Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203"

Transcriptie

1 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang van de verzekering Artikel 4 Uitkering bij overlijden door bijzondere omstandigheden Artikel 5 Oorlogsrisico Artikel 6 Premiebetaling Artikel 7 Afkoop Artikel 8 Premievrij maken Artikel 9 Beëindigen Artikel 10 Belenen Artikel 11 Eigendomsoverdracht Artikel 12 Verpanding Artikel 13 Begunstiging Artikel 14 Uitbetaling uitkering Artikel 15 Verjaring Artikel 16 Vervangende polis Artikel 17 Kosten en belastingen Artikel 18 Premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) Artikel 19 Communicatie Artikel 20 Privacyreglement Artikel 21 Klachten en geschillen Artikel 22 Terrorismedekking Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

2 2 Algemene verzekeringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus Leven Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV. Erasmus Leven is gevestigd in Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB. 1.2 Verzekeringnemer De verzekeringnemer is degene die met Erasmus Leven de verzekeringsovereenkomst aangaat, of zijn rechtsopvolger(s). Gaan twee of meer verzekeringnemers samen de verzekeringsovereenkomst aan? Dan kunnen zij alleen een beroep doen op de verzekering en wijzigingen aanbrengen, als zij daarvoor allen schriftelijke toestemming geven. 1.3 Verzekerde Met de verzekerde bedoelen wij degene op wie de levensverzekering betrekking heeft. Wie dat is, ziet u op de polis. Het kan ook gaan om meerdere personen. 1.4 Begunstigde De begunstigde is degene die een uitkering ontvangt. Op de polis staat wie de begunstigde is. 1.5 Opgebouwde waarde De opgebouwde waarde bestaat uit de betaalde premies. Hier worden verschillende bedragen bij opgeteld of van afgetrokken: - Plus het gegarandeerde rendement. - Plus de eventuele winstdeling. - Plus de premie voor de dekking van het overlijdensrisico, als de uitkering bij overlijden lager is dan de opgebouwde waarde. - Min de maandelijks verrekende eerste kosten en doorlopende kosten. - Min de premie voor de dekking van het overlijdensrisico, als de uitkering bij overlijden hoger is dan de opgebouwde waarde. - Min de premie voor de dekking van de eventueel aanvullende verzekeringen. Deze eventuele aanvullende verzekeringen staan op de polis beschreven. 1.6 Fraude Van fraude is sprake, als iemand opzettelijk een uitkering vanuit de levensverzekering probeert te krijgen waarop hij geen recht heeft. Wij spreken ook van fraude, als een persoon een levensverzekering probeert te verkrijgen onder valse voorwaarden. Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst 2.1 Basis verzekeringsovereenkomst De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op verschillende documenten. Dit zijn van of namens de verzekeringnemer(s) en/of verzekerde(n): - de aanvraag; - verklaringen; - opgaven; - overige stukken. En van of namens Erasmus Leven zijn dat: - de offerte; - de polis; - de polisvoorwaarden; - overige stukken. 2.2 Onjuiste gegevens Opzettelijk onjuist Zijn de gegevens die de verzekeringnemer en/of verzekerde verstrekt met opzet onjuist of onvolledig? Dan stoppen wij de verzekering Per ongeluk onjuist Zijn de gegevens per ongeluk onjuist of onvolledig? Zodra de juiste en volledige gegevens bekend zijn: - stoppen wij de verzekering. Dit doen we, als we de verzekering nooit zouden accepteren op basis van deze gegevens. - passen we de verzekering aan. Dit doen we, omdat we de verzekering accepteren, maar onder andere voorwaarden. 2.3 Nederlands recht Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 3 Aanvang van de verzekering 3.1 Wanneer gaat de verzekering in? De verzekering gaat in op de ingangsdatum die op de polisbladen staat. Dit is nooit eerder dan dat wij de verzekering hebben geaccepteerd. 3.2 Afzien van de verzekering Is de verzekeringnemer het niet eens met de inhoud van de opgestelde verzekeringsovereenkomst? Dan kan hij dit laten weten binnen dertig dagen nadat de polis is toegestuurd. Dit doet hij schriftelijk of via . De verzekering komt dan niet tot stand. De verzekeringnemer hoeft in dat geval geen premie te betalen. 3.3 Als er al premie is betaald Ziet de verzekeringnemer af van de verzekering (artikel 3.2)? Dan storten wij de premies die al betaald zijn, terug. 3.4 Wanneer gaat het risico in? Het verzekeringsrisico vangt aan, als wij de polis hebben toegestuurd en de eerste premie hebben ontvangen. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 4 Uitkering bij overlijden door bijzondere omstandigheden 4.1. Uitkering afkoopwaarde In een aantal gevallen keren wij de afkoopwaarde uit. Deze moet dan wel lager zijn dan het verzekerde bedrag bij overlijden. Hierbij houden we rekening met wat bepaald is in artikel 7. Het gaat om de volgende oorzaken van overlijden: Zelfdoding of poging daartoe Als de verzekerde overlijdt door zelfdoding of een poging daartoe binnen twee jaar na de ingangs- of wijzigingsdatum van de verzekering. De wijziging is in dit geval een verhoging van het verzekerde bedrag.

3 3 Algemene verzekeringsvoorwaarden Niet-Nederlandse dienst Als de verzekerde overlijdt doordat hij deelneemt aan niet-nederlandse krijgsdienst of gewapende dienst Ongeval met luchtvaartuig Door een ongeval met een luchtvaartuig waarin de verzekerde verblijft als militair. Dit geldt niet, als hij als passagier wordt vervoerd Misdrijf door begunstigde Komt de verzekerde te overlijden door een misdrijf? En is de begunstigde de schuldige of medeplichtig? Dan keren wij niet aan hem uit. In dat geval betalen we de afkoopwaarde aan de opvolgende begunstigde, als deze niet in verband kan worden gebracht met het misdrijf Onderzoek voor uitkering Vermoeden wij redelijkerwijs dat de verzekerde is overleden door een oorzaak uit artikel 4.1.1, of 4.1.3? Dan mogen wij dat eerst uitzoeken, voordat we uitkeren. Artikel 5 Oorlogsrisico 5.1. Nederland in actieve oorlogstoestand Vanaf het moment waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, gelden andere voorwaarden voor de verzekering. Het maakt niet uit of de verzekerde op dat moment in krijgsdienst is. Dit is wat er dan verandert: Verzekerde bedragen Wij brengen de verzekerde bedragen terug tot 90 procent Premievrije waarden We verminderen de premievrije waarden met 10 procent van de verzekerde bedragen De afkoopwaarde De afkoopwaarden verminderen we in dezelfde verhouding als de premievrije waarden Verzekerde niet in land in oorlog Verbleef de verzekerde tijdens de oorlogstoestand in een of meer landen waar geen actieve oorlogstoestand heeft geheerst? Dan geldt wat in artikel 5.1 staat niet. De verzekerde moet dit dan wel aantonen: - binnen zes maanden na het einde van de oorlogstoestand; - als een verzekerd bedrag opeisbaar wordt; - bij het premievrij maken; - bij afkoop Einde oorlogstoestand Is de actieve oorlogstoestand beëindigd? Dan betalen wij de ingehouden kortingen alsnog. Dit doen wij uiterlijk negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd. Ook laten we kortingen voor de toekomst geheel of gedeeltelijk vervallen. We betalen kortingen terug of laten ze vervallen, als aan het einde van dat boekjaar de waarde van alle kortingen hoger is dan de totale waarde van de extra sterfteverliezen door de oorlog Vaststellen oorlogstoestand De Nederlandsche Bank stelt vast: - of er sprake is van een oorlogstoestand; - op welk tijdstip de oorlogstoestand intreedt; - wanneer de actieve oorlogstoestand eindigt. Artikel 6 Premiebetaling 6.1. Premie vooruitbetalen De premie wordt op de premievervaldag betaald voor de periode die komt. De premievervaldag is iedere datum waarop de premie betaald moet zijn. Hoeveel de premie bedraagt, staat op de polis vermeld. De premie kan ook bestaan uit een eenmalige premie (koopsom) Aanvangspremie binnen twee maanden Heeft de verzekeringnemer zijn polis ontvangen? Dan moet hij binnen twee maanden de eerste premie betalen. Doet hij dit niet, dan beëindigen wij de verzekering vanaf de ingangsdatum Rente bij te laat betalen Als de premie niet op tijd wordt betaald geldt een achterstandsrente van 1 procent per maand Bericht bij te laat betalen Hebben wij een maand na de premievervaldag een vervolgpremie niet ontvangen? Dan laten wij dit weten aan: - de verzekeringnemer; - de begunstigde (als deze zijn aanwijzing heeft aanvaard); - de pandhouder (zie over verpanding artikel 12); - de beslaglegger. Hierna is er een maand de tijd om de achterstallige vervolgpremie te betalen. We verhogen dit bedrag met de achterstandsrente. Ook tijdens premieachterstand worden de bedragen die doorgaans in mindering worden gebracht op, of opgeteld worden bij, de opgebouwde waarde (artikel 1.5) verrekend met de opgebouwde waarde Na twee maanden nog steeds geen premie? Hebben wij twee maanden na de premievervaldag nog geen vervolgpremie ontvangen? Dan maken wij (indien mogelijk) de verzekering premievrij. Meer hierover leest u in artikel Geen recht op premievrije voortzetting? Mag de verzekeringnemer de verzekering niet premievrij voortzetten (artikel 6.5)? Dan beëindigen wij de verzekering. Als de verzekering een afkoopwaarde heeft, keren wij deze uit Minimale premie Voor deze verzekering geldt een minimale premie. Deze kunt u opvragen bij Erasmus Leven. Tijdens de looptijd van de verzekering kan de premie niet lager zijn dan de minimale premie. Artikel 7 Afkoop 7.1 Laten afkopen De verzekeringnemer kan de verzekering geheel of gedeeltelijk afkopen. Hiervoor dient de verzekeringnemer een schriftelijk verzoek bij ons in.

4 4 Algemene verzekeringsvoorwaarden 7.2 Welke verzekeringen zijn afkoopbaar? Leidt de verzekering altijd tot een uitkering? Dan is deze afkoopbaar. 7.3 Afkoopwaarde hoger dan uitkering Is de afkoopwaarde hoger dan de laagste verzekerde uitkering bij overlijden? Dan betalen wij slechts een afkoopbedrag dat gelijk is aan deze verzekerde uitkering. Het gedeelte dat de verzekeringnemer niet kan afkopen, zetten we indien mogelijk voort als een premievrije verzekering (zie artikel 8). Dit tot de einddatum van de verzekering. 7.4 Berekening afkoopwaarde Onze wiskundig adviseurs (actuarissen) berekenen de afkoopwaarde met gebruikelijke rekenmethodes. Zij gaan hierbij uit van de opgebouwde waarde. Hier worden verschillende bedragen van afgetrokken: - Min de contante waarde, berekend op 3 procent, van de eerste kosten, die nog niet zijn voldaan. De toekomstige doorlopende kosten verrekenen we niet. - Min een bedrag van 150,- aan mutatiekosten. - Min een boete als het u-rendement hoger is op het moment van afkoop dan 3 procent. Deze boete bedraagt het verschil tussen het op moment van afkoop geldende u-rendement min 3 procent maal de nog resterende duur van de verzekering in jaren (naar boven afgerond), maar maximaal 15 procent van de opgebouwde waarde. - Min premies die nog niet zijn betaald en de rentes die daarbij horen (1 procent per maand) 7.5 Uitbetaling afkoopwaarde Wij vragen een aantal bewijsstukken van de verzekeringnemer. Zodra wij die hebben, betalen we de afkoopwaarde uit. Artikel 8 Premievrij maken 8.1 Recht op premievrij voortzetten Zolang de verzekerde leeft, mag de verzekeringnemer de verzekering premievrij voortzetten. Dit houdt in dat de verzekeringnemer geen premie meer betaalt. Hiervoor dient de verzekeringnemer een schriftelijk verzoek bij ons in. 8.2 Premievrij bedrag van 5.000,- of hoger Heeft een verzekering een premievrij verzekerd bedrag van 5.000,- of hoger? Dan kan deze premievrij worden voortgezet. 8.3 Premievrij bedrag van minder dan 5.000,- Heeft een verzekering een premievrij verzekerd bedrag dat lager is dan 5.000,-? Dan mogen wij de verzekering afkopen. 8.4 Berekening premievrij verzekerd bedrag Onze wiskundig adviseurs (actuarissen) berekenen het premievrij verzekerd bedrag met gebruikelijke rekenmethodes. Zij gaan hierbij uit van de opgebouwde waarde. Hier worden verschillende bedragen van afgetrokken: - Min de contante waarde, berekend op 3 procent, van de eerste kosten, die nog niet zijn voldaan. - Min de contante waarde, berekend op 3 procent, van de maandelijkse vaste doorlopende kosten, die nog niet zijn voldaan. - Min een bedrag van 150,- aan mutatiekosten. - Min premies die nog niet zijn betaald en de rentes die daarbij horen (1 procent per maand) 8.5 Gevolgen premievrij maken Maakt de verzekeringnemer de verzekering premievrij? Dan vervallen eventuele aanvullende dekkingen. De dekking voor overlijden stellen wij op 90 procent van de opgebouwde waarde. 8.6 Bewijs premievrijmaking De verzekeringnemer ontvangt de polis waarop staat aangegeven dat de verzekering premievrij is. Ook staat hierop welke dekkingen zijn gewijzigd. Artikel 9 Beëindigen 9.1 Wat houdt beëindigen in? Als de verzekering wordt beëindigd, houdt deze op te bestaan. Alle verzekerde dekkingen vervallen dan ook. Dit is dus iets anders dan afkopen. 9.2 Wanneer kan beëindiging? Beëindigen kan alleen per de eerstvolgende premievervaldag. Dit tenzij iets anders met ons is afgesproken. Om de verzekering te beëindigen dient de verzekeringnemer een schriftelijk verzoek bij ons in. 9.3 Bewijs beëindiging De verzekeringnemer ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Hierin staat dat de verzekering is beëindigd. Artikel 10 Belenen Belenen betekent dat de verzekeringnemer een deel van de waarde van de verzekering leent als een geldbedrag. Belenen is bij deze verzekering niet mogelijk. Artikel 11 Eigendomsoverdracht 11.1 Rechten overdraagbaar De verzekeringnemer kan een ander aanwijzen die zijn rechten vanuit de verzekering overneemt. Hierbij moet hij wel rekening houden met de wettelijke voorschriften Wanneer gaat overdracht in? De overdracht geldt nadat wij: - een schriftelijk verzoek hebben ontvangen van de verzekeringnemer; - hiermee akkoord gaan; - de overdracht op de polis hebben opgenomen Voorwaarden aan overdracht De verzekeringnemer stuurt een schriftelijk verzoek in om de overdracht aan te tekenen. Hieraan mogen wij nadere voorwaarden verbinden voor de vorm en inhoud. Artikel 12 Verpanding Als de verzekeringnemer een lening afsluit bij een bank, kan deze om een soort borg vragen. Dit is vaak in de vorm van pandrecht op een verzekering. De verzekeringnemer verpand dan de verzekering. Voor

5 5 Algemene verzekeringsvoorwaarden het terugbetalen van (een deel van) de lening kan de waarde van de verzekering gebruikt worden Verpanden is mogelijk De verzekeringnemer mag de rechten van de verzekering verpanden. Dit kan geheel of gedeeltelijk. Hij moet hierbij wel rekening houden met de wettelijke voorschriften Wanneer gaat verpanding in? De verpanding geldt nadat wij dit op de polis hebben opgenomen. Artikel 13 Begunstiging 13.1 Begunstigde aanwijzen en wijzigen De begunstigde is degene die de uitkering ontvangt. De verzekeringnemer wijst de begunstigde aan (en kan die wijzigen). Dit kan zolang de verzekerde bedragen nog niet opeisbaar zijn Wanneer gaat begunstiging in? De gewijzigde begunstiging geldt nadat wij: een schriftelijk verzoek hebben ontvangen van de verzekeringnemer; de wijziging op de polis hebben opgenomen Meerdere begunstigden Zijn er meerdere begunstigden aangewezen? Dan komt eerst degene in aanmerking die boven aan de lijst staat, met het laagste nummer. Die rechten schuiven door naar de volgende (met een hoger nummer), als alle lager genummerde begunstigden: ontbreken; overleden zijn; weigeren het bedrag te aanvaarden. Begunstigden met een gelijk nummer komen ieder voor een (gelijk) deel in aanmerking. Dit tenzij op de polis anders is bepaald Recht niet over op erfgenamen Overlijdt een begunstigde voordat een verzekerd bedrag waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar wordt? Dan gaat zijn recht niet over op zijn erfgenamen Geen begunstigde Is er geen begunstigde aangewezen? Of kan er geen aangewezen worden? Dan keren wij uit aan de verzekeringnemer of zijn erfgenamen Begripsomschrijving begunstiging In de omschrijving van mogelijke begunstigden verstaan we onder: Echtgenoot/echtgenote De echtgenoot/echtgenote op het tijdstip dat het verzekerd bedrag opeisbaar wordt De (geregistreerde) partner De (geregistreerde) partner op het tijdstip dat het verzekerd bedrag opeisbaar wordt Kinderen Alle kinderen die in leven zijn op het tijdstip dat het verzekerd bedrag opeisbaar wordt. De kinderen zijn familie door geboorte, erkenning of adoptie Erfgenamen Degenen die volgens testament of de wet recht hebben op (een deel van) de nalatenschap. Wij verdelen de uitkering in de verhouding waarin zij in de nalatenschap zijn gerechtigd. Dit is dus anders dan de manier die wij omschrijven in artikel Aanvaarde begunstigde Wijst de verzekeringnemer een derde aan als begunstigde? Dan kan deze de aanwijzing aanvaarden. De aanvaarding geldt nadat wij: - een schriftelijk verzoek hebben ontvangen dat de verzekeringnemer en de begunstigde hebben ondertekend en; - de aanvaarding op de polis hebben opgenomen. Artikel 14 Uitbetaling uitkering 14.1 Wanneer betalen wij uit? We betalen een uitkering binnen een maand nadat deze opeisbaar is geworden. Hiervoor moeten wij bepaalde bewijsstukken ontvangen. Is een bewijsstuk niet in de Nederlandse taal? Dan vertalen we die op kosten van de begunstigde(n). Een bewijsstuk dat een niet-nederlandse instantie heeft opgesteld, moet worden voorzien van een waarmerk. Dit waarmerk maakt het document rechtsgeldig Berekening uitkering Het bedrag dat wij uitkeren, verminderen wij met verschillende bedragen: - premies die nog niet betaald zijn en de rentes die daarbij horen (1 procent per maand); - alle kosten die u vindt in artikel In euro s uitbetalen Wij betalen in euro s. Wij storten de uitkering altijd op een rekening van een Nederlandse bankinstelling Verdeling meerdere begunstigden Krijgen twee of meer begunstigden gezamenlijk de uitkering? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop de verdeling onderling plaatsvindt Andere geboortedatum Is er een verschil tussen de opgegeven geboortedatum bij de totstandkoming van de verzekering en de later bewezen geboortedatum? Dan verlagen wij het bedrag dat wij uitbetalen. Of we betalen juist premie terug die wij onterecht hebben ontvangen. In dit laatste geval betalen wij geen rente. Artikel 15 Verjaring De vordering uit de verzekering kan verjaren. Dit houdt in dat vijf jaar nadat een uitkering opeisbaar is geworden, deze niet meer kan worden opgeëist. Artikel 16 Vervangende polis 16.1 Wijzigingen opnemen De verzekeringnemer kan de verzekering wijzigen. Bestaan er volgens ons geen bezwaren voor de wet of de Belastingdienst? Of andere bezwaren? Dan wijzigen wij de verzekering op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer

6 6 Algemene verzekeringsvoorwaarden 16.2 Vervangende polis Iedere wijziging op de verzekering tekenen wij aan. De verzekeringnemer ontvangt een vervangende polis Schriftelijk verzoek indienen Wil de verzekeringnemer een vervangende polis? Dan dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons in Oude polis vervangen Als wij een vervangende polis afgeven, vervalt de voorafgaande polis. Hieraan kunnen dus geen rechten meer worden ontleend. Wij bewaren een (elektronische) kopie van de vervangende polis. Artikel 17 Kosten en belastingen 17.1 Welke kosten berekenen wij? Maken wij kosten voor de verzekering? Dan worden die betaald door degene voor wie ze zijn gemaakt. Onder kosten verstaan wij onder andere belastingen en wettelijke heffingen, en eventuele revisierente. Revisierente is een boete opgelegd door de Belastingdienst Wij mogen kosten al inhouden Wij zijn bevoegd kosten in te houden op betalingen die wij doen. Wij dragen die kosten dan af aan de desbetreffende instanties. Kosten die wij voorschieten en niet kunnen verrekenen, vragen wij terug aan de betrokkene. Artikel 18 Premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) 18.1 Berekenen premie Wij onttrekken de premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) per maand vooraf aan de opgebouwde waarde. We berekenen de premie iedere maand opnieuw. Dit doen wij door het verschil te bepalen tussen de uitkering bij overlijden en de opgebouwde waarde van de verzekering Verhoogde premie Komen wij een verhoogde premie overeen voor aanvang van de verzekering? Dan houden wij hiermee rekening, als we de premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) bepalen Uitkering lager dan waarde? Is de uitkering bij overlijden lager dan de opgebouwde waarde? Dan voegen wij maandelijks achteraf een premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) toe aan de opgebouwde waarde. Deze premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) baseren we op het verschil tussen de opgebouwde waarde en de hoogte van de uitkering(en). Artikel 19 Communicatie Wij doen al onze mededelingen schriftelijk. Hierbij houden wij ons aan de laatst bekende woonplaats van de geadresseerde. Artikel 20 Privacyreglement Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Als u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om: - uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst aan te gaan en uit te voeren; - onze relaties te onderhouden; - nieuwe klanten te werven; - wiskundige onderzoeken uit te voeren; - aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; - veiligheid en eerlijkheid te bewaken. Gedragscode voor gebruik persoonsgegevens Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. De volledige tekst vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer ). Centraal informatiesysteem Wij kunnen uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS). De Stichting CIS bewaart gegevens van alle verzekerden in Nederland om risico s en fraude te bestrijden. Zij hebben een eigen regeling voor privacy. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op Het adres is: Bordewijklaan 2, 2591 XR, Den Haag. Artikel 21 Klachten en geschillen Is de verzekeringnemer niet tevreden over hoe deze verzekeringsovereenkomst is bemiddeld, tot stand gekomen of uitgevoerd? Dan kan hij zijn klacht of geschil voorleggen aan: Ons intern klachtenbureau Intern klachtenbureau Erasmus Leven Postbus BA Rotterdam Telefoonnummer: (010) Het Klachteninstituut Is het oordeel van Erasmus Leven niet bevredigend? Dan kan hij een klacht indienen bij: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag telefoon: adres: Rechter Wordt er geen gebruikgemaakt van deze mogelijkheden? Of is de behandeling of uitkomst niet bevredigend? Dan kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Deze moet gevestigd zijn binnen het rechtsgebied waarin ook Erasmus Leven zich bevindt. Artikel 22 Terrorismedekking Op de verzekering is het Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing. Dit blad hoort bij deze voorwaarden.

7 Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt voorzover niet anders blijkt - verstaan onder: 1.1 Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.2 Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen danwel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.3 Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.5 Verzekeringsovereenkomsten a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van naturauitvaartverzekering voorzover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voorzover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal EUR 1 miljard per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;

8 2 Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal EUR 75 miljoen onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voorzover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud algemene voorwaarden inhoud 1 begripsomschrijvingen 2 de verzekeringsovereenkomst 3 aanvang dekking 4 verzekeringsdekking 5 optieclausule 6 oorlogsrisico 7 terrorismerisico 8 uitsluitingen 9 het betalen

Nadere informatie

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Onjuiste/onvolledige informatie/ verzwijging Artikel 4 Dekking van het risico

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1408, TD0701 Algemene voorwaarden RV1408 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekering Beleggingsverzekering (AVB-2)

Algemene voorwaarden van verzekering Beleggingsverzekering (AVB-2) Algemene voorwaarden van verzekering Beleggingsverzekering (AVB-2) Inhoud Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van verzekering Artikel 3 Aanvang en einde van de verzekering Artikel 4 Risicodekkingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7)

Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7) Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7) Inhoud Artikel 3 Aanvang van verzekering Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van verzekering Artikel 3 Aanvang van verzekering Artikel 4 Opzegging Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan ADS 2011.01

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan ADS 2011.01 Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan ADS 2011.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1 Inhoudsopgave In dit document vindt u achtereenvolgens: Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte 1van 1 Bijlage 1: Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene

Nadere informatie

PB0608 UV01. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16484 (01-06)

PB0608 UV01. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16484 (01-06) PB0608 UV01 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Grondslag van de verzekering Aanvang en einde van de verzekering Premie en kosten Risicodekking Uitsluiting overlijdensrisico Afkoop Premievrij maken Uitkering

Nadere informatie

Beleggingsverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering

Beleggingsverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De (rechts-) persoon / personen die de verzekering sluit(en) of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde De persoon / personen

Nadere informatie

VOG 2009.01. Algemene voorwaarden DEFINITIES AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING PREMIE EN KOSTEN ARTIKEL 1

VOG 2009.01. Algemene voorwaarden DEFINITIES AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING PREMIE EN KOSTEN ARTIKEL 1 VOG 2009.01 Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De persoon die de verzekering sluit of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde De persoon op

Nadere informatie

Model Hibin 2014. SuperGarant Assuradeuren B.V. Veursestraatweg 98 2265CG Leidschendam 070-3204680

Model Hibin 2014. SuperGarant Assuradeuren B.V. Veursestraatweg 98 2265CG Leidschendam 070-3204680 Model Hibin 2014 Algemene voorwaarden verzekering Arbeidsongeschiktheid Collectief... 1 Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar(eigen risico in dagen)... 15 Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA Gat

Nadere informatie

Ardanta Uitvaartgeld Verzekering Algemene voorwaarden

Ardanta Uitvaartgeld Verzekering Algemene voorwaarden Ardanta Uitvaartgeld Verzekering Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De persoon die de verzekering sluit of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde

Nadere informatie

VOG 2007.01. Algemene voorwaarden DEFINITIES AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING PREMIE EN KOSTEN ARTIKEL 1

VOG 2007.01. Algemene voorwaarden DEFINITIES AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING PREMIE EN KOSTEN ARTIKEL 1 VOG 2007.01 Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De persoon die de verzekering sluit of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde De persoon op

Nadere informatie

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 3 3 AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING 3 4 PREMIE EN KOSTEN 4 5 RISICODEKKING 4

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering in beleggingen voor pensioen Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen en bijzondere fondsvoorwaarden 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie