Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid"

Transcriptie

1 Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid Marion van den Brakel Centraal Bureau voor de Statistiek (Het artikel is op persoonlijke titel geschreven en geeft niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van het CBS weer.) Vrouwen zijn nog steeds veel minder dan mannen in staat financieel in hun eigen onderhoud te voorzien. Dat komt doordat vrouwen veelal in deeltijd werken. Daarbij speelt ook de levensfase een rol: jonge moeders doen vaak een stapje terug op de arbeidsmarkt. Wel zijn zij, evenals vrouwen van 50 tot 65 jaar, sinds 2005 economisch zelfstandiger geworden. 1 Inleiding In het emancipatiebeleid is sinds 2000 één van de hoofddoelstellingen een zelfstandig bestaan (een baan en eigen inkomen) van vrouwen (Tweede Kamer 2007/2008, Ministerie van OCW 2011). Niet alleen zouden er daartoe meer vrouwen de arbeidsmarkt moeten betreden, ook het aantal uren dat vrouwen werken zou omhoog moeten. Zodoende komen er steeds meer vrouwen die financieel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, ofwel economisch zelfstandig zijn. In de kabinetten Balkenende moesten diverse belastingmaatregelen in de inkomstenbelasting, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ervoor zorgen dat werken loont. Ook werd ingezet op het verbeteren van de combinatie van arbeid en zorg, door bijvoorbeeld uitbreiding van ouderschapsverlof en betaalbare en beschikbare kinderopvang. Daarnaast mikte de overheid op een betere verdeling van vrouwelijk en mannelijk talent. Meer vrouwen in topposities, minder beroepenscheiding en minder beloningsverschillen waren de streefdoelen (Tweede Kamer 2007/2008). Dat het gevoerde emancipatiebeleid winst heeft geboekt, blijkt uit het feit dat zowel de netto arbeidsparticipatie van vrouwen als het aandeel economisch zelfstandige vrouwen flink is toegenomen sinds 2000 (Merens, Van den Brakel, Hartgers, Hermans, 2011). Nog steeds echter zijn vrouwen veel minder vaak economisch zelfstandig dan mannen (48 procent tegenover 69 procent in 2009). Ook blijft het aandeel economisch zelfstandige vrouwen fors achter bij het aandeel dat een betaalde baan heeft (72 procent in 2009). Dit wijst erop dat veel vrouwen ook wanneer ze buitenshuis werken niet in staat zijn zichzelf financieel te bedruipen. In 2009 gold dat voor een derde van de vrouwen met een baan van ten minste één uur per week. Dit aandeel is 2 keer zo groot als bij werkende mannen. Het stimuleren van financiële zelfredzaamheid blijft mede daarom een speerpunt in het nieuwe emancipatiebeleid. Naast het verbeteren van de combinatie van arbeid en zorg (bijvoorbeeld door betere kinderopvangfaciliteiten en het stimuleren telewerken) wil het kabinet Rutte ook inzetten op cultuurverandering. Daarbij zal worden ingespeeld op de opvattingen over het hebben van betaald werk en over financiële zelfredzaamheid (Ministerie van OCW 2011). Recent onderzoek naar deze opvattingen laat zien dat vrouwen minder dan mannen werk belangrijk vinden om daarmee in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook voelen ze minder de financiële noodzaak om te werken (Merens et al., 2011). Naast grip op deze zachte kant is het voor het nieuwe emancipatiebeleid van belang inzicht te hebben in de harde oorzaken van het manvrouwverschil in economische zelfstandigheid en in de ontwikkeling ervan. In welke bevolkingsgroepen is sprake van een groot of juist klein verschil en hoe heeft het sekseverschil in economische zelfstandigheid zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld? Voor het beantwoorden van deze vragen is gebruik gemaakt van gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS aangevuld met inkomensgegevens, voornamelijk afkomstig van de Belastingsdienst. De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op personen van 15 tot 65 jaar die betaald werk verrichten voor ten minste één uur per week. Economische zelfstandigheid Iemand wordt aangemerkt als economisch zelfstandig wanneer zijn of haar inkomsten uit betaald werk meer dan 70 procent van het nettominimumloon bedragen. Dit is het bijstandsniveau van een alleenstaande. In 2009 lag de grens voor economische zelfstandigheid op 8 euro per maand. 1

2 Inkomsten anders dan loon of winst uit een eigen onderneming (dus bijvoorbeeld uitkeringen, huurtoeslag, kinderbijslag) dragen niet bij tot economische zelfstandigheid. 2 Trends in het economische-zelfstandigheidsverschil tussen mannen en vrouwen Werkende vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen Doordat vrouwen meestal een deeltijdbaan hebben en mannen doorgaans voltijds werken, komen de netto inkomsten uit werk van vrouwen gemiddeld minder vaak boven het bijstandsniveau uit. Van de werkende vrouwen was in 2009 tweederde economisch zelfstandig. Bij werkende mannen was dat 83 procent. In 2005 was het verschil tussen mannen en vrouwen even groot: de aandelen economisch zelfstandigen zijn in beide groepen nauwelijks veranderd (figuur 1). 1. Aandeel economisch zelfstandigen onder werkende mannen en vrouwen jaar 90 % economisch zelfstandigen * mannen vrouwen Sekseverschil economische zelfstandigheid bij 30-plussers afgenomen Veel vrouwen gaan minder werken bij de geboorte van hun eerste kind, terwijl weinig mannen hun arbeidspatroon dan aanpassen. Tussen mannen en vrouwen is er vanaf een leeftijd van 30 jaar dan ook een flink verschil in economische zelfstandigheid (figuur 2). Dit sekseverschil is tussen 2005 en 2009 wel afgenomen, vooral doordat steeds minder vrouwen korter gaan werken na de geboorte van hun eerste kind (Leufkens, 2009). Dat ook bij werkenden van 50 tot 65 jaar het verschil kleiner geworden is, komt doordat voor vrouwen van de babyboomgeneratie de traditie om niet verder door te leren al minder gebruikelijk is dan voor de generatie voor hen. Daarnaast profiteerden vooral vrouwen van de economische voorspoed in 2006 en 2007 (Merens et al., 2011). Ook nam bij 62 tot 65 jarige mannen het aandeel economische zelfstandigen tussen 2005 en 2009 iets toe. Dit komt waarschijnlijk vooral door gericht overheidsbeleid vanaf 2006 om vervroegde uittreding te verminderen. De komende jaren zal de arbeidsdeelname van oudere vrouwen nog verder toenemen: de babyboomgeneratie wordt immers steeds meer vervangen door jongere generaties met meer werkende vrouwen. Wel gaat dit gepaard met een afname van de arbeidsduur, daar de instromende vrouwen vooral in deeltijd werken (Otten, Arts en Siermann, 2011). Daarmee is onduidelijk welk effect die instroom uiteindelijk heeft op de economische zelfstandigheid van jarige werkende vrouwen. 2

3 2. Aandeel economische zelfstandigen onder werkende mannen en vrouwen jaar naar leeftijd 1), % economisch zelfstandigen leeftijd man 2005 vrouw 2005 man 2009 vrouw ) de gegevens van 15, 16 en 17-jarigen zijn niet opgenomen vanwege de ontoereikende steeekproefomvang Moeders uit tweeverdienerpaar minst economisch zelfstandig Bij kinderloze stellen die beide werken is de man beduidend vaker economisch zelfstandig dan de vrouw, 90 procent tegen 75 procent in 2009 (figuur 3). Bij werkende stellen met kinderen is het verschil met circa 25 procentpunt fors groter. Moeders met alleen meerderjarige kinderen zijn in verhouding het minst vaak economisch zelfstandig: hun wekelijkse arbeidsduur is van alle vrouwen het laagst (Merens et al., 2011). Het sekseverschil in economische zelfstandigheid is het kleinst bij alleenstaanden. Werkende alleenstaande vrouwen en ook alleenstaande moeders zijn bovendien vaker economisch zelfstandig dan in Evenzo nam bij gehuwde of samenwonende moeders met een baan de economische zelfstandigheid tussen 2005 en 2009 toe. Maar bij vrouwen uit paren zonder kinderen nam die iets af. 3. Aandeel economische zelfstandige werkende mannen en vrouwen jaar naar huishoudenssamenstelling 1), % Alleenstaande Paar (zonder kinderen) Paar met minderjarige kinderen Paar met alleen meerderjarige kinderen Eenouder met minderjarige kinderen Eenouder met alleen meerderjarige kinderen man vrouw 1) Alleen hoofden van huishoudens en eventuele partners zijn meegenomen. Verschil tussen mannen en vrouwen bij ondernemers het grootst Het aandeel economisch zelfstandigen onder mannen met een eigen bedrijf is bijna 30 procentpunten hoger dan onder vrouwelijke ondernemers. De gemiddeld lagere wekelijkse arbeidsduur van de 3

4 vrouwen speelt hier een belangrijke rol. Bijna 15 procent van de vrouwelijke ondernemers werkt minder dan twaalf uur per week. Zij werken relatief dikwijls structureel thuis, bijvoorbeeld als gastouder (kinderopvang), schoonheidsspecialist of kapper. Ook zijn de vrouwen vaker meewerkend zelfstandige: ze zijn -al dan niet in deeltijd- actief in het bedrijf van hun partner of een ander familielid. Het sekseverschil in economische zelfstandigheid bij ondernemers is twee keer zo hoog als bij werknemers met een vast contract (14 procentpunten). Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is het verschil 9 procentpunten. Flexwerkers zijn veelal überhaupt niet economisch zelfstandig. Het betreft vaak contracten voor een beperkte duur, zoals uitzendwerk, of wisselende arbeidsuren, zoals bij oproep- of invalkrachten. Deze arbeidscontracten komen veel voor bij starters op de arbeidsmarkt. Ook zijn onder werkende laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen relatief veel flexwerkers te vinden (Leufkens, 2010). 4. Economische zelfstandigheid van werkenden mannen en vrouwen naar positie in de werkkring, % Werknemer, vaste arbeidsrelatie Werknemer, flexibele arbeidsrelatie Zelfstandig ondernemer Man Vrouw Vrouwelijke parttimers vaker economisch zelfstandig dan mannelijk parttimers De economische zelfstandigheid groeit uiteraard met het aantal gewerkte uren (figuur 5). Onder werknemers met een deeltijdbaan van 12 tot 35 uur per week, zijn vrouwen vaker economisch zelfstandig dan mannen. Bij voltijds werkenden geldt juist het omgekeerde. Dit wordt grotendeels verklaard door leeftijd. De meeste mannen werken ongeacht hun leeftijd voltijds (35 uur of meer), terwijl vrouwen dit vooral op jonge leeftijd doen. Hun inkomen is dan echter nog betrekkelijk laag. Dat vrouwen met een deeltijdbaan vaker economisch zelfstandig zijn dan mannen, komt deels doordat bij mannelijke deeltijders het relatief dikwijls gaat om - minder verdienende - jongeren. Ook werken zij vaker in elementaire of lagere beroepen dan de vrouwen met een deeltijdbaan. Bovendien hebben mannen met een arbeidsduur van 20 tot 28 uur vaker een flexibel arbeidscontract, waardoor zij vaak niet economisch zelfstandig zijn (zie figuur 4). Echter, ook wanneer rekening wordt gehouden met deze verschillen, dan zijn vrouwen nog steeds vaker economisch zelfstandig dan mannen bij een arbeidsduur van 12 tot 35 uur. Overigens is het wel zo dat maar weinig mannen een parttime baan hebben (15 procent). 4

5 5. Economische zelfstandigheid van werknemers 1) naar arbeidsduur en soort dienstverband, uur Vaste arbeidsrelatie Flexibele arbeidsrelatie uur uur uur 35 uur of meer 1-11 uur uur uur uur 35 uur of meer Man Vrouw % 1) Zelfstandige ondernemers zijn buiten beschouwing gebleven, gezien de grote diversiteit in de beroepen die mannelijke en vrouwelijke ondernemers uitoefenen en, daarmee samenhangend, het verschil in arbeidsduur. 3 Sekseverschil in economische zelfstandigheid nader verklaard Verschillen in arbeidsduur verklaren sekseverschil bij werknemers Mannelijke werknemers hebben - volgens een multivariate analyse - ruwweg 2,4 keer zoveel kans om economisch zelfstandig te zijn dan vrouwelijke. Sekseverschillen in arbeidsduur en in mindere mate in leeftijd en huishoudensamenstelling zijn hier debet aan. Wanneer daar rekening mee gehouden wordt is er geen significant verschil meer. Overigens hangt het verschil in arbeidsduur (vrouwen hebben een kortere werkweek) op zijn beurt weer samen met vooral sociaalculturele factoren, zoals de zorg voor kinderen en de behoefte aan vrije tijd voor hobby s, sociale contacten of een studie (Portegijs, Cloïn, Keuzenkamp, Merens en Steenvoorden, 2008). Inkomen economisch zelfstandige mannen beduidend hoger Mannen en vrouwen zijn niet in dezelfde mate economisch zelfstandig: bij vrouwen is de intensiteit van economische zelfstandigheid veel lager dan bij mannen. In 2009 bedroeg het inkomen uit betaald werk van economisch zelfstandige vrouwen gemiddeld 2 keer het bijstandsniveau. Bij economisch zelfstandige mannen was dat 2,8 maal. In de periode veranderde vrijwel niets aan dit sekseverschil. In dit verschil in intensiteit speelt arbeidsduur wederom een overheersende rol. Maar in tegenstelling tot bij economische zelfstandigheid sec verklaart arbeidsduur (en leeftijd en huishoudensamenstelling) niet het gehele sekseverschil. Bij voltijdwerkers vooral leeftijd en huishoudtype bepalend in sekseverschil inkomensniveau Door nu alleen voltijdwerkers te beschouwen, blijft de dominerende invloed van arbeidsduur op het intensiteitsverschil tussen mannen en vrouwen buiten beschouwing. Bij voltijdwerkers is het manvrouwverschil in de intensiteit van economische zelfstandigheid gelijk aan 17 procent. Dit verschil is voor een groot deel toe te schrijven aan man-vrouwverschillen in leeftijd en in huishoudenssamenstelling. De meeste mannen werken gedurende hun carrière voltijds (35 uur of meer). Vrouwen doen dit vooral op jonge leeftijd, wanneer zij alleen wonen of wanneer zij samenwonen zonder dat er kinderen zijn. Hun inkomen is dan echter nog relatief laag. Daarnaast speelt mee dat de beloning van vrouwen doorgaans lager is dan die van mannen met vergelijkbaar werk (De Mooij, Bottelberghs, Goedhuys, Tillaart en Wagner, 2010) 5

6 4 Discussie Geheel in lijn met het gevoerde emancipatiebeleid van de kabinetten Balkenende is het streven van het kabinet Rutte om de arbeidsparticipatie van vrouwen en van hun financiële zelfredzaamheid te verhogen (Ministerie van OCW, 2011). Dat maakt hen minder afhankelijk van een partner of van een uitkering. Bovendien is een grotere arbeidsdeelname (in personen en in uren) ook nodig om de verwachte structurele tekorten op de arbeidsmarkt en de kosten van de vergrijzing op te vangen. In 2009 was een derde van de werkende vrouwen niet in staat zichzelf financieel te onderhouden, bij mannen was dat de helft minder. Ook wanneer vrouwen wel economisch zelfstandig zijn, is hun inkomen beduidend lager dan dat van mannen. Vrouwen zijn daarmee nog steeds kwetsbaarder dan mannen voor financiële tegenslagen, bijvoorbeeld bij een scheiding, het overlijden van de partner of bij werkloosheid. Zo gaan vrouwen er door een scheiding gemiddeld 23 procent in koopkracht op achteruit, terwijl mannen er gemiddeld 7 procent op vooruit gaan. Ook voor vrouwen die hun partner verliezen zijn de financiële gevolgen vaak groter dan voor mannen (De Hoog, Van Egten en De Jong, 2010). Bij werkloosheid hangt de uitkering af van het arbeidsverleden. Aangezien vrouwen veelal in deeltijd werken en een lager uurloon hebben (Merens et al., 2011), is hun uitgangspositie bij werkloosheid veelal slechter dan die van mannen. Om de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen te verhogen zet het kabinet Rutte in op flexibel werken (Ministerie van OCW, 2011). Uitgangspunt is dat mannen en vrouwen hun werk moeten kunnen combineren met zorgtaken. Kinderopvangfaciliteiten verbeteren, verdere bestrijding van files en het stimuleren van telewerken zijn een greep uit de maatregelen die het kabinet hiertoe wil nemen. Waar werken in loondienst tekort schiet bij het combineren van arbeid en zorg, is zelfstandig ondernemersschap soms een uitkomst. Een toename van vrouwen met een eigen onderneming wordt dan ook gezien als een belangrijke ontwikkeling. Het kabinet wil secundaire voorwaarden (zoals pensioenopbouw) voor zelfstandigen verder verbeteren. In het bevorderen van de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen spelen de opvattingen hierover een cruciale rol. Immers, wanneer vrouwen weinig belang hechten aan (meer) eigen inkomen is het moeilijk hen te motiveren tot (verdere) deelname aan de arbeidsmarkt. Nog altijd is het anderhalfverdienermodel favoriet bij werkende stellen met kinderen, zoals blijkt uit cijfers over zowel de feitelijke als de gewenste arbeidsduur. Wel is de zorg voor kinderen steeds minder vaak een reden om niet te willen werken en zijn jonge moeders vaker economisch zelfstandig dan vijf jaar geleden. Maar minder dan mannen vinden vrouwen werk belangrijk om daarmee in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook voelen ze minder de financiële noodzaak om te werken (Merens et al., 2011). Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij werkende stellen met kinderen de man economisch veel zelfstandiger is dan de vrouw. Zolang hun kinderen minderjarig zijn, verhogen werkende gehuwde moeders hun arbeidsduur niet vaak waardoor zij ook nauwelijks economisch zelfstandiger worden. Ook wanneer hun kinderen wat groter zijn, gaan vrouwen niet snel meer uren werken. Voor vaders speelt dan vervolgens mee dat zij het gezinsinkomen op peil willen houden, nadat de moeder minder is gaan werken. Jonge vaders gaan zelden minder werken en soms breiden ze hun arbeidsduur zelfs uit (Merens et al, 2011). Om dit patroon te doorbreken is niet alleen een economische aanpak nodig (meer vrouwen moeten meer gaan werken), maar ook een emancipatoire (meer inzet van mannen bij de taken thuis) aanpak nodig. Het nieuwe emancipatiebeleid zet dan ook vooral in op cultuurverandering (Ministerie van OCW, 2011). Hoewel werkende vrouwen nog steeds veel minder dan mannen in staat zijn financieel in hun eigen onderhoud te voorzien, zijn jonge moeders tussen 2005 en 2009 wel economisch zelfstandiger geworden. Ook bij vrouwen tussen 50 en 65 jaar is dat zo. Bovendien zal de huidige babyboomgeneratie steeds meer vervangen worden door jongere generaties vrouwen, met een hogere arbeidsparticipatie. Wel is bij vrouwen tussen de 40 en 50 jaar, met meestal opgroeiende kinderen, de economische zelfstandigheid gelijk gebleven. Gezien de verwachte structurele tekorten op de arbeidsmarkt bieden dergelijke ontwikkelingen belangrijke aanknopingspunten voor het nieuwe emancipatiebeleid. 6

7 Referenties Hoog, de S., C. van Egten en T. de Jong (2010). Vrouwen en financiële zelfredzaamheid. Een onderzoek naar de kenmerken van financieel kwetsbare vrouwen. Den Haag: E-quality. Leufkens, K. (2009). Steeds minder vrouwen gaan korter werken na geboorte eerste kind. CBSwebmagazine, 31 augustus Leufkens, K. (2010). CBS berichten: flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26 (2), Merens, A., M. van den Brakel, M. Hartgers en B. Hermans, red. (2011). Emancipatiemonitor Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/ Centraal Bureau voor de Statistiek. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2011). Hoofdlijnen emancipatiebeleid: vrouwenen homo-emancipatie Kamerbrief 8 april 2011, Ministerie van OCW, Den Haag. Mooij, M. de, I. Bottelberghs, M. Goedhuys, J. van den Tillaart en C. Wagner (2010). Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven CBS, Den Haag/Heerlen. Otten, F., K. Arts en C. Siermann (2011). Meer ouderen langer aan het werk. Economisch statistische berichten (ESB) 96(4612), 10 juni 2011, SDu Uitgevers Den Haag. Portegijs, W. en S. Keuzenkamp, red. (2008). Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Portegijs, W., M. Cloïn, S. Keuzenkamp, A. Merens en E. Steenvoorden. Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Tweede Kamer (2007/2008). Meer kansen voor vrouwen. Emancipatiebeleid Tweede Kamer, vergaderjaar 2007/2008, 30420, nr

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Man-vrouwverschillen in de intensiteit van economische zelfstandigheid

Man-vrouwverschillen in de intensiteit van economische zelfstandigheid Man-vrouwverschillen in de intensiteit van economische zelfstandigheid Marion van den Brakel Werkende mannen zijn vaker economisch zelfstandig dan werkende vrouwen. In 2009 had 83 procent van de werkende

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders

Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders Martine Mol De geboorte van een heeft grote invloed op het arbeidspatroon van de vrouw. Veel vrouwen gaan na de geboorte van het minder werken.

Nadere informatie

werk, maar niet economisch 2004-2011 zelfstandig

werk, maar niet economisch 2004-2011 zelfstandig Sociaaleconomische Economische trends Trends 2013 Wel Werkloosheid werk, maar niet economisch 2004-2011 zelfstandig Stromen en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking 2015 08

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Economische zelfstandigheid van werkende mannen en vrouwen

Economische zelfstandigheid van werkende mannen en vrouwen Economische zelfstandigheid van werkende mannen en vrouwen Marion van den Brakel en Kasper Leufkens Werkende mannen zijn vaker economisch zelfstandig dan vrouwen. Dat geldt echter niet voor deeltijdwerkers.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de economische zelfstandigheid van vrouwen

Ontwikkelingen in de economische zelfstandigheid van vrouwen Ontwikkelingen in de economische zelfstandigheid van vrouwen Marion van den Brakel en zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Het aandeel vrouwen van 15 tot 65 jaar dat met werken minstens het bijstandsniveau

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Financieel kwetsbare vrouwen

Financieel kwetsbare vrouwen Financieel kwetsbare vrouwen Marion van den Brakel Iets meer dan de helft van de vrouwen van 20 tot 65 jaar in Nederland is economisch zelfstandig. Dit houdt in dat ze een baan hebben waarmee ze zichzelf

Nadere informatie

Artikelen. Inkomensverschillen op de werkvloer. Marion van den Brakel. Inkomensongelijkheid

Artikelen. Inkomensverschillen op de werkvloer. Marion van den Brakel. Inkomensongelijkheid Artikelen Inkomensverschillen op de werkvloer Marion van den Brakel De inkomensverschillen onder mensen met kleine banen tot twee dagen zijn veel groter dan bij de rest van de werkzame beroepsbevolking.

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Artikelen. Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken. Saskia te Riele en Martijn Souren

Artikelen. Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken. Saskia te Riele en Martijn Souren Artikelen Combinatie van zorg en werk: de invloed van baankenmerken Saskia te Riele en Martijn Souren Moeders met jonge kinderen werken in Nederland voornamelijk in deeltijd. Door minder uren te werken,

Nadere informatie

Financieel kwetsbare mannen

Financieel kwetsbare mannen Statistische Trends Financieel kwetsbare mannen Marion van den Brakel Oktober 2017 CBS Statistische Trends, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Financiële kwetsbaarheid onder mannen en vrouwen 4 3. Financieel kwetsbare

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

De inkomenssituatie van alleenstaande moeders: trends en dynamiek

De inkomenssituatie van alleenstaande moeders: trends en dynamiek De inkomenssituatie van alleenstaande moeders: trends en dynamiek Marion van den Brakel en Reinder Lok Het is bekend dat alleenstaande moeders met hun kinderen beduidend minder te besteden hebben dan samenwonende

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken

Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken Linda Moonen In dit artikel is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de hoogte van het inkomen uit betaald werk. Hierbij

Nadere informatie

CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen

CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen CBS-berichten: Verschuivingen in het arbeidspotentieel van ouderen Ferdy Otten en Clemens Siermann* Inleiding In de afgelopen jaren zijn tal van beleidsmaatregelen genomen om de arbeidsparticipatie van

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Welvaart van paren met en zonder kinderen

Welvaart van paren met en zonder kinderen Sociaaleconomische trends 2013 Welvaart van paren met en zonder kinderen Marion van den Brakel en Linda Moonen september 2013, 01 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, september

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

Het werkende leven van twintigers

Het werkende leven van twintigers Het werkende leven van twintigers 3 Het werkende leven van twintigers Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur Ingrid Beckers en Hans Langenberg De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen 25 toegenomen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zij doen

Nadere informatie

Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg

Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg Jannes de Vries en Francis van der Mooren Voor het combineren van arbeid en zorg kunnen ouders gebruik maken van ouderschapsverlof en kinderopvang. Of werkende

Nadere informatie

Factsheet Financiële zelfredzaamheid

Factsheet Financiële zelfredzaamheid Factsheet Financiële Ondersteuning van financieel kwetsbare vrouwen AANLEIDING Het vergroten van economische (financiële) zelfstandigheid van vrouwen 1 is een van de speerpunten van het huidige emancipatiebeleid.

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm?

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm? Van verdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm? Lian Kösters en Linda Moonen Binnen de groep echtparen of samenwonenden tot 65 jaar is de laatste jaren met name het aantal tweeverdieners toegenomen.

Nadere informatie

OP DIT ARTIKEL RUST EEN EMBARGO TOT DINSDAG 6 JUNI OM 2:00 UUR

OP DIT ARTIKEL RUST EEN EMBARGO TOT DINSDAG 6 JUNI OM 2:00 UUR OP DIT ARTIKEL RUST EEN EMBARGO TOT DINSDAG 6 JUNI OM 2:00 UUR Financiën van werkende twintigers en dertigers Harry Bierings, Jasper Menger en Kai Gidding De meeste twintigers staan voor het eerst financieel

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

>Retouradres Postbus BJ Den Haag

>Retouradres Postbus BJ Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Datum 28 februari 2017 Betreft Brief aan Kamer met beantwoording Kamervragen van de leden Dijkstra en Van Weyenberg (beiden D66) over jonge vrouwen die vaak

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers

Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers Sociaaleconomische trends Langdurende zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers 2017 Sebastian Alejandro Perez Inhoud 1. Inleiding 3 2. Langdurende zorgsituaties 4 3. Arbeid en langdurende zorg 6

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Deeltijd in Nederland in hoofdlijnen

Deeltijd in Nederland in hoofdlijnen Deeltijd in Nederland in hoofdlijnen Factsheet Deeltijd.indd 1 14-5-2009 12:33:44 Factsheet Deeltijd.indd 2 14-5-2009 12:33:44 Deeltijd in Nederland in hoofdlijnen Wil Portegijs Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding Anne Marthe Bouman Ooit gescheiden moeders werken even vaak als gehuwd gebleven moeders, ongeacht of ze na de geboorte van hun jongste kind werkten of niet. De cijfers laten zien dat gescheiden moeders

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten. Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp

Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten. Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp Vrouwen, mannen en mantelzorg Beelden en feiten Alice de Boer en Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, 2009 In kranten en beleidsstukken is met enige regelmaat te lezen dat mannen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 206 Emancipatiebeleid 1999 Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Werkloosheid Zzp ers met een korte werkweek

Werkloosheid Zzp ers met een korte werkweek Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Zzp ers 2004-2011 met een korte werkweek Stromen en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking 2016 07 Wendy

Nadere informatie

Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend

Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend Lian Kösters In 27 gaf ruim een derde van de werkzame beroepsbevolking aan regelmatig te maken te hebben met een psychisch hoge werkdruk. Iets minder

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2006-I Opgave 4 Mens en werk: veranderingen op de arbeidsmarkt tekst 9 5 10 15 20 25 30 35 Volgens de auteurs van het boek Weg van het overleg? komen de nationale overheid en de sociale partners steeds verder

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Uit een vandaag uitgekomen rapport blijkt dat Nederland haar doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen in 2010 niet gehaald zal

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 15-24 jaar zonder startkwalificatie meer moeite hebben om een (vaste)

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen

Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen Sociaaleconomische trends 13 Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen Wendy Smits Robert de Vries oktober 13, 3 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, oktober 13,

Nadere informatie

Factsheet Vrouwen en financiën

Factsheet Vrouwen en financiën Vergroten van financiële zelfredzaamheid AANLEIDING Drie miljoen vrouwen in Nederland zijn niet in staat om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Oftewel zijn niet economisch zelfstandig. Hun

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch) Het proefschrift. Hoofdstuk 2

Samenvatting (Summary in Dutch) Het proefschrift. Hoofdstuk 2 (Summary in Dutch) Het proefschrift Dit proefschrift is geschreven rondom de vraag hoeveel uur per week werkende mensen willen werken. Hierbij schenken we aandacht aan twee aspecten. 1 Het eerste aspect

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Ontwikkelingen op arbeidsmarkt 2. ZZP 3. ZZP in coöperatie

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie ouderen flink gestegen

Arbeidsparticipatie ouderen flink gestegen Paper Arbeidsparticipatie ouderen flink gestegen Lona Verkooijen Oktober 217 CBS Paper, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Arbeidsparticipatie 3 3. Inkomen 13 4. Beroepen 15 5. Gezondheid 17 6. Conclusie 21 7.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie

Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie Expertgroep van de NVR, Nederlandse Vrouwen Raad, september 2015, ec.zelfst.vr@gmail.com Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie - korte versie over werk en zorg - 1. Inleiding De

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Meer ouderen aan het werk Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Het aantal werkzame 5-plussers is sinds 1992 bijna verdubbeld. Ouderen maken ook een steeds groter deel uit van de werkzame beroepsbevolking.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen Sociaaleconomische trends 13 Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen Koos Arts Ferdy Otten oktober 13, 4 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, oktober

Nadere informatie

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-079 3 december 2009 9.30 uur Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Inkomsten uit werk en toch een. langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen. Conclusie

Inkomsten uit werk en toch een. langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen. Conclusie Opdrachtgever SZW Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen Opdrachtnemer CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek / L. Muller, C. van Weert, J. van den Tillaart, M.

Nadere informatie

Werkloosheid. flexwerkers. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends

Werkloosheid. flexwerkers. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Inkomenspositie 2004-2011 van flexwerkers Stromen en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking 2016 09 Wendy

Nadere informatie

Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische

Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische Webartikel 2014 Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische Marion van den Brakel 4-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in

Nadere informatie