Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs( )

2 . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); overwegende dat het noodzakelijk is om voorzieningen te treffen om de beperkingen die iemand heeft in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie te compenseren; besluit vast te stellen de volgende Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. ONDERDEEL I ALGEMEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Eigen verantwoordelijkheid: de mate waarin de ondersteuningsvrager zelf verantwoordelijk is voor het opheffen van zijn beperkingen. b. Ondersteuningsvrager: de persoon met een aantoonbare beperking, de persoon met een aantoonbaar chronisch psychisch of psychosociaal probleem, als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onder g onderdeel 5 en 6 van de Wmo. c. Compensatieplicht: de plicht van het College aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem, voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Daarbij legt artikel 4 van de wet het College de plicht op om een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden en dat in het individuele geval maatwerk is. d. Zelfredzaamheid: het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken en de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren. e. Het gesprek: het eerste contact na een aanmelding waarin met de ondersteuningsvrager zijn gehele situatie wordt geïnventariseerd ten aanzien van de beperkingen en de gevolgen daarvan, de te bereiken resultaten, de te kiezen oplossingen via eigen mogelijkheden of via mogelijkheden van het netwerk dan wel via voorliggende voorzieningen en individuele voorzieningen. f. Maatschappelijke participatie: de normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning, het zich in en om de woning verplaatsen, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan het aangaan en onderhouden van sociale verbanden. g. Individuele voorziening: een voorziening die op grond van een individuele aanvraag ten behoeve van een ondersteuningsvrager wordt verstrekt op basis van artikel 4 van de Wmo. Het gaat hierbij om huishoudelijke verzorging, een woonvoorziening, een rolstoelvoorziening of een vervoersvoorziening. Ook een sportvoorziening en een alternatieve voorziening kunnen als een individuele voorziening worden aangemerkt. h. Voorliggende voorziening: een voorziening die normaal in de maatschappij aanwezig en beschikbaar is en bedoeld voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Voorliggende voorzieningen zijn o.a. algemeen gebruikelijke voorzieningen, algemene voorzieningen, collectieve voorzieningen, wettelijk voorliggende voorzieningen en schadeverzekeringen. i. Wettelijk voorliggende voorziening: een voorziening op grond van een wettelijke bepaling anders dan ingevolge de Wmo, waarmee het resultaat op maatschappelijke participatie geheel of gedeeltelijk bereikt kan worden. j. Algemene voorziening: een voorliggende voorziening die wordt geleverd op basis van directe 1

3 beschikbaarheid, geen of een beperkte indicatiestelling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de hulpvraag van de ondersteuningsvrager. k. Collectieve voorziening: een voorziening die individueel wordt verstrekt maar die door meerdere personen tegelijk kan worden gebruikt, zoals het collectief vraagafhankelijk vervoer. l. Algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, dus ook door andere gebruikt wordt, gewoon in de winkel te koop is en niet (aanzienlijk) duurder is dan vergelijkbare producten. m. Hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de ondersteuningsvrager zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven of zal staan ingeschreven, of het feitelijke woonadres in de gemeente Breda als de ondersteuningsvrager iemand met een briefadres is. n. Gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om de woning van de ondersteuningsvrager vanaf de toegang tot de woning te bereiken en ruimten die onder het gehuurde vallen en waarvan de ondersteuningsvrager gebruik moet kunnen maken. o. Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning. p. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de ondersteuningsvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan (in)kopen en waarop de in deze verordening en het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning te stellen regels van toepassing zijn. q. Financiële tegemoetkoming: een bijdrage in de kosten van een voorziening al dan niet met inachtneming van de inkomensgrens. r. Voorziening in natura: een voorziening die niet in de vorm van een geldbedrag wordt verstrekt. s. Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse ondersteuning die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden. t. Mantelzorg: zorg zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b van de wet. De mantelzorger geeft zelf aan in hoeverre deze in staat is om ondersteuning te verlenen. u. Huishoudelijke verzorging: ondersteuning bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort. v. Woningaanpassing: ingreep die gericht is op het opheffen of verminderen van aantoonbare beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het normale gebruik van de woonruimte en waarvan de kosten een bedrag als genoemd in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning niet te boven gaan. w. Alternatieve voorziening: een voorziening anders dan de in hoofdstuk 3 t/m 7 van deze Verordening genoemde voorzieningen die de gevolgen van de beperking adequaat compenseert en zorg draagt voor het te bereiken resultaat. x. Besluit: het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning waarin door het College nadere regels worden gesteld ten aanzien van de voorwaarden waaronder een voorziening wordt verstrekt en de bijbehorende financiële voorwaarden. Het Besluit bevat nadere regels over de uitvoering van deze Verordening. y. Beleidsregels: richtlijnen waarlangs het verstrekkingenbeleid van de individuele voorzieningen Wmo concreet worden ingevuld. Artikel 1.2 Besluit 1. Het College is bevoegd om het besluit vast te stellen met daarin door het College op grond van deze verordening vastgestelde overzicht van een aantal omvattende verstrekkingen en bedragen, die de gemeente in het kader van de Wmo kan verstrekken. 2. De regels in het door het College vast te stellen Besluit betreffen uitvoeringsregels die een nadere uitwerking geven van datgene wat bepaald is in deze Verordening. 2

4 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie Artikel 2.1 De te bereiken resultaten 1. De door het College te verstrekken voorzieningen, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt in zijn maatschappelijke participatie zijn gericht op het bereiken van de volgende resultaten: a. Iedere ondersteuningsvrager is in staat een huishouden te voeren; b. Iedere ondersteuningsvrager is in staat zich te verplaatsen in, om en nabij de woning; c. Iedere ondersteuningsvrager is in staat zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; d. Iedere ondersteuningsvrager is in staat medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 2. Bij het te bereiken resultaat wordt rekening gehouden met de persoonskenmerken en de behoefte van de ondersteuningsvrager, alsmede met het vermogen van de ondersteuningsvrager om zelf in oplossingen te voorzien. 3. Bij het te bereiken resultaat wordt uitgegaan van de inzet van de ondersteuningsvrager alvorens een voorziening verstrekt wordt waarbij van de ondersteuningsvrager verwacht mag worden dat deze zich maximaal inzet om zelf in oplossingen te kunnen voorzien. 4. Bij het compenseren van beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt in zijn maatschappelijke participatie wordt rekening gehouden met de keuzes die de ondersteuningsvrager maakt in het leven, waarbij verwacht wordt dat een ondersteuningsvrager geschikte keuzes maakt rekening houdend met de beperkingen die horen bij zijn individuele omstandigheden. 5. Bij het compenseren van beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt in zijn maatschappelijke participatie wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de ondersteuningsvrager, waarbij verwacht mag worden dat een ondersteuningsvrager eerst zelf zijn verantwoordelijkheid neemt alvorens de gemeente een voorziening beschikbaar stelt. Artikel 2.2 Het voeren van een huishouden 1. Om het resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub a te bereiken moet het College de ondersteuningsvrager die beperkingen ondervindt in zijn maatschappelijke participatie in staat stellen om: a. zijn huis schoon en leefbaar te houden. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapvertrek(ken), hal, keuken, toilet en badkamer; b. zijn woning normaal te kunnen gebruiken en bereiken, Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapvertrek(ken), keuken, toilet en badkamer, balkon en indien noodzakelijk eventueel de aanwezige berging; c. thuis te beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften, alsmede het beschikken over schone en draagbare kleding. Dit geldt ten aanzien van het doen van boodschappen voor wat betreft levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, toiletartikelen en het bereiden en aanreiken van maaltijden, alsmede ten aanzien van het wassen, drogen, strijken en opruimen van de was; d. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Dit geldt ten aanzien van het, zo mogelijk ter overbrugging van een periode noodzakelijk voor het nemen van meer definitieve maatregelen, vervangen van de zorg van de ouder die in principe voor de kinderen zorgt. 2. Om het resultaat zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub a en artikel 2.2 lid 1 te kunnen bereiken kan het College de volgende voorzieningen verstrekken: a. huishoudelijke verzorging; b. woonvoorzieningen; c. alternatieve voorzieningen. Artikel 2.3 Verplaatsen in en om de woning 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich verplaatsen in en om de woning zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub b bestaat uit het in staat zijn de woonkamer, het slaapvertrek 3

5 en/ of slaapvertrekken, het toilet en de douche, de keuken, de tuin of het balkon kunnen bereiken en er zich zodanig kunnen redden dat normaal functioneren mogelijk is. 2. Om het resultaat zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub b te kunnen bereiken kan het College de volgende voorzieningen verstrekken: a. rolstoelvoorzieningen; b. alternatieve voorzieningen. 3. Voor zover de ondersteuningsvrager gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare rolstoelpool die in de individuele situatie van de ondersteuningsvrager kan leiden tot het te bereiken resultaat wordt deze mogelijkheid eerst benut. Artikel 2.4 Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub c bestaat uit het kunnen doen van dagelijkse boodschappen en het kunnen bezoeken van familie en kennissen, alles binnen de directe woon- en leefomgeving. 2. Om het resultaat zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub c te kunnen bereiken kan het College de volgende voorzieningen verstrekken ten aanzien van het verplaatsen over de korte afstand rond de woning en het verplaatsen over de langere afstand binnen de directe woon en leefomgeving: a. vervoersvoorzieningen; b. alternatieve voorzieningen. 3. Voor zover de ondersteuningsvrager gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare scootmobielpool of van collectief vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur die in de individuele situatie van de ondersteuningsvrager kan leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst benut. Artikel 2.5 Mogelijkheid om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan 1. Het te bereiken resultaat ten aanzien van het compenseren van beperkingen zodat een ondersteuningsvrager in staat wordt gesteld om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan, zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub d bestaat uit het deel kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten en het afleggen van bezoeken, die nodig zijn voor het onderhouden van wezenlijke sociale contacten. 2. Om het resultaat zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub d te kunnen bereiken kan het College de volgende voorzieningen verstrekken die het vervoer naar de voor het te bereiken resultaat noodzakelijke bestemmingen mogelijk maakt: a. vervoersvoorzieningen; b. alternatieve voorzieningen. 3. Als het resultaat zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 sub d bereikt kan worden met een sportvoorziening, kan het College een sportvoorziening verstrekken. 4. Voor zover de ondersteuningsvrager gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare pool aan sportvoorzieningen die in de individuele situatie van de ondersteuningsvrager kan leiden tot het te bereiken resultaat wordt deze mogelijkheid eerst benut. 5. Voor zover de ondersteuningsvrager gebruik kan maken van een of meer aanwezige en bruikbare (vrijwilligers)organisaties die in de individuele situatie van de ondersteuningvrager kan leiden tot het te bereiken resultaat, wordt deze mogelijkheid eerst benut. 6. Voor zover de in lid 4 en 5 genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 2.6 Beperkingen 1. Een voorziening die bedoeld is om het resultaten zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 te bereiken kan slechts worden toegekend voor zover: a. aantoonbare beperkingen of problemen als gevolg van ziekte of gebrek deze voorziening noodzakelijk maken. 4

6 b. deze langdurig noodzakelijk is. Uitzonderingen hierop zijn huishoudelijke verzorging en deeltaxivervoer die in sommige gevallen voor een korte duur kunnen worden geïndiceerd; c. deze in overwegende mate op het individu is gericht; d. deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de meest goedkoopst compenserende voorziening kan worden aangemerkt; e. in het kader van het beleid maatschappelijke ondersteuning geen of onvoldoende collectieve voorzieningen geboden wordt. 2. Geen voorziening wordt toegekend: a. Als het resultaat zoals genoemd in artikel 2.1 lid 1 te bereiken is met een voorliggende voorziening zoals bijvoorbeeld een algemeen gebruikelijke voorziening, algemene voorziening, wettelijk voorliggende voorziening of collectieve voorziening; b. voor zover op grond van enige andere wettelijke regeling of enige privaatrechtelijke overeenkomst of verbintenis aanspraak op de voorziening bestaat; c. indien de ondersteuningsvrager niet woonachtig is in de gemeente Breda en daar zijn hoofdverblijf niet heeft. 5

7 Hoofdstuk 3. Huishoudelijke verzorging Artikel 3.1 Algemene omschrijving 1. De door het College te verstrekken huishoudelijke verzorging, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het voeren van een huishouden bestaat uit: a. het in natura verstrekken van huishoudelijke verzorging, waarvan de omvang in het Besluit is geregeld; danwel b. het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke verzorging (waaronder een alfacheque), waarvan de omvang en de hoogte in het Besluit is geregeld. 2. Het College kan in het Besluit nadere regels vaststellen omtrent het persoonsgebonden budget als genoemd in het vorige lid sub b. Artikel 3.2 Recht op huishoudelijke verzorging 1. De ondersteuningsvrager kan voor huishoudelijke verzorging in aanmerking komen als aantoonbare beperkingen of problemen als gevolg van ziekte of gebrek deze voorziening noodzakelijk maken voor het voeren van een huishouden. 2. Met het oog op een schoon en leefbaar huis kan huishoudelijke verzorging verstrekt worden voor het lichte en/ of zware huishoudelijke werk. 3. Met het oog op het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften kan huishoudelijke verzorging worden verstrekt ten aanzien van het doen van boodschappen voor wat betreft levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, toiletartikelen, alsmede het bereiden en aanreiken van maaltijden. 4. Als de ondersteuningsvrager een of meer huisgenoten heeft die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen of voor zover er gebruik gemaakt kan worden van aanwezige en bruikbare boodschappenservice of maaltijdvoorziening die in de individuele situatie van de ondersteuningsvrager kan leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst benut. 5. Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen voorzieningen verstrekt. 6. Met het oog op het beschikken over schone en draagbare kleding kan huishoudelijke verzorging worden toegekend ten aanzien van het verzorgen van het wassen, drogen, strijken en opruimen van de was. 7. Met het oog op het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, kan huishoudelijke verzorging worden verstrekt ten aanzien van het, zo mogelijk ter overbrugging van een periode noodzakelijk voor het nemen van meer definitieve maatregelen, vervangen van de zorg van de ouder die in principe voor de kinderen zorgt. 8. Voor zover de ondersteuningsvrager gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare voor- tussen- en naschoolse opvang, kinderopvang of andere opvangmogelijkheden die in de individuele situatie van de ondersteuningsvrager kunnen leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst benut. 9. Als de mantelzorger zijn taken tijdelijk niet kan waarnemen kan de ondersteuningsvrager tijdelijk in aanmerking komen voor huishoudelijke verzorging. Artikel 3.3 Randvoorwaarden huishoudelijke verzorging 1. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke verzorging is een eigen bijdrage verschuldigd, zoals genoemd in het Besluit. 2. Bij de bepaling van de omvang van huishoudelijke verzorging wordt rekening gehouden met gebruikelijke zorg waarvan de invulling is omschreven in het besluit. Gebruikelijke zorg komt niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 3.4 Verstrekking huishoudelijke verzorging. Het College verstrekt huishoudelijke verzorging in natura op basis van een overeenkomst waarbij de gemeente afspraken heeft gemaakt met verschillende leveranciers. 6

8 Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen Artikel 4.1 Algemene omschrijving 1. Met het oog op het normale gebruik en bereik van de woning kan een woonvoorziening worden verstrekt ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapvertrek(ken), keuken, toilet en badkamer, balkon en indien noodzakelijk eventueel de aanwezige berging. 2. De door het College te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het normale gebruik van de woning en het uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen, kan bestaan uit: a. een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting; b. een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing; c. een persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard en aanpassingen daaraan; d. een persoonsgebonden budget voor onderhoud, keuring en reparatie. 3. Het College kan de in het tweede lid onder b, c, en d genoemde voorziening ook als voorziening in natura verstrekken, al dan niet in bruikleen, behalve als het een onroerende woonvoorziening betreft. Onroerende woonvoorzieningen worden verstrekt via een persoonsgebonden budget. Uitzonderingen hierop zijn (trap)liften die verstrekt worden in een woning die eigendom is van een Bredase woningcorporatie. Die (trap)liften worden als naturavoorziening verstrekt. 4. Van de in het tweede lid genoemde persoonsgebonden budgetten zijn uitgezonderd a. een traplift voor een woning die eigendom is van een Bredase woningcorporatie; b. roerende woonvoorzieningen, die slechts een relatief korte periode gebruikt gaan worden; c. tilliften. In die gevallen verstrekt het College de voorziening als een voorziening in natura. 4. De hoogte van het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming is beschreven in het Besluit. 5. Het College kan in het Besluit nadere regels vaststellen omtrent het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming. Artikel 4.2 Het recht op een woonvoorziening 1. Een ondersteuningsvrager kan voor een woonvoorziening als bij artikel 4.1, tweede lid, onder a genoemd in aanmerking worden gebracht ter compensatie van aantoonbare beperkingen of problemen, als gevolg van ziekte of gebrek, die het uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen en het normale gebruik en/of de bereikbaarheid van de woning belemmeren. 2. Een ondersteuningsvrager kan voor een woonvoorziening als bij artikel 4.1, tweede lid, onder b en c genoemd, in aanmerking worden gebracht als de in het artikel 4.1 tweede lid onder a genoemde voorziening niet te realiseren is of als de kosten van de woonvoorziening als genoemd in artikel 4.1 tweede lid sub b en c lager zijn dan het bedrag zoals genoemd in het Besluit. 3. Het College verleent, voor een bedrag hoger dan het bedrag als genoemd in het Besluit slechts een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onder b en c als in de financiering van het niet voor persoonsgebonden budget in aanmerking komende deel door de ondersteuningsvrager wordt voorzien. Artikel 4.3. Randvoorwaarden voor woonvoorzieningen 1. Een ondersteuningsvrager wordt een woonvoorziening als bedoeld in artikel 4.1 geweigerd als: a. de noodzaak tot het treffen van deze woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning ten gevolge van ziekte of gebrek geen aanleiding bestond; b. als de ondersteuningsvrager niet verhuist of verhuisd is naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare meest geschikte woning. 7

9 2. Het College verleent slechts een financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onder a als: a. de verhuizing niet heeft plaatsgevonden voordat het College op de aanvraag heeft beschikt; b. de ondersteuningsvrager niet voor het eerst zelfstandig gaat wonen; c. de ondersteuningsvrager niet verhuisd is vanuit of naar een woonruimte die niet geschikt is om het hele jaar door bewoond te worden; d. de ondersteuningsvrager niet verhuisd is naar een AWBZ- inrichting of een andere instelling gericht op het verstrekken van zorg; e. in de te verlaten woonruimte belemmeringen als gevolg van ziekte of gebrek zijn ondervonden, tenzij het een verhuizing naar een ADL-woning betreft; f. de ondersteuningsvrager niet verhuisd is op een moment dat op basis van individuele omstandigheden de verhuizing ook zonder beperking voorzienbaar geacht zou zijn. 3. Het College kan in het Besluit nadere regels stellen omtrent de hoogte van de financiële tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onder a. 4. Een ondersteuningsvrager komt niet in aanmerking voor een woonvoorziening als het een aanpassing betreft aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, verzorging- en verpleeghuizen, vakantiewoningen, tweede woningen, kamerverhuur en specifiek op mensen met beperkingen of problemen of ouderen gerichte woongebouwen (zoals 55+ woningen). 5. Een ondersteuningsvrager komt niet in aanmerking voor een woonvoorziening als het een aanpassing betreft in gemeenschappelijke ruimten of een voorziening betreft die bij (nieuw)bouw of renovatie, zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kan worden. 6. Het College kan in het Besluit uitzonderingen vaststellen op het gestelde in het vorige lid. 7. Het College verleent slechts een persoonsgebonden budget of een voorziening in natura ten behoeve van ingrepen van bouwkundige of woontechnische aard voor zover de ondervonden aantoonbare beperkingen niet voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen. 8. Het College verleent slechts een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget als a. de ondersteuningsvrager zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen; b. de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen behoort tot het gebied van de gemeente. 9. In afwijking van het gestelde in het vorige lid, sub a, kan een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget worden verleend voor het aanpassen van één woonruimte als de ondersteuningsvrager zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-inrichting. 10. De voorziening in natura of het persoonsgebonden budget betreft slechts het bezoekbaar maken van de in het vorige lid bedoelde woonruimte. 11. Onder het in het vorige lid genoemde bezoekbaar maken van de woonruimte wordt verstaan dat de ondersteuningsvrager de woonruimte en de woonkamer moet kunnen bereiken en dat door de ondersteuningsvrager toiletbezoek moet kunnen plaatsvinden. 12. De aanvraag voor het bezoekbaar maken van een woonruimte wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen woning staat. 13. Het College verleent slechts een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget als: a. niet reeds een begin is gemaakt met de werkzaamheden, waarop de voorziening betrekking heeft; b. door haar aangewezen personen toegang is verstrekt tot de woonruimte waar de woningaanpassing wordt verricht; c. aan de onder b genoemde personen inzicht wordt geboden in bescheiden en tekeningen, die betrekking hebben op de woningaanpassing; d. de onder b genoemde personen de gelegenheid is geboden tot het controleren van de woningaanpassing. 14. Het College verleent slechts een persoonsgebonden budget of voorzienig in natura in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie, als bedoeld in artikel 4.1, tweede lid, onder d, als de betreffende woonvoorziening in het kader van deze verordening of op grond van de Wmo is verleend. 8

10 15. Het persoonsgebonden budget voor kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie wordt vastgesteld op de werkelijke kosten, doch ten hoogste op de gemaximeerde vergoeding als opgenomen in het Besluit 16. Het College kan een persoonsgebonden budget verlenen voor het treffen van voorzieningen aan woonwagens en woonschepen en stelt in het Besluit nadere regels hieromtrent vast. 17. De eigenaar of bewoner, die krachtens deze verordening een persoonsgebonden budget in de kosten van het treffen van een woonvoorziening heeft ontvangen, waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag zoals genoemd in het Besluit, en die binnen een periode van tien jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt, is gehouden om binnen een week na het passeren van de akte het College hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De meerwaarde die door het treffen van de voorziening is ontstaan dient, geheel of gedeeltelijk aan de gemeente te worden terugbetaald, tot maximaal het door de gemeente betaalde bedrag voor de in de woning getroffen voorzieningen. 18. Het College stelt regels vast in het Besluit omtrent het gestelde in het vorige lid. 19. Om in aanmerking te komen voor woonvoorziening zoals genoemd in artikel 4.1 lid 2 sub b, c en d is de ondersteuningsvrager een eigen bijdrage verschuldigd, zoals genoemd in het Besluit. 9

11 Hoofdstuk 5. Rolstoelvoorzieningen Artikel 5.1 Algemene omschrijving 1. Om het resultaat met betrekking tot het verplaatsen in en om de woning te bereiken kan een voorziening verstrekt worden bestaande uit een rolstoel. 2. De door het College te verstrekken rolstoelvoorziening, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het zich in en om de woning verplaatsen kan bestaan uit a. het verstrekken van een rolstoel voor verplaatsing binnen- en/of buiten de woonruimte, dan wel een aanpassing daaraan; b. het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor een rolstoel als genoemd in het vorige lid, waarvan de hoogte omschreven is in het Besluit, behalve in situaties waarbij van tevoren te voorzien is dat de voorziening slechts een korte periode gebruikt gaat worden. In dat geval wordt er een voorziening in natura verstrekt Artikel 5.2. Het recht op een rolstoel Een ondersteuningsvrager kan voor een rolstoel in aanmerking komen wanneer de aantoonbare beperkingen meerdere malen per week zittend verplaatsen noodzakelijk maken. Artikel 5.3. Verstrekking 1. Het College verstrekt een rolstoel als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub a op basis van een bruikleenovereenkomst, waarbij de kosten voor onderhoud en reparatie zijn inbegrepen. 2. Het verstrekken van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub b, is mede bestemd voor aanpassing, onderhoud, service en reparatie van de rolstoel. 3. Het College kan in het Besluit regels vaststellen omtrent het persoonsgebonden budget als genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b van deze verordening. 10

12 Hoofdstuk 6. Vervoersvoorzieningen Artikel 6.1 Algemene omschrijving 1. Om het resultaat met betrekking tot het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel alsmede om het resultaat met betrekking tot het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan, te bereiken kan een voorziening verstrekt worden bestaande uit een vervoersvoorziening ten aanzien van het verplaatsen over de korte afstand rond de woning en het verplaatsen over de langere afstand binnen de directe woon en leefomgeving. 2. De door het College te verstrekken vervoersvoorziening, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel, waardoor tevens het ontmoeten van medemensen mogelijk wordt en op basis daarvan sociale verbanden aangegaan kunnen worden, kan bestaan uit: a. een collectief systeem van aanvullend al dan niet openbaar vervoer. b. een voorziening in natura in de vorm van 1. een scootmobiel 2. een ander vervoermiddel; 3. een aanpassing aan een onder 1 en 2 genoemde voorziening. c. een persoonsgebonden budget voor de kosten van: 1. aanpassing van een eigen vervoermiddel; 2. gebruik van een taxi of een andere auto; 3. gebruik van een rolstoeltaxi. d. een persoonsgebonden budget voor het aanschaffen van een scootmobiel of een ander vervoermiddel, waarvan de hoogte omschreven is in het Besluit, behalve in situaties waarbij van tevoren te voorzien is dat de voorziening slechts een korte periode gebruikt gaat worden. In die genoemde uitzonderingen wordt er een voorziening in natura verstrekt. e. een combinatie van de onder a, b, en c genoemde of een combinatie van a, c, en d genoemde voorzieningen. 3. Het College kan in het Besluit nadere regels vaststellen met betrekking tot het persoonsgebonden budget als bedoeld in het vorige lid, sub c en d. Artikel 6.2 Het recht op een vervoersvoorziening 1. Een ondersteuningsvrager kan voor een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, sub a, in aanmerking worden gebracht indien en voor zover a. aantoonbare beperkingen of problemen als gevolg van ziekte of gebrek het gebruik van het openbaar vervoer of het bereiken van dit openbaar vervoer in alle redelijkheid niet mogelijk maken; b. er sprake is van een zelfstandige vervoersbehoefte. 2. Een ondersteuningsvrager kan voor een vervoersvoorziening als in artikel 6.1 tweede lid, onder b, c, d, of e vermeld, in aanmerking worden gebracht indien en voor zover een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, sub a gelet op persoonlijke omstandigheden niet adequaat is. 3. Het College kan nadere regels stellen met betrekking tot het bepaalde in het vorige lid. Artikel 6.3 Randvoorwaarden vervoersvoorzieningen 1. Bij het vaststellen van de hoogte van het persoonsgebonden budget voor vervoerskosten als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, sub c onder 2 en 3 wordt rekening gehouden met de individuele vervoersbehoefte van de ondersteuningsvrager. 2. Voor zover de behoeften van echtgenoten niet samenvallen wordt niet meer dan anderhalf maal een enkele voorziening als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, sub c onder 2 en 3 toegekend. 3. Het College kan nadere regels stellen in het Besluit met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid. 4. Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte uitsluitend rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in 11

13 het kader van het leven van alledag, tenzij zich op grond van individuele omstandigheden een uitzonderingssituatie voordoet waarbij het gaat om een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de ondersteuningsvrager zelf bezocht kan worden, terwijl het bezoek noodzakelijk is voor de ondersteuningsvrager om dreigende vereenzaming te voorkomen. 5. Er wordt geen persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening als bedoeld onder artikel 6.1 tweede lid, sub c verstrekt als het bruto-inkomen van de ondersteuningsvrager hoger is dan 1,5 maal het brutonorminkomen op bijstandsniveau. 6. Om in aanmerking te komen voor vervoersvoorziening zoals genoemd in artikel 6.1 lid 2 sub b, sub c, en sub d is de ondersteuningsvrager een eigen bijdrage verschuldigd, zoals genoemd in het Besluit. 7. Met betrekking tot het collectief systeem, artikel 6.1 lid 2 sub a van deze verordening, is bepaald dat de ondersteuningsvrager een betaling verschuldigd is voor het vervoer met de deeltaxi, waarbij het tarief gebaseerd is op het reizigerstarief van het openbaar vervoer. 8. Het College kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het collectief systeem zoals genoemd in artikel 6.1 lid 2 sub a. Artikel 6.4 Verstrekking 1. Het College verstrekt een vervoersvoorziening als genoemd in artikel 6.1 lid 2 sub b op basis van een bruikleenovereenkomst, waarbij kosten voor onderhoud, service en reparatie zijn inbegrepen. 2. Het verstrekken van een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 6.1 lid 2 sub c sub 1, 2 en 3, sub d en sub e is mede bestemd voor aanpassing, onderhoud, service en reparatie van de vervoersvoorziening. 12

14 Hoofdstuk 7 Sportvoorziening Artikel 7.1 Algemene omschrijving 1. Met het oog op het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan, kan een tegemoetkoming voor een individuele sportvoorziening verstrekt worden. 2. De door het College te verstrekken individuele sportvoorziening, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan kan bestaan uit het verstrekken van een financiële tegemoetkoming voor een individuele sportvoorziening, dan wel een aanpassing daaraan. Hiervan is de hoogte omschreven in het Besluit. Artikel 7.2 Het recht op een individuele sportvoorziening De ondersteuningsvrager kan voor de individuele sportvoorziening als bedoeld in artikel 7.1 in aanmerking komen als aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek of een chronisch psychisch en/ of psychosociaal probleem sportbeoefening zonder sporthulpmiddel onmogelijk maken en deze van wezenlijk en noodzakelijk belang is om het resultaat op het gebied van medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan te bereiken. Artikel 7.3 Randvoorwaarden individuele sportvoorziening 1. De in artikel 7.1 genoemde individuele sportvoorziening wordt alleen verstrekt als: a. de sportvoorziening (medisch) verantwoord is; b. er sprake is van een serieuze langdurige sportbeoefening; c. de ondersteuningsvrager zonder de individuele sportvoorziening niet in staat is tot sportbeoefening; d. de ondersteuningsvrager actief lid is van een sportvereniging. Artikel 7.4 Verstrekking 1. Het verstrekken van een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 7.1 lid 2 is mede bestemd voor aanpassing, onderhoud, service en reparatie van de sportvoorziening. 2. Het College kan in het Besluit nadere regels vaststellen omtrent de financiële tegemoetkoming als genoemd in artikel 7.1 van deze Verordening. 13

15 Hoofdstuk 8 Alternatieve voorziening Artikel 8.1 Algemene omschrijving 1. Met het oog op de in artikel 2.1 lid 1 te bereiken resultaten kan het College een alternatieve voorziening verstrekken. 2. De door het College te verstrekken alternatieve voorziening, ter compensatie van de beperkingen die een ondersteuningsvrager ondervindt bij het voeren van een huishouden, het zich verplaatsen in, om en nabij de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en het medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan, kan bestaan uit het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor een alternatieve voorziening, dan wel een aanpassing daaraan. Hiervan is de hoogte omschreven in het Besluit. Artikel 8.2 Recht op een alternatieve voorziening 1. Om de resultaten zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze Verordening te bereiken zullen in eerste instantie de in hoofdstuk 3 t/m 7 genoemde voorzieningen worden ingezet. 2. De ondersteuningsvrager kan voor een alternatieve voorziening zoals genoemd in artikel 8.1 in aanmerking komen als er op grond van het bepaalde in hoofdstuk 2 t/m 7 gecompenseerd moet worden en de voorzieningen zoals genoemd in hoofdstuk 3 t/m 7 van deze Verordening niet (voldoende) bijdragen aan het te bereiken resultaat waardoor er een andere oplossing gevonden moet worden. 3. De ondersteuningsvrager kan voor een alternatieve voorziening zoals genoemd in artikel 8.1 in aanmerking komen als er op grond van het bepaalde in hoofdstuk 2 t/m 7 gecompenseerd moet worden en de alternatieve voorziening goedkoper is dan de voorzieningen zoals genoemd in hoofdstuk 3 t/m 7 van deze Verordening. 4. Het verstrekken van een alternatieve voorziening geeft geen uitbreiding op het bepaalde in hoofdstuk 3 t/m Als op grond van het bepaalde in hoofdstuk 2 t/m 7 van deze Verordening geen recht is op een voorziening en de voorziening op grond van de het bepaalde in hoofdstuk 3 t/m 7 wordt geweigerd, zal er geen alternatieve voorziening zoals genoemd in artikel 8.1 worden verstrekt. Artikel 8.3 Randvoorwaarden alternatieve voorziening 1. Om in aanmerking te komen voor een alternatieve voorziening zoals genoemd in artikel 8.1 is de ondersteuningsvrager een eigen bijdrage verschuldigd, zoals genoemd in het Besluit. 2. Een ondersteuningsvrager is geen eigen bijdrage verschuldigd voor een alternatieve voorziening, als de alternatieve voorziening goedkoper is dan het bedrag zoals genoemd in het Besluit. Artikel 8.4 Verstrekkingen 1. Een alternatieve voorziening kan alleen verstrekt worden als deze adequaat is en bijdraagt aan het te bereiken resultaat, zoals genoemd in artikel 2.1 van deze Verordening. 2. Het College kan in het Besluit nadere regels vaststellen omtrent de alternatieve voorziening zoals genoemd in artikel

16 Hoofdstuk 9. Eigen bijdragen in de kosten van maatschappelijke ondersteuning Artikel 9.1 Eigen bijdrage in de kosten van maatschappelijke ondersteuning 1. De door de ondersteuningsvrager te betalen eigen bijdrage is gelijk aan de maximale eigen bijdrage zoals genoemd in het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning. 2. De in een kalenderjaar verschuldigde eigen bijdrage in de kosten van maatschappelijke ondersteuning waarvoor een individuele voorziening wordt verstrekt mogen tezamen niet meer bedragen dan datgene wat hierover is opgenomen in het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning. 3. Het College is bevoegd in het Besluit nadere regels te stellen omtrent de eigen bijdrage in de kosten van maatschappelijke ondersteuning. 15

17 ONDERDEEL II PROCEDURES Hoofdstuk 10. Het verkrijgen van een voorziening Artikel 10.1 Toegang tot de voorzieningen De toegang tot voorzieningen vindt plaats via; a. het gemeentelijke loket (digitaal, telefonisch en fysiek); b. de gemeentelijke klantmanager. Artikel Toegangsbepaling en het gesprek 1. De gemeentelijke klantmanager doet via een gesprek met de ondersteuningsvrager een integrale uitvraag om de hulpvraag duidelijk te krijgen. 2. In het vorige lid genoemde gesprek is nodig om in samenspraak met de ondersteuningsvrager een adequate oplossing te zoeken die samenhangend is afgestemd op de situatie van de ondersteuningsvrager. 3. Een gesprek zal plaatsvinden als de ondersteuningsvrager nog niet eerder een aanvraag in het kader van de wet heeft gedaan. 4. Een gesprek zal plaatsvinden in die situaties waarin met de ondersteuningsvrager al eerder een gesprek is gevoerd, maar waarbij sprake is van gewijzigde omstandigheden of gewijzigde te bereiken resultaten. 5. Bij het voeren van het gesprek zal de International Classification of Functions, Disabilities and Health als basis voor het begrippenkader worden gehanteerd. 6. De integrale uitvraag kan op moment van eerste contact met de ondersteuningsvrager achterwege gelaten worden als de situatie van de ondersteuningsvrager hier geen aanleiding toe geeft. Artikel 10.3 Gronden voor weigering Het College kan de gevraagde voorzieningen in ieder geval weigeren: a. Indien en voor zover op grond van verstrekte gegevens niet kan worden vastgesteld dat recht op een voorziening bestaat; b. als de aanvraag een persoonsgebonden budget betreft voor kosten die de ondersteuningsvrager voorafgaand aan het moment van aanvragen of op het moment van beschikken heeft gemaakt; c. als een soortgelijke voorziening eerder verstrekt is en de voorziening geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan door toedoen van de ondersteuningsvrager. Artikel 10.4 Uitbetaling van het persoonsgebonden budget of de financiële tegemoetkoming Het College stelt in het Besluit regels vast omtrent de momenten van uitbetaling van het persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming. Artikel 10.5 Motivatie van de oplossing In de beschikking moet gemotiveerd worden welke oplossing(en), waaronder individuele Wmovoorzieningen, beschikbaar is c.q. zijn om de hulpvraag van de ondersteuningsvrager te compenseren. Deze oplossing(en) draagt c.q. dragen bij aan het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid en de normale maatschappelijke participatie van de ondersteuningsvrager. 16

18 Hoofdstuk 11. Verplichtingen en bevoegdheden van de ondersteuningsvrager en het College Artikel 11.1 Inlichtingen, onderzoek en advies 1. Het College is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend: a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het College te bepalen plaats en tijdstip en hem de aanvraag te laten toelichten; b. op een door het College te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen ondervragen en/of onderzoeken. 2. Het College vraagt een daartoe door haar aangewezen adviesinstantie om advies als: a. het om een complexe aanvraag gaat waarbij advies van een medisch of bouwkundig adviseur wenselijk is; b. het College dat noodzakelijk vindt ter beoordeling van de aanvraag. 3. Een ondersteuningsvrager is verplicht aan het College of de door haar aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op een voorziening. Artikel 11.2 Wijzigingen in de situatie Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, of aan wie een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming is verleend, is verplicht aan het College mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. Artikel 11.3 Intrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 1. Een besluit tot verlening van een voorziening wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken: a. als de door de ondersteuningsvrager of zijn gemachtigde verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn geweest dat, als de juiste gegevens bekend waren geweest, het College niet tot toekenning zou zijn overgegaan, respectievelijk tot het treffen van een andere voorziening of andere voorzieningen zou hebben besloten; b. ingeval van wijzigingen in de omstandigheden van de ondersteuningsvrager, waaronder de noodzaak als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, sub a en b van deze verordening, is komen te vervallen, dan wel waardoor de ondersteuningsvrager in aanmerking komt voor een andere voorziening, gelet op het bepaalde in artikel 2.6, eerste lid sub d; c. als achteraf blijkt dat een aanspraak als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid, sub b, te gelde wordt of kan worden gemaakt; d. als niet of niet meer is voldaan aan een of meer voorwaarden, gesteld bij of krachtens deze verordening. 2. Een besluit tot het verlenen van een natura voorziening of een persoonsgebonden budget, wordt ingetrokken als blijkt dat de ondersteuningsvrager zijn hoofdverblijf als bedoeld in artikel 1.1, sub m, niet meer in de gemeente Breda heeft of in een AWBZ-instelling is opgenomen. 3. Een besluit tot het verlenen van een persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming kan worden ingetrokken, als blijkt dat die binnen zes maanden na toekenning niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor deze was verleend, behalve bij woningaanpassingen hoger dan een bedrag als genoemd in het Besluit. 4. Als een besluit tot het verlenen van een voorziening is ingetrokken worden de ten onrechte gemaakte kosten teruggevorderd van de ondersteuningsvrager. 5. Als het recht op een voorziening is ingetrokken kan op basis daarvan een reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget worden teruggevorderd, indien de voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte gegevens. 6. In geval het recht op een voorziening is ingetrokken kan deze voorziening worden ingenomen of teruggevorderd. ONDERDEEL III SLOT 17

19 Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 12.1 Afwijken van bepalingen: hardheidsclausule 1. Het College kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ondersteuningsvrager of de woningeigenaar afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 2. Voorafgaande aan de toepassing van het eerste lid kan het College advies vragen aan een door haar aangewezen adviesinstantie of deskundigen. Artikel 12.2 Gevallen waarin de verordening niet voorziet In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College. Artikel 12.3 Beleidsregels Het College kan nadere regels vaststellen inzake de uitvoering van de verordening. Artikel 12.4 Cliëntparticipatie Bij inwerkingtreding van deze Verordening blijft de Verordening begeleidingscommissie maatschappelijke ondersteuning gehandhaafd tot het moment dat vanuit het College wordt aangegeven dat herziening wenselijk is. Regels die gericht zijn op de realisatie en de vormgeving van cliëntparticipatie worden door de gemeenteraad bij Verordening vastgesteld. Artikel 12.5 Intrekking oude verordening De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning die is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 september 2006, wordt ingetrokken per 1 januari Artikel 12.6 Overgangsbepaling Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze Verordening een aanvraag is ingediend op grond van de in artikel 12.5 genoemde verordening en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze Verordening nog niet op de aanvraag is beslist, wordt de daarop overeenkomstig de in artikel 12.5 genoemde Verordening beslist, tenzij de bepalingen van deze Verordening gunstiger zijn voor de aanvrager, in welk geval de bepalingen van deze Verordening worden toegepast. Artikel 12.7 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari

20 Algemene toelichting op de verordening 1. Inleiding Deze is gebaseerd op de vorige die op 14 september 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld aangevuld met de landelijke ontwikkeling die de Kanteling genoemd wordt. Nieuw in deze Verordening is de resultaatgerichte aanpak. In deze Verordening ligt het zwaartepunt op de te behalen resultaten en op het zogenaamde gesprek, een open gesprek waarin samen met de ondersteuningsvrager die compensatie behoeft, een zo volledig mogelijke inventarisatie gemaakt wordt van zijn situatie, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn wensen en individuele specifieke kenmerken en de problemen die om een oplossing vragen. Leidend hierbij is het te bereiken resultaat. Op basis hiervan wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om dit resultaat te bereiken met oplossingen die al voorhanden zijn, zoals eigen mogelijkheden, sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen zoals algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, wettelijk voorliggende voorzieningen of collectieve voorzieningen. Daarna wordt duidelijk op welke punten eventueel nog individuele voorzieningen nodig zijn. Het gaat hierbij om een integrale uitvraag die erop is gericht om de hulpvraag duidelijk te krijgen en in samenspraak met de ondersteuningsvrager een adequate oplossing te zoeken die samenhangend is afgestemd op de situatie van de ondersteuningsvrager. In deze verordening is het begrip compensatie een belangrijke term en ook begrippen als maatwerk en eigen verantwoordelijkheid zijn begrippen die belangrijk zijn in het proces richting het te bereiken resultaat. In deze algemene toelichting zijn deze begrippen nader toegelicht. Ook is een toelichting gegeven op het recht op het persoonsgebonden budget. Tot slot zijn de voorzieningen die op basis van deze verordening verstrekt kunnen worden om het resultaat te bereiken op een aantal belangrijke punten nader toegelicht. In de verordening zijn de rechten en plichten van de ondersteuningsvrager vastgelegd. Bij de uitvoering zal dit steeds goed afgestemd moeten worden op de individuele ondersteuningsvrager. 2. Compensatieplicht In deze verordening geeft de gemeente aan hoe zij invulling geeft aan het begrip compensatie zoals dat in artikel 4 van de Wmo is opgenomen. Onder compenseren wordt verstaan een alternatief bieden voor de beperkingen die iemand heeft om te kunnen participeren in de samenleving, zodanig dat de gevolgen van die beperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven, daarbij uitgaande van de zelfredzaamheid van de ondersteuningsvrager. Bij de compensatie gaat het om beperkingen in de zelfredzaamheid. Onder zelfredzaamheid wordt verstaan het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. Zoals in artikel 4.2 van de Wmo en in artikel 2.1 lid 2 van deze Verordening is aangegeven moet de gemeente bij het invullen van de compensatieplicht rekening houden met de persoonskenmerken en de behoefte van de ondersteuningsvrager, alsmede met het vermogen van de ondersteuningsvrager om zelf in oplossingen te voorzien. Om recht te doen aan dit uitgangspunt moet de situatie van de ondersteuningsvrager voldoende in kaart worden gebracht zodat een passende oplossing horende bij de persoonlijke situatie van de ondersteuningsvrager kan worden geboden. Uiteraard rekening houdend met de reikwijdte van de compensatieplicht zoals deze in de Wmo en deze Verordening is verwoord. Om hier recht aan te doen moet rekening gehouden worden met maatwerk. Bij maatwerk gaat het erom in alle redelijkheid een goede oplossing te vinden voor de beperkingen of belemmeringen die iemand heeft of ondervindt om te kunnen participeren in de 19

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2011, registratienummer 11/17097; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Lid 1. Aanmelding 4 Lid 2. Aanvraag 4 Lid 3. Algemeen gebruikelijke

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te

Nadere informatie

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2012 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. College: college van

Nadere informatie

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2014 Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer 2014 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Compensatieplicht... 5 Lid 4. Aanmelding... 5

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en gemeente Valkenswaard Team Zorg, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, De raad van de gemeente Sint Anthonis, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, gezien het advies van de Wmo-adviesraad gemeente Sint Anthonis, gelet op artikel

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 gemeente Steënbergen IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2013; gelet op: Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 136, 26 juni 2014 Nr. 00511990-a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013, nr. 00511990; gehoord de commissie Samenleving van

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Lid 1. Wet...3 Lid 2. College...3 Lid 3. Compensatieplicht...3 Lid 4. Aanmelding...3

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2012 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk 2012 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Blz. Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Melding

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1 GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014 Gemeenteblad 507 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gewijzigd 24 februari 2014, kenmerk Z-13-04025_2013-47854; gelet

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek VOORWOORD Visie De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007. Het beleid van de gemeente ten aanzien van de Wmo is vastgelegd in de nota Meedoen en erbij horen 2007-2011.

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 14 maart 2012 Wmo verordening Appingedam 2012 1 WMO VERORDENING APPINGEDAM 2012 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 VERORDENING WMO 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 6 Artikel 2. De te bereiken resultaten...6 HOOFDSTUK 3. HOE TE

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2013 De raad van de gemeente Langedijk; - gelet op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007; - gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk; besluit:

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 November 2013: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 Artikel Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 5 Hoofdstuk 3. Hoe te komen tot de te bereiken

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Leiderdorp 2013

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Leiderdorp 2013 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2013 Leiderdorp, december 2012 Corsanummer: 2012E04443 (versie 25) De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel

Nadere informatie

verordening Wmo individuele voorzieningen

verordening Wmo individuele voorzieningen verordening Wmo individuele voorzieningen officiële titel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2013 citeertitel Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 wettelijke

Nadere informatie

OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO.

OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO. OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO. Aanpassing 1: Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Technische aanpassing

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE UITGEEST 2010 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, nummer R2009.0084, in werking getreden met ingang van 1 januari

Nadere informatie

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009

WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 WMO verordening gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen. Besluitvormende raadsvergadering: 27 september 2011 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/43 Datum : 23 augustus 2011 Onderwerp : Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; b e s l u i t: vast te stellen de: Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009

Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18 december 2009 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 12 december 2011, nummer R2011.0080, gepubliceerd 21 december 2011, in werking getreden met ingang

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi

, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi GEMEENTE ļjl^ BEUNINGEN SC12.11869, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi De raad der gemeente Beuningen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; Gelet op de Wet

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011

Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 1 e wijziging 1 juli 2011 Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 Verwijderd: 6 Verwijderd: 5 Verwijderd: 7 Verwijderd: 6 Verwijderd: 8 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 Artikel

Nadere informatie

Stuknummer: bl08.02187

Stuknummer: bl08.02187 gemeente Den Helder Stuknummer: bl08.02187 Raadsvergadering d.d.: Raadsbesluit Besluit nummer: Onderwerp: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 De raad van de

Nadere informatie

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland;

Raadsbesluit. Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94. De raad van de gemeente Steenwijkerland; Raadsbesluit Steenwijk, 11 september 2007 Nummer: 2007/94 De raad van de gemeente Steenwijkerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007, nummer 2007/94; b e s l u i

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Individuele voorziening. Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk. Eigen kracht. Verordening Wmo 2013 versie

Individuele voorziening. Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk. Eigen kracht. Verordening Wmo 2013 versie . Individuele voorziening Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk Eigen kracht Verordening Wmo 2013 versie 13-11-2012 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Begripsbepaling Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010

Wmo-verordening Vlagtwedde 2011, tweede concept 10 november 2010 1 Nr. 21. De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2010, nr. ZA.10-8045/DV.10-203, afdeling Samenleving; gelet op de artikelen 4 en 5 van de

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Algemeen gebruikelijk:

Nadere informatie

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting

Verordening. Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht. Artikelsgewijze toelichting Verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Maastricht + Artikelsgewijze toelichting versie 29 mei 2012 Ingangsdatum 1 juni 2012 Inhoud: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011; Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011; Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1. Begripsbepalingen 2. Resultaatgerichte compensatie 6 Artikel 2. De te bereiken

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Afdeling I Algemeen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening en

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; BESLUIT: RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2012; Vast te stellen: BESLUIT: 1. De navolgende Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014 Verordening Wmo 2014 gemeente Ermelo 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005

Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Verordening voorzieningen gehandicapten 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening voorzieningen gehandicapten

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN 2014 Artikelen en artikelsgewijze toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Kenmerk : INT14.0153 Vastgesteld : Inwerkingtreding

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013.

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek 2013. De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 februari 2013; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie