Protocol. Medicijnverstrekking. Stichting StisamO Hoenderik 9 Elst Vastgesteld door de GMR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol. Medicijnverstrekking. Stichting StisamO Hoenderik 9 Elst Vastgesteld door de GMR:"

Transcriptie

1 Protocol Medicijnverstrekking Stichting StisamO Hoenderik 9 Elst Vastgesteld door de GMR:

2 Inhoud Inleiding... 3 Situatie 1 : kleine incidenten, een kind wordt ziek onder schooltijd... 4 Situatie 2 : incidenteel medicijnen toedienen... 4 Situatie 3 : medische handelingen Kleine incidenten, een kind wordt ziek onder schooltijd... 5 Uitgangspunten... 5 Acties school Hulp bij incidenteel toedienen van medicijnen... 6 Hulp bij medicijngebruik gedurende een korte periode... 6 Uitgangspunten... 6 Heldere afspraken... 6 Langer dan twee weken... 6 Langdurig medicijngebruik Uitvoeren van medische handelingen... 7 Uitgangspunten... 7 Procedure Fouten & ernstige situaties Bijlagen... 9 Bijlage 1: Handelwijze voor als het kind ziek wordt op school Bijlage 2 : (Hulp bij) het verstrekken van medicijnen op verzoek Bijlage 3 : Uitvoeren van medische handelingen Bijlage 4: Hoe te handelen bij een calamiteit Bijlage 5: Uitvoeren van medische handelingen

3 Inleiding Bij het verstrekken van medicijnen al of niet door een arts voorgeschreven, begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn: leerkrachten zijn niet opgeleid om vast te stellen wat er aan de hand is en welk medicijn zou kunnen worden gegeven. Dat geldt ook voor middelen als een paracetamolletje. Leerkrachten kunnen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten die zij daarbij maken, ook als het medicijn door een arts is voorgeschreven en/of op verzoek van ouders wordt gegeven. Het komt ook voor dat leerkrachten gevraagd wordt om medisch handelingen te verrichten. Medische handelingen mogen alleen verricht worden door een arts of - in opdracht van een arts door beroepsbeoefenaren met voldoende medische opleiding. Leerkrachten mogen dus geen medische handelingen verrichten. Om steeds zorgvuldig te kunnen handelen, heeft StisamO dit protocol opgesteld, waarin het beleid van de stichting in voornoemde situaties is vastgelegd. De school heeft daarbij uitgebreid gebruik gemaakt van de adviezen en het voorbeeldprotocollen van de GGD. In dit protocol leest u hoe de medewerkers van StisamO handelen bij kleine incidenten en hoe wij omgaan met een verzoek van ouders om medicijnen toe te dienen aan hun kind of daarbij te assisteren. Ook wordt uitgelegd hoe de medewerkers van StisamO zich opstellen bij een verzoek om medische handelingen te verrichten. Tenslotte staat beschreven hoe de stichting zal handelen als zich bij het toedienen van medicijnen dan wel het uitvoeren van medische handelingen ernstige situaties voordoen. NB: met ouders wordt ook bedoeld verzorgers en met leerkracht wordt ook bedoeld overblijfcoördinator. 3

4 Situatie 1 : kleine incidenten, een kind wordt ziek onder schooltijd Leerkrachten worden nogal eens geconfronteerd met leerlingen die onder schooltijd ziek worden, gestoken worden door een insect of klagen over pijn. Ongemakken die in veel gevallen met eenvoudige middelen zijn te verhelpen of te verlichten. Situatie 2 : incidenteel medicijnen toedienen Leerkrachten krijgen zo nu en dan het verzoek van ouders om tijdens schooltijd medicijnen toe te dienen aan hun kind of daarbij te helpen. Situatie 3 : medische handelingen Bij uitzondering wordt aan leerkrachten gevraagd medisch handelingen te verrichten, zoals het geven van sondevoeding of injecties of te handelen bij epilepsie of diabetes. 4

5 1. Kleine incidenten, een kind wordt ziek onder schooltijd Het komt nogal eens voor dat een leerling gezond op school komt maar tijdens de schooluren ziek wordt (koorts, misselijkheid) of last krijgt van bijvoorbeeld hoofdpijn of oorpijn. Ook kan de leerling door een insect geprikt worden. Een leerkracht is in principe niet deskundig om een (juiste) diagnose te stellen en kan dus ook niet beoordelen of een op het eerste gezicht onschuldig verschijnsel (zoals misselijkheid of hoofdpijn) wellicht een eerste aanwijzing van een ernstigere ziekte is. Uitgangspunten Onze uitgangspunten in deze situaties zijn daarom dat: - een kind dat door een op school opkomende ziekte of pijn of door een insectensteek gehinderd wordt bij het volgen van het onderwijs, gaat zo snel mogelijk naar huis. - de school geeft géén medicijnen, ook geen vrij verkrijgbare middelen als paracetamol, e.d. Acties school De leerkracht of de schoolleiding neemt contact op met de ouders of met door de ouders aangewezen vertegenwoordiger(s) (noodnummers) om te overleggen door wie en binnen welke tijd de leerling gehaald wordt. Een kind wordt nooit zomaar naar huis gestuurd. Zolang het kind nog niet is opgehaald, zal de groepsleerkracht zoveel als de onderwijstaken dat toelaten - het kind in de gaten blijven houden. Aandachtspunten daarbij: - toename van pijn; - misselijkheid/braken; - verandering van houding (bijvoorbeeld inkrimpen); - verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur); - verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid). Indien de ouders of de door hen aangewezen vertegenwoordigers ook na enkele pogingen daartoe niet te bereiken zijn, overlegt de groepsleerkracht van het kind met de schoolleiding of de/een huisarts geraadpleegd moet worden. Dat zal in ieder geval gebeuren als de verschijnselen zich blijven voordoen of verergeren. Ook bij twijfel raadpleegt de school een arts of de huisartsenpost of de eerste hulppost. Indien een leerkracht of de schoolleiding dat noodzakelijk acht (bijv. bij ernstige verwondingen of verstikkingsgevaar), zal onmiddellijk contact worden opgenomen met professionele hulpverleners : huisarts, 112, eerste hulppost. Uiteraard zal daarna geprobeerd worden zo snel mogelijk ouders of door hen aangewezen vertegenwoordiger(s) te bereiken. Ouders kunnen - in afwijking van de in dit hoofdstuk beschreven handelwijze de school toestemming geven om hun kind(eren) in deze situatie(s) toch een eenvoudig middel te geven (bijv. een pijnstiller). Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd met het in Bijlage 1 opgenomen formulier. Het ingevulde formulier wordt door de leerkracht op een snel toegankelijke plaats bewaard (klassenmap). De schoolleiding krijgt een kopie en bewaard deze in het leerlingdossier. 5

6 2. Hulp bij incidenteel toedienen van medicijnen Hulp bij medicijngebruik gedurende een korte periode Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven, die zij gedurende een beperkte periode een aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Daarbij gaat het met name om medicijnen die een leerling zelf inneemt, bijvoorbeeld pufjes voor astma of antibiotica. Ouders kunnen daarbij de school om medewerking en/of hulp vragen. Uitgangspunten - De school geeft de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen. - De ouders informeren de school over alle zaken die in deze situatie van belang kunnen zijn. Heldere afspraken De afspraken worden vastgelegd (formulier, zie bijlage 2) om misverstanden te voorkomen. Op deze manier weten ouders en leerkracht precies weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Ook is voor elke betrokkene duidelijk wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. In de afspraken wordt in ieder geval vermeld : - om welke medicijnen het gaat; - het tijdstip/de tijdstippen waarop deze moeten worden toegediend; - op welke wijze deze moeten worden toegediend; - wat de rol van de leerkracht bij de toediening daarvan is; - de periode waarin de medicijnen moeten worden toegediend; - de wijze van bewaren; - de vervaldatum en de wijze van controle daarop. Het ingevulde formulier wordt door de leerkracht op een snel toegankelijke plaats bewaard. De schoolleiding krijgt een kopie. Voordat een leerkracht overgaat tot (hulp bij) het toedienen van medicijnen krijgt hij/zij een adequate instructie. Hiervan wordt op het hierboven genoemde formulier melding gemaakt. Langer dan twee weken Wanneer de medicijnen gedurende langer dan twee weken moeten worden ingenomen, overleggen ouders en leerkracht regelmatig over de aandoening en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is in ieder geval wanneer ouders een nieuwe hoeveelheid medicatie komen brengen. Langdurig medicijngebruik Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven, die zij permanent een aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Te denken valt aan medicijnen bij ADHD, epilepsie en diabetes. Ouders kunnen hierbij de school om hulp vragen. De uitgangspunten zoals hierboven beschreven zijn ook bij langdurig gebruik dezelfde. Extra bij deze situatie is de verantwoordelijkheid van de leerkracht voor de goede gang van zaken. Dit wordt ook in het formulier (bijlage 2) vastgelegd. 6

7 3. Uitvoeren van medische handelingen Handelingen die volgens de wet onder medisch handelen vallen kunnen soms ook tijdens de schooluren noodzakelijk zijn. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding en het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. Om deze handelingen te mogen verrichten, moet de betreffende persoon een medische opleiding hebben gevolgd, dan wel over een bekwaamheidsverklaring beschikken. Uitgangspunten Leerkrachten zijn niet bevoegd tot het uitvoeren van medische handelingen. Daarom worden deze op school in het algemeen zijn door medewerkers van de Thuiszorg of de ouders zelf verricht. Indien ouders toch een beroep op de medewerking van de school willen doen, geldt de hierna beschreven procedure. Procedure - Een verzoek aan de school om medische handelingen te verrichten, moet door de ouders bij de schoolleiding worden ingediend. - De ouders verstrekken de school alle noodzakelijke en beschikbare informatie aan de schoolleiding. - De schoolleiding laat zich begeleiden en informeren door de GGD en/of andere door haar gewenste instanties. - De schoolleiding overlegt met het bestuur van StisamO voordat de medische handelingen gestart worden.???? - De schoolleiding vraagt twee leerkrachten of zij bereid zijn of zijn op basis van wettelijke eisen (o.a. het behalen van een officiële Bekwaamheidsverklaring) mee te werken aan uitvoering van het verzoek. - Op basis van de verkregen informatie beslist de schoolleiding of de school aan het verzoek van de ouders kan voldoen. - Alle afspraken worden vastgelegd in een specifiek op de situatie betrekking hebbend protocol, op basis van het model in Bijlage 3. De directie bewaart het formulier in het leerlingdossier. De betreffende leerkrachten krijgen een kopie en bewaren dat op een snel toegankelijke plaats (klassenmap). 7

8 4. Fouten & ernstige situaties Fouten / ernstige situaties bij medicijngebruik of bij het uitvoeren van een medische handeling Om adequaat te kunnen handelen als een kind niet goed reageert op een medicijn of als er een fout is gemaakt, gelden vaste richtlijnen voor de leerkracht(en). Deze zijn vastgelegd in een protocol (Bijlage 4). Op een formulier (zie Bijlage 4) worden alle relevante gegevens* van het kind dat medicijnen krijgt toegediend, verzameld. Het formulier vormt een aanvulling op de noodlijst die is vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys en wordt op een snel toegankelijke plaats bewaard, de schoolleiding krijgt een kopie. De leerkracht: - laat het kind niet alleen, maar blijft het kind observeren; - stelt het kind gerust; - waarschuwt een collega of laat een kind een collega of andere volwassene waarschuwen. - De collega/volwassene belt de huisarts en/of de specialist van het kind. De leerkracht: - belt bij twijfel of bij een ernstige situatie direct het alarmnummer 112, of laat dit doen door de collega/volwassene - geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door n.a.v. welk medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie voordoet en/of welke fout is gemaakt en welke reactie het kind vertoont - belt de ouders b.g.g. hun door de ouders aangewezen vertegenwoordiger - de leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers : > wat er is gebeurd > welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld > wat zover bekend door deze professionele hulpverleners is gedaan > naar welk ziekenhuis het kind in geval van opname is vervoerd Relevante gegevens die in ieder geval zijn vastgelegd: - Noodlijst uit Parnassys: naam van het kind, de geboortedatum, adres, telefoonnummers (thuis en op hun werk) van de ouders en/of hun vertegenwoordigers. Naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van het kind. - Naam, adres en telefoonnummer van de specialist van het kind. - Het ziektebeeld waarvoor de medicijnen/medische handelingen noodzakelijk waren - De naam van de medicijnen en/of de aard van de medische handelingen Nadien maakt de leerkracht (i.s.m. de schoolleiding) een verslag van de gebeurtenis. Dit kan in de meeste gevallen middels de ongevallenregistratie. 8

9 5. Bijlagen 9

10 Bijlage 1: Handelwijze voor als het kind ziek wordt op school (Toestemmingsformulier 1) Verklaring : Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, pijn krijgt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders of met een door hen aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor dat geen van hen te bereiken is. In dat geval zal de leraar samen met (een lid van) de schoolleiding de afweging maken of een arts geraadpleegd moet worden of dat uw kind gebaat is met een eenvoudig geneesmiddelmiddel, bijv. een pijnstiller. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen, ondertekenen en bij de leerkracht van uw kind inleveren. Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeven van: naam leerling: geboortedatum: adres: postcode en plaats: naam ouder(s)/verzorger(s): telefoon thuis: telefoon werk: naam, adres huisarts: telefoon: Te waarschuwen persoon, indien ouder(s) niet te bereiken is/zijn: naam: telefoon thuis: telefoon werk: Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: * Medicijnen: Naam: * Ontsmettingsmiddelen: Naam: * Zalf etc tegen bijvoorbeeld insectenbeten: Naam: 10

11 * Pleisters: Naam: * Overig: Naam: Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn: Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de school? Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Ondergetekende, Naam: ouder van: Plaats: Datum: Handtekening: 11

12 Bijlage 2 : (Hulp bij) het verstrekken van medicijnen op verzoek Toestemming tot (hulp bij) het verstrekken van medicijnen op verzoek Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: naam leerling: geboortedatum: adres: postcode en plaats: De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte(n)/aandoening(en) : Naam van het medicijn : Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden : uur uur uur uur Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): Dosering van het medicijn: Wijze van toediening (e.v.t. protocol toedienen medicatie bijvoegen): Wijze van bewaren: Controle op vervaldatum door: (naam) (functie) Ondergetekende, ouder van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de hieronder genoemde leraar, die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: Naam: Ouder van : Plaats: 12

13 Datum: Handtekening: Medicijninstructie Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op: (datum) door : Naam: Functie: Van: (naam instelling en plaats) aan: Naam: Functie: Van: (naam school en plaats) 13

14 Bijlage 3 : Uitvoeren van medische handelingen (Toestemmingsformulier 3) Verklaring : Toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenaamde medische handeling op school bij: naam leerling: geboortedatum: adres: postcode en plaats: naam ouder: telefoon thuis: telefoon werk: naam, adres huisarts: telefoon: naam specialist: telefoon: naam medisch contactpersoon: telefoon: Beschrijving van de ziekte/aandoening waarvoor de medische handeling op school bij de leerling nodig is: Omschrijving van de uit te voeren medische handeling: De medische handeling moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden: uur uur uur uur De medische handeling mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie: 14

15 Manier waarop de medische handeling moet worden uitgevoerd: Eventuele extra opmerkingen: Bekwaamheidsverklaring aanwezig ja/nee Instructie medisch handelen Instructie van de medische handeling + controle op de juiste uitvoering is gegeven op: (datum) Door: Naam: Functie: Van: (naam instelling en plaats) Aan: Naam: Functie: Van: (naam school en plaats) Naam Ouder van : Plaats: Datum: Handtekening: 15

16 Bijlage 4: Hoe te handelen bij een calamiteit Richtlijnen en vastgelegde gegevens indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind. Op dit formulier worden alle relevante gegevens van het kind dat medicijnen krijgt toegediend, verzameld. Dit formulier vormt een aanvulling op de noodlijst die is vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Parnassys en wordt op een snel toegankelijke plaats bewaard, de schoolleiding krijgt een kopie. De leerkracht: - laat het kind niet alleen en blijft het kind observeren; - stelt het kind gerust; - waarschuwt een collega of laat een kind een collega of andere volwassene waarschuwen. - De collega/volwassene belt de huisarts en/of de specialist van het kind. De leerkracht: - belt bij twijfel of bij een ernstige situatie direct het alarmnummer 112, of laat dit doen door de collega/volwassene - geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door n.a.v. welk medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie voordoet en/of welke fout is gemaakt en welke reactie het kind vertoont - belt de ouders b.g.g. hun door de ouders aangewezen vertegen-woordiger - de leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers : - wat er is gebeurd - welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld - wat zover bekend door deze professionele hulpverleners is gedaan - naar welk ziekenhuis het kind in geval van opname is vervoerd Relevante gegevens die in ieder geval zijn vastgelegd - Noodlijst uit Parnassys: naam van het kind, de geboortedatum, adres, telefoonnummers (thuis en op hun werk) van de ouders en/of hun vertegenwoordigers. Naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van het kind. - Specialist Naam: Adres: Telefoonnummer - Ziektebeeld waarvoor de medicijnen/medische handelingen noodzakelijk zijn: - Naam van de medicijnen en/of de aard van de medische handelingen - Tijdstip(pen) van toediening : 16

17 - Medicijn(en) mag/mogen alleen worden toegediend in volgende situatie(s) : - Dosering : - Wijze van bewaren : - Vervaldatum : - Controle op vervaldatum door (naam + functie vermelden) : 17

18 Bijlage 5: Uitvoeren van medische handelingen (Bekwaamheidsverklaring) Verklaring : Bekwaamheidsverklaring bij het uitvoeren van medische handelingen Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling: verklaart dat, naam werknemer: functie: werkzaam aan/bij: na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te voeren. De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: naam leerling: geboortedatum: Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor de leerling noodzakelijk wegens: De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop de leerling op school aanwezig is. Ook ommezijde invullen De aan ommezijde beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode: Ondergetekende: Naam: Functie: Werkzaam aan/bij: Plaats: Datum: Handtekening: 18

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inleiding Protocol medicijnverstrekking Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking Protocol medicijnverstrekking Door middel van dit protocol geeft Widdonckschool Weert aan hoe, in voorkomende gevallen bij medicijnverstrekking, te handelen. Er zijn drie te onderscheiden situaties die

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie

Medisch handelingsprotocol

Medisch handelingsprotocol Medisch handelingsprotocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN Opgesteld in concept : 29 maart 2010 Besproken in DB : 22 april 2010 Advisering door GMR : 21 juni 2010 Goedkeuring

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen De Tweemaster, Leiden. Inhoud 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 1 2 Algemene uitgangspunten... 1 3 Het kind wordt ziek op school... 2 4 Verstrekken

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Verklaring: Toestemming tot handelen als een kind ziek wordt op school, schoolreisje of schoolkamp (Eventueel te gebruiken als bijlage

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum 1 Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum Protocol 12 september 2011 2 0. Voorwoord Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven is het niet helemaal

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006 Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Handboek 1006 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school... pag. 6 Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medische handelingen 5. Medicijnverstrekking

Nadere informatie

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen.

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Werkveld: Onderwijs - Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Datum: 28-02-2011 Versie: 1 Voorlopig vastgesteld CvB 01-04-2011 Advies Directieberaad 21-06-2011 Instemming/Advies

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas?

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Wat doe je als een ouder je vraagt om op bepaalde tijdstippen medicijnen te verstrekken aan een kind? Hoe handel je als een ouder vraagt of je een medische

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN medicijnverstrekking en medisch handelen medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN VPCO De Viermaster 1 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 3. Medische handelingen

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N OP B A S I S S C H O L E N Inleiding. pag. 2 Het kind wordt ziek op school pag. 3 Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol medicijnverstrekking en van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Dit protocol is van kracht per 1 april 2012 Vaststelling DB 14-02-2012 1 Inhoudsopgave: Inleiding.... pag.

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek pag. 5 Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool Versie: 2.0 Datum: 1 juli 2011 Revisiedatum: juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding:

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen Protocol Medicijnverstrekkingen en medische handelingen September 2013 WOORD VOORAF Het navolgende document is opgesteld door de GGD ten behoeve van scholen (landelijk protocol). Veel leerkrachten, teams,

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Nummer 0.1 Versie 1 Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen 0.1 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol D 4.1 medicijnprotocol afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol Van het RVKO protocol wordt bijlage 1 niet ingevuld, deze informatie is terug te vinden in de administratiebrief

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Versie 1; januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding...pag. 3 Het kind wordt ziek op school...pag. 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...pag. 4 Medische

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDISCH HANDELEN 1 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het verrichten van medische handelingen... 4 4. Wettelijke regels... 5 5. Het kind wordt ziek

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei 2014 - Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen GGD Regio Nijmegen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1.

Nadere informatie

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school Protocol medicijnen op school School met de Bijbel Het Kompas Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam Brinnummer: 05 ME Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C.

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit het protocol van

Nadere informatie

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Braspenninglaan 171 5237 NS s-hertogenbosch 073 8225300 www.kcmeander.nl info@kcmeander.nl Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking. Medische

Protocol Medicijn verstrekking. Medische Protocol Medicijn verstrekking Medische Amsterdam, vastgesteld door CvB d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Het kind wordt ziek op school... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN VPCO De Viermaster 1 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 3. Medische handelingen

Nadere informatie

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL Inleiding In relatie tot de gezondheid van leerlingen worden scholen soms gevraagd medische handelingen te verrichten en medicijnen aan leerlingen te verstrekken.

Nadere informatie

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs PROTOCOL voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz De leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Augustus 2016 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Een kind wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3.

Nadere informatie

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen 2015 Voorwoord: De maatschappij vraagt en verwacht steeds meer van scholen om kinderen optimaal te begeleiden en te stimuleren. Dat is goed

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

De ingevulde formulieren worden bewaard als bijlage bij de veiligheidskaart.

De ingevulde formulieren worden bewaard als bijlage bij de veiligheidskaart. MEDISCH PROTOCOL Leraren worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

B i j l a g e 1 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P

B i j l a g e 1 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P B i j l a g e 1 H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P V E R Z O E K ( T O E S T E M M I N G S F O R M U L I E R) Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd door AON, verzekeraar

Nadere informatie

Medisch Protocol. Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO

Medisch Protocol. Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO Medisch Protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO Inhoudsopgave 1 Soorten medische handelingen op school... 4 1.1 Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 4 1.2 Handelingen waarvoor

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017 Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking Mei 2017 INHOUD Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3. (Voorbehouden) Medische handelingen...

Nadere informatie

2.20 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

2.20 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 2.20 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Werkveld Onderwijs Versie 1 Datum: Mei 2011 Vastgesteld CvB d.d. 30 mei 2011 Advies GMR d.d. 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Soorten medische handelingen

Nadere informatie

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen Versie oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 Het kind wordt ziek op school... 4 3 Het

Nadere informatie

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N GEZONDE JEUGD / PROTOC P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school. GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school. GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school GGD Fryslân afdeling Jeugdgezondheidszorg september 2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 3 2. Het

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: Jgz 237

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: Jgz 237 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: 1. Inleiding Steeds meer kinderen gebruiken medicatie. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol. SBO De Keerkring (juni 2015)

Protocol. Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol. SBO De Keerkring (juni 2015) Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol SBO De Keerkring (juni 2015) Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken

Nadere informatie

SPILcentrum Mimosaplein

SPILcentrum Mimosaplein 1 Protocol medische handelingen SPILcentrum Mimosaplein Eindhoven oktober 2015 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord.... 3 2. Verzoeken van ouders/verzorgers inzake het verrichten van medische handelingen.... 3

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken.

Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of te verstrekken. Protocol Medisch handelen & medicijnverstrekking Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Een kind wordt ziek op school... 2 3. Het verstrekken van medicijnen... 3 4. (Reguliere) medische

Nadere informatie

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen Rk. bs. De Achtsprong Kloosterstraat 31 3256 AH Achthuizen 0187631246 info.achtsprong@dewaarden.nl www.8sprong.nl Brin 05IJ Directie: dhr. M. van Bers

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking. 2. Het kind wordt ziek op school. 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 4. Medische handelingen. 5. Aansprakelijkheid. Bijlagen: 1. Verklaring

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen april 2015 Gebaseerd op Protocol medisch handelingen op school van de PO raad Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid 4 3. Het verrichten

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg September 2013 1 Inhoudsopgave: Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen

Nadere informatie

Advies Directieberaad positief Datum 18/03/2008. GMR informatierecht Datum 27/05/2008. Akkoord bestuur Datum 26/05/2008

Advies Directieberaad positief Datum 18/03/2008. GMR informatierecht Datum 27/05/2008. Akkoord bestuur Datum 26/05/2008 Protocol Openbaar Primair Onderwijs Assen Onderwerp Medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen Datum Mei 2008 Behandeling Bestuurscommissie 26 mei 2008 Doel Komen tot een voorstel voor bovenschools

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op school Basisschool De Korenaer Postbus 465 5340 AL Oss 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 A. Het kind wordt ziek op school... 4 B. Het verstrekken van

Nadere informatie

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Protocol Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Medische handelingen 1.2 Hoe is de scholing geregeld

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College 1 INLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN In dit protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch handelen in het algemeen

Nadere informatie