEL:2017:1576 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 29-03-2017 Zaaknummer 3281182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie