Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Symbus B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar opdrachtgevers. Aan de hand van onderstaand schema kunt u snel de voor u toepasselijke voorwaarden vinden: Hoofdstuk 1 : Werving & Selectie direct bij u in dienst Hoofdstuk 2 : Detachering / Overname na een afgesproken periode Hoofdstuk 3 : Outplacement- en re-integratietrajecten Hoofdstuk 4 : HR advies en Interim-opdrachten Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. in Arnhem onder nummer Symbus is de handelsnaam van Symbus B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

2 Hoofdstuk 1 Werving & Selectie direct bij u in dienst Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus: Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Symbus voorziet van arbeidskrachten. c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus en opdrachtgever, op grond waarvan Symbus werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten aan opdrachtgever. d. Kandidaat: degene die door bemiddeling van Symbus in dienst treedt bij opdrachtgever. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Opdrachten, wijzigingen en verlengingen daarvan komen tot stand op het moment waarop Symbus B.V. deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging. Artikel 5. Vrijheid in selectie 1. Symbus is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Symbus geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

3 2 Symbus is in generlei vorm aansprakelijk voor het inzetten van arbeidskrachten, welke niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat er sprake is van grove schuld van Symbus bij de selectie. Elke klacht ter zake dient door de opdrachtgever schriftelijk bij Symbus, binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende arbeidskracht, kenbaar te worden gemaakt. Artikel 6. Honorarium 1. Bij een succesvolle vervulling van de Werving & Selectieopdracht wordt door Symbus aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht op basis van de inschaling bij opdrachtgever, excl. emolumenten te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantietoeslag, een dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, onkostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen en employee benefits. 2. De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Symbus verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijk afspraken tussen Symbus en opdrachtgever zijn gemaakt. 3. De opdrachtgever is gehouden om binnen 14(veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Symbus de gegevens te verstrekken betreffende het bruto maandsalaris en de startdatum van de door Symbus geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Symbus gerechtigd de hoogte van het bruto maandsalaris en de startdatum te schatten en conform schatting te factureren. Artikel 7. Duur en beëindiging van de opdracht 1. De werkzaamheden van Symbus starten nadat een door opdrachtgever verstrekte opdracht is ontvangen hetzij schriftelijk of mondeling. 2. De opdracht verplicht Symbus tot een inspanning tot het werven en het selecteren van kandidaten die voldoen aan het door de opdrachtgever opgegeven profiel. Het profiel wordt geacht onderdeel uit te maken van de opdracht. 3. De opdracht geldt voor onbepaalde tijd, tenzij een einddatum in de opdracht is opgenomen. 4. Symbus behoudt zich het recht voor een opdracht op te zeggen, zonder dat Symbus aansprakelijk is voor de eventueel door de opdrachtgever geleden schade, indien zij de overtuiging heeft dat kandidaten die voldoen aan het profiel niet binnen redelijke termijn te vinden zijn. Artikel 8. Garantieregeling Werving en Selectie - direct bij u in dienst 1. Indien een door Symbus bemiddelde kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Symbus, mits opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Symbus heeft voldaan, eenmalig naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart. 2. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Symbus binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

4 stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 3. Indien Symbus binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Symbus 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al dan niet via derden) heeft ingevuld. Symbus zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna. 4. Indien een door Symbus in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien Symbus 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf ( al of niet via derden) heeft ingevuld, is Symbus van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten. Artikel 9. Aansprakelijkheid 1. Symbus draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door Symbus uitgezette arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever vrijwaart Symbus voor eventuele aanspraken van derden, welke schaden en/of verliezen hebben geleden, die een door Symbus uitgezette arbeidskracht mocht hebben veroorzaakt bij en/of tijdens het verrichten van diens werkzaamheden. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun WA-verzekering in vorenbedoelde zin uit te breiden. Zij dragen immers rechtens ook ten opzichte van onder hun toezicht werkzame arbeidskrachten de aansprakelijkheid van een werkgever, één en ander conform artikel 6:170 nieuw burgerlijk wetboek. 2. Evenmin is Symbus aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door haar ingezette arbeidskrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van de opdrachtgever of jegens welke andere derden dan ook. 3. In generlei vorm kan de opdrachtgever de betaling van facturen van Symbus afhankelijk stellen van herstel van de fouten en/of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel. Artikel 10. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, danwel aan een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. Het honorarium wordt aan de opdrachtgever gefactureerd 14 (veertien) dagen vóór de datum van indiensttreding van en/of de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door de door Symbus geselecteerde kandidaat. 3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 4. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

5 een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 5. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. 6. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 11. Rechtskeuze en geschillen 1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Symbus worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 2. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

6 Hoofdstuk 2 Detachering / Overname na een afgesproken periode Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden danwel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus: Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Symbus B.V. voorziet van arbeidskrachten zoals bedoeld onder c., of via arbeidsbemiddeling wordt voorzien zoals bedoeld onder d., of via detachering wordt voorzien zoals bedoeld onder e. c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus B.V. en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele arbeidskracht t.b.v. de desbetreffende opdrachtgever door tussenkomst van Symbus B.V. werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten. d. Arbeidsbemiddeling: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende of een zelfstandige interim inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken naar (arbeidskrachten) onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij tot standkoming van een (tijdelijke) overeenkomst dan wel een (tijdelijke) rechtstreekse aanstelling wordt beoogd. e. Detachering: indien een medewerker die een (arbeids)overeenkomst heeft met Symbus B.V. voor (on)bepaalde tijd bij een opdrachtgever elders te werk wordt gesteld. Dit kan voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of voor de duur van een project zijn. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

7 Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Opdrachten, wijzigingen en verlengingen daarvan komen tot stand op het moment waarop Symbus deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging. Artikel 5. Duur en beëindiging van de opdracht 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. 3. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De opzegging dient tegen het einde van de maand te geschieden door middel van een aangetekende brief. Hierna geldt een minimale opzegtermijn van een kalendermaand. 4. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd. 5. Symbus behoudt zich het recht voor een medewerker op een opdracht te vervangen. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende medewerker dan eindigt de opdracht van rechtswege zonder dat Symbus aansprakelijk is voor eventueel door opdrachtgever geleden schade. 6. Opdrachten tussen Symbus en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat opzegging is vereist indien; a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, b. Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, c. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van opdrachtgever, d. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Artikel 6. Uitvoering van de opdracht 1. Symbus staat voor een uitvoering van de opdracht volgens de in de opdrachtbevestiging vastgelegde afspraken en procedures. 2. Tijdens de uitvoering van diensten in het kader van de opdracht rapporteert de gedetacheerde medewerker aan een contactpersoon die door de opdrachtgever is aangesteld. 3. De selectie van de medewerker die werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht vindt plaats in nauw overleg tussen Symbus en opdrachtgever. Symbus behoudt zich het recht voor een reeds voorgedragen kandidaat terug te trekken of te vervangen door een andere kandidaat. 4. Opdrachtgever is gehouden zich binnen 4 weken na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de medewerker aan de verwachtingen voldoet. Indien de medewerker aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht heeft opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van desbetreffende medewerker met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits opdrachtgever Symbus hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de betreffende medewerker niet eerder werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht. 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de medewerker andere werkzaamheden te laten verrichten dan bij de opdracht overeengekomen zonder schriftelijke toestemming van Symbus. Doorlening van de medewerker is eveneens niet toegestaan. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

8 6. Opdrachtgever staat er voor in dat (gedetacheerde-) medewerkers werkzaam zijn onder omstandigheden die voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet en andere relevante wet- en regelgeving. Artikel 7. Beloning 1. Het tarief wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. 2. Opdrachtgever is het tarief verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur of projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de medewerker niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de medewerker. 3. In geval van verhoging van de loonkosten van de medewerker als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of andere verbindend voorschrift en/of als gevolg van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is Symbus gerechtigd het tarief dienovereenkomstig aan te passen. 4. Een mogelijk aanpassing van het tarief wordt door Symbus zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt. Artikel 8. Wijze van factureren. 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels op basis van het aantal contracturen zoals vermeld in de opdrachtovereenkomst. 2. Alle bedragen die Symbus aan de gedetacheerde medewerker verschuldigd is wegens door de medewerker genoten vakantie, buitengewoon verlof, ATV, kort verzuim en verlof tijdens feestdagen, zullen volledig tegen het tarief per contractuur (inclusief evt. toeslagen) aan opdrachtgever worden doorbelast. Bedragen, die Symbus aan medewerker verschuldigd is in verband met ziekte worden niet doorbelast. Artikel 9. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 3. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 4. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

9 5. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 10. Intellectueel eigendom 1. Symbus zal de kandidaat op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om - voorzover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Symbus in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de kandidaat of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Symbus. 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de kandidaat aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1. bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Symbus over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Symbus. 3. Symbus is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de kandidaat verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom. Artikel 11. Overname 1. Zonder schriftelijke toestemming van Symbus is het de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door Symbus ingezette kandidaat over te nemen (d.w.z. buiten Symbus om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten), voordat die kandidaat in het kader van die opdracht via Symbus 1000 (duizend) uren bij de opdrachtgever heeft gewerkt en die uren zijn gefactureerd. Na deze periode is overname kosteloos. 2. De opdrachtgever die overgaat tot overname binnen de in het vorige lid bedoelde periode, is aan Symbus een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het laatst geldende tarief, vermenigvuldigd met het aantal uren dat volgt uit navolgende berekening: 1000 minus het aantal door de kandidaat voor Symbus bij de opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren. Deze verplichting tot schadevergoeding blijft bestaan totdat 12 maanden (twaalf) maanden zijn verstreken sinds het laatste voor Symbus bij opdrachtgever gewerkte en gefactureerde uur. 3. Voorts is het een opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Symbus, met een medewerker die in de laatste 12 (twaalf) maanden door Symbus in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever is voorgesteld, een arbeidsverhouding aan te gaan, d.w.z. buiten Symbus om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. 4. De opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan Symbus een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde, dan wel het laatst geldende of het gebruikelijke tarief, vermenigvuldigd met 1000 (duizend) uur. Tenzij de opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt deze bepaling ook indien de door Symbus geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

10 Artikel 12. Aansprakelijkheid 1. De opdrachtgever zal Symbus vrijwaren tegen alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voorzover de opdrachtgever en/of Symbus daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7;658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 2. De opdrachtgever die enige verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Symbus van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Symbus zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Symbus eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. 3. De opdrachtgever vrijwaart Symbus voor elke aansprakelijkheid van Symbus als werkgever van de kandidaat terzake van de in dit artikel bedoelde schade, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Symbus verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 13. Arbeidsomstandigheden 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en Symbus verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de kandidaat en aan Symbus tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifieke voor de functie en werkplek van de kandidaat relevante risico s en aandachtspunten. 3. Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt gemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Symbus zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportages. Artikel 14. Slotbepaling 1. Indien enige bepaling uit de onderhavige Algemene Voorwaarden of de toepassing daarvan nietig is c.q. nietig zal blijken te zijn, zal die bepaling zoveel mogelijk als toelaatbaar is worden nageleefd en zullen de overige bepalingen onaangetast en geheel van toepassing blijven. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

11 2. Alle overeenkomsten tussen Symbus en de opdrachtgever zijn uitsluitend aan het Nederlands recht onderhavig. 3. Bij aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever wordt er vanuit gegaan, dat deze over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen beschikt en dat deze alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt. 4. De door Symbus uitgezette gedetacheerde medewerkers zullen nimmer verplicht zijn of kunnen worden tot het aanvaarden van opdrachten die in strijd met de wet zijn. 5. Eventuele geschillen tussen Symbus en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Symbus is gevestigd. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

12 Hoofdstuk 3 Outplacement- en re-integratietrajecten Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus : Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Symbus een opdracht verleent voor het uitvoeren van een re-integratie, loopbaanbegeleiding- of outplacementtraject. c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus en opdrachtgever, op grond waarvan Symbus werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten aan opdrachtgever. d. Kandidaat: degene die deelneemt aan het begeleidingstraject van Symbus. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Opdrachten, wijzigingen en verlengingen daarvan komen tot stand op het moment waarop Symbus B.V. deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn 1. Symbus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Symbus zal te allen tijde, en onder alle omstandigheden, slechts een inspanningsverplichting rusten. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft Symbus het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

13 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Symbus redelijkerwijze nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Symbus worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet (tijdig) aan Symbus zijn verstrekt, heeft Symbus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Symbus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Symbus is uitgegaan van, door de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze, onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Symbus de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren. Artikel 6. Contractduur 1. Overeenkomsten worden gesloten voor de in de contracten overeengekomen periode. 2. Beide partijen hebben, binnen de kaders van art het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd. 3. Symbus zal van dit recht uitsluitend gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. 4. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet. Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen. 2. Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Symbus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Symbus de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Symbus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent. Door Symbus worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 4. Bij het voortijdig afbreken van een traject door de cliënt worden de kosten van de lopende module in rekening gebracht. 5. Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt Symbus zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

14 Artikel 8. Geheimhouding 1. Symbus is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen van wier diensten Symbus gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiertoe in een concreet geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is. 3. Indien de opdrachtgever en de cliënt verschillende personen zijn, wordt het schriftelijk verslag aan de opdrachtgever toegezonden, tenzij cliënt daartegen bezwaar heeft. Artikel 9. Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden, behoudt Symbus zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle, door Symbus verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Symbus, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Symbus voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien opdrachtgever de resultaten van Symbus ter beschikking stelt aan derden. Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst De vorderingen van Symbus op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Symbus ter kennis gekomen omstandigheden, Symbus goede grond geeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 2. Indien Symbus aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Symbus bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander laat onverminderd het recht van Symbus om schadevergoeding te vorderen. Artikel 11. Gebreken/Klachten 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of cliënt binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Symbus. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Symbus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of cliënt zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Symbus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

15 Artikel 12. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 3. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 4. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. Symbus aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan opdrachtgever te kennen is gegeven. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Symbus aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag zoals genoemd in lid 2, dan wel tot het verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten. 2. De aansprakelijkheid van Symbus is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 3. De, in deze voorwaarden opgenomen, beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Symbus, en/of haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, met dien verstande dat Symbus nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor indirecte schade, van welke aard ook en door wie geleden, daaronder ook begrepen bedrijfsschade. Artikel 14. Rechtskeuze en geschillen 1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Symbus worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

16 uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 2. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

17 Hoofdstuk 4 HR advies en Interim-opdrachten Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus : Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: de contractpartner van Symbus c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus en opdrachtgever, op grond waarvan Symbus. advies en/of interim diensten aan opdrachtgever levert. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal ons schriftelijk worden bevestigd. Artikel 5. Uitvoering opdrachten Symbus zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Symbus zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal zij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Symbus zal zich inspannen de diensten binnen de afgesproken planning te leveren. Het halen van de planning kan behalve door de inspanning van Symbus worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Symbus verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Symbus kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd voor de te leveren diensten nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Symbus verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de diensten door Symbus naar Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

18 beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Symbus derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Symbus verstrekte studies en verstrekte adviezen. Symbus heeft een inspanningsverplichting. Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Symbus ter beschikking gestelde gegevens. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Symbus nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moet Symbus kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na afstemming met Symbus. Wanneer Symbus daarom verzoekt, zal haar gedurende de looptijd van de opdracht een eigen werkplek met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld. Artikel 7. Vertrouwelijkheid Symbus is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Voorafgaande aan de opdracht zal Symbus hiervoor een geheimhoudingsovereenkomst opstellen, welke beide partijen voor akkoord ondertekenen. Symbus zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Artikel 8. Aanpassing opdrachten Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zonodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Symbus en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 12 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de 1 e opdracht en daarmee een geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door Symbus schriftelijk is geaccepteerd. Artikel 9. Tarieven en kosten In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten (waaronder de normale secretariaats-, reis- en verblijfkosten) inbegrepen, uitgezonderd de kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van notities, rapporten, e.d.: deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Bij schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. De kosten van derden die Symbus ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Artikel 10. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, danwel aan Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

19 een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. Onze werkzaamheden worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, zendt Symbus eenmaal per maand een factuur. 3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 4. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 5. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. 6. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 11. Voortijdige beëindiging van de opdracht De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien een van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Hiertoe zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch Symbus kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Artikel 12. Aansprakelijkheid Symbus is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van haar adviseur(s). De aansprakelijkheid van Symbus is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Symbus is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden, hiervoor dient de opdrachtgever Symbus te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Symbus zijn geheel voor risico van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

20 Artikel 13. Eigendom Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust bij Symbus. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft. Artikel 14. Rechtskeuze en geschillen 3. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Symbus worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 4. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie