Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Symbus B.V."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar opdrachtgevers. Aan de hand van onderstaand schema kunt u snel de voor u toepasselijke voorwaarden vinden: Hoofdstuk 1 : Werving & Selectie direct bij u in dienst Hoofdstuk 2 : Detachering / Overname na een afgesproken periode Hoofdstuk 3 : Outplacement- en re-integratietrajecten Hoofdstuk 4 : HR advies en Interim-opdrachten Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. in Arnhem onder nummer Symbus is de handelsnaam van Symbus B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

2 Hoofdstuk 1 Werving & Selectie direct bij u in dienst Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus: Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Symbus voorziet van arbeidskrachten. c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus en opdrachtgever, op grond waarvan Symbus werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten aan opdrachtgever. d. Kandidaat: degene die door bemiddeling van Symbus in dienst treedt bij opdrachtgever. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Opdrachten, wijzigingen en verlengingen daarvan komen tot stand op het moment waarop Symbus B.V. deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging. Artikel 5. Vrijheid in selectie 1. Symbus is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Symbus geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

3 2 Symbus is in generlei vorm aansprakelijk voor het inzetten van arbeidskrachten, welke niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat er sprake is van grove schuld van Symbus bij de selectie. Elke klacht ter zake dient door de opdrachtgever schriftelijk bij Symbus, binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende arbeidskracht, kenbaar te worden gemaakt. Artikel 6. Honorarium 1. Bij een succesvolle vervulling van de Werving & Selectieopdracht wordt door Symbus aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht op basis van de inschaling bij opdrachtgever, excl. emolumenten te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantietoeslag, een dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, onkostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen en employee benefits. 2. De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Symbus verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijk afspraken tussen Symbus en opdrachtgever zijn gemaakt. 3. De opdrachtgever is gehouden om binnen 14(veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Symbus de gegevens te verstrekken betreffende het bruto maandsalaris en de startdatum van de door Symbus geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Symbus gerechtigd de hoogte van het bruto maandsalaris en de startdatum te schatten en conform schatting te factureren. Artikel 7. Duur en beëindiging van de opdracht 1. De werkzaamheden van Symbus starten nadat een door opdrachtgever verstrekte opdracht is ontvangen hetzij schriftelijk of mondeling. 2. De opdracht verplicht Symbus tot een inspanning tot het werven en het selecteren van kandidaten die voldoen aan het door de opdrachtgever opgegeven profiel. Het profiel wordt geacht onderdeel uit te maken van de opdracht. 3. De opdracht geldt voor onbepaalde tijd, tenzij een einddatum in de opdracht is opgenomen. 4. Symbus behoudt zich het recht voor een opdracht op te zeggen, zonder dat Symbus aansprakelijk is voor de eventueel door de opdrachtgever geleden schade, indien zij de overtuiging heeft dat kandidaten die voldoen aan het profiel niet binnen redelijke termijn te vinden zijn. Artikel 8. Garantieregeling Werving en Selectie - direct bij u in dienst 1. Indien een door Symbus bemiddelde kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Symbus, mits opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Symbus heeft voldaan, eenmalig naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart. 2. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Symbus binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

4 stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 3. Indien Symbus binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Symbus 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al dan niet via derden) heeft ingevuld. Symbus zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna. 4. Indien een door Symbus in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien Symbus 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf ( al of niet via derden) heeft ingevuld, is Symbus van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten. Artikel 9. Aansprakelijkheid 1. Symbus draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door Symbus uitgezette arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever vrijwaart Symbus voor eventuele aanspraken van derden, welke schaden en/of verliezen hebben geleden, die een door Symbus uitgezette arbeidskracht mocht hebben veroorzaakt bij en/of tijdens het verrichten van diens werkzaamheden. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun WA-verzekering in vorenbedoelde zin uit te breiden. Zij dragen immers rechtens ook ten opzichte van onder hun toezicht werkzame arbeidskrachten de aansprakelijkheid van een werkgever, één en ander conform artikel 6:170 nieuw burgerlijk wetboek. 2. Evenmin is Symbus aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door haar ingezette arbeidskrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van de opdrachtgever of jegens welke andere derden dan ook. 3. In generlei vorm kan de opdrachtgever de betaling van facturen van Symbus afhankelijk stellen van herstel van de fouten en/of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel. Artikel 10. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, danwel aan een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. Het honorarium wordt aan de opdrachtgever gefactureerd 14 (veertien) dagen vóór de datum van indiensttreding van en/of de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door de door Symbus geselecteerde kandidaat. 3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 4. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

5 een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 5. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. 6. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 11. Rechtskeuze en geschillen 1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Symbus worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 2. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

6 Hoofdstuk 2 Detachering / Overname na een afgesproken periode Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden danwel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus: Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Symbus B.V. voorziet van arbeidskrachten zoals bedoeld onder c., of via arbeidsbemiddeling wordt voorzien zoals bedoeld onder d., of via detachering wordt voorzien zoals bedoeld onder e. c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus B.V. en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele arbeidskracht t.b.v. de desbetreffende opdrachtgever door tussenkomst van Symbus B.V. werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten. d. Arbeidsbemiddeling: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende of een zelfstandige interim inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken naar (arbeidskrachten) onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij tot standkoming van een (tijdelijke) overeenkomst dan wel een (tijdelijke) rechtstreekse aanstelling wordt beoogd. e. Detachering: indien een medewerker die een (arbeids)overeenkomst heeft met Symbus B.V. voor (on)bepaalde tijd bij een opdrachtgever elders te werk wordt gesteld. Dit kan voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of voor de duur van een project zijn. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

7 Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Opdrachten, wijzigingen en verlengingen daarvan komen tot stand op het moment waarop Symbus deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging. Artikel 5. Duur en beëindiging van de opdracht 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. 3. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De opzegging dient tegen het einde van de maand te geschieden door middel van een aangetekende brief. Hierna geldt een minimale opzegtermijn van een kalendermaand. 4. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd. 5. Symbus behoudt zich het recht voor een medewerker op een opdracht te vervangen. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende medewerker dan eindigt de opdracht van rechtswege zonder dat Symbus aansprakelijk is voor eventueel door opdrachtgever geleden schade. 6. Opdrachten tussen Symbus en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat opzegging is vereist indien; a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, b. Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, c. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van opdrachtgever, d. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Artikel 6. Uitvoering van de opdracht 1. Symbus staat voor een uitvoering van de opdracht volgens de in de opdrachtbevestiging vastgelegde afspraken en procedures. 2. Tijdens de uitvoering van diensten in het kader van de opdracht rapporteert de gedetacheerde medewerker aan een contactpersoon die door de opdrachtgever is aangesteld. 3. De selectie van de medewerker die werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht vindt plaats in nauw overleg tussen Symbus en opdrachtgever. Symbus behoudt zich het recht voor een reeds voorgedragen kandidaat terug te trekken of te vervangen door een andere kandidaat. 4. Opdrachtgever is gehouden zich binnen 4 weken na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de medewerker aan de verwachtingen voldoet. Indien de medewerker aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht heeft opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van desbetreffende medewerker met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits opdrachtgever Symbus hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de betreffende medewerker niet eerder werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht. 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de medewerker andere werkzaamheden te laten verrichten dan bij de opdracht overeengekomen zonder schriftelijke toestemming van Symbus. Doorlening van de medewerker is eveneens niet toegestaan. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

8 6. Opdrachtgever staat er voor in dat (gedetacheerde-) medewerkers werkzaam zijn onder omstandigheden die voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet en andere relevante wet- en regelgeving. Artikel 7. Beloning 1. Het tarief wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging. 2. Opdrachtgever is het tarief verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur of projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de medewerker niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de medewerker. 3. In geval van verhoging van de loonkosten van de medewerker als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of andere verbindend voorschrift en/of als gevolg van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is Symbus gerechtigd het tarief dienovereenkomstig aan te passen. 4. Een mogelijk aanpassing van het tarief wordt door Symbus zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt. Artikel 8. Wijze van factureren. 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels op basis van het aantal contracturen zoals vermeld in de opdrachtovereenkomst. 2. Alle bedragen die Symbus aan de gedetacheerde medewerker verschuldigd is wegens door de medewerker genoten vakantie, buitengewoon verlof, ATV, kort verzuim en verlof tijdens feestdagen, zullen volledig tegen het tarief per contractuur (inclusief evt. toeslagen) aan opdrachtgever worden doorbelast. Bedragen, die Symbus aan medewerker verschuldigd is in verband met ziekte worden niet doorbelast. Artikel 9. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 3. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 4. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

9 5. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 10. Intellectueel eigendom 1. Symbus zal de kandidaat op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om - voorzover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Symbus in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de kandidaat of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Symbus. 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de kandidaat aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1. bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Symbus over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Symbus. 3. Symbus is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de kandidaat verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom. Artikel 11. Overname 1. Zonder schriftelijke toestemming van Symbus is het de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door Symbus ingezette kandidaat over te nemen (d.w.z. buiten Symbus om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten), voordat die kandidaat in het kader van die opdracht via Symbus 1000 (duizend) uren bij de opdrachtgever heeft gewerkt en die uren zijn gefactureerd. Na deze periode is overname kosteloos. 2. De opdrachtgever die overgaat tot overname binnen de in het vorige lid bedoelde periode, is aan Symbus een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het laatst geldende tarief, vermenigvuldigd met het aantal uren dat volgt uit navolgende berekening: 1000 minus het aantal door de kandidaat voor Symbus bij de opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren. Deze verplichting tot schadevergoeding blijft bestaan totdat 12 maanden (twaalf) maanden zijn verstreken sinds het laatste voor Symbus bij opdrachtgever gewerkte en gefactureerde uur. 3. Voorts is het een opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Symbus, met een medewerker die in de laatste 12 (twaalf) maanden door Symbus in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever is voorgesteld, een arbeidsverhouding aan te gaan, d.w.z. buiten Symbus om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. 4. De opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan Symbus een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde, dan wel het laatst geldende of het gebruikelijke tarief, vermenigvuldigd met 1000 (duizend) uur. Tenzij de opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt deze bepaling ook indien de door Symbus geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

10 Artikel 12. Aansprakelijkheid 1. De opdrachtgever zal Symbus vrijwaren tegen alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voorzover de opdrachtgever en/of Symbus daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7;658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 2. De opdrachtgever die enige verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Symbus van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Symbus zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Symbus eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. 3. De opdrachtgever vrijwaart Symbus voor elke aansprakelijkheid van Symbus als werkgever van de kandidaat terzake van de in dit artikel bedoelde schade, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Symbus verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 13. Arbeidsomstandigheden 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en Symbus verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de kandidaat en aan Symbus tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifieke voor de functie en werkplek van de kandidaat relevante risico s en aandachtspunten. 3. Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt gemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Symbus zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportages. Artikel 14. Slotbepaling 1. Indien enige bepaling uit de onderhavige Algemene Voorwaarden of de toepassing daarvan nietig is c.q. nietig zal blijken te zijn, zal die bepaling zoveel mogelijk als toelaatbaar is worden nageleefd en zullen de overige bepalingen onaangetast en geheel van toepassing blijven. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

11 2. Alle overeenkomsten tussen Symbus en de opdrachtgever zijn uitsluitend aan het Nederlands recht onderhavig. 3. Bij aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever wordt er vanuit gegaan, dat deze over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen beschikt en dat deze alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt. 4. De door Symbus uitgezette gedetacheerde medewerkers zullen nimmer verplicht zijn of kunnen worden tot het aanvaarden van opdrachten die in strijd met de wet zijn. 5. Eventuele geschillen tussen Symbus en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Symbus is gevestigd. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

12 Hoofdstuk 3 Outplacement- en re-integratietrajecten Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus : Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Symbus een opdracht verleent voor het uitvoeren van een re-integratie, loopbaanbegeleiding- of outplacementtraject. c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus en opdrachtgever, op grond waarvan Symbus werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten aan opdrachtgever. d. Kandidaat: degene die deelneemt aan het begeleidingstraject van Symbus. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Opdrachten, wijzigingen en verlengingen daarvan komen tot stand op het moment waarop Symbus B.V. deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn 1. Symbus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Symbus zal te allen tijde, en onder alle omstandigheden, slechts een inspanningsverplichting rusten. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft Symbus het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

13 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Symbus redelijkerwijze nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Symbus worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, gegevens niet (tijdig) aan Symbus zijn verstrekt, heeft Symbus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Symbus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Symbus is uitgegaan van, door de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze, onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Symbus de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren. Artikel 6. Contractduur 1. Overeenkomsten worden gesloten voor de in de contracten overeengekomen periode. 2. Beide partijen hebben, binnen de kaders van art het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd. 3. Symbus zal van dit recht uitsluitend gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. 4. Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet. Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen. 2. Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Symbus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Symbus de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Symbus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent. Door Symbus worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 4. Bij het voortijdig afbreken van een traject door de cliënt worden de kosten van de lopende module in rekening gebracht. 5. Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt Symbus zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

14 Artikel 8. Geheimhouding 1. Symbus is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen van wier diensten Symbus gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiertoe in een concreet geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is. 3. Indien de opdrachtgever en de cliënt verschillende personen zijn, wordt het schriftelijk verslag aan de opdrachtgever toegezonden, tenzij cliënt daartegen bezwaar heeft. Artikel 9. Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden, behoudt Symbus zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle, door Symbus verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Symbus, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Symbus voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien opdrachtgever de resultaten van Symbus ter beschikking stelt aan derden. Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst De vorderingen van Symbus op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Symbus ter kennis gekomen omstandigheden, Symbus goede grond geeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 2. Indien Symbus aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Symbus bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander laat onverminderd het recht van Symbus om schadevergoeding te vorderen. Artikel 11. Gebreken/Klachten 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of cliënt binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Symbus. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Symbus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of cliënt zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Symbus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

15 Artikel 12. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 3. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 4. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. Symbus aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan opdrachtgever te kennen is gegeven. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Symbus aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag zoals genoemd in lid 2, dan wel tot het verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde, dan wel in redelijkheid verzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten. 2. De aansprakelijkheid van Symbus is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 3. De, in deze voorwaarden opgenomen, beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Symbus, en/of haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, met dien verstande dat Symbus nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor indirecte schade, van welke aard ook en door wie geleden, daaronder ook begrepen bedrijfsschade. Artikel 14. Rechtskeuze en geschillen 1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Symbus worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

16 uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 2. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

17 Hoofdstuk 4 HR advies en Interim-opdrachten Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Symbus B.V., hierna te noemen Symbus, statutair gevestigd te Doetinchem. 2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Symbus niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Symbus zijn aanvaard. 3. Indien Symbus niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Symbus het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Symbus en de opdrachtgever met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen. Artikel 2. Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Symbus : Symbus B.V. gevestigd te Doetinchem. b. Opdrachtgever: de contractpartner van Symbus c. Opdracht: de overeenkomst tussen Symbus en opdrachtgever, op grond waarvan Symbus. advies en/of interim diensten aan opdrachtgever levert. Artikel 3. Offertes Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van vier weken. Alle door Symbus uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Symbus schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal ons schriftelijk worden bevestigd. Artikel 5. Uitvoering opdrachten Symbus zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Symbus zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal zij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Symbus zal zich inspannen de diensten binnen de afgesproken planning te leveren. Het halen van de planning kan behalve door de inspanning van Symbus worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Symbus verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Symbus kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd voor de te leveren diensten nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Symbus verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de diensten door Symbus naar Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

18 beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Symbus derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Symbus verstrekte studies en verstrekte adviezen. Symbus heeft een inspanningsverplichting. Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Symbus ter beschikking gestelde gegevens. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Symbus nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moet Symbus kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na afstemming met Symbus. Wanneer Symbus daarom verzoekt, zal haar gedurende de looptijd van de opdracht een eigen werkplek met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld. Artikel 7. Vertrouwelijkheid Symbus is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Voorafgaande aan de opdracht zal Symbus hiervoor een geheimhoudingsovereenkomst opstellen, welke beide partijen voor akkoord ondertekenen. Symbus zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Artikel 8. Aanpassing opdrachten Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zonodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. Symbus en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 12 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de 1 e opdracht en daarmee een geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door Symbus schriftelijk is geaccepteerd. Artikel 9. Tarieven en kosten In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten (waaronder de normale secretariaats-, reis- en verblijfkosten) inbegrepen, uitgezonderd de kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van notities, rapporten, e.d.: deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Bij schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. De kosten van derden die Symbus ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Artikel 10. Betalingen 1. Alle facturen van Symbus zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Symbus zelf, danwel aan Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

19 een (rechts)persoon die door Symbus tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is. 2. Onze werkzaamheden worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, zendt Symbus eenmaal per maand een factuur. 3. De opdrachtgever is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, van schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 4. Indien de betaling niet uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum (vervaldag) heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever over het volle bedrag van de factuur of facturen, inclusief BTW, een rente van 1 % per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal gelden. Het afschrift van de door Symbus verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint. 5. Alle door Symbus gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en het bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever. 6. De opdrachtgever dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Symbus kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Artikel 11. Voortijdige beëindiging van de opdracht De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien een van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Hiertoe zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch Symbus kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Artikel 12. Aansprakelijkheid Symbus is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van haar adviseur(s). De aansprakelijkheid van Symbus is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Symbus is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden, hiervoor dient de opdrachtgever Symbus te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Symbus zijn geheel voor risico van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

20 Artikel 13. Eigendom Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust bij Symbus. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft. Artikel 14. Rechtskeuze en geschillen 3. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Symbus worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 4. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Algemene voorwaarden Symbus B.V., geldig vanaf 1 september

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Werving & Selectie Overeenkomst

Werving & Selectie Overeenkomst Werving & Selectie Overeenkomst De ondergetekenden: WebshopWorks, gevestigd en kantoorhoudende aan de Ijburglaan 399, 1086 ZJ te Amsterdam Te dezen vertegenwoordigd door: Naam: Micky van Vollenhoven KvK:

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Werving & Selectievoorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V.

Algemene Voorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Werving & Selectievoorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Voorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. Algemene Werving & Selectievoorwaarden Nox People Werving & Selectie B.V. geldig vanaf 5 oktober 2006 Inleiding Dit document bevat de tekst van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden opleidingen, trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten.

Leveringsvoorwaarden opleidingen, trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten. Leveringsvoorwaarden opleidingen, trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten. Bureau G&D BV, verder te noemen Bureau G&D 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder het bureau:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo Onderwerp Datum Kenmerk Algemene Voorwaarden 08-06-2016 S/16/AGV Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo 1. Inleiding Onze adviseurs houden zich aan professionele gedragsregels. 2. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

algemene leveringsvoorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden algemene leveringsvoorwaarden Ammerlaan IT Training & Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Middenweg 17, 2491 AC te s-gravenhage, hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Mijn Uitzendbureau B.V.

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Mijn Uitzendbureau B.V. Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Mijn Uitzendbureau B.V. 19 mei 2009 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemeen 1.1. Busser & Busser facility management zal hierna aangeduid worden als B&B.

Algemeen 1.1. Busser & Busser facility management zal hierna aangeduid worden als B&B. Busser & Busser Kruidenlaan 112 5803 BG Venray ALGEMENE VOORWAARDEN VAN de eenmanszaak van I.F.T. Busser handelende onder de naam Busser & Busser Facility Management gevestigd te Venray ingeschreven bij

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. De algemene voorwaarden voor werving en selectie en/of het ter beschikking stellen van kandidaten door Spijtenburg Werving en Advies B.V. 1.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden DB DOORBRAAK coaching en training.

Leveringsvoorwaarden DB DOORBRAAK coaching en training. Leveringsvoorwaarden. Leveringsvoorwaarden van:, te Rotterdam, nader te noemen DOORBRAAK en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24413197. Artikel 1: Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Via syl via

Algemene Voorwaarden Via syl via Algemene Voorwaarden Via syl via Algemene Voorwaarden van Via syl via te Brunssum, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14081408, nader te noemen Via syl via. Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Eigen Energie opdracht geeft tot het verrichten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Geldend voor de merken zoals behorend bij Stevense Professional Trainers BV, te weten: - Powerteam Training - Powerteam Computer Training - Powerteam Personal Training - Tilcentrum

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie