Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1203"

Transcriptie

1 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang van de verzekering Artikel 4 Uitkering bij overlijden door bijzondere omstandigheden Artikel 5 Oorlogsrisico Artikel 6 Premiebetaling Artikel 7 Afkoop Artikel 8 Premievrij maken Artikel 9 Beëindigen Artikel 10 Belenen Artikel 11 Eigendomsoverdracht Artikel 12 Verpanding Artikel 13 Begunstiging Artikel 14 Uitbetaling uitkering Artikel 15 Verjaring Artikel 16 Vervangende polis Artikel 17 Kosten en belastingen Artikel 18 Premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) Artikel 19 Communicatie Artikel 20 Privacyreglement Artikel 21 Klachten en geschillen Artikel 22 Terrorismedekking Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

2 2 Algemene verzekeringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Erasmus Leven Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV. Erasmus Leven is gevestigd in Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB. 1.2 Verzekeringnemer De verzekeringnemer is degene die met Erasmus Leven de verzekeringsovereenkomst aangaat, of zijn rechtsopvolger(s). Gaan twee of meer verzekeringnemers samen de verzekeringsovereenkomst aan? Dan kunnen zij alleen een beroep doen op de verzekering en wijzigingen aanbrengen, als zij daarvoor allen schriftelijke toestemming geven. 1.3 Verzekerde Met de verzekerde bedoelen wij degene op wie de levensverzekering betrekking heeft. Wie dat is, ziet u op de polis. Het kan ook gaan om meerdere personen. 1.4 Begunstigde De begunstigde is degene die een uitkering ontvangt. Op de polis staat wie de begunstigde is. 1.5 Opgebouwde waarde De opgebouwde waarde bestaat uit de betaalde premies. Hier worden verschillende bedragen bij opgeteld of van afgetrokken: - Plus het gegarandeerde rendement. - Plus de eventuele winstdeling. - Plus de premie voor de dekking van het overlijdensrisico, als de uitkering bij overlijden lager is dan de opgebouwde waarde. - Min de maandelijks verrekende eerste kosten en doorlopende kosten. - Min de premie voor de dekking van het overlijdensrisico, als de uitkering bij overlijden hoger is dan de opgebouwde waarde. - Min de premie voor de dekking van de eventueel aanvullende verzekeringen. Deze eventuele aanvullende verzekeringen staan op de polis beschreven. 1.6 Fraude Van fraude is sprake, als iemand opzettelijk een uitkering vanuit de levensverzekering probeert te krijgen waarop hij geen recht heeft. Wij spreken ook van fraude, als een persoon een levensverzekering probeert te verkrijgen onder valse voorwaarden. Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst 2.1 Basis verzekeringsovereenkomst De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op verschillende documenten. Dit zijn van of namens de verzekeringnemer(s) en/of verzekerde(n): - de aanvraag; - verklaringen; - opgaven; - overige stukken. En van of namens Erasmus Leven zijn dat: - de offerte; - de polis; - de polisvoorwaarden; - overige stukken. 2.2 Onjuiste gegevens Opzettelijk onjuist Zijn de gegevens die de verzekeringnemer en/of verzekerde verstrekt met opzet onjuist of onvolledig? Dan stoppen wij de verzekering Per ongeluk onjuist Zijn de gegevens per ongeluk onjuist of onvolledig? Zodra de juiste en volledige gegevens bekend zijn: - stoppen wij de verzekering. Dit doen we, als we de verzekering nooit zouden accepteren op basis van deze gegevens. - passen we de verzekering aan. Dit doen we, omdat we de verzekering accepteren, maar onder andere voorwaarden. 2.3 Nederlands recht Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 3 Aanvang van de verzekering 3.1 Wanneer gaat de verzekering in? De verzekering gaat in op de ingangsdatum die op de polisbladen staat. Dit is nooit eerder dan dat wij de verzekering hebben geaccepteerd. 3.2 Afzien van de verzekering Is de verzekeringnemer het niet eens met de inhoud van de opgestelde verzekeringsovereenkomst? Dan kan hij dit laten weten binnen dertig dagen nadat de polis is toegestuurd. Dit doet hij schriftelijk of via . De verzekering komt dan niet tot stand. De verzekeringnemer hoeft in dat geval geen premie te betalen. 3.3 Als er al premie is betaald Ziet de verzekeringnemer af van de verzekering (artikel 3.2)? Dan storten wij de premies die al betaald zijn, terug. 3.4 Wanneer gaat het risico in? Het verzekeringsrisico vangt aan, als wij de polis hebben toegestuurd en de eerste premie hebben ontvangen. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 4 Uitkering bij overlijden door bijzondere omstandigheden 4.1. Uitkering afkoopwaarde In een aantal gevallen keren wij de afkoopwaarde uit. Deze moet dan wel lager zijn dan het verzekerde bedrag bij overlijden. Hierbij houden we rekening met wat bepaald is in artikel 7. Het gaat om de volgende oorzaken van overlijden: Zelfdoding of poging daartoe Als de verzekerde overlijdt door zelfdoding of een poging daartoe binnen twee jaar na de ingangs- of wijzigingsdatum van de verzekering. De wijziging is in dit geval een verhoging van het verzekerde bedrag.

3 3 Algemene verzekeringsvoorwaarden Niet-Nederlandse dienst Als de verzekerde overlijdt doordat hij deelneemt aan niet-nederlandse krijgsdienst of gewapende dienst Ongeval met luchtvaartuig Door een ongeval met een luchtvaartuig waarin de verzekerde verblijft als militair. Dit geldt niet, als hij als passagier wordt vervoerd Misdrijf door begunstigde Komt de verzekerde te overlijden door een misdrijf? En is de begunstigde de schuldige of medeplichtig? Dan keren wij niet aan hem uit. In dat geval betalen we de afkoopwaarde aan de opvolgende begunstigde, als deze niet in verband kan worden gebracht met het misdrijf Onderzoek voor uitkering Vermoeden wij redelijkerwijs dat de verzekerde is overleden door een oorzaak uit artikel 4.1.1, of 4.1.3? Dan mogen wij dat eerst uitzoeken, voordat we uitkeren. Artikel 5 Oorlogsrisico 5.1. Nederland in actieve oorlogstoestand Vanaf het moment waarop in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, gelden andere voorwaarden voor de verzekering. Het maakt niet uit of de verzekerde op dat moment in krijgsdienst is. Dit is wat er dan verandert: Verzekerde bedragen Wij brengen de verzekerde bedragen terug tot 90 procent Premievrije waarden We verminderen de premievrije waarden met 10 procent van de verzekerde bedragen De afkoopwaarde De afkoopwaarden verminderen we in dezelfde verhouding als de premievrije waarden Verzekerde niet in land in oorlog Verbleef de verzekerde tijdens de oorlogstoestand in een of meer landen waar geen actieve oorlogstoestand heeft geheerst? Dan geldt wat in artikel 5.1 staat niet. De verzekerde moet dit dan wel aantonen: - binnen zes maanden na het einde van de oorlogstoestand; - als een verzekerd bedrag opeisbaar wordt; - bij het premievrij maken; - bij afkoop Einde oorlogstoestand Is de actieve oorlogstoestand beëindigd? Dan betalen wij de ingehouden kortingen alsnog. Dit doen wij uiterlijk negen maanden na het einde van het boekjaar waarin de actieve oorlogstoestand is beëindigd. Ook laten we kortingen voor de toekomst geheel of gedeeltelijk vervallen. We betalen kortingen terug of laten ze vervallen, als aan het einde van dat boekjaar de waarde van alle kortingen hoger is dan de totale waarde van de extra sterfteverliezen door de oorlog Vaststellen oorlogstoestand De Nederlandsche Bank stelt vast: - of er sprake is van een oorlogstoestand; - op welk tijdstip de oorlogstoestand intreedt; - wanneer de actieve oorlogstoestand eindigt. Artikel 6 Premiebetaling 6.1. Premie vooruitbetalen De premie wordt op de premievervaldag betaald voor de periode die komt. De premievervaldag is iedere datum waarop de premie betaald moet zijn. Hoeveel de premie bedraagt, staat op de polis vermeld. De premie kan ook bestaan uit een eenmalige premie (koopsom) Aanvangspremie binnen twee maanden Heeft de verzekeringnemer zijn polis ontvangen? Dan moet hij binnen twee maanden de eerste premie betalen. Doet hij dit niet, dan beëindigen wij de verzekering vanaf de ingangsdatum Rente bij te laat betalen Als de premie niet op tijd wordt betaald geldt een achterstandsrente van 1 procent per maand Bericht bij te laat betalen Hebben wij een maand na de premievervaldag een vervolgpremie niet ontvangen? Dan laten wij dit weten aan: - de verzekeringnemer; - de begunstigde (als deze zijn aanwijzing heeft aanvaard); - de pandhouder (zie over verpanding artikel 12); - de beslaglegger. Hierna is er een maand de tijd om de achterstallige vervolgpremie te betalen. We verhogen dit bedrag met de achterstandsrente. Ook tijdens premieachterstand worden de bedragen die doorgaans in mindering worden gebracht op, of opgeteld worden bij, de opgebouwde waarde (artikel 1.5) verrekend met de opgebouwde waarde Na twee maanden nog steeds geen premie? Hebben wij twee maanden na de premievervaldag nog geen vervolgpremie ontvangen? Dan maken wij (indien mogelijk) de verzekering premievrij. Meer hierover leest u in artikel Geen recht op premievrije voortzetting? Mag de verzekeringnemer de verzekering niet premievrij voortzetten (artikel 6.5)? Dan beëindigen wij de verzekering. Als de verzekering een afkoopwaarde heeft, keren wij deze uit Minimale premie Voor deze verzekering geldt een minimale premie. Deze kunt u opvragen bij Erasmus Leven. Tijdens de looptijd van de verzekering kan de premie niet lager zijn dan de minimale premie. Artikel 7 Afkoop 7.1 Laten afkopen De verzekeringnemer kan de verzekering geheel of gedeeltelijk afkopen. Hiervoor dient de verzekeringnemer een schriftelijk verzoek bij ons in.

4 4 Algemene verzekeringsvoorwaarden 7.2 Welke verzekeringen zijn afkoopbaar? Leidt de verzekering altijd tot een uitkering? Dan is deze afkoopbaar. 7.3 Afkoopwaarde hoger dan uitkering Is de afkoopwaarde hoger dan de laagste verzekerde uitkering bij overlijden? Dan betalen wij slechts een afkoopbedrag dat gelijk is aan deze verzekerde uitkering. Het gedeelte dat de verzekeringnemer niet kan afkopen, zetten we indien mogelijk voort als een premievrije verzekering (zie artikel 8). Dit tot de einddatum van de verzekering. 7.4 Berekening afkoopwaarde Onze wiskundig adviseurs (actuarissen) berekenen de afkoopwaarde met gebruikelijke rekenmethodes. Zij gaan hierbij uit van de opgebouwde waarde. Hier worden verschillende bedragen van afgetrokken: - Min de contante waarde, berekend op 3 procent, van de eerste kosten, die nog niet zijn voldaan. De toekomstige doorlopende kosten verrekenen we niet. - Min een bedrag van 150,- aan mutatiekosten. - Min een boete als het u-rendement hoger is op het moment van afkoop dan 3 procent. Deze boete bedraagt het verschil tussen het op moment van afkoop geldende u-rendement min 3 procent maal de nog resterende duur van de verzekering in jaren (naar boven afgerond), maar maximaal 15 procent van de opgebouwde waarde. - Min premies die nog niet zijn betaald en de rentes die daarbij horen (1 procent per maand) 7.5 Uitbetaling afkoopwaarde Wij vragen een aantal bewijsstukken van de verzekeringnemer. Zodra wij die hebben, betalen we de afkoopwaarde uit. Artikel 8 Premievrij maken 8.1 Recht op premievrij voortzetten Zolang de verzekerde leeft, mag de verzekeringnemer de verzekering premievrij voortzetten. Dit houdt in dat de verzekeringnemer geen premie meer betaalt. Hiervoor dient de verzekeringnemer een schriftelijk verzoek bij ons in. 8.2 Premievrij bedrag van 5.000,- of hoger Heeft een verzekering een premievrij verzekerd bedrag van 5.000,- of hoger? Dan kan deze premievrij worden voortgezet. 8.3 Premievrij bedrag van minder dan 5.000,- Heeft een verzekering een premievrij verzekerd bedrag dat lager is dan 5.000,-? Dan mogen wij de verzekering afkopen. 8.4 Berekening premievrij verzekerd bedrag Onze wiskundig adviseurs (actuarissen) berekenen het premievrij verzekerd bedrag met gebruikelijke rekenmethodes. Zij gaan hierbij uit van de opgebouwde waarde. Hier worden verschillende bedragen van afgetrokken: - Min de contante waarde, berekend op 3 procent, van de eerste kosten, die nog niet zijn voldaan. - Min de contante waarde, berekend op 3 procent, van de maandelijkse vaste doorlopende kosten, die nog niet zijn voldaan. - Min een bedrag van 150,- aan mutatiekosten. - Min premies die nog niet zijn betaald en de rentes die daarbij horen (1 procent per maand) 8.5 Gevolgen premievrij maken Maakt de verzekeringnemer de verzekering premievrij? Dan vervallen eventuele aanvullende dekkingen. De dekking voor overlijden stellen wij op 90 procent van de opgebouwde waarde. 8.6 Bewijs premievrijmaking De verzekeringnemer ontvangt de polis waarop staat aangegeven dat de verzekering premievrij is. Ook staat hierop welke dekkingen zijn gewijzigd. Artikel 9 Beëindigen 9.1 Wat houdt beëindigen in? Als de verzekering wordt beëindigd, houdt deze op te bestaan. Alle verzekerde dekkingen vervallen dan ook. Dit is dus iets anders dan afkopen. 9.2 Wanneer kan beëindiging? Beëindigen kan alleen per de eerstvolgende premievervaldag. Dit tenzij iets anders met ons is afgesproken. Om de verzekering te beëindigen dient de verzekeringnemer een schriftelijk verzoek bij ons in. 9.3 Bewijs beëindiging De verzekeringnemer ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Hierin staat dat de verzekering is beëindigd. Artikel 10 Belenen Belenen betekent dat de verzekeringnemer een deel van de waarde van de verzekering leent als een geldbedrag. Belenen is bij deze verzekering niet mogelijk. Artikel 11 Eigendomsoverdracht 11.1 Rechten overdraagbaar De verzekeringnemer kan een ander aanwijzen die zijn rechten vanuit de verzekering overneemt. Hierbij moet hij wel rekening houden met de wettelijke voorschriften Wanneer gaat overdracht in? De overdracht geldt nadat wij: - een schriftelijk verzoek hebben ontvangen van de verzekeringnemer; - hiermee akkoord gaan; - de overdracht op de polis hebben opgenomen Voorwaarden aan overdracht De verzekeringnemer stuurt een schriftelijk verzoek in om de overdracht aan te tekenen. Hieraan mogen wij nadere voorwaarden verbinden voor de vorm en inhoud. Artikel 12 Verpanding Als de verzekeringnemer een lening afsluit bij een bank, kan deze om een soort borg vragen. Dit is vaak in de vorm van pandrecht op een verzekering. De verzekeringnemer verpand dan de verzekering. Voor

5 5 Algemene verzekeringsvoorwaarden het terugbetalen van (een deel van) de lening kan de waarde van de verzekering gebruikt worden Verpanden is mogelijk De verzekeringnemer mag de rechten van de verzekering verpanden. Dit kan geheel of gedeeltelijk. Hij moet hierbij wel rekening houden met de wettelijke voorschriften Wanneer gaat verpanding in? De verpanding geldt nadat wij dit op de polis hebben opgenomen. Artikel 13 Begunstiging 13.1 Begunstigde aanwijzen en wijzigen De begunstigde is degene die de uitkering ontvangt. De verzekeringnemer wijst de begunstigde aan (en kan die wijzigen). Dit kan zolang de verzekerde bedragen nog niet opeisbaar zijn Wanneer gaat begunstiging in? De gewijzigde begunstiging geldt nadat wij: een schriftelijk verzoek hebben ontvangen van de verzekeringnemer; de wijziging op de polis hebben opgenomen Meerdere begunstigden Zijn er meerdere begunstigden aangewezen? Dan komt eerst degene in aanmerking die boven aan de lijst staat, met het laagste nummer. Die rechten schuiven door naar de volgende (met een hoger nummer), als alle lager genummerde begunstigden: ontbreken; overleden zijn; weigeren het bedrag te aanvaarden. Begunstigden met een gelijk nummer komen ieder voor een (gelijk) deel in aanmerking. Dit tenzij op de polis anders is bepaald Recht niet over op erfgenamen Overlijdt een begunstigde voordat een verzekerd bedrag waarvoor hij is aangewezen, opeisbaar wordt? Dan gaat zijn recht niet over op zijn erfgenamen Geen begunstigde Is er geen begunstigde aangewezen? Of kan er geen aangewezen worden? Dan keren wij uit aan de verzekeringnemer of zijn erfgenamen Begripsomschrijving begunstiging In de omschrijving van mogelijke begunstigden verstaan we onder: Echtgenoot/echtgenote De echtgenoot/echtgenote op het tijdstip dat het verzekerd bedrag opeisbaar wordt De (geregistreerde) partner De (geregistreerde) partner op het tijdstip dat het verzekerd bedrag opeisbaar wordt Kinderen Alle kinderen die in leven zijn op het tijdstip dat het verzekerd bedrag opeisbaar wordt. De kinderen zijn familie door geboorte, erkenning of adoptie Erfgenamen Degenen die volgens testament of de wet recht hebben op (een deel van) de nalatenschap. Wij verdelen de uitkering in de verhouding waarin zij in de nalatenschap zijn gerechtigd. Dit is dus anders dan de manier die wij omschrijven in artikel Aanvaarde begunstigde Wijst de verzekeringnemer een derde aan als begunstigde? Dan kan deze de aanwijzing aanvaarden. De aanvaarding geldt nadat wij: - een schriftelijk verzoek hebben ontvangen dat de verzekeringnemer en de begunstigde hebben ondertekend en; - de aanvaarding op de polis hebben opgenomen. Artikel 14 Uitbetaling uitkering 14.1 Wanneer betalen wij uit? We betalen een uitkering binnen een maand nadat deze opeisbaar is geworden. Hiervoor moeten wij bepaalde bewijsstukken ontvangen. Is een bewijsstuk niet in de Nederlandse taal? Dan vertalen we die op kosten van de begunstigde(n). Een bewijsstuk dat een niet-nederlandse instantie heeft opgesteld, moet worden voorzien van een waarmerk. Dit waarmerk maakt het document rechtsgeldig Berekening uitkering Het bedrag dat wij uitkeren, verminderen wij met verschillende bedragen: - premies die nog niet betaald zijn en de rentes die daarbij horen (1 procent per maand); - alle kosten die u vindt in artikel In euro s uitbetalen Wij betalen in euro s. Wij storten de uitkering altijd op een rekening van een Nederlandse bankinstelling Verdeling meerdere begunstigden Krijgen twee of meer begunstigden gezamenlijk de uitkering? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze waarop de verdeling onderling plaatsvindt Andere geboortedatum Is er een verschil tussen de opgegeven geboortedatum bij de totstandkoming van de verzekering en de later bewezen geboortedatum? Dan verlagen wij het bedrag dat wij uitbetalen. Of we betalen juist premie terug die wij onterecht hebben ontvangen. In dit laatste geval betalen wij geen rente. Artikel 15 Verjaring De vordering uit de verzekering kan verjaren. Dit houdt in dat vijf jaar nadat een uitkering opeisbaar is geworden, deze niet meer kan worden opgeëist. Artikel 16 Vervangende polis 16.1 Wijzigingen opnemen De verzekeringnemer kan de verzekering wijzigen. Bestaan er volgens ons geen bezwaren voor de wet of de Belastingdienst? Of andere bezwaren? Dan wijzigen wij de verzekering op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer

6 6 Algemene verzekeringsvoorwaarden 16.2 Vervangende polis Iedere wijziging op de verzekering tekenen wij aan. De verzekeringnemer ontvangt een vervangende polis Schriftelijk verzoek indienen Wil de verzekeringnemer een vervangende polis? Dan dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons in Oude polis vervangen Als wij een vervangende polis afgeven, vervalt de voorafgaande polis. Hieraan kunnen dus geen rechten meer worden ontleend. Wij bewaren een (elektronische) kopie van de vervangende polis. Artikel 17 Kosten en belastingen 17.1 Welke kosten berekenen wij? Maken wij kosten voor de verzekering? Dan worden die betaald door degene voor wie ze zijn gemaakt. Onder kosten verstaan wij onder andere belastingen en wettelijke heffingen, en eventuele revisierente. Revisierente is een boete opgelegd door de Belastingdienst Wij mogen kosten al inhouden Wij zijn bevoegd kosten in te houden op betalingen die wij doen. Wij dragen die kosten dan af aan de desbetreffende instanties. Kosten die wij voorschieten en niet kunnen verrekenen, vragen wij terug aan de betrokkene. Artikel 18 Premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) 18.1 Berekenen premie Wij onttrekken de premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) per maand vooraf aan de opgebouwde waarde. We berekenen de premie iedere maand opnieuw. Dit doen wij door het verschil te bepalen tussen de uitkering bij overlijden en de opgebouwde waarde van de verzekering Verhoogde premie Komen wij een verhoogde premie overeen voor aanvang van de verzekering? Dan houden wij hiermee rekening, als we de premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) bepalen Uitkering lager dan waarde? Is de uitkering bij overlijden lager dan de opgebouwde waarde? Dan voegen wij maandelijks achteraf een premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) toe aan de opgebouwde waarde. Deze premie voor de overlijdensrisicoverzekering(en) baseren we op het verschil tussen de opgebouwde waarde en de hoogte van de uitkering(en). Artikel 19 Communicatie Wij doen al onze mededelingen schriftelijk. Hierbij houden wij ons aan de laatst bekende woonplaats van de geadresseerde. Artikel 20 Privacyreglement Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? Als u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om: - uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst aan te gaan en uit te voeren; - onze relaties te onderhouden; - nieuwe klanten te werven; - wiskundige onderzoeken uit te voeren; - aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; - veiligheid en eerlijkheid te bewaken. Gedragscode voor gebruik persoonsgegevens Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. De volledige tekst vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars ( U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer ). Centraal informatiesysteem Wij kunnen uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS). De Stichting CIS bewaart gegevens van alle verzekerden in Nederland om risico s en fraude te bestrijden. Zij hebben een eigen regeling voor privacy. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op Het adres is: Bordewijklaan 2, 2591 XR, Den Haag. Artikel 21 Klachten en geschillen Is de verzekeringnemer niet tevreden over hoe deze verzekeringsovereenkomst is bemiddeld, tot stand gekomen of uitgevoerd? Dan kan hij zijn klacht of geschil voorleggen aan: Ons intern klachtenbureau Intern klachtenbureau Erasmus Leven Postbus BA Rotterdam Telefoonnummer: (010) Het Klachteninstituut Is het oordeel van Erasmus Leven niet bevredigend? Dan kan hij een klacht indienen bij: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag telefoon: adres: Rechter Wordt er geen gebruikgemaakt van deze mogelijkheden? Of is de behandeling of uitkomst niet bevredigend? Dan kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Deze moet gevestigd zijn binnen het rechtsgebied waarin ook Erasmus Leven zich bevindt. Artikel 22 Terrorismedekking Op de verzekering is het Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing. Dit blad hoort bij deze voorwaarden.

7 Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt voorzover niet anders blijkt - verstaan onder: 1.1 Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.2 Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen danwel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.3 Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.5 Verzekeringsovereenkomsten a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van naturauitvaartverzekering voorzover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voorzover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal EUR 1 miljard per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;

8 2 Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal EUR 75 miljoen onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voorzover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404 Algemene voorwaarden Garantie Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Garantie Plan gesloten. Dit Garantie Plan keert het gegarandeerde eindkapitaal uit op de afgesproken

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811 Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO0811 Inhoudsopgave ALVO0811 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden (ALVO106) Overlijdensrisicoverzekering

Algemene Verzekeringsvoorwaarden (ALVO106) Overlijdensrisicoverzekering () Overlijdensrisicoverzekering Blad. 2 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst... 3 Artikel 3 Munteenheid...

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1406, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALVO104

Algemene voorwaarden ALVO104 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 5 Verzekeringsgebied Erasmus: Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., gevestigd te Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB. Verzekeringnemer: Degene, die met Erasmus

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Inleiding Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Model 2401 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden ASR Leven Garantielijfrente (NKVV040)

Voorwaarden ASR Leven Garantielijfrente (NKVV040) Voorwaarden ASR Leven Garantielijfrente (NKVV040) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Bedenktermijn Artikel 3 Omvang van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel 5 Aanvang en

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud algemene voorwaarden inhoud 1 begripsomschrijvingen 2 de verzekeringsovereenkomst 3 aanvang dekking 4 verzekeringsdekking 5 optieclausule 6 oorlogsrisico 7 terrorismerisico 8 uitsluitingen 9 het betalen

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Contraverzekering. Overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom. Algemene voorwaarden. Inhoud 1/2. 1 Hoe gebruikt u deze voorwaarden?

Contraverzekering. Overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom. Algemene voorwaarden. Inhoud 1/2. 1 Hoe gebruikt u deze voorwaarden? Contraverzekering Overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom Algemene voorwaarden RIK-2017 Klik op het de vraag hoofdstuk om om het antwoord er naar toe te te lezen gaan Inhoud 1/2 1 Hoe gebruikt u deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaarPlus Hypotheekverzekering SPH1212

Algemene voorwaarden SpaarPlus Hypotheekverzekering SPH1212 Algemene voorwaarden SpaarPlus Hypotheekverzekering Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bedoelen wij met? Artikel 2 Waarop is de verzekering gebaseerd? Artikel 3 Waar kunnen uw gegevens voor

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05. Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6 2 Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.04 6-7 Voorwaarden Proteq

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Risico. Algemene voorwaarden RI 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Risico. Algemene voorwaarden RI 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Risico Algemene voorwaarden RI 0601 Clausuleblad Terrorismedekking TD 0307 L3301.06 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

PB0608 UV01. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16484 (01-06)

PB0608 UV01. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16484 (01-06) PB0608 UV01 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Grondslag van de verzekering Aanvang en einde van de verzekering Premie en kosten Risicodekking Uitsluiting overlijdensrisico Afkoop Premievrij maken Uitkering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1512, TD1512 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering De belangrijkste

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1408, TD0701 Algemene voorwaarden RV1408 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 3 3 AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING 3 4 PREMIE EN KOSTEN 4 5 RISICODEKKING 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. K.v.K. Rotterdam 24079264 ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING RL 201/05/12-2003 MODEL AV3 ALGEMENE VOORWAARDEN ART. 01 BEGRIPSOMSCHRIJVING In de polis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) 15I 2015.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) 15I 2015.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) 15I 2015.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG08 blad 1

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG08 blad 1 Model ALG08 blad 1 Algemene voorwaarden 00014-012008/ALG08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 1 Begunstigde 1 U 1 Verzekerde 1 Wij 1 Basis van de verzekering 1 Begin van de verzekeringsdekking 1 Uw rechten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Direct Ingaande Lijfrente LY1101, TD0701 Algemene voorwaarden LY1101 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS. Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1

PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS. Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1 PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1 Reglement PGB Netto Partnerpensioen Plus zoals vastgesteld door het bestuur bij besluit per 29 juni 2017

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1704, TD1512 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering De belangrijkste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Garantie Inkomen December

Algemene voorwaarden Garantie Inkomen December Algemene voorwaarden Garantie Inkomen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. 1. Hoe gebruikt u deze voorwaarden? 2. Wie is wie bij deze verzekering? 3. Basisgegevens 1. Wat is de basis van uw verzekering?...5

Nadere informatie

De persoon (of personen) die de overlijdensrisicoverzekering met ons heeft(hebben) afgesloten.

De persoon (of personen) die de overlijdensrisicoverzekering met ons heeft(hebben) afgesloten. SL-LVM-ORV-102016 In de voorwaarden van de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken; 2. Algemene informatie over deze verzekering;

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005 Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG10 blad 1

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Basis van de verzekering. Begin van de verzekeringsdekking. Uw rechten. Model ALG10 blad 1 Model ALG10 blad 1 Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 1 Begunstigde 1 U 1 Verzekerde 1 Wij 1 Basis van de verzekering 1 Begin van de verzekeringsdekking 1 Uw rechten 1 Bedenktijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2411 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Levensverzekering. Polisvoorwaarden

Levensverzekering. Polisvoorwaarden Levensverzekering Polisvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing terrorismedekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7)

Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7) Algemene voorwaarden van Verzekering (KV/7) Inhoud Artikel 3 Aanvang van verzekering Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van verzekering Artikel 3 Aanvang van verzekering Artikel 4 Opzegging Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2016.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2016.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2016.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 19 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-1102

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-1102 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Levensverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Hebt u vragen? Bel dan naar telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) SGU

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) SGU Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan (koopsom) SGU 2014.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan ADS 2011.01

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan ADS 2011.01 Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan ADS 2011.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Verzekering Spaar-Optie-Hypotheek - SH 05 Algemene Voorwaarden

Verzekering Spaar-Optie-Hypotheek - SH 05 Algemene Voorwaarden Verzekering Spaar-Optie-Hypotheek - SH 05 Algemene Voorwaarden 13 29 08-04 1 Omschrijvingen In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: a Verzekeraar AXA Leven N.V. (groepsmaatschappij van REAAL Verzekeringen

Nadere informatie

Florius - Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering 1. Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering

Florius - Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering 1. Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering Florius - Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering 1 Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering Florius - Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering 2 De navolgende definities en voorwaarden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke. Voorwaarden. Levensverzekeringen E E N O N D E R N E M I N G V A N A B N A M R O H Y P O T H E K E N G R O E P B.V.

Gemeenschappelijke. Voorwaarden. Levensverzekeringen E E N O N D E R N E M I N G V A N A B N A M R O H Y P O T H E K E N G R O E P B.V. Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekeringen E E N O N D E R N E M I N G V A N A B N A M R O H Y P O T H E K E N G R O E P B.V. Inhoud Gemeenschappelijke Voorwaarden Levensverzekering De navolgende

Nadere informatie

Rotterdam/ 4 juli 2017

Rotterdam/ 4 juli 2017 Marsh Nederland Postbus 232. 3000 AE Rotterdam 0104060600 marsh.nederiand@marsh.com www.marsh.nl Blad l 114 Verzekeraars verklaren hiermee akkoord te gaan met de verzekering volgens onderstaande gegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Model 42501 blad 1

Algemene voorwaarden. Model 42501 blad 1 Model 42501 blad 1 Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Basis van de verzekering 3 Begin van de verzekeringsdekking 4 Uw rechten 5 Begunstiging 6 Uitkering en bewijsstukken 7 Beperking

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan 15N 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven Clausuleblad verloskunde RHN-AVB002/CB002 augustus 2015 Inhoud De volgende clausules zijn alleen van toepassing als de betreffende clausule in de

Nadere informatie

Levensverzekering voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering voor pensioen Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico

Nadere informatie

Groei AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Groei AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Groei AOV Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Wanneer bestaat recht op een uitkering? 5 Wel arbeidsongeschikt en toch geen uitkering?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1507, TD0701 Algemene voorwaarden RV1507 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekering SpaarHypotheek (SH/1)

Algemene voorwaarden van verzekering SpaarHypotheek (SH/1) Algemene voorwaarden van verzekering SpaarHypotheek (SH/1) Inhoud Artikel 2 Grondslag van verzekering Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van verzekering Artikel 3 Aanvang van verzekering; polis(sen)

Nadere informatie