inhoudsopgave voorwoord doelstelling bestuur en bureau kerncijfers grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoudsopgave voorwoord doelstelling bestuur en bureau kerncijfers grondslagen voor waardering en resultaatbepaling"

Transcriptie

1

2 inhoudsopgave voorwoord 2 doelstelling 4 bestuur en bureau 5 kerncijfers 9 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 17

3 VOORWOORD Oog voor noden in Amsterdam Tussen regelgebonden en regelvrije hulp Duurzaamheid is in de golfslag van voor- en tegenspoed sturend voor de plaats en rol van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam als hoofdstedelijk noodhulpbureau. Twee Engelstalige begrippen typeren kernachtig welke inspanningen nodig zijn voor een duurzame en zakelijke invulling van het sociale domein. Het zijn: sustainment en empowerment. Passief betekent sustainment er voor zorgen dat de ander niet door de bodem zakt. De ondersteuning is dan tijdig en doelgericht, voorkomt erger en laat noodzakelijke hulp niet van toeval afhangen. Dit stelt eisen aan hulp- en dienstverlening. Vooral instellingen op het terrein van welzijn en zorg hebben daarbij hulpbronnen nodig. Zij vormen het hart van de reguliere, sociale infrastructuur in buurten en wijken Het is hun opdracht de juiste en tijdige nabijheid en beschikbaarheid te organiseren en mensen te mobiliseren die vrijwillig verantwoordelijkheid willen dragen. Actief betekent sustainment de kracht en de talenten van de ander en diens omgeving opsporen en helpen uitbouwen. Je helpt iemand uit het water en stimuleert hem of haar vervolgens te leren zwemmen of bij het water weg te blijven. Veel (semi)vrijwillige initiatieven spelen hierin een rol. Van de Voedselbank en de verwante stichting Op Eigen Kracht Training, de Stichting Present, De Van Harte-eettafel, de serviceprojecten van de 20 Rotaryclubs in Amsterdam tot de inzet van de Lutherse kerk, de Katholieke Caritas en de Protestantse Diaconie. Daarnaast zijn er Het Nationaal Fonds voor Kinderhulp waar de jeugdzorg een beroep op doet, de Eigen Kracht conferenties, die familiebreed, maar ook straat- of buurtbreed uitgezet kunnen worden voor jongeren tot mantelzorgers, et cetera. Stadsbreed kunnen dienst- en hulpverleners van vijfenvijftig instellingen een beroep doen ten behoeve van hun cliënten op het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Het Fonds staat hen met raad en geld bij om tijdig noden te lenigen. Het volgt bovendien vanuit een stedelijke optiek de ontwikkelingen op dit terrein. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam wil niet dat er gaten blijven bestaan. Het houdt het oog scherp voor noden, die niemand afzonderlijk tot een goede oplossing kan brengen. Het Fonds als brede alliantie is daarmee onderdeel van het sociale gezicht van de hoofdstad en het figureert landelijk als boegbeeld voor publiekprivate samenwerking bij individuele noden. Noodhulp levert de opmaat voor en versterking van hulpverleningstrajecten. Daarmee komt het begrip empowerment in beeld: het bieden van kansen om zich te bewijzen, om talenten in te zetten en de eigen broek op te houden. Voorbeelden: van Jeugdsportfonds tot en met de alliantie van Delta Lloyd Foundation, het R.C. Maagdenhuis en Humanitas voor het uitrollen in Nederland van het concept Thuisadministratie. Sustainment en empowerment zijn complementair. Ze vloeien in elkaar over. We zien dat ook bij het Fonds Bijzondere Noden. In die zin is het Fonds veel meer dan een toevallig potje met geld van welwillende Amsterdammers, dat (met advies en financiële middelen) helpt om er bijtijds voor te zorgen, dat mensen die pech hebben niet door de bodem zakken en weer op de rails geraken. Het Fonds wil dat dienst-/hulpverleners hun werk goed kunnen doen. Er is sprake van empowerment voor dienst- en hulpverleners. Hen worden kansen geboden voortgang met cliënten te boeken. Overheidsdiensten en donateurs/fondsen zijn daarbij de bepalende spelers om deze noodhulp geloofwaardig te houden in Amsterdam. Dat zal niet gaan zonder bestuurlijke dekking en zonder de directies op het sociale domein. Gefragmenteerde dienstverlening en noodhulp In 2012 is een eerste verkenning naar particuliere noodhulp in Amsterdam uitgevoerd, mede mogelijk gemaakt door de Fundatie Van de Santheuvel Sobbe. Noodhulp door overheidsdiensten vanuit eigen potjes of bijzondere bijstand is in deze verkenning niet aan bod geweest. Eigen potjes bij de overheid zijn veelal aan strikte regels gebonden om onoverzichtelijkheid, oneigenlijk gebruik, willekeur en het scheppen van precedenten te voorkomen. Als de regels geen mogelijkheden bieden en het probleem toch moet worden opgelost, dan is juist het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam een handige partner. Transparant functioneren wordt in het Fonds gecombineerd met regelvrije en snelle hulp, daar waar regelgebonden hulp niet mogelijk is. Het Fonds kijkt of er nog een regeling te benutten valt, maar is zelf niet aan regelingen gebonden. Het weegt de situatie: hier moet iets gebeuren, dus we doen het. Om dit complementaire werken verantwoord te doen zijn overheid, instellingen en particulier initiatief partners. We spreken over een publiekprivate stichting. Bij de verkenning naar noodhulp stuitten we op een paar verrassende aspecten. In de eerste plaats, dat velen in Amsterdam spreken over integraal sociaal beleid en als uitvloeisel daarvan integrale hulpverlening. Maar dat de praktijk laat zien, dat individuele financiële noden over de schutting worden gegooid, of vriendelijker geformuleerd, op het bordje van DWI geworpen. Niets integraal. In beleidsnota s voor jeugd, alleenstaanden, chronisch zieken, gehandicapten, jongeren, openbare gezondheid en jeugdgezondheid wordt geen ruimte of aandacht gereserveerd voor onvoorziene financiële noden bij burgers. Op het sociale domein worden daardoor vele kansen gemist om erger te voorkomen. Er is nauwelijks ruimte om naar de persoon en diens situatie te kijken. Je kunt dat ook niet kwijt in het registratiesysteem en dus wordt het door de subsidiegever niet vergoed. Sommige dienst- en hulpverleners maken dan maar vrijwillig overuren om iemand in nood toch te kunnen helpen door een aanvraag bij het Fonds. 2

4 Het gaat bij regelgebonden hulp primair om productietargets en om de kostprijs. De aanbestedingstrajecten bij instellingen nopen ertoe om te concurreren op klantminuten en zo de goedkoopste te zijn. Sommige hulpverleners vinden dat er perverse prikkels zitten in onze systemen, wat het depersonaliseren van burgers uitlokt. De rol van andere beleidssectoren (dan DWI) bij financiële noden van huishoudens en de samenwerking in een publiekprivaat gemeenschappelijk noodfonds is bij de directies op het sociale domein echter geen onderwerp. Tegen het decor van de financiële crisis bij veel huishoudens is het vreemd dat integrale dienstverlening nagenoeg is uitgesloten. Gefragmenteerde beleidsvoering op het sociale domein blijkt een verknipte en terughoudende uitvoering tot gevolg te hebben, terwijl de post maatschappelijk onvoorzien niet of nauwelijks is ingevuld. Als er nood is wordt er in het geheel niet, of de andere kant op gekeken. Er moeten strakke targets worden gehaald. Dan moet je niet meer willen weten van en over een cliënt, dan je nodig hebt om je werk te doen. Regels aan de ene kant en productietargets aan de andere kant bureaucratiseren, zeg ontmenselijken dan de dienstverlening op het terrein van jeugd, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, (jeugd) gezondheid, onderwijs, maatschappelijke opvang, et cetera. In november 2012 gaf Pieter Hilhorst, toen nog kandidaat-wethouder in zijn Wibautlezing enkele frappante staaltjes van wat een gefragmenteerde, rigide focus bewerkstelligt aan kille bureaucratie, aan sociaal barbaarse uitkomsten. Hij ontleende de voorbeelden ondermeer aan zijn ervaringen bij de onlangs - opgeheven Stichting De Ombudsman (VARA). Lang niet iedereen beseft dat bij het opsporen en stimuleren van de eigen (veer)kracht van burgers tijdige steunende financiële interventie nodig kan zijn om vicieuze cirkels te doorbreken, een beetje lucht te bieden en escalatie te voorkomen. Als die steun uitblijft, is het wachten tot zaken inderdaad uit de hand zijn gelopen. Daar worden dan projecten voor opgezet, zoals SamenDOEN in de buurt. Escalatiebeleid ontlast dan de reguliere hulpverleningsinstellingen en dreigt deze uit te hollen als niet duidelijk is, waar het werk van de één vanwege complexiteit ophoudt en dat van de ander begint. Gelijktijdig wordt wel breed beseft dat de ergste nood gelenigd moet zijn wil de eigen kracht om zelfredzaam te zijn aangesproken kunnen worden. Door dit alles is regelvrije, regelrechte hulp een noodzakelijke complementaire functie. Zo benaderd wordt noodhulp niet zozeer ingezet op grond van rechtvaardigheid of naastenliefde, maar op grond van een weloverwogen bestuurlijk en maatschappelijk (eigen)belang. Daar is niets mis mee. Inmiddels heeft één stadsdeel vanuit die optiek afspraken gemaakt met het Fonds. Het vanuit het stadsdeel beschikbaar gestelde bedrag wordt door particuliere fondsen verdubbeld. In de tweede plaats is het opvallend, dat noodhulp bij het Fonds Bijzondere Noden vooral aangevraagd wordt als er ofwel kinderen en jongeren bij betrokken zijn, dan wel als er sprake is van beperkingen (licht verstandelijk gehandicapt, chronische ziekte of lichamelijke handicap). Dat was reden om tijdens de jaarvergadering van het Fonds aan de Stichting Alexander (Jeugdonderzoek) en de Stichting Streetcornerwork te vragen, hun licht te laten schijnen op de problematiek van kinderen en jongeren. Streetcornerwork beschouwt het Fonds als een onmisbare partner voor snelle, onbureaucratische hulp. In de derde plaats blijken er in Amsterdam vele initiatieven te zijn om in geval van nood bij te springen. Daar hangt wel een waas van geheimzinnigheid omheen. Veel dienst- en hulpverleningsinstellingen zijn ook niet vanzelfsprekend open over wat zij noemen hun relaties met potjes. Niet iedereen wil vertellen, waar welke potjes worden aangeboord. Het particuliere veld van noodhulp is hybride en de transparantie beperkt. De initiatieven zijn echter onmisbaar en duiden op grote betrokkenheid, ook al kunnen ze geen dekkend en tijdig bereik garanderen. Conservatief geschat komen jaarlijks in Amsterdam zo n zesduizend huishoudens in urgente nood. Onder de initiatieven zijn grote en kleine projecten. Er zijn partners, die beschikken over enkele honderden euro s, waarmee ze tientallen burgers helpen. Het is een toewijding aan mensen, die ook zorgt voor de binding met de samenleving. Alle initiatieven samen beperken enigszins het risico, dat hulp uiteindelijk van toeval afhangt. Het toeval van noodhulp terugdringen en tijdig tussenbeide komen in de wetenschap, dat daarmee erger wordt voorkomen is een te behouden kernfunctie. Toename aanvragen 2013? In 2012 was de financiële omvang van noodhulp in Amsterdam vanuit het Fonds Bijzondere Noden vrijwel gelijk aan die in 2011 (rond euro). Ook heeft het Fonds weer een gelegenheidscoalitie geïnitieerd met de Voedselbank en enkele landelijk werkende fondsen. In de decembermaand ontvingen gebruikers van de voedselbank een financiële bijdrage, mede om voor hun kinderen iets te kunnen kopen. Een enkeling gebruikte het geld om met de trein tijdens de kerstdagen naar een familielid te gaan. Een ander liet haar kind op zijn verjaardag trakteren in de klas. Dat had ze nog nooit kunnen doen. We verwachtten in 2012 een toename aan aanvragen. Dat is niet het geval geweest. Een explosieve stijging blijkt zich nu voor te doen. Het aantal aanvragen is in het eerste kwartaal 2013 met 15 procent gestegen. Het Fonds staat daarmee voor de niet geringe opgave voldoende betrokkenheid te behouden van de partners. Dat betreft in het bijzonder het bestuurlijk draagvlak bij de overheid en de overheidsdiensten en bij (nieuwe) donateurs, die vinden dat in geval van nood niemand aan zijn of haar lot overgelaten mag worden en die bereid zijn voor bijvoorbeeld kinderen en jongeren of chronisch zieken en gehandicapten een bijdrage te leveren in harde euro s. Andries de Jong, Voorzitter 3

5 DOELSTELLING Financiële hulpverlening aan inwoners van Amsterdam, die in urgente financiële noodsituaties verkeren en waarbij een voorliggende voorziening niet (meer) beschikbaar is. Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA)* onderzoekt en beraadt zich op materiële hulp in individuele noodsituaties van inwoners van Amsterdam en verleent hulp door bemiddeling van diensten hulpverlenende instellingen waarmee een convenant is/wordt afgesloten. Als hulp noodzakelijk wordt geacht en er geen (of onvoldoende) andere voorzieningen te benutten zijn. Daarmee werd ook in dit verslagjaar invulling gegeven aan de statutaire doelstelling: De Stichting heeft ten doel het lenigen van materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De doelstelling wordt gerealiseerd door: het verstrekken van giften ter leniging van urgente financiële noodsituaties; het werven van fondsen zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of instellingen; het bieden van een coördinerend platform voor de convenantpartners. Werkwijze Het bureau screent de aanvragen. Er zijn met de fondsen afspraken waarvoor hun budget kan worden ingezet. Het Fonds vervult derhalve een zogenaamde makelaarsfunctie. Zo nodig wordt binnen 24 uur daadwerkelijk hulp verleend. De aanvragende organisaties zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Deze organisaties hebben direct contact met de cliënt. Het Fonds heeft geen contact met de cliënten. Als de cliënten contact opnemen volgt direct een verwijzing. Het aanvraagformulier is te downloaden via de website: Voor het snel en doelmatig behandelen van de aanvragen is een uitgebreide en goed onderbouwde rapportage noodzakelijk. Bij onduidelijkheden, onvolledig beeld en/of het ontbreken van relevante bewijsstukken wordt direct contact gezocht met de aanvrager. In de toekenningsbrief aan de dienst-/hulpverlenende organisaties is tevens een overzicht van relevante voorliggende voorzieningen en regelingen opgenomen. Helpdeskfunctie Wij adviseren dienst-/hulpverleners vóór het indienen van een aanvraag contact op te nemen. Van de adviserende functie wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Met de medewerkers van het bureau wordt steeds vaker contact opgenomen over onder meer het al dan niet gebruik van voorliggende voorzieningen en/of de sociale wetgeving. Ook aan niet in Amsterdam werkzame dienst-/hulpverleners. Privacy-reglement De gegevensbehandeling van het Fonds valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De SSBNA heeft een privacyreglement. ANBI Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als gevolg van een wetswijziging dienen de ANBIinstellingen per 1 januari 2010 te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. De SSBNA voldoet hieraan. * Sinds januari 2013 wordt het Fonds nog uitsluitend aangeduid als Fonds Bijzondere Noden Amsterdam met als afkorting FBNA. De benamingen Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam en SSBNA worden niet meer gebruikt. Ook het logo van het Fonds is aangepast. 4

6 BESTUUR EN BUREAU Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) heeft een dagelijks en een algemeen bestuur en een bestuursadviesgroep. Op 31 december 2012 waren het bestuur en de bestuursadvisering als volgt samengesteld: Naam Dagelijks bestuur De heer drs. A. Tj. de Jong voorzitter Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger secretaris/vicevoorzitter De heer M. Harman penningmeester De heer T.J.M. de Jong De heer P.C. van Lede De heer R.J.R. Piera De heer B.A.H. Wilzing Algemeen bestuur Mevrouw drs. A. v.d. Brink De heer T.C. van Meijgaarden De heer M.C. Ribbens vacature vacature Bestuursadviseurs De heer C.M.L. Blaas (Stichting HVO-Querido) De heer H.F. Coert (Vincentiusvereniging Amsterdam) De heer W. Hagen (MEE Amstel en Zaan) Mevrouw mr. E.H. de Jong van Dooijeweert (Remonstrantse Diaconie Amsterdam) Mevrouw J.W. Rengenhart-Knijtijzer (Stichting Eekhoorn Fonds) De heer J.W. Siebols (DWI) uit de kring van onafhankelijk dienst-/hulpverlening onafhankelijk fondsen onafhankelijk (fondsen) overheid maatschappelijke organisaties dienst-/hulpverlening maatschappelijke organisaties midden- en kleinbedrijf fondsen overheid dienst-/hulpverlening maatschappelijke organisaties dienst-/hulpverlening maatschappelijke organisaties fondsen overheid Het bureau In het verslagjaar was het bureau gesitueerd bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Het betreft twee fulltime formatieplaatsen. De contactpersonen namens de gemeente Amsterdam zijn de heer A.A.E.M. Willebrands, hoofd Organisatie & Personeel & Facilitaire Zaken en mevrouw C. Slot, plaatsvervangend hoofd. De bureauen personeelskosten werden in 2012 volledig gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke bezuinigingen In verband met bezuinigingen wordt de subsidie voor personeels-huisvestings-en bureaukosten door DMO per 1 januari 2013 beëindigd. Ondanks het feit dat de Dienst Werk en Inkomen haar jaarlijkse bijdrage in het kader van armoedebestrijding hiervoor zal inzetten komt het giftenbudget onder zware druk te staan. Per 23 januari 2013 is de nieuwe locatie van het bureau Herengracht 218. De verhuurder is de stichting Het R.C. Maagdenhuis. Het bureau bestond per ultimo 2012 uit: G. den Heijer, hoofd van het bureau F. Berkhout, medewerker 5

7 Vergaderingen Het dagelijks bestuur heeft in 2012 zes maal vergaderd. In principe worden per jaar twee vergaderingen van het algemeen bestuur gehouden. Bij de eerste (voorjaars)vergadering staan het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening centraal. De vergaderingen en de najaarsbijeenkomst worden traditiegetrouw gehouden bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Herengracht 220 te Amsterdam. Het bestuur spreekt opnieuw haar grote waardering uit voor de door Het R.C. Maagdenhuis telkenmale geboden gastvrijheid en facilitaire diensten. De bestuursadviesgroep is in het verslagjaar twee maal bijeengekomen. Najaarsbijeenkomst op 10 december 2012 De najaarsbijeenkomst staat in het teken van een actualiteit waarbij het Fonds als platform fungeert. Voor deze bijeenkomsten wordt een breed uitnodigingsbeleid gehanteerd, zodat ook geldgevende fondsen, lokale overheden, dienst-/hulpverlenende organisaties, deskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden deel kunnen nemen. In 2012 stond het thema kinderen en jongeren in de knel centraal. Op de druk bezochte bijeenkomst werd een toelichting gegeven door Joep van Egmond, teamleider bij de Stichting Streetcornerwork Amsterdam; Adimka Uzozie, senior beleidsmedewerker bij de Stichting Alexander en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Samah (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Tijdens deze bijeenkomst werd tevens de publicatie Noodhulp in Amsterdam, een eerste verkenning naar nut, noodzaak en wenselijkheid gepresenteerd. Deze publicatie werd mogelijk door gemaakt door de Fundatie Santheuvel Sobbe, de Stichting RCOAK en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Het eerste exemplaar werd door de voorzitter aangeboden aan mevrouw Bierens de Haan van de Fundatie. Communicatie Uitwisseling van informatie Om dicht bij de dienst-/hulpverlening te staan worden (nieuwe) medewerkers bijvoorbeeld bij een teamoverleg geïnformeerd over de werkwijze van het Fonds. In het kader van de uitwisseling komen ook de actualiteit en eventuele knelpunten aan bod. Signalen kunnen worden besproken in het bestuur. Mede door allerlei fusie- en reorganisatieprocessen hebben relatief veel nieuwe dienst-/hulpverleners geen ervaring met het indienen van een aanvraag. In het verslagjaar werden onder meer teams van Amsta en HVO-Querido bezocht. Ook wordt soms op verzoek van de desbetreffende organisatie informatie aangeleverd voor intern gebruik via nieuwsbrieven en intranet. Website Per januari 2013 heeft het Fonds een geactualiseerde website te weten Hier zijn informatie en het aanvraagformulier te vinden. Net als andere noodhulpbureaus is het Fonds ook bereikbaar via de website van SUN Nederland (www.urgentenoden.nl). Nieuwsbrief Sinds 2011 verschijnt een digitale nieuwsbrief met praktische informatie voor dienst-/hulpverleners en geïnteresseerden. In 2012 zijn drie nieuwsbrieven rondgestuurd aan ca 800 belangstellenden. Kernkaart Jaarlijks wordt de Kernkaart gepubliceerd. Deze bevat onder meer de kerngegevens van de activiteiten in het desbetreffende verslagjaar. 6

8 Convenant Ultimo 2012 heeft het Fonds met 56 dienst-/hulpverlenende een convenant. Een schriftelijk verzoek (met relevante informatie zoals een jaarverslag) om een convenant kan worden ingediend bij het bestuur. Landelijk beraad noodhulpbureaus Het Fonds maakt deel uit van het landelijk beraad noodhulpbureaus. Dit beraad is in 2004 van start gegaan met 7 noodhulpbureaus. Ultimo 2012 bedroeg het aantal deelnemende bureaus 17. In de regel wordt twee maal per jaar vergaderd bij één van de bureaus. Vereniging van fondsen in Nederland (FIN) Het Fonds is sinds 1993 lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en zij onderschrijft derhalve de gedragscode waarin een aantal uitgangspunten en aanbevelingen worden weergegeven. Stichting Fonds De statutaire doelstelling luidt het uitvoeren van projecten met name op verzoek van de gemeente Amsterdam, gericht op het verlenen van financiële hulp aan hen, die woonachtig zijn in de gemeente Amsterdam en die in nood zijn. Sinds de jaren tachtig worden op verzoek van de gemeente Amsterdam projecten ter hand genomen al dan niet in samenwerking met partners zoals de Dienst Werk en Inkomen. De projecten betroffen onder meer het voormalige noodfonds (schuldsanering), gedupeerden Koppelingswet, ex-hongerstakers en de witte-illegalen. Dergelijke projecten worden volledig gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Particuliere fondsen worden hiervoor niet aangeschreven. Conform artikel 5, lid 1 van de statuten worden de bestuursleden benoemd door het bestuur van het FBNA. Het bestuur bestaat uit de heer drs. A.Tj. de Jong (voorzitter), mevrouw mr. J.M.C. Sprenger (vicevoorzitter en secretaris) en de heer M. Harman (penningmeester). De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer Het meest recente project betreft het Experiment Opstap Budget op verzoek van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS) om uitvoerende, technische, facilitaire ondersteuning te bieden. De doelstelling is de bevordering van de sociale participatie van kwetsbare burgers en ouderen. Het project betrof vijf stadsdelen in de periode van november 2009 tot en met november In 2012 vond de financiële afwikkeling plaats. Uit de verantwoording naar de opdrachtgever met de bijgevoegde accountantsverklaring van Dubois & Co bleek dat sprake was van een substantiële onderbesteding. 7

9 KERNCIJFERS De kerncijfers hebben betrekking op verschillende activiteiten ten behoeve van Amsterdamse ingezetenen waarvoor dienst-/hulpverleners een beroep doen op het Fonds. Naast financiële ondersteuning betreft dit ook bemiddeling en voorlichting over de voorliggende voorzieningen. Behalve op de reguliere voorzieningen zoals de bijzondere bijstand en de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam worden aanvragers geattendeerd op relevante voorzieningen en regelingen zoals de scholierenvergoeding, de pc-regeling, de regelingen chronisch zieken- en gehandicapten, de huur- en zorgtoeslag, de Toeslagenwet UWV, het Jeugdsportfonds en het Jongerencultuurfonds. Zo nodig worden dienst-/hulpverleners attent gemaakt op medische doelgroepenfondsen zoals de ANGO. Procedure verwerking aanvragen: aanmelding door dienst-/hulpverlening vaststellen van de noodsituatie onderzoek naar voorliggende voorzieningen behandeling of afwijzing waar mogelijk doorverwijzing administratieve afhandeling Aanvragen In het hierna volgende overzicht zijn de gegevens van de ingediende aanvragen opgenomen. AANVRAGEN In behandeling per 1 januari 7 42 Ontvangen aanvragen Ontvangen projectmatige aanvragen* Totaal AFGEHANDELD Toekenningen 1974 (95%) 1904 (93%) Afwijzingen 40 (2%) 63 (3%) Verwijzingen 20 (1%) 15 (1%) Ingetrokken 49 (2%) 72 (3%) Totaal In behandeling per 31 december 23 7 * Project dure decembermaand Voedselbank Amsterdam In het najaar worden gewoontegetrouw veel aanvragen ingediend voor een bijdrage in de kosten van de dure decembermaand. In 2010 werden ook aanvragen door de Voedselbank Amsterdam (VBA) ingediend. Het betrof toen de cliënten van een paar uitgiftepunten. Evenals in 2011 is besloten, op basis van een convenant, alle cliënten van de VBA te ondersteunen met een gift. Er zijn 1348 cliënten geholpen. In 2012 is een voorschot verstrekt ad Begin 2013 werd een bedrag ad gerestitueerd. De financiële afwikkeling zal plaatsvinden in Nibud agenda s 2012 werden beschikbaar gesteld voor cliënten van de VBA, die deelnemen aan de Eigen Krachttrainingen. Deze gift werd mogelijk gemaakt door een bedrijf uit het Westland. De financiering van het project werd mogelijk gemaakt door * de Stichting Nalatenschap De Drevon te Den Haag; * FondsDBL te Rotterdam; * anoniem fonds. 8

10 Screening aanvragen Naast het checken van het al dan niet gebruik van de voorliggende voorzieningen wordt altijd gekeken naar de begeleiding en het vervolgtraject. De hulp is niet bedoeld als een incident, maar is onderdeel van een door de dienst-/hulpverlening geïnitieerd vervolgtraject met toekomstperspectieven. En waarbij wordt uitgegaan dat de cliënten voor zover mogelijk worden ondersteund in hun eigen kracht en zelfredzaamheid. Afhandeling Een aanvraag wordt formeel als afgehandeld beschouwd, wanneer het gevraagde bedrag van de geldgevende fondsen is ontvangen en de beschikbaar gestelde bijdrage aan de dienst-/hulpverlenende organisatie is overgemaakt. Afwijzing De afwijzingsgronden zijn: a. er is geen sprake van een financiële noodsituatie; b. er is niet gereageerd op een verzoek om nadere inlichtingen en/of relevante bewijsstukken; c. cliënt(e) woont niet in Amsterdam; verwijzing naar landelijk en/of regionaal opererende fondsen dan wel collega-noodhulpbureaus. Verwijzing Indien alsnog gebruik kan worden gemaakt van een voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld de Wet Werk en bijstand en de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Intrekking Een aanvraag wordt door de dienst-/hulpverlening ingetrokken als de cliënt geen prijs meer stelt op begeleiding en/of geen medewerking verleent bij het overleggen van de relevante bewijstukken. Tijdsduur Veruit de meeste gehonoreerde aanvragen worden binnen één maand afgehandeld. Giftenbudget Toekenningen Verstrekt bedrag* Gemiddeld per aanvraag * Inclusief de projectmatige aanvraag. Het in 2013 gerestitueerde bedrag ad is reeds verdisconteerd. Relatief werden veel aanvragen ingediend voor lagere bedragen zoals levensonderhoud en kleding. De giften varieerden in 2012 van 30 tot (in 2011 van 25 tot 2.350) Verstrekt bedrag in relatie tot gevraagd bedrag Conform aanvraag 45 % 49 % Lager 40 % 39 % Hoger 15 % 12 % Lager. Bijvoorbeeld indien goedkopere alternatieven voorhanden zijn, uiteraard afhankelijk van een goede prijskwaliteitsverhouding. De gezinssituatie en leeftijd worden meegenomen bij de beoordeling. Een hogere bijdrage kan worden verstrekt indien de bijzondere omstandigheden van de desbetreffende cliënt daartoe aanleiding geven. Bij de aanschaf van een koelkast kunnen bijvoorbeeld verschillende bijdragen worden gehanteerd wanneer er sprake is van een gezin of een jonge alleenstaande. 9

11 Hulpverlening naar categorie Gezinnnen 12 % 8 % Eenoudergezinnen 36 % 27 % Partners < 60 2 % 3 % Partners > 60 2 % 1 % Alleenstaand < % 55 % Alleenstaand > 60 8 % 6 % Bij ruim de helft van de cliënten is er sprake van een chronische aandoening- ziekte en/of een mentale of fysieke beperking. Bestemming toegekende gelden % absolute aantallen % absolute aantallen Levensonderhoud projectmatig 59 % % 1222 Levensonderhoud overig 11 % % 240 Woninginrichting 12 % % 321 Kleding/schoenen 4 % % 113 Activiteiten kinderen 1 % 23 1 % 30 Legitimatiekosten 3 % 71 2 % 47 Medische tandheelkundige kosten 2 % 46 2 % 44 Opknappen woning 1 % 31 1 % 16 Studiekosten/materiaal 1 % 29 1 % 25 Diversen 6 % % 99 Totaal 100% % 2157 Levensonderhoud Een bijdrage wordt verstrekt om de cliënt(e) in staat te stellen de dagelijkse levensbehoeften te betalen. Het kan cliënten betreffen: waarbij sprake is van schuldhulpverlening; van wie het reëel beschikbaar inkomen tijdelijk aanzienlijk lager (bijvoorbeeld door het uitblijven van voorzieningen en/of toeslagen) is; die tijdelijk worden geconfronteerd met extreem hoge uitgaven (bijvoorbeeld bij ziekte en/of calamiteit); cliënten van de Voedselbank Amsterdam en de Blijf Groep in het kader van de dure decembermaand. Woninginrichting Bijvoorbeeld witgoed, ledikant, matras, gordijnen, vloerbedekking, meubilair en verhuiskosten. Met name bij jonge cliënten wordt gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van tweedehands spullen bijvoorbeeld bij kringloopwinkels. Bij immobiele ouderen wordt ook gekeken naar een leverancier inde buurt met een goede service. Activiteiten kinderen Zoals deelname aan sportactiviteiten en het volgen van muzieklessen. Er wordt altijd gekeken of ook het Jeugdsportfonds en/of het Jongerencultuurfonds hierin participeren. 10

12 Studiekosten Ten behoeve van cliënten, die (tijdelijk) geen gebruik kunnen maken van de voorliggende voorzieningen zoals de WSF (Wet Studie Financiering) en de WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten). Diversen Met name kosten babyuitzet, reparatie en fiets. NB Cliënten met een stadspas kunnen bij Pantar Amsterdam sociale werkvoorziening tegen een gereduceerde prijs een fiets kopen. VOORBEELDEN HULPVERLENING Levensonderhoud Een bureau schuldhulpverlening dient een aanvraag in voor een 36-jarige alleenstaande moeder met drie kinderen. Cliënte kan de dagelijkse boodschappen niet meer financieren vanwege tijdelijke relatief hoge aflossingen. Met hulp van een fonds is een bijdrage beschikbaar gesteld voor levensonderhoud en activiteiten kinderen. Tevens wordt de hulpverlening geattendeerd op diverse voorliggende voorzieningen zoals het Jongerencultuurfonds en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het effect van de gift: cliënte kan weer de noodzakelijke boodschappen doen. Voorts is er een aanvraag gedaan bij het Jongerencultuurfonds in verband met muzieklessen voor een van de kinderen. Sportactiviteiten Vanuit de geestelijke gezondheidszorg komt een tiental aanvragen, waarbij cliënten in het kader van de zak-en kleedgeldregeling wekelijks leefgeld ontvangen. Alle cliënten zijn ondergebracht bij een vorm van inkomensbeheer. De aanvragen betreffen de contributiekosten voor sportactiviteiten en kosten voor de aanschaf van sportkleding. Met hulp van een fonds is een en ander mogelijk gemaakt. De hulpverlening heeft geconstateerd dat er daadwerkelijk wordt gesport. Het effect van de gift: een goede en gezonde vrijetijdsbesteding. Fiets De maatschappelijke dienstverlening dient een aanvraag in ten behoeve van een 23-jarige alleenstaande man. Cliënt heeft onlangs een baan gevonden met behoud van uitkering. Hij dient voor zijn werk te reizen naar de andere kant van de stad. De man heeft diverse schulden. Met fondsbijdrage werd een goede opgeknapte tweedehands fiets met slot gekocht bij Pantar Sociale Werkvoorzieningen. Op vertoon van de Stadspas wordt op de aanschaf korting gegeven. Het effect van de gift: geen openbaar vervoerskosten meer voor het woon-/werkverkeer. Reparatiekosten De jeugdhulpverlening dient een aanvraag in voor een 28-jarige alleenstaande moeder met twee kinderen. Onlangs is haar gaskachel stukgegaan. Cliënte ontvangt een WWB-uitkering en maakt gebruik van alle voorliggende voorzieningen. Zij doorloopt het zogenaamde WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Wekelijks ontvangt zij leefgeld en ze heeft geen financiële ruimte om de reparatiekosten te betalen. Een fonds heeft een bijdrage ter beschikking gesteld. Het effect van de gift: cliënte hoeft niet meer in de kou te zitten. Woninginrichting 1 Ten behoeve van een 20-jarige vrouw wordt door de jeugdhulpverlening een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de kosten van woninginrichting (vloerbedekking, meubilair). Cliënte was enige tijd dakloos. Mede dankzij intensieve begeleiding heeft ze haar studie hervat. Zij ontvangt een studiebeurs en ze werkt in het weekend voor een uitzendbureau. Cliënte heeft verschillende schulden. Een fonds met als doelstelling hulp aan jongeren heeft geholpen bij de inrichting van haar woning. Het effect van de gift: nieuwe toekomstperspectieven Woninginrichting2 Een thuiszorgorganisatie dient een aanvraag in voor de aankoop van een wasmachine voor een 66-jarige alleenstaande vrouw. De gezondheidstoestand van de vrouw is zorgelijk. Haar woning is aangepast in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Cliënte heeft in verband met verblijf in het buitenland een zogenaamde gekorte AOW-uitkering, die door de Dienst Werk en Inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm alleenstaande. Er zijn meerdere betalingsregelingen. Cliënte ontvangt een maandelijkse bijdrage in het kader van de aanvullende regeling chronisch zieken en gehandicapten. Gekozen is voor een duurdere wasmachine (bovenlader) bij een leverancier in de buurt (goede service). Een fonds met als doelstelling hulp aan ouderen, heeft een bijdrage verstrekt. 11 Het effect van de gift: cliënte kan nu onbezorgd haar was doen.

13 Opknappen woning De maatschappelijke dienstverlening doet een aanvraag ten behoeve van een 34-jarige man met twee kleine kinderen. De hulpverlening heeft geconstateerd dat de woning en met name de kinderkamers zouden moeten worden opgeknapt. Maandelijks lost cliënt, die een salaris heeft net boven het minimum, een relatief grote schuld af waardoor zijn reëel besteedbaar inkomen relatief laag is. De hulpverlening wordt opmerkzaam gemaakt op een aantal voorliggende voorzieningen zoals de W.T.O.S. Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten en het Fonds Kinderhulp. Voor het opknappen van de woning stellen twee fondsen een bijdrage beschikbaar. Het effect van de gift: beide kinderkamers zijn opgeknapt en tevens zijn alle muren opnieuw gewit. Het woon-en leefklimaat verbetert aanzienlijk. Studiekosten Het schoolmaatschappelijk werk dient een aanvraag in voor een 37-jarige moeder met twee kinderen. De aanvraag betreft studiemateriaal (boekengeld en verplichte schoolexcursies). Cliënte ontvangt een WWB-uitkering. Zij is ondergebracht bij een vorm van inkomensbeheer. Cliënte ontvangt wekelijks leefgeld. Door de aflossingen die ze elke maand moet doen, heeft zij een gering besteedbaar inkomen. Zij maakt gebruik van alle voorliggende voorzieningen zoals het Jeugdsportfonds, het Jongerencultuurfonds, de PC-regeling en de Scholierenvergoeding. Deze laatste regeling is niet toereikend om de kosten voor het studiemateriaal te betalen. Met hulp van een fonds lukt dit wel. Het effect van de gift: de kinderen worden niet de dupe van de financieel moeilijke situatie. Kleding en schoenen De gespecialiseerde hulpverlening dient een aanvraag in ten behoeve van een 22-jarige alleenstaande man. Cliënt verblijft in een AWBZ wooneenheid en hij ontvangt leefgeld in het kader van de zak- en kleedgeldregeling. De man heeft schulden en zijn financiën worden beheerd door inkomensbeheer. De hulpvraag betreft de aanschaf van winterkleding en schoenen. Met de hulp van een fonds is een eenmalige bijdrage gerealiseerd. Effect van de gift: cliënt kan zich weer warm kleden. Medische kosten Vanuit de gespecialiseerde hulpverlening wordt een aanvraag ingediend voor een aangepaste bril voor een 33-jarige alleenstaande vrouw met een verstandelijke beperking en diverse fysieke gezondheidsproblemen. Cliënte ontvangt een Wajong-uitkering en zij staat onder bewindvoering. De vrouw heeft vele schulden en zij heeft hierdoor geen bestedingsruimte om een aangepaste bril aan te schaffen. Cliënte heeft een basisverzekering en zij krijgt geen vergoeding. Een aanvullende verzekering is niet aan de orde vanwege haar schuldenpositie. Een bijdrage kan gerealiseerd worden door een fonds. Het effect van de gift: cliënte kan weer goed zien (en heeft geen last meer van hoofdpijn). Dieren Door de maatschappelijke dienstverlening wordt een aanvraag ingediend voor een 58-jarige vrouw, die volkomen geïsoleerd woont met haar twee hondjes. Cliënte leeft van een bijstandsuitkering en zij heeft diverse schulden. Een van de hondjes moet geopereerd worden. De relatief hoge kosten kan cliënte niet opbrengen. Een fonds verstrekt een eenmalige bijdrage. Het effect van de gift: hond weer gezond en rust voor cliënte. 12

14 Ingekomen aanvragen per stadsdeel In % van het aantal aanvragen in % van de totale Amsterdamse bevolking Centrum 5 % 8 % 11 % 11 % Nieuw-West 12 % 17 % 18 % 18 % Noord 16 % 10 % 11 % 11 % Oost 18 % 24 % 15 % 15 % West 16 % 19 % 17 % 17 % Zuid 14 % 10 % 17 % 17 % Zuidoost 19 % 12 % 11 % 11 % Totaal 100 % 100 % 100 % 100 % Toelichting Fusies en reorganisaties van dienst-/hulpverlenende organisaties hebben in de regel hun weerslag op het aantal in te dienen aanvragen zoals in de stadsdelen Centrum en Nieuw-West. Het aantal aanvragen door de madi-instellingen blijft dit jaar achter in vergelijking met aanvragen vanuit bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening, GGZ en de Hulp voor Onbehuisden. Hulpverlening in per stadsdeel 2012 % 2011 % Centrum Nieuw-West Noord Oost West Zuid Zuidoost Totaal * ====== === ====== === * Begin 2013 heeft de Voedselbank een bedrag ad gerestitueerd. Dit bedrag is reeds verdisconteerd in het totaalbedrag ad Ontvangen bijdragen A.A.C. Lehmann Fonds Ancient Order of Foresters Andries de la Fontaine Verwey Fonds Bekker-la Bastide Fonds Bekker-la Bastide Fonds jubileumgift Burg. Instelling Maatschappelijke Zorg Bond zonder Naam/Cordaid Boschuysen Burkens -Stichting Idem jubileumgift Carmen Christine Stichting ABNAMRO Diaconie Evangelisch-Lutherse Gem. Asd Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting Eekhoorn Fonds Fonds der Familie Antheunis Steunfonds der Johanniter Orde in Nederland Fonds Liefdadige Doeleinden Fonds van NRC-Handelsbladlezers Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Van Heumen-De Sitter Stichting

15 Hodshon Dedel Hofje Hulp na Onderzoek Stichting Porticus M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Maria-Fonds Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden Stichting Carina (v/h Operation Contact) Pape-Fonds Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds Bisschop Bluyssen Fonds MKB jubileumgift R.C. Maagdenhuis Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam Stichting Nalatenschap De Drevon Stichting Nalatenschap De Drevon (project Voedselbank) Madurodam Steunfonds project Blijfgroep Nut van t Algemeen Anoniem fonds (project Voedselbank) Doopsgezinde Diaconie Amsterdam Vincentiusvereniging Amsterdam Stichting RCOAK FondsDBL FondsDBL project Voedselbank Sub-totaal Particuliere giften Sub-totaal Armoedebestrijding Gemeente Amsterdam DWI (geïndexeerd) Totaal Toelichting Het overzicht betreft de werkelijke in het boekjaar op de bankrekening bijgeschreven bedragen. Bijdrage 2013 De Dirk Jan en Kitty-Reek Versteegh Stichting ( ), Stichting RCOAK ( ) en de Vincentiusvereniging Amsterdam ( 1.000) hebben de bijdrage 2013 reeds in 2012 overgemaakt. De Stichting Nalatenschap De Drevon ( ), FondsDBL ( ) en een anoniem fonds ( ) hebben bijgedragen aan het project dure decembermaand ten behoeve van cliënten van de Voedselbank Amsterdam. De Burkens-Stichting stelde een éénmalige gift van ter beschikking in het kader van haar 100-jarig jubileum in Op verzoek van de directeur van de Dienst Werk en Inkomen worden de gegevens betreffende de besteding van de bijdrage in het kader van de Armoedebestrijding, zoals de samenstelling van de doelgroepen et cetera verwerkt in de Amsterdamse Armoedemonitor. In 2012 werd 91,6 % van de bijdragen van de geldgevende fondsen door middel van een voorschot verstrekt. In 2011 was dit 87,7 %. Het werk van het Fonds werd mogelijk gemaakt door 37 Fondsendonateurs (in 2011: 35). 14

16 Balans per 31 december 2012 Activa Vlottende activa Nog te ontvangen bijdragen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal van de activa Passiva Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserve hulpverlening Bestemmingsfonds hulpverlening Kortlopende schulden Ontvangen bijdragen t.b.v Bijdragen2012 te besteden in Voorschot Odd Fellows Restitutie hulpverlening Nog te besteden subsidie jubileum Accountantskosten boekjaar ACAM Totaal Totaal van de passiva Staat van baten en lasten Baten Subsidie bureaukosten Subsidie bureaukosten voorgaande jaren Bijdragen t.b.v. 75-jarig bestaan Subsidie t.b.v. Nibud agenda s Ontvangen interest Vrijval reservering kosten ACAM 2007/ Bijdrage La Bastide (2011) Totaal van de baten Lasten Bureaukosten Kosten jubileum 75 jaar Cordaid/BZN Kosten Nibudagenda s Accountantskosten 2012 resp Accountantskosten 2011 resp Overige kosten Totaal van de lasten Saldo van baten en lasten

17 Het saldo van 2012 is als volgt bestemd: T.l.v. bestemmingsreserve jubileum T.l.v. bestemmingsreserve hulpverlening T.g.v. bestemmingsfonds hulpverlening Naar de egalisatiereserve Toelichting Overige vorderingen en overlopende activa In 2012 is overgemaakt aan het project dure december maand. Aan bijdragen is voor dit project in ontvangen. In 2013 is gerestitueerd, het overige bedrag wordt gedekt vanuit de in 2013 nog te besteden bijdrage 2012 van DWI. Bestemmingsfonds hulpverlening Van het fonds Bekker La Bastide is ontvangen (vrij) te besteden aan hulpverlening. Om het verloop van deze bijdrage zichtbaar te maken is het bedrag in een afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen opgenomen: het Bestemmingsfonds hulpverlening. Kasstroom hulpverlening 2012 Ontvangen bijdrage donateurs Ontvangen bijdrage DWI Te besteden bijdragen uit In 2011 ontvangen t.b.v Restitutie hulpverlening Nog te ontvangen van de fondsen Ontvangen tbv 2013 Vincenciusvereniging RCOAK Versteegh Stichting Uitgaven tbv hulpverlening Nog te besteden in Specificatie bureaukosten 2012 Publiciteit 740 Drukwerk Bankkosten 250 Kamer van Koophandel 35 Automatisering 417 FIN FIN overig Representatie/reiskosten/lunch 109 Diversen 654 Totaal

18 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Egalisatiereserve Het verschil tussen de werkelijke baten en lasten van enig jaar, het saldo van de staat van baten en lasten, wordt ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve gebracht. Als de egalisatiereserve meer dan 15% van het toegekende subsidiebedrag bedraagt, kan de subsidiegever het meerdere terugvorderen. Bestemmingsreserve Het bestuur heeft besloten de middelen uit het voorschotfonds aan het eigen vermogen toe te voegen omdat er geen direct aanwijsbare verplichting tegenover het gereserveerde bedrag bestaat. De middelen van het voorschotfonds zijn gevormd uit onverplichte bijdragen van fondsen ten behoeve van de hulpverlening en eerdere jubilea van de organisatie. In gedachte de oorspronkelijke bestemming van de middelen in het fonds zijn twee bestemmingsreserves gevormd, de bestemmingsreserve hulpverlening en de bestemmingsreserve jubilea. Bestemmingsreserve hulpverlening Deze bestemmingsreserve is gevormd om het bestuur in staat te stellen om aanvragen om hulpverlening te honoreren, ook als de daarvoor ontvangen bijdragen van de fondsen niet toereikend zijn. Bestemmingsreserve jubilea Jubilea rond het bestaan van de organisatie bieden de mogelijkheid de wezenskenmerken en nut en noodzaak breed onder de aandacht van het maatschappelijk veld te brengen. De daarvoor benodigde middelen worden in eerste aanleg bij bevriende en betrokken organisaties gezocht. Indien noodzakelijk kan het bestuur besluiten middelen uit deze bestemmingsreserve aan te wenden. Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies voor bureaukosten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Inkomsten en uitgaven, die verband houden met de hulpverlening worden niet via de exploitatierekening verantwoord. Dit is in lijn met de stelselwijziging van

19

20

21 Fonds Bijzondere Noden Amsterdam Postbus JE Amsterdam Telefoon: Fax: Website: ING rekening: IBAN NL49 INGB Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer Tekstproductie: Tekst.com, Amsterdam Dtp: Fotografie: Druk en afwerking: Zorro Producties, Amsterdam Frank Berkhout Multicopy Diemen 20

22

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

inhoudsopgave voorwoord doelstelling kerncijfers financiële en statistische gegevens bestuur en bureau Jaarverslag 2009

inhoudsopgave voorwoord doelstelling kerncijfers financiële en statistische gegevens bestuur en bureau Jaarverslag 2009 inhoudsopgave voorwoord 2 doelstelling 4 kerncijfers 7 financiële en statistische gegevens 11 bestuur en bureau 14 Voorwoord jaarverslag SSBNA, Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 2009 Ondergebruik van noodhulp

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2014 vastgesteld door het bestuur op 29 november 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Jaarverslag 1 Financieel

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

inhoudsopgave voorwoord doelstelling bestuur en bureau kerncijfers financiële en statistische gegevens

inhoudsopgave voorwoord doelstelling bestuur en bureau kerncijfers financiële en statistische gegevens inhoudsopgave voorwoord 2 doelstelling 4 bestuur en bureau 5 kerncijfers 9 financiële en statistische gegevens 17 VOORWOORD De noodhulp in Amsterdam versterken Burgemeester Eberhard van der Laan was stellig

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten Stichting Urgente Noden Groningen Jaaroverzicht juli tot en met december 202 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

RAPPORT inzake financieel verslag 2012 van

RAPPORT inzake financieel verslag 2012 van T 06-21254075 E brandaccountants@ziggo.nl Utrechtsestraatweg 17 3438 AL Nieuwegein KvK: 30158312 RAPPORT inzake financieel verslag 2012 van Nieuwegein, 19 maart 2013 2 Ref: 8804.2012 INHOUD Accountantsrapport

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag 213 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag bestemd 213 Noodfonds voor hulpverleners Zwolle en omstreken DOELSTELLING Het Noodfonds Zwolle

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2014 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2014 2/11 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2013 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2013 5 - Staat van baten en lasten over 2013 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2013 2 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Annemarie en Jan Doove Foundation over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1

Nadere informatie

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Rapport boekjaar 2015. Stichting Woondroom Schiedam

Rapport boekjaar 2015. Stichting Woondroom Schiedam Rapport boekjaar 2015 Stichting Woondroom Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Blz. Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel verslag Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 6 Rekening van baten

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 6 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2015 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2016

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2016 Stichting Vrienden van Makeni Rapport inzake jaarstukken 2016 26 januari 2017 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2016 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf, financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Nijmegen, mei 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Jaarrapport 2014 JAARREKENING Jaarrapport Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl 1 Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Doelstelling: De Stichting heeft

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2014... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie