: 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B"

Transcriptie

1 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm Segu Kaubanduslik nimetus 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B Tootekood 1044 Tooteliik Kattekiht Tooterühm Kommertstoode 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Vastavad identifitseeritud kasutajad Laiale üldsusele Mittesoovitatavad kasutusalad 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No İSTANBUL - TURKEY T F Hädaabitelefoni number Hädaabitelefon (900 am pm GMT+2) 2. JAGU Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008Segu/Aine SDS EU 2015 Vastavalt määrusele (EL) 2015/830 (REACH-määruse II lisa) Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria H302 Arvutusmeetod Nahasöövitus/-ärritus; 1.A ohukategooria H314 Arvutusmeetod Mürgisus sihtelundi suhtes korduv kokkupuude, 2. ohukategooria H373 Arvutusmeetod Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria H411 Arvutusmeetod Klassifikatsioonikategooriate ja ohulausete terviktekst vt jaotis 16 Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Märgistuselemendid Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayextra classification(s) to display Ohupiktogrammid (CLP) Signaalsõna (CLP) Ohtlikud koostisained Ohulaused (CLP) Hoiatuslaused (CLP) Ettevaatust GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether with Propylene; dietüülmetüülbenseendiamiin H302 - Allaneelamisel kahjulik H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas P260 - suitsu, udu, auru ainet mitte sisse hingata ET (eesti keel) 1/9

2 Turvakord laste ohutuseks Reljeefsed hoiatusmärgised 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B P273 - Vältida sattumist keskkonda P280 - Kanda kaitseprille, kaitsemaski, kaitserõivastust, kaitsekindaid P301+P330+P331 - ALLANEELAMISE KORRAL loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist P303+P361+P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord P405 - Hoida lukustatult P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete jäätmekogumispunkt, vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele õigusnormidele Applicable Applicable 2.3. Muud ohud 3. JAGU Koostis/teave koostisainete kohta 3.1. Aine Ei rakendata 3.2. Segu Nimetus Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 Propylene glycol diamine, 2-amino-, diether with Propylene (CAS nr) >= 30 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Chronic 3, H412 dietüülmetüülbenseendiamiin (Märkus C) (CAS nr) (EÜ nr) (ELi tunnuskood) (REACH-i nr) Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Märkus C Mőningaid orgaanilisi aineid vőib turustada kas teatavate isomeeride kujul vői mitme isomeeri seguna. Sellisel juhul peab tarnija märkima etiketile, kas aine on üks kindel isomeer vői isomeeride segu. H-lausete täistekst vt 16. jagu 4. JAGU Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Üldised esmaabimeetmed Esmaabi sissehingamise korral Esmaabi nahale sattumisel Esmaabi silma sattumise korral Esmaabi allaneelamise korral Kutsuda viivitamatult arst Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Sümptomid/vigastused nahale sattumisel Sümptomid/vigastused silma sattumisel Sümptomid/vigastused allaneelamisel Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Loputada nahka veega/loputada duši all. Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Kutsuda viivitamatult arst. Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kutsuda viivitamatult arst. Loputada suud. Mitte kutsuda esile oksendamist. Kutsuda viivitamatult arst. Põletused. Rasked silmakahjustused. Põletused Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Sümptomaatiline ravi ET (eesti keel) 2/9

3 5. JAGU Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. Süsinikdioksiid. Võib eritada mürgist suitsu Nõuanded tuletõrjujatele Kaitse tulekustutamise ajal Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Täielik keha kaitse. 6. JAGU Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Tavapersonal Hädaolukorraplaanid Päästetöötajad Isikukaitsevahendid Ventileerida mahavalgumise tsoon. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost Kokkupuute ohjamine/kontroll isikukaitse" Keskkonnakaitse meetmed Vältida sattumist keskkonda Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja vahendid Tõkestamiseks Puhastusmeetodid Muu teave 6.4. Viited muudele jagudele Vt lisateavet 13 jaost. 7. JAGU Käitlemine ja ladustamine Mahavoolanud toode kokku koguda Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Hygiene measures Absorbeerida laialivalgunud vedelik imava materjaliga. Viia materjalid või tahked jäätmed kõrvaldamiseks volitatud jäätmepunkti Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Ladustamistingimused 7.3. Erikasutus 8. JAGU Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid Tagada töökohas hea ventilatsioon. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda isikukaitsevahendeid. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi. Hoida lukustatult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas Kokkupuute ohjamine Asjakohane tehniline kontroll Käte kaitse Silmakaitse Naha ja keha kaitsmine Hingamisteede kaitsevahendid Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine Tagada töökohas hea ventilatsioon. Kaitsekindad Kaitseprillid Kanda sobivat kaitseriietust Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit Vältida sattumist keskkonda ET (eesti keel) 3/9

4 9. JAGU Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Füüsikaline olek Välimus Värvus Lõhn Lõhnalävi Vedelik Vedelik. Hall. ph 8-10 Suhteline aurustumiskiirus (butüülatsetaat=1) Sulamispunkt / sulamisvahemik Tahkumistemperatuur Amiinisarnane. < 0 C Ei rakendata Keemispunkt > 280 C Leekpunkt > 150 C Isesüttimistemperatuur Lagunemistemperatuur Tuleohtlikkus (tahke, gaas) Aururõhk Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 C Suhteline tihedus Tihedus Lahustuvus Log Pow Viskoossus, kinemaatiline Viskoossus, dünaamiline Plahvatusohtlikkus Oksüdeerivad omadused Plahvatuspiirid 9.2. Muu teave 10. JAGU Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime Ei rakendata < 10 mbaar 1-1,04 g/cm³ mpa.s Toode ei ole reaktiivne tavaliste kasutamise, hoiustamise ja transpordi tingimustel Keemiline stabiilsus Püsiv tavatingimustes Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlikke reaktsioone ei teki Tingimused, mida tuleb vältida Soovitatud hoiustamise ja käsitsemise tingimustel puuduvad (vt osa 7) Kokkusobimatud materjalid Ohtlikud lagusaadused Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlikke lagusaadusi tekkida. 11. JAGU Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Akuutne toksilisus ATE CLP (suukaudne) Nahka söövitav/ärritav Suukaudne Allaneelamisel kahjulik. 909,091 mg/kehamassi kg Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. ph ET (eesti keel) 4/9

5 Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Rasked silmakahjustused 1. kategooria, kaudne ph 8-10 Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav Klassifitseerimata Mutageensus sugurakkudele Kantserogeensus Klassifitseerimata Klassifitseerimata Reproduktiivtoksilisus Klassifitseerimata Sihtorgani suhtes toksilised ühekordne kokkupuude Klassifitseerimata Sihtorgani suhtes toksilised korduv kokkupuude Hingamiskahjustus Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Klassifitseerimata 12. JAGU Ökoloogiline teave Toksilisus Ökoloogia - üldine Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Püsivus ja lagunduvus Bioakumulatsioon Liikuvus pinnases Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Muud kahjulikud mõjud 13. JAGU Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Jäätmetöötlusmeetodid Kõrvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevõtte sorteerimiseeskirjadega. 14. JAGU Veonõuded Vastavalt nõuetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ÜRO number (UN number) ÜRO nr. (ADR) 2735 ÜRO nr. (IMDG) 2735 ÜRO nr (IATA) 2735 ÜRO nr (ADN) 2735 ÜRO nr. (RID) ÜRO veose tunnusnimetus Ohtliku veose tunnusnimetus (ADR) Ohtliku veose tunnusnimetus (IMDG) Ohtliku veose tunnusnimetus (IATA) Ohtliku veose tunnusnimetus (ADN) Ohtliku veose tunnusnimetus (RID) Veodokumentide kirjeldus (ADR) Veodokumentide kirjeldus (IMDG) Veodokumentide kirjeldus (IATA) Veodokumentide kirjeldus (ADN) AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. UN 2735 AMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S. või POLÜAMIINID, VEDELAD, SÖÖBIVAD, N.O.S., 8, III, (E), KESKKONNAOHTLIK UN 2735 POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS UN 2735 Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s., 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS UN 2735 POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8, III, KESKKONNAOHTLIK ET (eesti keel) 5/9

6 Veodokumentide kirjeldus (RID) 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B Transpordi ohuklass(id) ADR Transpordi ohuklass(id) (ADR) 8 Ohusildid (ADR) 8 UN 2735 POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8, III, KESKKONNAOHTLIK IMDG Transpordi ohuklass(id) (IMDG) 8 Ohusildid (IMDG) 8 IATA Transpordi ohuklass(id) (IATA) 8 Ohusildid (IATA) 8 ADN Transpordi ohuklass(id) (ADN) 8 Ohusildid (ADN) 8 RID Transpordi ohuklass(id) (RID) 8 Ohusildid (RID) Pakendirühm Pakendirühm (ADR) Pakendirühm (IMDG) Pakendirühm (IATA) ET (eesti keel) 6/9

7 Pakendirühm (ADN) Pakendirühm (RID) 1044 STANDARD PURE POLYUREA-B Keskkonnaohud Keskkonnaohtlik Reostab merd Muu teave Jah Jah Eriettevaatusabinõud kasutajatele - Maismaavedu Klassifikatsioonikood (ADR) C7 Erisäte (ADR) 274 Piiratud kogused (ADR) Väljaarvatud kogused (ADR) Pakkimisjuhised (ADR) Erisätted ühispakendi kohta (ADR) Juhised teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (ADR) Erieeskirjad teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (ADR) Tsisternikood (ADR) Tsisternauto 5l E1 P001, IBC03, LP01, R001 MP19 T7 TP1, TP28 L4BN AT Transpordikategooria (ADR) 3 Transpordi erieeskirjad kaubapakkide kohta (ADR) V12 Ohu nr (Kemleri arv) 80 Oranžid numbrimärgid Tunnelis liiklemise piirangud (ADR) EAC-kood Täiendavate isikukaitsevahendite kood E 2X B - merevedu Erisäte (IMDG) 223, 274 Piiratud kogused (IMDG) Väljaarvatud kogused (IMDG) Pakkimisjuhised (IMDG) Mahtlastikonteinerite juhendid (IMDG) Juhised tsisternide kohta (IMDG) Erieeskirjad tsisternide kohta (IMDG) Avariiplaani nr (Tulekahju) Avariiplaani nr (Mahavalgumine) Lasti liik (IMDG) Eraldamine Omadused ja tähelepanekud (IMDG) 5 L E1 P001, LP01 IBC03 T7 TP1, TP28 F-A S-B A SG35 MFAG nr 153 Colourless to yellowish liquids or solutions with a pungent odour. Miscible with or soluble in water. When involved in a fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to copper and its alloys. Reacts violently with acids. Cause burns to skin, eyes and mucous membranes. - Õhuvedu PCA väljaarvatud kogused (IATA) PCA piiratud kogused (IATA) E1 Y ET (eesti keel) 7/9

8 PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus (IATA) 1L PCA pakkimisjuhised (IATA) 852 PCA maksimaalne netokogus (IATA) 5L CAO pakkimisjuhised (IATA) 856 CAO maksimaalne netokogus (IATA) Erisäte (IATA) ERG-kood (IATA) - Siseveetransport Klassifikatsioonikood (ADN) 60L A3 8L C7 Erisäte (ADN) 274 Piiratud kogused (ADN) Väljaarvatud kogused (ADN) Transport lubatud (ADN) Nõutav varustus (ADN) 5 L E1 T Siniste koonuste/tulede arv (ADN) 0 - Raudteetransport Klassifikatsioonikood (RID) PP, EP C7 Erisäte (RID) 274 Piiratud kogused (RID) Väljaarvatud kogused (RID) Pakkimisjuhised (RID) Erisätted ühispakendi kohta (RID) Juhised teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (RID) Erieeskirjad teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (RID) Tsisternikoodid RID-tsisternide jaoks (RID) 5L E1 P001, IBC03, LP01, R001 MP19 T7 Transpordikategooria (RID) 3 Transpordi erieeskirjad kaubapakkide kohta (RID) Ekspresspostipakid (RID) TP1, TP28 L4BN W12 CE8 Ohu tunnusnumber (RID) Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga Ei rakendata 15. JAGU Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid EL eeskirjad Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad vastavalt REACH-määruse XVII lisale piirangud Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisa loetellu kantud ainet Siseriiklikud eeskirjad Saksamaa VwVwS, lisa viide Veeohuklass (WGK) 2, vett ohustav (Klassifikatsioon vastavalt VwVwS, Lisale 4) 12. rakendusmäärus Saksamaa föderaalse seaduse kohta seoses saasteainete keskkonda laskmisega - 12.BlmSchV Madalmaad SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen Ei kuulu heitevastase kaitse määruse (BlmSchV) 12. redaktsiooni (suuremate õnnetuste määrus) kohaldamisalasse dietüülmetüülbenseendiamiin aine on lisatud nimekirja dietüülmetüülbenseendiamiin aine on lisatud nimekirja ET (eesti keel) 8/9

9 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja Taani Soovitused vastavalt Taani regulatsioonile Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product Rasedad/rinnaga toitvad naised, kes tootega töötavad, peavad vältima sellega otsesest kokkupuudet Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud 16. JAGU Muu teave H- ja EUH-lausete terviktekst Acute Tox. 4 (Dermal) Acute Tox. 4 (Oral) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Eye Irrit. 2 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1C STOT RE 2 H302 H312 H314 H319 H373 H400 H410 H411 H412 Äge (nahakaudne) mürgisus, 4. ohukategooria Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale ägeda mürgisuse 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. ohukategooria Nahasöövitus/-ärritus; 1.A ohukategooria Nahasöövitus/-ärritus; 1.C ohukategooria Mürgisus sihtelundi suhtes korduv kokkupuude, 2. ohukategooria Allaneelamisel kahjulik Nahale sattumisel kahjulik Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi Põhjustab tugevat silmade ärritust Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel Väga mürgine veeorganismidele Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime SDS EU AKFIX Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja ET (eesti keel) 9/9

: MSE Mortar Forte Rapid B-comp

: MSE Mortar Forte Rapid B-comp Datum van uitgave 19/06/2015 Datum herziening Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 5-9-2016 Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam RECA RD Top 1.2. Relevant

Nadere informatie

: Nylo Covercoat Blank (Base 5 kg)

: Nylo Covercoat Blank (Base 5 kg) Datum van uitgave: 15-10-2001 Datum herziening: 15-7-2016 Versie: 6.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsels

Nadere informatie

TWEHA PREFIX X-TRA B-comp

TWEHA PREFIX X-TRA B-comp Datum v an uitgav e: 11/02/2015 Datum herziening: : Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 19/06/2015 Datum herziening: 29/05/2015 Vervangt: 25/11/2011 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. Datum van uitgave: Datum herziening: : Versie: 1.0

Veiligheidsinformatieblad. Datum van uitgave: Datum herziening: : Versie: 1.0 Datum van uitgave7-4-2016 Datum herziening Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam SynQ

Nadere informatie

Carclin Active Foam 1 Veiligheidsinformatieblad

Carclin Active Foam 1 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave11-3-2016 Datum herzieningvervangt25-2-2016 Versie 3.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. Datum van uitgave: Datum herziening:vervangt: Versie: 3.0

Veiligheidsinformatieblad. Datum van uitgave: Datum herziening:vervangt: Versie: 3.0 Datum van uitgave:11-3-2016 Datum herziening:vervangt:23-2-2016 Versie: 3.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Industrieel gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Industrieel gebruik Datum van uitgave 28-4-2014 Datum herziening 11-4-2016 Vervangt 1-2-2016 Versie 4.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: Datum herziening:vervangt: Versie: 2.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: Datum herziening:vervangt: Versie: 2. Datum van uitgave4-2-2016 Datum herzieningvervangt27-3-2014 Versie 2.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 18-9-2015 Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam SynQ Red Foam 1.2.

Nadere informatie

: DRY FIX 1 - Component B

: DRY FIX 1 - Component B Datum van uitgave: 28-10-2006 Datum herziening: 30-5-2017 Vervangt: 16-12-2014 Versie: 5.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: M-Clean Super Foam

: M-Clean Super Foam Datum van uitgave15-2-2016 Datum herzieningvervangt8-8-2014 Versie 2.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel

Nadere informatie

Dit product wordt geleverd door: Lely Consumables B.V. Graafsingel RT Duiven T: +31 (0) F: +31 (0)

Dit product wordt geleverd door: Lely Consumables B.V. Graafsingel RT Duiven T: +31 (0) F: +31 (0) Dit product wordt geleverd door: Lely Consumables B.V. Graafsingel 22 6921 RT Duiven T: +31 (0)26 31 86 700 F: +31 (0)26 31 19 096 Material Safety Data Sheet van: RECA TP Datum: 28 januari 2016 Versie:

Nadere informatie

: MSE Mortar Basic A-comp

: MSE Mortar Basic A-comp Datum van uitgave 05/06/2015 Datum herziening Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 27/04/2017 Datum herziening: 5/08/2015 Vervangt: 30/05/2015 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 14-4-2017 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Cymbal

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 27-1-2016 Datum herziening: 23-10-2017 Vervangt: 20-4-2017 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: DRY FIX 16 - Component B

: DRY FIX 16 - Component B Datum van uitgave: 3-11-2006 Datum herziening: 30-5-2017 Vervangt: 16-12-2014 Versie: 5.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Lely Essentials Heavy Clean

: Lely Essentials Heavy Clean Datum van uitgave11-3-2016 Datum herzieningvervangt23-2-2016 Versie 2.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel

Nadere informatie

Hoe Harmonized is GHS?

Hoe Harmonized is GHS? Hoe Harmonized is GHS? Relatie tussen GHS, CLP en Transport Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Dirk van Well Utrecht, 25 november 2011 30-11-2011 1 Inhoud presentatie Aanleiding voor GHS

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave27-11-2014 Datum herziening25-9-2015 Versie 02.15 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25.08.08 Datum herziening: 10.03.17 Vervangt: 14.11.14 Versie: 9.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Industrieel gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Industrieel gebruik Datum van uitgave: 28-4-2014 Datum herziening: 1-2-2016 Vervangt: 14-9-2015 Versie: 4.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 1-2-2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : SYN-Formaldehyde 37% Scheikundige

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: Versie: 1.0

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: Versie: 1.0 Datum van uitgave 24-11-2016 Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam SynQ Blue Foam 1.2.

Nadere informatie

: MSE Mortar Forte A-comp

: MSE Mortar Forte A-comp Datum van uitgave 05/06/2015 Datum herziening Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening 15/01/2016 Vervangt 17/07/2015 Versie 2.00 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam Productcode

Nadere informatie

Carclin Pro 3000 Veiligheidsinformatieblad

Carclin Pro 3000 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave11-3-2016 Datum herzieningvervangt23-2-2016 Versie 3.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 08/02/2016 Datum herziening Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam

Nadere informatie

Carclin Shampoo Extra 1 Veiligheidsinformatieblad

Carclin Shampoo Extra 1 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave:11-3-2016 Datum herziening:vervangt:24-2-2016 Versie: 3.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 22-8-2016 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsels Handelsnaam : Ammoniak 25%

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Enkel voor professioneel gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Enkel voor professioneel gebruik Datum van uitgave:10-4-2014 Datum herziening:25-1-2016 Vervangt:17-9-2014 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 29-11-2016 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : Carclin Finish

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 4-8-2015 Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam SynQ Red CIP 1.2. Relevant

Nadere informatie

Carclin Active Foam 2 Veiligheidsinformatieblad

Carclin Active Foam 2 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave:11-3-2016 Datum herziening:vervangt:25-2-2016 Versie: 3.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 11/04/2016 Datum herziening: 28/05/2015 Vervangt: 15/09/2014 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Ster Kennelreiniger CF

: Ster Kennelreiniger CF Datum van uitgave:18-3-2015 Datum herziening:4-8-2015 : Versie: 150804.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 26/06/2015 Datum herziening Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam Stof Aceton

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 12/10/2016 Datum herziening Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsels Handelsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave: 1-12-2015 Datum herziening: 5-7-2016 Vervangt: 1-4-2016 Versie: 1.3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.

Veiligheidsinformatieblad veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1. Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam Scheikundige naam : Stof

Nadere informatie

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Wild Cranberry

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Wild Cranberry Datum van uitgave:5-4-2016 Datum herziening:23-12-2015 : Versie: 2.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening: 4-9-2017 Vervangt: 20-1-2017 Versie: 11.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Productcode : :

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 30-9-2016 Datum herziening: 13-4-2017 Vervangt: 8-3-2017 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 24/04/2017 Datum herziening: : Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsels Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 18-3-2016 Datum herziening Vervangt Versie 1.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave: 25-4-2016 Datum herziening: 18-8-2016 Vervangt: 25-4-2016 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: 3G Schimmel en Aanslagreiniger

: 3G Schimmel en Aanslagreiniger Datum van uitgave11-2-2015 Datum herziening Versie 1.01 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam 3G

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 8-1-2016 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

Syndurol C3 5W-30 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave:

Syndurol C3 5W-30 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: Datum van uitgave: 8-6-2016 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : Syndurol C3 5W-30 Producttype

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 27/06/2016 Datum herziening Versie 1.3 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsels Handelsnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 15-5-2014 Datum herziening 28-9-2017 Vervangt 15-5-2014 Versie 1.2 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening 29/01/2015 Vervangt 25/02/2013 Versie 8.00 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam Mengsel

Nadere informatie

EG nr : CAS-nr : Productcode : : Somnol, Zimovane, Limovane, Amoban, Imovane, Sopivan, Ximovan

EG nr : CAS-nr : Productcode : : Somnol, Zimovane, Limovane, Amoban, Imovane, Sopivan, Ximovan farmaceutische grondstoffen en producten pharmaceutical raw materials and products Zopiclonum Datum van uitgave: 29/07/2015 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

: Zusex Impregneer OV (Hardener 150 ml)

: Zusex Impregneer OV (Hardener 150 ml) Datum herziening: 27-7-2016 Vervangt: 17-11-2008 Versie: 6.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsels Productnaam

Nadere informatie

: MS Ascar-Cocci DES

: MS Ascar-Cocci DES Datum herziening 03/01/2017 Vervangt 28/03/2014 Versie 2.01 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam Productcode

Nadere informatie

: Astri-Cell Concentraat

: Astri-Cell Concentraat Datum van uitgave:13-1-2016 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 27-10-2016 Datum herziening: 27-10-2016 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsels

Nadere informatie

ARDEX PREMIUM AF 2200

ARDEX PREMIUM AF 2200 ARDEX PREMIUM AF 2200 Datum van uitgave: 30-1-2017 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 www.ardex.de RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

FE 0W-20 VAG Synthetische motorolie

FE 0W-20 VAG Synthetische motorolie FE 0W-20 VAG Synthetische motorolie Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 11.08.2016 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Product

Nadere informatie

: Indole-3-butyric acid (IBA)

: Indole-3-butyric acid (IBA) plant tissue culture media and biochemicals Indole-3-butyric acid (IBA) Datum van uitgave: 17/11/2010 Datum herziening: 12/09/2017 Vervangt 13/09/2011 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of

Nadere informatie

: 3g-Schimmel en Aanslagreiniger

: 3g-Schimmel en Aanslagreiniger Datum van uitgave 11/02/2015 Datum herziening Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 18/06/2015 Datum herziening: 29/05/2015 Vervangt: 28/08/2012 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 18-8-2014 Datum herziening: 3-2-2016 Vervangt: 14-9-2015 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Septiquad (12268N)

: Septiquad (12268N) Datum van uitgave: 3-7-2015 Datum herziening: 3-7-2015 Vervangt: 16-6-2015 Versie: 4.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

: Fleurit Floor EP Floor coating - B component

: Fleurit Floor EP Floor coating - B component Datum van uitgave: 29-7-2016 Datum herziening: 29-7-2016 Vervangt: 15-7-2014 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Carclin SB Superpro

: Carclin SB Superpro Datum van uitgave:11-3-2016 Datum herziening:vervangt:24-2-2016 Versie: 3.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

: DRY FIX 1 - Component A

: DRY FIX 1 - Component A DRY FIX 1 - Component A Datum van uitgave: 28-10-2006 Datum herziening: 16-12-2014 Vervangt: 26-08-2013 Versie: 4.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 27-1-2017 Datum herziening: Vervangt: 03-11-2014 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

: Eurol Metal Protection

: Eurol Metal Protection Datum van uitgave: 26/02/2014 Datum herziening: 16/10/2015 Vervangt: 19/03/2014 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Baked Apple

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Baked Apple Datum van uitgave:5-4-2016 Datum herziening:1-12-2015 : Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening: : Versie: 1.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Productcode : Kenovit E : C81 1.2. Relevant

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum herziening: 18/06/2015 Vervangt: 10/04/2015 Versie: 1.02 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam :

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave:10/09/2015 Datum herziening:5/08/2015 Vervangt:30/05/2015 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Selox Cool Datum:08/06/2017 Pagina: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof

Nadere informatie

SAFETY DATA SHEET Fatal pasta Versie: /001 Herzieningsdatum: 17/12/2014

SAFETY DATA SHEET Fatal pasta Versie: /001 Herzieningsdatum: 17/12/2014 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Fabrikant/leverancier: Schippers Europe BV Postbus 122 5530 AC Bladel Nederland Tel: +31 (0) 497-38 20 17 Fax: +31 (0) 497-33

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Enkel voor professioneel gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Enkel voor professioneel gebruik Datum van uitgave: 10/04/2014 Datum herziening: Vervangt: 17/09/2014 Versie: 6.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave:21-8-2014 Datum herziening:14-9-2015 Vervangt:21-8-2014 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

: PreClean InsectCleanPro

: PreClean InsectCleanPro Datum van uitgave:4-4-2016 Datum herziening:1-8-2016 Vervangt:22-4-2016 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgave: 1-11-2016 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : CleanWeb 1.2.

Nadere informatie

: VERNIS V991

: VERNIS V991 Datum van uitgave: 15/07/2016 Datum herziening: 20/09/2017 Vervangt: 14/04/2015 Versie: 1.3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: PreTagg Plastic Cleaner

: PreTagg Plastic Cleaner Datum van uitgave11-11-2015 Datum herziening16-6-2016 Vervangt19-2-2016 Versie 1.2 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 2-5-2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam : Mengsel : Lely Barn Foam

Nadere informatie

: AntiSpin Pro Ready to Use

: AntiSpin Pro Ready to Use Datum van uitgave:13-4-2016 Datum herziening:22-4-2016 Vervangt:13-4-2016 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-8-2016 Datum herziening: 25-8-2016 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Fresh Linen

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Fresh Linen Datum van uitgave:5-4-2016 Datum herziening:23-12-2015 : Versie: 1.3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Green Apple

: Bolsius Aromatic Reed Diffuser Green Apple Datum van uitgave:5-4-2016 Datum herziening:27-2-2015 : Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het preparaat desinfecteermiddelen

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het preparaat desinfecteermiddelen RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie

: CHAMPION MOTO WASH

: CHAMPION MOTO WASH Datum van uitgave:15/01/2014 Datum herziening:6/06/2016 Vervangt:15/01/2014 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 31-1-2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Waterstofperoxide 35% Scheikundige

Nadere informatie

: Polymeer zijde & hoogglans

: Polymeer zijde & hoogglans Datum van uitgave: 9-6-2015 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Productcode : 502 Producttype : Polymeer

Nadere informatie

: Easy Industrievloerreiniger

: Easy Industrievloerreiniger Datum van uitgave: 25/06/2015 Datum herziening: 25/06/2015 Vervangt: 20/01/2014 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave:20-3-2014 Datum herziening:14-9-2015 Vervangt:20-3-2014 Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 24-11-2015 Datum herziening Vervangt Versie 2.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Productnaam

Nadere informatie

: Spoor Kaliumboraat

: Spoor Kaliumboraat Datum van uitgave:31-10-2012 Datum herziening:21-7-2015 Vervangt:23-6-2015 Versie: 2015.02 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave 25/10/2012 Datum herziening 21/07/2015 Vervangt 25/10/2012 Versie 2.0 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm

Nadere informatie

Hilti Epoxy Grout CB-G EG

Hilti Epoxy Grout CB-G EG Hilti Epoxy Grout CB-G EG Veiligheidsinformatie voor 2 Componenten producten Datum van uitgave: 09/02/2017 Datum herziening: 09/02/2017 Versie: 4.2 RUBRIEK 1: Kit identificatie 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: D-Glucose monohydrate

: D-Glucose monohydrate plant tissue culture media and biochemicals D-Glucose monohydrate Datum van uitgave: 16/03/2011 Datum herziening: 07/02/2017 Vervangt 03/08/2011 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

: Rucotal Zinkcompound

: Rucotal Zinkcompound RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam : Productcode : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie