Vragen informatieavonden 'Versterken 150 kv-net Zeeuws- Vlaanderen' INHOUD. 1. Tracé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen informatieavonden 'Versterken 150 kv-net Zeeuws- Vlaanderen' INHOUD. 1. Tracé"

Transcriptie

1 Datum: Maart 2017 Versie Definitief, vragen informatieavond 24 januari & 2 februari 2017 INHOUD 1. Tracé P1 2. Alternatieven P2 3. Magneetvelden P3 4. Drainagesystemen P4 5. Inklinken van grond P6 6. Fruitbomen P6 7. Planning P7 8. Last en schade P8 1. Tracé Waarom ligt het tracé niet parallel aan bestaande leidingen? Waarom kent het tracé op een aantal plekken haakse hoeken? Waar komt het tracé? En ligt dit tracé vast of kan het tracé nog wijzigen? Hoogspanningsverbindingen kunnen spanningen in nabij gelegen buisleidingen teweegbrengen Deze beïnvloeding is in grotere mate aanwezig naarmate de lengte van parallelligging van de verbinding aan de kabel of buisleiding groter is. Ook geldt dat de beïnvloeding toeneemt naarmate de afstand tussen kabel tracé en buisleidingen kleiner wordt. Dit is ongewenst. Bij het traceren van onze verbinding houden we zoveel mogelijk rekening met een aantal uitgangspunten. Zo houden we rekening met het zoveel mogelijk vermijden van NNN (Natuurnetwerk Nederland), gebieden archeologische waarden en ook zoetwater voorkomens in het gebied. In andere gevallen moeten bestaande hoogspanningsmasten worden ontweken. Daarnaast wordt zoveel mogelijk afstand gehouden tot bebouwing en bestaande buisleidingstroken, wordt parallelligging met leidingen zoveel mogelijk voorkomen. Het uitgangspunt bij het aanleggen van het kabeltracé is open ontgraven, tenzij dat echt niet mogelijk is. Voor het gegraven deel van het tracé worden de perceelgrenzen zo veel als mogelijk gevolgd. Het voorkeurstracé is uitgangspunt voor de planologische procedure. Dat wil niet zeggen dat het in beton gegoten is. We hebben het tracé zo veel mogelijk langs perceelsgrenzen gelegd, maar het kan best zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat een partij of grondeigenaar op een onderdeel een goed idee heeft dat de tracering nog kan verbeteren. Daar kijken we daar uiteraard serieus naar en passen het eventueel aan. 1

2 2. Alternatieven Waarom is een verbinding naar België niet mogelijk? Hadden de offshore windmolens niet (deels) op Zeeuws-Vlaanderen aangesloten kunnen worden, zodat ZuidWest380 en dit project niet nodig waren? Waarom wordt de bestaande hoogspanningsverbinding niet ondergronds gebracht? Een verbinding met België is niet mogelijk vanwege de beperkte transportcapaciteit van het Belgische net ter plaatse. Zowel een permanente verbinding als een noodverbinding inzetten, is dus niet mogelijk. Echter elke grensoverschrijdende verbinding (waaronder ook een noodverbinding) wordt als interconnector beschouwd, wat inhoudt dat deze beschikbaar gesteld dient te worden aan de markt. Hergebruik van de oude noodverbinding Oostburg-Maldegem (zgn. Friteslijn ) is daarom ook niet mogelijk gebleken. Deze bovengrondse hoogspanningslijn zal op termijn worden afgebroken. Met het aansluiten van de windmolens op Zeeuws-Vlaanderen wordt het onderhoudsknelpunt niet opgelost. Het op een andere manier aansluiten van de kabels door de Westerschelde en het aanleggen van een nieuwe ondergrondse 150 kv-kabelverbinding tussen 150 kvstation Goed de Poel en het opstijgpunt Ellewoutsdijk en tussen het opstijgpunt Mast 6 aan de Willemskerkeweg in Terneuzen en 150 kvstation Westdorpe is noodzakelijk. Op deze manier is ook ten tijde van onderhoud wanneer één kabel uit bedrijf is én er een storing optreedt, voldoende capaciteit om de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen. Daarnaast is de capaciteit van het 150 kv-net in Zeeuws-Vlaanderen niet afdoende voor het aansluiten van grootschalige offshore wind. Grote hoeveelheden productievermogen dienen aangesloten te worden op het 380 kv-net, wat versterking van dit netvlak ook noodzakelijk maakt (ZuidWest 380). Alleen nieuwe 110 en 150 kv-verbindingen worden ondergronds aangelegd. Ook is het onder de grond brengen van bestaande verbindingen erg kostbaar. Daarnaast is de bestaande verbinding geen knelpunt in het net. En het onder de grond brengen van de bestaande verbinding is geen onderdeel van de oplossing voor dit project en daarom ook niet nodig. 2

3 3. Magneetvelden Hoe groot is het magneetveld na aanlegging? De sterkte van elektrische en magnetische velden is afhankelijk van de aanwezige spanning (elektrisch veld) of de stroomsterkte (magnetisch veld), maar is ook sterk afhankelijk van de afstand tot de bron. Net zoals bij een warmtebron geldt voor elektrische en magnetische velden dat de veldsterkte snel afneemt wanneer de afstand tot de bron groter is. Bij ondergrondse hoogspanningskabels spelen elektrische velden geen rol. Door de metalen beschermingsmantel om de kabel wordt het elektrisch veld volledig afgeschermd. Door een internationale commissie van deskundigen, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zijn limieten aanbevolen voor de blootstelling van de bevolking aan magneetvelden in het algemeen. De aanbevolen limiet van ICNIRP uit 1998 voor blootstelling aan magnetische velden van 50 hertz is 100 microtesla. ICNIRP acht het op basis van de huidige wetenschappelijke informatie niet waarschijnlijk dat er acute gezondheidseffecten (zoals lichtflitsen in de ogen en tintelingen in de handen) vóórkomen bij blootstelling aan veldsterkten lager dan deze limiet. De aanbevelingen van ICNIRP zijn gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde effecten van magnetische velden die tijdens of kort na blootstelling optreden. De Europese Unie heeft vervolgens- in een aanbeveling (1999/519/EG) voor 50 hertz magnetische velden een waarde van maximaal 100 microtesla aanbevolen met het oog op het voorkómen van acute effecten bij leden van de bevolking. Vrijwel alle Europese landen baseren hun beleid voor bescherming van de bevolking op het referentieniveau van 100 microtesla uit de EU-aanbeveling. De Nederlandse overheid heeft in een beleidsadvies (2005) expliciet te kennen gegeven dat deze waarde ook voor Nederland richtinggevend is. Overigens heeft inmiddels ICNIRP in 2010 een nieuw advies uitgebracht. Hierin wordt een waarde van 200 microtesla aanbevolen. Dit laatste advies heeft (nog) niet geleid tot aanpassing van de EU-aanbeveling uit Ook voor de Nederlandse overheid heeft dit niet geleid tot aanpassing van het beleid. 3

4 Welke gevolgen heeft het magneetveld op de gezondheid van bewoners in de nabijheid van het tracé? Is er een mogelijkheid dat EM-velden verstoring veroorzaken van GPS apparatuur die wordt toegepast in de hedendaagse agrarische machines? Welke invloed heeft het magneetveld van het tracé op paarden met hoefijzers? Sinds de jaren zeventig is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar eventuele schadelijke gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden. Bekend is dat het menselijk lichaam reageert op zeer sterke magnetische velden. De referentiewaarde van 100 μt die in Nederland en Europa wordt gehanteerd, is bedoeld om te voorkomen dat de bevolking aan dergelijke zeer sterke magnetische velden wordt bloot gesteld. In Nederland wordt deze referentiewaarde op maaiveld niveau nergens overschreden. Een schadelijk gezondheidseffect van magneetvelden met geringere sterkte is nooit aangetoond. Wel zijn er aanwijzingen gevonden voor een zwakke, maar wel statistisch significante, relatie tussen het wonen bij hoogspanningslijnen enerzijds en de kans op kinderleukemie en het vóórkomen van Alzheimer anderzijds. Er is echter nooit een biologisch mechanisme gevonden dat daar verantwoordelijk voor zou zijn. De gevonden aanwijzingen kunnen dan ook worden veroorzaakt door andere factoren dan magneetvelden. De toonaangevende internationale commissie ICNIRP en de Nederlandse Gezondheidsraad komen dan ook tot de conclusie dat er geen hard bewijs is voor schadelijke gezondheidseffecten van het wonen bij hoogspanningslijnen. Meer informatie: Veelgesteldevragengezondheid.aspx eukemienabijhoogspanningslijnen.aspx AlzheimernabijHoogspanninsglijnen.aspx GPS systemen en GPS apparatuur moeten aan eisen voldoen omtrent beïnvloeding door magneetvelden van hoogspanningsverbindingen. GPS apparatuur die wordt toegepast in hedendaagse agrarische machines voldoen aan de eisen, daarmee wordt verstoring vrijwel uitgesloten. Er zijn bij TenneT geen onderzoeken of overige aanwijzingen (bijvoorbeeld uit een klachtenbestand) bekend die aanleiding geven te veronderstellen dat een magneetveld enig effect zou hebben op paarden met hoefijzers. 4. Drainagesystemen Met welke afstand tussen de afdekplaten en de drains moet rekening worden gehouden? De afstand tussen drain en afdekplaat dient ten minste 0,30 meter te bedragen. Drainages mogen daarmee tot 1,20 meter beneden maaiveld worden ingefreesd. Als de perceeleigenaar van mening is dat deze diepte onvoldoende is, dan kan dit besproken worden met de rentmeester. 4

5 In hoeverre kan er rekening worden gehouden met aanwezig diep-drains (ca. 5mtr) bij het aanbrengen van de HDD boringen? Hoe worden bestaande drains, die onderbroken worden in geval van open ontgraving, hersteld? Wordt er een drainbrug aangebracht (ca. 2 jaar ongestoord functioneren)? Als de perceeleigenaar kan aangeven waar zijn drains liggen, dan zal hier tijdens het ontwerpen van de horizontaal gestuurde boringen zeker rekening mee worden gehouden. Deze zaken kunnen tijdens de gesprekken met de rentmeesters aan de orde worden gebracht. Indien tijdens het ontwerpproces blijkt dat er een knelpunt is, dan zal hierover contact worden opgenomen. Alle drainreeksen die als gevolg van de werkzaamheden verstoord raken, met uitzondering van drainreeksen in de lengterichting van het tracé, worden hersteld of vernieuwd. Een tijdens de werkzaamheden verbroken drainage wordt aan weerszijden gemarkeerd. Tijdens de werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat de waterafvoer van de drainage intact blijft. Het draingedeelte dat kan blijven functioneren wordt ter plaatse van de sleufwand afgestopt zodat dichtslibben uitgesloten is. Het draingedeelte dat aan de andere kant van de sleuf ligt moet kunnen afwateren in de sleuf. Daarnaast is het mogelijk om de drainage tijdelijk te herstellen of drainbruggen te plaatsten Het is mogelijk om drainbruggen te plaatsten. Indien de drainage door middel van een drainbrug wordt hersteld, dan wordt van het volgende uitgegaan: - de drainbruggen zullen bestaan uit een gewolmaniseerde vurenhouten plank welke wordt ondersteund door gewolmaniseerde perkoenpalen. Op de drainbrug worden 2 gewolmaniseerde vurenhouten panlatten gespijkerd; - de drainbrug wordt aan weerszijden van de sleuf ingegraven in de ongeroerde grond. Eventuele ruimten onder de drainbruggen worden verdicht en aangevuld met grond. Dit om zetting van de drainbrug te voorkomen na het aanvullen van de sleuf. Tijdelijk herstelde drainage worden ondersteund door middel van een plank en twee panlatten. Nadat de opdrachtgever en gebruiker de herstelde drainage hebben goedgekeurd wordt de sleuf gedicht. Het aanvullen zal tot een hoogte van 30 cm. boven de draineerbuizen met de hand en met goed fijne grond geschieden. Op de plaatsen in het tracé waar de bestaande drainreeksen in de lengterichting komen te vervallen zal, in overleg met de grondeigenaar, een nieuwe drain worden gelegd. Voor het verstrijken van de onderhoudstermijn worden alle door middel van drainbruggen herstelde drains vanaf de uitmonding tot 20 m voorbij de werkstrook gecontroleerd met een doorsteekapparaat. Voor aanvang van dit werk wordt de perceeleigenaar / -gebruikers van het betreffende perceel geïnformeerd. Tijdelijke drains moeten minimaal 2 jaar ongestoord kunnen blijven functioneren. Daar waar nodig zullen percelen opnieuw gedraineerd worden. Dit gebeurt meestal niet eerder dan na 2 jaar i.v.m. nazakken sleuf. 5

6 Is de dekking van de kabels voldoende om een drainage in te frezen? Hoe wordt omgegaan met her-draineren van het perceel? Diep-drains komen niet in beeld bij een KLIC aanvraag en ligging is daarmee voor de aannemer vaak onbekend. Hoe wordt hiermee om gegaan? De kabels komen op 1.80 m. diepte ten opzichte van het maaiveld in agrarisch gebied. De afdekplaten (met direct daaronder de glasvezelmantelbuizen) die boven de 150 kv-kabelverbinding komt te liggen op 1,50 m. ten opzichte van maaiveld. Deze diepte houden we aan vanwege de oorspronkelijke drainagesystemen die in de grond liggen en we willen de kabel veilig stellen voor ploegwerk van de boer. Indien tijdens de gesprekken met de rentmeesters en de uit te voeren onderzoeken blijkt dat de voorgenomen diepte van de 150 kv-kabelverbinding (incl. afdekplaten) onvoldoende is, dan zal hiervoor een oplossing worden gezocht. Omdat een vrije ruimte tussen drainage en afdekplaat van 30 cm. aangehouden dient te worden mogen drainages daarmee tot 1,20 m. beneden maaiveld worden ingefreesd. Als de perceeleigenaar van mening is dat deze diepte onvoldoende is, dan kan hij dit aangeven bij de rentmeester. Zie bovenstaande antwoord. Daar waar nodig zullen percelen opnieuw gedraineerd worden. Daar waar nodig zullen percelen opnieuw gedraineerd worden. Dit zal veelal niet eerder dan na 2 jaar gebeuren i.v.m. nazakken van de sleuf. Als de perceeleigenaar kan aangeven waar zijn drains liggen, dan zal hier tijdens het ontwerpen van de horizontaal gestuurde boringen zeker rekening mee worden gehouden. Deze zaken kunnen tijdens de gesprekken met de rentmeesters aan de orde worden gebracht. Indien tijdens het ontwerpproces blijkt dat er een knelpunt is, dan zal hierover contact worden opgenomen. 5. Inklinken van grond In hoeverre wordt rekening gehouden met het inklinken van de grond in de delen waar de kabel in open ontgraving wordt aangelegd? Wanneer wordt 0-meting gedaan van het maaiveld t.b.v. het inklinken van de grond? De ontgraving wordt met een overhoogte afgewerkt. Deze overhoogte dient ervoor om de inklinking van de bodem op te vangen. Dit onderwerp zal nader worden toegelicht in het nog uit te voeren cultuurtechnisch onderzoek (dit is één van de onderzoeken die afgeleid wordt van de veldwerkzaamheden). Op het moment dat er begonnen wordt met het uitvoeren van het veldwerk. 6. Fruitbomen Is het aanbrengen van fruitbomen boven de kabelverbinding toegestaan nadat de kabels zijn aangelegd? Als het aanbrengen van fruitbomen op korte termijn gepland is (zeker is), dan is boren een overweging. Als het aanbrengen van fruitbomen niet op korte termijn speelt, dan is het een optie om de diepte van de 150 kv-kabelverbinding (incl. afdekplaten) af te laten hangen van het veldonderzoek (grondwaterstand). De verwachting is echter dat de grondwaterstand niet lager zal zijn dan 1,50 m. beneden maaiveld en de 150 kv-kabelverbinding op normale diepte aangelegd kan worden. 6

7 Wat is de diepte van de boring wanneer er onder fruitteelt door wordt geboord? Over het algemeen is de diepte van de boring circa 5 meter onder fruitteelt door. Dit kan per locatie afhankelijk verschillen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van dijken en/of watergangen. Het kan zijn dat dan dieper wordt geboord. 7. Planning Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden van het planologie/vergunningen traject? Hoe lang gaan de graaf- en boorwerkzaamheden duren? Wanneer worden eigenaren geïnformeerd? Hoe worden omwonenden geïnformeerd? Hoe worden eigenaren geïnformeerd? Wanneer is inspraak mogelijk? Gedurende het bestemmingsplan proces is er 2 keer een inspraak periode van 6 weken. Daarna is er mogelijkheid voor beroep. Indien gewenst kan er nogmaals een informatiebijeenkomst worden gehouden. Ook voor de vergunningen geldt dat er inspraak mogelijk is. Inspraak en informatie avonden worden gepubliceerd in de lokale bladen en regionale bladen. Indien mensen zich hebben opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden ze ook over inspraak perioden geïnformeerd. Er zijn twee verbindingen: ten noorden en ten zuiden van de Westerschelde. Beide tracés hebben een verwachte doorlooptijd van een half jaar wat daadwerkelijke graaf- en boorwerkzaamheden betreft. Dit staat voor eind op de planning. Er is inmiddels gesproken met de grondeigenaren over de specifieke situatie ter plaatse. Daarbij zijn de specifieke wensen van de eigenaren, de (on)mogelijkheden ter plaatse en de veldonderzoeken (bodemonderzoek, grondwateronderzoek, archeologie) die moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg en de te doorlopen procedures besproken. Middels nieuwsbrieven, brochures en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op of mailen Ook kunt u uw (adres) achterlaten tijdens de informatieavond(en) zodat u automatisch de nieuwsbrieven zult ontvangen. Er hebben reeds twee informatieavonden plaatsgevonden waarvoor ook eigenaren zijn uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Er hebben persoonlijke gesprekken voorafgaand aan de perceelbestredingen t.b.v. de veldonderzoeken plaatsgevonden. En vervolgens vinden gesprekken plaats ten behoeve individuele informatie en het opstellen van een overeenkomst. Ook kunt ons altijd bellen op of mailen Gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan (een periode van 6 aaneengesloten weken) is inspraak mogelijk. Naar verwachting vinden alle ter inzage leggingen van het bestemmingsplan plaats in 2017, het voorontwerp in het voorjaar, het ontwerp rond de zomer. Het plan wordt naar verwachting aan het eind van2017 vastgesteld.. Planning Veldonderzoeken 2017 Procedure bestemmingsplannen 2017 Vastgestelde bestemmingsplannen eind 2017 Start aanbesteding januari 2018 Start engineering en aanlegwerkzaamheden juli 2018 Werkzaamheden gereed 1 januari

8 8. Overlast en schade In welke mate krijgen bewoners last van de aanleg? Hoe wordt omgegaan met gewasschades op langere termijn? De nieuwe 150 kv-kabelverbinding komt onder de grond te liggen. De locaties waar wij de nieuwe verbindingen aansluiten, zijn de hoogspanningsstations Goes de Poel / Westdorpe en de opstijgpunten Ellewoutsdijk en Terneuzen. Dit zijn allemaal bestaande locaties. Een hoogspanningsstation is een knooppunt waar veel boven- en ondergrondse verbindingen samenkomen. Een opstijgpunt is een locatie van beperkte omvang (in vergelijking tot bovengrondse hoogspanningsstations) waar een ondergrondse kabelverbinding overgaat in een bovengrondse hoogspanningslijn. Het opstijgpunt Ellewoutsdijk breiden we in beperkte mate uit. Het hoogspanningsstation Goes de Poel wordt vergroot evenals het opstijgpunt Ellewoutsdijk. De hoogspanningsstations Terneuzen en Westdorpe en het opstijgpunt Terneuzen worden aangepast binnen de bestaande omheining. Er is in dit project geen sprake van een uitbreiding van het bovengrondse hoogspanningsnet, enkel ondergronds. Ter hoogte van Ellewoutsdijk en bij mast 6 in Terneuzen maken we in het opstijgpunt een verbinding met de kabels onder de Westerschelde. Na realisatie zijn deze kabels niet meer zichtbaar. De overlast voor de omgeving betreft vooral de graaf- en boorwerkzaamheden en is daarmee aanzienlijk minder dan de aanleg van een bovengronds hoogspanningsnet. De eerste twee jaar vindt objectief onderzoek plaats en wordt er schade uitgekeerd conform de geldende schaderegeling. Daarna is het de bedoeling dat een agrariër zelf de schade meldt en vindt na onderzoek eveneens schadevergoeding plaats. 8

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Zeeuws-Vlaanderen Hollandse Kust (noord) Alpha Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse Kust (zuid) Beta Westerlee BritNed (Groot-Brittannië) Maasvlakte Beta

Nadere informatie

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen

Versterken 150kV-net Zeeuws-Vlaanderen Nut- en noodzaak project Ir. J.A. (Jorrit) Bos - Netstrateeg Inhoud Introductie en aanleiding Overzicht Zeeuws-Vlaanderen Wet- en regelgeving Aanleiding voor het project Afgevallen oplossingsrichtingen

Nadere informatie

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, In het overleg op 27 september met de leiding van de Gezondheidsraad bracht u

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Lutterade-Born-Maasbracht COBRAcable (Denemarken NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

Specifieke magneetveld zones

Specifieke magneetveld zones Specifieke magneetveld zones 150 kv schakelstation Boxtel. IJsselstein, 17 september 2010 In opdracht van TenneT B.V. Jenastraat 4 tel: +31 30 686 52 91 Mail: piet.peeters@hetnet.nl 3401 WJ IJsselstein

Nadere informatie

Wonen nabij hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen nabij hoogspanning Elektrische en magnetische velden 2 Inhoud Wat zijn elektrische enmagnetische velden? 4 Elektrische en magnetische velden 4 Frequentie 4 Elektromagnetisch spectrum 5 Verschillende

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Eemshave Meed Werken aan hoogspanning Netversterking en netuitbreiding 110 kv-net Harculo - Hengelo COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Harculo -

Nadere informatie

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w.

?Gs~- 2 A. 150kV hoogspanningsverbinding. Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace. Berekenlng magneetvelclzone. Landtrace Q10. J.w. ?Gs~- 2 A Magneetveldberekeningen Q10 Landtrace 150kV hoogspanningsverbinding Berekenlng magneetvelclzone Landtrace Q10 j Document number: Author: Revision: Date: Checked: ENSOL-RPT-2011.77 J. A. van Oosterom

Nadere informatie

BESTEMMINGPSLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek

BESTEMMINGPSLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek BESTEMMINGPSLAN Mettegeupel - Oost - Oss - 2016 Bijlage 4: Hoogspanningsonderzoek Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Magneetveldberekeningen Plangebied Mettegeupel-Oost

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden 10 veelgestelde vragen EnergieNed Elektrische en magnetische velden 10 veelgestelde vragen EnergieNed januari 2003 2 Inleiding Elektriciteit is nauwelijks meer weg te

Nadere informatie

150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan

150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan 150/380kV-hoogspanningsstation Oostzaan Berekening magneetveldcontouren In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum: 21 februari 2014 Referentie: Auteur: M.Peeters Auteur: M. Peeters datum: 21-02-2014 gecontroleerd:

Nadere informatie

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente

Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Berekening magneetveldzones nabij 150 kv-hoogspanningslijn Eindhoven Oost Maarheeze ter hoogte van Heeze (project Bulders), in de gemeente Heeze-Leende Colofon Colofon Berekening magneetveldzones nabij

Nadere informatie

Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel

Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel Specifieke Magneetveldzone 150kV-lijn Dodewaard-Tiel In opdracht van: Van Wanrooij Projectontwikkelingen BV. referentie: DB161100-R01 BF versie: 1.0 Auteur(s): B. Foppes Auteur: B.Foppes Datum: 1-05-2016

Nadere informatie

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen.

Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om het advies al dan niet op te volgen. Raadsinformatiebrief Onderwerp Problematiek hoogspanningslijn Inleiding/aanleiding De gemeente Oirschot heeft door Kema onderzoek laten uitvoeren naar de breedte van de magneetveldzone rond de hoogspanningslijn

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ee Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Haps--Venray COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Haps--Venray Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord

150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord 150kV kabelverbinding Roosendaal-Dinteloord Berekening magneetveldzones In opdracht van: TenneT-AM Datum: 4 juni 2012 Referentie: Auteur: A.A.H.J. Ross Auteur: A. Ross datum: 4-6-2012 gecontroleerd: datum:4-6-2012

Nadere informatie

Hoogspanningsnet. 8-november Peter Nieuwenhuijse

Hoogspanningsnet. 8-november Peter Nieuwenhuijse Peter Nieuwenhuijse Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen we uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen. In geval van een ontruiming van het pand: Volg de vluchtroute zoals

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg

Ondergrondse 150kV kabelverbindingen. Oosteind en omgevingtilburg Ondergrondse 150kV kabelverbindingen Oosteind en omgevingtilburg Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011

NIEUWSBRIEF. Over de keuze voor westvariant Noordring. Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering. augustus 2011 NIEUWSBRIEF augustus 2011 Over de keuze voor westvariant Noordring Stand van zaken tracé tussen Vijfhuizen en Rijpwetering Westkant van Hoofddorp Caroline van Dalen vertelt waarom ervoor gekozen is om

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING. behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9'

NOTA VAN BEANTWOORDING. behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9' NOTA VAN BEANTWOORDING behorende bij het ontwerp-projectbesluit 'Achter de Watertoren 9' 2 Inleiding In het kader van het Artikel 3.1.1 Wro hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom besloten

Nadere informatie

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van een nieuw tracé voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding is afstand houden

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Oostza Nieuwsbrief Vijfhuizen-Waarderpolder september 2016 Werken aan hoogspanning Ondergrondse kabelaanleg: hoe gaat dat in z n werk? Beverwijk Vijfhuizen Vijfhuizen-Waarderpolder Wateringen Video Nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 maart 2006 Onderwerp: Onderzoek Kema berekeningen magnetische velden onder de hoogspanningsleidingen Baanhoek- West. Samenvatting:

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en gezondheid

Hoogspanningslijnen en gezondheid Hoogspanningslijnen en gezondheid Vraag en antwoord Voor meer informatie over hoogspanningslijnen en gezondheid, zie ook de website www.ggd-bureaugmv.nl (Informatie over > Milieu en Veiligheid > Straling).

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone

Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone Hoogspanningsverbinding Oterleek - Westwoud Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone HUIDIGE SITUATIE EN SITUATIE NA AANLEG VAN EEN 250 MVA KABELCIRCUIT (150 KV) Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat zijn elektrische en magnetische velden? 4 Hoofdstuk 2 Wat doen elektrische en magnetische velden? 6 Hoofdstuk 3 Elektrische

Nadere informatie

TenneT Versterken 150 kv-net Zeeuws-Vlaanderen

TenneT Versterken 150 kv-net Zeeuws-Vlaanderen 349382 TenneT Versterken 150 kv-net Zeeuws-Vlaanderen Tracéstudie DO1 Sweco Nederland bv Definitief TenneT TSO B.V. Sweco Nederland B.V. Eindhoven, 22 december 2016 Verantwoording Titel : 349382 TenneT

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014

Nieuwsbrief. Extra uitgave Krabbendijke. Maar hoe zit het met de gezondheid? Op elke vraag een antwoord. juni 2014 Nieuwsbrief Extra uitgave Krabbendijke 2 3 6 In januari van dit jaar hebben we u tijdens een informatieavond geïnformeerd over de tracéwijziging bij Krabbendijke. Tijdens deze avond hebben diverse mensen

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw,

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen

Nadere informatie

MAGNEETVELD BEREKENING 150 kv opstijgpunt 94a. TenneT T.S.O. B.V. Document nr.: V2.0 Datum:

MAGNEETVELD BEREKENING 150 kv opstijgpunt 94a. TenneT T.S.O. B.V. Document nr.: V2.0 Datum: MAGNEETVELD BEREKENING 150 kv opstijgpunt 94a TenneT T.S.O. B.V. Document nr.: 15-1641 V2.0 Datum: 2015-09-10 Rapport titel Klant: Contactpersoon Datum: Project nr.: Unit: Document nr.: - Energy 150 kv

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Aanleiding en planning

Aanleiding en planning Aanleiding en planning AkzoNobel wint sinds 1933 zout in het huidige gebied Winbare reserves in het huidige gebied beginnen na 80 jaar zoutwinning uitgeput te raken Nieuw boorterrein in Haaksbergen om

Nadere informatie

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis

150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis 150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Ligging plangebied 5 1.3 Planologisch-juridische regeling 6 1.4 De bij het bestemmingsplan

Nadere informatie

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland. Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten (Versie 22 maart 2010) Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat willen we graag zo houden.

Nadere informatie

Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Magneetveld bij het hoogspanningsnet Magneetveld bij het hoogspanningsnet Advies over reikwijdte en detailniveau van een milieueffectrapport 10 juli 2017 / projectnummer: 3220 1. Aanleiding en verantwoording Nederland werkt aan de transitie

Nadere informatie

Voorwaarden werkzaamheden nabij warmtenet

Voorwaarden werkzaamheden nabij warmtenet Voorwaarden werkzaamheden nabij warmtenet Klik hier als u tekst wilt invoeren. Universiteit Utrecht Directie Vastgoed & Campus, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht (Postbus 80125, 3508 TC Utrecht) Datum

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Haarlemmermeer Analyse magneetveldzone

Hoogspanningsstation Haarlemmermeer Analyse magneetveldzone Hoogspanningsstation Analyse magneetveldzone Opdrachtgever : TenneT Uitgevoerd door : Liandon Auteur : Frank van Minnen Gecontroleerd door : Teunis Brand Datum : 21 maart 2014 Documentnummer : RTO0222FM21032014

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Studie kabelsysteem 150 kv, 300MVA t.b.v. Tracé over land

Studie kabelsysteem 150 kv, 300MVA t.b.v. Tracé over land Studie kabelsysteem 150 kv, 300MVA t.b.v. Tracé over land Studie m.b.t. een 150 kv, 300 MVA kabelsysteem over land t.b.v. project Tracé Geervliet 2 - Middelharnis. (Signature client) (Signature project

Nadere informatie

380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen

380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen 380/150kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen Berekening 0,4 µt magneetveldcontour In opdracht van: TenneT TSO B.V. Datum:22 Augustus 2012 Referentie: Rev1 Auteur: M.Peeters Auteur: M.Peeters datum: 22-08-2012

Nadere informatie

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport ȟȟ ȟ Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad 380 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzone van de 150kV-hoogspanningslijn Uden Aarle-Rixtel ter hoogte van Uden

Specifieke magneetveldzone van de 150kV-hoogspanningslijn Uden Aarle-Rixtel ter hoogte van Uden Specifieke magneetveldzone van de 150kV-hoogspanningslijn Uden Aarle-Rixtel ter hoogte van Uden In opdracht van: Gemeente Uden Datum: Referentie: Auteur: A.Keizer Auteur: datum: gecontroleerd: datum: PETERSBURG

Nadere informatie

Adviesmemo archeologie zonnepark Grondbank Zuidplas

Adviesmemo archeologie zonnepark Grondbank Zuidplas ONDERWERP Advies memo archeologie aanleg zonnepark locatie Grondbank Zuidplas DATUM 10-8-2016 PROJECTNUMMER C05058.000205.0120 ONZE REFERENTIE VAN Ineke de Jongh AAN gemeente Zuidplas KOPIE AAN Frank Gierman

Nadere informatie

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen

Uitgangspunten aanleg hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Hoogspanningslijnen Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Eerst wordt nauwkeurig onderzocht welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie

Hoogspanningslijnen en kinderleukemie Hoogspanningslijnen en kinderleukemie Dit kennisbericht gaat over de mogelijkheid dat langdurig wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen de kans op leukemie bij kinderen verhoogt. Het bevat

Nadere informatie

Zuid-West 380 kv West

Zuid-West 380 kv West Zuid-West 380 kv West Van planvorming tot definitieve inpassing Het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380

Nadere informatie

Elektrische beïnvloedingen kruisende 150 kv hoogspanningsverbinding op spoorlijn Amsterdam - Woerden

Elektrische beïnvloedingen kruisende 150 kv hoogspanningsverbinding op spoorlijn Amsterdam - Woerden 1 1 INLEIDING In het geval van een hoogspanningsverbinding in de (directe nabijheid) van een spoorlijn moet rekening worden gehouden met de elektrische beïnvloeding van de hoogspanningsverbinding op de

Nadere informatie

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen

Hoogspanningslijnen. Antwoord op de meest gestelde vragen Hoogspanningslijnen Antwoord op de meest gestelde vragen 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoogspanningslijnen Antwoorden op de meest gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 3 2.

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Tecno Postbus 50,6920 AB Duiven Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Bezoekadres Dijkgraaf 4 Duiven Postadres Postbus 50 6920 AB Duiven Telefoon 0268447400

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid

Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Vragen en antwoorden over elektromagnetische velden en gezondheid Elektromagnetische velden en gezondheid 1. Hoe zit het met de elektromagnetische velden zoals die uitgestraald worden door zenders voor

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING *U16.06324* *U16.06324* ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzone nabij hoogspanningslijnen in de gemeente Ermelo

Specifieke magneetveldzone nabij hoogspanningslijnen in de gemeente Ermelo 40560172-TDC 06-55401A Specifieke magneetveldzone nabij hoogspanningslijnen in de gemeente Ermelo Arnhem, 12 januari 2006 Samenstellers: M.A.M. Beerlage C.S. Engelbrecht C.S. Stuurman KEMA T&D Consulting

Nadere informatie

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau)

Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Gezondheid en elektromagnetische velden (Bron nationaal antennebureau) Onderzoek Effecten Blootstellinglimieten Wonen en werken Weigeren van een bouwvergunning Iedereen wordt op vrijwel elk moment van

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

TenneT Nieuwsbrief. Hoogspanningsverbinding 150 kv in Tanthof verdwijnt onder de grond. over de 150 kv hoogspanningsverbinding Kruithuisweg

TenneT Nieuwsbrief. Hoogspanningsverbinding 150 kv in Tanthof verdwijnt onder de grond. over de 150 kv hoogspanningsverbinding Kruithuisweg TenneT Nieuwsbrief over de 150 kv hoogspanningsverbinding Kruithuisweg Hoogspanningsverbinding 150 kv in Tanthof verdwijnt onder de grond In de wijk Tanthof staat een hoogspanningsverbinding 150 kv voor

Nadere informatie

150 kv kabelverbinding Vijfhuizen - Waarderpolder, circuit zwart. Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone

150 kv kabelverbinding Vijfhuizen - Waarderpolder, circuit zwart. Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone 150 kv kabelverbinding Vijfhuizen - Waarderpolder, circuit zwart Jaargemiddelde 0,4 microtesla magneetveldzone Opdrachtgever : TenneT Uitgevoerd door : Liandon Auteur : Frank van Minnen Gecontroleerd door

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING W

OMGEVINGSVERGUNNING W *U16.06324* *U16.06324* OMGEVINGSVERGUNNING W-2016-0124 Beschikking op de aanvraag van Tennet TSO B.V. Gevestigd Postbus 718 6800 AS ARNHEM Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart 2016 een

Nadere informatie

Onderwerp: vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) netuitbreiding Kop van Noord-Holland

Onderwerp: vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) netuitbreiding Kop van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 maart 2016 Onderwerp: vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) netuitbreiding Kop van Noord-Holland Kenmerk: 775095 Bijlage: - Definitief

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13

Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst. Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Bovengrondse lijn Nijmegen-Elst Specifieke magneetveldzone ter hoogte van mast 12-13 Opdrachtgever: TenneT Uitgevoerd door: Liandon Auteur: H. Rijken Gecontroleerd door: T. Brand Datum: 26 oktober 2012

Nadere informatie

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 DEEL I: VERRUIMING PROFIELEN

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL

Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL AUTEUR TenneT TSO B.V. PAGINA 1 van 9 Uitkomsten onderzoek ondergronds Noord-West 380 kv EOS-VVL Voorliggende document heeft de status definitief. PAGINA 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage Richtlijnen t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van distributieleidingen (DN) en aansluitleidingen (AN)

Bijlage Richtlijnen t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van distributieleidingen (DN) en aansluitleidingen (AN) 1 van 5 Bijlage Richtlijnen t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van distributieleidingen (DN) Alle contacten met betrekking tot het beheer van distributieleidingen (DN) worden verzorgd

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden Inhoud Inleiding 3 1 Wat zijn elektrische en magnetische velden? 4 2 Wat doen elektrische en magnetische velden? 6 3 Elektrische en magnetische velden en gezondheid 10

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Uw veiligheid. en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding

Uw veiligheid. en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding 2 Inhoud Veiligheid 4 Gevaarlijke acitiviteiten 8 Procedure 10 Veiligheidsaanbevelingen 12 Bouwen 12 Openbare ruimte

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, xx 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, xx 2017 Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, xx 2017 Onderwerp: Tweede herstelbesluit Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, verbindingen Middenmeer-Anna Paulowna en de Weel-Oterleek

Nadere informatie

Stevin-project: kabeltracé 380 kv. Infomoment landbouwers

Stevin-project: kabeltracé 380 kv. Infomoment landbouwers Stevin-project: kabeltracé 380 kv Infomoment landbouwers Even voorstellen Elia Arianne Mertens: projectleider Stevin Sofie Huys: projectleider kabelgedeelte Stevin Jeroen Mentens: verantwoordelijke vergunningen

Nadere informatie

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland Algemene VELIN-voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten (Versie juli 2014) Vele duizenden kilometers leidingen en kabels liggen veilig in de Nederlandse bodem en dat willen we graag zo houden.

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk 2 Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk De Handreiking Ontgravingen in een

Nadere informatie

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen. MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen. MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015 Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015 PROGRAMMA 20.00 uur Opening 20.10 uur Presentatie 21.15 uur Vragen 22.00 uur Afsluiting 2 Inhoud Introductie:

Nadere informatie

Leidingaanleg in uw omgeving Een gastransportleiding tussen het Verdronken land van Saeftinghe en de Groot Cambrondijk

Leidingaanleg in uw omgeving Een gastransportleiding tussen het Verdronken land van Saeftinghe en de Groot Cambrondijk Leidingaanleg in uw omgeving Een gastransportleiding tussen het Verdronken land van Saeftinghe en de Groot Cambrondijk 2 gasunie.nl Fitter Turgut Taskiran Het gaat niet altijd gemakkelijk, maar het past

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Uw veiligheid. en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding

Uw veiligheid. en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Inhoud Veiligheid 4 Gevaarlijke acitiviteiten 7 Veiligheidsaanbevelingen Bouwwerken (Mechanische) Werktuigen Bereikbaarheid

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

TECHNISCHE ONDERBOUWING UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEROEP MUL EN MARCELIS

TECHNISCHE ONDERBOUWING UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEROEP MUL EN MARCELIS TECHNISCHE ONDERBOUWING UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEROEP MUL EN MARCELIS PROVINCIE NOORD-HOLLAND 18 MEI 2017 Beeker Consultancy Algemene Informatie Opdrachtgever: PROVINCIE NOORD-HOLLAND DHR. H. VAN ENGELENBURG

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Doel bijeenkomst 11 april 2013

Doel bijeenkomst 11 april 2013 Doel bijeenkomst 11 april 2013 Informatie over de aanleg van transportleidingen voor stadsverwarming vanaf ARN naar het Waalfront en de Waalsprong Uitvoeringsperiode oktober 2013 september 2014 Overlast

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding Inhoud Waarom zijn nieuwe hoogspanningsverbindingen nodig? 4 Hoe komt een tracékeuze

Nadere informatie

Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011

Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011 Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011 Specifieke magneetveldzones hoogspanningslijnen Eindhoven Berekeningen 2011 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

GGD Gelre IJssel. Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf

GGD Gelre IJssel. Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf = = GGD Gelre IJssel Onderwerp Adviesvraag hoogspanningslijn Zutphen Uw kenmerk - 1/5 Behandeld door R.M. van der Graaf info-emv@kennisplatform.nl Geachte heer Van de Weerdt, Het Kennisplatf rm heeft van

Nadere informatie