FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV"

Transcriptie

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,

2

3 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige Fronius product. De onderhavige handleiding helpt u erbij zich met dit product vertrouwd te maken. Als u de handleiding zorgvuldig leest, zult u de veelzijdige mogelijkheden van uw Fronius-product leren kennen. Alleen op deze wijze kunt u de voordelen ervan optimaal benutten. Neem a.u.b. nota van de veiligheidsvoorschriften en zorg hierdoor voor meer veiligheid op de plaats waar het product wordt toegepast. De zorgvuldige behandeling van het product waarborgt een lange levensduur, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn essentiële voorwaarden voor uitstekende resultaten. NL ud_fr_st_et_

4

5 Veiligheidsvoorschriften Verklaring van de veiligheidsaanwijzingen! GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Duidt op een mogelijk riskante situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben. OPMERKING! Duidt op het gevaar van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de uitrusting. Belangrijk! Duidt op tips voor het gebruik en op andere zeer nuttige informatie. Het duidt niet op een riskante of gevaarlijke situatie. Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften is afgebeeld, is verhoogde opmerkzaamheid vereist. Algemeen Het apparaat is volgens de allernieuwste techniek en de erkende veiligheidstechnische regels vervaardigd. Desalniettemin dreigt bij verkeerde bediening of misbruik gevaar voor - leven en goed van het bedienende personeel of derde, - het apparaat en andere materiële waarden van de ondernemer, - het efficiënte werken met het apparaat. NL Alle personen die met de inbedrijfstelling, het onderhoud en de reparatie van het apparaat te maken hebben, moeten - dienovereenkomstig gekwalificeerd zijn, - kennis van de omgang met elektrische installaties hebben en - deze bedieningshandleiding volledig lezen en precies opvolgen. De bedieningshandleiding moet permanent op de standplaats van het apparaat worden bewaard. Als aanvulling op de bedieningshandleiding moeten de algemeen geldige evenals de plaatselijke voorschriften m.b.t. de ongevallenpreventie en de milieubescherming worden aangehouden. Alle instructies op het apparaat m.b.t. veiligheid en gevaren dienen - in leesbare toestand te worden gehouden - niet te worden beschadigd, niet te worden verwijderd - niet te worden afgedekt, beplakt of beschilderd. De posities van de instructies m.b.t. veiligheid en gevaren vindt u in het hoofdstuk Algemeen van de bedieningshandleiding van uw apparaat. Storingen die een nadelige invloed op de veiligheid kunnen hebben moeten vóór het inschakelen van het apparaat worden verholpen. Het gaat om uw veiligheid! I ud_fr_se_sv_

6 Gebruik volgens de voorschriften Het apparaat mag uitsluitend volgens de voorschriften worden gebruikt. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor schade die hieruit ontstaat is de fabrikant niet verantwoordelijk. Tot een gebruik volgens de voorschriften behoort ook - het complete lezen en opvolgen van alle aanwijzingen en van alle instructies m.b.t. veiligheid en gevaren in de bedieningshandleiding - het uitvoeren van alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden - de montage volgens de bedieningshandleiding Indien van toepassing, ook de volgende richtlijnen aanhouden: - voorschriften van het energiebedrijf voor de netvoeding - aanwijzingen van de solarmodule-fabrikant Omgevingscondities Het bedrijf resp. de opslag van het apparaat buiten het aangegeven gebied geldt als niet volgens de voorschriften. Voor schade die hieruit ontstaat is de fabrikant niet verantwoordelijk. Nadere inlichtingen over de toelaatbare omgevingscondities vindt u in de technische gegevens van uw bedieningshandleiding. Gekwalificeerd personeel De service-informatie in deze handleiding is alleen voor gekwalificeerd vakpersoneel bestemd. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voer geen andere handelingen uit dan de handelingen die in de documentatie worden beschreven. Dat geldt ook wanneer u daarvoor gekwalificeerd bent. Alle kabels en leidingen moeten vast zitten, onbeschadigd, geïsoleerd en voldoende gedimensioneerd zijn. Losse verbindingen, gesmoorde, beschadigde of te gering gedimensioneerde kabels en leidingen moeten onmiddellijk door een geautoriseerd vakbedrijf worden gerepareerd. Onderhoud en reparatie mogen alleen door een geautoriseerd vakbedrijf worden uitgevoerd. Bij extern gekochte onderdelen is niet gewaarborgd dat deze qua constructie en fabricatie aan de belasting en veiligheid beantwoorden. Alleen originele onderdelen gebruiken (geldt ook voor standaardonderdelen). Zonder toestemming van de fabrikant geen veranderingen, inbouw- of verbouwingswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren. Beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen. Veiligheidsmaatregelen op de standplaats Bij de installatie van apparaten met koelluchtopeningenn ervoor zorgen dat de koellucht ongehinderd door de luchtopeningen in en uit kan stromen. Het apparaat alleen volgens de op het vermogensplaatje aangegeven beschermingsklasse in bedrijf nemen. ud_fr_se_sv_ II

7 Informatie over de geluidsemissiewaarden De inverter produceert in vollastbedrijf een maximaal geluidsniveau van <80dB(A) (ref. 1pW) volgens IEC De koeling van het apparaat wordt m.b.v. een elektronische temperatuurregeling zo geluidsarm mogelijk verzorgd, en hangt af van het geleverde vermogen, de omgevingstemperatuur, de mate van vervuiling van het apparaat, enz. Voor dit apparaat kan geen werkplekspecifieke emissiewaarde worden gegeven, aangezien het daadwerkelijke geluidsniveau sterk afhankelijk is van de montagesituatie, de kwaliteit van het stroomnet, de omringende muren en de algemene omgevingseigenschappen. EMV-apparaatclassificaties Apparaten van emissieklasse A: - zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing in industriegebieden - kunnen in andere gebieden leidinggebonden storingen of storingen door straling veroorzaken. Apparaten van emissieklasse B: - voldoen aan de emissievereisten voor woon- en industriegebieden. Dit geldt ook voor woongebieden waar de energievoorziening is gebaseerd op het openbare laagspanningsnet. EMV-apparaatclassificatie volgens kenplaatje of technische gegevens EMV-maatregelen In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrenswaarden, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bijvoorbeeld als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als de installatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvangers). In dat geval is de gebruiker verplicht afdoende maatregelen te treffen om de storing op te heffen. NL Netaansluiting Apparaten met een hoog vermogen (> 16 A) kunnen vanwege de hoge stroom die de hoofdvoeding nodig heeft, de spanningkwaliteit van het net beïnvloeden. Dit kan voor bepaalde typen apparaten consequenties hebben in de vorm van: - aansluitbeperkingen - eisen m.b.t. de maximaal toelaatbare netimpedantie *) - eisen m.b.t. het minimaal vereiste kortsluitvermogen *) *) bij de aansluiting op het openbare net zie technische gegevens In dat geval moet de eigenaar of gebruiker van het apparaat eerst nagaan of het apparaat wel mag worden aangesloten. Indien nodig, dient hiertoe te worden overlegd met de energieleverancier. III ud_fr_se_sv_

8 Elektrische installaties Elektrische installaties alleen volgens de desbetreffende nationale en regionale normen en voorschriften uitvoeren. ESD-veiligheidsmaatregelen Gevaar van beschadiging van elektronische componenten door elektrische ontlading. Bij vervanging en installatie van de componenten geschikte ESDveiligheidsmaatregelen treffen. Veiligheidsmaatregelen bij normaal bedrijf Het apparaat alleen in bedrijf nemen, als alle veiligheidsinrichtingen goed functioneren. Functioneren de veiligheidsinrichtingen niet helemaal goed, bestaat gevaar voor - leven en goed van het bedienende personeel of derde, - het apparaat en andere materiële waarden van de ondernemer, - het efficiënte werken met het apparaat. Niet goed functionerende veiligheidsinrichtingen vóór het inschakelen van het apparaat door een geautoriseerd vakbedrijf laten repareren. Veiligheidsinrichtingen nooit ontwijken of buiten werking stellen. Veiligheidskeurmerk Apparaten met CE-keurmerk voldoen aan de principiële eisen van de richtlijn voor laagspannings- en elektromagnetische compatibiliteit. Nadere inlichtingen hierover vindt u in de annex resp. in het hoofdstuk Technische gegevens van uw documentatie. Afvoeren als afval Gooi dit apparaat niet bij het huishoudelijk afval! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrische en elektronische apparatuur en omgezet in nationaal recht moeten afgedankte elektrische gereedschappen gescheiden worden ingezameld en gerecycled om het milieu te ontzien. Lever daarom uw afgedankte apparaat bij uw leverancier in of vraag informatie over een lokaal, geautoriseerd inzamelpunt resp. afvalverwerkingssysteem. Het negeren van deze EU-richtlijn kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en uw gezondheid! Gegevensveiligheid Voor de gegevensopslag van wijzigingen in vergelijkting met de fabrieksinstellingen is de gebruiker verantwoordelijk. Voor gewiste persoonlijke instellingen is de fabrikant niet verantwoordelijk. Auteursrecht Het auteursrecht van deze bedieningshandleiding blijft bij de fabrikant. Tekst en afbeeldingen stemmen bij het in druk gaan met de laatste stand der techniek overeen. Wijzigingen voorbehouden. De inhoud van deze bedieningshandleiding is geen basis voor vorderingen van de koper. Voor verbeteringsadviezen en het melden van fouten in deze bedieningshandleicing zijn wij dankbaar. ud_fr_se_sv_ IV

9 Inhoudsopgave Bescherming van personen... 4 Veiligheid... 4 Omkasting... 4 Galvanische scheiding... 4 Bewaking van het net... 4 Fotovoltaïsche generator... 5 Netaansluiting... 5 DC-stekker... 5 AC-stekker... 5 Het veiligheidsconcept... 6 Normen en voorschriften... 6 Verklaring van overeenstemming... 6 Algemeen... 7 Werkwijze van een fotovoltaïsche installatie... 7 Algemeen... 7 Op het dak ontstaat de stroom... 7 Onder het dak wordt de stroom omgevormd... 8 De FRONIUS IG in het fotovoltaïsche systeem... 9 Algemeen... 9 Omvorming van gelijk- in wisselstroom... 9 Volautomatische bedrijfsvoering... 9 Spanningstransformatie en galvanische scheiding... 9 Bewaking van het net Afleesfunctie en gegevenscommunicatie Uw voordeel NL Beschrijving van het apparaat De FRONIUS IG Werkwijze Startup-fase Overzicht FRONIUS IG (voor de binnenmontage) Overzicht FRONIUS IG Outdoors LED voor bedrijfstoestand Bedieningsconcept Het display Algemeen Beschrijving van de toetsen Symbolen Navigatie op het display Display-verlichting Menu-niveau Afleesmodus activeren Tussen afleesfuncties bladeren

10 De afleesmodi Overzicht van de afleesmodi Overzicht van de afleeswaarden Afleesmodus Now Afleesmodus Day / Year / Total Het setup-menu Overzicht van de menupunten Afleesmodus Setup Toegang tot het setup-menu Tussen menupunten bladeren Instellen van de menupunten Aanvullende informaties Systeemuitbreidingen Kunstmatige ventilatie Installatiehandleiding Omkasting openen FRONIUS IG (voor de binnenmontage) FRONIUS IG Outdoors Montage Standplaatskeuze algemeen Standplaatskeuze binnen -omkasting Standplaatskeuze buiten -omkasting Wandhouder voor FRONIUS IG (voor de binnenmontage) monteren Wandhouder voor FRONIUS IG Outdoors monteren Aansluiting Aansluiting op de zonnemodules en het net Zonnemodules Bewaking van het net Installaties met meerdere inverters Afzekering wisselstroomzijde Aansluitingsvarianten Contactstrip DC-stekkers AC-stekkerverbinding en DC stekker FRONIUS IG Outdoors Inbedrijfstelling Configuratie van de inverter Configuratie vanaf fabriek Individuele configuratie LocalNet Systeemuitbreidingen/ In-steekkaartprincipe Datalogger COM-kaart Insteekkaarten aanbrengen, FRONIUS IG (voor de binnenmontage) Insteekkaarten aanbrengen, FRONIUS IG (voor de buitenmontage)

11 Configuratie Voorbeeld Statusdiagnose en -herstel Weergegeven service-codes Service-indicatie Algemene service-codes Complete uitval FRONIUS IG met meerdere vermogensonderdelen Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klantenservice Annex Technische gegevens Fronius IG 15 / 20 / Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Aangehouden normen en richtlijnen Vrijwaring en aansprakelijkheid Fronius-fabrieksgarantie Onderhoud en deponie Hergebruik NL EU-verklaringen van overeenkomst

12 Bescherming van personen Veiligheid Waarschuwing! Verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De inbedrijfstelling van uw FRONIUS IG mag alleen door geschoold personeel en uitsluitend in het kader van de technische voorschriften plaatsvinden. Vóór de inbedrijfstelling en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in ieder geval eerst het hoofdstuk Veiligheidsbepalingen lezen. Omkasting Het aansluitgedeelte mag alleen door gediplomeerde monteurs worden geopend. Het aansluitgedeelte alleen in spanningsvrije toestand openen. Het afzonderlijk omkaste vermogensgedeelte mag alleen door Froniusgeschoold servicepersoneel in spanningsvrije toestand worden geopend. Galvanische scheiding Door zijn opbouw en werkwijze biedt de FRONIUS IG een maximum aan veiligheid, zowel bij de montage als tijdens het bedrijf. Een volledig uitgevoerde galvanische scheiding tussen gelijk- en wisselstroomzijde garandeert een zo groot mogelijke veiligheid. De FRONIUS IG heeft de galvanische scheiding en de netbewaking tot taak. Hieronder worden de passieve en actieve maatregelen ter bescherming van personen en apparatuur verstaan. Bewaking van het net De FRONIUS IG houdt bij abnormale nettoestanden (bijv. netafschakeling, onderbreking) onmiddellijk op met werken en onderbreekt de voeding in het stroomnet. De FRONIUS IG beschikt over meerdere mogelijkheden ter bewaking van het net: - spanningsbewaking - frequentiebewaking - ENS (optie) De optie ENS is slechts in enkele landen voorschrift en behoort ook alleen daar tot de omvang van de levering van de FRONIUS IG. In ieder geval worden echter de als standaarduitvoering in de FRONIUS IG geïntegreerde meet- en veiligheidsprocedures ingezet. 4

13 Bewaking van het net (vervolg) Als extra schakel in de veiligheidsketen voert de ENS een permanente netbewaking uit. De ENS herkent abnormale nettoestanden onder andere aan een plotselinge verhoging van de netimpedantie. Zowel de permanente netbewaking door de FRONIUS IG zelf als de ENS zorgen ervoor dat bij een netuitval (afschakeling door het energiebedrijf of leidingschade) de voeding onmiddellijk wordt onderbroken. Hierdoor worden gevaarlijke spanningen in de AC-leidingen zeker verhinderd. Een belangrijke bijdrage tot het vermijden van gevaren voor het servicepersoneel is gegarandeerd. Fotovoltaïsche generator Controleer vóór het aansluiten van de zonnemodules of de spanningswaarde die voor de zonnemodules uit de gegevens van de fabrikant is berekend met de werkelijkheid overeenstemt. Denk er bij het meten van de spanning a.u.b. aan dat zonnemodules bij lage temperaturen en gelijkblijvend bezonning een hogere nullastspanning leveren. Bij - 10 C buitentemperatuur mag de nullastspanning van de zonnemodules in geen geval hoger dan 500 V zijn - of 530 V bij IG 60 HV. De geldige temperatuurcoëfficiënten ter berekening van de theoretische nullastspanning bij - 10 C staan in het gegevensblad van de zonnemodules aangegeven. NL Wordt een nullastspanning van de zonnemodules van 500 V overschreden - of 530 V bij IG 60 HV - wordt de FRONIUS IG vernield en alle garantieclaims komen te vervallen. Netaansluiting De aansluiting op het openbare stroomnet mag alleen door een geconcessioneerde elektromonteur plaatsvinden. DC-stekker Aanwijzing! Indien aanwezig de DC-stekkers van de zonnemodules nooit tijdens het voedingsbedrijf van de FRONIUS IG van de steekcontacten scheiden. Voordat de DC-stekkers eruit worden getrokken altijd eerst de zekering voor de huisverdeling scheiden. AC-stekker Aanwijzing! De AC-steekverbinding alleen in spanningsvrije toestand losmaken, nadat de zekering voor de huisverdeling werd gescheiden. 5

14 Het veiligheidsconcept Normen en voorschriften Uw FRONIUS IG voldoet aan alle desbetreffende normen en voorschriften. Hiertoe behoren in het bijzonder: - richtlijn 89/336/EWG Elektromagnetische Compatibiliteit - richtlijn 93/68/EWG EG-conformiteitsmerkteken - Europese normen EN , EN , EN Richtlijn voor het parallelbedrijf van fotovoltaïsche zelfopwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van het elektriciteitsvoorzieningsbedrijf, uitgegeven door de Vereniging van Duitse Elektriciteitswerken (VDEW) - Technische richtlijnen voor het parallelbedrijf van fotovoltaïsche zelfopwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van het elektriciteitsvoorzieningsbedrijf, uitgegeven door het Verbond van de Oostenrijkse Elektriciteitswerken - Veiligheidseisen voor fotovoltaïsche energieopwekkingsinstallaties (ÖNORM/ÖVE E2750), voor zover deze voorschriften de inverter betreffen Verklaring van overeenstemming De desbetreffende verklaringen van overeenstemming vindt u in de annex van deze bedieningshandleiding. 6

15 Algemeen Werkwijze van een fotovoltaïsche installatie Algemeen De wereldwijd ingestraalde zonne-energie bedraagt in het totaal ca kwh/jaar(1.540 peta-kwh/jaar). Dat is het voudige van het wereldwijde stroomverbruik. Wij feliciteren u dat u het besluit hebt genomen het grootste energiereservoir ter wereld actief te benutten. Overigens werd het fotovoltaïsche effect voor het eerst in 1839 door de natuurkundige Alexandre-Edmond Bequerel ontdekt. Het woord fotovoltaïsch stamt van de drijvende kracht achter deze technologie, de lichtstraal. De lichtstraal bestaat uit onvoorstelbaar kleine deeltjes, de fotonen. Op het dak ontstaat de stroom Laten wij ter wille van de eenvoudigheid voor de uitleg van een zuivere silicium-zonnecel uitgaan. Zoals wij ons uit onze natuurkundelessen nog herinneren, bezit silicium in zijn buitenste elektronenomhulsel vier elektronen om zijn atoomkern heen, de zogenaamde valentie-elektronen. De fotonen, d.w.z. het zonlicht, dringen de zonnecellen binnen en verrijken de valentie-elektronen met energie. Het elektron bevrijdt zich tenslotte van het silicium-atoom en laat een positief geladen atoom achter. NL Om de vrije elektronen in één richting te doen stromen, waardoor dus een stroom kan ontstaan, moeten de voor- en achterzijde van de cel op verschillende elektrische polen zijn aangesloten. De silicium-atomen aan de voorzijde worden met een geringe hoeveelheid fosfor-atomen die een extra valentie-elektron bezitten vermengd (gedoteerd). Aan de achterzijde van de cel worden daarentegen aanvullend bij de silicium-atomen nog boor-atomen met maar drie valentieelektronen opgebracht. Het gebrek aan evenwicht dat zo tussen plus- en minpool ontstaat doet de elektronen vloeien- er ontstaat stroom. Uit vele van deze zonnecellen - samengesloten en achter glas gepakt - ontstaat nu een van uw zonnemodules. 7

16 Op het dak ontstaat de stroom (vervolg) + Streng Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Spanning Spanning Spanning Module 1 Module 2 Module 3 Streng-spanning in totaal Vermogen en spanning worden door het gemeenschappelijke gebruik van meerdere zonnemodules verhoogd. Schakelt men zonnemodules in serie tot een streng, worden beide hoger, zowel mogelijk vermogen als spanning Streng 1 Streng 2 Streng 3 Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Streng-spanning in totaal = Spanning module 1, 2,... n Bij een parallele verbinding van meerdere zulke strengen wordt het mogelijk vermogen en de modulestroom hoger, de spanning blijft dezelfde. Het geheel van alle parallel en in serie geschakelde zonnemodules wordt zonnegenerator genoemd. Onder het dak wordt de stroom omgevormd De in de zonnemodules opgewekte gelijkstroom kan alleen aan het openbare net worden geleverd of in de huishouding worden gebruikt, als deze eerst in een inverter wordt getransformeerd. Dit is de centrale taak van de FRONIUS IG. 8

17 De FRONIUS IG in het fotovoltaïsche systeem Algemeen Uw FRONIUS IG is een zonne-inverter van de jongste generatie. Hij vormt het uiterst complexe verbindende element tussen de zonnemodules en het openbare stroomnet. In deze functie heeft hij een aantal veeleisende taken. Omvorming van gelijk- in wisselstroom De FRONIUS IG vormt de gelijkstroom die door de zonnemodules wordt opgewekt om in wisselstroom. Deze wisselstroom wordt synchroon aan de netspanning in uw huisnet resp. aan het openbare stroomnet geleverd. De FRONIUS IG is uitsluitend voor de toepassing in aan het net gekoppelde fotovoltaïsche installaties ontwikkeld. Een van het openbare net onafhankelijke stroomopwekking kan niet plaatsvinden. Volautomatische bedrijfsvoering Het bedrijf van de FRONIUS IG vindt volautomatisch plaats. Zodra na zonsopgang genoeg vermogen door de zonnenmodules wordt opgewekt, begint de stuur- en regeleenheid met de bewaking van netspanning en - frequentie. Bij voldoende bezonning begint uw zonne-inverter met de voeding. Afhankelijk van de uitvoering zijn hiervoor slechts een paar watt zonnevermogen voldoende! NL De FRONIUS IG werkt nu altijd zo dat het maximaal mogelijke vermogen aan de zonnemodules wordt ontnomen. Deze functie wordt MPPT (Maximum Power Point Tracking) genoemd en met uiterste precisie uitgevoerd. Zodra na het invallen van de schemering het energie-aanbod niet meer voldoende is om stroom aan het net te leveren, onderbreekt de FRONIUS IG de verbinding met het net compleet en stopt met werken. Alle instellingen en opgeslagen gegevens blijven natuurlijk bewaard. Spanningstransformatie en galvanische scheiding De FRONIUS IG is voor de inzet op zonnemodules met een breed ingangsspanningsgebied geconcipieerd. Dit maakt een inzet van de meest veelsoortige zonnemodule-types mogelijk. Denk er echter goed aan dat de aangegeven waarden voor de maximale DC-spanning (totale spanning van de aangesloten zonnecellen) nooit overschreden mogen worden. Door zijn opbouw en werkwijze biedt de FRONIUS IG een maximum aan veiligheid, zowel bij de installatie en montage als tijdens het bedrijf. 9

18 Spanningstransformatie en galvanische scheiding (vervolg) De FRONIUS IG beschikt over een HF-transformator (HF = hoogfrequentie) die een galvanische scheiding tussen gelijkstroomzijde en het net waarborgt. Bovendien maakt het HF-concept een drastische verkleining van de transformator en daardoor een belangrijke ruimte- en vooral gewichtsreductie mogelijk. Ondanks de volledig uitgevoerde galvanische scheiding bereikt de FRONIUS IG, dankzij innovatieve schakelconcepten, een hoog rendement Bewaking van het net De FRONIUS IG neemt de bewaking van het net over. Hieronder worden de maatregelen ter bescherming van personen en apparatuur bij netuitval verstaan. De FRONIUS IG is erop geprogrammeerd bij abnormale nettoestanden (bijv. netafschakeling, netonderbreking) het bedrijf onmiddellijk stop te zetten en de levering naar het stroomnet te onderbreken. De FRONIUS IG beschikt over diverse mogelijkheden een netafschakeling te herkennen: - spanningsbewaking - frequentiebewaking - meting van de leidingweerstand (alleen bij FRONIUS IG met ENS) In deze samenhang is het van belang dat de desbetreffend geldige landspecifieke bewakingsprocedures door de FRONIUS IG zelf, zonder extra meetelektronica, worden uitgevoerd. Dit reduceert de installatie werkzaamheden en de hiermee verbonden kosten aanzienlijk. Afleesfunctie en gegevenscommunicatie De hoge technische complexiteit van de nieuwe zonne-inverters vereist een zorgvuldige vormgeving van het display, de interface met de gebruiker. De vormgeving is consequent op een simpele bediening en een permanente beschikbaarheid van de installatiegegevens uitgericht. De FRONIUS IG bezit reeds een fundamentele logging-functie voor de registratie van minimale en maximale waarden van de gegevens op dagen totaalbasis, direct op het display. Optioneel maakt het display ook de indicatie van volgende weersgegevens mogelijk: - 2 verschillende temperatuurwaarden (bijv. temperatuur bij de zonnemodules, buitentemperatuur in de schaduw) - bezonning Aanvullend bij de in de FRONIUS IG geïmplementeerde functies wordt, dankzij een veelomvattend aanbod aan elementen voor de gegevenscommunicatie, een groot aantal registratie- en visualiseringsvarianten mogelijk. De hiervoor vereiste systeemuitbreidingen kunnen eenvoudig volgens de bedieningshandleidingfronius IG DatCom worden geïnstalleerd. Het inbouwen van systeemuitbreidingen, zoals bijvoorbeeld Dat- Com-componenten, maakt bijv. afstandsbewaking van de installatievia modem, versturen van SMS naar de mobiele telefoon in geval van storing, gegevensvisualisering en -vergelijking op de PC mogelijk. 10

19 Uw voordeel Hoe meer van de hier boven beschreven taken de inverter zelf uitvoert, des te eenvoudiger en gunstiger wordt de installatie, omdat er geen extra randapparaten meer worden benodigd. Op grond van onze ervaring en dankzij de inzet van uiterst innovatieve technologieën beheert de FRONI- US IG al deze taken gelijktijdig. Bovendien voldoet de FRONIUS IG aan talrijke voorwaarden voor de bescherming van personen, andere huishoudelijke apparatuur en ook zichzelf. Tot deze voorwaarden behoren bij voorbeeld: - netbewaking - de kwaliteit van de geleverde stroom - gevoeligheid ten opzichte van storende invloeden (bijv. van mobiele tele-foons) De desbetreffende certificaten vindt u in de annex. NL 11

20 Beschrijving van het apparaat De FRONIUS IG Werkwijze De FRONIUS IG is voor een volautomatische bedrijfsvoering geconcipieerd. Principieel is voor de levering aan het net geen bediening nodig. De FRONIUS IG start automatisch, zodra de zonnemodules na zonsopgang voldoende vermogen afgeven. Vanaf dit tijdstip ontvangt u bovendieninstallatie-informaties van het grafische display van defronius IG. Tijdens het bedrijf houdt de FRONIUS IG de spanning van de zonnemodules steeds binnen het bereik van de optimale vermogensafname. - De voor de momentele bedrijfstoestand van de zonnemodules optimale spanning wordt MPP-spanning genoemd (MPP = Maximum Power Point). - Het exacte aanhouden van de MPP-spanning garandeert steeds een optimaal rendement van uw zonnemodules (MPP-Tracking). Zodra na invallen van de schemering het aanbod van energie voor de netvoeding niet meer voldoende is, onderbreekt de FRONIUS IG de verbinding met het net compleet. - s Nachts betrekt FRONIUS IG geen energie van het openbare stroomnet. - De opgeslagen gegevens en instelwaarden blijven behouden. - Ook een handmatige afschakeling is mogelijk. Startup-fase Na het automatische inschakelen voert de FRONIUS IG een inschakeldiagnose uit. Vervolgens vindt een test van het openbare net plaats. Deze test duurt enkele seconden tot enkele minuten, afhankelijk van de bepalingen van uw land. Tijdens het opstarten brandt de LED geel. (1) Segmenttest - Alle aflees-elementen branden ca. een seonde lang (2) TEST - Inschakeldiagnose van belangrijke componenten van de FRONIUS IG - De FRONIUS IG doorloopt binnen een paar seconden een virtuele checklist - Het display toont TEST en de betreffende component die zojuist wordt getest (bijv. LED ) 12

21 Startup-fase (vervolg) (3) Synchronisatie met het net - Het display toont SYNC AC - Het display toont WAIT PS : FRONIUS IG wacht de standby van alle op het net aange-sloten vermogenscomponenten af. Deze werkwijze vindt afhankelijk van de DCspanning plaats. - Vervolgens toont het display SYNC AC (4) Startup-test - Voordat de FRONIUS IG met de levering aan het net begint, worden de nettoestanden volgens de voorschriften in uw land uitvoerig getest - Het display toont START UP Afhankelijk van de landspecifieke bepalingen kan de startup-test enkele seconden tot enkele minuten duren. Het tijdsverloop wordt door een van boven naar beneden inkrimpende balk gesymboliseerd. Verdwijnen twee maatstreepjes die tevoren nog hebben geknipperd, is telkens 1/10 van de complete duur van de startup-tests voorbij. NL (5) Synchronisatie ENS (optie) - Is de FRONIUS IG met de optie ENS uitgerust, wordt de ENS uitvoerig getest en gesynchroniseerd - Het display toont SYNC ENS Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de ENS, kunnen de test en de synchronisatie tot enkele seconden duren. (6) Netvoedingsbedrijf - Na beëindiging van de tests begint de FRONIUS IG met het netvoedingsbedrijf - De LED brandt groen en de FRONIUS IG werkt 13

22 Overzicht FRONIUS IG (voor de binnenmontage) (1) Opbergvak voor de bedienings- en installatiehandleiding (2) Ventilatierooster (3) LED voor bedrijfstoestand (4) Display (5) Toetsenveld (6) Plaatsen voor insteekkaarten (7) Aansluitplaat in verschillende uitvoeringen (8) Aansluitgedeelte - mag alleen door monteurs worden geopend die hiertoe een vergunning hebben (9) Vermogensgedeelte, afzonderlijk omkast, mag alleen door Froniusgeschoold servicepersoneel worden geopend (1) (9) (8) (2) (3) (4) (7) (5) (6) 14

23 Overzicht FRONIUS IG Outdoors (1) (2) (8) (2) (1) (1) (7) (6) (3) (4) (5) NL (1) Bevestigingsschroeven voor omkasting (2) Ventilatie-kappen (3) LED voor bedrijfstoestand (4) Display buiten (5) Toetsenveld buiten (6) Afdekking AC-aansluiting en plaatsen voor insteekkaarten (7) Aansluitstrook DC (8) Afdekschuif ter bescherming van de toetsen en displays tegen zonnestralen. Aanwijzing! Bij direct invallende zonnestralen is het raadzaam de afdekschuif voor het display te schuiven. 15

24 LED voor bedrijfstoestand LED Afhankelijk van de bedrijfstoestand verandert de LED van kleur (1) LED brandt groen: - Brandt na de automatische startup-fase van de FRONIUS IG zolang het netvoedingsbedrijf plaatsvindt - De fotovoltaïsche installatie werkt storingsvrij (2) LED knippert groen: - De fotovoltaïsche installatie werkt storingsvrij - Bovendien verschijnt op het display een melding Aanwijzing! Een melding verschijnt bijvoorbeeld, als er sprake is van een isolatiefout die de functie van de FRONIUS IG echter niet nadelig beïnvloedt. Desalniettemin raden wij om veiligheidsredenen aan de isolatiefout zo spoedig mogelijk te verhelpen. Afhankelijk van de landspecifieke set-up kan de inverter bij een defect in de isolatie zich ook van het openbare net loskoppelen en de levering van energie onderbreken. Bij FRONIUS IG met display wordt een statusmelding weergegeven. Bij FRONIUS IG zonder display vindt de indicatie in de software FRONIUS IG.access plaats. Wordt een melding (bijv. 502, hoofdstuk Statusdiagnose en -herstel ) weergegeven, moet de desbetreffende status hersteld en door indrukken van de toets Enter bevestigd worden. (3) LED brandt oranje: - De FRONIUS IG bevindt zich in de automatisch startup-fase, zodra de fotovoltaïsche modules na zonsopgang voldoende vermogen afgeven 16

25 LED voor bedrijfstoestand (vervolg) (4) LED knippert oranje: - Op het display verschijnt een waarschuwing - Of de FRONIUS IG werd in het setup-menu naar de standby-modus geschakeld = handmatige afschakeling van het voedingsbedrijf - Na de volgende zonsopgang wordt het voedingsbedrijf automatisch weer hervat - Terwijl de oranje LED knippert, kan het voedingsbedrijf steeds handmatig worden geactiveerd (hoofdstuk Het setup-menu ) (5) LED brandt rood: - Algemene status: indicatie van de desbetreffende service-code op het display De inverter levert geen stroom aan het openbare net. Een lijst van de service-codes, de overeenkomstige status-meldingen, status-oorzaken en maatregelen tot het herstellen van de status bevindt zich in het hoofdstuk Statusdiagnose en -herstel van de installatie- en servicehandleiding. (6) LED blijft donker: - Er bestaat geen verbinding met de zonnemodules - Geen modulevermogen in verband met donkerheid NL 17

26 Bedieningsconcept Het display Algemeen De FRONIUS IG is bedrijfsklaar voorgeconfigureerd. Daarom zijn voor het volautomatische netvoedingsbedrijf geen instellingen vooraf nodig. De voeding van het display vindt via de zonnemodule plaats. Het display staat dus overdag ter beschikking. Belangrijk! De indicatie van de FRONIUS IG ist geen geijkt meetapparaat. Een geringe afwijking van enkele procenten is systeemafhankelijk. De nauwkeurige afrekening van de gegevens met de nutsbedrijven vereist derhalve een geijkte meter. Beschrijving van de toetsen Toets (A) en (B): - Voor het bladeren Toets (C): - Voor het wisselen naar het menuniveau ( Menu ) resp. het verlaten van het setup-menu ( Esc ) (A) (B) (C) Toets Enter : - Ter bevestiging van een keuze Symbolen (2) (12) (11) (10) (9) (5) (7) (8) (6) (4) (1) (3) (1) Symbolen voor toetsen (A) tot (2) Symbolen voor de afleesmodi Now tot Setup (3) Gebied voor afleeswaarde... voor weergave van de afleeswaarde 18

27 Symbolen (vervolg) (4) Gebied voor aflees-eenheid... voor weergave van de bijbehorende eenheid (5) Segment-balk... geeft steeds het momenteel aan het net gevleverde vermogen aan - onafhankelijk van de gekozen afleesmodus. De indicatie vindt in % van het voor uw zonne-inverter maximaal mogelijke voedingsvermogen plaats. (6)... verschijnt bij de indicatie van grootheden die direct met het openbare net samenhangen (7)... verschijnt bij de indicatie van grootheden die direct met de zonnemodules samenhangen (8)... verschijnt bij de indicatie van waarden die direct met de FRONI- US IG samenhangen (9)... verschijnt bij de indicatie van grootheden die direct met milieuomstandigheden zoals bezonning en temperatuur samenhangen (optie) (10)... verschijnt bij de indicatie van waarden die door de verbruikssensor (optie) worden verstrekt (11) Max... De weergegeven waarde betekent het maximum binnen de geobserveerde periode (afhankelijk van de gekozen afleesmodus) NL (12) Min... De weergegeven waarde betekent het minimum binnen de geobserveerde periode (afhankelijk van de gekozen afleesmodus). Belangrijk! De aangegeven min- en max-waarden stemmen niet met de absolute maxima en minima overeen, omdat de registratie van de meetwaarden met tussenpozen van twee seconden plaatsvindt. Navigatie op het display Display-verlichting Om de display-verlichting te activeren drukt u een willekeurige toets in. Wordt 30 seconden lang geen toets ingedrukt, gaat de display-verlichting weer uit. Bovendien biedt het setup-menu de keuze tussen permanent brandende of permanent uitgeschakelde display-verlichting. 19

28 Menu-niveau Vanaf het menu-niveau bereikt u de door u gewenste afleesmodus of het setup-menu. Door indrukken van de toets (C) naar het menu-niveau wisselen (C) (C) - Het display toont Menu - Het display bevindt zich op het menu-niveau Afleesmodus activeren (A) (B) (1) (2) (3) (4) (A) (B) - Naar het menu-niveau wisselen - Met de toetsen (A) of (B) de gewenste afleesmodus (1) tot (4) activeren - Toegang tot de gewenste afleesmodus : toets Enter indrukken Aanwijzing! Het menupunt Year wordt alleen ondersteund, als de optie datalogger aangesloten is. Deze sys-teemuitbreiding beschikt over een real-time-klok. 20

29 Tussen afleesfuncties bladeren (A) (B) (A) (B) (A) (B) - De gewenste afleesmodus activeren (zie bovenstaand) - Met de toetsen (A) of (B) tussen de beschikbare afleesfuncties bladeren De afleesmodi Overzicht van de afleesmodi Volgende afleesmodi staan ter beschikking: Afleesmodus Now... indicatie van momentele waarden NL Afleesmodus Day... indicatie van waarden voor de netvoeding op de dag van vandaag Afleesmodus Year... indicatie van waarden voor de netvoeding in het actuele kalenderjaar- alleen in combinatie met de optie datalogger Afleesmodus Total... indicatie van waarden voor de netvoeding sinds de eerste inbedrijfstelling van de FRONIUS IG. 21

30 Overzicht van de afleeswaarden De onderstaand afgebeelde tabel geeft een kort overzicht over de beschikbare afleeswaarden. Zonder voetnoot aangegeven afleeswaarden worden bij de gekozen setup-instelling Standard (instelling vanaf fabriek) weergegeven. * Optie - Indien de vereiste optiekaart niet aanwezig is, worden de letters N.A. (niet aangesloten) weergegeven Modus Now Geleverd vermogen (W) Netspanning (V) Geleverde stroom (A) Netfrequentie (Hz) * Netimpedantie (Ohm) Module-spanning (V) Module-stroom (A) * Moduletemperatuur ( C; alternatief ook F) Isolatieweerstand (MOhm) * Door de verbruiksmeter geregistreerd vermogen (W) * Omgevingstemperatuur ( C; alternatief ook F) * Bezonning (W/m²) * Tijd (HH:MM) Modus Day / Year / Total Geleverde energie (kwh / MWh) Winst (valuta instelbaar) CO 2 -reductie (kg / t) Geleverd vermogen maximaal (W) Netspanning maximaal (V) Netspanning minimaal (V) Modulespanning maximaal (V) * Door de verbruiksmeter geregistreerde energie (kwh / MWh) * Moduletemperatuur maximaal ( C; alternatief ook F) * Moduletemperatuur minimaal ( C; alternatief ook F) * Omgevingstemp. maximaal ( C; alternatief ook F) * Omgevingstemp. minimaal ( C; alternatief ook F) * Bezonning maximaal (W/m²) Bedrijfsuren van de FRONIUS IG (HH:MM) 22

31 Afleesmodus Now Indicatie van momentele waarden - Afleesmodus Now activeren (hoofdstuk Het display ) - De eerste afleesfunctie van de afleesmodus Now verschijnt * Optie - Indien de vereiste optiekaart niet aanwezig is, worden de letters N.A. weergegeven. Geleverd vermogen... momenteel aan het net geleverd vermogen (Watt) (A) (B) - Naar de volgende waarde gaat u met de toets (B) - Terugbladeren met toets (A) Netspanning (volt) Geleverde stroom... momenteel aan het net geleverde stroom (ampère) NL Netfrequentie (Hertz) * Netimpedantie... Weerstand van het net - criterium voor een veilige netvoeding (Ohm; optie ENS) De weerstand van het plaatselijke laagspannings-net tot aan het volgende transformator-station wordt gemeten. Wordt het plaatselijke laagspannings-net in verband met werkzaamheden afgeschakeld, stijgt de netimpedantie duidelijk en de FRONIUS IG onderbreekt om veiligheidsredenen de netvoeding. 23

32 Afleesmodus Now (vervolg) Module-spanning... momenteel op de zonnemodules liggende spanning (volt) De tijdens de netvoeding aangegeven spanning stemt met de zogenaamde MPP-spanning overeen (MPP = Maximum Power Point). De modulespanning wordt door de FRONIUS IG steeds binnen het bereik van de maximaal mogelijke vermogensafname uit de zonnemodules gehouden. Hierdoor is altijd een optimaal rendement van uw fotovoltaïsche installatie gegaran-deerd. Module-stroom... momenteel door de zonnemodules geleverde stroom (ampère) De FRONIUS IG houdt de module-spanning steeds binnen het bereik van de maximaal mogelijke vermogensafname uit de zonnemodules. Hieruit resulteert de optimale module-stroom. * Module-temperatuur... Temperatuur bij de zonnemodules ( C; in het setup-menu ook op F instelbaar; tempera-tuursensor nr.1; optie sensorkaart) Isolatieweerstand van de fotovoltaïsche installatie (MOhm) Isolatieweerstand is de weerstand tussen de plus-pool resp. de min-pool van de fotovoltaïsche installatie en het aardingspotentiaal. Wordt een isolatie-weerstand > 500 kohm aangegeven, is de fotovoltaïsche installatie voldoende geïsoleerd. Waarschuwing! Een isolatieweerstand < 500 kohm kan aan een slecht geïsoleerde DC-leiding of een defecte zonnemodule te wijten zijn. Neem in geval van een te lage isolatieweerstand in ieder geval met uw Fronius-servicepartner contact op. Belangrijk! Alleen een isolatieweerstand van minder dan 500 kohm wijst op een fout. Een hogere aangegeven isolatieweerstand dient niet als fout te worden beschouwd. Bij een isolatieweerstand van minder dan 10 MOhm onderscheidt het display tussen het negatieve potentiaal en de aarding (voorteken - ) en het positieve potentiaal en de aarding (voorteken + ). 24

33 Afleesmodus Now (vervolg) Displayvoorbeeld van een negatief potentiaal (voorteken - ) - Kortsluiting tussen DC- leiding en aarde Displayvoorbeeld van een positief potentiaal (voorteken + ): - Kortsluiting tussen DC+ leiding en aarde * Aan het net ontnomen vermogen... Momenteel verbruik (Watt; optie sensorkaart) * Omgevingstemperatuur ( C; C; in het setup-menu ook op F instelbaar; temperatuursensor nr.2; optie sensorkaart) * Bezonning... per vierkante meter invallend bestralingsvermogen (watt/m²; optie sensorkaart) NL * Tijd (optie datalogger)... wordt de tijd op een FRONIUS IG of een systeemuitbreiding veranderd, verandert deze op alle door middel van het LocalNet verbonden apparaten. 25

34 Afleesmodus Day / Year / Total Afleesmodus Day... indicatie van waarden voor de netvoeding op de dag van vandaag Belangrijk! Het inschakeltijdstip betekent voor de FRONIUS IG het begin van de dag. Wordt de DC-toevoerleiding onderbroken, moeten na een nieuw start-up volgende waarden worden gereset: - geleverde energie (kwh) - winst (valuta instelbaar) - CO 2 -reductie (kg) - geleverd vermogen maximaal (Watt) - netspanning maximaal (Volt) - netspanning minimaal (Volt) - aan het net ontnomen energie (kwh) - bedrijfsuren van de FRONIUS IG De bovenstaande aanwijzing geldt niet bij gebruik van de optie datalogger. Staat de optie datalogger beschikking, gelden ook de opgesomde afleeswaarden in elk geval voor de complete netvoedingsdag. Afleesmodus Year... indicatie van waarden voor de netvoeding in het actuele kalenderjaar - alleen in combinatie met datalogger Afleesmodus Total... indicatie van waarden voor de netvoeding sinds de eerste inbedrijfstelling van de FRONIUS IG. - Afleesmodus Day / Year / Total activeren (hoofdstuk Het display ) - De eerste afleesfunctie van de gekozen afleesmodus verschijnt * Optie - Indien de vereiste sensorkaart niet aanwezig is, worden de letters N.A. aangegeven. 26

35 Afleesmodus Day / Year / Total (vervolg) Geleverde energie... tijdens de geobserveerde periode aan het net geleverde energie (kwh / MWh) (A) (B) In verband met verschillende meetmethodes kunnen afwijkingen ten opzichte van afleeswaarden van andere meetapparaten ontstaan. Voor het verrekenen van de geleverde energie zijn alleen de afleeswaarden van de door de elektriciteitsmaatschappij ter beschikking gestelde, geijkte meter bindend. - Naar de volgende waarde gaat u met de toets (B) - Terugbladeren met toets (A) Winst... tijdens de geobserveerde periode bespaard geld (valuta in het setup-menu instelbaar) Belangrijk! Net als bij de geleverde energie kunnen ook hier afwijkingen ten opzichte van andere meetwaarden ontstaan. Instelling van valuta en verrekentarief wordt in het hoofdstuk Setupmenu beschreven. De instelling vanaf fabriek bedraagt 0,48 Euro per kwh. NL CO 2 -reductie... tijdens de geobserveerde periode bespaarde CO 2 -emissie (kg/t) Indicatie van de CO 2 -emissie (in kg/t) die bij de productie van dezelfde hoeveelheid stroom in een calorisch krachtstation zou worden vrijgezet. De instelling vanaf fabriek bedraagt 0,59 kg / kwh (bron: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie). Geleverd vermogen maximaal... hoogste tijdens de geobserveerde periode aan het net geleverd vermogen(w) Netspanning maximaal... hoogste tijdens de geobserveerde periode gemeten netspanning (V) 27

36 Afleesmodus Day / Year / Total (vervolg) Netspanning minimaal... geringste tijdens de geobserveerde periode gemeten netspanning (V) Modulespanning maximaal... hoogste tijdens de geobserveerde periode gemeten modulespanning (V) * Door de verbruiksmeter geregistreerde energie... tijdens de geobserveerde periode verbruikte energie (kwh / MWh; optie verbruikssensor) Aanwijzing! De temperatuursensor aan de achterzijde van de zonnemodule monteren. * Module-temperatuur maximaal... hoogste bij de zonnemodules tijdens de geobserveerde periode gemeten temperatuur ( C; in het setupmenu ook op F instelbaar, temperatuursensor nr.1; optie sensorkaart) * Module-temperatuur minimaal... laagste bij de zonnemodules tijdens de geobserveerde periode gemeten temperatuur ( C; in het setupmenu ook op F instelbaar, temperatuursensor nr.1; optie sensorkaart) * Omgevingstemperatuur maximaal... hoogste tijdens de geobserveerde periode gemeten temperatuur ( C; in het setup-menu ook op F instelbaar, temperatuursensor nr.2; optie sensorkaart) * Omgevingstemperatuur minimaal... laagste tijdens de geobserveerde periode gemeten temperatuur ( C; in het setup-menu ook op F instelbaar, temperatuursensor nr.2; optie sensorkaart) 28

37 Afleesmodus Day / Year / Total (vervolg) * Bezonning maximaal... hoogste tijdens de geobserveerde periode opgetreden bezonning, (W/m²; optie sensorkaart) Bedrijfsuren... Bedrijfsduur van de FRONIUS IG (HH:MM) De indicatie van de bedrijfsduur vindt in uren en minuten tot 999 h en 59 min (indicatie: 999:59 ) plaats. Vanaf dit tijdstip vindt de indicatie alleen in uren plaats. Hoewel de FRONIUS IG tijdens de nacht buiten bedrijf is, worden de gegevens, waarvoor de optie sensorkaart benodigd wordt dag en nacht geregistreerd en opgeslagen. Het setup-menu Overzicht van de menupunten Dit korte overzicht toont de menupunten voor het wijzigen van de vooraf ingestelde waarden van de FRONIUS IG. Standby Contrast LightMode Cash Enter AUTO ON OFF Valuta Verrekentarief/ kwh NL IG-NR DatCom Time Extended State_PS Version (100. FRONIUS IG = 00) OKCom Error SIGCD_TEST Datum Iso_Warn Tijd ON OFF Statusindicatie vermogensgedeelten MainCtrl PS01 ENS 29

38 Afleesmodus Setup Het setup-menu maakt een eenvoudige wijziging van de vooraf-instellingen van de FRONIUS IG mogelijk om op de best mogelijke wijze aan uw wensen en eisen te voldoen. Toegang tot het setupmenu (A) (1) (2) (3) (4) (5) - Naar het menu-niveau wisselen (hoofdstuk Navigatie op het display ) - Met de toetsen (A) of (B) de modus Setup (5) activeren - Toegang tot de modus Setup (5): toets Enter indrukken (B) (A) (B) - Het eerste menupunt Standby wordt weergegeven. Tussen menupunten bladeren (A) (B) (A) (B) (A) (B) - De gewenste afleesmodus activeren (zie bovenstaand) - Met de toetsen (A) of (B) tussen de beschikbare menupunten bladeren 30

39 Instellen van de menupunten - Standby... Activering / deactivering van het standby-bedrijf met de toets Enter. Het menupunt Standby biedt de mogelijkheid de FRONIUS IG handmatig in het standby-bedrijf te zetten. In de standby-modus is de vermogenselektronica uitgeschakeld. Er vindt geen netvoeding plaats. De LED knippert oranje. Op het display verschijnen afwisselend volgende meldingen: STANDBY ENTER - De oranje knipperende LED gaat na inval van de schemering uit - Na de volgende zonsopgang wordt het netvoedingsbedrijf automatisch weer hervat (LED brandt na de startup-fase groen) - Terwijl de LED oranje knippert, kan het netvoedingsbedrijf op elk gewenst ogenblik weer worden hervat ( Standby deactiveren) NL - LED brandt groen: Standby activeren = handmatige uitschakeling van het netvoedingsbedrijf: - toets Enter indrukken - LED knippert oranje: Standby deactiveren = hervatting van het netvoedingsbedrijf : - toets Enter indrukken 31

40 (A) (B) (C) (C)... - Uit de instellingen 0 tot 7 kiezen - toets (A) of (B) indrukken: - Contrast... Instelling van het contrast op het LCD-display. - Toegang tot Contrast : toets Enter indrukken Aangezien het contrast van de temperatuur afhankelijk is, kan bij wisselende omgevingscondities een instelling van het menupunt Contrast nodig zijn. Instellingen van een zo laag mogelijk contrast (0) tot een zo groot mogelijk contrast (7): - overnemen: toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken (C) - Menu-Mode... niet activeerbaar (C) 32

41 (C) - Light-Mode... Vooraf-instelling van de display-verlichting. - Toegang tot Light-Mode : toets Enter indrukken - Tussen de instellingen Auto 1., On 2. en Off 3. wisselen - toets (A) of (B) indrukken: (A) (C) 1.Na het laatste indrukken van een toets gaat de displayverlichting als gevolg van een tijdsvertraging van 30 seconden uit - overnemen : toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken (B) (A) (B) (C) (C) 2.De displayverlichting is tijdens het netvoedigsbedrijf permanent ingeschakeld - overnemen : toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken 3.De displayverlichting is permanent uitgeschakeld: - overnemen : toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken NL Belangrijk! Dit punt betreft alleen de achtergrondverlichting van het display. Een deactivering van het display zelf is op grond van het geringe energieverbruik van minder dan één mw (1/1000 W) niet nodig. - Cash... Instelling van valuta en verrekentarief voor de vergoeding van de geleverde energie (C) - Toegang tot Cash : toets Enter indrukken

42 1 2 1.Valuta invoeren (instelling vanaf fabriek: EUR) (A) (A) (A) (B) (C)... (B) (C) (B) (C)... - De meest linkse positie knippert - Met behulp van de toets (A) of (B) een letter voor de meest linkse positie kiezen - Bevestigen met toets Enter - Volgende positie knippert - Werkwijze voor de volgende posities zoals beschreven voor de eerste positie - de ingestelde valuta overnemen: toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken 2.Verrekentarief in gekozen valuta per kwh invoeren (instelling vanaf fabriek: 0,48 EUR/kWh) - De meest linkse positie knippert - Met behulp van toets (A) of (B) een cijfer voor de meest linkse positie kiezen - Bevestigen met toets Enter - Volgende positie knippert - Werkwijze voor de volgende posities zoals beschreven voor de meest linkse positie (A) (B) (C) (A) (B) (C) Aanwijzing! Instelbaar zijn waarden tussen 000,1 en 99,99. - Decimaalteken knippert - met behulp van toets (A) of (B) het decimaalpunt naar de gewenste positie verschuiven - het ingestelde verrekentarief overnemen: toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken 34

43 (C) - IG-NR... Instelling van het nummer (=adres) van de FRONI- US IG bij een installatie met meerdere aan elkaar gekoppelde fotovoltaïsche inverters - Toegang tot IG-NR : toets Enter indrukken Adres invoeren ( ) (instelling vanaf fabriek: 01) (A) (B) (C) - De meest linkse positie knippert - Met behulp van toets (A) of (B) een cijfer voor de meest linkse positie kiezen - Bevestigen met toets Enter - Volgende positie knippert - Werkwijze voor de tweede positie zoals beschreven voor de meest linkse positie (A) (B) NL - het ingestelde IG-nr. overnemen: toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: toets Esc (C) indrukken Aanwijzing! Bij het integreren van meerdere FRONIUS IG in een gegevenscommunicatie met behulp van een datalogger moet aan elke FRONIUS IG een eigen adres worden toegewezen. Het toewijzen van een eigen adres aan elke FRONIUS IG is belangrijk, opdat de datalogger tussen de afzonderlijke inverters kan onderscheiden. Bevinden zich twee FRONIUS IG met hetzelfde adres in het systeem, is een gegevenscommunicatie met datalogger niet mogelijk. Op de FRONI- US IG, waarop de status-melding 504 verschijnt, moet een ander adres worden ingesteld. 35

44 (C) (A) (B) (A) (B) (B) Als een succesvolle gegevensverbinding is opgebouwd, wordt de status OK COM weergegeven. - Met de pijltoets (B) de Signal Card Test oproepen De indicatie Error vindt plaats, als DatCom niet geïnstalleerd is of de gegevensverbinding niet naar behoren functioneert. - Signal Card Test met de button Enter starten (C) Signal Card niet geïnstalleerd (C) Signal Card actief - Ter bevestiging weerklinkt het signaal van de Signal-Card. Belangrijk! Mocht het signaal niet te horen zijn, dan a.u.b. de signaalleidingen controleren. 36

45 Aanwijzing! Het menupunt Time wordt alleen ondersteund, als de optie datalogger aangesloten is. (C) - Time... Instelling van tijd en datum - Toegang tot Time : toets Enter indrukken 1.Datum instellen (bijv.: ) (A) (B) (C) - De meest linkse positie knippert - Met behulp van toets (A) of (B) een cijfer voor de meest linkse positie kiezen - Bevestigen met toets Enter - Volgende positie knippert (A) (B) (C) - Werkwijze voor de volgende posities zoals beschreven voor de meest linkse positie - de ingestelde datum overnemen: toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: Esc (C) indrukken NL 2.Tijd instellen (bijv.: 15:47) (A) (B) (C) - De meest linkse positie knippert - Met behulp van toets (A) of (B) een cijfer voor de meest linkse positie kiezen - Bevestigen met toets Enter - Volgende positie knippert (A) (B) (C) - Werkwijze voor de volgende posities zoals beschreven voor de meest linkse positie - de ingestelde tijd overnemen en de klok starten: toets Enter indrukken - actuele instelling aanhouden: Esc (C) indrukken 37

46 - Extended... voor het uitschakelen en inschakelen van de isolatiewaarschuwing - Toets Enter indrukken (A) (B) (C) - Weergave voor toegang tot het menu voor de isolatiewaarschuwing - Toets Enter indrukken - Met behulp van toets (A) of (B) de instelling Off of On kiezen - Met behulp van de toets Enter de instelling overnemen Bij de instelling Off is de isolatiewaarschuwing State 502 uitgeschakeld. De stand Off is raadzaam voor solarmodules met een hoogohmig geaarde aansluiting DC+ en DC-. 2x (C) 38

47 - STATE_PS... Status-indicatie van de vermogensgedeelten - Op toets Enter drukken - Hier bijv. staat het eerste vermogensgedeelte (PS00) op Standby - Standby betekent geen netvoeding - Op toets Enter drukken Afwisselend - Indicatie van de op het laatst opgeslagen service-code (bijv. State406 ) Belangrijk! Afwisselend verschijnt de indicatie State Last en de op het laatst opgeslagen service-code. (C) (C) - Op de toets Esc (C) drukken (B) Afwisselend 2x (B) (C) - De indicatie voor het eerste vermogensgedeelte (PS00) verschijnt opnieuw - Met de pijltoets (B) naar het tweede vermogensgedeelte wisselen - Hier bijv. staat het tweede vermogensgedeelte (PS01) op Run - Run betekent intacte netvoeding - Op toets Enter drukken - Weergave van de op het laatst opgeslagen service-code (bijv State ) Belangrijk! Afwisselend verschijnt de indicatie State Last en de op het laatst opgeslagen service-code. - Exit: twee keer op de toets Esc (C) drukken NL Belangrijk! Op grond van zwakke zonne-instraling verschijnen elke ochtend en avond logischerwijs de statusmeldingen 306 (Power Low) en 307 (DC-Low). Aan deze statusmeldingen ligt geen fout ten grondslag. 39

48 (A) (B) (A) (B) - Tussen de indicaties MAIN 1., PS C- 2. en ENS 3. TRL 01 wisselen - toets (A) of (B) indrukken: (A) (A) (B) (B) (C) Indicatie versienummer (C) (C) Indicatie serienummer Indicatie versienummer (C) Indicatie serienummer - Version... Indicatie van versienummer en serienummer van de IG-control-eenheid en het vermogensgedeelte. - Toegang tot Version : Taste Enter indrukken 1.Versienummer van de IG-controleenheid weergeven: toets Enter indrukken - Verlaten met toets Esc (C) - Naar de indicatie van het serienummer voor de IG-controleenheid wisselen: toets (A) of (B) indrukken - Verlaten met toets Esc (C) 2.Versienummer van het vermogensgedeelte weergeven: toets Enter indrukken - Verlaten met toets Esc (C) - Naar de indicatie van het serienummer voor het vermogensgedeelte wisselen: toets (A) of (B) indrukken - Verlaten met toets Esc (C) 3.Typenummer van de ENS weergeven: toets Enter indrukken - Verlaten met de toets Esc (C) - Naar de indicatie van het versienummer voor de ENS wisselen: toets (A) of (B) indrukken - Verlaten met de toets Esc (C) (A) (B) (C) Indicatie typenummer (C) Indicatie versienummer Aanwijzing! Als de FRONI- US IG niet met de optie ENS is uitgerust, kunnen typenummer en versienummer niet worden weergegeven. - Na het indrukken van de toets Enter verschijnt de indicatie N.A. - Verlaten met de toets Esc (C) 40

49 Aanvullende informaties Systeemuitbreidingen De FRONIUS IG is voor een hele serie systeemuitbreidingen voorbereid zoals bijv.: - voor de communicatie van de FRONIUS IG met externe systeemuitbreidingen resp. met andere FRONIUS IG - datalogger (voor registratie en beheer van de gegevens van uw fotovoltaïsche-installatie m.b.v. een PC) inclusief datalogger en modemverbinding - diverse grote displays (FRONIUS IG Public Display) - actoren / relais / alarm (FRONIUS IG Signal Card) - sensoren (thermovoeler/ bestraling/ verbruiksmeting) De systeemuitbreidingen worden als insteekkaarten (net als bij de PC) aangeboden. NL Ter verhoging van de flexibiliteit zijn alle systeemuitbreidingen ook als uitvoering met externe omkasting verkrijgbaar. Voor een onbeperkte, individuele toepassing van de systeemuitbreidingen heeft Fronius het LocalNet ontwikkeld. Het LocalNet is een gegevensnetwerk dat de koppeling van meerdere FRONIUS IG aan de systeemuitbreidingen mogelijk maakt. Het LocalNet is een bussysteem. Voor de communicatie van een of meerdere FRONIUS IG met alle systeemuitbreidingen is een enkele kabel voldoende. Hierdoor wordt de bekabeling tot een minimum gereduceerd. 41

50 Systeemuitbreidingen (vervolg) Nadere inlichtingen hierover vindt u in het hoofdstuk LocalNet van de installatie- en servicehandleiding. Kunstmatige ventilatie De FRONIUS IG is met een temperatuurgestuurde, toerentalgeregelde ventilator uitgerust. Hierdoor ontstaat een aantal voordelen: - verkleining van de koellichamen - compacte omkasting - koelere componenten - hoger rendement / langere levensduur - zo laag mogelijk energieverbruik/ geluidsontwikkeling, daar toerentalgeregeld en kogelgelagerd - Mocht een warmteafvoer ondanks maximaal toerental van de ventilator niet mogelijk zijn (bijv. schakelkasten zonder overeenkomstige warmteafvoer), vindt, als zelfbescherming van de FRONIUS IG, een zogenaamd vermogens-derating plaats. - Het vermogens-derating regelt het vermogen van de FRONIUS IG tijdelijk zover terug dat de temperatuur de toelaatbare waarde niet overschrijdt. - Uw FRONIUS IG blijft zo lang mogelijk zonder onderbrekingen bedrijfsklaar. - Ook bij een zeer frequent vollastbedrijf vand e FRONIUS IG kan een levensduur van de ventilator van ca. 20 jaar worden verwacht. 42

51 Installatiehandleiding NL 43

52 Omkasting openen FRONIUS IG (voor de binnenmontage) Waarschuwing! Gevaar door netspanning en DC-spanning van de zonnemodules. Het aansluitgedeelte mag alleen door gediplomeerde elektromonteurs worden geopend. Het afzonderlijk omkaste vermogensgedeelte mag alleen door Fronius-geschoold servicepersoneel in spanningsvrije toestand worden geopend. Aansluitgedeelte openen 1. (2) 2. (1) - Schroevendraaier in het boorgat (1) aan de onderzijde van de FRONI- US IG steken - Schroevendraaier aan het einde van de handgreep voorzichtig optillen en daardoor de afdekking (2) ontgrendelen - Afdekking (2) van het aansluitgedeelte naar onderen wegtrekken (2) Belangrijk! Om het aansluitgedeelte te sluiten de afdekking (2) erop zetten en naar voren schuiven tot hij vastklikt. 44

53 FRONIUS IG (voor de binnenmontage) (vervolg) (5) (3) (4) (3) Aansluitgedeelte geopend (4) Vermogensgedeelte Waarschuwing! Gevaar door netspanning en DC-spanning van de zonnemodules. Het afzonderlijk om-kaste vermogensgedeelte mag alleen door Fronius-geschoold servicepersoneel worden geopend. - Borgschroef (5) losdraaien en wandhouder wegnemen FRONIUS IG Outdoors - Vier schroeven (1) losdraaien - Afdekking (2) verwijderen NL (1) (2) (1) 45

54 Montage Standplaatskeuze algemeen Profiteer optimaal van de voordelen van de FRONIUS IG door volgende criteria aan te houden: - Netimpedantie door een te geringe AC-leidingdoorsnede tussen de FRONIUS IG en de huisverdeler niet onnodig verhogen. De AC-leidingsweerstand tussen de FRONIUS IG en de huisverdeler mag niet meer dan 0,5 Ohm bedragen. - Installatie alleen op een vaste, loodrechte wand - De omgevingstemperatuur mag niet lager dan -20 C en niet hoger dan +50 C zijn. - Op een afstand van15 cm rondom de koelluchtspleten aan beide zijden van de FRONIUS IG mogen zich geen andere voorwerpen bevinden. - Tussen afzonderlijke FRONIUS IG s een zijdelingse afstand van 20 cm aanhouden. - De richting van de luchtstroom binnen in de inverter loopt van links naar rechts (toevoer koude lucht links, afvoer warme lucht rechts). - Bij het inbouwen van de FRONIUS IG in een schakelkast (of soortgelijke gesloten ruimten) door kunstmatige ventilatie voor voldoende warmte-afvoer zorgen. Standplaatskeuze binnen - omkasting De FRONIUS IG is uitsluitend geschikt voor de montage binnen in een gebouw of op tegen regen en sneeuw beschermde plaatsen buiten. - Aangezien bij de FRONIUS IG in bepaalde bedrijfstoestanden een geringe geluidsontwikkeling kan plaatsvinden, moet van een installatie in onmiddelijke nabijheid van het woongedeelte worden afgeraden. - FRONIUS IG mag niet in ruimten met veel stofontwikkeling worden geïnstalleerd. - FRONIUS IG mag niet in ruimten met veel stofontwikkeling door geleidbare deeltjes (bijv. ijzerkrullen) worden geïnstalleerd. - Bij de montage van de FRONIUS IG erop letten dat het display zich net onder uw ooghoogte bevindt. Hierdoor is de optimale leesbaarheid van het display gewaarborgd - De afstand van de bovenste rand van de FRONIUS IG tot aan het plafond van de ruimte moet ca. 30 cm bedragen. De inverter niet monteren in: - Ruimtes met sterke stofontwikkeling - Ruimtes met sterke stofontwikkeling van geleidende deeltjes (bijvoorbeeld spanen ijzer) - Ruimtes met bijtende dampen, zuren of zouten - Ruimtes met een verhoogd risico op ongevallen door dieren (paarden, runderen, schapen, varkens, enz.) - Stallen en aangrenzende ruimtes 46

55 Standplaatskeuze binnen - omkasting (vervolg) - Opslag- en voorraadruimtes voor hooi, stro, haksel, krachtvoer, meststoffen - Opslag- en verwerkingsruimtes voor fruit, groenten en wijnbouwproducten - Ruimtes voor de verwerking van granen, groenvoer en voerproducten - Kassen Standplaatskeuze buiten - omkasting - Op grond van de veiligheidsklasse IP 45 is het mogelijk de FRONIUS IG aan vochtinwerking bloot te stellen. Desalniettemin raden wij aan een directe vochtinwerking, indien mogelijk, te vermijden - Ondanks veiligheidsklasse IP 45 mag de FRONIUS IG, indien mogelijk, niet aan directe bezonning worden blootgesteld, omdat er wereldwijd geen display-folie bestaat die over een duurzame UV-bestendigheid beschikt. Om desondanks een lange levensduur te bereiken beschikt de FRONIUS IG met buitenomkasting en display over een afdekschuif. - Een bescherming van de display-eenheid met behulp van de afdekschuif heeft ook voordelen voor de levensduur van de folie. (Ideaal zou een ietwat beschermde montagepositie van de FRONIUS IG Outdoors met buitenomkasting zijn, bijv. in de buurt van de zonnemodule of onder een voorspringend dak). - FRONIUS IG kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd - volgens paragraaf Wandhouder voor FRONIUS IG Outdoors monteren. - Bij bedrijf in een omgeving met sterke ontwikkeling van stof: Indien noodzakelijk, de ventilatorplaten verwijderen en de geïntegreerde vliegenroosters reinigen NL De inverter niet monteren: - in het aanzuigbereik van ammoniak, etsende dampen, zuren of zouten (bijvoorbeeld opslagplaatsen van meststoffen, ventilatie-openingen van stallen, chemische installaties, leerlooierijen, enz.) 47

56 Wandhouder voor FRONIUS IG (voor de binnenmontage) monteren Waarschuwing! Gevaar door netspanning en DC-spanning van de zonnemodules. Het aansluitgedeelte mag alleen door gediplomeerde elektromonteurs worden geopend. (1) (4) (2x) (2) (3) (1x) (2) (3) IG 30: 130 mm IG 60: 373 mm (4) Belangrijk! Aangezien u voor elke ondergrond andere pluggen en schroeven nodig hebt, zijn deze niet bijgevoegd. - Wandhouder (1) met behulp van passende schroeven (2) en pluggen (3) op een vaste ondergrond monteren - Het aansluitgedeelte op de FRO- NIUS IG openen (hoofdstuk Omkasting openen ) Opgelet! Gevaar door naar beneden vallend apparaat. FRONIUS IG in wandhouder hangen en met behulp van schroef (4) in het aansluitgedeelte borgen. - AC- en DC-kabel monteren, zoals in hoofdstuk Aansluiting beschreven - Aansluitgedeelte sluiten en deksel met behulp van bevestigingsschroef monteren De omkasting is zo ontworpen dat een kabelkanaal met een hoogte van tot 50 mm direct onder het aansluitgedeelte kan lopen zonder dat - de aanwezigheid van kabels onder de FRONIUS IG te zien is - de toegankelijkheid van het aansluitgedeelte en de insteekkaartplaatsen beperkt wordt 48

57 Wandhouder voor FRONIUS IG (voor de binnenmontage) monteren (vervolg) Belangrijk! Wordt onder de FRONIUS IG een kabelkanaal gemonteerd, moet met het volgende rekening worden gehouden: - Onderrand FRONIUS IG bevindt zich precies 26 mm onder de wandhouder 26 mm Wandhouder voor FRONIUS IG Outdoors monteren verticale montagepositie horizontale montagepositie Belangrijk! De wandhouder kan volgens de afbeelding zowel voor de verticale als voor de horizontale positie van de FRONIUS IG worden gemonteerd. Om eventueel binnengedrongen water te doen wegstromen: - Bij verticale montagepositie aftapschroef (1) verwijderen - Bij horizontale montagepositie aftapschroef (2) verwijderen NL (2) (1) 49

58 Wandhouder voor FRONIUS IG Outdoors monteren (vervolg) Onderstaand aangegeven afbeelding toont beide delen (1) en (2) van de wandhouder. Beide delen worden samen met de FRONIUS IG geleverd. Op de afbeelding is te zien hoe de FRONIUS IG in deel (1) wordt gehangen. Voor de montage van deel (2) als volgt te werk gaan: - Schroeven (3) aan de onderzijde van de FRONIUS IG losdraaien - Deel (2) met de schroeven (3) monteren (1) (3) (2) 50

59 Wandhouder voor FRONIUS IG Outdoors monteren (vervolg) (2x) (1) (4) (5) IG 30: 434 mm IG 60: 677 mm (4) (5) Aanwijzing! Aangezien u voor elke ondergrond andere pluggen en schroeven nodig hebt, zijn deze niet bijgevoegd. - Deel (1) van de wandhouder met behulp van passende schroeven (3) en pluggen (4) op een vaste ondergrond monteren - Het aansluitgedeelte op de FRONIUS IG openen (hoofdstuk Omkasting openen ) NL Opgelet! Gevaar door naar beneden vallend apparaat, als de FRO- NIUS IG niet met behulp van deel (2) van de wandhouder wordt geborgd. FRONIUS IG in deel (1) van de wandhouder hangen en met behulp van deel (2) van de wandhouder borgen. - Deel (2) van de wandhouder met behulp van passende schroeven en pluggen monteren. - AC- en DC-kabel monteren, zoals in hoofdstuk Aansluiting beschreven 51

60 Aansluiting Aansluiting op de zonnemodules en het net Zonnemodules Voor de juiste keuze van de zonnemodules en een zo rendabel mogelijk gebruik van de FRONIUS IG, a.u.b. met volgende punten rekening houden: - De nullastspanning wordt bij constante bezonning en dalende temperatuur hoger. Let erop dat een nullastspanning van 500 V - of 530 V bij IG 60 HV - niet wordt overschreden. Wordt een nullastspanning van de zonnemodules van 500 V overschreden - of 530 V bij IG 60 HV - wordt de FRONIUS IG vernield en alle garantieclaims komen te vervallen. - Exactere waarden voor de dimensionering van de zonnemodules op de gekozen standplaats leveren hiervoor geschikte berekeningsprogramma s, zoals bijv. de FRONIUS-configurator (verkrijgbaar onder Bewaking van het net Aangezien uw FRONIUS IG slechts op één fase van het stroomnet aange-sloten hoeft te worden, is een installatie op nagenoeg elke plaats in het huis mogelijk. Waarschuwing! Om een optimale functie van de netbewaking te waarborgen moet voor een zo gering mogelijke weerstand van de toevoerleidingen naar het aansluitpunt worden gezorgd. De AC-leidingweerstand tussen FRONIUS IG en huisverdeler mag niet meer dan 0,5 Ohm bedragen. Waarschuwing! Gevaar door netspanning en DC-spanning van de zonnemodules. Het aansluitgedeelte mag alleen door gediplomeerde elektromonteurs in spanningsvrije toestand worden geopend. Installaties met meerdere inverters Voor grotere fotovoltaïsche installaties kunnen meerdere FRONIUS IG problemloos parallel geschakeld worden. Om hierbij een symmetrische voeding te waarborgen moeten de FRONI- US IG gelijkmatig op alle 3 fasen zijn aangesloten. Neem in geval van twijfel bij technische vragen met uw vakhandelaar contact op. 52

61 Afzekering wisselstroomzijde Belangrijk! Als beveiliging aan wisselstroomzijde raden wij aan: - een eigen 16 A zekering voor elke Fronius IG 15 en 30 - een eigen 25 A zekering voor elke Fronius IG 40 en 60 - alternatief voor Fronius IG 40 en 60: zekeringautomaat 32 A, type C Aanwijzing! Lokale bepalingen, het nutsbedrijf of andere omstandigheden kunnen een differentieelschakelaar vereisen. In het algemeen is in een dergelijk geval een differentieelschakelaar type A toereikend. In bijzondere gevallen en afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen echter onjuiste uitschakelingen door de differentieelschakelaar van het type A plaatsvinden. Daarom raadt Fronius aan een voor frequentie-omvormers geschikte differentieelschakelaar toe te passen. De differentieelschakelaar moet voor elke afzonderlijke inverter over een meetstroom van minstens 30 ma beschikken. Aansluitingsvarianten Afhankelijk van de uitrusting van uw FRONIUS IG bestaan volgende mogelijkheden de zonne-inverter op de zonnemodules (DC) en op het openbare net (AC) aan te sluiten: 1.Contactstrip (aansluiting binnen in de omkasting) 2. DC-stekkers (naar keuze tot 5 DC-aansluitpunten, AC-aansluiting binnen in de omkasting) 3.DC-stekkers en AC-steekverbinding (naar keuze tot 5 paar DC-stekkers, AC-steekverbinding) 4.FRONIUS IG Outdoors NL In de volgende hoofdstukken wordt de aansluiting van de FRONIUS IG voor elke aansluitingsvariant afzonderlijk beschreven. 1. Contactstrip - De FRONIUS IG volgens hoofdstuk Montage aan de wand bevestigen De omkasting is zo ontworpen dat een kabelkanaal met een hoogte van tot 50 mm direct onder het aansluitgedeelte kan lopen zonder dat - de aanwezigheid van kabels onder de FRONIUS IG te zien is - de toegankelijkheid van het aansluitgedeelte en de insteekkaartplaatsen beperkt wordt 53

62 1. Contactstrip (vervolg) Toelaatbare doorsneden voor aansluitkabels AC en DC: - kabels zonder adereindmoffen: 6 mm² en10 mm² - kabels met adereindmoffen: 6 mm² Aanwijzing! De schroeven van de klemmenlijst met 1,8 Nm vastdraaien. Aansluitstrook bij variant met contactstrip Snoerontlasting voor aansluitkabel (AC) Snoerontlasting voor de aansluitkabels (DC) - 3-polige aansluitkabel voor het openbare net door aansluitstrook en snoerontlasting leggen en in de contactstrip schuiven - De aderen van de aansluitkabel volgens klemaanduiding aansluiten AC PE N L1 DC DC Aansluitkabel voor de gelijkstroomvoeding door aansluitstrook en snoerontlasting leggen en in de contactstrip schuiven - De aderen van de aansluitkabel volgens klemaanduiding aansluiten - De aansluitkabels met behulp van snoerontlasting fixeren - Aansluitgedeelte sluiten Contactstrip voor de aderen van de aansluitkabel (AC) Contactstrip voor de aansluitkabels (DC) 2. DC-stekkers Ter vereenvoudiging van montage- en servicewerkzaamheden vindt de aansluiting van de zonnemodules via een geïsoleerde steekverbinding met naar keuze één tot vijf paar stekkers plaats. - De FRONIUS IG volgens hoofdstuk Montage aan de wand bevestigen PE NL1 Contactstrip voor de aderen van de aansluitkabel (AC) Bussen DC- Stekkers DC+ - Aansluitgedeelte openen - zie hoofdstuk Omkasting openen - 3-polige aansluitkabel voor het openbare net door aansluitplaat en snoerontlasting leggen en in de contactstrip schuiven - De aderen van de aansluitkabel volgens klemaanduiding aansluiten 54

63 - Aansluitkabel met behulp van snoerontlasting fixeren - Aansluitgedeelte sluiten en deksel monteren Voorbeeld voor DC-stekkers: Multicontact stekkers - max. stroom bij MC3 = 20 A - max. stroom bij MC4 = 30 A Aansluitstrook met 5 paar stekkers Snoerontlasting Bussen DC - voor aansluitkabel Stekkers DC + Afbeelding geldt ook voor aansluitstrook met 1 tot 5 paar stekkers Aanwijzing! Overtuig uzelf bij de montage van de DCsteekverbindingen voor de aansluiting van de zonnemodules ervan dat de polariteit van de zonnemodules met de symbolen + en - overeenstemt. - DC-steekverbindingen op de plus- en op de minpool van de leidingen van de zonnemodules monteren - De leidingen op de FRONIUS IG aansluiten Aanwijzing! De DC-stekkers nooit tijdens het voedingsbedrijf van de FRONIUS IG van de steekcontacten scheiden. Voordat u de leidingen eruit trekt altijd eerst de nettoevoer scheiden of de FRO- NIUS IG in de standby-modus schakelen. NL Wordt deze aanwijzing niet opgevolgd, kunnen de steekcontacten beschadigd worden. Ontstaat er bij het scheiden een lichtboog, moeten zowel de stekker als de bus worden uitgewisseld. Beschadigde DC-stekkers mogen niet meer worden gebruikt. 3. AC-stekkerverbinding en DC stekker Ter vereenvoudiging van montage- en servicewerkzaamheden vindt de aansluiting van de zonnemodules en het stroomnet via steekverbindingen plaats. Afhankelijk van de uitvoering staan voor de aansluiting van de zonnemodules tot vijf paar DC-stekkers ter beschikking. De aansluiting van het stroomnet vindt met behulp van een geïsoleerde, vergrendelbare AC-steekverbinding plaats. - De FRONIUS IG volgens hoofdstuk Montage aan de wand bevestigen Aanwijzing! Voor de AC-steekverbinding zijn alleen kabels tot een doorsnede van 4 mm² toegestaan. 55

64 3. AC-stekkerverbinding en DC stekker (vervolg) 20 mm Voor de AC-steekverbinding de netkabel volgens afbeelding afstrippen. 5 mm Aansluiting fase (bruin) Aansluiting aardgeleider (geel/ groen) Aansluiting nulleider (blauw) De AC-steekverbinding als volgt monteren: - Deel (3) en deel (2) volgens onderstaande afbeelding op de netkabel schuiven - Aderen van de netkabel volgens afbeelding hiernaast op de ACstekker aansluiten (1) (2) (3) wit: voor netkabels met 5 tot 11 mm doorsnede zwart: voor netkabels met 9,5 tot 15 mm doorsnede - AC-steekverbinding assembleren - AC-steekverbinding op de FRONIUS IG aansluiten en vergrendelen Aanwijzing! De AC-steekverbinding alleen in spanningsvrije toestand losmaken, nadat de zekering in de huisverdeler werd gescheiden. Voorbeeld voor DC-stekkers: Multicontact stekkers - max. stroom bij MC3 = 20 A - max. stroom bij MC4 = 30 A 56

65 3. AC-stekkerverbinding en DC stekker (vervolg) Aansluitstrook met 5 paar DC-stekkers AC-steekverbinding Bussen DC - Stekkers DC + Afbeelding geldt ook voor aansluitstrook met 1 tot 5 paar DC-stekkers Aanwijzing! Overtuig uzelf bij de montage van de DCsteekverbindingen voor de aansluiting van de zonnemodules ervan dat de polariteit van de zonnemodules met de symbolen + en - overeenstemt. - DC-steekverbindingen op de plus- en op de minpool van de leidingen van de zonnemodules monteren - De leidingen op de FRONIUS IG aansluiten Aanwijzing! De DC-stekkers nooit tijdens het voedingsbedrijf van de FRONIUS IG van de steekcontacten scheiden. Voordat u de leidingen eruit trekt altijd eerst de zekering in de huisverdeler scheiden Wordt deze aanwijzing niet opgevolgd, kunnen de steekcontacten beschadigd worden. Ontstaat er bij het scheiden een lichtboog, moeten zowel de stekker als de bus worden uitgewisseld. Beschadigde DC-stekkers mogen niet meer worden gebruikt. NL 4. FRONIUS IG Outdoors - De FRONIUS IG volgens hoofdstuk Montage aan de wand bevestigen - Vier bevestigingsschroeven (1) op de afdekking (2) losdraaien - Afdekking (2) verwijderen - Snoerontlasting (3) op de afdekking (2) losser maken (1) (1) (3) (2) 57

66 4. FRONIUS IG Outdoors (vervolg) - 3-polige aansluitkabel voor het openbare net door snoerontlasting (3) leggen en in de contactstrip (4) schuiven - De aderen van de aansluitkabel volgens klemaanduiding aansluiten (4) Stecker DC L1 N PE Buchsen DC+ - Afdekking (2) met behulp van vier bevestigingsschroeven (1) monteren - Aansluitkabel met behulp van snoerontlasting (3) fixeren Voorbeeld voor DC-stekkers: Multicontact stekkers - max. stroom bij MC3 = 20 A - max. stroom bij MC4 = 30 A Aanwijzing! Overtuig uzelf bij de montage van de DC-steekverbindingen voor de aansluiting van de zonnemodules ervan dat de polariteit van de zonnemodules met de symbolen + en - overeenstemt. - DC-steekverbindingen op de plus- en op de minpool van de leidingen van de zonnemodules monteren - De leidingen op de FRONIUS IG aansluiten Aanwijzing! De DC-stekkers nooit tijdens het voedingsbedrijf van de FRONIUS IG van de steekcontacten scheiden. Voordat u de leidingen eruit trekt altijd eerst de nettoevoer scheiden en de FRO- NIUS IG in de standby-modus schakelen. Wordt deze aanwijzing niet opgevolgd, kunnen de steekcontacten beschadigd worden. Ontstaat er bij het scheiden een lichtboog, moeten zowel de stekker als de bus worden uitgewisseld. Beschadigde DC-stekkers mogen niet meer worden gebruikt. 58

67 Inbedrijfstelling Configuratie van de inverter Configuratie vanaf fabriek Uw FRONIUS IG is reeds in de fabriek bedrijfsklaar voorgeconfigureerd. Na het aansluiten van de FRONIUS IG op de zonnemodules (DC) en op het openbare net (AC), hoeft u alleen nog maar de AC- en DC-scheidingsschakelaar te sluiten. LED NL Configuratie vanaf fabriek (vervolg) - Geven de zonnemodules voldoende vermogen af, brandt de LED oranje, en op het display begint de weergave van de startup-procedure - Het oranje licht van de LED signaleert dat de automatische start van de FRONIUS IG binnenkort zal plaatsvinden - Na de automatische start van de FRONIUS IG brandt de LED groen - Zolang het netvoedingsbedrijf duurt, brandt de LED groen en bevestigt het storingsvrij functioneren van de FRONIUS IG Mocht het verloop van de eerste inbedrijfstelling van uw FRONIUS IG niet met de bovenstaande beschrijving overeenstemmen en de FRONIUS IG niet met het netvoedingsbedrijf beginnen, lees dan a.u.b. het hoofdstuk Diagnose en herstel van fouten. Individuele configuratie Individuele configuratiemogelijkheden vindt u in het hoofdstuk Bedieningsconcept, paragraaf Het setup-menu in de bedieningshandleiding. Instellingen voor de aansluiting van meerdere inverters op het LocalNet (bijv. nummering van de aangesloten bus-deelnemers/ systeemuitbreidingen) vindt u in het hoofdstuk LocalNet. 59

68 LocalNet Systeemuitbreidingen/ Insteekkaartprincipe De FRONIUS IG is voorbereid voor een hele reeks systeemuitbreidingen: - datalogger (voor registratie en beheer van de gegevens van uw fotovoltaïsche installatie m.b.v. PC) inclusief modemverbinding, zoals bijv.: - datalogger (voor registratie en beheer van de gegevens van uw fotovoltaïsche-installatie m.b.v. een PC) inclusief datalogger en modemverbinding - diverse grote displays (FRONIUS IG Public Display) - actoren / relais / alarm (FRONIUS IG Signal Card) - sensoren (thermovoeler/ bestraling/ verbruiksmeting) De systeemuitbreidingen worden als insteekkaarten aangeboden (zoals bij de PC). Ter verhoging van de flexibiliteit zijn enkele systeemuitbreidingen ook als uitvoering met externe omkasting verkrijgbaar. De FRONIUS IG is voor het aanbrengen van vier insteekkaarten binnen in de omkasting voorbereid. Voor een onbeperkte, individuele toepassing van de systeemuitbreidingen heeft Fronius het LocalNet ontwikkeld. Het LocalNet is ein gegevensnetwerk dat de koppeling van één of meerdere FRONIUS IG met de systeemuitbreidingen mogelijk maakt. Datalogger De kern van het LocalNet is de busmaster. Hij coördineert het dataverkeer en zorgt ervoor dat ook grote hoeveelheden gegevens snel en veilig worden verdeeld. De busmaster is als afzonderlijke insteekkaart en als gecombineerde datalogger-/busmasterkaart verkrijgbaar. COM-kaart Om de FRONIUS IG aan het LocalNet te koppelen is volgende systeemuitbreiding op een insteekplaats in de FRONIUS IG vereist: - COM-kaart... maakt de gegevensverbinding van de FRONIUS IG met het LocalNet en de hiermee verbonden systeemuitbreidingen mogelijk Aanwijzing! Indien met behulp van een datalogger de gegevens van slechts één fotovoltaïsche inverter geregistreerd moeten worden, is eveneens een COM-kaart vereist. In dit geval dient de COMkaart eveneens als koppelingsstuk tussen het interne netwerk van de FRONIUS IG en de LocalNet -interface van de datalogger. 60

69 Insteekkaarten aanbrengen, FRONIUS IG (voor de binnenmontage) Voor het aanbrengen van de systeemuitbreidingen als insteekkaarten als volgt te werk gaan: Waarschuwing! Gevaar voor netspanning en DC-spanning van de zonnemodules. Het aansluitgedeelte mag alleen door gediplomeerde elektromonteurs in spanningsvrije toestand worden geopend. (1) (2) (3) (4) ENS-kaart alleen op deze insteekplaats aanbrengen NL - Aansluitgedeelte openen - zie hoofdstuk Omkasting openen - Display naar links opzij schuiven (1) en er naar voren afnemen (2) - Fixeerschroef (4) losdraaien en afdekking voor insteekplaatsen verwijderen Aanwijzing! Bij de omgang met insteekkaarten moeten de algemene ESD-bepalingen worden aangehouden. - Insteekkaart (3) in willekeurige insteekplaats aanbrengen - Insteekkaart (3) met behulp van fixeerschroef (4) bevestigen Bij uitvoeringen voor bepaalde landen met ENS-kaart als standaarduitrusting is een bedrijf zonder deze kaart niet mogelijk. Wettelijke voorschriften vereisen een veiligheidssysteem dat een bedrijf van de fotovoltaïsche inverter zonder ENS niet toestaat. - Zodra de ENS-kaart er weer ingestoken is (insteekplaats links buiten, zie afbeelding), kan het netvoedingsbedrijf weer worden hervat. 61

70 Insteekkaarten aanbrengen, FRONIUS IG (voor de buitenmontage) (1) (2) (1) - Vier schroeven (1) losdraaien - Afdekking (2) verwijderen - Fixeerschroef (4) losraaien en afdekking voor de desbetreffende aansluiting verwijderen (zie afbeelding in de paragraaf Steekkaarten aanbrengen FRONIUS IG (voor de binnenmontage). Aanwijzing! Bij de omgang met steekkaarten moeten de algemene ESD-bepalingen worden aangehouden. - Steekkaart (3) in willekeurige aansluiting zetten - Steekkaart (3) met behulp van fixeerschroef (4) bevestigen Aanwijzing! Let ook op de verklaringen en aanwjzingen voor de ENS-kaart (in het hoofdstuk Steekkaarten aanbrengen (voor de binnenmontage). Configuratie Het LocalNet herkent verschillende systeemuitbreidingen (datalogger, sen-sorkaart,...) automatisch. Om tussen meerdere identieke systeemuitbreidingen te onderscheiden moet op de systeemuitbreidingen een individueel nummer worden ingesteld. Om elke FRONIUS IG ondubbelzinnig in het LocalNet te definiëren moet aan de desbetreffendefronius IG eveneens een individueel nummer worden toegekend De werkwijze vindt u in het hoofdstuk Het setup-menu van de bedieningshandleiding. Voorbeeld Voorbeeld: registratie en archivering van de inverter- en sensorgegevens met behulp van Datalogger Card en Sensor Box. De insteekkaarten communiceren binnen de FRONIUS IG via zijn interne netwerk. De externe communicatie (LocalNet) vindt via de COM-kaarten plaats. Elke COM-kaart bezit twee RS-485 interfaces als in- en uitgang. De verbinding wordt met behulp van RJ45-stekkers tot stand gebracht. De eerste FRONIUS IG met COM-kaart kan van de laatste FRONIUS IG met COM-kaart tot 1000 m verwijderd zijn. 62

71 RS-232 Voorbeeld (vervolg) Sensor Box in de externe omkasting ENS COM-kaart ENS Datalogger COM-kaart ENS COM-kaart (5) IN OUT PC IN OUT IN OUT IN OUT PC (6) (6) (6) (5) (5) Afsluitstekker (6) Gegevenskabel - Uitrusting van een FRONIUS IG metdatalogger Card (afbeelding: FRONIUS IG 2) - Uitrusting van alle FRONIUS IG elk met één COM Card De datalogger bezit twee RS-232 interfaces voor de verbinding met PC en modem. Aanwijzing! Principieel is de rangschikking van de insteekkaarten om het even. Met het volgende moet echter rekening worden gehouden: - een FRONIUS IG mag maar één COM-kaart bevatten: - een netwerk mag maar één datalogger-kaart bevatten NL Nadere inlichtingen over de afzonderlijke systeemuitbreidingen staan in de overeenkomstige bedieningshandleidingen aangegeven of in het internet onder 63

72 Statusdiagnose en -herstel Weergegeven service-codes Service-indicatie De FRONIUS IG beschikt over een systeem-zelfdiagnose die een groot aantal mogelijke fouten zelfstandig herkent en op het display weergeeft. Hierdoor kunnen defecten van de FRONIUS IG en de fotovoltaïsche installatie alsmede installatie- en bedieningsfouten snel worden opgespeurd. Indien de systeem-zelfdiagnose een concrete fout heeft kunnen opspeuren, wordt de bijbehorende service-code op het display weergegeven. Aanwijzing! Kortstondig aangegeven service-codes kunnen uit het regelgedrag van de FRONIUS IG resulteren. Werkt de FRONI- US IG vervolgens storingsvrij verder, is geen fout aanwezig Algemene service-codes Is de nullastspanning van de zonnemodules nog te gering, verschijnt op het display de melding DC LOW. Stijgt de nullastspanning van de zonnemodules tot boven 150 V, begint de FRONIUS IG met de netsynchronisatie (indicatie SYNC AC ). Is het vermogen van de zonnemodules nog te gering, verschijnt op het display de melding POWER LOW. Na een korte wachttijd begint de FRONIUS IG opnieuw met de netsynchronisatie (indicatie: SYNC AC ). 64

73 Complete uitval Blijft het display ook lange tijd na zonsopgang donker, controleer dan a.u.b de nullastspanning van de zonnemodules. Bedraagt de nullastspanning van de modules (bij de aansluitingen van de Fronius-IG) minder dan160 V, moet een fout in de overige fotovoltaïsche installatie worden vermoed. Bedraagt de nullastspanning van de zonnemodules (bij de aansluitingen van de Fronius-IG) meer dan160 V, is er eventueel sprake van een fundamenteel defect van de FRONIUS IG. In dit geval principieel een door Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen. FRONIUS IG met meerdere vermogensonderdelen Ontstaat er bij een FRONIUS IG met meerdere vermogensonderdelen een fout, vindt een speciale statusdiagnose plaats. De onderstaand aangegeven voorbeelden illustreren het zoeken van fouten. Belangrijk! Een oproepen van statusmeldingen is ook mogelijk, als er geen daadwerkelijke fout aanwezig is. Deze vorm van status-opvraag vindt u in het setup-menu. Weergave in de normale modus NL Afwisselend Fout bij een van de beide vermogensonderdelen: - Weergave van een servicecode (bijv. State 515 ) Belangrijk! Afwisselend verschijnen de weergave van de servicecode en Enter. 2x Toets Enter twee keer indrukken - De status-weergave van de vermogensonderdelen State_ PS verschijnt - Toets Enter indrukken Belangrijk! De overige werkwijze vindt u in het hoofdstuk Het setup menu, STATE_PS. 65

74 Klasse 1 Service-codes van de service-klasse 1 treden meestal slechts tijdelijk op en worden door het openbare stroomnet veroorzaakt. FRONIUS IG reageert in eerste instantie met een scheiding van het net. Vervolgens wordt het net gedurende de voorgeschreven bewakingsperiode gecontroleerd. Wordt na deze periode geen fout meer vastgesteld, begint de FRONIUS IG weer met het netvoedingsbedrijf. Een lijst van de service-codes, de bijbehorende aanduiding, beschrijving en hulpmaatregelen vindt u in de onderstaand aangegeven tabel. Code Aanduiding Gedrag 101 Netspanning buiten het toelaatbare gebied Zodra de netspanning na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. Herstel Netspanning controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 104 Netfrequentie buiten het toelaatbare gebied Zodra de netfrequentie na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. Netfrequentie controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 107 AC-net niet aanwezig Zodra de netcondities na uitvoerige controle het toelaatbare gebied weer hebben bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoedingsbedrijf. Netaansluitingen resp. zekeringen controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 108 Islanding herkend Zodra de netcondities na uitvoerige controle het toelaatbare gebied weer hebben bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoedingsbedrijf. Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 66

75 Klasse 2 Service-codes van de service-klasse 2 kunnen alleen in verbinding met de optie ENS optreden. Service-codes van de klasse 2 betreffen ook de parameters van het net. Sommige controleprocedures vallen daarom gedeeltelijk samen met degene van de service-klasse 1. De reactie van de FRONIUS IG vindt net zo plaats als bij de service-codes van de service-klasse 1. Code Aanduiding Gedrag 201 Netspanning te hoog Zodra de netspanning na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. Herstel Netspanning controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 202 Netspanning te laag Zodra de netspanning na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. Netspanning controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 203 Netfrequentie te groot Zodra de netfrequentie na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. Netfrequentie controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op NL 204 Netfrequentie te laag Zodra de netfrequentie na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. Netfrequentie controleren Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 205 Netimpedantie-sprong Zodra de netimpedantie na Spronggedrag kan uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, slechts kortstondig optreden begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. 206 Absolute waarde van de netimpedantie te hoog 207 Problemen met de net -relais Zodra de netimpedantie na uitvoerige controle het toelaatbare gebied heeft bereikt, begint FRONIUS IG opnieuw met het netvoe-dingsbedrijf. ENS herkent defecte netrelais Leidingdoorsnede in de huisinstallatie controleren ENS-jumper controleren Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 67

76 Klasse 2 (vervolg) Code Aanduiding Gedrag Herstel 208 Problemen met de net -relais ENS herkent defecte netrelais Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen Klasse 3 De service-klasse 3 omvat service-codes die tijdens het voedingsbedrijf kunnen optreden, principieel echter niet tot een duurzame onderbreking van het netvoedingsbedrijf leiden. Na de automatische scheiding van het net en de voorgeschreven netbewaking probeert de FRONIUS IG het netvoedingsbedrijf weer te starten Code Aanduiding Gedrag 301 Overstroom (AC) Kortstondige onderbreking van het netvoedingsbedrijf op grond van overstroom FRONIUS IG begint opnieuw met de opstartfase Herstel Fout wordt automatisch hersteld Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 302 Overstroom (DC) Kortstondige onderbreking van het netvoedingsbedrijf op grond van overstroom Fout wordt automatisch hersteld Treedt de service-code FRONIUS IG begint opnieuw met de opstartfase steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op 303 * Overtemperatuur ACzijde 304 * Overtemperatuur DCzijde Kortstondige onderbreking van het netvoedingsbedrijf op grond van overtemperatuur Koelluchtspleten geblokkeerd Kortstondige onderbreking van het netvoedingsbedrijf op grond van overtemperatuur Koelluchtspleten geblokkeerd FRONIUS IG begint na een afkoelingsfase van 2 minuten opnieuw met de opstartfase Koelluchtspleten vrijmaken Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op FRONIUS IG begint na een afkoelingsfase van 2 minuten opnieuw met de opstartfase Koelluchtspleten vrijmaken Treedt de service-code steeds weer op, neem dan met uw installatiemonteur contact op * Service-codes 303 en 304 worden eventueel slechts kort weergegeven. Een kortstondige weergave van de service-codes 303 en 304 wijst niet op een fout. 68

77 Klasse 4 Service-codes van de service-klasse 4 maken gedeeltelijk het ingrijpen van een geschoolde Fronius-servicetechnicus noodzakelijk Code Aanduiding Gedrag 401 Communicatie met vermogensgedeelte niet mogelijk Indien mogelijk, start de FRONIUS IG het netvoedingsbedrijf na een nieuwe automatische inschakelpoging Herstel Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 402 Communicatie met EE- PROM niet mogelijk Indien mogelijk, start de FRONIUS IG het netvoedingsbedrijf na een nieuwe automatische inschakelpoging Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 403 EEPROM defect Indien mogelijk, start de FRONIUS IG het netvoedingsbedrijf na een nieuwe Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde automatische inschakelpoging servicetechnicus raadplegen 404 Communicatie tussen besturingseenheid en ENS niet mogelijk Indien mogelijk, start de FRONIUS IG het netvoedingsbedrijf na een nieuwe automatische inschakelpoging FRONIUS IG heeft geen netverbinding. Controleren of de net-scheidingsschakelaar ingeschakeld is 405 Verkeerde of defecte ENS-kaart Indien mogelijk, start de FRONIUS IG het netvoedingsbedrijf na een nieuwe automatische inschakelpoging Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen NL 406 Temperatuursensor AC defect FRONIUS IG wordt om veiligheidsredenen van het net gescheiden Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 407 Temperatuursensor DC defect FRONIUS IG wordt om veiligheidsredenen van het net gescheiden Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 408 Gelijkstroom voeden FRONIUS IG wordt om veiligheidsredenen van het net gescheiden Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen V voeding van de besturingselektronica niet aanwezig FRONIUS IG wordt niet op het net geschakeld Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 69

78 Klasse 4 (vervolg) Code Aanduiding Gedrag Herstel 410 Servicestekker werd niet op de oorspronkelijke positie aangesloten 412 Het fixeerspanningsbedrijf werd in plaats van het MPP-spanningsbedrijf geactiveerd en fixeerspanning is op een te lage waarde ingesteld 2-polige stekker op verkeerde insteekplaats aange-sloten Fixeerspanning lager dan actuele MPP-spanning Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen Modulespanning controleren en bij een te hoge ingangsspanning schakeling van de PV-generator wijzigen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 413 Regelingsproblemen In verband met sterk gewijzigde netcondities wordt de FRONIUS IG voor korte tijd Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde van het net gescheiden servicetechnicus raadplegen 414 EEPROM defect Geheugencomponent gewist Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde servicetechnicus raadplegen 415 Geen ENS vrijgavesignaal 416 Communicatie met IG- Ctrl niet mogelijk 417 Twee of meer voedingseenheden hebben hetzelfde printnummer 419 Twee of meer voedingseenheden met identieke software-serienummer herkend 421 Printnummer is verkeerd ingesteld 425 Communicatie met de voedingseenheid is niet mogelijk 443 Energieoverdracht niet mogelijk Defect in de ENS microcontroller, toevoerleiding naar de ENS defect Oranje LED brandt, vervolgens probeert defronius IG opnieuw te starten FRONIUS IG blokkeert, indicatie kritische fout d.m.v. rode LED FRONIUS IG blokkeert, indicatie kritische fout d.m.v. rode LED FRONIUS IG blokkeert, indicatie kritische fout d.m.v. rode LED Oranje LED brandt, vervolgens probeert defronius IG opnieuw te starten De oranje LED brandt, aansluitend probeert de FRONI- US IG opnieuw te starten Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service-technicus raadplegen Indien de Servicecode continu wordt weergegeven: Door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur waarschuwen 70

79 Klasse 5 Service-codes van de service-klasse 5 behinderen het voedingsbedrijf niet algemeen. Deze worden weergegeven tot de weergegeven servicecode per druk op de toets wordt bevestigd (op de achtergrond werkt de Fronius-IG echter normaal). - Willekeurige toets indrukken - Foutmelding wordt niet meer weergegeven Code Aanduiding Beschrijving Herstel 501 Ventilator defect Ventilatiespleten geblokkeerd Ondanks geringe vermogensafgifte te hoge temperatuur in het apparaat Neem met uw installatie-monteur contact op Ventilatiespleten vrijmaken 502 Te lage insolatiewaarde Bij automatische isolatiemeting door de FRONIUS IG werd een isolatiefout tegen aarde gemeten Isolatie van fotovoltaïsche installatie controleren Service-code verschijnt opnieuw: Neem met uw installatie-monteur contact op 504 Communicatie in het LocalNet is niet mogelijk FRONIUS IG adres is dubbel toegewezen De vereiste LocalNet-componenten bevinden zich in de FRONIUS IG: Er is echter geen communicatie mogelijk FRONIUS IG adres wijzigen (hoofdstuk: Het setup-menu ) Status-melding verdwijnt na wijziging FRO- NIUS IG adres NL 505 EEPROM defect Gegevens uit het setupmenu Automatisch herstel gaanverloren 506 EEPROM defect Gegevens uit het menu Total Automatisch herstel gaan verloren 507 EEPROM defect Gegevens uit het menu Automatisch herstel 508 FRONIUS IG adres defect Day / Year gaan verloren Adres voor datacommunicatie is niet meer opgeslagen Adres opnieuw instellen h geen voeding Bijv.: zonnemodule met Bijv.: Sneeuw van sneeuw bedekt zonnemodule afhalen 510 EEPROM defect SMS-instellingen zijn op Eventueel SMS opnieuw standaard gereset configureren 511 EEPROM defect Sensor Card instellingen Eventueel meetkanalen zijn op standaard gereset opnieuw configureren 71

80 Klasse 5 (vervolg) Code Aanduiding Beschrijving Herstel 514 Geen communicatie met een van de vermogensonderdelen Waarschuwing van een van de vermogensonderdelen, tweede vermogensonderdeel werkt normaal Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius-geschoolde service- technicus raadplegen 515 Kapotte steekverbindingen 516 Statusmeldingen van een vermogensonderdeel zijn aanwezig 517 Masterwisseling heeft plaatsgevonden. Temperatuurvoeler DC/AC ofdc/dc defect, servicejumper bevindt zich op de aansluiting Service of +15 V secondair niet aange-sloten Niet alle vermogensonderdelen laten zich activeren Masterwisseling heeft plaatsgevonden. Bruggen-kortsluiting Registratietussencircuitspannung beschadigd Steekverbindingen controleren Analyse uitvoeren. Nadere inlichtingen vindt u in hoofdstuk Het setup menu, STATE_PS. Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius - geschoolde servicetechnicus raadplegen Controle van onder Beschrijving aangegeven foutmogelijkheden. Indien service-code permanent wordt weergegeven: Fronius - geschoolde servicetechnicus raadplegen Klantenservice Belangrijk! Treedt een fout die niet in de tabellen staat aangegeven vaak of permanent op, neem dan met uw Fronius-handelaar resp. Froniusgeschoolde servicepartner contact op. 72

81 Annex Technische gegevens Fronius IG 15 / 20 / 30 Ingangsgegevens IG 15 IG 20 IG 30 Aanbevolen aangesloten vermogen Wp Wp Wp MPP-spanningsgebied Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / - 10 C in nullastbedrijf) V 500 V Max. ingangsstroom 10,75 A 14,34 A 19 A Uitgangsgegevens IG 15 IG 20 IG 30 Nominaal uitgangsvermogen (P nom ) 1,3 kw 1,8 kw 2,5 kw Max. uitgangsvermogen 1,5 kw 2,05 kw 2,65 kw Nominale netspanning 230 V, +10 / -15 % * Nominale uitgangsstroom 5,7 A 7,8 A 10,9 A Nominale frequentie 50 +/-0,2 Hz * Vervormingsfactor < 3% Vermogensfactor 1 Algemene gegevens IG 15 IG 20 IG 30 NL Maximaal rendement 94,2 % 94,3 % 94,3 % Euro-rendement 91,4 % 92,3 % 92,7 % Eigenverbruik s nachts 0,15 W * Eigenverbruik tijdens bedrijf Koeling 7 W geregelde kunstmatige ventilatie Beschermingsklasse (binnen-/buitenomkasting) IP 21 / IP 45 Afmetingen l x b x h Gewicht 366 x 344 x 220 mm / 500 x 435 x 225 mm 9 kg / max. 13 kg Toelaatbare omgevingstemperatuur (bij 95% rel. luchtvochtigheid) C ** Beveiligingen IG 15 IG 20 IG 30 DC-isolatiemeting DC-overspanningsbeveiliging Beveiliging tegen verkeerde polariteit Gedrag bij DC-overbelasting waarschuwing / Uitschakeling ***) bij R ISO < 500 kohm geïntegreerd geïntegreerd verschuiving van het werkpunt *) Aangegeven waarden zijn standaard-waarden: Uw FRONIUS IG is, afhankelijk van de eisen voor uw land, specifiek afgestemd. **) Bij een hogere omgevingstemperatuur vanaf ca. 35 C (afhankelijk van de zonnemodule spanning), wordt het AC-uitgangsvermogen lager (vermogens-derating). ***) afhankelijk van landspecifieke set-up 73

82 Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Ingangsgegevens IG 40 IG 60 IG 60 HV Aanbevolen aangesloten vermogen Wp Wp Wp MPP-spanningsgebied V Max. ingangsspanning (bij 1000 W/m² / - 10 C in nullast) 500 V 500 V 530 V Max. ingangsstroom 29,4 A 35,84 A 35,84 A Uitgangsgegevens IG 40 IG 60 IG 60 HV Nominaal uitgangsvermogen (P nom ) 3,5 kw 4,6 kw 4,6 kw Max. uitgangsvermogen 4,1 kw 5 kw 5 kw Nominale netspanning 230 V, +10 / -15 % * Nominale uitgangsstroom 15,22 A 20 A 20 A Nominale frequentie 50 +/-0,2 Hz * Vervormingsfactor < 3% Vermogensfactor 1 Algemene gegevens IG 40 IG 60 IG 60 HV Maximaal rendement 94,3 % 94,3 % 94,3 % Euro-rendement 93,5 % 93,5 % 93,5 % Eigenverbruik s nachts 0,15 W * Eigenverbruik tijdens bedrijf Koeling 12 W geregelde kunstmatige ventilatie Beschermingsklasse (binnen-/buitenomkasting) IP 21 / IP 45 Afmetingen l x b x h Gewicht 610 x 344 x 220 mm / 733 x 435 x 225 mm 16 kg / max. 22 kg Toelaatbare omgevingstemperatuur (bij 95% rel. luchtvochtigheid) C ** Beveiligingen IG 40 IG 60 IG 60 HV DC-isolatiemeting DC-overspanningsbeveiliging Beveiliging tegen verkeerde polariteit Gedrag bij DC-overbelasting waarschuwing / Uitschakeling ***) bij R ISO < 500 kohm geïntegreerd geïntegreerd verschuiving van het werkpunt *) Aangegeven waarden zijn standaard-waarden: Uw FRONIUS IG is, afhankelijk van de eisen voor uw land, specifiek afgestemd. **) Bij een hogere omgevingstemperatuur vanaf ca. 35 C (afhankelijk van de zonnemodule spanning), wordt het AC-uitgangsvermogen lager (vermogens-derating). ***) afhankelijk van landspecifieke set-up 74

83 Aangehouden normen en richtlijnen De FRONIUS IG voldoet aan de Richtlijn voor aansluiting en parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties op het laagspanningsnet van de Vereniging van Elektriciteitswerken (VDEW). Bovendien wordt aan de Technische richtlijnen voor het parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties met verdelernetten van het Verbond van Oostenrijkse Elektriciteitswerken voldaan. Bovendien worden alle vereiste en desbetreffende normen en richtlijnen in het kader van de desbetreffende EU-richtlijn aangehouden, zodat de apparaten met het EG-conformiteitsmerkteken zijn uitgerust. In landen met overeenkomstige voorschriften beschikt de FRONIUS IG over een door de beroepsorganisatie voor fijnmechanica en elektrotechniek volgens DIN VDE 0126 toegelaten schakeling ter verhindering van het eilandbedrijf. Deze zogenaamde ENS baseert op het principe van de impedantiemeting (voor Verklaring van geen bezwaar zie annex). Zowel bij landen-uitvoeringen met als zonder ENS zorgen de als standaarduitrusting in de FRONIUS IG geïntegreerde meet- en veiligheidsprocedures ervoor dat bij een netuitval (afschakeling door het energiebedrijf of leidingschade) de voeding onmiddellijk wordt onderbroken. Gedetailleerd worden volgende normen en richtlijnen aangehouden: - EN (harmonischen), EN , EN EN (EMC-storingsuitzendingen) - EN (EMC-storingsimmuniteit) - EN (Elektrische veiligheid) - E DIN VDE 0126 (ENS: Landen-uitvoeringen met standaard ENS-insteekkaart) - Richtlijn 2004/108/EC Elektromagnetische Compatibiliteit - Richtlijn 93/68/EWG EG-conformiteitsmerkteken - Richtlijn voor het parallelbedrijf van fotovoltaïsche zelfopwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van het elektriciteitswerk uitgegeven door de Vereniging van Duitse Elektriciteitswerken (VDEW). NL - Technische richtlijnen voor het parallelbedrijf van fotovoltaïsche zelfopwekkingsinstallaties met het laagspanningsnet van het elektriciteitswerk uitgegeven door het Verbond van Oostenrijkse Elektriciteitswerken - Veiligheidseisen voor fotovoltaïsche energieopwekkingsinstallaties (ÖNORM/ÖVE E2750), voorzover deze voorschriften de inverter betreffen Hiermee is de probleemloze en onbureaucratische vergunning door de verdeelnetexploitant en het elektriciteitswerk gegarandeerd (voor Verklaringen van overeenstemming zie annex). 75

84 Vrijwaring en aansprakelijkheid Fronius-fabrieksgarantie Gedetailleerde, landspecifieke garantievoorwaarden zijn beschikbaar op internet: Om de volledige garantieperiode voor uw nieuw geïnstalleerde Froniusinverter of -opslag te krijgen, registreert u zich op: 76

85 Onderhoud en deponie Onderhoud Om de hoge kwaliteit en een probleemloze werking te kunnen garanderen, moet het filter regelmatig worden gecontroleerd. Hergebruik Mocht uw inverter een keer uitgewisseld moeten worden, neemt Fronius het oude apparaat terug en zorgt voor een vakkundig recycling. NL 77

86 78

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Gebruiksaanwijzing H 50249836 04.03 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding

optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding optimail 30 NS2 Frankeermachine Handleiding 2 optimail 30 NS2 display en toetsenblok Display Multifunctionele toetsen (softkeys) Pijltjestoetsen navigeren bladeren waarden verhogen / verlagen Invoer bevestigen

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092. FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40 MHz NiMH No. F 4096 FM 41 MHz NiMH No.

FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092. FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40 MHz NiMH No. F 4096 FM 41 MHz NiMH No. H a n d l e i d i n g Afbeelding toont de uitgebouwde, met verdere toebehoren uitgeruste zender. FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092 FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A 310 122 RAMSES 850 top Klokthermostaat Gebruiksaanwijzing RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A Inhoudsopgave: 1 Verkorte handleiding voor RAMSES 850 top 3 2 Inleiding en toepassingsgebieden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose Techniek Onderhoud Functiediagnose Foutdiagnose Märklin service-handboek 0734 Voorwoord Robuuste techniek en verfijnde detaillering zijn de typerende kenmerken van Märklinlocomotieven. De toch al lange

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie