Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht april Pagina I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I"

Transcriptie

1 Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift van ditjaarberieht wordt op verzoek kosteloos verstrekt Deloitte Accountants B.V. Pagina I Z Oj Voor dentificattedoeleinden. Behorend bij contrdeverklaring d.d.: 2 o

2 Vastned Management B.V. Rotterdam Inhoud pagina Jaarbericht Jaarverslag van de Directie 4 Jaarrekening 5 Winst-en-verliesrekening over Balansper3l december Overzicht van de mutaties in het eigen vermogen 8 Toelichting op dejaarrekening 9 Overige gegevens 18 Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 18 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 18 Deloitte Accountants LV, Pagina 2 Voor dentificat edeejnden. Behorend bij con ewe-k1aring d4.: o i

3 Vastned Management By. Rotterdam Jaarbericht 2013 Jaarverslag van de Directie Jaarrekening Overige gegevens Deloitte Accountants B.V. Pagina3 Voor identifkatifdoelejnden Behorend bij controeverklarjng d.d.:

4 Jaarverslag van (she bedragen * ) de Directe Activiteiten De activiteiten van Vastned Management By, (de Vennootschap of Vastned Management), statutair gevestigd in Rotterdam, betreffen het commerciale en administratieve beheer van de (geconsolideerde) vastgoedportefeuille van Vastned Retail NV. Rotterdam. Het technische beheer wordt door Vastned Management uitbesteed aan derden. Tevens wordt belegd in een lening aan een groepsmaatschappij. Alle aandelen van Vastned Management worden gehouden door Vastned. (Vastned), Risicoprofiel Doordat Vastned Management slechts èén aandeelhouder/opdrachtgever heeft, waarmee tevens langjarige contracten zijn gesloten, zijn de strategische, operationele en flnanciële risicos beperkt en zijn de risicos op het gebied van financiale verslaglegging en compliance klein. Be organisatie Vergunning beheerder Op 20 oktober 2007 is door de Autoriteit Financiele Markten aan Vastned Management de vergunning toegekend als bedoeld in artikel 2:65, lid I, sub I van de Wet op het financieel toezicht op grond waarvan deze kan optreden als beheerder van Vastned. Op 22 juli 2013 is de AWM-richtlijn in werking getreden. Op basis van deze richtlijn is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd. Voor beheerders die op 21 juli 2013 al over een vergunning beschikten, geldt een overgangsjaar, waarbij de Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-vergunning. Op de beheerder rust een inspanningsverplichting om te voldoen san de nieuwe AIFM-regels Op dit moment is onduidelijk of Vastned Management San deze regels moet voldoen. Bestuur Het bestuur bestaat uk twee Directieleden, te weten de heer T.T.J. de Groot en de beer T.M. de Witte. Personeel Het gemiddeld aantal werknemers kwam in 2013 uit op 29(2012: 30). Financiële resultaten Het negatieve bedrijfsresultast als gevolg van het niet geheel kunnen doorberekenen van de eigen kosten van Vastned Management nam af van 166 tot 92. DiE waste danken aan een hogere doorbelasting ann de aandeelhouder, waartegenover een stijging van de algemene kosten stond. De stijging van de algemene kosten was voomamelijk het gevolg van hogere pensioenlasten. De financiele kosten namen toe met 56 ala gevoig van hogere netto-rentekosten met betrekking tot de toegezegd-pensioenverplichting. Het bovenstaande heeft in 2013 geleid tot een geringe toename van het resultaat na belastingen van 537 tot 550. Vooruitzichten voor 2014 De Directie verwacht voor 2014 een lager resultaat als gevolg van extra kosten inzake het vertrek van de CFO en lagere beheervergoedingen die in rekening gebracht kunnen worden san groepsmaatschappijen vanwege de verkoop van Winkelcentrum het Rond in 2013 en de Spaanse winkelcentra begin Rotterdam, 29 april 2014 De Directie: T.T.J. de Groot TM. de Witte D&oitte Accountants B.V. Pagina 4 Voor dentificatjdoejeinden Behorend hi (7 1 contro:1everklaring - C d.d.:

5 Vastned Management B.V. Rotterdam Jaarrekening Winst-en-verliesrekening Balans Overzicht van de mutaties in bet eigen vermogen Toelichting op de jaarrekening Deoitte Accountants B.V. Voor identifcatiedoeieinden. Behorend bij controeverkiarhig d.d.: Pagina 5 z - o 111

6 Winst-en-verliesrekening (x 1.000,-) Toelichting Bedrijfsopbrengsten Doorbelastingen aan aandeelhouders Beheervergoedingen groepsmaatschappijen Overige opbrengsten Agemene kosten Lonen en salarissen (3.185) (3.144) Sociale lasten (247) (276) Pensioenlasten 13 (533) (355) Afschrijvingen op materi1e vaste activa 8 (233) (198) Overige algemene kosten s (1.9 14) (2.05 7) (6.112) (6.030) Bedrijfsresultaat (92) (166) Nettofinancieringskosten Financiele opbrengsten Financiele kosten 6 (160) (104) Resultaat voor belastingen Belastingen naar de winst Resultaat na belastingen Deloitte Accourtants B.V, Pagina6 Voor dentlfkatiedoeleifldefl. Behorend bij controeves1danflg d.d:

7 Balans per 31 december Vóór verwerking van het voorstel tot winstbestemming (x 1.000,-) Toelichting Activa Materiele vaste activa Lening aan groepsmaatschappij Totaalvasteaciiva Aandeelhouder Groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen 6 54 Overige vorderingen Liquide middelen ii Totaalvlottende activa Totaalactiva Passiva Gestort en opgevraagd kapitaal Agioreserve Overige reserves (2.638) (3.55 1) Resultaat boekjaar Eigenvermogen Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen Tolaalvoorzieningen Crediteuren Aandeelhouder Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaalkortlopendeschulden Totaalpassiva Deloitte Accountants B.V. Voor dentificatiedonden. Behorend bi contro4evetkiaring djd.: Pagina 7 C)i Zi (

8 Overzicht van de mutaties in het eigen vermogen (x 1.000,-) Elgen vermogen per ijanuari Aanpassing in verband met IASI9R - (1.171) Eigen vermogen per ijanuari Herberekening toegezegd-pensioenverplichting 376 (2.434) Resultaat na belastingen Eigen vermogen per 31 december Deloitte Accountants B,?. Pagina 8 Voor identficatiedoe4einden. Behorend bij ccnttroevei*iarin d,th: - Cl 2I 1

9 Toelichting op de jaarrekening (x 1.000,-) Algemene informatie Activiteiten De activiteiten van Vastned Management B.V. (de Vermootschap Vastned Management ), statutair gevestigd in Rotterdam, betreffen het commerciële en administratieve beheer van de (geconsolideerde) vastgoedportefeuille van Vastned Retail NV. ( Vastned ), Rotterdam. Het technische beheer wordt door Vastned Management uitbesteed aan derden. Tevens wordt belegd in een lening aan een groepsmaatschappij. of Vergunning beheerder Op 20 oktober 2006 is door de Autoriteit Financiele Markten aan Vastned Management de vergunning toegekend als bedoeld in artikel 2:65, lid I, sub a van de Wet op het financieel toezicht (oud) op grond waarvan deze kan optreden als beheerder van Vastned. Op is de AIFM-richtlijn in werking getreden. Op basis van deze richtlijn is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd. Voor beheerders die op al over een vergunning beschikten, geldt een overgangsjaar. waarbij de Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege overgaat in een AIFM-vergurming. Op de beheerder rust een inspanningsverplichting om te voldoen aan de nieuwe AIFM-regels. Op dit moment is onduidelijk juli juli of Vastned Management aan deze regels moet voldoen. Groepsverhoudingen Vastned is de enig aandeelhouder van de Vennootschap. De financiele gegevens van de Vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Vastned, die wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Doorbelastingen De door de Vennootschap ten behoeve van Vastned en haar groepsmaatschappijen gemaakte kosten worden op basis van de overeenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned en haar groepsmaatschappijen, verhoogd met een opsiag van 5%, aan hen doorbelast. 2 Belangrijke grondsiagen voor financiële versiaggeving Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle bedragen luiden in duizenden tenzij anders wordt aangegeven. euros Aanpassing grondsiag personeelsbeloningen De wijzigingen in deze grondsiag hebben betrekking op de verwerking van actuariele winsten en verliezen op de contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting en de waarde van de fondsbeleggingen. Deze actuariele winsten en verliezen worden 1 januari 2013 direct in het eigen vermogen verwerkt en niet meer volgens de corridor benadering. De wijzigingen in de grondsiag hebben geleid tot onderstaande aanpassingen van de vergelijkende cijfers over 2012 (ten opzichte van de over 2012 gerapporteerde vergelijkende cijfers): vanaf Verlaging eigen vennogen per 1 januari 2012 (1.171) Verlaging eigen vermogen per 31 december 2012 (3.591) Verlaging totaalresultaat gedurende het boekjaar door herberekening pensioenverplichting (2.420) Verbetering resultaat door lagere pensioenkosten 14 Deloitte Accountants B.V. Pagina 9 Voor Behorend identificatiedoeleiflderl. bij controieverklaruig d.d.:

10 Een andere belangrijke wijziging in deze grondsiag betreft de presentatie van de wijzigingen in de toegezegd pensioenverplichting en de reele waarde van de fondsbeleggingen. De wijzigingen in de toegezegd-pensioenverplichting en de re1e waarde van de fondsbeleggingen worden gesplitst in drie componenten; te weten: toename van de contante waarde van toegekende pensioenaanspraken (servicekosten), netto-interest en herberekeningen. Deze wijzigingen in de grondsiag hebben geleid tot onderstaande aanpassingen van de vergelijkende cijfers over 2012 (ten opzichte van de over 2012 gerapporteerde cijfers): Nettofinancieringskosten 99 Algemene kosten (113) Overige reserve (2.434) Resultaatbepaling Dc door de Vennootschap ten behoeve van Vastned en haar groepsmaatschappijen gemaakte kosten worden op basis van de overeenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned en haar groepsmaatschappijen, verhoogd met een opsiag van 5%, aan hen doorbelast. Tussen de Vennootschap en de groepsmaatschappij Winkelcentrum Het Rond CV. was tot op het moment van verkoop van deze entiteit een beheerovereenkomst van kracht. De beheervergoeding bedroeg 1,5% van de gefactureerde huur. Tevens ontving de Vennootschap een verhuurvergoeding voor het afsluiten van huurcontracten ten behoeve van het bij deze groepsmaatschappij in eigendom zijnde Winkelcentrum Het Rond in Houten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment dat de diensten worden verleend. Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiële vaste aetiva Materiele vaste activa omvat met name activa die door de Vennootschap worden aangehouden in het kader van de ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten, zoals kantoornieubilair, computerapparatuur en software en vervoermiddelen. De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Afschrijvingen worden opgenomen in de winst-en verlies-rekening volgens de Iineaire afschrijvingsmethode rekening houdend met de verwachte gebruiksduur en restwaarde van de desbetreffende activa. De verwachte gebruiksduur wordt als volgt ingeschat: Kantoorinventaris Computerapparatuur en software Vervoermiddelen 5 jaar 5 jaar 5 jaar Lening aan groepsmaatschappij De lening aan groepsmaatschappij wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Vorderingen De vorderingen worden initieel tegen reele waarde opgenomen en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, onder afirek van bijzondere waardeverminderingen. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Deloitte Accountants B.V. Pagina 10 Voor dentificatidoleifldefl. Behorend bij controieverklariflg dd.: 2-2

11 Voorzieningen uit hoofde van personceisbeloningen Toegezegd-pensioenregelingen De nettoverplichting van de Vennootschap uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling wordt berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. De pensioenaanspraken uit hoofde van toegezegd-pensioenrechten worden contant gemaakt tegen een disconteringsvoet en verminderd met de reele waarde van de fondsbeleggmgen waaruit de verplichtingen moeten worden afgewikkeld. Voor deze berekening wordt door de externe actuaris de zogenaamde projected-unit credit methode gehanteerd. Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van de regeling worden verbeterd, wordt het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de winst-en-verlies rekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de pensioenaanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Wanneer de fondsbeleggingen de verplichtingen overtreffen, wordt de opnaine van het actiefbeperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet opgenomen actuariele verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van eventuele, op dat moment beschikbare, toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Actuariele winsten en verliezen worden direct in het eigen vermogen verwerkt. Langetermijnpersoneelsbetoningen Verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen worden eveneens onder deze voorziening opgenomen. Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva worden initieel tegen reele waarde opgenomen en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Kasstroomoverzicht In dejaarrekening is geen kasstroomoverzicht opgenomen, Dc reden hiervoor is dat de financiele gegevens van de Vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van haar enig aandeelhouder Vastned, die wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deloitte Accountants By. Paginall Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij coritroteverkiarifl 7or q 4.:

12 3 Doorbelasting aan aandeelhouders en beheervergoedingen groepsmaatschappijen Deze opbrengsten bestaan uit de door de Vennootschap doorbelaste management- en beheerkosten aan de aandeelhouders en de contractueel overeengekomen gefactureerde beheervergoedingen aan de andere groepsmaatschappijen. Er zijn overeenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned en haar groepsmaatschappijen van kracht. De vergoeding bestaat ult de kosten voor de ten behoeve van Vastned en haar groepsmaatschappijen verrichte werkzaamheden verhoogd met een opsiag van 5%. Tot 1 oktober was een beheerovereenkomst van kracht met de groepsmaatschappij Winkelcentrum Het Rond CV., waarvoor de vergoedmg 1,5% over de gefactureerde huur bedroeg. Per 30 september is deze groepsmaatschappij aan Altera Vastgoed verkocht, waama het contract is beeindigd. 4 Overige opbrengsten Onder de overige opbrengsten zijn onder andere de verhuurvergoedingen voor het afsluiten van huurcontracten ten behoeve van het bij Winkelcentrum Het Rond CV. in eigendom zijnde wiiikelcentrum opgenomen. 5 Overige algemene kosten Overige personeelskosten Crisisheffing Huisvestings- en kantoorkosten Publiciteitskosten Automatiseringskosten Overige kosten Accountantskosten In de overige kosten zijn de onderstaande door Deloitte Accountants By, in rekening gebrachte kosten ten aanzien van werkzaamheden voor Vastned Management begrepen Honoraria controlewerkzaamheden Nettofinancieringskosten Financiële opbrengsten Interest lening groepsmaatschappij Overige ontvangen interest Financiële kosten Rente voorziening pensioenverplichting (154) (99) Overige betaalde rente (6) (5) (160) (104) 7 Belastingen naar de winst De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Zolang de Vennootschap blijft voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt het fiscale resultaat van de Vennootschap belast tegen een tarief van 0%. Deze voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op bet beleggingskarakter van de activiteiten, de fiscale financieringsverhoudingen, de samenstelling van het aandeelhoudersbestand en het als contant dividend uitkeren van het fiscale resultaat binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar. Deloitte Accountants By. Paginal2 identifjcatjdoelejnden. Voor Behorend bij controtverkiarin dd.: Ott 2o i

13 8 Materiële vaste activa De samenstelling van de materiele vaste activa op 31 december 2013 was als volgt: Computer Kantoor- apparatuur Vervoer inventaris en sothvare middelen Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving (114) (278) (174) (566) Boekwaarde De mutaties in de materieie vaste activa waren als volgt: Computer Kantoor- apparatuur Vervoer inventaris en software middelen Totaal Boekwaarde per ljanuari Aankopen Verkopenlbuitengebruikstellingen (7) (111) (203) (321) Afschrijving verkochte/buitengebruik gestelde activa Afschrijving (41) (82) (110) (233) Boekwaardeper3l december Lening aan groepsmaatschappij Dit betreft een aan Hispania Retail Properties S.L. (Hispania), een 100% dochteronderneming van Vastned Retail, verstrekte lening met een hoofdsom van 13,2 miljoen. De lening heeft een Iooptijd tot en met 1 augustus 2016 en zal uiterlijk per deze datum in ëén keer worden afgelost. Het is Hispania toegestaan om 70% van het bedrag dat zij ontvangt bij verkoop van vastgoed aan te wenden om de lening (deels) boetevrij vervroegd afte lossen. In alle andere gevallen wordt bij vervroegde aflossing een boete in rekening gebracht. I-let rentepercentage is 5,99%. Dc rente wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht. Voor deze lening zijn door Hispania geen zekerheden gesteld. In 2014 is, in verband met de juridische herstructurering van Hispania Retail Properties S.L,. de lening tegen de geldende condities overgedragen aan Vastned Retail Spain S.L. De lening aan groepsmaatschappij wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 10 Vorderingen De onder viottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen éénjaar. Dc reele waarde van de posten opgenomen onder Overige vorderingen worth, vanwege bet kortlopende karakter van deze vorderingen, geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde. 11 Liquide middelen De Iiquide middelen betreffen banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de Vennootschap. De reele waarde van de Iiquide middelen wordt. vanwege het kortlopende karakter, geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde. 12 Eigenvermogen Het maatschappelijk aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt 90000, bestaande uit aandelen met een nominale waarde van 25,-- per aandeel. Op 3 1 december 2013 waren aandelen geplaatst en volgestort. Alle geplaatste aandelen zijn in bezit van Vastned. Deoitte. Detoitte Accountants B.V. Pagina 13 Voor dentificatiedoeleinden. Behorend bij controieverklaring d.d.: 7( Cf

14 13 Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen De Vennootschap heeft voor haar werknemers een pensioenregeling die kwalificeert als toegezegd-pensioenregeling. De pensioenregeling is volledig herverzekerd bij Nationale-Nederianden Levensverzekering Maatschappij NV. De pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geindexeerde middelloonregeling. Voor een beperkte groep werknemers geldt een onvoorwaardelijke indexatie van maximaal 2% per jaar. Door Mercer (Nederland) B.V. zijn de volgende aannames voor de actuariele berekeningen gebruikt: 31/12/ /12/2012 Disconteringsvoet 3,85% Verwacht rendement op fondsbeleggingen 3,95% 3,85% Toekomstige salarisverhogingen (afhankelijk van Ieeftijd en inclusief infiatiecorrectie) 2,00%-6,00% Toekomstige pensioenstijgingen 0,325% - 0,325% - 2,00% 3,95% 2,00%-6,00% 2,00% Contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting Reele waarde van de fondsbeleggingen (12.615) (11.826) Langetermijnpersoneelsbeloningen Het verloop van de contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting was als volgt: Stand per I januari Servicekosten Administratiekosten 59 Interest Bijdragen Actuarieel yen ies/(winst): Demografische aannames - 85 Financiele aannames (349) Ervaringsaanpassingen Uitkeringen (371) (358) Kosten - (60) Stand per 31 december Het verloop van de reele waarde van de fondsbeleggingen was als volgt: Stand per 1 januani Verwacht rendement Actuariële winstl(verlies): Werkgeversbijdragen Werknemersbijdragen Uitkeningen (371) (358) Kosten (62) (60) Stand per 31 december De toegezegd-pensioenregeling is, zoals eerder aangegeven, henverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekening Maatschappij NV. De fondsbeleggingen bestaan om die reden volledig uit verzekeringscontracten. Deoitte Accountants B.V. Voor Behorend dentficatiedoeefrdefl. bij controieverkianiflg d.d.: Paginal4 Z5\i

15 De bedragen voor de toegezegd-pensioenregelingen die zijn opgenomen onder de algemene kosten in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt: Pensioenkosten Interest Verwacht rendement op fondsbeleggingen (458) (478) Afschrijving actuariele verliezen VastNed Management verwacht aan haar toegezegd-pensioenregelingen in 2014 een bedrag van 0,5 miljoen te zullen bijdragen Gevoeligheidsanalyse In de onderstaande tabel is de gevoeligheidsanalyse opgenomen voor het effect van een wijziging in de disconteringsvoet met 25 basispunten: mm 25 gehanteerde dis- pius 25 basispunten conteringsvoet basispunten 3,70% 3,95% 4,20% Contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting Servicekosten In verband met de geringe materialiteit is afgezien van bet geven van gevoeligheidsanalyses van wijzigingen in toekomstige salarisverhogingen (afhankelijk van Ieeftijd en inclusiefsalariscorrectie) en toekomstige pensioenstijgingen. 14 Kortlopende schulden Dc schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Dc reele waarde van de posten opgenomen onder Crediteuren, Aandeelhouder en Overige schul den en overlopende activ& wordt, vanwege het kortlopende karakter van deze schulden, geacht gelijk te zijn aan de boekwaarde. 15 Overige schulden en overlopende passiva De onder de kortlopende schulden opgenomen overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt gespecificeerd: Te betalen personeelskosten Nog te versturen creditnota s Te betalen overige algemene kosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Assetmanagementovereenkomsten en propertymanagementovereenkomsten Er is een assetmanagementovereenkomst tussen de Vennootschap en Vastned van kxacht waarin de door de Vennootschap te verrichten werkzaamheden voor Vastned zijn vastgelegd. Het contract heeft een looptijd tot en met 31 december De vergoeding bestaat uit de door de Vennootschap gemaakte kosten in verband met de voor Vastned te verrichten werkzaamheden verhoogd met een opsiag van 5%. Tevens zijn er assetmanagement- & propertymanagementovereenkomsten tussen de Vennootschap en Vastned Retail Nederland By, en Vastned Retail Monumenten By, van kracht. In deze overeenkomsten zijn de door de Vennootschap voor beide groepsmaatschappjen te verrichten werkzaamheden vastgelegd. De contracten hebben looptijden die eindigen op 31 december Dc vergoeding voor deze werkzaamheden bestaat ult de door de Vennootschap ten behoeve van deze werkzaamheden gemaakte kosten verhoogd met een opsiag van 5%. Deloitte Accountants B.V. Voor dentificatiedeeleinden. Behorend bij controieverkaring d.d.:

16 Huurverplichtingen verplichtingen uit en hoofde van lease Dc Vennootschap houdt kantoor te Lichtenauerlaan 130 in Rotterdam. De kantoorruimte wordt gehuurd van Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. De huurovereenlcomst loopt tot en met 31 augustus huurverplichting uit hoofde van de huurovereenkomst bedraagt 0,2 miljoen en wordtjaarlijks per 1 september geindexeerd. Ten behoeve van de verhuurder heeft de Vennootschap een bankgarantie gesteld ten bedrage van 0,1 miljoen. Dejaarlijkse operational Fiscale De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verkregen en is gevoegd in de fiscale eenheid waarvan Vastned de moedermaatschappij is. status 17 Transacties met direct belanghebbenden Als direct belanghebbenden zijn aan te merken: Vastned en Directieleden. Voor zover de Vennootschap bekend is, hebben in het verslagjaar geen transacties plaatsgevonden met personen instellingen die als direct belanghebbenden bij de Vennootschap zijn te beschouwen, anders dan die welke voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst en arbeidscontracten. of Aandeelhouders Vastned 100% Directieleden Het bestuur van de Vennootschap bestaat uit twee Directieleden, te weten de heer T.T.J. de Groot en de heer TM. de Witte. Beloning van de statutaire Directie 2013 Salarissen Bonus over (mci. sociale 2013 uit te Jubileumlasten) keren in 2014 uitkering lasten heffing Totaal Pensioen Crisis T.T.J. de Groot T.M. dewitte Salarissen Bonus over (mci. sociale 2012 uitge- Jubileum- Pensioenlasten) keerd in 2013 uitkering lasten heffing Totaal Crisis T.T.J. de Groot T.M. de Witte Aan de leden van de statutaire Directie zijn geen optierechten toegekend. Ook zijn aan hen geen leningen of voorschotten verstrekt, noch werden garanties te hunnen behoeve afgegeven. Samenvatting arbeidsovereenkomsten Directie de Groot De heer De Groot heeft recht op bezoldiging van (niveau 2014). Dc heer Dc Groot is in dienst getreden bij en benoemd tot ClO van Vastned Management per 1 september Per 1 september 2011 is de heer De Groot benoemd tot CEO. De arbeidsovereenkomst met de beer De Groot is aangegaan voor een periode van De verwachte pensioenleeftijd is 67 jaar. Voor deze regeling geldt geen eigen bijdrage. Het pensioen van de beer De Groot betreft een beschikbare premieregeling. In geval door een fusie de arbeidsovereenkomst, zal een schadeioosstelling van maximaal TTI eenjaarlijkse vierjaar. of overname van Vastned op initiatief van Vastned Management een einde komt aan twaalfmaandsaiarissen worden betaald. Deoitte Accountants B.V. Paginal6 Voor Behorend dentificatiedoeleinderl. b!j controieiierldaririg dd.:

17 TM de WEtte De beer De Witte heeft recht op een vaste jaarlijkse bezoldiging van (niveau 2014). De beer De Witte is in dienst getreden bij en benoemd tot CFO van Vastned Management per 16 juni De verwachte pensioenleeftijd is 67 jaar. Voor deze regeling geldt geen eigen bijdrage, Het pensioen van de heer De Witte wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde middelloonstelsel. Bij onvrijwillig ontslag is de heer De Witte gerechtigd tot een vergoeding van een bedrag vast te stellen in lijn met de systematiek van de kantonrechterformule met inachtneming van 12 dienstjaren op bet moment van indiensttreding. Deze regeling is bedongen bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst. In geval door een fusie of overname van Vastned op initiatief van Vastned Management een einde komt aan de arbeidsovereenkomst, zal een schadeloosstelling van tenminste 15 maanden worden betaal d. Begin 2014 is met de beer De Witte overeengekomen dat hij eind 2014 zijn functie bij Vastned zal beeindigen. Er is een beeindigingsvergoeding overeengekomen van 1,5 keer zijn huidige vaste salaris. 18 Personeel Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het jaar bedroeg 29 (fulltime equivalenten) (2012: 30) verdeeld over de volgende functionele gebieden: Vastgoed Financien 6 6 Managementteam 5 4 Overige De Directie is bet gehele personeel zeer erkentelijk voor de inspanningen gedurende het afgelopenjaar. Rotterdam, 29 april 2014 De Directie: T.T.J. de Groot TM. de Witte Deoitte. Deotte Accountants B.V. Pagina 17. Voor identficatedoeieinden. 8ehore nd bij controteverkiaring d.d: 0 ZO 1

18 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hiema opgenomen verkiaring. Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd te besluiten om (een gedeelte van) de winst die blijkt uit de vastgesteldejaarrekening uit te keren of te reserveren, enlofte besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen uit reserves. De Vennootschap kan aan haar aandeelhouders slechts de hiervoor bedoelde uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het beth-ag van het eigen vermogen dat krachtens de wet moet worden aangehouden. Voorstel betreffende de bestemming van de winst De Directie stelt voor de winst toe te voegen aan de overige reserves. Gebeurtenissen na balansdatum In 2014 heeft de Raad van Commissarissen van Vastned besloten dat het, gezien de lange staat van dienst van de huidige CFO en de fase waarin de Vennootschap is gekomen, tijd is voor verandering. In 2014 zal een nieuwe CFO worden aangesteld die, samen met de CEO, de Vennootschap door de volgende fase zal leiden. Deloitte Accountants B.V. Pagina 18.- Voor identificatiedo&einden. Behorend b controteverkiaring d.d.: O-i 20 C1

19 De10 tte. DeIotte Accountants B.V. Orlyplein DP Amsterdam Postbus HC Amsterdam Tel: (088) Fax: (088) Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: De directie van Vastned Management B.V. Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomenjaarrekening 2013 van Vastned Management B.V. te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het opstellen van het jaarverslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn affianlcelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicos dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig heden. Deze risico-.inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de inteme beheersing van de vennootschap. Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited DPS_162941chs

20 Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vastned Management B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de kening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 29 april 2014 Deloitte Accountants B.V. jaarre Drs. W.H.E van Ommeren RA MBA DPS_16294/chs

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Voor identificatiedoeieinden. Behorend bij accountaotsverklarinq d.d.z^-qms.7.^... ;^ VastNed Management B.V. Rotterdam

Voor identificatiedoeieinden. Behorend bij accountaotsverklarinq d.d.z^-qms.7.^... ;^ VastNed Management B.V. Rotterdam VastNed Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarbericht 2008 22 apru 2009 Dit rapport is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de vennootschap: www.vastned.nl. Een afschrift

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

VastNed Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarbericht 2007. 21 april 2008

VastNed Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarbericht 2007. 21 april 2008 VastNed Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarbericht 2007 21 april 2008 VastNed Management B.V. Rotterdam Inhoud pagina Jaarbericht 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 5 Geconsolideerde

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarbericht 2011. 24 apri! 2012

Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarbericht 2011. 24 apri! 2012 Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarbericht 2011 24 apri! 2012 Dit rapport is gepubliceerd op, en lean worden gedownload van, de website van de Vennootschap: www.vastned.com. Een afschrift

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

De10 tte. Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg SB NAALDWIJK. Geacht bestuur,

De10 tte. Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg SB NAALDWIJK. Geacht bestuur, De10 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan het bestuur van Holding IOPW N.y. Tiendweg 24 2671 SB NAALDWIJK

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam

Schippers. Global in Reach, Local in Touch. Accountants Fiscalisten Juristen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Amsterdam Postbus Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Global in Reach, Local in Touch Buitenveldertselaan 106-76264, 1070 AG, Telefoon

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN

Delojtte. Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging De Sleutels van Ziji en Vliet Postbus BA LEIDEN Delojtte. Schertkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 0882889815 www.deloitte.nl Aan de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging

Nadere informatie

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a if.... It.... I!t I) tj Jaarverslag 2011 t!t. It a a.. t!t!)!).".!t. Jaarverslag Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens. 4 i De heer prof. dr. W.M. Lammelis van Bueren De heer E.B. Kloos no hoar

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2014 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie