EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 7 juni 2002 PE /5-24 AMENDEMENTEN 5-24 Ontwerpadvies Imelda Mary Read (PE ) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Voorstel voor een richtlijn (COM(2001) 404 C5-0593/ /0254(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement Amendement ingediend door Giles Bryan Chichester Amendement 5 ARTIKEL 1, LID 2, LETTER C) bis (nieuw) Artikel 1, lid 8 (richtlijn 2001/82/EEG) Punt (8) wordt vervangen door het volgende: 8. Homeopatisch geneesmiddel: Elk geneesmiddel dat volgens een in de Europese Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, in de thans in de lidstaten officieel gebruikte farmacopees beschreven homeopatisch fabricageprocédé verkregen wordt uit substanties. Een homeopatisch geneesmiddel kan verscheidene werkzame bestanddelen bevatten. AM\ doc PE /5-24

2 Noch "producten" noch "mengsels" worden in het document gedefinieerd, terwijl het woord "substantie" duidelijk wordt omschreven in artikel 1, lid 4. Met het woord substanties worden voldoende alle bronnen van homeopatische geneesmiddelen bestreken. Het is niet nodig te verwijzen naar "homeopatische grondstoffen" aangezien de productie van deze grondstoffen deel uitmaakt van het homeopatische fabricageprocédé dat in de relevante farmacopee wordt omschreven. Het woord "ook" is overbodig, terwijl toevoeging van het woord "active" [in de Engelse versie] in overeenstemming is met het gebruik van dit woord in de aanduiding "active principle" in het geamendeerde artikel 10, lid 2, onder b) [N.B.: dit laatste geldt alleen voor de Engelse versie]. Amendement 6 ARTIKEL 1, LID 2, LETTER C) bis (nieuw) Artikel 1, lid 8 (richtlijn 2001/82/EEG) Punt (8) wordt vervangen door het volgende: 8. Homeopatisch geneesmiddel: Elk geneesmiddel dat volgens een in de Europese Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, in de thans in de lidstaten officieel gebruikte farmacopees beschreven homeopatisch fabricageprocédé verkregen wordt uit substanties. Een homeopatisch geneesmiddel kan verscheidene werkzame bestanddelen bevatten. Noch "producten" noch "mengsels" worden in het document gedefinieerd, terwijl het woord "substantie" duidelijk wordt omschreven in artikel 1, lid 4. Met het woord substanties worden voldoende alle bronnen van homeopatische geneesmiddelen bestreken. Het is niet nodig te verwijzen naar "homeopatische grondstoffen" aangezien de productie van deze grondstoffen deel uitmaakt van het homeopatische fabricageprocédé dat in de relevante farmacopee wordt omschreven. Het woord "ook" is overbodig, terwijl toevoeging van het woord "active" [in de Engelse versie] in overeenstemming is met het gebruik van dit woord in de aanduiding "active principle" in het geamendeerde artikel 10, lid 2, onder b) [N.B.: dit laatste geldt alleen voor de Engelse versie]. PE /5-24 2/14 AM\ doc

3 2. De bepalingen van lid 1 zijn van toepassing op voorwaarde dat de farmacologisch werkzame stoffen in het geneesmiddel zijn opgenomen in bijlage I, II of III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 en de dierenarts een passende wachttijd vaststelt. Tenzij op het gebruikte geneesmiddel de wachttijd voor de betrokken diersoorten is aangegeven, mag de opgegeven wachttijd niet minder bedragen dan: Amendement 7 ARTIKEL 1, LID 7 Artikel 11, lid 2 (richtlijn 2001/82/EEG) 2. De bepalingen van lid 1 zijn van toepassing op voorwaarde dat de farmacologisch werkzame stoffen in het geneesmiddel zijn opgenomen in bijlage I, II of III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 en de dierenarts een passende wachttijd vaststelt. Tenzij op het gebruikte geneesmiddel de wachttijd voor de betrokken diersoorten is aangegeven, mag de opgegeven wachttijd niet minder bedragen dan: a) 7 dagen: voor eieren, a) 7 dagen: voor eieren, b) 7 dagen: voor melk, b) 7 dagen: voor melk, c) 28 dagen: voor vlees van pluimvee en van zoogdieren, met inbegrip van vet en afval, c) 28 dagen: voor vlees van pluimvee en van zoogdieren, met inbegrip van vet en afval, d) 500 graaddagen: voor visvlees. d) 500 graaddagen: voor visvlees. Voor homeopatische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarin het gehalte aan werkzame bestanddelen gelijk is aan of minder dan één deel per miljoen, bedraagt de in de eerste en tweede alinea bedoelde wachttijd nul. Dit artikel uit het oorspronkelijke document is door de Commissie weggelaten. Er wordt voor wederopneming gepleit aangezien homeopatische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarin het gehalte van werkzame bestanddelen gelijk is aan of minder dan één deel per miljoen geen aantoonbaar spoor van hun werkzame bestanddelen nalaten en daarom geen risico inhouden. Amendement ingediend door John Purvis AM\ doc 3/14 PE /5-24

4 Amendement 8 ARTIKEL 1, LID 7 Artikel 13, lid 4 (richtlijn 2001/82/EEG) 4. Voor geneesmiddelen die voor een of meer voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten bestemd zijn en die een nieuwe werkzame stof bevatten die op [datum] nog niet in de Gemeenschap is toegelaten, wordt de in lid 1, eerste alinea, bedoelde termijn van tien jaar met een jaar verlengd voor iedere uitbreiding van de vergunning tot een andere voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoort, indien daarvoor binnen drie jaar na de verkrijging van de oorspronkelijke vergunning voor het in de handel brengen vergunning wordt verleend. De uitbreiding van de termijn van tien jaar met een, twee of drie jaar aanvullende bescherming van gegevens geldt ook voor elke oorspronkelijke vergunning voor respectievelijk twee, drie of vier voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten. Deze termijn mag evenwel niet langer zijn dan in totaal dertien jaar voor een vergunning voor het in de handel brengen voor vier of meer voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten. De verlenging van de termijn van tien jaar tot elf, twaalf of dertien jaar wordt evenwel alleen verleend indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen ook een aanvraag tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen voor de in de vergunning bedoelde diersoorten heeft ingediend. 4. Voor geneesmiddelen die voor een of meer diersoorten bestemd zijn en die een nieuwe werkzame stof bevatten die op [datum] nog niet in de Gemeenschap is toegelaten, wordt de in lid 1, eerste alinea, bedoelde termijn van tien jaar met een jaar verlengd voor iedere uitbreiding van de vergunning tot een andere diersoort, indien daarvoor binnen acht jaar na de verkrijging van de oorspronkelijke vergunning voor het in de handel brengen vergunning wordt verleend. De uitbreiding van de termijn van tien jaar met een, twee of drie jaar aanvullende bescherming van gegevens geldt ook voor elke oorspronkelijke vergunning voor respectievelijk twee, drie of vier voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten. Deze termijn mag evenwel niet langer zijn dan in totaal dertien jaar voor een vergunning voor het in de handel brengen voor vier of meer voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten. De verlenging van de termijn van tien jaar tot elf, twaalf of dertien jaar in verband met een voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoort wordt evenwel alleen verleend indien de houder van de vergunning voor het in de handel brengen de aanvraag tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen voor de in de vergunning bedoelde voor de productie van levensmiddelen bestemde diersoorten heeft ingediend. Nieuwe gegevens zijn ook noodzakelijk als het gebruik van geneesmiddelen wordt uitgebreid tot gezelschapsdieren of tot de bestrijding van nieuwe ziekten bij hetzelfde voor de productie van levensmiddelen bestemde dier, en deze gegevens moeten ook worden beschermd. Het PE /5-24 4/14 AM\ doc

5 ontwikkelen van deze gegevens en de registratie kan meer dan drie jaar in beslag nemen. Amendement ingediend door Giles Bryan Chichester Amendement 9 ARTIKEL 1, LID 11, PUNT (a) Artikel 17, lid 1, letter c) (richtlijn 2001/82/EEG) c) de verdunningsgraad is zodanig dat de onschadelijkheid van het geneesmiddel gegarandeerd is; in het bijzonder mag het geneesmiddel niet meer dan een deel per van de oertinctuur bevatten, en niet meer dan een honderdste van de kleinste, eventueel in de allopathische geneeskunde gebruikte dosis voor de werkzame stoffen waarvan de aanwezigheid in een allopathisch geneesmiddel met zich brengt dat een medisch recept moet worden overgelegd. c) de potentiëring, waarbij het geneesmiddel achtereenvolgens verdund en geschud wordt, is zodanig dat de onschadelijkheid van het geneesmiddel gegarandeerd is; in het bijzonder mag het geneesmiddel niet meer dan een deel per van de oertinctuur bevatten, en niet meer dan een honderdste van de kleinste, eventueel in de allopathische geneeskunde gebruikte dosis voor de werkzame stoffen waarvan de aanwezigheid in een allopathisch geneesmiddel met zich brengt dat een medisch recept moet worden overgelegd. Het is belangrijk om op dit punt in het document het proces dat essentieel is voor de fabricage van geneesmiddelen voor homeopatisch gebruik, de potentiëring, te introduceren. Het farmaceutische proces waarvan gebruik wordt gemaakt bij de fabricage van deze producten houdt meer in dan alleen verdunning. Amendement 10 ARTIKEL 1, LID 11, PUNT (a) Artikel 17, lid 1, letter c) (richtlijn 2001/82/EEG) AM\ doc 5/14 PE /5-24

6 c) de verdunningsgraad is zodanig dat de onschadelijkheid van het geneesmiddel gegarandeerd is; in het bijzonder mag het geneesmiddel niet meer dan een deel per van de oertinctuur bevatten, en niet meer dan een honderdste van de kleinste, eventueel in de allopathische geneeskunde gebruikte dosis voor de werkzame stoffen waarvan de aanwezigheid in een allopathisch geneesmiddel met zich brengt dat een medisch recept moet worden overgelegd. c) de potentiëring, waarbij het geneesmiddel achtereenvolgens verdund en geschud wordt, is zodanig dat de onschadelijkheid van het geneesmiddel gegarandeerd is; in het bijzonder mag het geneesmiddel niet meer dan een deel per van de oertinctuur bevatten, en niet meer dan een honderdste van de kleinste, eventueel in de allopathische geneeskunde gebruikte dosis voor de werkzame stoffen waarvan de aanwezigheid in een allopathisch geneesmiddel met zich brengt dat een medisch recept moet worden overgelegd. Het is belangrijk om op dit punt in het document het proces dat essentieel is voor de fabricage van geneesmiddelen voor homeopatisch gebruik, de potentiëring, te introduceren. Het farmaceutische proces waarvan gebruik wordt gemaakt bij de fabricage van deze producten houdt meer in dan alleen verdunning. Amendement ingediend door Giles Bryan Chichester Amendement 11 ARTIKEL 1, LID 12, -a) (nieuw) Artikel 18, streepje 2 (richtlijn 2001/82/EEG) (-a) Het tweede streepje wordt vervangen door het volgende: een dossier waarin wordt beschreven hoe de homeopatische grondstof of grondstoffen wordt, respectievelijk worden verkregen en gecontroleerd en waarin het homeopathische gebruik door een gedegen bibliografie wordt geschraagd; in het geval van homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die biologische stoffen bevatten, een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om te garanderen dat er geen ziekteverwekkers aanwezig zijn, PE /5-24 6/14 AM\ doc

7 Het gebruik van het woord "karakter" is onduidelijk in de oorspronkelijke tekst. Het woord "gebruik" is helder. Amendement 12 ARTIKEL 1, LID 12, -a) (nieuw) Artikel 18, streepje 2 (richtlijn 2001/82/EEG) (-a) Het tweede streepje wordt vervangen door het volgende: een dossier waarin wordt beschreven hoe de homeopatische grondstof of grondstoffen wordt, respectievelijk worden verkregen en gecontroleerd en waarin het homeopathische gebruik door een gedegen bibliografie wordt geschraagd; in het geval van homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die biologische stoffen bevatten, een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om te garanderen dat er geen ziekteverwekkers aanwezig zijn, Het gebruik van het woord "karakter" is onduidelijk in de oorspronkelijke tekst. Het woord "gebruik" is helder. Amendement ingediend door Giles Bryan Chichester Amendement 13 ARTIKEL 1, LID 12, -b) Artikel 18, streepje 3 (richtlijn 2001/82/EEG) (-b) Het derde streepje wordt vervangen door het volgende: het fabricage- en controledossier voor elke farmaceutische vorm en een AM\ doc 7/14 PE /5-24

8 beschrijving van de potentiëringsmethode, De potentiëring omvat reeds het verdunningsproces en het woord wordt gedefinieerd in het door afgevaardigde Chichester voorgestelde amendement op ARTIKEL 11 (richtlijn 2001/82/EEG, artikel 17). Amendement 14 ARTIKEL 1, LID 12, -b) Artikel 18, streepje 3 (richtlijn 2001/82/EEG) De potentiëring omvat reeds het verdunningsproces. (-b) Het derde streepje wordt vervangen door het volgende: het fabricage- en controledossier voor elke farmaceutische vorm en een beschrijving van de potentiëringsmethode, Amendement 15 ARTIKEL 1, LID 12, letter b) Artikel 18, streepje 8 (richtlijn 2001/82/EEG) b) Het volgende, achtste streepje wordt toegevoegd: voorgestelde wachttijd, inclusief alle noodzakelijke motiveringen. Schrappen Er is geen behoefte aan een wachttijd voor homeopatische geneesmiddelen die op grond van de vereenvoudigde registratie zijn geregistreerd. PE /5-24 8/14 AM\ doc

9 Amendement ingediend door Giles Bryan Chichester Amendement 16 ARTIKEL 1, LID 13 Artikel 19, lid 2 (richtlijn 2001/82/EEG) 2. Een lidstaat mag op zijn grondgebied overeenkomstig de beginselen en de bijzondere kenmerken van de aldaar bedreven homeopathische geneeskunde bijzondere voorschriften invoeren of handhaven voor de onschadelijkheidsproeven en de preklinische en klinische proeven op niet onder artikel 17, lid 1, vallende homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die zijn bestemd voor gezelschapsdieren en voor exotische diersoorten die niet voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn. In dat geval stelt de lidstaat de Commissie in kennis van de geldende bijzondere voorschriften. 2. Een lidstaat mag op zijn grondgebied overeenkomstig de beginselen en de bijzondere kenmerken van de aldaar bedreven homeopathische geneeskunde bijzondere voorschriften invoeren of handhaven voor de onschadelijkheidsproeven en de preklinische en klinische proeven op niet onder artikel 17, lid 1, vallende homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Omdat het eerste streepje van artikel 17 van Richtlijn van de Commissie 2001/82 in het Commissievoorstel is weggelaten, kan de richtlijn betrekking hebben op alle diersoorten, waaronder dieren die voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn. Amendement 17 ARTIKEL 1, LID 13 Artikel 19, lid 2 (richtlijn 2001/82/EEG) 2. Een lidstaat mag op zijn grondgebied overeenkomstig de beginselen en de bijzondere kenmerken van de aldaar bedreven homeopathische geneeskunde bijzondere voorschriften invoeren of handhaven voor de onschadelijkheidsproeven en de preklinische en klinische proeven op niet onder 2. Een lidstaat mag op zijn grondgebied overeenkomstig de beginselen en de bijzondere kenmerken van de aldaar bedreven homeopathische geneeskunde bijzondere voorschriften invoeren of handhaven voor de onschadelijkheidsproeven en de preklinische en klinische proeven op niet onder AM\ doc 9/14 PE /5-24

10 artikel 17, lid 1, vallende homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die zijn bestemd voor gezelschapsdieren en voor exotische diersoorten die niet voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn. In dat geval stelt de lidstaat de Commissie in kennis van de geldende bijzondere voorschriften. artikel 17, lid 1, vallende homeopathische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Omdat het eerste streepje van artikel 17 van Richtlijn van de Commissie 2001/82 in het Commissievoorstel is weggelaten, kan de richtlijn betrekking hebben op alle diersoorten, waaronder dieren die voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn. Amendement ingediend door John Purvis Amendement 18 ARTIKEL 1, LID 18 Artikel 28, lid 2 (richtlijn 2001/82/EEG) 2. Iedere vergunning die niet binnen twee jaar na de afgifte ervan wordt gevolgd door het daadwerkelijk in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel in de lidstaat die de vergunning heeft verleend, verliest zijn geldigheid. 2. Iedere vergunning die niet binnen vijf jaar na de afgifte ervan wordt gevolgd door het daadwerkelijk in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel in de lidstaat die de vergunning heeft verleend, verliest zijn geldigheid. Vergunningen voor het in de handel brengen gelden voor een periode van vijf jaar. Als deze geldigheidsperiode korter wordt gemaakt, dan is dit niet logisch in het verband met het doel van deze wetgeving. Aan sommige producten is slechts nu en dan behoefte (bijv. om het hoofd te bieden aan uitbraken van ziekten die slechts zelden voorkomen) en daarom is de vereiste "beschikbaarheid op de markt" passender dan de vereiste dat het geneesmiddel daadwerkelijk in de handel moet zijn. PE / /14 AM\ doc

11 Amendement ingediend door John Purvis Amendement 19 ARTIKEL 1, LID 18 Artikel 28, lid 3 (richtlijn 2001/82/EEG) 3. Indien een toegelaten geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, dat eerder in de handel is gebracht in de lidstaat die de vergunning heeft verleend, in die lidstaat gedurende twee opeenvolgende jaren niet meer daadwerkelijk in de handel is, verliest de voor dit geneesmiddel verleende vergunning zijn geldigheid. 3. De houder van de vergunning voor het in de handel brengen dient in elke overeenkomstig artikel 75, lid 5 voorgelegd periodiek verslag waarin de veiligheidsgegevens worden bijgewerkt verklaren of het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarvoor vergunning is verleend daadwerkelijk beschikbaar was in een lidstaat die de vergunning heeft verleend gedurende de in het verslag bestreken periode. Vergunningen voor het in de handel brengen gelden voor een periode van vijf jaar. Als deze geldigheidsperiode korter wordt gemaakt, dan is dit niet logisch in het verband met het doel van deze wetgeving. Aan sommige producten is slechts nu en dan behoefte (bijv. om het hoofd te bieden aan uitbraken van ziekten die slechts zelden voorkomen) en daarom is de vereiste "beschikbaarheid op de markt" passender dan de vereiste dat het geneesmiddel daadwerkelijk in de handel moet zijn. Amendement ingediend door Giles Bryan Chichester Amendement 20 ARTIKEL 1, LID 20 Artikel 64, lid 2, letter (b), streepje 1 (richtlijn 2001/82/EEG) de wetenschappelijke benaming van de wetenschappelijke benaming van de homeopathische grondstof of de homeopathische grondstof of grondstoffen, gevolgd door de grondstoffen, gevolgd door de verdunningsgraad, waarvoor gebruik wordt verdunningsgraad, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de symbolen van de gemaakt van de symbolen van de overeenkomstig artikel 1, onder 8, gebruikte overeenkomstig artikel 1, onder 8, gebruikte farmacopee; indien het homeopathische farmacopee; indien het homeopathische geneesmiddel voor diergeneeskundig geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik uit meer dan een homeopathische gebruik uit meer dan een homeopathische AM\ doc 11/14 PE /5-24

12 grondstof bestaat, kan de wetenschappelijke benaming van deze grondstoffen op het etiket door een fantasienaam worden vervangen, grondstof bestaat, kan de wetenschappelijke benaming van deze grondstoffen op het etiket door een fantasienaam worden aangevuld, De benamingen van de grondstoffen in het product moeten op de etiketten niet door een fantasienaam worden vervangen. De namen van de grondstoffen moeten op het etiket blijven staan om de gebruiker duidelijk te maken dat het product verscheidene grondstoffen bevat, hoeveel van elk van deze grondstoffen en hoeveel grondstoffen in het product verwerkt zijn. Een fantasienaam is hier niet op zijn plaats, tenzij daarmee een subtiele indicatie aan de gebruiker wordt gegeven onder welke omstandigheden of omstandigheid het product kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een therapeutische indicatie die technisch niet toelaatbaar is. Dit amendement kan als een soort compromis dienen, zodat een fantasienaam, indien gewenst, kan worden toegevoegd terwijl ook de lijst van in het product verwerkte grondstoffen behouden blijft. Amendement 21 ARTIKEL 1, LID 20 Artikel 64, lid 2, letter (b), streepje 1 (richtlijn 2001/82/EEG) de wetenschappelijke benaming van de homeopathische grondstof of grondstoffen, gevolgd door de verdunningsgraad, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de symbolen van de overeenkomstig artikel 1, onder 8, gebruikte farmacopee; indien het homeopathische geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik uit meer dan een homeopathische grondstof bestaat, kan de wetenschappelijke benaming van deze grondstoffen op het etiket door een fantasienaam worden vervangen, de wetenschappelijke benaming van de homeopathische grondstof of grondstoffen, gevolgd door de verdunningsgraad, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de symbolen van de overeenkomstig artikel 1, onder 8, gebruikte farmacopee; indien het homeopathische geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik uit meer dan een homeopathische grondstof bestaat, kan de wetenschappelijke benaming van deze grondstoffen op het etiket door een fantasienaam worden aangevuld, De benamingen van de grondstoffen in het product moeten op de etiketten niet door een fantasienaam worden vervangen. De namen van de grondstoffen moeten op het etiket blijven staan om de gebruiker duidelijk te maken dat het product verscheidene grondstoffen bevat, hoeveel van elk van deze grondstoffen en hoeveel grondstoffen in het product verwerkt zijn. Een fantasienaam is hier niet op zijn plaats, tenzij daarmee een subtiele indicatie aan de PE / /14 AM\ doc

13 gebruiker wordt gegeven onder welke omstandigheden of omstandigheid het product kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een therapeutische indicatie die technisch niet toelaatbaar is. Dit amendement kan als een soort compromis dienen, zodat een fantasienaam, indien gewenst, kan worden toegevoegd terwijl ook de lijst van in het product verwerkte grondstoffen behouden blijft. Amendement ingediend door Bashir Khanbhai Amendement 22 ARTIKEL 1, LID 44 Artikel 67, inleidende formule (richtlijn 2001/82/EEG) Onverminderd strengere communautaire of nationale regels betreffende de verstrekking van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en ter bescherming van de gezondheid van mens en dier, mogen de volgende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik uitsluitend op recept van een dierenarts aan het publiek worden verstrekt: Onverminderd strengere communautaire of nationale regels betreffende de verstrekking van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en ter bescherming van de gezondheid van mens en dier, mogen de volgende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (behalve geneesmiddelen die zijn opgenomen in een officiële, geregistreerde lijst die door de terzake bevoegde nationale autoriteit van een lidstaat uitsluitend daartoe aangewezen personen het recht geeft de producten op deze lijst te verstrekken) uitsluitend op recept van een dierenarts aan het publiek worden verstrekt: Gedurende een groot aantal jaren wordt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een nationale lijst bijgehouden van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die verstrekt worden door daartoe aangewezen personen die over speciale kwalificaties beschikken, maar geen dierenarts zijn, en die hun diensten via handelsbedrijven voor de landbouw verlenen. Een dergelijk kostenefficiënt en goed geregeld systeem onder toezicht van de terzake bevoegde nationale autoriteiten mag niet worden ondermijnd. Amendement ingediend door Gordon J. Adam AM\ doc 13/14 PE /5-24

14 Amendement 23 ARTIKEL 1, LID 44, letter (a), punt (ii) Artikel 67, letter (a) (nieuw) (richtlijn 2001/82/EEG) ii) Het volgende punt a bis) wordt ingevoegd: a bis) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die zijn bestemd voor dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd; Schrappen De bestaande nationale distributiesystemen voor producten en programma's voor het houden van toezicht op residuen in voedsel in de lidstaten zijn veilig en effectief gebleken. De veiligheid van de consument wordt gewaarborgd door de vaststelling van maximumresidugrenzen voor producten voor dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd en die gevaarlijke stoffen bevatten, plus wachttijden om ervoor te zorgen dat de residuen onder een veilig niveau zakken. Amendement ingediend door Gordon J. Adam Amendement 24 ARTIKEL 1, LID 44, letter (a), punt (iii) Artikel 67, letter (b) (richtlijn 2001/82/EEG) iii) In punt b) wordt het derde streepje geschrapt. Schrappen Als dit amendement wordt aangenomen, blijven de bestaande criteria voor geneesmiddelen die alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn, gehandhaafd. Alle bestaande nationale distributiesystemen voor producten en programma's voor toezicht op residuen in voedsel in de lidstaten zijn veilig en effectief gebleken. PE / /14 AM\ doc

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 14 Beschikking van de Minister van Justitie van 8 januari 1996, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit homeopatische

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 17 juli 2001 (OR. fr) 1999/0180 (COD) PE-CONS 3642/01 CODIF 8 AGRILEG 170 CODEC 662

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 17 juli 2001 (OR. fr) 1999/0180 (COD) PE-CONS 3642/01 CODIF 8 AGRILEG 170 CODEC 662 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 17 juli 2001 (OR. fr) 1999/0180 (COD) PE-CONS 3642/01 CODIF 8 AGRILEG 170 CODEC 662 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 11 juli 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0073(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/0002(CNS) 20 mei 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het waterval- of cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts

Nadere informatie

Besluit van 2 november 2012, houdende nadere regels omtrent diergeneesmiddelen (Besluit diergeneesmiddelen)

Besluit van 2 november 2012, houdende nadere regels omtrent diergeneesmiddelen (Besluit diergeneesmiddelen) (Tekst geldend op: 09-01-2013) Besluit van 2 november 2012, houdende nadere regels omtrent diergeneesmiddelen (Besluit diergeneesmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

RICHTLIJN 2001/82/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2001/82/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2001L0082 NL 07.08.2009 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2001/82/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

WELKE GENEESMIDDELEN MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN OF AFGELEVERD IN DE DIERGENEESKUNDE? Het cascadesysteem

WELKE GENEESMIDDELEN MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN OF AFGELEVERD IN DE DIERGENEESKUNDE? Het cascadesysteem Folia veterinaria WELKE GENEESMIDDELEN MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN OF AFGELEVERD IN DE DIERGENEESKUNDE? Het cascadesysteem Met uitzondering van de magistrale bereidingen dient een geneesmiddel vooraleer

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen.

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen. Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV i Vanuit het standpunt van de identificatie van het paard. Er bestaan 2 categorieën paarden: - paarden die definitief uit

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2010/0298(COD) 4.3.2011 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2013

Datum van inontvangstneming : 08/04/2013 Datum van inontvangstneming : 08/04/2013 Vertaling C-104/13-1 Zaak C-104/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 maart 2013 Verwijzende rechter: Augstākās tiesas Senāts (Letland)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 maart 2003 (OR. en) PUBLIC 7276/03 LIMITE AGRILEG 49 ENV 150 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad betreffende de

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 15-20. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0153(COD) 10.5.2010. Ontwerpverslag João Ferreira (PE439.126v01-00)

AMENDEMENTEN 15-20. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0153(COD) 10.5.2010. Ontwerpverslag João Ferreira (PE439.126v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie visserij 2009/0153(COD) 10.5.2010 AMENDEMENTEN 15-20 Ontwerpverslag João Ferreira (PE439.126v01-00) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684.

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 1999 (21.12) (OR. en) 12931/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0245 (COD) LIMITE CONSOM 69 ECOFIN 237 CODEC 683 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2006 (OR. fr) 5828/06 AGRIORG 17 OC 100 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot verlenging van de geldigheidsduur

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

Commissie juridische zaken

Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 21.2.2011 2010/0207(COD) AMENDEMENTEN 6-22 Ontwerpadvies Dimitar Stoyanov (PE456.696v01-00) over het voorstel voor een Richtlijn.../.../EU van het

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDEMENTEN 35-50 Ontwerpverslag Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisatie van de wetgevingen

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie juridische zaken 2009 2008/0084(COD) 8.10.2008 AMENDEMENTEN 7-24 Ontwerpverslag Ieke van den Burg (PE412.044v01-00) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 5.4.2005 PE 357.512v01-00 COMPROMISAMENDEMENTEN A-G Ontwerpverslag (PE 353.651v01-00) Alejandro Cercas Voorstel voor

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2013 COM(2013) 93 final 2013/0055 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie op de Elfde Conferentie van de partijen bij het Verdrag

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs 2009 20.6.2005 PE 360.043v01-00 AMENDEMENTEN 1-23 Ontwerpverslag Doris Pack Nieuwe uitdagingen voor het circus als onderdeel van de Europese

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 C5-0208/1999 25/10/1999 ***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. /1999 DOOR DE RAAD VASTGESTELD OP 29 MAART 1999 MET

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juni 2002 (02.07) (OR. en) 9841/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0040 (COD) CODEC 741 ENT 101 ENV 368 INFORMATIEVE NOTA Betreft: Voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD RICHTLIJN VAN DE RAAD van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling VOORLOPIGE VERSIE 2001/0199(COD) 12 februari 2002 ONTWERPADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: )

TOELICHTING (behorende bij Vo. PDV Gemedicineerde voeders 2003; versie: ) TOELICHTING (behorende bij Vo. Gemedicineerde voeders 2003; versie: 12-02-03) Overeenkomstig het overgangsrecht van de laatste wijziging (1999) van de Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel XIV onderdeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2000:AA6785

ECLI:NL:RBBRE:2000:AA6785 ECLI:NL:RBBRE:2000:AA6785 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-01-2000 Datum publicatie 25-01-2000 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 98/1669 BESLU WOE Bestuursrecht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00)

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2008/0192(COD) 12.4.2010 AMENDEMENTEN 15-34 Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing Astrid Lulling (PE439.879v01-00) Beginsel

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

TXTG R bas-cnl

TXTG R bas-cnl Page 1 sur 9 BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een inzake het auteursrecht van toepassing. 31997R0258 Verordening

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

2.1. Beslissing tot uitvoering Weigering van uitvoering van een magistrale bereiding

2.1. Beslissing tot uitvoering Weigering van uitvoering van een magistrale bereiding 8. Bereidingen INFO-FICHE - KB 2009 1. BEGRIPPENKADER Een magistrale bereiding is elk geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik dat in de apotheek volgens een voorschrift voor een bepaalde

Nadere informatie

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Laatste nieuws : de datum van inwerkingtreding van het reglement is uitgesteld geworden naar

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN Correspondent : LENNERT VISSERS Attaché

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 913 definitief 2006/0301 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie juridische zaken en interne markt

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie juridische zaken en interne markt EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 21 november 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0222(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43 INFORMATIEVE NOTA Betreft: voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) 8642/03 ADD 1 EDUC 79 CODEC 518 OC 348 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER Doc. nr. E2:90005C04 Brussel, 30.3.1999 MH/GVB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE NATUURLIJK MINERAAL WATER EN BRONWATER (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Middenstand

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

PUBLIC 5028/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0073 (COD)

PUBLIC 5028/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0073 (COD) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 januari 2003 (07.01) (OR. fr) PUBLIC 5028/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0073 (COD) LIMITE AGRILEG 1 CODEC 1 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 ZITTINGSDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep hoofden van de veterinaire diensten

Nadere informatie

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten:

6.1.1 Het voorschrift voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik moet volgende gegevens bevatten: 7. Aflevering INFO-FICHE - KB 2009 6. AFLEVERING EN VOORSCHRIFT 6.1. Het voorschrift moet voldoen aan wettelijke vereisten Bij de aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel moet de apotheker het

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie buitenlandse zaken 2009/0060B(COD) 11.5.2010 AMENDEMENTEN 7-13 Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.281v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 147/8 NL 12.6.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/897 VAN DE COMMISSIE 11 juni 2015 tot verlening een vergunning voor thiaminehydrochloride en thiaminemononitraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

b) "Internationaal logo", het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA;

b) Internationaal logo, het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA; bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN EUROFYTO N.V. DEHEMLAAN 6A 8900 IEPER Correspondent

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2014 COM(2014) 558 final 2014/0257 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (Voor

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIS EUROPE B.V. WOLUWEDAL 60 1200

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 4.9.2013 A7-0279/186. Amendement. Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 4.9.2013 A7-0279/186. Amendement. Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie 4.9.2013 A7-0279/186 Amendement 186 Corinne Lepage, Jens Rohde namens de ALDE-Fractie Verslag A7-0279/2013 Corinne Lepage Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake

Nadere informatie

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN, DIERSOORTEN, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN / AANVRAGERS

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN, DIERSOORTEN, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN / AANVRAGERS BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN, DIERSOORTEN, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN / AANVRAGERS 1/9 Lidstaat/nummer van de vergunning voor

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie