RICHTLIJNEN. voor het beheer van de archieven van de GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN. voor het beheer van de archieven van de GEREFORMEERDE GEMEENTEN"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN voor het beheer van de archieven van de GEREFORMEERDE GEMEENTEN Vastgesteld door de Werkgroep Archieven (Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening) van de Gereformeerde Gemeenten (herziene versie, 2013)

2 2

3 Inhoud Inhoud... 3 Ten geleide Wat is een kerkelijk archief? Beheer van de kerkelijke archieven Overdracht van het beheer Ingekomen en verzonden stukken Ledenadministratie Documentatie Vernietiging, ja of nee? Overzicht van voor vernietiging in aanmerking komende stukken Overzicht van stukken die over het algemeen niet vernietigd mogen worden Vertrouwelijke stukken Notulen Archieven van opgeheven gemeenten Bouw en inrichting van een eigen archiefruimte Raadplegen en uitlenen van archiefstukken Inbewaringgeving van oudere archiefgedeelten Openbaarheid kerkelijke archieven Persoonlijke archieven Protocol beheer digitale gegevens

4 Ten geleide Volgens artikel 45 van onze Dordtse Kerkorde (D.K.O.) hebben de kerkelijke vergaderingen de zorg voor een goede bewaring van de archieven van de meerdere vergaderingen. Dit is de reden waarom de Generale Synode van 1983 heeft besloten een sectie Kerkelijke Archieven, ressorterend onder het deputaatschap Algemene Kerkelijke Zaken, in te stellen. Inmiddels is dit de Werkgroep Archieven, die valt onder het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening. Tevens kreeg de sectie de opdracht te zorgen voor advisering inzake archivering naar de kerkenraden. Ook deze dienen immers trouw hun archieven te beheren. In de praktijk is gebleken dat voor het op een verantwoorde wijze bewaren van de kerkelijke archieven voorlichting en advisering noodzakelijk blijven. De Werkgroep Archieven heeft nu een herziene versie van de in het voorjaar van 2001 verspreide brochure Richtlijnen opgesteld voor de kerkenraden. Opnieuw zijn de richtlijnen hier en daar aangepast en aangevuld. Enkele opmerkingen over back-up en conversies van computerbestanden zijn geactualiseerd (7.4); een protocol voor het beheer van digitale gegevens is toegevoegd (13). We hebben ons echter opnieuw bewust beperkt tot de belangrijkste zaken. We hopen u met deze handreiking van dienst te zijn. Moge de Heere u ook in deze taak wijsheid verlenen. Met broederlijke groeten, Ds. J. Schipper, voorzitter J. Breur J. Mastenbroek, secretaris F.J. de Kok A. Bel M.P. Slootweg C.R. van den Berg M.K. Treur 4

5 1. Wat is een kerkelijk archief? Onder kerkelijke archieven verstaan we het geheel van alle op papier en digitaal vervaardigde bescheiden (waaronder ook registers, acta, notulenboeken en dergelijke zijn begrepen) en gegevensbestanden van welke aard of vorm dan ook, al dan niet geautomatiseerd, die door een kerkelijke vergadering bij de uitoefening van haar functie zijn ontvangen of opgemaakt en bestemd zijn onder deze vergadering te berusten. Deze definitie geeft duidelijk aan, dat een archief geen losse verzameling is van alleen historisch of juridisch interessante stukken. Het omvat alle bescheiden van een bepaald orgaan, zowel de bescheiden die nog in behandeling zijn, als de bescheiden die reeds zijn afgedaan, maar ook die zich om wat voor reden dan ook elders bevinden. Ze zijn alle bestemd om onder het desbetreffende orgaan te blijven berusten. Boeken, tijdschriften, krantenartikelen en dergelijke behoren niet tot een archief, aangezien hun inhoud zich niet richt tot een bepaald kerkelijk bestuursorgaan. Toch is het zeer nuttig genoemde publicaties, indien zij door het eigen orgaan zijn verzameld met een bepaald doel, als aanhangsel aan het archief toe te voegen (documentatie). 2. Beheer van de kerkelijke archieven Het verdient aanbeveling in een plaatselijke gemeente één kerkenraadslid te belasten met het beheer van alle op deze gemeente betrekking hebbende archieven, dus van de kerkenraad, diaconie, commissies, verenigingen etc. Deze (centrale) archiefbeheerder kan de archiefwerkzaamheden in de gemeente coördineren en erop toezien dat de archieven van tijd tot tijd worden aangevuld en gecontroleerd. 5

6 In de praktijk zal vanwege een efficiënte werkwijze de scriba meestal als archiefbeheerder optreden. Het beheer van het archief is een aspect dat tijdens de kerkvisitatie aan de orde komt. 3. Overdracht van het beheer Wanneer een vereniging is opgeheven of een commissie (b.v. een bouwcommissie) haar werkzaamheden heeft beëindigd, dient het archief te worden overgedragen aan de instantie, waaronder de vereniging of de commissie ressorteerde. Het verdient bovendien aanbeveling, dat vaste commissies van tijd tot tijd de bescheiden, die zij niet meer voor de lopende administratie gebruiken, overdragen aan de centrale archiefbeheerder. 4. Ingekomen en verzonden stukken Voor de ordening van correspondentie is het gebruik van een agendastelsel aan te bevelen. Hierbij worden de ingekomen en verzonden stukken in chronologische volgorde genummerd en ingeschreven in een brievenboek (register van ingekomen en verzonden stukken, ook wel agenda genoemd). Ook kan van een geautomatiseerd postregistratie-systeem gebruik worden gemaakt. Een brievenboek of inschrijvingsregister, dat zowel vastbladig als losbladig kan worden aangelegd, is ingedeeld in kolommen voor: - het volgnummer van het stuk; - de naam van de afzender of geadresseerde; - de datum van het stuk (ingekomen of verzonden); - een korte beschrijving van de inhoud; - het nummer van de brief of notitie, waarmee het is beantwoord of verder behandeld; 6

7 - eventueel het kenmerk van de dossiermap, waarin het stuk na behandeling is opgeborgen; - de datum van behandeling in de vergadering. Kerkenraden die gebruik maken van geautomatiseerde systemen kunnen vanzelfsprekend een inventaris van de uitgaande correspondentie door middel van de computer als een soort dagkopieboek archiveren. Een losbladig brievenboek (agenda) heeft als voordeel, dat het per jaar kan worden afgesloten (dus op 1 januari wordt begonnen met stuk nr.1 en op 31 december geëindigd met bijvoorbeeld stuk nr. 115). Na afsluiting kan het losbladige brievenboek bij de map met stukken van dat jaar worden gevoegd, zodat per jaar het overzicht bij de stukken wordt opgeborgen. In een vastbladig brievenboek kunnen de ingekomen en verzonden stukken over verscheidene jaren (bijvoorbeeld vijf jaar) worden ingeschreven. Als men hiervoor kiest, is het verstandig de correspondentie van deze periode te zijner tijd samen met het brievenboek in een archiefdoos op te bergen. Het brievenboek is de ingang op, of de toegang tot de correspondentie. Het is gewenst in het archief bij de correspondentie het bijbehorende brievenboek als register op te bergen en bij elkaar te houden. Indien nodig kan de scriba een kopie van het brievenboek achterhouden voor eigen gebruik. Stukken die niet voor blijvende bewaring in aanmerking komen (zoals reclamedrukwerk, uitnodigingen en aanbiedingen waar geen gebruik van wordt gemaakt) behoeven niet te worden geregistreerd. 7

8 Bij kleine administraties kunnen de stukken per jaar eenvoudig op volgnummer worden opgeborgen in een dossiermap. 5. Ledenadministratie In veel gemeenten wordt de ledenadministratie opgebouwd en bijgehouden met behulp van een kaartsysteem. Bij vertrek of overlijden van leden worden de desbetreffende kaarten óf in het archief bewaard óf worden zij vernietigd. In het eerstgenoemde geval ontstaat er in de loop van vele jaren een groot, bijna onhanteerbaar kaartsysteem. Bij vernietiging van ledenkaarten treedt het bezwaar op, dat later niet meer is na te gaan wie leden van de gemeente zijn geweest. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is de volgende richtlijn opgesteld: bij vertrek en overlijden van (doop)leden kunnen de kaarten uit het ledensysteem pas worden verwijderd en vernietigd, als en nadat de gegevens van de desbetreffende persoon in een alfabetisch register zijn overgenomen. Zo ontstaan achteraf weer de vroegere doop-, huwelijks- en ledenregisters. Deze werkwijze heeft de volgende grote voordelen: - in de archieven behoeven geen grote, moeilijk hanteerbare kaartsystemen te worden bewaard; - voor degene die de ledenadministratie moet bijhouden is het niet zoveel extra werk om bij overlijden of vertrek de gegevens van de kaarten over te nemen in registers; - er blijft een goed overzicht bestaan van belangrijke gebeurtenissen als doop, belijdenis en huwelijk. Is de ledenadministratie geautomatiseerd, dan is het van belang de mutaties op een afzonderlijke uitdraai te bewaren en tevens in een afzonderlijk bestand onder te brengen. 8

9 6. Documentatie In de archiefruimte van een plaatselijke kerk zal in de regel ook documentatiemateriaal bewaard worden. Dit kan gesplitst worden in plaatselijke en niet-plaatselijke documentatie. Tot de eerstgenoemde categorie kunnen bijvoorbeeld gerekend worden: - jaargangen van het eigen kerkblad; - gemeentegidsen; - herdenkingsuitgave(n). Bij de niet-plaatselijke documentatie valt bijvoorbeeld te denken aan: - acta Generale Synoden; - acta Particuliere Synoden; - notulen classisvergaderingen; - jaarboeken. In het algemeen worden deze stukken bewaard in een handbibliotheek buiten de archiefruimte. Ze hebben geen vertrouwelijk karakter. Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens dragen persoonlijke stukken een strikt vertrouwelijk karakter. 7. Vernietiging, ja of nee? Ieder archief van enige omvang bevat stukken zonder blijvende waarde, die vernietigd kunnen worden. Het is echter in veel gevallen geen eenvoudige zaak daarover te beslissen; een stuk dat thans weinig of geen waarde schijnt te hebben, kan in de toekomst toch nog belangrijk blijken te zijn. In dit verband kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een oude kwitantie, die als illustratiemateriaal kan worden gebruikt bij het samenstellen van een gedenkboek of jubileumuitgave. Om nu te voorkomen, dat de archiefbeheerders naar eigen willekeur tot vernietiging van stukken overgaan, is de volgende richtlijn opgesteld: 9

10 Algemene regel: voor vernietiging komen in aanmerking stukken die, gezien hun inhoud geen (kerkhistorische) waarde hebben en naar verwachting ook niet zullen krijgen en stukken waarvan de inhoud (de gegevens) zijn overgenomen in de notulen of in een register, op een kaartsysteem, in de boekhouding en dergelijke. Dit geldt uiteraard niet voor de stukken betreffende leergeschillen, tuchtgevallen en dergelijke waaraan in de notulen meestal ook ruime plaats wordt gegeven. Andere uitzonderingen op deze algemene regel zijn: - stukken uit een belangrijke periode van een kerk (oorlogstoestand, watersnood, e.d.), omdat vaak blijkt dat andere bronnen nooit zulke expliciete informatie kunnen bieden; - door het kerkelijk orgaan bewust verzamelde gedrukte bescheiden: kerkbodes, jaarboekjes, gemeentegidsen e.d. Stukken die vijftig jaar of langer geleden gedagtekend zijn, worden in het algemeen ook niet vernietigd. 7.1 Overzicht van voor vernietiging in aanmerking komende stukken Na een jaar: - ingekomen brieven en stukken die van geen belang zijn (reclame- en ander drukwerk) en die niet in verband staan met kerkelijke zaken; - kennisgevingen en uitnodigingen (huwelijken, geboorten, rouwkaarten, intrede en afscheid elders); - berichten van verhindering; - presentielijsten (het is van belang presentielijsten van bijvoorbeeld belangrijke ledenvergaderingen niet te vernietigen); - berichten van het aanvaarden en bedanken voor functies; 10

11 - sollicitatiebrieven met toebehoren van niet-benoemde personen (kosters, organisten); - stukken betreffende doop, lidmaatschap en huwelijk, mits de inhoud van de stukken is ingeschreven in de daartoe bestemde registers; - eenvoudige attestaties (zie 7.2) Na zeven jaar: - bijlagen bij de jaarrekeningen (nota s, betalingsopdrachten, kwitanties), mits deze stukken geboekt zijn in de boekhouding (hetzij in kasboek, grootboek of journaal); deze stukken mogen geen betrekking hebben op de (ver)bouw of restauratie van de kerkelijke gebouwen (hieronder worden ook gerekend de pastorie en de kosterswoning). 7.2 Overzicht van stukken die over het algemeen niet vernietigd mogen worden - stukken gedagtekend vóór vijftig jaar; - ingekomen brieven en stukken die in verband staan met belangrijke kerkelijke zaken; - afschriften van verzonden brieven of stukken; - notulen van vergaderingen (ook van vergaderingen van commissies); - uitgebrachte verslagen en rapporten; - de lidmatenadministratie; - ingeleverde attestaties (wel kunnen eenvoudige attestaties, dat wil zeggen zonder aantekeningen, na een jaar verwijderd worden, als de gegevens tenminste zijn overgenomen); - de goedgekeurde jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven; - plannen die geleid hebben tot de bouw c.q. verbouw van een kerk of kerkelijk gebouw (dus ook pastorie, kosterswoning); 11

12 - bouwtekeningen van kerkelijke gebouwen; - waardepapieren (overeenkomsten, eigendomsbewijzen, notariële acten e.d.); - persoonsdossiers van predikanten die de gemeente gediend hebben; - nog geldige garantiebewijzen van aanwezige inventaris; - stukken betrekking hebbende op (kerk)orgels. Als men twijfelt aan het al of niet vernietigen, kan men te allen tijde de secretaris van de Werkgroep Archieven om advies vragen. 7.3 Vertrouwelijke stukken Ook vertrouwelijke stukken dienen bewaard te blijven en niet te worden vernietigd. Evenals andere archiefstukken maken zij immers deel uit van de geschreven neerslag van de handel en wandel van een kerkelijke gemeente. In alle gevallen dient voor raadpleging van deze stukken toestemming te worden verkregen van de desbetreffende kerkenraad. Voor een optimale respectering van het vertrouwelijke karakter van deze stukken is het raadzaam om deze te bewaren onder embargo, want de geheimhouding dient gewaarborgd te zijn. Het verdient aanbeveling dit embargo duidelijk op de (omslag van de) stukken aan te geven. De duur van een dergelijk embargo kan van geval tot geval verschillen. Hoewel de vertrouwelijke stukken dus met onderscheid behandeld dienen te worden, behoren ze wel thuis in het archief van de kerkenraad. Zij kunnen zich daarin op verschillende plaatsen bevinden, afhankelijk van de vraag of het archief chronologisch is opgezet, of rubrieks- c.q. onderwerpsgewijs is ingedeeld. Het is niet verstandig om deze vertrouwelijke stukken buiten het kerkenraadsarchief te bewaren. Dus ook niet bij de scriba of de archiefbeheerder thuis. Dit vanwege redenen van 12

13 vertrouwelijkheid, brand, inbraak of verlies. Degene die belast is met het beheer van het archief heeft, afgezien van nadere instructies die per (autonome) gemeente kunnen verschillen, ten aanzien van de vertrouwelijke stukken evenzeer de plicht tot geheimhouding als ieder ander kerkenraadslid. Wanneer de scriba of archiefbeheerder zijn ambt neerlegt, wordt het archief overgedragen aan zijn opvolger. Deze zal aan de hand van de inventarislijst de stukken controleren op aanwezigheid en compleetheid en vervolgens na de overdracht tekenen voor ontvangst. 7.4 Notulen In sommige kerkenraden maakt men gebruik van losbladige notulen, die dan verspreid worden onder de leden van de kerkenraad. Het is echter in het algemeen gewenst om geen kopieën van de notulen te maken en geen notulenboek te laten circuleren, maar om te volstaan met het voorlezen van de notulen op de kerkenraadsvergadering. Bij een losbladige notulering dient niet alleen de laatste pagina na arrestatie van de notulen te worden getekend door de preses en de scriba, maar is het ook dringend gewenst dat de voorafgaande bladzijden van de notulen per pagina door dezelfden worden geparafeerd in de linker benedenhoek. Tevens worden de bladzijden in volgorde voorzien van een doorlopende paginering. Bij een handgeschreven notulenboek is parafering per bladzijde overbodig. Wel verdient het aanbeveling ook hierin de pagina s te nummeren. Wanneer er correcties nodig zijn, worden deze in de marge of in een voetnoot aangegeven. Bij deze correcties paraferen preses en scriba. Het spreekt voor zich, dat notulen nooit vernietigd mogen worden. Concepten daarentegen wel, zodra de originele, gearresteerde notulen daarvoor in de plaats zijn gekomen. 13

14 Wanneer bij het samenstellen van notulen gebruik wordt gemaakt van een computer, dient degene die de notulen maakt, te zorgen voor een compleet bestand in geprinte versie (noodzakelijk in verband met ondertekening). De Werkgroep adviseert met nadruk om de uitgewerkte, geprinte stukken te bewaren als primaire informatie. Het is van belang dat daarnaast ook de digitale bestanden bruikbaar blijven. Daarom moet er regelmatig een kopie (back-up) van de bestanden worden gemaakt, bij voorkeur op een externe harde schijf. Als er een nieuwe versie van een bestaand computerprogramma (software) of een geheel nieuw programma in gebruik wordt genomen, dienen alle bestanden eenmaal geopend en door het nieuwe programma opgeslagen te worden, zodat de bestanden zijn geconverteerd. Als een nieuwe computer in gebruik wordt genomen moeten de bestanden worden overgezet. Daarna moet worden gecontroleerd of alle programma s werken en de bestanden onbeschadigd zijn. Tenslotte moeten de gegevens op de oude computer onbruikbaar worden gemaakt, bij voorbeeld door de harde schijf van de oude computer te vernietigen. Wat vertrouwelijk was moet ook vertrouwelijk blijven. 7.5 Archieven van opgeheven gemeenten Wanneer een gemeente wordt opgeheven, dient met het aanwezige archiefmateriaal zorgvuldig te worden omgegaan. Regel is, dat het archief overgaat naar de gemeente waarin de opgeheven gemeente is opgegaan. Daaraan voorafgaande vindt opschoning plaats. Bij twijfel wat wel of niet bewaard moet blijven, is het aanbevelenswaardig om contact op te nemen met de Werkgroep Archieven. Ook kan het gehele archief ter hand worden gesteld aan de Werkgroep, waarna een inventaris wordt gemaakt en er tevens desgewenst verantwoorde opschoning kan plaatsvinden. Vervolgens ontvangt de gemeente het archief retour. Wanneer een gemeente niet overgaat naar een andere 14

15 gemeente, maar opgeheven wordt zonder dat er sprake is van fusie, is het centraal archief van de Gereformeerde Gemeenten in Woerden de aangewezen instantie die zich over het archief ontfermt. 8. Bouw en inrichting van een eigen archiefruimte Voor de bewaring van de archieven is in elke gemeente een archiefruimte (kluis) nodig. Daaronder wordt ten minste verstaan een stenen muurkast met een zo mogelijk brandvrije, dan wel brandvertragende deur. De archiefruimte moet in elk geval aan twee voorwaarden voldoen: deze dient vocht- en brandvrij te zijn. In verband met de vochtigheidsgraad moet een goede ventilatie in de archiefruimte verzekerd zijn. Waterleiding en verwarmingsbuizen moeten buiten de kluis gehouden worden vanwege mogelijke lekkage. Om dezelfde reden is een ondergrondse kluis meestal niet geschikt. Voor de beveiliging tegen brand is het aanbrengen van een brandvrije c.q. brandvertragende deur noodzakelijk. Verder moet er op gelet worden dat stof en ongedierte evenmin in de ruimte kunnen doordringen. Het is gewenst om de archiefruimte regelmatig hierop te inspecteren. Ook de juiste vochtigheidsgraad is een belangrijk gegeven. Deze is idealiter tussen de 65-68%. Met behulp van een hygrometer kan controle hierop plaatsvinden. Een vochtige archiefruimte is funest voor een archief! Wanneer de vochtigheid te hoog zou zijn, kan het plaatsen van een luchtontvochtigingsapparaat het gewenste effect geven. Bij een niet al te grote hoeveelheid te bewaren archiefbescheiden kan aanschaf van een brandvrije stalen archiefkast of het huren van een kleine kluis bij een bankinstelling ook voldoende zijn. Deze kast moet dan wel op een zo veilig mogelijke plaats worden gezet ten opzichte van brandgevaar en vochtinwerking. De archiefbescheiden worden 15

16 in de regel opgeborgen in de dossieromslagen en/of archiefdozen; op deze "verpakking" wordt duidelijk de inhoud daarvan aangegeven. Ten slotte is het van belang dat een afspraak wordt gemaakt over het beheer van de sleutel van de archiefruimte of -kast. Eén sleutel behoort in ieder geval te berusten bij de scriba. Behalve archiefstukken, in welke vorm dan ook, verdient het aanbeveling om zogenaamde corporele documenten als kostbare Kanselbijbels, Avondmaalserviezen en andere waardevolle of unieke voorwerpen na het zondagse dan wel doordeweekse gebruik, veilig op te bergen in een kluis of brandwerende of brandvertragende kast(ruimte). 9. Raadplegen en uitlenen van archiefstukken Het raadplegen van archiefbescheiden door derden is slechts geoorloofd met toestemming van de kerkenraad. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor uitlening van archiefbescheiden. De archiefbeheerder houdt aantekening van de uitlening en controleert of het uitgeleende tijdig wordt terugontvangen. Stukken raken nogal eens zoek, omdat zij aan personen ter behandeling worden afgegeven en niet terugkeren in het archief. Daarom zou overwogen kunnen worden in principe geen originele stukken uit te lenen, maar desgewenst alleen kopieën daarvan te verstrekken. Voor uitlening van stukken naar buiten geldt nog de volgende richtlijn. Stukken uit het oudere archiefgedeelte worden bij voorkeur niet zonder meer uitgeleend. Zij kunnen ter plaatse en onder voortdurend toezicht worden ingezien. Als dit niet uitvoerbaar is, kunnen zij tijdelijk in depot gegeven worden bij een gemeentelijke archiefbewaarplaats, rijksarchiefbewaarplaats, een universiteitsbibliotheek of een 16

17 overeenkomstige instelling en aldaar door de aanvrager worden gelezen. Toestand en waarde van de stukken spelen steeds een beslissende rol, ook bij het maken van fotokopieën. Deze uitlening van stukken kan plaatsvinden aan aangewezen archiefbewaarplaatsen, aan bibliotheken en andere instellingen, waar een veilige bewaring en een deskundig beheer zijn gewaarborgd. Betreft de aanvraag een stuk uit het recente archiefgedeelte, dan kan inzage zonder opgave van redenen worden geweigerd. Bepalend is hier, wie of welke instantie de inzage wenst en in welke mate het stuk een vertrouwelijk karakter draagt. De kerkenraad stelt zich trouwens altijd nauwkeurig op de hoogte van de hoedanigheden en de bedoelingen van de aanvrager(s). 10. Inbewaringgeving van oudere archiefgedeelten Het is een eerste vereiste, dat de archieven verantwoord worden beheerd. Niet ieder kerkelijk college is echter in staat dit te verwezenlijken, vooral niet voor wat de oudere archiefgedeelten (ouder dan b.v. 50 jaar) betreft, omdat hiervoor een speciale deskundigheid is vereist (b.v. opleiding Rijksarchiefschool). Bovendien moet voor serieuze onderzoekers de mogelijkheid bestaan juist dit oudere gedeelte van een archief te raadplegen. Om aan beide eisen (verantwoord beheer en toegankelijkheid) te voldoen, bestaat de mogelijkheid een kerkelijk archief in bewaring te geven bij een overheidsarchief-bewaarplaats. In het algemeen verlenen rijks-, gemeente- en streekarchivarissen medewerking tot een dergelijke inbewaringgeving, die gratis geschiedt. De kerkenraad blijft in een dergelijke situatie echter te allen tijde eigenaar van de archiefbescheiden. Wanneer gemeenten daartoe overgaan, zijn de bepalingen, 17

18 zoals vermeld in de Archiefwet 1995 art. 14 t/m 17, van kracht. Deze bepalingen kunt u desgewenst bij de Werkgroep opvragen. 11. Openbaarheid kerkelijke archieven De Commissie tot Registratie van Protestantse kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CRPA) heeft in een brief van 14 april 1981 aan alle rijks-, gemeente en streekarchivarissen in Nederland onder meer het volgende vastgelegd: "Archieven die naar een overheidsarchiefdienst worden overgebracht, zijn in beginsel openbaar, tenzij in de overeenkomst van inbewaringgeving beperkende bepalingen zijn opgenomen. De protestantse kerkelijke archiefcommissies adviseren de kerkelijke colleges meestal in deze overeenkomsten de bepaling op te nemen, dat archivalia, voor zover jonger dan 50 jaar, voor derden slechts toegankelijk zijn met machtiging van de bewaargever. Nu blijkt evenwel dat sommige kerkelijke colleges deze termijn van 50 jaar te kort vinden. Ter bescherming van de privacy van nog in leven zijnde personen wensen zij deze termijn gesteld te zien op 75 jaren." Op grond van deze brief kan als beperkende bepaling in de overeenkomst worden opgenomen dat archivalia, voor zover jonger dan 75 jaar, voor serieuze onderzoekers slechts toegankelijk zijn na machtiging van de bewaargever (eigenaar). 12. Persoonlijke archieven Maar al te vaak wordt na het overlijden van een predikant of andere ambtsdrager het persoonlijke archief vernietigd of afgevoerd op een niet gewenste wijze. Verbranden of afvoeren met een oudpapierinzameling komt helaas nog het meeste voor. In beide gevallen is het archief verloren. Zeer dringend adviseren wij de nabestaanden (weduwen of kinderen) om met de Werkgroep in contact te treden, waarna 18

19 afspraken kunnen worden gemaakt over een verantwoord omgaan met het persoonlijk archief overeenkomstig de noodzakelijke piëteit ten aanzien van degene aan wie het archief heeft toebehoord, waarbij termen van vernietiging van privéstukken en conservering aan de orde komen. Tevens bestaat de mogelijkheid om af te spreken dat bepaalde archiefbestanden voor een nader aan te duiden periode niet toegankelijk zijn, maar desondanks in het centraal archief bewaard blijven. 13. Protocol beheer digitale gegevens Samenvatting Dit protocol beschrijft het beleid betreffende verantwoordelijkheden, auteursrechten, bevoegdheden, aansprakelijkheid en het beheer met betrekking tot digitale gegevens die zijn te rekenen tot het deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening (DKD). Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheid voor de vervaardiging en het onderhouden van bestanden met digitale gegevens berust bij het deputaatschap DKD i.c. Werkgroep Archieven. Op onderdelen kunnen bepaalde omschreven taken of verrichtingen worden opgedragen aan het Kerkelijk Bureau of door dit Bureau aangewezen derden. Auteursrechten Het auteursrecht van alle bestanden bevattende digitale gegevens, die door of vanwege het deputaatschap zijn vervaardigd, berust zonder enige uitsluiting bij het deputaatschap DKD. Auteurs of samenstellers en hun medewerkers van, al dan niet complete, digitale bestanden dragen te allen tijde zonder enig voorbehoud alle met hun werk verband houdende rechten over aan het deputaatschap DKD. Het deputaatschap DKD bepaalt welke digitale 19

20 bestanden auteursrechtelijk beschermd dienen te zijn respectievelijk dienen te worden, daartoe geadviseerd door de Werkgroep Archieven. Bevoegdheden De bevoegdheden van het deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening (DKD) en de Werkgroep Archieven zijn ontleend aan het door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten omschreven en vastgestelde mandaat. Aansprakelijkheid Het deputaatschap DKD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van gegevens afkomstig uit de digitale bestanden waarvoor zij verantwoordelijkheid draagt. Dit kunnen zowel virussen zijn als de gevolgen van openbaarmaking in publicaties. Beheer Het beheren van al datgene wat is te rekenen tot het vervaardigen, onderhouden, instandhouden, uitbreiden, veiligstellen en amoveren van digitale gegevens, of een onderdeel daarvan, waarvoor het deputaatschap DKD verantwoording draagt, geschiedt door of vanwege de Werkgroep Archieven van het deputaatschap DKD. De Werkgroep Archieven ziet er op toe dat het veiligstellen, met name de manier van het maken van back-ups alsmede de daarmee verband houdende tijdsintervallen, op de voorgeschreven wijze geschiedt. Openbaarmakingen of het verveelvoudigen van digitale bestanden of gedeelten daarvan, in welke vorm dan ook, behoeft zonder uitzondering vooraf schriftelijke toestemming van het deputaatschap DKD i.c. Werkgroep Archieven. Toegang door derden tot al die gegevens, die worden beheerd door of namens het deputaatschap DKD i.c. Werkgroep Archieven, wordt uitsluitend overwogen na ontvangst van een 20

21 schriftelijke aanvraag. In deze aanvraag dienen de redenen, doel etc. van de aanvraag duidelijk te zijn aangegeven. Beantwoording van de aanvraag, met vermelding van eventuele voorwaarden, zal schriftelijk plaatsvinden. 21

22 Notities: 22

23 Notities: 23

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015.

Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015. Afdeling: Staf Team: Staf Beh.door: Lacour, J.P. Port.houder: DB, Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015. Onderwerp: Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015 Bijlage(n):

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer Inleiding De gemeente De gemeente van Schouwerzijl is geïnstitueerd in het jaar 1899 en bestond uit leden uit de dorpen Schouwerzijl, Mengingeweer en Warfhuizen. In 1902 was de gemeente zoveel gegroeid

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

BROCHURE ARCHIEFBEHEER

BROCHURE ARCHIEFBEHEER BROCHURE ARCHIEFBEHEER Een praktische handleiding voor het beheer van de kerkelijke archieven. Een uitgave van de Werkgroep archief. Ten geleide Volgens ordinantie 16 van de kerkorde hebben kerkelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR9043_1 6 september 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Dit Privacyreglement dient voor de Louwsma Beheer Groep (LBG) als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar klanten. Dit reglement voldoet

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Handreiking voor het archiveren van stukken rond (her)benoemingen van burgemeesters

Handreiking voor het archiveren van stukken rond (her)benoemingen van burgemeesters Handreiking voor het archiveren van stukken rond (her)benoemingen van burgemeesters 15-08-2017 In deze handreiking worden de uitgangspunten beschreven die gelden met betrekking tot de archivering van stukken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Pagina 1 van 1 Vragenlijst van de Commissie Archief en Documentatie NGK 1 1 1 1 0 *Vereist A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Toelichting: 1) deze gegevens zijn benodigd voor contact vanuit onze Commissie,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Albeda College

Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College november 2 2009 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Reikwijdte reglement 3 Artikel 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 3 Algemene bepalingen 4 Privacyreglement

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Archief beleid Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze ARCHIEFBELEID PROTESTANTSE GEMEENTE TE OOSTERBEEK-WOLFHEZE

Archief beleid Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze ARCHIEFBELEID PROTESTANTSE GEMEENTE TE OOSTERBEEK-WOLFHEZE ARCHIEFBELEID PROTESTANTSE GEMEENTE TE OOSTERBEEK-WOLFHEZE Vastgesteld door College van Kerkrentmeesters op 19 januari 2011 Ten behoeve van het archief van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek - Wolfheze

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

De Commissie van Beheer (CvB)

De Commissie van Beheer (CvB) De Commissie van Beheer (CvB) I. De Commissie van Beheer is door de kerkenraad (KR) ingesteld, om in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker

Ondertekening. 1. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Franeker-Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker De kerkenraden van de: Samenwerkingsovereenkomst Ondertekening 1. -Sexbierum en de 2. Christelijke Gereformeerde Kerk te Franeker verklaren, na raadpleging van en met instemming van de wederzijdse kerkelijke

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie