FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : Jabilo Transport B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/462 F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. M.H. de Vries R-C : mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : Goederenvervoer over de weg Omzetgegevens : : : : : Personeel gemiddeld aantal : 9 Saldo einde verslagperiode : ,63 (bijlage 1) Verslagperiode : 20 mei t/m 17 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : 26,9 uren (bijlage 2) Bestede uren in totaal : 26,9 uren 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Failliet is opgericht op 7 september Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Jabilo Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is de heer J.A.J. van Loon Winst en verlies : 2013 : -/ : : -/ : Balanstotaal : 2013 : : : : Lopende procedures : Geen, derhalve afgerond Verzekeringen : Voor zover verzekeringen nog lopen, zal - voor zover opportuun - worden overgegaan tot beëindiging van de polissen. 1 Alle omzet-, winst- en balanscijfers genoemd in dit faillissementsverslag zijn afkomstig van de jaarrekeningen van failliet, inclusief de gedeponeerde jaarrekening over 2013.

2 1.6. Huur Failliet huurde geen bedrijfs- of kantoorruimte. De activiteiten werden gevoerd vanuit het woonhuis van de bestuurder en zijn echtgenote. Wel huurde failliet een postadres. Deze is opgezegd Oorzaken faillissement Uit de gesprekken met de bestuurder van failliet, de heer Van Loon, de gevolmachtigde van failliet, mevrouw Ogterop en hun adviseur en de overige aan mij mondeling en schriftelijk verstrekte informatie leid ik het volgende af. Failliet voerde een transportbedrijf. Met 8 vrachtwagens en 9 werknemers verzorgde zij het transport van containers en stukgoed binnen Europa. De meeste bestemmingen waren gelegen in Zweden, België, Duitsland en Frankrijk. Failliet werkte voor 4 klanten, alle gevestigd in Nederland. De aanleiding voor het faillissement lijkt de wanbetaling van een grote debiteur (ca ). Deze beperking van de liquiditeit van failliet leidde ertoe dat opeisbare verplichtingen niet meer konden worden voldaan, waarvan de salarisbetalingen van mei 2014 vermeerderd met vakantiegeld het meest urgent waren. Failliet lijkt - afgezien van een faillissement van een debiteur (ca ) vorig jaar - niet in de problemen te zijn geraakt door de economische omstandigheden. Zij had een lage kostenstructuur door het afstoten van kantoor-/bedrijfsruimte. De administratieve en operationele werkzaamheden vonden plaats vanuit het woonhuis van de enig bestuurder en zijn echtgenote, tevens gevolmachtigde van failliet. Kennelijk was failliet een concurrerende en betrouwbare aanbieder van transport voor haar vaste klanten. In februari 2014 heeft de aandeelhouder van failliet, Jabilo Beheer B.V., een vrachtauto verkocht en de opbrengst van ca aangewend ten behoeve van failliet. Dit heeft uiteindelijk niet mogen baten. Op 15 mei 2014 deed failliet eigen aangifte tot faillietverklaring. Dit leidde tot de faillietverklaring van 20 mei Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : De arbeidsovereenkomsten zijn bij brieven van 21 mei 2014 opgezegd.. De intake door het UWV heeft inmiddels plaatsgevonden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Uit het kadaster blijken geen onroerende zaken op naam van failliet Verkoopopbrengst : N.v.t Hoogte hypotheek : N.v.t Boedelbijdrage : N.v.t. : N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Pagina 2 van 6

3 Volgens het bestuur heeft failliet geen vaste activa van betekenis. Een inventaris zou ontbreken evenals transportmiddelen. De 8 vrachtwagens zijn operationeel gehuurd. Daarnaast waren er 2 trailers in huurkoop. Wat betreft de inventaris dient de bovengenoemde informatie nog te worden gecontroleerd. De jaarrekening van 2013 vermeldt namelijk een actief post van ter zake inventaris. Verder vermeldt de jaarrekening van 2013 de actief post vervoermiddelen van Verkoopopbrengst : N.v.t. (vooralsnog) 3.7. Boedelbijdrage : N.v.t. (vooralsnog) 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : N.v.t. (vooralsnog) Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving : Er is geen voorraad. Het onderhanden werk is inmiddels gefactureerd Verkoopopbrengst : N.v.t Boedelbijdrage : N.v.t. Andere activa Beschrijving : Creditsaldo bankrekening bij ABN AMRO bank op 20 mei 2014: , (Verkoop)opbrengst : N.v.t. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren De facturatie van failliet ging als volgt in haar werk. Met de opdrachtgevers werd een betaaltermijn overeengekomen van zes weken na elke gereden rit. Facturatie vond pas plaats ongeveer een week voor het verstrijken van die zes weken termijn. Vervolgens werd binnen ongeveer een week na facturatie betaald. De voorgaande gang van zaken houdt in dat op de dag van de faillietverklaring voor de werkzaamheden verricht in de vijf weken daaraan voorafgaand nog geen facturen waren verzonden. Deze facturatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op de dag van de faillietverklaring stond aan verzonden facturen ,90 open. Daarvan maakt onderdeel uit de openstaande factuur op de niet betalende debiteur, zoals hierboven omschreven, vermeerderd met incassokosten (die kennelijk ook waren gefactureerd) van in totaal ,86. Afgezien van laatst genoemde post stond op de dag van de faillietverklaring dan ook ,04 open aan verzonden facturen. Hiervan is inmiddels betaald ,07, zodat nog openstaat (afgezien van de vordering op de niet betalende debiteur) ,87. Conform de hierboven omschreven facturatie-systematiek is na de faillietverklaring voor ,63 aan reeds vóór de faillietverklaring verrichte werkzaamheden gefactureerd. Hiervan is inmiddels betaald ,41, zodat nog openstaat ,22. Opmerking: in het financieel verslag zijn alle ontvangsten geboekt als debiteuren pré-faillissement. Vermoedelijk bevat deze post echter ook ontvangsten met een andere grondslag. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat ABN Amro, de bank van failliet, het saldo heeft overgemaakt aan de boedel zonder Pagina 3 van 6

4 specificatie. Deze specificatie is inmiddels opgevraagd Opbrengst : , Boedelbijdrage : De debiteuren zijn niet verpand, derhalve n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : Geen 5.2. Lease contracten : De vrachtwagens werden operationeel gehuurd. Deze huurovereenkomsten zijn afgewikkeld. Daarnaast had failliet twee trailers in financiële lease. Deze trailers vertegenwoordigden geen waarde ten opzichte van de nog resterende huurtermijnen. Ook deze financiële lease overeenkomsten zijn dan ook afgewikkeld Beschrijving zekerheden : Geen 5.5. Boedelbijdragen : Geen 5.6. Eigendomsvoorbehoud : Vermoedelijk geen Reclamerechten : Tot op heden geen 5.8. Retentierechten : Tot op heden geen 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden : Met instemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van failliet tijdelijk voorgezet, namelijk van 20 t/m 24 mei Financiële verslaglegging OPBRENGSTEN KOSTEN naam beschrijving gefactureerd ontvangenopen te betalen betaald BTW BTW resultaat af te dragente ontvangen voor belasting MKR MKR Viskaal Viskaal VTO schatting VTO schatting Brandstof Totaal Doorstart 6.3. Beschrijving : Een aan de aandeelhouder van failliet gelieerde vennootschap heeft het klantenbestand overgenomen voor Met dat klanten bestand bedient deze koper een aantal klanten van failliet. Pagina 4 van 6

5 De koper heeft verder twee werknemers van failliet in dienst genomen Verantwoording : Verkoop aan de bovengenoemde koper voor genoemde koopprijs en onder de overige overeengekomen voorwaarden heeft geleid tot de hoogste opbrengst voor de boedel Opbrengst : Boedelbijdrage : N.v.t. : Onderhandelingen en correspondentie met de koper. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : In onderzoek 7.2. Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn gedeponeerd op 12 januari 2012 (tijdig), 13 maart 2013 (te laat), 24 april 2013 (tijdig), respectievelijk 24 maart 2014 (tijdig) Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. Failliet is een kleine vennootschap in de zin van de artt. 2:396 en 2:397 BW. Zij was dan ook niet gehouden een accountantsonderzoek te laten verrichten Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek 7.5. Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek 7.6. Paulianeus handelen : In onderzoek 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : Overgenomen salarisverplichtingen door het UWV (P.m.), brandstofkosten ( 8.332) en salaris curator (P.m.) 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : P.m Pref. vord. vh UWV : P.m Andere pref. crediteuren : De heer Geerenstein (werknemer) 6.913,66 (bijlage 3) 8.5. Aantal conc. crediteuren : P.m. (bijlage 3) 8.6. Bedrag conc. crediteuren : P.m Verwachte wijze v. afwik. : Onbekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. : n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : 6 maanden 10.2 Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen Incasso openstaande facturen voor werkzaamheden vóór de faillietverklaring en werkzaamheden in de boedelperiode Beoordeling opportuniteit incasso vordering op niet betalende debiteur (debiteur ex incassokosten) Onderzoek administratie/taakvervulling bestuur/paulianeus Pagina 5 van 6

6 handelen 10.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden * * * Pagina 6 van 6

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie