1 Inleiding. 1.1 Adviesaanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. 1.1 Adviesaanvraag"

Transcriptie

1 1 Inleiding In dit advies behandelt de Sociaal-Economische Raad (hierna: de raad) enkele kabinetsvoorstellen met betrekking tot de Werkloosheidswet (WW), in reactie op de adviesaanvraag van 19 november 2003 van het kabinet. In dit inleidende hoofdstuk gaat hij in op deze aanvraag (paragraaf 1.1) en de context ervan (paragraaf 1.2). Daarna komen de reikwijdte (paragraaf 1.3) en de voorbereiding en opbouw van het advies aan de orde (paragraaf 1.4). 1.1 Adviesaanvraag Met zijn brief van 19 november 2003 vraagt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) namens het kabinet de raad voor 1 maart 2004 te adviseren over voorstellen tot aanpassing van de voorwaarden om beroep te doen op een WW-uitkering 1. De adviesaanvraag is beknopt en zeer gericht. Zij bevat uiteenlopende elementen zoals de achtergrond van de aanvraag, de ter advisering voorgelegde maatregelen, enkele mogelijke gevolgen daarvan en een aantal vragen. Het kabinet wil de toetredingsvoorwaarden voor de WW 2 veranderen door: de afschaffing van de kortdurende uitkering; de aanpassing van de wekeneis (39 weken uit 52 weken in plaats van 26 uit 39), als een van de ontstaansvoorwaarden voor het recht op uitkering; de harmonisatie van de toetredingsvoorwaarden door intrekking van het Besluit verlaagde wekeneis WW. Achtergrond van deze maatregelen is de opvatting dat thans een relatief zwakke band met het arbeidsproces volstaat om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Daarom acht het kabinet een aanscherping van de toetredingsvoorwaarden gewenst. Het wil deze voorstellen invoeren per 1 januari Over de drie genoemde maatregelen vraagt het kabinet advies. Het verzoekt de raad daarbij aandacht te besteden aan de gevolgen voor de functie van de WW in het stelsel van sociale zekerheid en voor de WW als arbeidsmarktinstrument. Wat de gevolgen van de maatregelen betreft wijst het kabinet erop dat deze ertoe zullen leiden dat een sterkere band met het arbeidsproces vereist is om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Alleen werknemers die voldoen aan de nieuwe wekeneis én aan de arbeidsverledeneis komen als ze ook voldoen aan andere voorwaarden in aan- 1 De adviesaanvraag is opgenomen in bijlage 1. 2 Een beschrijving van de huidige regelingen is opgenomen in bijlage 3. 11

2 merking voor een WW-uitkering. Doordat een uitkering alleen wordt toegekend aan personen die al enige tijd (volgens de voorstellen vier jaar) als werknemer werkzaam zijn, is er sprake van een versterking van het opbouwkarakter van de WW, aldus de adviesaanvraag. Verder verwijst het kabinet naar het UWV-rapport Afschaffing kortdurende WW-uitkering en aanscherping wekeneis, dat als bijlage bij de adviesaanvraag is gevoegd. Daaruit blijkt dat de maatregelen ertoe leiden dat bepaalde categorieën van werknemers minder vaak in aanmerking komen voor een WW-uitkering: jongeren en personen die starten op de arbeidsmarkt (voorzover zij nu niet voldoen aan de arbeidsverledeneis), werknemers met een kortlopend tijdelijk contract en werknemers voor wie het recente arbeidspatroon onregelmatig is. 1.2 Context Het kabinet plaatst de adviesaanvraag uitdrukkelijk in het verlengde van zijn overleg met de Stichting van de Arbeid (Najaarsoverleg van 14 oktober 2003). In dat kader heeft het besloten geen nieuwe wetsvoorstellen in te dienen ten aanzien van de referte-eis en de kortdurende WW-uitkering, alvorens de SER in de gelegenheid te stellen hierover voor 1 maart 2004 een zwaarwegend advies uit te brengen. Van belang in dit verband is dat het regeerakkoord de afspraak bevat tot afschaffing van de kortdurende WW-uitkering, volledige afschaffing van de WW-vervolguitkering en aanscherping van de WW-wekeneis (39 uit 52 weken, in plaats van 26 uit 39) 3. Deze voorstellen zijn ook opgenomen in de op prinsjesdag 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden begroting van het Ministerie van SZW. In zijn brief van 17 oktober jl. aan de Tweede Kamer gaat de minister van SZW nader in op de consequenties van het Najaarsoverleg 4. Daarin deelt hij mee dat de regering afziet van indiening van het wetsvoorstel Anticumulatie ontslagvergoedingen WW zoals aangekondigd in het Strategisch akkoord (kabinet-balkenende I) en het Hoofdlijnenakkoord (kabinet-balkenende II). Ook wordt medegedeeld dat het kabinet vasthoudt aan spoedeisende behandeling van de wetsvoorstellen Werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers, Wijziging WW in verband met de afschaffing van de vervolguitkering en Wijziging WW in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en beperking van het verzorgingsforfait 5. In zijn brief aan de Tweede Kamer verwijst de minister van SZW ook naar de (concept)- kabinetsverklaring d.d. 14 oktober 2003 in het verlengde van het Najaarsoverleg 6. Deze 3 Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66, 16 mei 2003, bijlage, p. 3 (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19). 4 Tweede Kamer, vergaderjaar , XV, nr. 7, p De stand van zaken met betrekking tot deze wetsvoorstellen is opgenomen in bijlage 4. 6 De kabinetsverklaring is op 18 november 2003 vastgesteld. 12

3 verklaring bevat verschillende onderdelen die eveneens van belang zijn voor de context van de adviesaanvraag over de WW-maatregelen. Behalve de aankondiging van deze adviesaanvraag bevat zij ook de aankondiging van een SER-adviesaanvraag over onderdelen van het beoogde stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen 7 en de mededeling dat het kabinet met de Stichting van de Arbeid nader zal overleggen over het gehele stelsel van fiscale faciliëring ten behoeve van VUT, prepensioen en levensloop; in dit verband formuleert het kabinet ook een budgettair kader. Ten slotte bevestigt de minister van SZW in de thans voorliggende adviesaanvraag dat het kabinet begin 2004 de raad om advies zal vragen over de toekomstbestendigheid van de WW. Met zijn brief van 3 februari 2004 heeft de minister dat ook gedaan. Daarin vraagt hij het oordeel van de raad over de vraag in hoeverre de WW toekomstbestendig is alsmede over enkele in discussie zijnde modaliteiten (zie kader). De minister vraagt de raad hem uiterlijk in juni 2004 te adviseren. Adviesaanvraag toekomstbestendigheid WW De adviesaanvraag bevat een tweeledige vraagstelling. De eerste adviesvraag heeft betrekking op de vraag of de huidige WW voldoende is toegesneden op actuele trends en toekomstige langetermijnontwikkelingen. De raad wordt gevraagd te adviseren over de toekomstbestendigheid van de WW in het licht van: arbeidsmarktontwikkelingen; ontwikkelingen op het terrein van de VUT, de WAO en de bijstand; een internationale vergelijking; financierbaarheid en financieringswijze; het streven naar vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lastenverlichting; de relatie tot levensloopregelingen. In de adviesaanvraag worden twee aspecten bij de operationalisering van het begrip toekomstbestendigheid van de WW onderscheiden: De financierbaarheid van de WW. Dit aspect heeft betrekking op de bestendigheid van de WW tegen financiële risico s die voortvloeien uit ontwikkelingen als vergrijzing, internationalisering en de afsluiting van andere routes voor onnodige uittreding uit het arbeidsproces (VUT, prepensioen en WAO). Ook gaat het bij dit aspect om de vraag of bij voortzetting van de bestaande uitkerings- en financieringssystematiek in de toekomst problemen te verwachten zijn in de werkloosheidsfondsen. 7 Deze adviesaanvraag is eveneens op 19 november 2003 aan de SER voorgelegd. Het desbetreffende advies Verdere uitwerking WAO-beleid - reactie op enkele kabinetsvoornemens heeft de raad ook op 20 februari 2004 vastgesteld. 13

4 De legitimiteit van de WW. Het gaat bij dit aspect om de aansluiting van de WW op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behoefte aan meer keuzevrijheid en het meer naar eigen inzicht vormgeven van de levensloop. Verder heeft dit aspect betrekking op de mate waarin de WW erin slaagt om oneigenlijk gebruik van de WW tegen te gaan en moral hazard te beperken. In dit verband is van belang dat in de vormgeving van de WW voldoende rekening wordt gehouden met de beïnvloedbaarheid van het werkloosheidsrisico. Ten slotte heeft legitimiteit van de WW ook te maken met de mate waarin werknemers en werkgevers als belanghebbenden en financiers van de WW zich in de werkloosheidsverzekering herkennen. De tweede adviesvraag betreft het oordeel van de raad over enkele in discussie zijnde modaliteiten of aangrijpingspunten voor beleid om de toekomstbestendigheid van de WW te verbeteren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: aanpassingen in de polisvoorwaarden van de bestaande WW ( parametrische aanpassingen, zoals met betrekking tot de hoogte en/of duur van de uitkering en ten aanzien van de referte-eisen); aanpassingen in de financiering(sstructuur), in het bijzonder premiedifferentiatie; fundamentele aanpassingen (spaar-ww en levensloopsparen); meer randvoorwaardelijke aanpassingen, welke betrekking hebben op instrumenten als: monitoring (of controle) en sancties; reïntegratie en scholing; arbeidsmarktregulering (i.c. het ontslagrecht). 1.3 Reikwijdte advies Dit advies bevat vooral een analyse van de kabinetsvoorstellen tot aanpassing van de toetredingsvoorwaarden voor de WW. Dit betekent dat niet ten fundamente wordt ingegaan op de gevolgen van deze voorstellen voor de functie van de WW in het stelsel van sociale zekerheid en voor de WW als arbeidsmarktinstrument, zoals door het kabinet is verzocht (zie paragraaf 1.1). Dit verzoek heeft betrekking op een brede thematiek en heeft raakvlakken met uiteenlopende aspecten. Zo is er een relatie met de verhouding tussen inkomensbescherming en activering in het stelsel van sociale zekerheid 8. Ook heeft de brede vraagstelling te maken met de functie van de werkloosheidsverzekering als instrument om de dynamiek en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. 8 In zijn advies Werken aan zekerheid stelde de raad dat activering en bevordering van mobiliteit als doelstelling van sociale zekerheid een gelijkwaardig belang hebben gekregen naast die van inkomensbescherming. Zie: SER-advies Werken aan zekerheid, publicatienr. 97/05 I, Den Haag 1997, pp

5 Al met al zijn aan de brede vraagstelling over de functie van de WW in het stelsel van sociale zekerheid en als arbeidsmarktinstrument, veel aspecten verbonden, die een fundamenteel karakter hebben. Een zorgvuldige en afgewogen beantwoording van deze vraagstelling is beter mogelijk in een breder verband en vraagt ook de nodige tijd, die nu gegeven de krappe adviestermijn niet beschikbaar is. De behandeling van de op 3 februari 2004 ontvangen adviesaanvraag over de toekomstbestendigheid van de WW biedt de raad daartoe wel de gepaste gelegenheid. Dit neemt niet weg dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ook van belang zijn voor een analyse van de huidige voorstellen. Daarom bevat bijlage 5 achtergrondinformatie met onder meer een beschouwing over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en over enkele hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid. 1.4 Voorbereiding en opbouw advies Voorbereiding advies Het Dagelijks Bestuur van de raad heeft de voorbereiding van een ontwerpadvies opgedragen aan de commissie Sociale Zekerheid 9. De raad heeft het advies vastgesteld in zijn vergadering van 20 februari Het verslag van de vergadering is op te vragen bij het secretariaat van de raad. Na vaststelling is het ook via de website van de raad te raadplegen ( Opbouw advies Na dit inleidende hoofdstuk bestaat het advies uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 2 begint met een weergave van de opvattingen van het kabinet over de WW-voorstellen. Vervolgens worden deze opvattingen geanalyseerd en de effecten van de voorgenomen maatregelen in beeld gebracht. De analyse van dit hoofdstuk steunt op actuele en kwantitatieve informatie over de sociale zekerheid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een deel van deze informatie is opgenomen in verschillende bijlagen. In hoofdstuk 3 geeft de raad zijn reactie op de adviesaanvraag in de vorm van enkele afwegingen en conclusies. 9 De samenstelling van de commissie is opgenomen in bijlage 2. In bijlage 6 worden de belangrijkste gebruikte afkortingen uitgelegd. 15

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Adviesaanvraag, opvattingen kabinet In dit advies reageert de SER op een drietal voorgenomen maatregelen van het kabinet om de toetredingsvoorwaarden van de WW aan te scherpen. Het betreffen:

Nadere informatie

Aanpassing toetredingsvoorwaarden

Aanpassing toetredingsvoorwaarden 04 01 Aanpassing toetredingsvoorwaarden WW advies Aanpassing toetredingsvoorwaarden WW Uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Publicatienummer 1, 20 februari 2004 Sociaal- Economische

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet

advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet Uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Publicatienummer 5, 15 april 2005 Sociaal- Economische Raad Sociaal-Economische Raad De Sociaal-Economische

Nadere informatie

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 29738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I komt te luiden:

Nadere informatie

4 Enkele kanttekeningen bij het voornemen van de minister

4 Enkele kanttekeningen bij het voornemen van de minister 4 Enkele kanttekeningen bij het voornemen van de minister Cyclische werkloosheid en WW-uitkeringen Uit gegevens van het UWV blijkt dat hoewel cyclische arbeid (en daarmee cyclische werkloosheid) eigenlijk

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Inleiding

INLEIDING. 1 Inleiding 1 Inleiding Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op het akkoord van centrale

Nadere informatie

Het Bestuur van de Stichting van de Arbeid vraagt uw aandacht voor het volgende.

Het Bestuur van de Stichting van de Arbeid vraagt uw aandacht voor het volgende. Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: e.broekema@ser.nl Aan de Voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

4 Standpunt. 4.1 Standpunt van een deel van de raad

4 Standpunt. 4.1 Standpunt van een deel van de raad 4 Standpunt De kabinetsvoornemens tot aanpassing van de toetredingsvoorwaarden tot de WW hebben verschillende effecten en bevatten aspecten die uiteenlopend kunnen worden gewogen, zo concludeerde de raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de heer dr. H.H.F. Wijffels Postbus LK 's GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de heer dr. H.H.F. Wijffels Postbus LK 's GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de heer dr. H.H.F. Wijffels Postbus 90405 2509 LK 's GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van

Nadere informatie

Uitkeringssysteem werkloosheid: vergelijking huidige regeling - kabinetsvoorstellen - voorstellen hervorming WW

Uitkeringssysteem werkloosheid: vergelijking huidige regeling - kabinetsvoorstellen - voorstellen hervorming WW Uitkeringssysteem werkloosheid: vergelijking huidige regeling - kabinetsvoorstellen - voorstellen hervorming WW Deze bijlage bevat een schema met een vergelijking tussen de hoofdlijnen van: de huidige

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 24 september 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BZK i.v.m. agendapunt 19, 25 EU i.v.m. agendapunt 9, 23, 24, 25 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 446 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale verzekeringen Nr. SV/F&W/03/33404 Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende de invoering van een bijdrage van de werkgever wiens

Nadere informatie

No.W /IV 's-gravenhage, 2 november 2005

No.W /IV 's-gravenhage, 2 november 2005 ... No.W12.05.0420/IV 's-gravenhage, 2 november 2005 Bij Kabinetsmissive van 28 september 2005, no.05.003628, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005 Nr. 58 BRIEF VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18724 9 juli 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2013, 2013-0000085564, houdende

Nadere informatie

2 Analyse kabinetsvoornemens

2 Analyse kabinetsvoornemens 2 Analyse kabinetsvoornemens 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat een beknopte verkenning van relevante, mogelijke gevolgen en effecten van de kabinetsvoornemens, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het gaat

Nadere informatie

De inkomensbescherming in de Werkloosheidswet vanaf 1987

De inkomensbescherming in de Werkloosheidswet vanaf 1987 De inkomensbescherming in de Werkloosheidswet vanaf 1987 Scriptie Master Arbeidsrecht Naam: J. Huigen Studentennr.: 10253947 Begeleider: Prof. mr. M. Westerveld Specialisatie: Arbeidsrecht Instelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 766 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING

Nadere informatie

Sector : 2 Afdeling/Project : SZ Samensteller(s) : Hans Stegeman en Frans Suijker Nummer : 113 Datum : 17 maart 2005

Sector : 2 Afdeling/Project : SZ Samensteller(s) : Hans Stegeman en Frans Suijker Nummer : 113 Datum : 17 maart 2005 CPB Memorandum Sector : 2 Afdeling/Project : SZ Samensteller(s) : Hans Stegeman en Frans Suijker Nummer : 113 Datum : 17 maart 2005 Raming van het bijstandsvolume in het CEP 2005 Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen

Nadere informatie

Geachte dames en heren,

Geachte dames en heren, Aan de Vaste Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Den Haag : 28 juni 2005 Ons kenmerk : S.A.05.046.05

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda Vakcentrale voor Professionals Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda Culemborg, 13 maart 2013 MHP-ambitie voor de sociale agenda: Vakcentrale voor Professionals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016

No.W /III 's-gravenhage, 11 november 2016 ... No.W12.16.0277/III 's-gravenhage, 11 november 2016 Bij Kabinetsmissive van 19 september 2016, no.2016001567, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of chronische ziekte Advies nummer 20 's-gravenhage, 23 juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 294 Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het wetsvoorstel

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het wetsvoorstel MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het wetsvoorstel 1.1. Inleiding In het onderhavige wetsvoorstel komen drie min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkelde beleidslijnen samen.

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Geachte heer Asscher,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Geachte heer Asscher, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum 16-08-2013 Onderwerp Wetsvoorstel herziening flexibele arbeid, ontslagrecht en Werkloosheidswet

Nadere informatie

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544)

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (29544) Schriftelijke reactie op het verslag Met belangstelling heeft de regering kennis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG SV/F&W/2004/7660

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG SV/F&W/2004/7660 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer ir. W. Draijer Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Algemeen Secretariaat. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer L.F. Asscher Postbus LV S-GRAVENHAGE

Algemeen Secretariaat. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer L.F. Asscher Postbus LV S-GRAVENHAGE Algemeen Secretariaat Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV S-GRAVENHAGE BETREFT Briefadvies Calamiteitenregeling WW DEN HAAG 22 augustus 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen

Bijlagen. Bijlage 1. Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Bijlagen Bijlage 1 Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen in de sociale verzekeringen Werknemersverzekeringen WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) Kring van

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken

Nadere informatie

Amsterdam, 22 juli 2008. Onderzoek Verzorgingsforfait

Amsterdam, 22 juli 2008. Onderzoek Verzorgingsforfait Amsterdam, Onderzoek Verzorgingsforfait Definitief 2 van 8 Inhoud 1 Aanleiding 3 2 Achtergrondinformatie verzorgingsforfait 3 3 Onderzoeksvragen 3 4 Deelvraag A 44 4.1 Hoe is het verzorgingsforfait geformuleerd?

Nadere informatie

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer L.F. Asscher Postbus LV s-gravenhage

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer L.F. Asscher Postbus LV s-gravenhage Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV s-gravenhage BETREFT Briefadvies Calamiteitenregeling WW DEN HAAG 22 augustus 2014 E-MAIL n.achterberg@ser.nl

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, Aan: decentrale cao-partijen Den Haag : 11 juli 2014 Ons kenmerk : S.A.14.02158 EH Betreft : Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao s Geachte mevrouw, heer, De Stichting van de Arbeid verzocht

Nadere informatie

Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten

Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.41 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0904-391 Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr.

Nadere informatie

Aan de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Den Haag, 16 september 2003

Aan de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Den Haag, 16 september 2003 Aan de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 16 september 2003 Betreft: Reactie op hoofdlijnen begroting ministerie SZW Ref.: LCR/030195/JL/ER Geachte dames en heren, De Landelijke

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunt 7 en 8) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunt 7 en 8) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunt 7 en 8) Den Haag, 6 oktober 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 2, 3

Nadere informatie

Uitzonderingspositie musici en artiesten bij bepaling wekeneis en dagloon WW gehandhaafd tot

Uitzonderingspositie musici en artiesten bij bepaling wekeneis en dagloon WW gehandhaafd tot Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.24 Uitzonderingspositie musici en artiesten bij bepaling wekeneis en dagloon WW gehandhaafd tot 1.1.2014 bronnen - Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 08.05.2013

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 442 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

advies Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet

advies Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet advies Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet Uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Publicatienummer 6, 15 april 2005 Sociaal- Economische Raad Sociaal-Economische Raad De Sociaal-Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJLAGE 1. SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004

BIJLAGE 1. SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004 BIJLAGE 1 SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004 A. Algemene opzet a.o.-regelingen* 1) verlenging wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot in beginsel twee jaar 2)

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie

2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie 2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie 2.1 Totstandkoming Arbeidsomstandighedenwet De Arbeidsomstandighedenwet is in 1980 tot stand gekomen ter vervanging van de Veiligheidswet

Nadere informatie

ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005

ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005 Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 fax 070-3499 796 ONTWERP- VERKLARING INZAKE REÏNTEGRATIE BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSGESCHIKTHEID D.D. 1 DECEMBER 2005 De in de Stichting

Nadere informatie

Werklozen na 1 jaar afgeschreven!?

Werklozen na 1 jaar afgeschreven!? Werklozen na 1 jaar afgeschreven!? Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in de Werkloosheidswet sinds 1986 Marijke von Bergh postdoc economisch onderzoeksdeel Ed Berendsen lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 936 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van het recht op bijstand bij verblijf buiten Nederland Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 012 Leven Lang Leren Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting De raad formuleert in dit advies een integraal pakket van voorstellen om de Werkloosheidswet (WW) te hervormen. De belangrijkste doelstelling daarvan is de WW meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten, in verband met afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Samenstelling inkomen (50% AO, laatstverdiende loon 40.000) inkomen. aanvullend arbeidsongeschikthheidspensioen

Samenstelling inkomen (50% AO, laatstverdiende loon 40.000) inkomen. aanvullend arbeidsongeschikthheidspensioen Beantwoording van de vragen uit het verslag van een schriftelijk overleg in het kader van de voorhangprocedure van de conceptamvb in verband met het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsregelingen (Kamerstukken

Nadere informatie

Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO

Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO Stichting van de Arbeid Informatiesessie Pilot vangnetter MBO 3 juni 2012 Inhoud presentatie 1) IWI-rapport en motie Vermeij (2010) 2) Intrekking wetsvoorstel anticumulatie WW- ZW en Evaluatie WIA (2011)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Gem. STEENBERGEN I 2 9 DEC HO &f

Gem. STEENBERGEN I 2 9 DEC HO &f Illlllli 1108830 RAAD/CIE dd Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Colleges van Burgemeester en Wethouders I.a.a. Directeuren/Hoofden Sociale Zaken

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten, in verband met afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) Nr. 16

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE HET ARBEIDSVOORWAARDENOVERLEG 2004-2005

VERKLARING INZAKE HET ARBEIDSVOORWAARDENOVERLEG 2004-2005 Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 VERKLARING INZAKE HET ARBEIDSVOORWAARDENOVERLEG 2004-2005 De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 november 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 Document: Besluitenlijst van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Artikel I, onderdelen A en B, treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Artikel I, onderdelen A en B, treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 50456 27 september 2016 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2016, 2016-0000192144,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 ARBEIDSMARKTBELEID Nr. 439 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 2013 Naar aanleiding van de brief van de minister van

Nadere informatie

2513AA22. Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22. Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 889 Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 738 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten, in verband met afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Project Walvis/SUB/ 04/9300

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Project Walvis/SUB/ 04/9300 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Procedures en brieven

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Procedures en brieven Den Haag, 18 januari 2010 HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 26 FIN i.v.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie