Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht april Pagina I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I"

Transcriptie

1 Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift van ditjaarberieht wordt op verzoek kosteloos verstrekt Deloitte Accountants B.V. Pagina I Z Oj Voor dentificattedoeleinden. Behorend bij contrdeverklaring d.d.: 2 o

2 Vastned Management B.V. Rotterdam Inhoud pagina Jaarbericht Jaarverslag van de Directie 4 Jaarrekening 5 Winst-en-verliesrekening over Balansper3l december Overzicht van de mutaties in het eigen vermogen 8 Toelichting op dejaarrekening 9 Overige gegevens 18 Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 18 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 18 Deloitte Accountants LV, Pagina 2 Voor dentificat edeejnden. Behorend bij con ewe-k1aring d4.: o i

3 Vastned Management By. Rotterdam Jaarbericht 2013 Jaarverslag van de Directie Jaarrekening Overige gegevens Deloitte Accountants B.V. Pagina3 Voor identifkatifdoelejnden Behorend bij controeverklarjng d.d.:

4 Jaarverslag van (she bedragen * ) de Directe Activiteiten De activiteiten van Vastned Management By, (de Vennootschap of Vastned Management), statutair gevestigd in Rotterdam, betreffen het commerciale en administratieve beheer van de (geconsolideerde) vastgoedportefeuille van Vastned Retail NV. Rotterdam. Het technische beheer wordt door Vastned Management uitbesteed aan derden. Tevens wordt belegd in een lening aan een groepsmaatschappij. Alle aandelen van Vastned Management worden gehouden door Vastned. (Vastned), Risicoprofiel Doordat Vastned Management slechts èén aandeelhouder/opdrachtgever heeft, waarmee tevens langjarige contracten zijn gesloten, zijn de strategische, operationele en flnanciële risicos beperkt en zijn de risicos op het gebied van financiale verslaglegging en compliance klein. Be organisatie Vergunning beheerder Op 20 oktober 2007 is door de Autoriteit Financiele Markten aan Vastned Management de vergunning toegekend als bedoeld in artikel 2:65, lid I, sub I van de Wet op het financieel toezicht op grond waarvan deze kan optreden als beheerder van Vastned. Op 22 juli 2013 is de AWM-richtlijn in werking getreden. Op basis van deze richtlijn is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd. Voor beheerders die op 21 juli 2013 al over een vergunning beschikten, geldt een overgangsjaar, waarbij de Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-vergunning. Op de beheerder rust een inspanningsverplichting om te voldoen san de nieuwe AIFM-regels Op dit moment is onduidelijk of Vastned Management San deze regels moet voldoen. Bestuur Het bestuur bestaat uk twee Directieleden, te weten de heer T.T.J. de Groot en de beer T.M. de Witte. Personeel Het gemiddeld aantal werknemers kwam in 2013 uit op 29(2012: 30). Financiële resultaten Het negatieve bedrijfsresultast als gevolg van het niet geheel kunnen doorberekenen van de eigen kosten van Vastned Management nam af van 166 tot 92. DiE waste danken aan een hogere doorbelasting ann de aandeelhouder, waartegenover een stijging van de algemene kosten stond. De stijging van de algemene kosten was voomamelijk het gevolg van hogere pensioenlasten. De financiele kosten namen toe met 56 ala gevoig van hogere netto-rentekosten met betrekking tot de toegezegd-pensioenverplichting. Het bovenstaande heeft in 2013 geleid tot een geringe toename van het resultaat na belastingen van 537 tot 550. Vooruitzichten voor 2014 De Directie verwacht voor 2014 een lager resultaat als gevolg van extra kosten inzake het vertrek van de CFO en lagere beheervergoedingen die in rekening gebracht kunnen worden san groepsmaatschappijen vanwege de verkoop van Winkelcentrum het Rond in 2013 en de Spaanse winkelcentra begin Rotterdam, 29 april 2014 De Directie: T.T.J. de Groot TM. de Witte D&oitte Accountants B.V. Pagina 4 Voor dentificatjdoejeinden Behorend hi (7 1 contro:1everklaring - C d.d.:

5 Vastned Management B.V. Rotterdam Jaarrekening Winst-en-verliesrekening Balans Overzicht van de mutaties in bet eigen vermogen Toelichting op de jaarrekening Deoitte Accountants B.V. Voor identifcatiedoeieinden. Behorend bij controeverkiarhig d.d.: Pagina 5 z - o 111

6 Winst-en-verliesrekening (x 1.000,-) Toelichting Bedrijfsopbrengsten Doorbelastingen aan aandeelhouders Beheervergoedingen groepsmaatschappijen Overige opbrengsten Agemene kosten Lonen en salarissen (3.185) (3.144) Sociale lasten (247) (276) Pensioenlasten 13 (533) (355) Afschrijvingen op materi1e vaste activa 8 (233) (198) Overige algemene kosten s (1.9 14) (2.05 7) (6.112) (6.030) Bedrijfsresultaat (92) (166) Nettofinancieringskosten Financiele opbrengsten Financiele kosten 6 (160) (104) Resultaat voor belastingen Belastingen naar de winst Resultaat na belastingen Deloitte Accourtants B.V, Pagina6 Voor dentlfkatiedoeleifldefl. Behorend bij controeves1danflg d.d:

7 Balans per 31 december Vóór verwerking van het voorstel tot winstbestemming (x 1.000,-) Toelichting Activa Materiele vaste activa Lening aan groepsmaatschappij Totaalvasteaciiva Aandeelhouder Groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen 6 54 Overige vorderingen Liquide middelen ii Totaalvlottende activa Totaalactiva Passiva Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves (2.638) (3.55 1) Resultaat boekjaar Eigenvermogen Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen Tolaalvoorzieningen Crediteuren Aandeelhouder Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaalkortlopendeschulden Totaalpassiva Deloitte Accountants B.V. Voor dentificatiedonden. Behorend bi contro4evetkiaring djd.: Pagina 7 C)i Zi (

8 Overzicht van de mutaties in het eigen vermogen (x 1.000,-) Elgen vermogen per ijanuari Aanpassing in verband met IASI9R - (1.171) Eigen vermogen per ijanuari Herberekening toegezegd-pensioenverplichting 376 (2.434) Resultaat na belastingen Eigen vermogen per 31 december Deloitte Accountants B,?. Pagina 8 Voor identficatiedoe4einden. Behorend bij ccnttroevei*iarin d,th: - Cl 2I 1

9 Toelichting op de jaarrekening (x 1.000,-) Algemene informatie Activiteiten De activiteiten van Vastned Management B.V. (de Vermootschap Vastned Management ), statutair gevestigd in Rotterdam, betreffen het commerciële en administratieve beheer van de (geconsolideerde) vastgoedportefeuille van Vastned Retail NV. ( Vastned ), Rotterdam. Het technische beheer wordt door Vastned Management uitbesteed aan derden. Tevens wordt belegd in een lening aan een groepsmaatschappij. of Vergunning beheerder Op 20 oktober 2006 is door de Autoriteit Financiele Markten aan Vastned Management de vergunning toegekend als bedoeld in artikel 2:65, lid I, sub a van de Wet op het financieel toezicht (oud) op grond waarvan deze kan optreden als beheerder van Vastned. Op is de AIFM-richtlijn in werking getreden. Op basis van deze richtlijn is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd. Voor beheerders die op al over een vergunning beschikten, geldt een overgangsjaar. waarbij de Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-vergurming. Op de beheerder rust een inspanningsverplichting om te voldoen aan de nieuwe AIFM-regels. Op dit moment is onduidelijk juli juli of Vastned Management aan deze regels moet voldoen. Groepsverhoudingen Vastned is de enig aandeelhouder van de Vennootschap. De financiele gegevens van de Vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Vastned, die wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Doorbelastingen De door de Vennootschap ten behoeve van Vastned en haar groepsmaatschappijen gemaakte kosten worden op basis van de overeenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned en haar groepsmaatschappijen, verhoogd met een opsiag van 5%, aan hen doorbelast. 2 Belangrijke grondsiagen voor financiële versiaggeving Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle bedragen luiden in duizenden tenzij anders wordt aangegeven. euros Aanpassing grondsiag personeelsbeloningen De wijzigingen in deze grondsiag hebben betrekking op de verwerking van actuariele winsten en verliezen op de contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting en de waarde van de fondsbeleggingen. Deze actuariele winsten en verliezen worden 1 januari 2013 direct in het eigen vermogen verwerkt en niet meer volgens de corridor benadering. De wijzigingen in de grondsiag hebben geleid tot onderstaande aanpassingen van de vergelijkende cijfers over 2012 (ten opzichte van de over 2012 gerapporteerde vergelijkende cijfers): vanaf Verlaging eigen vennogen per 1 januari 2012 (1.171) Verlaging eigen vermogen per 31 december 2012 (3.591) Verlaging totaalresultaat gedurende het boekjaar door herberekening pensioenverplichting (2.420) Verbetering resultaat door lagere pensioenkosten 14 Deloitte Accountants B.V. Pagina 9 Voor Behorend identificatiedoeleiflderl. bij controieverklaruig d.d.:

10 Een andere belangrijke wijziging in deze grondsiag betreft de presentatie van de wijzigingen in de toegezegd pensioenverplichting en de reele waarde van de fondsbeleggingen. De wijzigingen in de toegezegd-pensioenverplichting en de re1e waarde van de fondsbeleggingen worden gesplitst in drie componenten; te weten: toename van de contante waarde van toegekende pensioenaanspraken (servicekosten), netto-interest en herberekeningen. Deze wijzigingen in de grondsiag hebben geleid tot onderstaande aanpassingen van de vergelijkende cijfers over 2012 (ten opzichte van de over 2012 gerapporteerde cijfers): Nettofinancieringskosten 99 Algemene kosten (113) Overige reserve (2.434) Resultaatbepaling Dc door de Vennootschap ten behoeve van Vastned en haar groepsmaatschappijen gemaakte kosten worden op basis van de overeenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned en haar groepsmaatschappijen, verhoogd met een opsiag van 5%, aan hen doorbelast. Tussen de Vennootschap en de groepsmaatschappij Winkelcentrum Het Rond CV. was tot op het moment van verkoop van deze entiteit een beheerovereenkomst van kracht. De beheervergoeding bedroeg 1,5% van de gefactureerde huur. Tevens ontving de Vennootschap een verhuurvergoeding voor het afsluiten van huurcontracten ten behoeve van het bij deze groepsmaatschappij in eigendom zijnde Winkelcentrum Het Rond in Houten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment dat de diensten worden verleend. Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiële vaste aetiva Materiele vaste activa omvat met name activa die door de Vennootschap worden aangehouden in het kader van de ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten, zoals kantoornieubilair, computerapparatuur en software en vervoermiddelen. De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Afschrijvingen worden opgenomen in de winst-en verlies-rekening volgens de Iineaire afschrijvingsmethode rekening houdend met de verwachte gebruiksduur en restwaarde van de desbetreffende activa. De verwachte gebruiksduur wordt als volgt ingeschat: Kantoorinventaris Computerapparatuur en software Vervoermiddelen 5 jaar 5 jaar 5 jaar Lening aan groepsmaatschappij De lening aan groepsmaatschappij wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Vorderingen De vorderingen worden initieel tegen reele waarde opgenomen en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder afirek van bijzondere waardeverminderingen. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Deloitte Accountants B.V. Pagina 10 Voor dentificatidoleifldefl. Behorend bij controieverklariflg dd.: 2-2

11 Voorzieningen uit hoofde van personceisbeloningen Toegezegd-pensioenregelingen De nettoverplichting van de Vennootschap uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling wordt berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. De pensioenaanspraken uit hoofde van toegezegd-pensioenrechten worden contant gemaakt tegen een disconteringsvoet en verminderd met de reele waarde van de fondsbeleggmgen waaruit de verplichtingen moeten worden afgewikkeld. Voor deze berekening wordt door de externe actuaris de zogenaamde projected-unit credit methode gehanteerd. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van de regeling worden verbeterd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de winst-en-verlies rekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de pensioenaanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Wanneer de fondsbeleggingen de verplichtingen overtreffen, wordt de opnaine van het actiefbeperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet opgenomen actuariele verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van eventuele, op dat moment beschikbare, toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Actuariele winsten en verliezen worden direct in het eigen vermogen verwerkt. Langetermijnpersoneelsbetoningen Verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen worden eveneens onder deze voorziening opgenomen. Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva worden initieel tegen reele waarde opgenomen en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Kasstroomoverzicht In dejaarrekening is geen kasstroomoverzicht opgenomen, Dc reden hiervoor is dat de financiele gegevens van de Vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van haar enig aandeelhouder Vastned, die wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deloitte Accountants By. Paginall Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij coritroteverkiarifl 7or q 4.:

12 3 Doorbelasting aan aandeelhouders en beheervergoedingen groepsmaatschappijen Deze opbrengsten bestaan uit de door de Vennootschap doorbelaste management- en beheerkosten aan de aandeelhouders en de contractueel overeengekomen gefactureerde beheervergoedingen aan de andere groepsmaatschappijen. Er zijn overeenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned en haar groepsmaatschappijen van kracht. De vergoeding bestaat ult de kosten voor de ten behoeve van Vastned en haar groepsmaatschappijen verrichte werkzaamheden verhoogd met een opsiag van 5%. Tot 1 oktober was een beheerovereenkomst van kracht met de groepsmaatschappij Winkelcentrum Het Rond CV., waarvoor de vergoedmg 1,5% over de gefactureerde huur bedroeg. Per 30 september is deze groepsmaatschappij aan Altera Vastgoed verkocht, waama het contract is beeindigd. 4 Overige opbrengsten Onder de overige opbrengsten zijn onder andere de verhuurvergoedingen voor het afsluiten van huurcontracten ten behoeve van het bij Winkelcentrum Het Rond CV. in eigendom zijnde wiiikelcentrum opgenomen. 5 Overige algemene kosten Overige personeelskosten Crisisheffing Huisvestings- en kantoorkosten Publiciteitskosten Automatiseringskosten Overige kosten Accountantskosten In de overige kosten zijn de onderstaande door Deloitte Accountants By, in rekening gebrachte kosten ten aanzien van werkzaamheden voor Vastned Management begrepen Honoraria controlewerkzaamheden Nettofinancieringskosten Financiële opbrengsten Interest lening groepsmaatschappij Overige ontvangen interest Financiële kosten Rente voorziening pensioenverplichting (154) (99) Overige betaalde rente (6) (5) (160) (104) 7 Belastingen naar de winst De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Zolang de Vennootschap blijft voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt het fiscale resultaat van de Vennootschap belast tegen een tarief van 0%. Deze voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op bet beleggingskarakter van de activiteiten, de fiscale financieringsverhoudingen, de samenstelling van het aandeelhoudersbestand en het als contant dividend uitkeren van het fiscale resultaat binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar. Deloitte Accountants By. Paginal2 identifjcatjdoelejnden. Voor Behorend bij controtverkiarin dd.: Ott 2o i

13 8 Materiële vaste activa De samenstelling van de materiele vaste activa op 31 december 2013 was als volgt: Computer Kantoor- apparatuur Vervoer inventaris en sothvare middelen Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving (114) (278) (174) (566) Boekwaarde De mutaties in de materieie vaste activa waren als volgt: Computer Kantoor- apparatuur Vervoer inventaris en software middelen Totaal Boekwaarde per ljanuari Aankopen Verkopenlbuitengebruikstellingen (7) (111) (203) (321) Afschrijving verkochte/buitengebruik gestelde activa Afschrijving (41) (82) (110) (233) Boekwaardeper3l december Lening aan groepsmaatschappij Dit betreft een aan Hispania Retail Properties S.L. (Hispania), een 100% dochteronderneming van Vastned Retail, verstrekte lening met een hoofdsom van 13,2 miljoen. De lening heeft een Iooptijd tot en met 1 augustus 2016 en zal uiterlijk per deze datum in ëén keer worden afgelost. Het is Hispania toegestaan om 70% van het bedrag dat zij ontvangt bij verkoop van vastgoed aan te wenden om de lening (deels) boetevrij vervroegd afte lossen. In alle andere gevallen wordt bij vervroegde aflossing een boete in rekening gebracht. I-let rentepercentage is 5,99%. Dc rente wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Voor deze lening zijn door Hispania geen zekerheden gesteld. In 2014 is, in verband met de juridische herstructurering van Hispania Retail Properties S.L,. de lening tegen de geldende condities overgedragen aan Vastned Retail Spain S.L. De lening aan groepsmaatschappij wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 10 Vorderingen De onder viottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen éénjaar. Dc reele waarde van de posten opgenomen onder Overige vorderingen worth, vanwege bet kortlopende karakter van deze vorderingen, geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde. 11 Liquide middelen De Iiquide middelen betreffen banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de Vennootschap. De reele waarde van de Iiquide middelen wordt. vanwege het kortlopende karakter, geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde. 12 Eigenvermogen Het maatschappelijk aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt 90000, bestaande uit aandelen met een nominale waarde van 25,-- per aandeel. Op 3 1 december 2013 waren aandelen geplaatst en volgestort. Alle geplaatste aandelen zijn in bezit van Vastned. Deoitte. Detoitte Accountants B.V. Pagina 13 Voor dentificatiedoeleinden. Behorend bij controieverklaring d.d.: 7( Cf

14 13 Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen De Vennootschap heeft voor haar werknemers een pensioenregeling die kwalificeert als toegezegd-pensioenregeling. De pensioenregeling is volledig herverzekerd bij Nationale-Nederianden Levensverzekering Maatschappij NV. De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geindexeerde middelloonregeling. Voor een beperkte groep werknemers geldt een onvoorwaardelijke indexatie van maximaal 2% per jaar. Door Mercer (Nederland) B.V. zijn de volgende aannames voor de actuariele berekeningen gebruikt: 31/12/ /12/2012 Disconteringsvoet 3,85% Verwacht rendement op fondsbeleggingen 3,95% 3,85% Toekomstige salarisverhogingen (afhankelijk van Ieeftijd en inclusief infiatiecorrectie) 2,00%-6,00% Toekomstige pensioenstijgingen 0,325% - 0,325% - 2,00% 3,95% 2,00%-6,00% 2,00% Contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting Reele waarde van de fondsbeleggingen (12.615) (11.826) Langetermijnpersoneelsbeloningen Het verloop van de contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting was als volgt: Stand per I januari Servicekosten Administratiekosten 59 Interest Bijdragen Actuarieel yen ies/(winst): Demografische aannames - 85 Financiele aannames (349) Ervaringsaanpassingen Uitkeringen (371) (358) Kosten - (60) Stand per 31 december Het verloop van de reele waarde van de fondsbeleggingen was als volgt: Stand per 1 januani Verwacht rendement Actuariële winstl(verlies): Werkgeversbijdragen Werknemersbijdragen Uitkeningen (371) (358) Kosten (62) (60) Stand per 31 december De toegezegd-pensioenregeling is, zoals eerder aangegeven, henverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekening Maatschappij NV. De fondsbeleggingen bestaan om die reden volledig uit verzekeringscontracten. Deoitte Accountants B.V. Voor Behorend dentficatiedoeefrdefl. bij controieverkianiflg d.d.: Paginal4 Z5\i

15 De bedragen voor de toegezegd-pensioenregelingen die zijn opgenomen onder de algemene kosten in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt: Pensioenkosten Interest Verwacht rendement op fondsbeleggingen (458) (478) Afschrijving actuariele verliezen VastNed Management verwacht aan haar toegezegd-pensioenregelingen in 2014 een bedrag van 0,5 miljoen te zullen bijdragen Gevoeligheidsanalyse In de onderstaande tabel is de gevoeligheidsanalyse opgenomen voor het effect van een wijziging in de disconteringsvoet met 25 basispunten: mm 25 gehanteerde dis- pius 25 basispunten conteringsvoet basispunten 3,70% 3,95% 4,20% Contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting Servicekosten In verband met de geringe materialiteit is afgezien van bet geven van gevoeligheidsanalyses van wijzigingen in toekomstige salarisverhogingen (afhankelijk van Ieeftijd en inclusiefsalariscorrectie) en toekomstige pensioenstijgingen. 14 Kortlopende schulden Dc schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Dc reele waarde van de posten opgenomen onder Crediteuren, Aandeelhouder en Overige schul den en overlopende activ& wordt, vanwege het kortlopende karakter van deze schulden, geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde. 15 Overige schulden en overlopende passiva De onder de kortlopende schulden opgenomen overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt gespecificeerd: Te betalen personeelskosten Nog te versturen creditnota s Te betalen overige algemene kosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Assetmanagementovereenkomsten en propertymanagementovereenkomsten Er is een assetmanagementovereenkomst tussen de Vennootschap en Vastned van kxacht waarin de door de Vennootschap te verrichten werkzaamheden voor Vastned zijn vastgelegd. Het contract heeft een looptijd tot en met 31 december De vergoeding bestaat uit de door de Vennootschap gemaakte kosten in verband met de voor Vastned te verrichten werkzaamheden verhoogd met een opsiag van 5%. Tevens zijn er assetmanagement- & propertymanagementovereenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned Retail Nederland By, en Vastned Retail Monumenten By, van kracht. In deze overeenkomsten zijn de door de Vennootschap voor beide groepsmaatschappjen te verrichten werkzaamheden vastgelegd. De contracten hebben looptijden die eindigen op 31 december Dc vergoeding voor deze werkzaamheden bestaat ult de door de Vennootschap ten behoeve van deze werkzaamheden gemaakte kosten verhoogd met een opsiag van 5%. Deloitte Accountants B.V. Voor dentificatiedeeleinden. Behorend bij controieverkaring d.d.:

16 Huurverplichtingen verplichtingen uit en hoofde van lease Dc Vennootschap houdt kantoor te Lichtenauerlaan 130 in Rotterdam. De kantoorruimte wordt gehuurd van Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. De huurovereenlcomst loopt tot en met 31 augustus huurverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst bedraagt 0,2 miljoen en wordtjaarlijks per 1 september geindexeerd. Ten behoeve van de verhuurder heeft de Vennootschap een bankgarantie gesteld ten bedrage van 0,1 miljoen. Dejaarlijkse operational Fiscale De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verkregen en is gevoegd in de fiscale eenheid waarvan Vastned de moedermaatschappij is. status 17 Transacties met direct belanghebbenden Als direct belanghebbenden zijn aan te merken: Vastned en Directieleden. Voor zover de Vennootschap bekend is, hebben in het verslagjaar geen transacties plaatsgevonden met personen instellingen die als direct belanghebbenden bij de Vennootschap zijn te beschouwen, anders dan die welke voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst en arbeidscontracten. of Aandeelhouders Vastned 100% Directieleden Het bestuur van de Vennootschap bestaat uit twee Directieleden, te weten de heer T.T.J. de Groot en de heer TM. de Witte. Beloning van de statutaire Directie 2013 Salarissen Bonus over (mci. sociale 2013 uit te Jubileumlasten) keren in 2014 uitkering lasten heffing Totaal Pensioen Crisis T.T.J. de Groot T.M. dewitte Salarissen Bonus over (mci. sociale 2012 uitge- Jubileum- Pensioenlasten) keerd in 2013 uitkering lasten heffing Totaal Crisis T.T.J. de Groot T.M. de Witte Aan de leden van de statutaire Directie zijn geen optierechten toegekend. Ook zijn aan hen geen leningen of voorschotten verstrekt, noch werden garanties te hunnen behoeve afgegeven. Samenvatting arbeidsovereenkomsten Directie de Groot De heer De Groot heeft recht op bezoldiging van (niveau 2014). Dc heer Dc Groot is in dienst getreden bij en benoemd tot ClO van Vastned Management per 1 september Per 1 september 2011 is de heer De Groot benoemd tot CEO. De arbeidsovereenkomst met de beer De Groot is aangegaan voor een periode van De verwachte pensioenleeftijd is 67 jaar. Voor deze regeling geldt geen eigen bijdrage. Het pensioen van de beer De Groot betreft een beschikbare premieregeling. In geval door een fusie de arbeidsovereenkomst, zal een schadeioosstelling van maximaal TTI eenjaarlijkse vierjaar. of overname van Vastned op initiatief van Vastned Management een einde komt aan twaalfmaandsaiarissen worden betaald. Deoitte Accountants B.V. Paginal6 Voor Behorend dentificatiedoeleinderl. b!j controieiierldaririg dd.:

17 TM de WEtte De beer De Witte heeft recht op een vaste jaarlijkse bezoldiging van (niveau 2014). De beer De Witte is in dienst getreden bij en benoemd tot CFO van Vastned Management per 16 juni De verwachte pensioenleeftijd is 67 jaar. Voor deze regeling geldt geen eigen bijdrage, Het pensioen van de heer De Witte wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde middelloonstelsel. Bij onvrijwillig ontslag is de heer De Witte gerechtigd tot een vergoeding van een bedrag vast te stellen in lijn met de systematiek van de kantonrechterformule met inachtneming van 12 dienstjaren op bet moment van indiensttreding. Deze regeling is bedongen bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst. In geval door een fusie of overname van Vastned op initiatief van Vastned Management een einde komt aan de arbeidsovereenkomst, zal een schadeloosstelling van tenminste 15 maanden worden betaal d. Begin 2014 is met de beer De Witte overeengekomen dat hij eind 2014 zijn functie bij Vastned zal beeindigen. Er is een beeindigingsvergoeding overeengekomen van 1,5 keer zijn huidige vaste salaris. 18 Personeel Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het jaar bedroeg 29 (fulltime equivalenten) (2012: 30) verdeeld over de volgende functionele gebieden: Vastgoed Financien 6 6 Managementteam 5 4 Overige De Directie is bet gehele personeel zeer erkentelijk voor de inspanningen gedurende het afgelopenjaar. Rotterdam, 29 april 2014 De Directie: T.T.J. de Groot TM. de Witte Deoitte. Deotte Accountants B.V. Pagina 17. Voor identficatedoeieinden. 8ehore nd bij controteverkiaring d.d: 0 ZO 1

18 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hiema opgenomen verkiaring. Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd te besluiten om (een gedeelte van) de winst die blijkt uit de vastgesteldejaarrekening uit te keren of te reserveren, enlofte besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen uit reserves. De Vennootschap kan aan haar aandeelhouders slechts de hiervoor bedoelde uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het beth-ag van het eigen vermogen dat krachtens de wet moet worden aangehouden. Voorstel betreffende de bestemming van de winst De Directie stelt voor de winst toe te voegen aan de overige reserves. Gebeurtenissen na balansdatum In 2014 heeft de Raad van Commissarissen van Vastned besloten dat het, gezien de lange staat van dienst van de huidige CFO en de fase waarin de Vennootschap is gekomen, tijd is voor verandering. In 2014 zal een nieuwe CFO worden aangesteld die, samen met de CEO, de Vennootschap door de volgende fase zal leiden. Deloitte Accountants B.V. Pagina 18.- Voor identificatiedo&einden. Behorend b controteverkiaring d.d.: O-i 20 C1

19 De10 tte. DeIotte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Tel: (088) Fax: (088) Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: De directie van Vastned Management B.V. Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomenjaarrekening 2013 van Vastned Management B.V. te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het opstellen van het jaarverslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn affianlcelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig heden. Deze risico-.inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de inteme beheersing van de vennootschap. Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited DPS_162941chs

20 Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vastned Management B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de kening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 29 april 2014 Deloitte Accountants B.V. jaarre Drs. W.H.E van Ommeren RA MBA DPS_16294/chs

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie