Reglement audit committee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement audit committee"

Transcriptie

1 Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk gewijzigd op 1 oktober Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur, al dan niet op voorstel van het audit committee. 3. In geval van strijdigheid van de bepalingen van dit reglement met bepalingen uit de wet, statuten of overige voor de raad van commissarissen bindende interne of externe regelgeving, gaan deze voor. 4. De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de raad van bestuur en de ondernemingsraad. 5. Dit reglement en de samenstelling van het audit committee worden op de externe website van Rabobank Nederland geplaatst. Artikel 2. Samenstelling 1. Het audit committee bestaat uit ten minste vier leden waaronder de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van het risk committee. Alle leden dienen lid te zijn van de raad van commissarissen. 2. De samenstelling van het audit committee dient zodanig te zijn dat een aantal leden beschikt over grondige kennis van interne beheersing, jaarrekening-technische zaken, eisen voor financiële rapportering, audit en de ontwikkelingen op deze gebieden, of over de nodige ervaring beschikt die een gedegen toezicht op vorengenoemde onderwerpen mogelijk maakt. 3. Van het audit committee maakt ten minste één financieel expert deel uit. Dat wil zeggen dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij andere grote rechtspersonen. Binnen het audit committee dient voorts kennis aanwezig te zijn van informatie- en communicatietechnologie en van de compliance-functie. 4. De leden van het audit committee zijn onafhankelijk in de zin van artikel 6 lid 2 en 3 van het reglement van de raad van commissarissen, met uitzondering van maximaal één lid. 5. Het audit committee wijst uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger aan, met dien verstande dat het voorzitterschap niet wordt vervuld door de voorzitter van de raad van commissarissen of een voormalig bestuurder van Rabobank Nederland. 6. De bestuurssecretaris treedt op als secretaris van het audit committee. De secretaris van het audit committee kan zijn taken uit hoofde van dit reglement of onderdelen daarvan beleggen bij personen die werkzaam zijn bij het Bestuurssecretariaat.

2 Artikel 3. Taken en bevoegdheden 1. Het audit committee verricht de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van het toezicht op het bestuur in het kader van de volgende aangelegenheden: a. de instelling, handhaving en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die zorgen voor een beheerste bedrijfsvoering. Daarbij wordt betrokken het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en de procedures voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, het halfjaarverslag en de halfjaarrekening (hierna gezamenlijk aangeduid als externe verslaggeving) en andere financiële informatie en het toezicht op de werking van (interne) gedragscodes, de effectiviteit en adequaatheid van de bedrijfsactiviteiten en de beveiliging van de activa. b. de instelling en handhaving van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie, waaronder die van de groepsonderdelen, bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe verslaggeving wordt gewaarborgd; c. de externe verslaggeving waaronder begrepen rapportages aan De Nederlandsche Bank door Rabobank Nederland (keuze van grondslagen, toepassing en beoordeling van effecten van relevante nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, etc. en de daaraan ten grondslag liggende processen, werkzaamheden van interne auditors en externe accountants ter zake); d. de beoordeling van de aan de raad van commissarissen te verschaffen informatie in het kader van de gang van zaken bij Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen zoals beschreven in artikel 30 van het reglement van de raad van commissarissen, het halfjaarlijkse accountantsverslag en de jaarlijks uit te brengen managementletter ex artikel 31 van het reglement van de raad van commissarissen en de in artikel 32 van het reglement van de raad van commissarissen bedoelde rapporten van ratinginstellingen, waarvan Rabobank Nederland een rating heeft gekregen; e. toezien op het nakomen van aanbevelingen en tijdige opvolging van door de interne auditors, externe accountants en toezichthouders gerapporteerde tekortkomingen in de interne beheersing en non- compliance met beleid en (interne en externe) regelgeving; f. de rol en het (onafhankelijk) functioneren van de interne auditfunctie; g. het beleid van de Rabobank Groep met betrekking tot tax compliance; h. de relatie met de externe accountant (zie ook artikel 5), waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen; i. de financiering van Rabobank Nederland en de daarmee verbonden ondernemingen; j. de betrouwbaarheid en continuïteit van de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie voor de verwerking van financiële gegevens;

3 k. de inrichting en werking van de compliance-organisatie, waaronder een onafhankelijke compliancefunctie, adequate rapportagelijnen en een heldere toedeling van verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in het Compliance Statuut Rabobank Groep; l. de beheersing van de compliancerisico s van de Rabobank Groep; m. toezien op het bestaan van een regeling volgens welke medewerkers van de bank vertrouwelijk hun zorgen kenbaar kunnen maken over mogelijke onjuistheden in de externe verslaggeving en andere financiële informatie. 2. Het audit committee bereidt het verslag voor van de raad van commissarissen ten behoeve van het (half)jaarverslag, alsmede het onderzoek van de jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde overige gegevens. Het audit committee bereidt tevens de bespreking door de raad van commissarissen van het halfjaarverslag en de halfjaarrekening voor. 3. Het audit committee heeft tevens tot taak het monitoren van: a. het externe verslaggevingsproces; b. de doeltreffendheid van het interne beheersingssysteem; c. het interne auditsysteem; d. de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, alsmede de beoordeling van de halfjaarrekening. 4. Het audit committee rapporteert over de in lid 1, 2 en 3 bedoelde aangelegenheden aan de raad van commissarissen die mede op basis van die rapportages en adviezen beslissingen neemt. 5. Het audit committee kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad van commissarissen over de in lid 1, 2 en 3 genoemde aangelegenheden. 6. Het audit committee bepaalt de invulling van zijn taken en werkzaamheden. Besluiten van het audit committee waarin de invulling van zijn werkzaamheden worden vastgesteld, worden aan dit reglement gehecht. Artikel 4. Taken betreffende de interne auditfunctie 1. Het audit committee keurt jaarlijks het Audit Charter goed, bespreekt jaarlijks de missie, positionering, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interne auditfunctie zoals opgenomen in het Audit Charter en beoordeelt of adequaat invulling wordt gegeven aan het gestelde in het Audit Charter. 2. Het audit committee adviseert aan de raad van commissarissen over de voorgenomen benoeming, schorsing en het ontslag van de directeur en de plaatsvervangend directeur van de interne auditfunctie. 3. a. De voorzitter van het audit committee stelt vast dat de performance criteria voor de beloning van de directeur en de plaatsvervangend directeur van de interne auditfunctie geen elementen bevatten die een bedreiging kunnen vormen voor hun onafhankelijkheid en objectiviteit. b. De voorzitter van het audit committee voorziet de voorzitter van de raad van bestuur jaarlijks van input over het presteren van de directeur van de interne auditfunctie. De

4 voorzitter van het audit committee wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de beoordeling van de directeur van de interne auditfunctie. c. Het audit committee neemt kennis van de jaarlijkse beloning van de directeur van de interne auditfunctie en stelt vast dat die in overeenstemming is met het belang van de functie. 4. Het audit committee keurt het auditplan van de interne auditfunctie en materiële wijzigingen daarin goed. Het audit committee gaat na of de interne auditfunctie over voldoende middelen beschikt om haar plan tot uitvoering te brengen. Het audit committee neemt voorts kennis van de bevindingen van de interne auditfunctie die voortvloeien uit haar werkzaamheden. 5. Het audit committee monitort het auditplan en bespreekt de periodieke rapportages van de interne auditfunctie (waaronder de naar aanleiding van haar werkzaamheden opgekomen signalen of constateringen van mogelijke majeure fraudes en overtredingen van regelgeving dan wel haar risicoanalyse dienaangaande). 6. Het audit committee vergewist zich ervan dat de door de interne auditfunctie opgebrachte bevindingen tijdig door het management worden afgehandeld. 7. Het audit committee vergewist zich ervan dat er een goede afstemming plaatsvindt met andere zekerheidsverschaffers zoals risk management, compliance en de externe accountants. 8. Het audit committee beoordeelt het kwaliteitsbeheersingssysteem dat de interne auditfunctie hanteert en de uitkomsten van de (externe) toetsing van de werking ervan. 9. Het audit committee vormt zich jaarlijks een beeld van (de effectiviteit van) het functioneren van de interne auditfunctie en informeert de raad van commissarissen daarover. 10. Het audit committee ziet er op toe dat de interne auditfunctie open communicatielijnen onderhoudt met de raad van bestuur, externe accountants, toezichthouders en het audit committee zelf. Artikel 5. Taken betreffende de externe accountant 1. De bezoldiging van en opdrachtvoorwaarden voor de (jaarrekening)controle-opdracht van de externe accountant worden goedgekeurd door de raad van commissarissen op voorstel van het audit committee en na overleg met de raad van bestuur. Het audit committee stelt het beleid vast voor het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant. De opdrachtverlening aan en bezoldiging van de externe accountant van nietcontrolewerkzaamheden aan de externe accountant worden goedgekeurd door de raad van commissarissen op voorstel van het audit committee en na overleg met de raad van bestuur. 2. Het audit committee neemt kennis van de totale bezoldiging van de door de externe accountant wereldwijd bij groepsonderdelen uitgevoerde werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole en niet-controlewerkzaamheden. 3. Het audit committee beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten betreffende Rabobank Nederland, anders dan de jaarrekening. 4. Het audit committee en de raad van bestuur rapporteren jaarlijks aan de raad van

5 commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen het accountantskantoor dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor Rabobank Nederland verricht door hetzelfde kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn voordracht aan de algemene vergadering tot (her)benoeming van een externe accountant. 5. Het audit committee en de raad van bestuur maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. 6. Het audit committee keurt de objectieve criteria goed die gehanteerd worden bij de selectie van de externe accountant. 7. Het audit committee monitort dat de externe accountant objectief blijft en het controleproces effectief uitvoert. 8. Het audit committee vergewist zich ervan dat de externe accountant wordt betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne auditfunctie en dat hij kennis neemt van de bevindingen van de interne auditfunctie. 9. Het audit committee doet aan de raad van commissarissen een voorstel voor beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en Rabobank Nederland. 10. Het audit committee bespreekt met de externe accountant de letters of representation ontvangen van de raad van bestuur, de belangrijkste bevindingen uit de jaarrekeningcontrole en de eventuele materiële tekortkomingen in de interne beheersing van het financiële rapportageproces. 11. De externe accountant kan in rechtstreeks contact treden met het audit committee. 12. Het audit committee is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de externe verslaggeving. Onder onregelmatigheden worden niet verstaan bevindingen die passen binnen de reguliere beoordelings- en controlewerkzaamheden. Voor dergelijke bevindingen zijn reguliere contactpersonen binnen het (half)jaarwerkproces het eerste aanspreekpunt. Artikel 6. Taken betreffende de compliancefunctie 1. Het audit committee bespreekt jaarlijks de missie, positionering, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de compliancefunctie en beoordeelt of adequaat invulling wordt gegeven aan het gestelde in het Compliance Statuut Rabobank Groep. 2. Het audit committee adviseert aan de raad van commissarissen over de voorgenomen benoeming, schorsing en het ontslag van de directeur en de plaatsvervangend directeur van de compliancefunctie. 3. a. De voorzitter van het audit committee stelt vast dat de criteria voor de variabele beloning van de directeur en de plaatsvervangend directeur van de

6 compliancefunctie geen elementen bevatten die een bedreiging kunnen vormen voor hun onafhankelijkheid en objectiviteit. b. De voorzitter van het audit committee wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitkomsten van de beoordeling van de directeur van de compliancefunctie. 4. Het audit committee beoordeelt jaarlijks aan de hand van het complianceprogramma in hoeverre de compliancerisico s effectief worden beheerst. Het audit committee neemt voorts kennis van de bevindingen van de compliancefunctie die voortvloeien uit diens werkzaamheden. 5. Het audit committee monitoort het complianceprogramma en bespreekt de periodieke rapportages van de compliancefunctie. 6. Het audit committee vergewist zich ervan dat de door de compliancefunctie opgebrachte bevindingen tijdig door het management worden afgehandeld. 7. Het audit committee vergewist zich ervan dat er een goede afstemming plaatsvindt met andere zekerheidsverschaffers zoals risk management, de interne auditors en de externe accountants. 8. Het audit committee neemt kennis van elke materiële inbreuk op wet- en regelgeving en (interne) compliance standaarden en bespreekt de resultaten van onderzoeken van externe toezichthouders. 9. Het audit committee vormt zich jaarlijks een beeld van (de effectiviteit van) het functioneren van de compliancefunctie en informeert de raad van commissarissen daarover. Artikel 7. Informatie Het bepaalde in artikelen 28 en 29 van het reglement van de raad van commissarissen is mutatis mutandis van toepassing op de leden van het audit committee. Artikel 8. Vergaderingen 1. De vergaderingen van het audit committee worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van het audit committee, door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen. 2. De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter (en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter) na afstemming met de voorzitter van de raad van commissarissen. Uiterlijk zes werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van het audit committee de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor vergadering) worden toegezonden. 3. Het audit committee bepaalt of en wanneer de voorzitter en/of andere inhoudelijk betrokken leden van de raad van bestuur bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. De voorzitter van het audit committee (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) kan na voorafgaand

7 overleg met de raad van bestuur andere personen uitnodigen een vergadering van het audit committee bij te wonen. Indien één of meer leden van het audit committee bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van de in de eerste of de tweede zin bedoelde personen, beslist het audit committee. De directeur van de interne auditfunctie en de externe accountant ontvangen voor iedere vergadering de volledige agenda en de bijbehorende stukken en zullen als regel bij de vergaderingen aanwezig zijn. 4. Het audit committee vergadert ten minste éénmaal per jaar met de directeur van de interne auditfunctie buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. 5. De voorzitter van het audit committee spreekt ten minste éénmaal per kwartaal met de directeur van de interne auditfunctie en éénmaal per half jaar met de directeur van de compliancefunctie. 6. Het audit committee vergadert ten minste éénmaal per jaar met de externe accountant buiten aanwezigheid van de raad van bestuur en (vertegenwoordigers van) de interne auditfunctie. a. Het audit committee vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan ten minste eenmaal over de jaarcijfers, het accountantsrapport en de managementletter en eenmaal over de halfjaarcijfers en ten minste tweemaal over het verslag van de compliancefunctie. De vergaderingen waarin de halfjaarcijfers, de jaarcijfers, het accountantsrapport en de managementletter worden behandeld, worden bijgewoond door de directeur van de interne auditfunctie en de externe accountant. De vergaderingen waarin het verslag van de compliancefunctie wordt behandeld, worden bijgewoond door de directeur van de compliancefunctie. b. Het audit committee zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan de raad van commissarissen worden gerapporteerd. 7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen de directeur van de interne auditfunctie en de directeur van de compliancefunctie rechtstreeks in contact treden met het audit committee. 8. Van de vergaderingen van het audit committee worden notulen gemaakt. Een exemplaar van deze notulen wordt aan de raad van commissarissen toegezonden. Artikel 9. Tegenstrijdige belangen Het bepaalde in artikel 19 van het reglement van de raad van commissarissen is mutatis mutandis van toepassing op de leden van het audit committee. Artikel 10. Overeenkomstige toepassing reglement raad van commissarissen Voor relevante onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van de raad van commissarissen.

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Reglement risk committee van de raad van commissarissen

Reglement risk committee van de raad van commissarissen Reglement risk committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010. 1 lnleiding

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V.

van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. REGLEMENT AU DIT- i iirisk COMMITTEE i Raad van de 11Commissarissen van LOYALIS N.V. De Raad van commissarissen Van Loyalis N.V. heeft besloten tot het instellen van een Audit- en Risk Committee en het

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie CIZ

Reglement Auditcommissie CIZ Reglement Auditcommissie CIZ Inhoudsopgave 1. Vaststelling, uitgangspunten en reikwijdte reglement 2. Bevoegdheid en verantwoordelijkheid 3. Samenstelling Auditcommissie 4. Vergaderingen en verslaglegging

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Reglement Audit Committee Versie 16 december 2011 1 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. USG People N.V.

Reglement Auditcommissie. USG People N.V. Reglement Auditcommissie USG People N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 31 augustus 2006 en laatstelijk gewijzigd december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling... 3 3.

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Audit Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 Mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. TAKEN BETREFFENDE DE EXTERNE ACCOUNTANT...4 4. VERGADERINGEN...5 5. RAPPORTAGE AAN DE RVC...5 6. DIVERSEN...6

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Reglement Audit- en Risk Management Commissie

Reglement Audit- en Risk Management Commissie Reglement Audit- en Risk Management Commissie - ARUBA 2016 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Het Reglement Audit en Risk management commissie is een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 4

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 28 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen

Reglement raad van commissarissen Reglement raad van commissarissen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel 1. Inleiding Reglement artikel 1 2. Samenstelling en benoeming Statutaire regeling artikel 2 Benoeming artikel 3 Bezoldiging artikel 4

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen

Reglement raad van commissarissen Reglement raad van commissarissen Hoofdstuk 1. Inleiding. Reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen ter aanvulling op de in de wet, de statuten van Rabobank

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement remuneratiecommissie Reglement remuneratiecommissie Dit reglement is op 18 april 2013 vastgesteld op grond van artikel 7 van het reglement van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. (RvC) Artikel 1: Instelling, samenstelling

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit

Nadere informatie

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage F van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie