2003 Sustainability Report / Rapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2003 Sustainability Report / Rapport"

Transcriptie

1

2 2003 Sustainability Report / Rapport

3 Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot zinvol inzicht in onze bedrijven over de hele wereld. Het biedt een apart hoofdstuk over Suriname ter uitbreiding van de diepgang en opvattingen, welke terug te vinden zijn in Alcoa's wereldomvattend Sustainability Report. Dit rapport kan online gevonden worden via Maar eerst wat achtergrondinformatie. In 1900 bedroeg de productie van aluminium over de hele wereld ongeveer ton. Vandaag de dag bedraagt de productie ongeveer 26 miljoen ton. Vanaf 1993 tot heden is het verbruik van aluminium over de hele wereld toegenomen met gemiddeld iets meer dan 2 % per jaar. Dat is het nut, de waarde, en de populariteit van dit lichte en veelzijdige metaal waarop we onze industrie baseren. Om aan die vraag te voldoen is de aluinaardeindustrie verplicht geweest om het afgelopen decennium een extra raffinagecapaciteit van ongeveer een miljoen ton per jaar te leveren. Alcoa's belangen in Suriname zijn strategisch goed geplaatst om voordeel te trekken uit de wereldvraag naar aluinaarde en aluminium. Suriname heeft potentieel toegang tot bauxietvoorraden van goede kwaliteit, staat dicht bij belangrijke vaarroutes en is gunstig gelegen in de nabijheid van de belangrijke Europese en Amerikaanse markten. We hebben sterke, stabiele partners en bekwame arbeidskrachten die ons ondersteunen. We hebben samen hard gewerkt om het recht te verwerven te groeien. Als bewijs daarvan geldt dat wij, op het moment dat we dit schrijven, bezig zijn met het in bedrijf stellen van ton capaciteitsuitbreiding in onze raffinaderij in Suriname. Dit geeft duidelijk aan dat Alcoa, evenals ik dat persoonlijk ervaar, zich op zijn gemak voelt in de verbondenheid met Suriname. We zijn hier sedert 1916 en hebben een sterk geloof in de toekomst van deze regio als een belangrijke leverancier aan de wereldmarkten van aluinaarde en aluminium. Bovenop ons belang in aluinaarde in Suriname en op Jamaica, kijken we serieus naar mogelijkheden om greenfield, dus nieuwe aluminiumsmeltfaciliteiten te creëren, gebaseerd op de enorme aardgasreserves in Trinidad en op her- nieuwbare waterkracht in Suriname. Onze Caribische bedrijven nemen echter deze natuurlijke strategische voordelen niet als vanzelfsprekend aan. Het wordt duidelijk begrepen dat we, als onderdeel van Alcoa's wereldomvattend aluinaardesysteem en als deel van de wereldomvattende aluinaardeindustrie in het algemeen, geconfronteerd worden met hevige concurrentie om de loyaliteit van huidige en opkomende klanten en om het investeringskapitaal dat essentieel is om groei te bewerkstelligen. De kostendruk is meedogenloos. De verwachtingen van klanten over kwaliteit en betrouwbare levering blijven stijgen. Investeerders vragen terecht om een redelijke winst. Tegelijkertijd vragen naburige gemeenschappen begrijpelijkerwijs dat we onze publiekelijk verkondigde idealen de beste maatschappij in de wereld te zijn, naleven. 2

4 President s Statement This Suriname report is the latest contribution to Alcoa's longstanding commitment to providing access to meaningful insight into our global operations. It offers a distinct Suriname chapter to extend the depth and breadth of Alcoa's global Sustainability Report, which can be found online at But first, some context. In 1900, the worldwide production of aluminum totaled about 8,000 tons. Today, it stands at about 26 million tons. From 1993 to the present day, global consumption of aluminum has increased, on average, by a little over 2% per year. Such is the usefulness, value, and popularity of this light and versatile metal on which we base our industry. To meet that demand, the alumina industry has been required to deliver about one million tons of additional refining capacity a year for the past decade. Alcoa's interests in Suriname are strategically well placed to take advantage of the world's demand for alumina and aluminum. Suriname has potential access to good quality bauxite reserves, stands close to major sea-lanes, and lies in convenient proximity to the major European and American markets. We have strong, stable partners and a supportive, skilled workforce. Together, we have worked hard to earn the right to grow. As proof of that, at time of writing, we are in the process of bringing on-stream a 250,000-ton capacity expansion of our refinery in Suriname. This says clearly that Alcoa feels, as I do personally, very much at home within our relationship in Suriname. We have been here since 1916, and we have a strong belief in the future of this region as a major supplier to global alumina and aluminum markets. Beyond our interests in alumina in Suriname and also Jamaica, we are actively looking at opportunities to create greenfield aluminum smelting facilities based on the vast natural gas reserves in Trinidad and on renewable hydropower in Suriname. Our Caribbean operations, though, do not take these natural strategic advantages for granted. It is clearly understood that, as part of Alcoa's global alumina system and as part of the global alumina industry in general, we face ferocious competition for the loyalty of current and emerging customers and for the investment capital that is essential to enable growth. Cost pressures are relentless. Customer expectations of quality and reliable delivery continue to increase. Investors rightly demand a reasonable rate of return. At the same time, neighboring communities understandably demand that we live up to our publicly stated aspiration to be the best company in the world. 3

5 Statement van de President Een heleboel hangt af van onze mogelijkheid om te leveren tegen al deze verwachtingen. In Suriname heeft ons bedrijf ongeveer 70 % van de valuta-inkomsten van het land opgebracht en werkgelegenheid geschapen voor mensen in We hebben ook meer dan 157 miljoen US dollars uitgegeven aan lokale loonbetalingen, belastingen en aankopen. Bovendien wekken we momenteel ongeveer 75% van Surinames behoefte aan elektriciteit op. Ons vertrouwen in ons vermogen door te gaan als een deelnemer in de economische, milieu-, en sociale ontwikkeling van Suriname wordt geschraagd door de bereidheid die getoond word door onze partners, employés, contractors, leveranciers, en naburige gemeenschappen met ons te werken, soms door moeilijke tijden en kwesties heen, om de levensvatbaarheid van deze bedrijven te garanderen en de best mogelijke gelegenheid voor groei te creëren. Er is een sterk bewijs van toenemend vertrouwen en een geest van samenwerking. Binnen die geest is Alcoa verplicht zijn mouwen op te stropen en schouder aan schouder met ze te werken om een duurzame toekomst te bouwen in Suriname en de Carïbische regio in het algemeen. Omdat dit ons eerste verslag van dit soort is in Suriname, hebben we geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Blikken we vooruit, dan kan gezegd worden dat wij verkorte 'updates' van onze vorderingen zullen brengen en voortgaan met het bouwen aan ons uitgebreid informatie-aanbod op onze website. U zult merken dat we zwaar de nadruk hebben gelegd op openheid en onverbloemde verslaglegging. Er zijn vele buitengewone successen te rapporteren en we hebben gepoogd u een zinvolle dwarsdoorsnede daarvan te brengen. Zoals met elk waardevol menselijk streven, hebben we wat fouten gemaakt, van de ervaringen geleerd, en het geleerde gebruikt om onze prestaties te verbeteren. U zult ook voorbeelden van die lessen hier vinden. Ik vertrouw erop dat u dit rapport informatief en nuttig zal vinden en ik moedig u aan het als een open uitnodiging te beschouwen ons feedback te verschaffen. John M. Sibly President, Global Manufacturing Alcoa World Alumina 4

6 President s Statement A lot depends on our ability to deliver against all these expectations. In Suriname, our operations contributed roughly 70% of the country's foreign currency earnings and created employment for 1,168 people in We also spent more than US$157 million in local payroll, taxes, and purchases. In addition, we currently generate about 75% of Suriname's electricity needs. Our confidence in our ability to continue as a participant in the economic, environmental, and social development of Suriname is bolstered by the willingness that has been shown by our partners, employees, contractors, suppliers, and neighboring communities to work with us, sometimes through difficult times and issues, to secure the viability of these operations and create the best possible opportunity for growth. There is strong evidence of strengthening trust and a spirit of cooperation. Within that spirit, Alcoa is committed to rolling up its sleeves and working shoulder to shoulder with them to build a sustainable future in Suriname and the Caribbean region in general. And so to this report, which documents some of our collective efforts. Because this is our first such report in Suriname, we wanted to make it as comprehensive as possible. Looking forward, we will develop summarized updates on our progress and continue to build on our extensive offering of information on our website. You'll see that we've laid heavy emphasis on candor and unvarnished reporting. There are many outstanding achievements to report, and we've attempted to bring you a meaningful cross section of those. As with all worthwhile human endeavors, we have made some mistakes, learned from the experience, and used the learning to improve our performance. You'll find examples of those learnings here, too. I trust that you'll find this report both informative and useful, and I encourage you to consider it an open invitation to provide us with feedback. John M. Sibly President, Global Manufacturing Alcoa World Alumina 5

7 Statement van de Managing Director DE SUSTAINABILITY MISSIE VAN SURALCO We zijn er trots op dat onze aanwezigheid van langer dan 85 jaren in Suriname betekenisvol is geweest en dat Suralco kan worden gerekend tot de toonaangevende maatschappijen in Suriname. Dit hele rapport door zult u het bewijs daarvan vinden. Vorig jaar hebben de inspanningen van de bijna mensen die rechtstreeks bij Suralco in dienst zijn ongeveer 70% van de totale vreemde valuta-opbrengsten van Suriname opgebracht. Suralco besteedde ook meer dan 157 miljoen US dollars aan loonbetalingen, belastingen en lokale aankopen. Daarenboven wekken wij bijna driekwart van Surinames behoefte aan elektriciteit op, en verstrekken die aan de overheid tegen tarieven die concurrerend zijn in de wereld. Vorig jaar blonken wij uit op het punt van aluinaardeleveringen aan klanten door vrijwel 100% aluinaarde te leveren, die voldeed aan de verwachtingen van onze klanten of ze overtrof. We boekten belangrijke vooruitgang op weg naar ons doel ter vermindering van verspillingen en legden belangrijke fundamenten voor het in de naaste toekomst verder verminderen van afvalproducten en de uitstoot van gassen. Op 31 december 2003 maakten wij ook twee jaar en vier maanden vol zonder dat er ook maar een persoon een werkdag heeft moeten verzuimen vanwege een ongeval dat verband hield met het werk. Dat betekent 5,84 miljoen gewerkte uren zonder een verloren werkdag. Ik moet ook mijn erkentelijkheid betuigen voor de ondersteuning van onze partners bij de overheid, die met ons hebben meegewerkt de vaardigheden en talenten van onze mensen en de strategische kwaliteiten van onze technologie en geografische ligging te helpen samensmeden tot een zeer concurrerend productiebedrijf. Het succes van deze gezamenlijke inspanning kan worden beoordeeld naar de bereidheid van onze aandeelhouders om het nieuwe kapitaal te investeren, dat vereist is ter ondersteuning van een ton capaciteitsuitbreiding. Dus kunnen wij, de mensen van Suralco, terugzien op het jaar 2003 met een mate van tevredenheid. Maar er ligt nog meer werk in het verschiet. De belangrijkste vragen die we te beantwoorden hebben komen van onze kinderen. Zij zijn het die de aandeelhouders, de leiders van de gemeenschap, de bedrijfsleiders, de ministers uit de regeringen van de toekomst zullen zijn, en zij vragen ons terecht: "Zal je in de toe- komst hier zijn en wat zal er hier zijn voor ons?" Dit zijn boeiende vragen, en indien we ze eerlijk onder ogen zien, kunnen ze ons helpen de wereld door andere ogen te beschouwen. Kinderen zien niet altijd de verschillen tussen onze economische, milieu-, en gemeenschapsactiviteiten; zij zien beter dan wij dat we leven in een wereld waarin alles met elkaar in verband staat. Om hun vragen te beantwoorden moeten we die verschillen ook laten vervagen. Het publiceren van dit rapport, ons eerste in deze vorm, is een erkenning daarvan. Ik vertrouw erop dat al onze lezers redenen zullen weten te vinden ingenomen te zijn met onze vooruitgang en ook bereid zullen zijn om inzicht en feedback te verschaffen die ons kunnen helpen de snelheid op onze ingeslagen weg op te voeren. Warren M. Pedersen Managing Director Suralco 6

8 Managing Director s Statement THE SURALCO SUSTAINABLE MISSION We are proud to have been a significant presence in Suriname for more than 85 years and that Suralco can be counted among the leading Surinamese companies. Throughout this report, you'll see evidence of that. Last year, the efforts of the nearly 1,200 people employed directly by Suralco generated approximately 70% of Suriname's total foreign currency earnings. Suralco also contributed more than US$157 million in local payroll, taxes, and purchases. In addition, we generate and provide to the government at globally competitive rates almost three-quarters of Suriname's electricity needs. Last year, we excelled in terms of customer delivery performance with virtually 100% delivery of alumina that met or exceeded the expectations of our customers. We made significant progress toward our goals for reductions in waste and laid substantial foundations for further reducing waste and selected emissions in the immediate future. On December 31, 2003, we also completed two years and four months without one person missing a day's work because of a work-related incident. That's 5.84 million hours worked without a lost workday. I should also recognize the support of our partners in government who have worked with us to forge the skills and talent of our people, and the strategic assets of our technology and geographic location into a highly competitive manufacturing enterprise. The success of this combined effort can be judged by the willingness of our shareholders to invest the fresh capital required to support a 250,000-ton capacity expansion. So we, the people of Suralco, can look back on 2003 with a degree of satisfaction. But there is more work ahead. The most important questions we have to answer spring from our children. They will be the shareholders, the community leaders, the operators, the government ministers of the future, and they are right to ask "Will you be here in the future, and what will be here for us?" These are compelling questions, and, if we face them squarely, they can help us see the world through different eyes. Children do not always see the distinctions between our economic, environmental, and community activities; they see better than we do that we live in a world in which everything is connected. To answer their questions, we need to blur those distinctions, too. Developing this report, our first in this format, is recognition of that. I trust that all our readers will find reason to be pleased with our progress and also be willing to offer insight and feedback that can help speed us on our way. Warren M. Pedersen Managing Director Suralco 7

9 Inhoudsopgave Statement van de President...2 Statement van de Managing Director...6 Visie en Strategie Organisatorisch profiel en profiel van het rapport...16 Organisatorisch profiel...16 Scope van het rapport Profiel van het rapport Prestatie-indicatoren voor het Milieu...28 Materiaalgebruik...28 Energie...28 Water...30 Biodiversiteit...30 Uitstoot, afvoer en afval...34 Naleving...38 Indicatoren voor Sociale Verrichtingen Werkomgeving...40 Gezondheid en Veiligheid...42 Mensenrechten...46 Samenleving Economische prestatieindicatoren...52 Beloningen en Erkenning Casestudies...58 Bestuursstructuur en Managementsystemen...22 Structuur en Bestuur...22 Betrokkenheid van de 'Stakeholders'...24 Managementsystemen...26 Toekomstgerichte statement Bepaalde statements in dit verslag hebben betrekking op toekomstige gebeurtenissen en verwachtingen en vormen als zodanig beweringen die op de toekomst zijn gericht. Statements die op de toekomst zijn gericht houden ook in die uitspraken die woorden bevatten als 'anticipeert', 'gelooft', 'schat', 'verwacht', 'hoopt', 'richt zich op', 'moet', 'zal', 'zal waarschijnlijk resulteren', 'voorspelling', 'vooruitzicht', 'projecteert', of soortgelijke uitdrukkingen. Zulke statements die op de toekomst zijn gericht, hebben betrekking op bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten, prestaties of successen van Alcoa verschillen van die welke tot uitdrukking zijn gebracht of gesuggereerd worden in de op de toekomst gerichte statements. Belangrijke factoren die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die van de op de toekomstgerichte statements, behelzen wezenlijk nadelige veranderingen in de economische condities of condities in de aluminiumindustrie in het algemeen, met inbegrip van condities van vraag en aanbod in de wereld en prijzen voor elementair aluminium, aluinaarde, en andere producten, of wezenlijk ongunstige veranderingen in de markten die door Alcoa worden bediend; het onvermogen van de maatschappij om het niveau van kostenbesparing, productiviteitsverbeteringen, of groei van verdiensten te bereiken waarop de leiding had geanticipeerd, ongeacht of dit te wijten is aan een significante toename van energie, grondstoffen of de kosten van uitkeringen aan het personeel, of andere factoren; veranderingen in wetten of overheidsreglementen of het overheidsbeleid in landen waarin Alcoa werkzaam is, met inbegrip van die welke van invloed zijn op de onderworpenheid aan het milieu, de gezondheid of de veiligheid; betrekkingen met en financiële en werkomstandigheden van klanten en leveranciers; en andere risicofactoren die zijn samengevat in Alcoa's formulier 10-K voor het jaar dat op 31 december 2003 is geëindigd en andere SEC rapporten. Omslag foto's klokgewijs beginnend linksonder: Computer training center voor de inheemse Indianen De semi-inheemse Marron kinderen Een eiland op het Van Blommesteinmeer Kaart van Suriname Structuur van de rapportage Er zijn nog geen Algemeen Aanvaarde Accounting Principes voor het rapporteren van sociale en milieuprestaties. Alcoa en dus ook Suralco gaan door met het gebruiken van de rapportagestructuur die te voorschijn komt uit het vrijwillige 'Global Reporting Initiative'(GRI), evenals criteria vastgelegd door andere organisaties om als leidraad te dienen voor de structuur van dit verslag. 8

10 Table of Contents President s Statement...3 Managing Director's Statement...7 Vision and Strategy...11 Organizational and Report Profile...17 Organizational Profile...17 Report Scope...19 Report Profile...21 Governance Structure and Management Systems Structure and Governance...23 Stakeholder Engagement...25 Management Systems...27 Environmental Performance Indicators...29 Material Use...29 Energy...29 Water...31 Biodiversity...31 Emissions, Effluents, and Waste...35 Compliance...39 Social Performance Indicators...41 Work Environment...41 Health and Safety...43 Human Rights...47 Society Economic Performance Indicators...53 Awards and Recognition Case Studies Cover photos starting clockwise bottom left: Computer training center for the indigenous Amerinds The semi-indigenous Maroon children An island on the Van Blommestein Lake A map of Suriname Forward-looking Statement Certain statements in this report relate to future events and expectations and as such constitute forward-looking statements. Forward-looking statements also include those containing such words as "anticipates," "believes," "estimates," "expects," "hopes," "targets," "should," "will," "will likely result," "forecast," "outlook," "projects" or similar expressions. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results, performance or achievements of Alcoa to be different from those expressed or implied in the forward-looking statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include material adverse changes in economic or aluminum industry conditions generally, including global supply and demand conditions and prices for primary aluminum, alumina and other products, or material adverse changes in the markets served by Alcoa; the company's inability to achieve the level of cost savings, productivity improvements or earnings growth anticipated by management, whether due to significant increases in energy, raw materials or employee benefits costs or other factors; changes in laws or governmental regulations or policies in the countries in which Alcoa operates, including those affecting environmental, health or safety compliance; relationships with and financial and operating conditions of customers and suppliers; and the other risk factors summarized in Alcoa's Form 10-K for the year ended December 31, 2003, and other SEC reports. Reporting Framework As yet, there are no Generally Accepted Accounting Principles for reporting social and environmental performance. We continue to use the reporting framework emerging from the voluntary Global Reporting Initiative as well as criteria established by other organizations to guide the structure of this report. 9

11 Visie en Strategie Duurzame ontwikkeling Alcoa, Suralco's moedermaatschappij, definieert 'sustainability' als het gebruiken van onze waarden om financieel succes, voortreffelijkheid van milieu, en sociale verantwoordelijkheid via partnerschap te bewerkstelligen, teneinde lange termijn voordelen te bieden aan onze aandeelhouders, employés, klanten, leveranciers, en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. Op dit fundament heeft Alcoa een strategische structuur gevestigd voor sustainability, ondersteund door de volgende meetbare doelstellingen: Het ondersteunen van de groei van klantenzaken; Het staan in de Industrial Index van Standard & Poor's tussen industriële maatschappijen bij de eerste vijf wat kapitaalopbrengst betreft; Het elimineren van alle ongevallen en ziekten die in ver- band staan met het werk en het elimineren van verspilling; Het integreren van milieu, gezondheid, en veiligheid met de productie ; Producten die ontworpen zijn voor het milieu; Milieu, gezondheid, en veiligheid als een kernwaarde; Een ongevallenvrije werkplek (een ongeval is elke onvoorspelbare gebeurtenis die het vermogen heeft de gezondheid van de mens, milieu, of fysiek eigendom te schaden); Verhoogde transparantie en hechtere samenwerking in milieu-, gezondheids- en veiligheidsinitiatieven op de gemeenschap gebaseerd. Leiderschap Alcoa doet al langer dan een eeuw zaken, spant zich in om de verwachtingen van de wet en de gemeenschappen waarin zij gevestigd is te overtreffen en streeft ernaar de beste maatschappij in de wereld te zijn. Met de tijd zal duurzame ontwikkeling afdwingen dat elke onderneming de vooruitziende opvatting gaat huldigen om te bouwen aan een onderneming die door de gemeenschap gewaardeerd wordt en op het juiste spoor gezet wordt voor toekomstige groei. Visie en Waarden Evenals Alcoa streeft Suralco ernaar de beste maatschappij in de wereld te zijn in de ogen van onze klanten, aandeelhouders, gemeenschappen, en mensen. We verwachten en eisen het beste dat we te bieden hebben door altijd onze waarden goed in gedachten te houden. Het genereren van inkomsten, het beschermen van het milieu We werken samen met het Amazon Conservation Team in een poging een markt buiten Suriname te ontwikkelen voor noten die in de bossen worden geoogst door de Trio indianen van Zuid en Zuidwest- Suriname. De noten worden op een traditionele manier geoogst waardoor de bomen niet beschadigd worden. We werken ook aan de ontwikkeling van een markt buiten Suriname voor houtsnijwerk door de semi-inheemse Marrons. Een bijkomend voordeel van houtsnijwerk tegenover het kappen van bomen voor houtblokken is het vertragen van het oogsten van grote bomen. 10 Corner table Hoektafel

12 Vision and Strategy Sustainable Development Alcoa, Suralco's parent company, defines sustainability as using our Values to build financial success, environmental excellence, and social responsibility through partnerships in order to deliver net long-term benefits to our shareholders, employees, customers, suppliers, and the communities in which we operate. On this foundation, Alcoa has established a strategic framework for sustainability supported by the following measurable objectives: Supporting the growth of customer businesses. Standing among the industrial companies in the first quintile of return on capital among Standard & Poor's Industrials Index. Elimination of all injuries and work-related illnesses and the elimination of waste. Integration of environment, health, and safety with manufacturing. Products designed for the environment. Environment, Health, and Safety as a core Value. An incident-free workplace (an incident is any unpredicted event with capacity to harm human health, the environment, or physical property). Increased transparency and closer collaboration in community-based environmental, health, and safety initiatives. Leadership Alcoa has conducted business for more than a century, strives to exceed the expectations of the law and communities where it has a presence, and aspires to be the best company in the world. Over time, sustainable development will demand that every business take the farsighted view to build an enterprise that is valued by society and positioned for future growth. Generating Income, Protecting the Environment We are working with the Amazon Conservation Team in an effort to develop a market outside Suriname for nuts harvested from the forests by the Trio Indians of South and Southwest Suriname. The nuts are harvested in a traditional way that does no damage to the trees. We are also working to develop an external market for woodcraft by the semi-indigenous Maroons. An added benefit of woodcraft as opposed to cutting trees for logs is to slow down the harvesting of large trees. Wall décor Muurdecoratie 11

13 Visie en Strategie Integriteit Het fundament van Suralco is onze integriteit. We zijn open, eerlijk, en betrouwbaar in de omgang met klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, en de gemeenschappen waarop wij invloed hebben. Milieu, Gezondheid en veiligheid We werken veilig op een manier die de gezondheid en het welzijn van het individu en het milieu beschermt en bevordert. Klanten We ondersteunen het succes van onze klanten door het scheppen van uitzonderlijke waarde via innovatieve product- en serviceoplossingen. Uitmuntendheid We streven zonder ophouden uitmuntendheid na in alles wat we elke dag doen. Mensen We werken in een veelomvattende omgeving die verandering, nieuwe ideeën, respect voor het individu, en gelijke kansen aangrijpt om succes te boeken. Winstgevendheid We verdienen duurzame financiële resultaten die winstgevende groei en superieure aandeelhouderswaarden mogelijk maken. Aansprakelijkheid We zijn - zowel individueel als in teams - aansprakelijk voor ons gedrag, onze daden, en de gevolgen. We leven naar onze waarden en beoordelen ons succes naar het succes van klanten, aandeelhouders, gemeenschappen en mensen. Principes Integriteit We leven naar onze waarden, overal, altijd. We demonstreren integriteit in ons gedrag en onze daden. We komen onze beloften na. We hebben het vertrouwen en de durf om hulp te vragen. We verwachten integriteit van iedere Suralco-werknemer en tolereren geen onethisch gedrag. We vermijden belangenconflicten, maar zullen stelling nemen tegen situaties waar die zich voordoen. We verwachten integriteit van onze klanten, leveranciers, en anderen die zaken met ons doen. We communiceren openlijk met individuen en gemeenschappen over onderwerpen die van invloed zijn op hen. Milieu, Gezondheid en Veiligheid We achten het menselijk leven verheven boven al het andere en weten risico's dienovereenkomstig aan te pakken. We houden ons onophoudelijk bezig met EHS-systemen en processen en verbeteren deze continu om een EHS ongevallenvrije werkplek te bereiken. We brengen onze EHSwaarden niet in gevaar voor winst of productie. We houden ons aan alle wetten en zetten hoge standaarden voor onszelf en onze leveranciers daar waar onaanvaardbare risico's zijn geïdentificeerd. We ondersteunen het voorkomen van vervuiling en duurzame ontwikkeling door het incorporeren van sociale verantwoordelijkheid, economisch succes en uitmuntendheid van het milieu in ons besluitvormingsproces. We meten en beoordelen onze verrichtingen en zijn open en transparant in onze communicatie. We verstrekken en gebruiken veilige en betrouwbare producten en diensten. We gebruiken onze EHS-kennis om de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschappen te verhogen. We zijn allen aansprakelijk voor het overeenstemmen met en het inzetten van onze EHSwaarden en principes. Klant We begrijpen volledig de behoeften van onze klanten en voldoen daar consequent aan, of gaan die te boven door middel van het gebruik van ABS. We bouwen sterke, lange termijn relaties op met klanten op alle niveaus. We steken organisatorische en geografische grenzen over om onze klanten consequent te dienen. 12

14 Vision and Strategy Vision and Values Like Alcoa, Suralco aspires to be the best company in the world-in the eyes of our customers, shareholders, communities, and people. We expect and demand the best we have to offer by always keeping our Values top of mind. Integrity Suralco's foundation is our integrity. We are open, honest, and trustworthy in dealing with customers, suppliers, co-workers, shareholders, and the communities where we have an impact. Environment, Health and Safety We work safely in a manner that protects and promotes the health and well being of the individual and the environment. Customers We support our customers' success by creating exceptional value through innovative product and service solutions. Excellence We relentlessly pursue excellence in everything we do, every day. People We work in an inclusive environment that embraces change, new ideas, respect for the individual and equal opportunity to succeed. Profitability We earn sustainable financial results that enable profitable growth and superior shareholder value. Accountability We are accountable-individually and in teams-for our behaviors, actions, and results. We live our Values and measure our success by the success of our customers, shareholders, communities, and people. Principles Integrity We live our Values everywhere, all of the time. We demonstrate integrity in our behavior and actions. We keep our promises. We have the confidence and courage to ask for help. We expect integrity from every Alcoan and do not tolerate unethical behavior. We avoid conflicts of interest but will declare situations where they may occur. We expect integrity from our customers, suppliers, and others who do business with us. We communicate openly with individuals and communities on issues that affect them. Environment, Health and Safety We value human life above all else and manage risks accordingly. We relentlessly pursue and continually improve EHS systems and processes to achieve an EHS incident-free workplace. We do not compromise our EHS Value for profit or production. We comply with all laws and set higher standards for ourselves and our suppliers where unacceptable risks are identified. We support pollution prevention and sustainable development, by incorporating social responsibility, economic success and environmental excellence into our decision making process. We measure and assess our performance and are open and transparent in our communications. We supply and use safe and reliable products and services. We use our EHS knowledge to enhance the safety and wellbeing of our communities. We are all accountable for conforming with and deploying our EHS Value and Principles. Customer We deeply understand our customers' needs and consistently meet or exceed them through ABS. We build strong long-term customer relationships at all levels. We cross organizational and geographic boundaries to seamlessly serve customers. We are the leader in our chosen market segments. 13

15 Visie en Strategie Wij zijn de leider in onze gekozen marktsegmenten. We ontwikkelen innovatieve oplossingen voor producten, diensten, en informatie. We ontwikkelen en koesteren duidelijke identiteiten van Alcoa en productmerken. We ontwikkelen en onderhouden een sterk commercieelorganisatorisch vermogen. Uitmuntendheid We stellen constant doelen die verder reiken dan de beste. We eisen, erkennen en belonen uitmuntendheid. We bereiken uitmuntendheid van het systeem door toepassing van de regels van ons systeem en door snel de beste gebruiken te implementeren. We elimineren verspilling door problemen snel bij de bron op te lossen. We verzetten praktische en theoretische grenzen door innovatie. We hebben snelle verandering als een denkrichting. We zijn toegewijd aan uitmuntendheid door naar onze waarden te leven. We stellen onze mensen in staat door een gevarieerde leerorganisatie het beste uit iedereen te halen. Mensen We behandelen elkaar altijd met waardigheid en respect. We proberen elkaars ideeën en suggesties te begrijpen. We waarderen verscheidenheid en onze individuele verschillen. We scheppen en grijpen gelegenheden aan voor groei en ontwikkeling. We zoeken verandering en voeren het tempo op. We herontwerpen ons werk constant om verspilling te elimineren en de waarde van ons werk te verbeteren. We verschaffen begrijpelijke en opbouwende feedback aan elkaar om onze individuele en teamverrichtingen te verbeteren. We scheppen het juiste evenwicht in ons werk en gezinsleven. We scheppen waarde in de gemeenschap waarin we leven en werken, door onze aanwezigheid en ons leiderschap. Winstgevendheid We begrijpen allen hoe onze job bijdraagt aan winstgevendheid. We elimineren elke dag verspilling, terwijl we onze kosten en kapitaalvereisten verminderen. We verwerven ons recht te groeien door winsten te boeken die groter zijn dan de kosten van ons kapitaal. We jagen agressief wezenlijke groei na door het scheppen van uitzonderlijke waarde voor klanten. We doen strategische aankopen en integreren die uitstekend. We maken onze financiële resultaten intern en extern openlijk en effectief bekend. We maken geen geld ten koste van onze waarden. Aansprakelijkheid We erkennen eerst onze rol en verantwoordelijkheden, dan nemen we het eigenaarschap, en aanvaarden de consequenties van onze daden. We handelen op onze werkplek met een gevoel van eigenaarschap. We moedigen een omgeving aan voor het nemen van risico- 's, binnen de context van aansprakelijkheid. We lossen de problemen in ons verantwoordelijkheidsgebied op en brengen constante verbetering aan in ons werk. We doen wat we zeggen te zullen doen. We communiceren openlijk als positieve teamleden om de prestaties van onze teams te verhogen. We erkennen de invloed die onze eigen daden hebben op alle uitkomsten. We erkennen individuele en teamprestaties en successen. 14

16 Vision and Strategy We develop innovative product, service, and information solutions. We develop and nurture clear Alcoa and product brand identities. We develop and maintain a strong commercial organizational capability. Excellence We continuously set goals beyond the best. We demand, recognize, and reward excellence. We achieve system excellence through application of the rules of our system and by rapidly implementing best practices. We eliminate waste by rapidly solving problems at their source. We move practical and theoretical limits through innovation. We have rapid change as a mindset. We are committed to excellence by living our Values. We empower our people through a diverse learning organization to capture the best from everyone. People We treat each other with dignity and respect at all times. We seek to understand each others ideas and suggestions. We value diversity and our individual differences. We create and seize opportunities for growth and development. We seek and accelerate change. We continuously re-design our work to eliminate waste and improve the value of our work. We provide appreciative and constructive feedback to each other to improve our individual and team performance. We create the appropriate balance in our work and family lives. We create value in the community in which we live and work, through our presence and leadership. Profitability We all understand how our job contributes to profitability. We eliminate waste every day, reducing our costs and capital requirements. We earn our right to grow by achieving returns that exceed our cost of capital. We aggressively pursue organic growth by creating exceptional value for customers. We make strategic acquisitions and integrate them excellently. We openly and effectively communicate our financial results internally and externally. We do not make money at the expense of our Values. Accountability We first recognize our role and responsibilities, then take ownership, and accept the consequences of our actions. We act with a sense of ownership in our workplace. We encourage an environment of risk taking within the context of accountability. We solve the problems in our area of responsibility and drive continuous improvement of our work. We do what we say we will do. We communicate openly as positive team members to increase the performance of our teams. We recognize the impact that our own actions have in all outcomes. We recognize individual and team accomplishments and successes. 15

17 Organisatorisch Profiel en Profiel van het Rapport ORGANISATORISCH PROFIEL Rapporterende Organisatie Suralco L.L.C. Alcoa, onze moedermaatschappij is werkzaam in 41 landen en heeft over de hele wereld mensen in dienst. Alcoa staat sedert 1951 genoteerd op de New York Stock Exchange (symbool: AA). Product Aluinaarde (smelterkwaliteit) Aluinaarde of Aluminiumoxide (Al 2 O 3 ) wordt uit bauxiet geproduceerd via een chemisch proces. Het is een wit poederachtig materiaal dat lijkt op kristalsuiker. Aluinaarde is een tussenstap in de productie van aluminium uit bauxiet en is op zichzelf ook een waardevol chemisch product. Bedrijfslokaties Paranam Raffinaderij Coermotibo (Moengo) bauxietwinning Afobaka Waterkrachtcentrale Aard van de eigendom Suralco is voor 60 % eigendom van Alcoa Inc. en voor 40% van Alumina Ltd., een niet verwante derde. Het bedrijf in Suriname is een joint venture tussen Suralco (55%) en BMS - BHP Billiton (45%) met uitzondering van de Afobaka faciliteit die voor 100% het eigendom is van Suralco. Suralco is verantwoordelijk voor het management van de Paranam-raffinaderij en de Afobaka-plant die elektrische energie uit waterkracht opwekt. BMS - BHP Billiton is verantwoordelijk voor het management van de bauxietmijnactiviteiten. Markten die bediend worden Aluinaarde door Suralco geraffineerd, wordt op de wereldmarkt verkocht voor het smelten en verdere verwerking. Het wordt uiteindelijk gebruikt in producten voor de ruimtevaart-, aluminium-, automobiel-, commercieel transport-, bouw en constructie-, industriële producten-, en verpakkingsen verbruikersmarkten. Geschiedenis van de Maatschappij Suralco verkreeg in 1916 rechtspersoonlijkheid in Suriname als de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij N.V. Deze oude maatschappij hield zich, tot het ondertekenen van de Brokopondo Overeenkomst in 1958, uitsluitend bezig met de ontwikkeling, het mijnen, en de export van de bauxietbronnen van het land. Deze overeenkomst bracht een joint venture tot stand met de Het creëren van banen door houtwinning Met de medewerking van Alcoa's Suriname Aluminum Company (Suralco), heeft een zakelijke onderneming de mogelijkheid om met het kappen van bomen van hardhout uit het Van Blommestein stuwmeer 150 voltijdse banen te scheppen en te helpen voldoen aan de vraag naar hardhout, zonder dat het maagdelijk Surinaams bos wordt aangetast. Het Van Blommesteinstuwmeer werd gevormd toen de Afobaka waterkrachtfaciliteit in de begin jaren zestig gebouwd werd voor het leveren van stroom aan de smelter van Suralco te Paranam. De meeste bomen van zacht hout zijn allang vergaan, maar de bomen van harthout staan nog steeds in het meer. Het terugwinnen van dit voorheen verloren hout biedt substantiele hoeveelheden producten van hoge kwaliteit met minimale invloed op het milieu. Aangezien Suralco verantwoordelijk is voor het runnen van de waterkrachtfaciliteit, heeft de Surinaamse overheid zich tot de maatschappij gewend om advies. In samenwerking met Brokopondo Watra Wood International - de maatschappij die opgericht werd om de ontginningswerkzaamheden te leiden - heeft Suralco een geschikte plaats bepaald voor een houtkapconcessie en toegang verschaft voor een proefproject waarbij 34 mensen voltijds in dienst werden genomen en waarin mede is inbegrepen een kleine zaagmolen. Vervolg op pag

18 Organizational and Report Profile ORGANIZATIONAL PROFILE Reporting Organization Suralco L.L.C. Alcoa, our parent company, operates in 41 countries and employs 120,000 people worldwide. Alcoa has been listed on the New York Stock Exchange (symbol: AA) since Product Alumina (smelter grade) Alumina, or aluminum oxide (Al 2 O 3 ), is produced from bauxite by an intricate chemical process. It is a white powdery material that looks like granulated sugar. Alumina is an intermediate step in the production of aluminum from bauxite and is also a valuable chemical on its own. Locations Paranam Refinery Coermotibo (Moengo) Bauxite mining Afobaka Hydro Powergeneration Nature of Ownership Suralco is owned 60% by Alcoa Inc. and 40% by Alumina Ltd, an unrelated third party. The operations in Suriname are a joint venture between Suralco (55%) and BMS-BHP Billiton (45%) except for the Afobaka facility, which is owned 100% by Suralco. Suralco is responsible for the management of the Paranam refinery and the Afobaka hydropower generation plant. BMS-BHP Billiton is responsible for the management of the bauxite mining activities. Markets Served Alumina mined and refined by Suralco is sold into the global market for smelting and further processing. It is eventually used in products for the aerospace, aluminum, automotive, commercial transportation, building and construction, industrial products, and packaging and consumer markets. Company History Suralco was incorporated in Suriname in 1916 as Surinaamsche Bauxite Maatschappij N.V. This early company was solely engaged in the development, mining, and export of the country's bauxite resources until the signing of the Brokopondo Agreement in This agreement created a joint venture with the Suriname government for the development of hydroelectric power on the Suriname River and a fully integrated aluminum industry in the country. Harvesting Wood, Building Jobs With the cooperation of Alcoa's Suriname Aluminum Company (Suralco), an entrepreneurial venture to harvest hardwood trees from Van Blommestein Lake has the potential to create 150 full-time jobs and help meet hardwood demand without encroaching on virgin Surinamese forest. Van Blommestein Lake was formed when the Afobaka hydro facility was built in the early 1960s to sup- Wood being harvested in Van Blommestein Lake Hout dat gewonnen wordt in het Van Blommesteinmeer ply power to Suralco's Paranam smelter. Most of the soft-wood trees are long gone, but the hard-wood trees are still standing in the lake. Reclaiming this previously lost timber offers substantial volumes of high quality products with minimal environmental impact. Since the operation of the hydro facility is the responsibility of Suralco, the Suriname government turned to the company for advice. Working with Brokopondo Watra Wood International-the company formed to manage the harvesting operation-suralco identified a suitable location for a harvesting concession and provided access for a pilot project that employed 34 people full time and included a small sawmill. Suralco also assisted the operation with environmental, health, and safety audits. Brazilian divers, who have experience in underwater tree cutting from a similar operation in Tucurui, Brazil, trained local employees. Continued on page 19 17

19 Organisatorisch Profiel en Profiel van het Rapport Surinaamse overheid voor de ontwikkeling van waterkracht op de Surinamerivier en een volledig geïntegreerde aluminiumindustrie in het land. De naam van de maatschappij veranderde in Suriname Aluminum Company (Suralco) en de nieuwe entiteit werd als naamloze vennootschap opgericht in de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika ) als een handelsonderneming van het westelijk halfrond. De constructie van de bedrijfsfaciliteiten vallende onder de Brokopondo Overeenkomst begon direct in Tegen 1965 toen de raffinaderij en de smelterij in bedrijf gingen, was er meer dan 150 miljoen US dollar geïnvesteerd. Het succes van deze geïntegreerde aluminiumonderneming, de eerste in Zuid- Amerika, draagt substantieel bij aan de gestaag vorderende ontwikkeling van Suriname. In 1984 ondertekenden Suralco en de Billiton Maatschappij Suriname (BMS) twee overeenkomsten: een voor de exploratie van bauxiet en een voor de productie van alui- naarde. Een tweede joint venture tussen Suralco en BHP Billiton werd getekend in augustus Vandaag de dag zijn we de grootste particuliere werkgever en belastingbetaler van Suriname. We leveren verder onze bijdrage aan het land middels substantiële aankopen van lokale goederen en diensten, donaties aan liefdadigheid, en ondersteuning van sociale, culturele, educatieve en andere activiteiten. Ons beleid en onze gewoonten zijn gericht op het bevorderen van de handel en industrie in het land, evenals op de verbetering van de leefomstandigheden voor onze werknemers, hun gezinnen en de gemeenschappen waarin ze wonen. SCOPE VAN HET RAPPORT Contact persoon Henk G. Esajas Chief Public Relations en Communications Jan V.E. Vandenbergh Environment, Health and Safety Manager Indien u ons zou willen schrijven over het 'sustainability' rapport, kunt u een sturen naar Voor het geven van anonieme feedback, wordt u verzocht onze online enquête in te vullen op: Verslagperiode Dit rapport verschaft voornamelijk gegevens over de prestatie-indicatoren van Voor sommige gegevens hebben we historische cijfers erbij geplaatst om de lezer in staat te stellen actuele metingen in perspectief te brengen en relevante trends te identificeren. Dit is het eerste Suralco Sustainability rapport in deze vorm, maar al langer dan vijftien jaar hebben we regelmatig gerapporteerd over onze EHS-verrichtingen en gecommuniceerd met de gemeenschappen binnen Suriname. Het creëren van banen door houtwinning - vervolg Suralco heeft het bedrijf ook bijgestaan met milieu-, gezondheids-, en veiligheidscontroles. Braziliaanse duikers die in een soortgelijke onderneming in Tucurui, Brazilië ervaring hebben opgedaan in het kappen van bomen onder water, hebben lokale werknemers getrained. "Suralco is erg openhartig en constructief geweest in het verlenen van zowel algemene als practische ondersteuning, inclusief het toestaan aan ons om gebruik te maken van wegen, poorten, en andere infrastructurele werken" zei Orlando Lee On, directeur van Brokopondo Watra Wood International. Het proefproject werd succesvol afgesloten in oktober 2004 en de commerciele werkzaamheden begonnen twee maanden later. Brokopondo Watra Woods International schat dat het bedrijf 80 cubieke meters (105 cubieke yards) hardhout per hectare kan winnen, waarbij er hectare (618 vierkante mijl) van het meer beschikbaar is voor mogelijke winning. 18

20 Organizational and Report Profile The company's name changed to Suriname Aluminum Company (Suralco), and the new entity was incorporated in the state of Delaware (USA) as a western hemisphere trade corporation. The construction of industrial facilities covered by the Brokopondo Agreement started immediately in By 1965, when the refining and smelting plants went into operation, more than US$150 million had been invested. The success of this integrated aluminum venture-the first in South Americacontributes substantially to progressive development within Suriname. In 1984, Suralco and Billiton Maatschappij Suriname (BMS) signed two agreements: one for the exploration of bauxite and one for the production of alumina. A second joint venture between Suralco and BHP Billiton was signed in August Today, we are Suriname's largest private employer and tax payer. We further contribute to the country through substantial purchases of local goods and services, contributions to charity, and support of social, sports, cultural, educational, and other activities. Our policies and practices are directed toward the promotion of trade and industry in the country as well as toward the improvement of living conditions for our employees, their families, and the communities in which they live. REPORT SCOPE Contact Person Henk G. Esajas Chief, Public Relations and Communications Jan V.E. Vandenbergh Environment, Health, and Safety Manager If you would like to write to us about this sustainability report, please send an to To provide anonymous feedback, please complete our online survey at Reporting Period This report provides data mainly on 2003 performance indicators. For some data, we included historical figures to enable the reader to place current measurements in perspective and identify relevant trends. This is the first Suralco Sustainability Report in this format, but for more than 15 years we have been reporting regularly on our EHS performance and communicating with the communities within Suriname. Harvesting Wood, Building Jobs - continued "Suralco has been very open and constructive with both general and practical support, including allowing us to use roads, gates, and other infrastructure," said Orlando Lee On, director of Brokopondo Watra Wood International. The pilot project was successfully completed in October 2004, and commercial operations began two months later. Brokopondo Watra Wood International estimates that it can harvest 80 cubic meters (105 cubic yards) of hardwood per hectare, with 160,000 hectares (618 square miles) of the lake available for potential harvesting. 19

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

We need to accelerate sustainability

We need to accelerate sustainability ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent)

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt. NLCoin Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt. Bachelorscriptie Luuk de Waal Malefijt - 3349209 luuk@waalmalefijt.nl Februari 2014 begeleiders: dr. G. Tel & dr. M.R. Spruit

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie