t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Kopij via website of via nieuw adres: Nr.: 19 e jaargang Maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: Nr.: 19 e jaargang Maart 2012"

Transcriptie

1 t Pompebled 19 e jaargang Nr.: 198 Maart 2012 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Kopij via website of via nieuw adres: Sigerswâld

2 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Siegerswoude: Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28, de Wilp, tel.: Sieta van der Veen, Middenwei 5b Frieschepalen: Trienke van der Wier, Kromhoek 15, tel.: Jelle Jeensma, Lytse Leane 5, tel.: Albert Gjaltema: vormgeving en illustraties Uitgifte volgende nr.: 27 en 28 april 2012 Kopij: Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren voor zondag 15 april 2012 voor 18:00 uur bij de redactie. Op de computer gemaakte teksten (en foto s als JPG-bijlage) kunt u aanleveren per of via: Advertenties: Anneke Atsma, Siegerswoude Tel Vrijwillige bijdrage t Pompeblêd: Bankrekeningnummer ten name van Stichting t Pompeblêd K.v.k. nr.: 't Pompebledpraatsje De lente is aangebroken en dat betekent dat de natuur weer tot leven komt. Door de strenge vorst van de afgelopen winter hebben veel planten en struiken het loodje gelegd. Soms blijkt er toch nog leven in deze schijnbaar dode takken te zitten. Een nieuwe lente luidt weer het toeristenseizoen in. Restaurant De Stripe in Wijnjewoude speelde hierop in door uit te breiden met tien hotelkamers. Pjirkje Idsinga vertelt over de open dag van De Stripe in de vaste rubriek In de Schijnwerper. Nu de peuterspeelzaal De Krobbedobbe is ondergebracht in het nieuwe dorpshuis in Frieschepalen vond de redactie het tijd worden peuterspeelzaalleidster Ineke Geertsma uit Siegerswoude eens aan het woord te laten. Annet List heeft dit voor haar rekening genomen. Op de voorpagina staat een leuke foto van kinderen van de peuterspeelzaal. Ook besteedt de redactie aandacht aan de feestelijke officiële opening van het dorphuis. Willem Dolstra uit Bakkeveen legt momenteel de laatste hand aan een boek over de historie van Allardsoog. Het is een gedocumenteerd werk geworden, met veel foto s en afbeeldingen. Eerder schreef Willem Dolstra een boek over Frieschepalen. Dit was snel uitverkocht. Wellicht komt er nog een tweede druk van dit boek. Meer hierover kunt u lezen in de informatie die de redactie van Plaatselijk Belang kreeg. Met de paasdagen voor de deur hebt u aan dit Pompeblêd weer wat nieuw leesplezier. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een mooie zomer! 2

3 In de Schijnwerper Door: Pjirkje Idsinga Restaurant De Stripe hâldt iepen dei Iepen dei op 2 april bij Hotel Restaurant De Stripe. Se binne noch net hielendal klear mei de ferbouwing, mar it giet om t lêste. It restaurant dat sa moai gelegen is tichte bij Bakkefean ûnder Duerswâld, is útwreide mei tsien hotelkeamers. Der binne acht 2- persoanskeamers, ien gesinskeamer en in lúkse keamer foar spesjale gelegenheden. De famylje De Vries seach it sitten om hjirmei yn in behoefte te fersjen. In hotelakkomodaasje is der net yn de direkte omjouwing en dit is in moai plak mei aardich wat rekreaasje mooglikheden. In gesinsbedriuw, sa kin men it wol neame. Heit Pieter de Vries wurke earder bij de foarige eigner, de famylje Beyert. Fiif jier lyn hat hij de saak oernaam. Syn soan, Siep de Vries, learde foar sjef- kok en hat op ferskillende plakken erfaring opdien, û.o. by Hotel Tjaarda, doe mei in wurk-lear program. Siep syn freondinne Laura Vondeling is no noch mei har stúdzje dwaande, mar komt mei septimber ek yn it bedriuw. Under oaren as gastfrou. Dy taak wurdt no yn it wykein waarnaam troch Siep syn mem, yn it deistich libben learares. Sus Geralda de Vries beheart de webside. De famylje de Vries komt fan Wynjewâld. Harren wurk is ek har hobby. As sij sels mei fakânsje wolle, moat dat bûten it seizoen. Sy ferbliuwe dan wol yn in hotel yn it bûtenlân en dogge dêr wer ideeën op. Heit en Mem geane wolris in wykein der even lekker tusken út. De Stripe. Der komme alle dagen hast wol oanfragen fan minsken út oare provinsjes, dy t bygelyks net mei karavan of kamper op reis gean, mar doch graach in pear dagen of foar langere tiid yn de streek ferbliuwe wolle en in leech drompelich plak foar in skaplike priis sykje. It measte bekendheid krije je doch fan mond op mond reklame, is de erfaring. De Stripe is al jierren bekend as yt kafee en foar fytsers om even oan te stekken, mar der binne ek 3 sealen, ferbûn troch skoudoarren, foar groepen, partijen, jubileums en soks. Der hoefde net al te folle muoite dien te wurden om de boufergunningen te krijen foar útwreiding. De gemeente wie posityf en ek Hûs en Hiem hie net folle beswieren. De famylje kin oan alle opliedingseasken foldwaan, de nedige papieren binne oanwêzich. Mei brânfeilichheid en brânalarm is it ek ynoarder. Ek oan iten en drinken wurdt hege easken stelt. Farsk iten wurdt geregeld levere en foar spesjaliteiten soargje erkende leveransiers. Ien kear yn de seis wiken is der in jûn foar groepen fan heechstens 30 minsken dy t komme foar spesjaliteiten, in culinaire jûn. Der wurdt nei stribbe ek gebrûk te meitsjen makke fan streekprodukten en de sjef-kok besiket der in eigen smaak oan te jaan. Troch de gasten te ferrassen mei ris wat oars besiket hy it menu op heger peil te bringen. De famylje De Vries sil grif besykje, as de doarren op 2 april iepengeane, yn de nije foarm alles sa goed en geryflik mooglik foar elkoar te hawwen. Wy winskje har in bulte sukses op dy dei en foar de takomst. 3

4 O pen huis met Foarikker Fair Op vrijdag 13 april van tot uur houdt CBS de Foarikker, Foarwurk 12 in Siegerswoude, open huis met een Foarikker Fair. Op deze fair is er naast de verschillende stands, ook een schoolzolder-verkoop. De opbrengst van de fair is bedoeld om het schoolplein te restylen. Een ieder is van harte welkom om de Foarikker Fair te bezoeken en onze school te bekijken om zo een indruk te krijgen hoe wij als een verantwoorde school kwaliteit van onderwijs geven, met een bewuste manier van omgaan met elkaar én met de Schepping. energievoorzieningen, er is een put gemetseld en er zijn hekken geplaatst. Aannemer Koopmans uit Nij Beets heeft grond aangevoerd, zal het terrein egaliseren en draineren en dan opnieuw inzaaien. Als het terrein weer groen is zullen wij er speelattributen op plaatsen, zoals voetbaldoelen, een basketbalunit en een korfbalmand. Zoals bij de opening van t Byntwurk aangegeven, is er een kans dat er een herdruk van het boek van Frieschepalen komt. Wij hebben nog ongeveer zeventig boeken in bestelling, deze namen zijn bij ons bekend. Voor iemand die nu nog een boek wil hebben, geef dit dan zo snel mogelijk door op telefoonnummer Dit is echt de laatste kans. De kosten van het boek ligt tussen 20 en 25. De uitgave zal vermoedelijk in mei zijn. P laatselijk Belang Frieschepalen Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de ontsluiting van t Byntwurk. Ook het evenemententerrein is nu aan de beurt. Op zaterdag 17 maart hebben wij in het kader van NL Doet een start gemaakt met de werkzaamheden. Een groep enthousiaste vrijwilligers is met volle inzet gestart met de Verder wil Plaatselijk Belang aandacht vragen voor de ledenvergadering op 25 april om uur in dorpshuis t Byntwurk. Op deze vergadering zullen vele punten de agenda passeren. Een van de agendapunten is het behandelen van Opsterland Vitaal. Er zijn de afgelopen tijd diverse vergaderingen geweest over de vraag wat de mogelijkheden in de toekomst zijn voor een dorp als Frieschepalen. Zoals U leest, er gebeurt genoeg, dus laat Uw stem horen. Voor de ledenvergadering krijgt U nog bericht. Het Bestuur T oanielútfiering Nij Libben It hat lang duorre, mar freed 17 febrewaris wie it dan safier: Toanielferiening Nij Libben spile foar de earste kear yn it nije multy funksjonele sintrum It Byntwurk. Mear dan 180 taskôgers koene genietsje fan in prachtige toanieljûn. De minsken fan Nij Libben hienen dizze kear no ris net keazen foar in ûnderbroekjeklucht. Der waard spile it blijspul: Treast mei sûker en molke fan Froukje Annema. 4

5 It stik spilet him ôf yn it kofjerestaurant fan in sikehûs. It plak yn it sikehûs wêr t fan alles te dwaan is, wêr t allegearre minsken inoar moetsje, it klopjend hert fan it gebou. Yn it restaurant hat Anneke (spile troch Annie van Veen) de lieding. Hja is troud mei Frâns (Henk Canrinus). Hy is taksysjofeur en hellet en bringt pasjinten fan en nei it sikehûs. Dizze beide minsken binnen de haadrolspilers fan it stik en hja hawwe in slimme tiid. Harren soan blykt by in jeugdbinde te sitten. Jeugdbindes dogge meastal net dingen wêr t jo fleurich fan wurde. Der wurdt stellen en der wurdt fernield. De kranten steane der fol fan en de minsken sprekke skande. It slagget Anneke en Frâns net om harren soan Thomas (moai spile troch Albert Postma) by de ploech wei te hâlden. Lokkich wurde de fernielers troch de polysje oppakt en fêstset yn de finzenis. Wat in noed foar de beide âlders. Mar in blijspul soe net in blijspul wêze as op de ein net alles noch goed komme soe. Thomas kriget in freondinne en krekt foar dat de ploech oppakt wurdt, hat er besletten om net mear mei de groep op te lûken. Wat in gelok. Yn it restaurant komme fjirder allegearre pasjinten en oare minsken lâns. Sa sjogge wy Meinema foarby kommen. Haitse Postma makket fan Meinema in demintearjende âlde man, mei op e ein in pear heldere mominten, in prachtige rol. Ek Freke Boonstra as Sytske makket der in moaie jûn fan. Yn har rolstoel hâldt hja de fleur der yn. Joke Algra krige de seal omraak oan it laitsjen; wat in snoad typke sette hja del. It wie in seurderige âlde tante mei lêst fan de mage. Sylvia van der Werf moast as suster Ida de boel yn e stringen hâlde. Dat slagge har best. Ek Wolter Stoker spile in goede rol as fereale en romantyske taksysjofeur. Wy koene dizze jûn sjen dat de jongerein by Nij Libben de takomst hat. Harren oandiel wie grut dizze jûn. Sa spile Eelkje Postma in moaie rol as taksysjofeur, spile Jaap de Vos in senuweftige nije heit en Mariska Boonstra spile ferskate rollen as pasjint. Ek Dimitri Polak hie dizze jûn syn toanieldebút. Hy kaam op en gong wer ôf as sike pasjint. Mei Joke Postma as ynstekster wie de famylje Postma freed mei fjouwer persoanen fertsjinwurdige. Dat is, tink ik, in rekord dielnimmers út ien famylje. Wimmy van der Wal hie wer de rezjy en de grime waard fersoarge troch Tineke van Smeden en Libbe de Vries. It wie in prachtige jûn! Der waard nei ôfrin noch omraak dûnse oan t yn e lytse oerkes. Libbe de Vries P akes en beppes weer naar school! Op woensdagochtend 22 februari was het een gezellige boel op PCBO Rehoboth in Frieschepalen. Op deze ochtend waren alle pakes en beppes op school welkom om mee te draaien in de verschillende groepen. Meer dan 50 pakes en beppes gaven gehoor aan de oproep om een kijkje in de klaslokalen te nemen. Wat is er veel veranderd sinds wij op school waren, was een kreet die door de hele school klonk. Voor deze ochtend had het team niet een speciaal programma in elkaar gezet. Het was vooral de bedoeling dat de pakes en beppes mee gingen doen met de normale lessen. De gasten en de kinderen waren zeer enthousiast. In groep 1 en 2 lieten de pakes en beppes zien dat ze ook de moderne liederen kennen en hebben ze heerlijk in het speellokaal gespeeld. In groep 3 en 4 stonden de pakes en beppes versteld van de hoeveelheid werk dat de kinderen al moeten verzetten. Lezen, rekenen, spelling, alles is 5

6 aan de orde geweest. Bij groep 5 en 6 konden de pakes en beppes deelnemen aan een les over voeding en in groep 7 en 8 hebben enkele pakes en beppes zich aan een dictee gewaagd. Het personeel van PCBO Rehoboth is zeer tevreden over het verloop va deze ochtend. De reacties van de pakes en beppes waren ook zeer positief. Voor herhaling vatbaar dus! V oorjaarsmarkt Maandag 30 april wordt de jaarlijkse voorjaarsmarkt ten bate van peuterspeelzaal De Krobbedobbe georganiseerd. Hobbyisten, winkeliers, goede doelen en verenigingen kunnen een standplaats huren, ook is er de mogelijkheid voor muzikanten om zich hier te presenteren. Speciaal voor basisschoolkinderen is er een vrijmarkt. De plaats hiervoor is gratis, en de opbrengst is ook voor de kinderen zelf. Voor informatie en opgave: Mevrouw H. Veenstra, tel: D ansavond Op zaterdag 7 april organiseert Timpaan Welzijn in samenwerking met MFC De Wier een dansavond voor 55-plussers, waar een liveband muziek uit de jaren vijftig en zestig speelt. Het evenement begint om uur en vindt plaats in MFC De Wier aan De Telle 21 te Ureterp. De kosten bedragen 5,00 euro. Bewegen is goed, zeker voor senioren. Het maakt fit en gezond. Dansen vindt iedereen leuk en daarom vragen we alle senioren om te komen dansen. Net als vroeger, met man of vrouw, dochter of zoon of desnoods met de buurvrouw of buurman van schuin tegenover. Informatie en opgave bij: Korrie Kooistra, tel of , 6 O ud ijzer actie Van april is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a, Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met de heer K. Postma, tel en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o. D e Sjofaar en Brassband Opsterland Zoals u vast wel weet zijn we aan het oefenen voor de deelname aan het Gouden Spiker Festival (GSF). Op vrijdag 20 april binden we s avonds de strijd aan met onder andere Excelsior Surhuizum, Da Capo Drogeham en Hallelujah Drachtstercompagnie. De jury bestaat uit David Horsfield en Luc Vertommen. We spelen drie stukken: de mars On Wings of Liberty, Demelza, waar Jetty Dijkstra op de althoorn de solopartij voor haar rekening neemt. Het derde stuk is de Masurische Suite, dit is het verplichte werk, dus dit speelt onze concurrentie ook. Het gebied Mazurië ligt in Polen, maar was vroeger Duits gebied. De suite heeft dan ook een mengelmoes aan Duitse, Poolse en Jiddische elementen in zich. Onze dirigent, Gerk Huisma is nog in opleiding. Op maandag 2 april komt zijn docent en zijn medestudenten naar onze repetitie om zijn dirigeren live mee te maken. Natuurlijk zullen we flink ons best doen, en natuurlijk wordt het weer gezellig. Omdat we een grote groep verwachten,

7 repeteren we die avond weer even in De Iepen Doar. De blaaslessen voor de basisschool zijn inmiddels afgelopen. We hopen dat de jeugd erg genoten heeft. Jullie kunnen nu al flink wat liedjes blazen, dus jullie hebben veel talent! We hopen dat jullie na de zomer ook door willen gaan met toeteren. Want blazen is natuurlijk geweldig leuk! En samen met je vriendjes muziek maken is supergezellig! Vanuit brassband Opsterland wordt gewerkt aan een website. U kunt alvast een kijkje nemen op Brassband-Opsterland. Op zondagmorgen 8 april begeleiden we de morgendienst in de Gereformeerde Kerk in Frieschepalen. De dienst begint om 9.30 uur. Hebt u ook zin om (weer) muziek te gaan maken? Neem eens contact op, of kom een keer op een maandagavond langs tijdens de repetitie in de Mande in Bakkeveen. Samen met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden muziek maken en uitvoeren is heel gezellig en leerzaam en bevordert de gemeenschapszin. Muziek is het sausje van het leven. In de algemene ontwikkeling mag muziek niet ontbreken. We repeteren elke maandagavond in De Mande in Bakkeveen, voor de Gereformeerde Kerk, onder leiding van Gerk Huisman. Mocht u altijd al eens muziek hebben willen maken, neem dan contact op met de Sjofaar/Brassband Opsterland: bel met Johan Talman of stuur eens een mailtje naar Graag tot ziens V oorjaarsconcert Zaterdag 14 april geeft brassband De Lofklank uit Ureterp haar jaarlijkse voorjaarsconcert. De Lofklank heeft voor deze avond een tweetal koren weten vast te leggen, namelijk familiekoor Di vers en kinderkoor KingKids. Di vers is precies wat de naam zegt. Diverse familieleden die diverse stemmen met diverse kwaliteiten in een divers repertoire samensmeden tot samenhang en samenzang. In het verleden wist de familie al velen te boeien met onder andere familiekoor Krol-Wind en later met het kwartet Esprit. Na het afscheid van Esprit in 2008 begon het in 2009 toch weer te kriebelen. En niet alleen bij hen! Meer muzikale neven en nichten uit dezelfde muzikale familie zijn in 2009 bij elkaar gestapt in wat nu heet familiekoor Di vers. Di vers deinst niet terug voor gospel, pop, Fries repertoire of het Nederlandse luisterlied. Van diverse markten thuis dus! Kinderkoor KingKids uit Ureterp is opgezet vanuit Unite in Christ welke onder meer verantwoordelijk is voor de organisatie van Festival 316. Dit interkerkelijke kinderkoor staat onder leiding van Dineke Kooijker en telt momenteel al meer dan veertig leden. KingKids zal u verrassen door hun grote enthousiasme en een veelzijdig repertoire. De Lofklank zet onder leiding van Jaap Musschenga een gevarieerd programma neer dat speciaal voor deze avond is samengesteld. Naast koraal- en lichte werken zullen enkele solisten te beluisteren zijn. Daarnaast zal De Lofklank het grote werk 'Elegy 1 van componist Jacob de Haan ten gehore brengen. Ook de B-band van de Lofklank, onder leiding van Josephine van den Berg, levert een muzikale bijdrage aan deze concertavond. Het belooft een mooie avond te worden. U/ jij bent van harte welkom! Het concert begint om en vindt plaats in Gereformeerde Kerk De Levensbron, de Feart 85 te Ureterp. De entree bedraagt 6,-. E ven voorstellen Peuterspeelzaal De Krobbedobbe in Frieschepalen Peuterspeelzaal De Krobbedobbe bestaat op 1 april 2012 alweer 20 jaar. Ineke Geertsma, woonachtig in Siegerswoude, is sinds de start in 1992 peuterspeelzaalleidster. Samen 7

8 met de vier vrijwilligers Froukje Stoker, Soraya Baron, Ymkje de Vries en Sjoukje Wagenaar wordt er 4 dagdelen in de week aan jonge kinderen uit Frieschepalen en omstreken een fijne plek geboden om samen te spelen, ontmoeten en ontwikkelen. We hebben Ineke een aantal vragen gesteld over haar werk. Hoe bevalt het jou en de kinderen in de nieuwe huisvesting? Sinds 25 oktober 2011 maken wij gebruik van de nieuwe ruimte in t Byntwurk aan de Kolk in Frieschepalen. Het is een heerlijke ruimte. Bij de inrichting van de zaal zijn we er vanuit gegaan om een gezellige, veilige en stimulerende speelzaal te maken met aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling. Nu we onderdeel zijn van de brede school maken we ook gebruik van het speellokaal. Eigenlijk voelden we ons allemaal gelijk vanaf de eerst week thuis en op onze plek. Hoe is de samenwerking met beide basisscholen? De samenwerking is prima. Er is altijd al goed overleg geweest met de leerkrachten van de onderbouw maar nu zijn de lijntjes ook heel kort geworden. Als een kind naar de basisschool gaat vindt er overleg plaats. Uiteraard eerst met de ouders die dan het overdrachtsformulier met hierop een overzicht van de ontwikkelingsgebieden van het kind meekrijgen naar de basisschool. Ook werken we regelmatig met/aan dezelfde thema s. Hoe belangrijk is een peuterzaal (voor- en vroegschoolse educatie) voor een kind? Allereerst willen wij een fijne ontmoetingsplek zijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar en zeker ook voor hun ouders. Peuterspeelzalen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken bij de opvoeding van een kind. De speelzaal biedt het kind extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Daarbij moet je denken aan zowel de sociale en emotionele ontwikkeling als de ontwikkeling van taal, creativiteit en motoriek. Het is een goede voorbereiding. En dan bedoel ik niet alleen voor de basisschool, maar eigenlijk voor het hele leven. Een kind komt vaak nog wat onzeker binnen en zet voorzichtig zonder de ouders de eerste stappen in de grote wereld, leert om te gaan met andere kinderen en volwassenen en als het kind dan vol vertrouwen in eigen kunnen weer verder gaat geeft dat heel veel voldoening. Wat leert een kind zoal en waaruit bestaat het ochtendprogramma? Een kind leert zoveel gedurende deze leeftijdsperiode. Ze leren bijvoorbeeld dat ze zelf iets kunnen en hoe ze in een groep moeten communiceren. De ontwikkeling van het kind wordt in al haar aspecten gevolgd en gestimuleerd. Juf Aukje Plantinga is tutor, zij werkt één keer per week gedurende één uur heel gericht met 1 of 2 kinderen. Ons ochtendprogramma bestaat uit zowel vrij als begeleid spelen, heeft individuele en groepsactiviteiten. We doen bewegingsspelletjes en spelen zo vaak als het kan ook buiten. 8

9 Iedere ochtend heeft, om de kinderen structuur te bieden, een vast programma. Binnen een thema worden knutselactiviteiten aangeboden, verhalen voorgelezen, liedjes gezongen en versjes geleerd. de kinderen kunnen in de kring iets vertellen. Het thema veranderen we ongeveer iedere 4 á 5 weken. Er is aandacht voor tweetaligheid en Tomke neemt dan ook een belangrijke plek in. Verjaardagen en andere feesten worden gevierd. Ieder jaar hebben we een schoolreisje en gaan we naar het bos. Ook zijn er ieder jaar incidentele uitstapjes. Uit hoeveel kinderen bestaat een groep? Wij werken met twee groepen. Iedere groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. De ene groep bezoekt op maandag- en woensdagochtend de peuterspeelzaal. En de andere groep op dinsdag- en vrijdagochtend. We starten s ochtends om 8.30 uur en tussen en uur worden de kinderen weer opgehaald. De peuters zijn tussen de 2 en 4 jaar oud en ik realiseer me heel goed dat het een hele verantwoordelijkheid is. De ouders vertrouwen toch je kleine kind aan je toe. We streven naar laagdrempeligheid, vinden het heel belangrijk dat ouders en kinderen zich welkom voelen. Dat iedereen zich gezien weet. Dat er aandacht voor de eigenheid van een ieder is en dat kinderen zich in hun eigen tempo en manier ontwikkelen. De peuterspeelzaal is er voor alle kinderen. Een kind met een lichamelijke en of verstandelijke handicap is ook welkom op de peuterspeelzaal. Volg je regelmatig een opleiding of cursus? Sinds 2008 heeft welzijnsorganisatie Timpaan het bestuur van de peuterspeelzalen van Opsterland overgenomen. Via Timpaan volg ik inderdaad regelmatig workshops en cursussen zoals BHV (EHBO). Workshops en cursussen gaan met name over hoe wij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Je moet hierbij denken aan ruimte geven aan ieder kind, zorgen voor een veilige en vertrouwde basis, uitdaging bieden, peuters helpen zelfstandiger te worden en sociaal gedrag te stimuleren. Maar er is ook aandacht voor het signaleren van ontwikkelingsachterstanden en mishandeling. Zijn er op dit moment ook speciale projecten? Op 27 maart 2012 zal Sytske de Boer van it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) een presentatie geven over het belang van meertaligheid. Uit onderzoeken op universiteiten over de hele wereld blijkt dat kinderen er bij gebaat zijn zich op jonge leeftijd meer dan één taal eigen te maken. Meertaligheid bevordert de talige ontwikkeling, maar ook de sociale en intellectuele ontwikkeling van een kind. Dat is het uitgangspunt van SFBO en hun ervaring is dat goed geïnformeerde ouders zich prima kunnen vinden in het Fries- of tweetalig beleid. Belangstellenden zijn hier van harte welkom. Natuurlijk gaan we op Koninginnedag weer een voorjaarsmarkt organiseren. De 9

10 opbrengst hiervan gebruiken wij voor het aanschaffen van extra materialen en dergelijke. Wij hopen dat het een geslaagde dag wordt en rekenen natuurlijk op een ieder zijn of haar komst! Weten ouders van toekomstige kinderen De Krobbedobbe te vinden? Vast wel, er staat altijd een advertentie in het Pompeblêd. Maar volledigheidshalve laat ik bij deze weten dat aanmelden kan via Timpaan ( via de website of tel ) maar uiteraard ook via mij. Dit kan op de peuterspeelzaal of telefonisch via (psz) of via (privé), Het is aan te raden om het kind als het anderhalf jaar is aan te melden. Wil je tot slot nog iets kwijt? Ik werk nu al 20 jaar met heel veel plezier op de Krobbedobbe, ben ook erg trots op onze speelzaal. Dit dankzij de kinderen die mij alert en enthousiast maken en houden. Ook dankzij de ouders die door de jaren heen zich altijd zeer betrokken hebben getoond en altijd klaar staan om te helpen. En zeker dankzij mijn collega s/vrijwilligsters die ervoor zorgen dat we een goed team hebben. Nu we bovendien een plek hebben in het prachtige t Byntwurk voel ik mij bijzonder bevoorrecht om leidster van de Krobbedobbe in Frieschepalen te zijn. Annet List F eestelijke officiële opening Op vrijdag 24 februari 2012 is het nieuwe multifunctionele centrum t Byntwurk in Frieschepalen officieel geopend, door wethouder Klaas de Boer. Dit gebeurde samen met de kinderen van Openbare Daltonschool De Skâns, PCBO Rehoboth en Peuterspeelzaal De Krobbedobbe. Nu deze scholen en dorpshuis de Dobber inmiddels hun draai in het gebouw hebben gevonden, was het dus tijd voor een feestelijke opening. In 2005 startte de voorbereiding voor de bouw van een brede school in Frieschepalen. Na jaren van vergaderen, plannen maken, onderhandelen en bouwen is t Byntwurk op 24 oktober 2011 in gebruik genomen. De Friese naam t Byntwurk betekent min of meer een verbindende constructie van een boerderijdak. De naam verwijst eigenlijk ook naar de samenwerking in dit multifunctionele centrum. t Byntwurk is een bijzonder gebouw, waar onderwijs en sociale en culturele activiteiten hand in hand gaan. De dag stond in het teken van workshops. De kinderen van de beide basisscholen en de peuterzaal startten om uur met de workshops. Ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden waren uitgenodigd om rond uur naar een ingestudeerd lied van de kinderen te luisteren en de feestelijke opening om uur bij te wonen. Na de feestelijke opening was er nog gelegenheid om een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw aan de Kolk 1. Met de komst van t Byntwurk is er een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Frieschepalen en directe omgeving: een mooi gebouw met alles onder 1 dak en volop kansen voor kinderen en inwoners. Annet List 10

11 A ED in Frieschepalen Bewaarblad: Frieschepalen hartveilig Sinds 2011 is ons dorp in het bezit van een AED. U hebt hem misschien al wel zien hangen bij de Paedwizer. De AED is beschikbaar gesteld door de gemeente Opsterland. Een aantal dorpsgenoten is inmiddels geschoold in reanimeren en bedienen van de AED. Op 4 april 2011 is het project AED alarmering van start gegaan waarbij in het geval van een reanimatiesituatie, burgers die zijn opgeleid om een AED te bedienen, worden gealarmeerd om op die manier, in afwachting van een ambulance, snel te kunnen beginnen met reanimeren, zo nodig defibrilleren. Omdat de pilot succesvol is verlopen is er besloten om de gehele provincie Friesland aan te sluiten op het alarmeringssysteem. In Frieschepalen zijn de mensen die geschoold zijn opgegeven bij dit alarmeringssysteem. Hoe gaat de alarmering in zijn werk? Op het moment dat er bij de meldkamer Noord Nederland in Drachten via 112 een melding binnenkomt van een reanimatie worden twee ambulances naar het betreffende adres gestuurd en in de meeste gevallen ook de politie. Vrijwel tegelijkertijd wordt er bepaald of er tijdwinst kan worden behaald door vrijwilligers in te zetten. Als dat het geval is zal een tiental vrijwilligers via hun mobiele telefoon een sms ontvangen met het verzoek om naar het adres te gaan en daar de reanimatie op te starten. Zie voor meer informatie Momenteel zijn er 21 personen aangemeld die Frieschepalen hartveilig kunnen maken. Maar in ons dorp zijn natuurlijk vast meer mensen die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen en mee willen doen aan dit project. Of misschien lijkt het u wel wat om hiervoor geschoold te worden, zodat u na de scholing ook deel kunt nemen aan dit project. Is bovenstaande het geval dan kunt u contact opnemen met Fokke Hogeterp, tel of Renskje van der Meulen, tel Ook is er een bankrekeningnummer waarop donaties kunnen worden gestort waarmee we de onkosten die gemaakt worden kunnen betalen. Bij onkosten denken we onder andere aan nieuwe pads, batterijen en scholing. We denken dat de onkosten jaarlijks rond de 150 euro zullen zijn. Eventuele donaties kunnen worden gestort op een bankrekening van de vgkn onder vermelding van: AED. Deze bankrekening wordt beheerd door Arno de Vries, Lytse leane 25, Frieschepalen. Frieschepalen hartveilig: met elkaar, voor elkaar! Onderstaande personen kunnen een AED bedienen: Renskje van der Meulen, Hearsterwei 9, tel.: ; Familie Koppe, de Bodding 42, tel.: ; Johannes Doornbosch, Kromhoek 2, ; Geke Hessels, Kromhoek 21, ; Joukje en Hindrik de Graaf, Kromhoek 32, ; Bonnie Kooistra, Kromhoek 36, tel.: ; Ina van der Vlugt, obs de Skans, tel.: ; Jeanet Dijkstra, Lytse Dobbe 15, tel.: ; Marja Jongsma, Lytse Dobbe 28, tel.: ; Karin Akkerman, Lytse Leane 10, tel.: ; Durk, Timo en Jildou Huizinga, Lytse Leane 10, tel.: ; Rennie Jonkman, Lytse Leane 13, tel.: ; Fokke Hogeterp, Lytse Leane 31, tel.: ; Hilly de Jonge, Lytse Leane 45, tel.: ; Trientsje Jansma, Tolheksleane 2, tel.: ; Pietsje van der Heide, Tolheksleane 19, tel.: ; Fokje Hof, Tolheksleane 60, tel.:

12 W ijzigingen Yn e Jister Per januari zijn er bij het bestuur van Yn e Jister te Frieschepalen een nieuwe penningmeester en secretaris. Ook zijn de tarieven voor de huur van de gemeenschappelijke ruimte van Yn e Jister verhoogd. Voor een dagdeel (4 uur) is de huur 50 euro (exclusief koffie, thee, etc.), hier dienen huurders zelf zorg voor te dragen. Voor bewoners van Yn e Jister is het gebruik van deze ruimte uiteraard gratis omdat zij de kosten reeds dragen. Voor reserveringen kan men zich wenden tot: I.K.J. Honhoff; secretaris, telnr.: of De nieuwe penningmeester is mevrouw W. Reij, telnr.: B oek aan huis service Leest u graag, maar bent u niet in staat om zelf naar de bibliotheek te komen? Dan is onze boek aan huis service voor u de oplossing. In een kennismakingsgesprek bij u thuis kunt u vertellen welke boeken u het liefst leest. Een vaste vrijwilliger van onze service haalt en brengt u vervolgens de boeken thuis. De computer houdt bij wat u al eens gelezen heeft, zodat u niet opnieuw dezelfde titels krijgt. Denkt u dat de boek aan huis service iets voor u is? Neem dan contact met ons op. Bibliotheek Gorredijk, Weintje Zwanenburg, Schansburg 1, 8401 RX Gorredijk, tel Voor onze boek aan huis service hebben wij ook vrijwilligers nodig die de boeken bij de deelnemers thuis ophalen en brengen. Leest u graag en komt u regelmatig in de bibliotheek? Wilt u 1 keer per drie weken boeken halen en brengen bij één of meerdere mensen thuis? Neem dan contact op met bibliotheek Gorredijk, Schansburg 1, Gorredijk, tel Z o was de maand De organisatie van de miniwampex in Frieschepalen kan terugzien op een geslaagde gebeurtenis. Er deden veel (jongere) kinderen mee, maar het aantal vrijwilligers hield niet over. Nadat de jeugd alle hindernissen had genomen en in het donker het laatste stuk in een weiland had afgelegd arriveerden ze, nadat ze over een plank over een sloot waren gelopen, weer bij dorpshuis t Byntwurk. Bij een dropping in Drachten verliep het minder gesmeerd. Twee meisjes en een jongen raakten onderkoeld toen ze in een kano aan het varen waren langs De Steven op het industrieterrein. Eén van de jongens ging zwemmen en raakte onderkoeld. De beide meisjes trokken hun kledingstukken uit om de jongen warm te krijgen, maar ook zij raakten onderkoeld. De hulpdiensten moesten uitrukken, waarna de drie met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis werden gebracht. Gepke Rozema is de nieuwe directeur van de christelijke basisschool De Foarikker in Siegerswoude. Eerder bleek voor samenwerking tussen De Foarikker en de openbare school t Foarwurk geen draagvlak te bestaan bij de ouders van beide scholen. Op de Foarikker Fair op vrijdag 13 april kan van tot uur kennis worden gemaakt met de nieuwe directeur, die ook I nzameling oud papier Op de volgende datum wordt het oud papier binnen de bebouwde kom weer ingezameld: Donderdag 26 april 2012 c.b.s. De Foarikker Donderdag 24 mei 2012 o.d.s. De Skans Donderdag 21 juni

13 directeur is van de Rehobothschool in Frieschepalen. Rein Suurd (Opsterlands Belang) stapte uit onvrede uit de fractie van zijn partij, tot ontsteltenis van zijn partijgenoten. Suurd gaat niet verloren voor de Opsterlandse gemeentepolitiek. Hij gaat alleen verder met een nieuwe partij: Lokaal Belang Opsterland. Baasjes van loslopende honden in natuurgebieden in Zuidoost-Friesland maken een grote kans op een boete. Staatsbosbeheer let extra op viervoeters die niet zijn aangelijnd. Tijdens het broedseizoen lopen er in de bos- en heidevelden veel drachtige reeën en schapen rond. Een hond viel op de Duurswouderheide heideschapen aan, zo erg dat één van de schapen moest worden afgemaakt. Goudhandelaar De Goudman op het Raadhuisplein in Drachten werd overvallen. Twee mannen kwamen de winkel binnen en dreigden met een vuurwapen. Ze wilden geld. De winkelier raakte vervolgens in gevecht met de overvallers, waarna ze ervan door gingen met het geld. De politie stelt een onderzoek in. Samenstelling: Jelle Jeensma V looienmarkten in Bakkeveen Aanstaande zaterdag 7 april begint het vierentwintigste vlooienmarktseizoen in Bakkeveen. Er worden dit jaar weer twaalf markten gehouden. Elke eerste zaterdag van de maanden april tot en met november en als extra op de één na laatste zaterdag van de maanden mei tot en met augustus. De markt wordt gehouden op de terreinen rondom Dúndelle aan de Mjûmsterwei in Bakkeveen. Dit gebied ligt tussen de bebouwde kom en de natuurgebieden. De standhouders worden voor acht uur verwacht; de markt sluit om uur. Sommige standhouders komen al rond vijf uur, maar dat is echt niet nodig. Het standgeld is 5,-- voor zes strekkende meters; elke meter extra kost 1,--. De auto kan bijna altijd bij de stand staan. Het publiek heeft gratis toegang. Parkeren kost echter 1,-- per auto op het parkeerterrein tegenover de markt. De loopafstanden zijn kort. Het aantal standhouders is afhankelijk van de weersomstandigheden; als het goed weer is zijn er soms tot over de vierhonderd standhouders. De markttijden zijn van 7.00 tot uur. Eventuele nadere informatie kan worden ingewonnen bij VVV Bakkeveen of op De organisatie is in handen van Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen. Peuterspeelzaal Frieschepalen De Krobbedobbe Kinderen kunnen worden ingeschreven vanaf 1.5 jaar bij de leidster, of via: Plaatsing vanaf 2 jaar. Adres: De Kolk 1 tel. nr: Geopend op: ma-, di-, woe-, en vrijdag ochtend van 8.30 tot Tarief: nog geen 2,30 per uur Leidster: Ineke Geertsma 13

14 K oninginnedagviering Siegerswoude De Oranjecommissie van Siegerswoude is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor 30 april. Want zoals elk jaar wordt er ook nu weer in Siegerswoude Koninginnedag gevierd. We willen er voor iedereen een geslaagde dag van maken. Dorpshuis De Ûthof vormt wederom het middelpunt. Het Oranjefeest wordt s ochtends om uur officieel geopend met het hijsen van de driekleur met oranje wimpel, waarbij het Wilhelmus wordt gezongen. Voor de peuters en kinderen van de basisscholen is er een leuke spelmorgen. Ook is er een vrijmarkt. De ochtend staat in het teken van beroepen. Iedereen mag zich uiteraard verkleden. Om uur begint de fietstocht voor het hele gezin met daarin leuke opdrachten en vragen. Na de fietstocht kan iedereen bij binnenkomst aanschuiven voor een heerlijke kop boerengroentesoep en kunnen de prijzen worden uitgereikt. Wederom start om uur de oriënteringsrit. Inschrijven kan tot uur. Na de rit verzamelen in het dorpshuis voor de uitreiking van de prijzen. We gaan er een gezellige dag van maken en hopen dan ook op een grote opkomst. De Oranjecommissie Z onnebloemmorgen In Frieschepalen werd een gezellige ochtend van De Zonnebloem gehouden. Trekzakspeelsters brachten oude liedjes ten gehore. Wie mee wilde zingen, kon meezingen. De stemming zat er goed in en er was koffie met koek, een glaasje frisdrank en hapjes. Femke de Boer van De Zonnebloem, de opvolgster van Hillie de Jong, had nog een leuk gedicht en ook de bijdrage van Margje Krans mocht er zijn; dat zijn we inmiddels van haar gewend. 14 Het is alleen jammer dat er weinig gasten waren. Moet De Zonnebloem zo nog wel iets organiseren? De vrijwilligers en het bestuur doen hun best. Mensen, denk er eens goed over na, de bezoekers die er wel bij waren hebben erg genoten. Met speciale dank aan Wilma en de vrijwilligers uit Frieschepalen. Zonnebloem Frieschepalen, Anneke van der Iest B loemenactie VKC Op vrijdag 27 april houdt korfbalvereniging VKC weer haar jaarlijkse bloemenactie. Vanaf uur start de verkoop op de parkeerplaats bij de kantine van VKC, naast dorpshuis De Ûthof. Vanaf uur zullen er routes door het dorp gaan rijden. Voor de mooiste keuze kunt u het beste s middags langskomen bij de kantine van VKC. Ook verkopen we dit jaar potgrond. Wij hopen u graag te zien op vrijdag 27 april. Korfbalvereniging VKC W orkshop Speel Harp Altijd al gedroomd om harp te spelen en nooit de mogelijkheid gehad eraan te beginnen? Caretouch geeft een workshop Speel Harp, waardoor de harpspeler de fascinerende wereld van het instrument leert ontdekken en zelf ervaren. Tijdens deze workshop raken de deelnemers vertrouwd met het instrument in een tempo dat bij hen past. Door eenvoudige oefeningen ontstaat er een klankspel, waar men zelf verbaasd over kan zijn. Ook is het inspirerend om met elkaar samen te spelen. Naast de praktijk maakt men kennis met achtergronden en de rijke geschiedenis van de harp. Ook wordt gekeken naar de verschillende terreinen waarbinnen de harp wordt ingezet. De deelnemers brengen zelf spelend daar iets van in praktijk. Ook mensen die het instrument al bespelen kunnen meedoen. De workshop wordt

15 gehouden op zaterdag 14 en 21 april, Achter de Hiemen 24 in Beetsterzwaag van tot uur. De docenten zijn Jan Jonker en harpiste Marga Medema. Aanmelden: Caretouch, Clara Vogt. of tel De kosten zijn zestig euro (met koffie, thee en lunch). S pellencompetitie Op donderdag 8 maart was er weer de spellencompetitie van de dorpen van Opsterland. Deze is eens per jaar in de sporthal van De Himrik. Onze coach Siepie van der Velde en zestien personen uit Frieschepalen deden mee en gingen de competitie aan met tien andere dorpen. Er stonden weer leuke (ook moeilijke) spellen klaar, onder andere een anagrampuzzel, net zoals als in het laatste Pompeblêd. Na afloop kwam het spannendste van de middag, de uitslag. En ziedaar, wij, Fryske Peallen, hadden de eerste prijs gewonnen. Dus konden we juichen. Siepie van der Velde kon de wisselbeker in ontvangst nemen en een kleine beker omhoog houden. Die kan weer in de zaal van Yn e Jister te pronk staan, bij de andere bekers die we al eens gewonnen hebben. Er wordt ook altijd gevraagd wie de oudste deelnemer is. Dat was Jikke Jansma (95 jaar). Ze kreeg een grote bos tulpen en kwam daarmee op de foto. Zo gingen we met een voldaan gevoel naar huis. We hopen volgend jaar de beker te verdedigen. Namens allemaal: Gryt Kooistra Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Frieschepalen/Siegerswoude 25 maart uur ds. L.G. van der Heide, Boerakker uur ds. G. Bruinsma 01 april uur ds. R. Sietsma, Grootegast uur ds. G. Bruinsma 06 april uur ds. G. Bruinsma Goede Vrijdag HA 08 april uur ds. G. Bruinsma 1e Paasdag uur ds. P.J.C. Colijn Leeuwarden 09 april uur paassamenkomst 2e Paasdag 15 april uur ds. G. Bruinsma uur leesdienst 22 april uur ds. W.B. van der Wal, Oosterwolde uur ds. A. Bas, Kornhorn 29 april uur ds. J. van der Wetering, Tuk uur ds. W.B. van der Wal, Oosterwolde Preekrooster van de VGKN Frieschepalen -Siegerswoude 25 maart uur ds. Van Ginkel, Hoogeveen uur ds. De Boer, Damwoude 01 april uur ds. J. den Admirant, Hoogeveen 01 april 13.5 uur ds. Rozeboom, Wolvega 06 april uur ds. B. Bloemendal, Goede Vrijdag 08 april uur ds. B. Bloemendal, 1e Paasdag M.m.v. Brassband Opsterland / Sjofaar 09 april uur gezinsinstuif, 2e Paasdag 15 april uur drs. A. J. Fraanje, Drachten 15

16 15 april uur ds. Snijder, Marrum 22 april uur ds. B. Bloemendal, Heilig avondmaal 22 april uur ds. B. Bloemendal, Nabetrachting 29 april uur ds. T. Heslinga, Harkema 29 april uur dhr. Van der Wal, De Westereen Protestantse Gemeente Siegerswoude-De Wilp i.w. 01 april uur ds. W. Baas, Doezum; m.m.v. het Israëlkoor (Oosterkerk) 05 april uur ds. A. de Vries; H.A. (Oosterkerk) 06 april uur ds. A. de Vries (Oosterkerk) 07 april uur m.m.v. gemeenteleden (Plantsoenkerk) 08 april uur ds. A. de Vries (Oosterkerk) 09 april uur ds. W Baas, Doezum (Oosterkerk) 15 april uur ds. R. Veenboer, Leeuwarden (Oosterkerk) 22 april uur ds. A. de Vries (Oosterkerk) 29 april uur leesdienst (Oosterkerk) uur bijzondere dienst (Plantsoenkerk) Christelijk Gereformeerde kerk Siegerswoude 25 maart uur ds. D.J. Hoogenboom uur ds. D.J. Hoogenboom 01 april uur ds. D.J.T. Hoogenboom HA uur ds. D.J. T. Hoogenboom (nabetr) 06 april uur ds. D.J. T. Hoogenboom Goede Vrijdag 08 april uur ds. D.J.T. Hoogenboom 1e Paasdag uur ds. Ruis 09 april uur ds. D.J.T. Hoogenboom 2ePaasdag 15 april uur ds. J.Wullschleger uur ds. J. Wullschleger 22 april uur ds. D.J.T. Hoogenboom uur ds. D.J.T. Hoogenboom 29 april uur ds. M. Visser uur ds. M. Visser H ulpnetwerk Frieschepalen Telefonisch spreekuur iedere maandag van uur (anders voic en SMS) A genda dorphuis t Byntwurk Frieschepalen: 4 april tot uur paasknutselmiddag basisschooljeugd 13 april tot uur jeugdsoos 14 april uur klaverjasavond Elke week: maandag van tot uur klaverjas- en rummikupcompetitie ROK. Donderdag van 9.30 tot uur koersbal. Agenda Dorpshuis Uthôf Siegerswoude maart uur VKC feestavond 14 april Hollandse avond vanaf uur 19 april uur Christelijke Plattelandsvrouwen 30 april Koninginnedag festiviteiten H. Mekkes-Bakker

17 K inderactiviteiten SKW de Krite Paasknutsel: Voor groep 1 tot en met 4 gaan we een leuke paasknutsel maken. Zouden er weer paaseieren verstopt zijn? Op woensdagmiddag 4 april zullen we erachter komen. Slotactiviteit: We gaan het seizoen weer spetterend afsluiten voor alle kinderen van de basisscholen. De datum hebben we nog niet in verband met de schoolkampen. P uzzel 7 Beste puzzelaars, Alle oplossingen van puzzel 6 werden met 40 punten beloond. Ik ben altijd blij met nieuwe mensen die onze puzzelcompetitie komen versterken. Dit keer twee nieuwe puzzelaars. Succes. Nu weer eens iets heel anders. Een cijfercodepuzzel. Hoe lost u een cijfercode op? Een cijfercode is een puzzel waarbij elke letter een cijferwaarde heeft, elke letter staat gelijk aan een getal. In het kruiswoorddiagram staat in elk vakje een getal van 1 tot en met 26. U moet te weten proberen te komen welke letter bij welk getal hoort. Als de 3 bijvoorbeeld staat voor de letter e, dan kunt u in alle vakjes waar een 3 in staat deze letter invullen. Bij cijfercodes komen alle letters van het alfabet minstens één keer voor. Soms worden er enkele letters weggeven bij een cijfercode, zodat u een beginnetje heeft. Veel puzzelplezier. De volledig ingevulde puzzel kunt u inleveren tot vrijdag 13 april bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kan het per adres: 17

18 18

19 P6 Totaal 1 Fimke/Doenja Bosscha/Payer Van Akenwei 7 Siegerswoude J. Bouma -Wagenaar Boerestreek 5 Ureterp Baukje v.d. Harst WF de Boerstraat 34 De Wilp J. Havinga Boerestreek 12 Ureterp Antje Jongsma-ter Veld De Slus 1a Frieschepalen Baukje Rijpstra Mounleane 1 Ureterp Atty Verbeek Lytse Dobbe 3 Frieschepalen Irma Weening Boerestreek 29 Ureterp J. en A. Groen Tolheksleane 44 Frieschepalen B. Hoekstra-Bron Tolheksleane 11 Frieschepalen A. v.d. Iest Lytse Leane 36 Frieschepalen G. Jelsma-de Jong Lytse Dobbe 2 Frieschepalen Henny Jongsma Tolhek 15 Frieschepalen Christina Venekamp-Hoekstra de Bodding 5 Frieschepalen Anneke de Koning De Feart 60 Ureterp Marieke Marinus van Houtenwei 6 Siegerswoude Jeltsje Mulder -vd Mei Kromhoek 33 Frieschepalen Hinke Mekkes Middenwei 4 Siegerswoude Ancis Feenstra Teaijewyk 1 Siegerswoude Lies Haisma Bremerwei 4 Siegerswoude G. Kooistra Tolheksleane 14 Frieschepalen A. Baron - vd Meulen Tolheksleane 38 Frieschepalen D. Gorter-Oosterhof De Rusken 36 Frieschepalen H. v.d. Veen-Waringa Kromhoek 40 Frieschepalen Boonstra Boerestreek 19 Ureterp H.J. Luchtenburg Foarwuk 41 Siegerswoude Ennita Kroes Lytse Dobbe 5 Frieschepalen

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang Januari 2013

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang Januari 2013 t Pompebled 20 e jaargang Nr.: 206 Januari 2013 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Siegerswoude:

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 OPEN OCHTEND VRIJDAG 6 NOVEMBER // KOM OOK GEZELLIG MEEDOEN MET ONZE HERFSTSPEURTOCHT IN DE SCHOOL! Op vrijdag 6 november organiseren alle ABBO-scholen van 9.00 12.00

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Februari 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Februari 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 187 Februari 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

4 september 2015 Extra Nummer

4 september 2015 Extra Nummer 4 september 2015 Extra Nummer Inhoud: Toch alvast een Polderik Inloopavond Campina schoolmelk Typecursus Centrum Jeugd en Gezin Heilig Hartkoor zoekt leden Try out sports Toch alvast een Polderik Vanwege

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Nieuwsbrief september 2016 Dag dames, Nu de zomer bijna voorbij is en het verenigingsleven overal weer gaat beginnen ontvangt u deze eerste nieuwsbrief van ons nieuwe verenigingsjaar, 2016-2017. Ik

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw. ACTIVITEITENKRANT Locatie Kasteelhof/ Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Colofon Activiteitenkrant: Jaargang 52, Juni 2016 Zorgcentrum De Kasteelhof

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 20-05-2016

Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Communie Komende zondag doen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Wij hopen op goed weer en wensen hen allemaal een onvergetelijke dag toe! Schoolfotograaf Het

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

MUZIKALE AFSLUITING VAN ZEER GESLAAGD SCHOOLFEEST.

MUZIKALE AFSLUITING VAN ZEER GESLAAGD SCHOOLFEEST. Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Jaargang 4 no. 9 juni 2017 Samen maken wij ons voor het kind! MUZIKALE AFSLUITING VAN ZEER GESLAAGD SCHOOLFEEST. Afgelopen dinsdag genoten alle kinderen van

Nadere informatie

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10

Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Infootje cursusjaar 2014-2015 nr. 25 week 10 Godsdienstige vorming Het thema van deze week is: Niet mogen meedoen. Soms kun je niet meedoen, soms mag je niet meedoen. Van je bezorgde ouders mag je niet

Nadere informatie

CURSUSAANBOD OPSTERLAND

CURSUSAANBOD OPSTERLAND CURSUSAANBOD OPSTERLAND Sociaal Cultureel Werk Ouderenwerk Vrijwilligers Najaar 2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Op dinsdagmiddag 7 oktober hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag!

Op dinsdagmiddag 7 oktober hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag! Nieuwsbrief 3 03-10-2014 Op dinsdagmiddag 7 oktober hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag! Kiss en Ride In verband met de veiligheid van uw en onze kinderen wordt de parkeerstrook voor de school

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: November 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: November 2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 194 November 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Weekbericht van 9-11-2015 Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Sinds augustus 2012 ben ik als Meerschools Intern Begeleider SKOD werkzaam op de Brummelbos. Dit heb ik de afgelopen ruim 3,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren.

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren. Saadinfo september 2012 PCBO de Saad WB van der Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga 0512351718 Kind op Maandag Week 36: De vroedvrouwen, Exodus 1, Het biezen mandje, Exodus 2:1-10, Mozes gaat weg, Exodus 2:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers..

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers.. Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 9, 30-04-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 9, 30-04-2015 In dit nummer: Met dank aan de oud papier ophalers.. Met dank aan oud papier

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

INFO. Jaargang 23, Nummer 36,

INFO. Jaargang 23, Nummer 36, INFO Jaargang 23, Nummer 36, 13-6-2017 Maandag 12 juni Directie aanwezig Dinsdag 13 juni Directie aanwezig Woensdag 14 juni Donderdag 15 juni Directie s ochtends aanwezig Vrijdag 16 juni Directie aanwezig

Nadere informatie

Ziekmelden kan via:

Ziekmelden kan via: Ziekmelden kan via: afwezigdommeldal@eenbes.nl. Telefonisch van 8.00 uur tot 8.30 uur. Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal 14 september 2017 nummer 3 Belangrijke data

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die. Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een

Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die. Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een Agenda Nummer 19 15 januari 2016 2015 20142014november 20 januari Jaap Starke cursus, vervanging nog niet bekend 18 t/m 29 januari Alle groepen Cito-toetsen 2014 23 februari Informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Bedankt! Telefoonnummer

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Bedankt! Telefoonnummer Nieuwsbrief 1 / 2 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Bedankt! Telefoonnummer 21 maart 2016 Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) Beste ouders / verzorgers, Hierbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief Nieuwsbrief April 2016 Nieuwsbrief Musical De DJ draait door Op donderdag 7 en vrijdag 8 april hebben we prachtige optredens van de kinderen gezien in het café. We hebben op school met veel plezier de

Nadere informatie

juni 2016 OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat ES Dinteloord Telefoon:

juni 2016 OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat ES Dinteloord Telefoon: OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 Email: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders / verzorgers, juni 2016 Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief van

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Weekmail 29. 23 april 2013

Weekmail 29. 23 april 2013 Weekmail 29 23 april 2013 Leren zorgen voor jezelf en de ander Themaweek Kunst Deze week is dan eindelijk de themaweek Kunst begonnen. De opening was op maandagochtend in de hal van de school. Juf Hafida,

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF Pepweek... Wat was dat ook al weer??? De Pepweek is een week vol activiteiten. om... elkaar te ontmoeten om... elkaar te bemoedigen om... elkaar te zoeken! om... uw/jouw geloofsleven een positieve stimulans

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Januari 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Januari 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 186 Januari 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Oudervereniging Wilakkers

Oudervereniging Wilakkers Beste Ouders, Het jaar zit er al weer op, dankzij uw inzet is het weer een leuk, sportief en creatief jaar geworden voor de kinderen. Ik wil alle ouders die zich ingezet hebben bij de activiteiten hartelijk

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes Jaargang 13 / nr 7 2 december De volgende verschijnt op 16 december. Berichten voor de volgende uiterlijk 14 december mailen naar info@wormerwieken.nl ICBS De Balk 2A/2B 1531 PS Wormer 075 201 01 28 info@wormerwieken.nl

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Met deze nieuwsbrief wil de stichting Sport en Beweeg belangstellenden informeren en enthousiasmeren voor de stichting Sport en Beweeg. Voorwoord Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 15 mei 2017

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 15 mei 2017 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 15 mei 2017 Beste ouders, De komende weken komt de Rank steeds meer in het teken te staan van de middeleeuwen. Elke groep werkt op zijn eigen manier aan het thema.

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015

Mededelingen 1. Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 Mededelingen 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 7 t/m 11 september Kennismakingskampen HB4 BB1 HB3 BB3 11 september Koffieochtend 15 september 18.30-20.00 informatieavond alle groepen. Twee centrale

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF

* NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * NIEUWSBRIEF * VALENTINO Helaas hebben wij vorige week afscheid moeten nemen van ons manegepaard Valentino. Nadat hij opnieuw last kreeg van een peesblessure hebben wij helaas

Nadere informatie

Oranjevereniging Middenmeer

Oranjevereniging Middenmeer Koningsnacht 2017 K on i n g s d a g Oranjevereniging Middenmeer Vernieuwd programma! Het is bijna zover!! Voor u ligt het vernieuwde programmaboekje van de koningsfestiviteiten 2017. Dit jaar een bijzonder

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: April 2009

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: April 2009 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 169 April 2009 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties: Anneke

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie