Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201"

Transcriptie

1 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering Artikel 5 Verzekeringsgebied Artikel 6 Uitkering bij overlijden door bijzondere omstandigheden Artikel 7 Oorlogsrisico Artikel 8 Premiebetaling Artikel 9 Afkoop Artikel 10 Premievrij maken Artikel 11 Royeren Artikel 12 Belenen Artikel 13 Eigendomsoverdracht Artikel 14 Verpanding Artikel 15 Begunstiging Artikel 16 Betaling Artikel 17 Verjaring Artikel 18 Vervangende polis Artikel 19 Onjuiste opgaven Artikel 20 Kosten en belastingen Artikel 21 Kennisgeving Artikel 22 Privacyreglement Artikel 23 Klachten en geschillen Artikel 24 Terrorismedekking Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

2 2 Algemene verzekeringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus Leven Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV, gevestigd te Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB. 1.2 Verzekeringnemer Degene, die met Erasmus Leven de verzekeringsovereenkomst aangaat, of diens rechtsopvolger(s). Wordt de verzekeringsovereenkomst aangegaan door twee of meer verzekeringnemers tezamen dan kunnen de rechten uit hoofde van de polis slechts worden uitgeoefend met de schriftelijke toestemming van alle verzekeringnemers. 1.3 Verzekerde Degene op wiens leven de in de polis genoemde verzekering betrekking heeft. 1.4 Begunstigde Degene die tot het ontvangen van een uitkering is aangewezen. 1.5 Premie De in de polis aangetekende premie, welke op de premievervaldag aan Erasmus Leven is verschuldigd. 1.6 Premievervaldag Iedere datum, waarop de te betalen premie verschuldigd is. Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 2.1 De door of namens verzekeringnemers(s) en of verzekerde(n) overgelegde aanvraag, verklaringen, opgaven en overige stukken vormen tezamen met de door of namens Erasmus Leven afgegeven offerte, de polis, de polisvoorwaarden en overige stukken de grondslag van de verzekeringsovereenkomst. 2.2 De verzekeringsovereenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover bij de totstandkoming van de verzekering het risico zich nog niet heeft verwezenlijkt, waarbij wetenschap daaromtrent bij één der partijen bij de overeenkomst buiten beschouwing wordt gelaten. 2.3 Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 3 Munteenheid De in de polis vermelde bedragen luiden in euro s, tenzij in de polis anders is bepaald. Artikel 4 Aanvang van de verzekering 4.1 De verzekering gaat in op de in de polis vermelde ingangsdatum, doch niet voordat het risico door Erasmus Leven is geaccepteerd. 4.2 Verzekeringnemer kan binnen dertig dagen na het tijdstip van uitreiken van de polis schriftelijk of door middel van een voor de verzekeraar beschikbare en toegankelijke duurzame drager kenbaar maken dat hij zich met de inhoud hiervan niet kan verenigen. Alsdan is hij geen premie verschuldigd en wordt de verzekering geacht niet tot stand te zijn gekomen. 4.3 Indien verzekeringnemer gebruik maakt van het in artikel 4.2 genoemde recht, zal Erasmus Leven de betaalde premie(s) restitueren. Erasmus Leven is onder geen enkele omstandigheid gehouden meer te restitueren dan de betaalde premie(s), noch is zij daarover een rentevergoeding verschuldigd. Artikel 5 Verzekeringsgebied De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Artikel 6 Uitkering bij overlijden door bijzondere omstandigheden 6.1 Erasmus Leven keert de afkoopwaarde uit, mits deze lager is dan het verzekerde bedrag bij overlijden, een en ander met inachtneming van artikel 9, indien de verzekerde overlijdt: door zelfdoding of een poging daartoe binnen twee jaar na de ingangs- of wijzigingsdatum van de verzekering. Bij een wijziging van de verzekering geldt voor een eventuele verhoging van het verzekerde bedrag bij overlijden een nieuwe termijn van twee jaar; tijdens of ten gevolge van deelname aan enige niet-nederlandse krijgs- of gewapende dienst; ten gevolge van een ongeval met een luchtvaartuig waarin de verzekerde verblijft als militair, tenzij de verzekerde uitsluitend als passagier wordt vervoerd. 6.2 Erasmus Leven is geen uitkering verschuldigd indien de verzekerde komt te overlijden als gevolg van enig misdrijf gepleegd door de begunstigde dan wel als gevolg van een misdrijf waaraan de begunstigde medeplichtig is, voorzover de uitkering op enigerlei wijze aan deze begunstigde ten goede zou komen. Erasmus Leven keert alsdan de afkoopwaarde uit aan de opvolgende begunstigde, indien en voorzover deze op generlei wijze met het gepleegde misdrijf in verband kan worden gebracht. 6.3 Indien Erasmus Leven redelijkerwijs kan vermoeden dat de verzekerde is overleden als gevolg van een in artikel of artikel genoemde oorzaak of omstandigheid, heeft Erasmus Leven het recht zich daaromtrent eerst klaarheid te verschaffen alvorens zij tot uitkering overgaat. Artikel 7 Oorlogsrisico 7.1 Vanaf het tijdstip waarop in de toekomst in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, zullen de navolgende bepalingen gelden, ongeacht of de verzekerde op dat tijdstip al dan niet in krijgsdienst is: de verzekerde bedragen zullen zijn teruggebracht tot 90% van de op dat tijdstip verzekerde bedragen; de premievrije waarden zullen zijn verminderd met 10% van de op dat tijdstip verzekerde bedragen;

3 3 Algemene verzekeringsvoorwaarden de afkoopwaarden zullen in dezelfde verhouding zijn verminderd als de premievrije waarden. 7.2 Het in het vorige lid bepaalde wordt geacht niet in werking te zijn getreden indien binnen zes maanden na beëindiging van de oorlogstoestand, doch uiterlijk bij het opeisbaar worden van enig verzekerd bedrag, respectievelijk bij het premievrij maken of afkoop, ten genoegen van Erasmus Leven wordt aangetoond dat de verzekerde op het in de aanvang van dat lid vermelde tijdstip en verder tijdens de gehele duur van de oorlogstoestand verblijf hield in een of meer andere landen dan Nederland, waar gedurende die tijd geen actieve oorlogstoestand heeft geheerst. 7.3 Erasmus Leven zal uiterlijk negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd op de groep polissen waarop deze of in hoofdlijnen daarmee overeenstemmende oorlogsbepalingen in werking zijn getreden, de reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde kortingen geheel of gedeeltelijk laten vervallen, voor zover de aan het einde van bedoeld boekjaar berekende waarde van de gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te stellen extra sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt. 7.4 Zowel de aanwezigheid als het tijdstip van intreden en beëindigen van een actieve oorlogstoestand zullen bindend worden vastgesteld door De Nederlandsche Bank Artikel 8 Premiebetaling 8.1 Alle premies zijn bij vooruitbetaling per de premievervaldag verschuldigd. Erasmus Leven is niet gehouden bij enige betaling een kwitantie af te geven. 8.2 Indien de aanvangspremie niet binnen 2 maanden nadat de verzekeringnemer de polis heeft ontvangen is betaald, wordt de verzekering per de in de polis genoemde ingangsdatum geroyeerd. 8.3 Bij betaling na de premievervaldag is, gerekend vanaf de premievervaldag, per maand een achterstandsrente verschuldigd van 1%. 8.4 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. Daarvoor geldt hetgeen hiervoor in artikel 8.1 en artikel 8.3 is vermeld. 8.5 Indien een maand na de premievervaldag een vervolgpremie niet geheel is betaald, zal Erasmus Leven aan de verzekeringnemer, de begunstigde (indien deze zijn aanwijzing heeft aanvaard), de pandhouder en/of de beslaglegger mededeling doen van het onbetaald gebleven zijn van de vervolgpremie. Na ontvangst van deze mededeling hebben de hiervoor genoemde belanghebbenden gedurende een maand de gelegenheid om de achterstallige vervolgpremie, verhoogd met de achterstandsrente, te voldoen. 8.6 Als na afloop van de in artikel 8.5 genoemde periode de vervolgpremie en de achterstandsrente niet zijn voldaan, wordt de verzekering premievrij gemaakt met inachtneming van het bepaalde in artikel Bestaat er geen recht op premievrije voortzetting als bedoeld in artikel 8.6, dan eindigt de verzekering en heeft de verzekeringnemer bij een verzekering die afkoopwaarde heeft, recht op die waarde. Artikel 9 Afkoop 9.1 De verzekeringnemer heeft het recht te vorderen dat Erasmus Leven de verzekering geheel of gedeeltelijk afkoopt. De verzekeringnemer dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Erasmus Leven. 9.2 Afkoopbaar zijn die verzekeringen, die beogen altijd tot een uitkering te leiden. 9.3 Indien de afkoopwaarde hoger is dan de verzekerde uitkering bij overlijden, is de verzekering slechts afkoopbaar tot een bedrag gelijk aan de verzekerde uitkering bij overlijden. Het niet voor afkoop in aanmerking komende deel van de afkoopwaarde zal als premievrije verzekering bij in leven zijn worden voorgezet tot de overeengekomen einddatum van de verzekering. 9.4 De berekening van de afkoopwaarde geschiedt op basis van de bij Erasmus Leven gebruikelijke actuariële rekenmethode. De afkoopwaarde wordt berekend op basis van de betaalde premies vermeerderd met de van toepassing zijnde winstdeling en onder aftrek van kosten en van het gedeelte van de premie dat benodigd is ter dekking van het overlijdensrisico en de aanvullende verzekeringen. Bij de afkoop van de verzekering worden de nog niet voldane eerste kosten, zoals administratiekosten en kosten samenhangend met de polisopmaak, in mindering gebracht op de berekende afkoopwaarde. De doorlopende kosten, zoals incassokosten, worden niet verrekend. Onbetaald gebleven premies, geleende bedragen en verschuldigde interesten, verhoogd met een achterstandsrente van 1% per maand berekend vanaf de premievervaldagen, zullen eveneens met de afkoopwaarde worden verrekend. 9.5 De afkoopwaarde wordt uitbetaald nadat de door Erasmus Leven verlangde bewijsstukken zijn ingeleverd. Artikel 10 Premievrij maken 10.1 De verzekeringnemer heeft het recht, gedurende het leven van een verzekerde, de verzekering premievrij voort te zetten. De verzekeringnemer dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Erasmus Leven Alleen verzekeringen die een premievrij verzekerd kapitaal kennen van EUR 5.000,- of hoger kunnen zonder verdere premiebetaling worden voortgezet Indien het premievrije verzekerd kapitaal lager is dan EUR 5.000,-, behoudt Erasmus Leven zich het recht voor de verzekering af te kopen.

4 4 Algemene verzekeringsvoorwaarden 10.4 De berekening van het premievrije verzekerd kapitaal geschiedt volgens de bij Erasmus Leven gebruikelijke actuariële rekenmethode. Het premievrije kapitaal wordt berekend op basis van de betaalde premies vermeerderd met de van toepassing zijnde winstdeling onder aftrek van kosten en het gedeelte van de premie dat benodigd is ter dekking van het overlijdensrisico en de aanvullende verzekeringen. Bij het premievrij maken worden onbetaald gebleven premies, geleende bedragen en verschuldigde interesten, verhoogd met een achterstandsrente van 1% per maand berekend vanaf de premievervaldagen, door middel van gedeeltelijke afkoop verrekend en wordt het resterende gedeelte van de verzekering omgezet in een premievrije verzekering De verzekeringnemer ontvangt van Erasmus Leven een premievrije polis waarin de gewijzigde dekkingen zijn aangetekend. Artikel 11 Royeren 11.1 Royeren van een verzekering heeft tot gevolg dat de verzekering, anders dan door afkoop, ophoudt te bestaan en de verzekerde dekkingen per royementsdatum vervallen Royeren is alleen mogelijk per de eerstvolgende premievervaldag, tenzij anders wordt overeengekomen. De verzekeringnemer dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij Erasmus Leven De verzekeringnemer ontvangt van Erasmus Leven een schriftelijke bevestiging van het royeren van de verzekering. Artikel 12 Belenen 12.1 Tegen de afgifte van een schuldbekentenis kan de verzekeringnemer, indien de verzekerde in leven is en mits de verzekering afkoopbaar is, onder verband van de polis van Erasmus Leven een geldbedrag lenen. Erasmus Leven behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden te stellen aan de belening Het geleende bedrag kan nooit meer bedragen dan 90% van de afkoopwaarde, met een maximum van het verzekerde bedrag bij overlijden. Leningen beneden de EUR 1.000,- worden niet verstrekt. Erasmus Leven behoudt zich het recht voor genoemd percentage of bedrag te wijzigen De interest over geleende bedragen is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd De belening geschiedt onder het gelijktijdige deponeren van alle originele polisbladen bij Erasmus Leven en een door Erasmus Leven af te geven akte van belening. Artikel 13 Eigendomsoverdracht 13.1 De verzekeringnemer kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, een ander in zijn plaats stellen, op wie (al) zijn uit de polis voortvloeiende rechten overgaan De overdracht is tegenover Erasmus Leven eerst van kracht nadat Erasmus Leven hiertoe een door verzekeringnemer gedaan schriftelijk verzoek heeft ontvangen, Erasmus Leven hiermee akkoord gaat en de overdracht in de polis heeft aangetekend Erasmus Leven kan aan het schriftelijke verzoek van de verzekeringnemer om de overdracht aan te tekenen nadere voorwaarden verbinden, zowel wat betreft vorm als inhoud. Artikel 14 Verpanding 14.1 De verzekeringnemer kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, zijn uit de polis voortvloeiende rechten geheel of gedeeltelijk verpanden De verpanding is tegenover Erasmus Leven eerst van kracht nadat Erasmus Leven de verpanding in de polis heeft aangetekend. Artikel 15 Begunstiging 15.1 De verzekeringnemer heeft het recht gedurende het leven van de verzekerde de begunstiging te wijzigen De wijziging van de begunstiging is tegenover Erasmus Leven eerst van kracht nadat Erasmus Leven daartoe een schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer heeft ontvangen en de wijziging in de polis heeft aangetekend Indien meer dan één begunstigde is aangewezen komt de begunstigde met een hoger nummer slechts in aanmerking indien alle lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden zijn of weigeren het opeisbare bedrag te aanvaarden. De onder een gelijk nummer aangewezen begunstigden komen gezamenlijk, ieder voor een gelijk deel in aanmerking, tenzij in de polis anders is bepaald Indien de begunstigde overlijdt voordat een verzekerd bedrag waarvoor hij is aangewezen opeisbaar wordt, gaat zijn recht niet over op zijn erfgenamen Voor zover geen begunstigde is aangewezen of alle aangewezen begunstigden ontbreken, overleden zijn of weigeren het opeisbare bedrag te aanvaarden, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer of zijn erfgenamen In de omschrijving van de begunstiging wordt verstaan onder: echtgenoot/echtgenote: de echtgenoot/echtgenote op het tijdstip van het opeisbaar worden van een verzekerd bedrag; de (geregistreerde) partner: de (geregistreerde) partner op het tijdstip van het opeisbaar worden van een verzekerd bedrag; kinderen: alle op het tijdstip van opeisbaar worden van een verzekerd bedrag in leven zijnde kinderen die in familierechtelijke betrekking staan door geboorte, erkenning of adoptie; erfgenamen: degenen die krachtens testament of de wet deelgerechtigd zijn tot de nalatenschap. De onderlinge verdeling

5 5 Algemene verzekeringsvoorwaarden zal plaatsvinden in de verhouding waarin zij in de nalatenschap zijn gerechtigd, een en ander in afwijking van het bepaalde in artikel Indien een derde als begunstigde is aangewezen, kan deze de aanwijzing aanvaarden. Aanvaarding is slechts dan van kracht als Erasmus Leven hiertoe een door de verzekeringnemer en de begunstigde ondertekend verzoek heeft ontvangen en dit in de polis is aangetekend. Artikel 16 Betaling 16.1 De betaling van een uitkering geschiedt binnen een maand nadat deze opeisbaar is geworden, mits de polis en de overige originele bewijsstukken, waarvan Erasmus Leven verlangt dat ze worden overgelegd, door haar zijn ontvangen en in orde bevonden. Niet in de Nederlandse taal opgemaakte bewijsstukken zullen op kosten van de begunstigde(n), dienen te worden vertaald. Een bewijsstuk dat is opgesteld door een niet-nederlandse instantie dient te worden voorzien van een waarmerk ter legalisatie. Erasmus Leven heeft het recht de bewijsstukken als haar eigendom te behouden Met de uit te betalen bedragen zullen worden verrekend alle onbetaalde premies, geleende bedragen en verschuldigde interesten, verhoogd met een achterstandsrente van 1% per maand, berekend vanaf de vervaldagen, en al hetgeen Erasmus Leven op grond van het bepaalde in artikel 20 te vorderen heeft De betaling geschiedt in euro s. De betaling vindt plaats op een rekening bij een bankinstelling in Nederland Erasmus Leven vergoedt geen interest over de periode gelegen tussen het opeisbaar worden van een verzekerd bedrag of afkoopsom en de betaling daarvan, voorzover de vertraging te wijten is aan een omstandigheid waarop zij geen invloed heeft kunnen uitoefenen Indien aan twee of meer begunstigden gezamenlijk wordt uitgekeerd, is Erasmus Leven slechts gehouden tot de betaling van een bedrag tegen gezamenlijke kwijting, zonder in dat geval aansprakelijk te zijn voor de wijze waarop de verdeling onderling plaatsvindt Ieder verschil tussen de opgegeven geboortedatum van de verzekerde, of van ieder ander persoon wiens geboortedatum in aanmerking is genomen bij de totstandkoming van de verzekering enerzijds, en de later bewezen geboortedatum anderzijds, zal aanleiding geven hetzij tot een actuarieel berekende vermindering van het uit te betalen bedrag, hetzij tot terugbetaling, zonder vergoeding van interest, van hetgeen teveel aan premie is ontvangen. Artikel 17 Verjaring Vorderingen tot betaling van enige uitkering verjaren door verloop van vijf jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, tenzij Erasmus Leven om redenen van billijkheid anders beslist. Artikel 18 Vervangende polis 18.1 Erasmus Leven zal op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer de polis wijzigen indien naar haar oordeel tegen de beoogde wijziging geen fiscaal-juridische of anderszins bezwaren bestaan Iedere wijziging in de polis wordt aangetekend door afgifte van een vervangende polis Op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer kan Erasmus Leven een vervangende polis afgeven Door de afgifte van een vervangende polis kunnen aan de voorafgaande polis(sen) geen rechten meer worden ontleend. De aanwezigheid van een (elektronische) kopie van de vervangende polis ten kantore van Erasmus Leven strekt tot bewijs van afgifte. Artikel 19 Onjuiste opgaven 19.1 Indien de verzekeringnemer en/of verzekerde bij het aangaan van de verzekering niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en daarbij heeft gehandeld met het opzet Erasmus Leven te misleiden of wanneer Erasmus Leven bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten, is Erasmus Leven bevoegd binnen 2 maanden na ontdekking de verzekering te beëindigen op een door Erasmus Leven te bepalen tijdstip, zonder inachtneming van een opzegtermijn Indien de verzekeringnemer en/of verzekerde bij het aangaan van de verzekering niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, maar Erasmus Leven bij kennis van de ware stand van zaken een hogere premie zou hebben bedongen of de verzekering tot een lager bedrag zou hebben gesloten, wordt de uitkering verminderd naar evenredigheid van hetgeen de premie meer of de verzekerde som minder zou hebben bedragen. Zou Erasmus Leven bij kennis van de ware stand van zaken andere voorwaarden hebben gesteld, dan is slechts een uitkering verschuldigd als waren deze voorwaarden in de overeenkomst opgenomen. Artikel 20 Kosten en belastingen 20.1 Alle in verband met de verzekering door Erasmus Leven te maken kosten, komen ten laste van degene te wiens behoeve zij geacht worden te zijn gemaakt. Onder kosten wordt mede verstaan verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen, zowel reeds bestaande als nog in te voeren, alsmede revisierente Erasmus Leven is bevoegd deze kosten in te houden op enige betaling en af te dragen aan de desbetreffende instanties. Voorzover de kosten door Erasmus Leven zijn voldaan en niet kunnen worden verrekend, zullen zij door Erasmus Leven aan de betrokkene in rekening worden gebracht.

6 6 Algemene verzekeringsvoorwaarden Artikel 21 Kennisgeving Alle mededelingen waartoe de overeenkomst Erasmus Leven aanleiding geven, geschieden schriftelijk. Erasmus Leven kan zich daarbij houden aan de laatst bekende woonplaats van de geadresseerde. Artikel 22 Privacyreglement Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars ( U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer ). gevallen waarin door de voorwaarden niet in is voorzien, zal Erasmus Leven naar redelijkheid handelen. Enig geschil omtrent de uitleg of toepassing van de verzekeringsovereenkomst wordt onderworpen aan de beslissing van de rechter binnen wiens rechtsgebied Erasmus Leven is gevestigd. Artikel 24 Terrorismedekking Op deze verzekering is het bij deze voorwaarden behorende Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing. In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS. Artikel 23 Klachten en geschillen Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: Intern klachtenbureau Erasmus Leven Postbus BA Rotterdam Telefoon Wanneer het oordeel van Erasmus Leven voor u niet bevredigend is kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Telefoon Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. In alle

7

8

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-1102

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-1102 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811 Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811 Inhoudsopgave ALVO0811 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden ULVO1107

Algemene Verzekeringsvoorwaarden ULVO1107 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden (ALVO106) Overlijdensrisicoverzekering

Algemene Verzekeringsvoorwaarden (ALVO106) Overlijdensrisicoverzekering () Overlijdensrisicoverzekering Blad. 2 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst... 3 Artikel 3 Munteenheid...

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang van de verzekering Artikel 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALVO104

Algemene voorwaarden ALVO104 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 5 Verzekeringsgebied Erasmus: Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., gevestigd te Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB. Verzekeringnemer: Degene, die met Erasmus

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NBP

Algemene Voorwaarden NBP EENJARIGE RISICOVERZEKERING 20 09 11 03-09 september 2003 2 Algemene Voorwaarden NBP-20911-0309 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen BEGUNSTIGDE Degene aan wie de uitkering van enig verzekerd kapitaal moet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ULVO9910

Algemene verzekeringsvoorwaarden ULVO9910 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang van de verzekering Artikel 4 Werelddekking Artikel 5 Vermindering

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 19 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan model: LRP 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers; Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U10 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

Nadere informatie

Voorwaarden Erasmus Hypotheekverzekering HYVO8909

Voorwaarden Erasmus Hypotheekverzekering HYVO8909 Voorwaarden Erasmus Hypotheekverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang verzekering Artikel 4 Werelddekking Artikel

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04)

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) 1 STREKKING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst heeft ten doel op basis van levensverzekering een uitkering te verstrekken, bestemd ter voldoening

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden PR.ALG.04.04 3-5 2 Speciale Voorwaarden Tijdelijke verzekering bij overlijden PR.OR.04.04 5-6

Nadere informatie

SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404

SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404 SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404 1. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 verzekeraar: REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar; 1.2 SNS

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015 Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen Artikel 1141-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Basis van de verzekeringen 3 3 Aanvang risicodekking 3 4 Overlijdensrisico tijdens/als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan

Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan 1 1 Begripsomschrijving 1.1 Maatschappij REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar. 1.2 Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404 Algemene voorwaarden Garantie Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Garantie Plan gesloten. Dit Garantie Plan keert het gegarandeerde eindkapitaal uit op de afgesproken

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in

Nadere informatie

Premievervaldag: De uiterlijke dag waarop de verschuldigde premie moet zijn betaald;

Premievervaldag: De uiterlijke dag waarop de verschuldigde premie moet zijn betaald; DLE Uitvaartverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENTENVERZEKERING Versie DLE-M12-12 Inhoud 1. Definities 2. De verzekeringsovereenkomst 3. Aanvang dekking 4. Premiebetaling 5. Uitkeringen en aanspraken

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506)

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506) Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.a Verzekeringnemer: degene, die de verzekering met de risicodrager sluit, of diens rechtsopvolger(s). 1.b Verzekerde:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Risicoplan

Polisvoorwaarden. Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan model: RP 01082009 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2411 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan Voorwaarden Leef & Zorg Plan Leef & Zorg Plan fbto.nl De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen

Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen Inhoudsopgave 1 Definities 2 Algemeen 3 Dekking van het risico 4 Premiebetaling 5 Begunstiging 6 Overdracht en pand 7 Premievrijmaking

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies

Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden VUZ-Risicopremies 2011-1 Elips Life www.elips-life.nl Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Mededelingsplicht en de gevolgen als u of

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nr. 19.2. Algemene voorwaarden

Polisvoorwaarden nr. 19.2. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden nr. 19.2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 19.2 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b. verzekerde:

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Hebt u vragen? Bel dan naar telefoonnummer

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Uitvaartverzkering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer

Nadere informatie

De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. FBTO Uitvaartverzekering De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam. Persoonsgegevens. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam. Persoonsgegevens. Begripsomschrijvingen polisaanhangsel Delta Lloyd Levensverzekering NV Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam nummer 2060 artikel 1 Begripsomschrijvingen artikel 3 Persoonsgegevens G 03.4.07-0611 Delta Lloyd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering

Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering polisaanhangsel Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering Delta Lloyd Levensverzekering NV nummer 10050 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Delta Lloyd: Delta Lloyd Levensverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld model: LRPU 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering. Algemene Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering PR.A.UITV.02.01

Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering. Algemene Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering PR.A.UITV.02.01 Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Inleiding: De voorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden en Speciale Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten die op de gehele verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902 OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Daar waar de formulering hij wordt gebruikt kan ook zij gelezen worden. 1.a. Verzekeringnemer: Degene,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U12

Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U12 Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U12 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering 41 11 01 07-09 1 2 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden

SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar SRLEV N.V., gevestigd Wognumsebuurt 10 te Alkmaar. 1.2 SNS Bank/geldgever

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek

Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Universal Life verzekering U14. Algemene voorwaarden

Universal Life verzekering U14. Algemene voorwaarden Universal Life verzekering U14 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden (universal life verzekering nr. U14) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. verzekeringnemer: degene die de

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0217 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (011105)

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (011105) Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (011105) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.a Verzekeringnemer: degene, die de verzekering met de risicodrager sluit, of diens rechtsopvolger(s). 1.b Verzekerde:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering

Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot

Nadere informatie

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05. Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6 2 Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.04 6-7 Voorwaarden Proteq

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzeke - ringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar gevolmachtigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Spaarhypotheek PLUS. sns-shp-41301-0810

Voorwaarden. SNS Spaarhypotheek PLUS. sns-shp-41301-0810 Voorwaarden SNS Spaarhypotheek PLUS sns-shp-41301-0810 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 727N

Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 727N Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 727N Aanvang van het risico Artikel 1 1.1. Het risico voor de Maatschappij vangt aan op de in de polis genoemde aanvangsdatum van de verzekering, doch niet eerder

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Lijfrente

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden NP Lijfrente Polisvoorwaarden NP Aanvullingsplan Lijfrente (Collectief) NP Partnerplan Lijfrente (Collectief) model: Lijfrente (Coll)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen 1 Begrippen Over de partijen bij de verzekering 1.11 Nabestaandenpensioen De uitkering voor partnerpensioen en/of wezenpensioen. 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Verzekeringsvoorwaarden Basis Uitkering bij Overlijden Risicopremies OVR 2014-09 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Mededelingsplicht en de gevolgen als u of de verzekerde niet voldoet aan

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Erfrente

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Erfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden NP Erfrente Polisvoorwaarden NP Aanvullingsplan Erfrente (Collectief) NP Partnerplan Erfrente (Collectief) model: Erfrente (Coll)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906

Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906 Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijving 1.1 Risicodrager DSB Leven N.V., gevestigd aan de Dick Ketlaan 11-15, 1687 CD te Wognum; 1.2 Gevolmachtigde

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Levensverzekering. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Nadere informatie

Wij doen u bijgaand de polis van de bovengenoemde levensverzekering toekomen.

Wij doen u bijgaand de polis van de bovengenoemde levensverzekering toekomen. Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer/mevrouw Rotterdam Betreft: Levensverzekering onder polisnummer. te uwen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1 Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen AV 0801 Algemene voorwaarden AV 0801 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren

Summa Polis voor Particulieren Summa Polis voor Particulieren ALGEMENE VOORWAARDEN Natura Uitvaartverzekering (MV09 100) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie