Kerstmis: het feest van de inwijding van de grote geboorte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerstmis: het feest van de inwijding van de grote geboorte"

Transcriptie

1 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz Kerstmis: het feest van de inwijding van de grote geboorte B. Voorham Voor de één een gezellig samenzijn met de familie; voor de ander een wintersportvakantie. De kerstboom zelf lijkt er soms met zijn takken bijgesleept om tenminste nog iets van de sfeer te proeven. Het kan anders. De kersttijd is hij uitstek een inspiratieve tijd. Het is een feest waar grootse zaken plaatsvinden. Daar zouden we meer vanaf moeten weten. Dan veranderde ongetwijfeld ook de viering van Kerstmis. Kerstmis heeft iets paradoxaals. Aan de ene kant is het bij uitstek een feest van luxe. Exquise maaltijden, dure cadeaus, prachtige kleding het zijn de ingrediënten die net zo bij dit grootste feest van de christelijke wereld schijnen te horen als de befaamde kerstboom met zijn kaarsjes of zijn, al dan niet knipperende, lichtjes. Maar aan de andere kant ervaren velen óók, dat dit feest meer is dan het elkaar geven van geschenken en een beschaafde schranspartij. Kerstmis is het feest van de vrede. Mensen die nooit naar de kerk gaan of misschien bezoeken ze als toerist, gewapend met camera, in de vakantie een oude kathedraal plegen dit met kerst wel te doen. En zelfs niet-gelovigen hebben iets wat op een religieuze ervaring lijkt, bij het aanschouwen van de kaarslichtjes en de kerstboom. Zelf herinner ik me dat ik als klein jongetje, opgegroeid in een sterk atheïstisch gezin, tijdens Kerstmis iets gewaar werd van wat ik onmogelijk kon plaatsen. Ik kon het voor mezelf alleen omschrijven als een gevoel van stilte en vrede. Ik bracht het volstrekt niet in verband met de geboorte van Jezus. Maar ik voelde dat er iets was, wat achter of in dat kerstfeest school en wat het werkelijk tot een heilige gebeurtenis maakte. Misschien ervaren velen nog steeds dat vage gevoel, dat door de commerciële kant van Kerstmis zo vaak op wrede wijze naar de achtergrond wordt gedrukt, of zelfs helemaal weggevaagd. En bij gebrek aan een filosofie en door de onmacht van de dogma's van de christelijke kerken om dit gevoel te verklaren, neemt die kitscherige kant van Kerstmis, die steeds gekker en duurder wordende diners, die wintertripjes naar zowel de skioorden als zonnige streken, steeds toe. Toch is Kerstmis nog steeds het feest van de vrede en van de geboorte van het licht. Dat onverklaarbare religieuze gevoel ontstaat niet alleen door het kaarslicht of door de vrije dagen. Kerstmis is wel degelijk een bijzondere tijd.

2 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz De oorspong van Kerstmis Hoewel het woord 'Kerstmis' zelf van christelijke origine is het betekent 'Christus-mis' is het feest dat eind december gevierd wordt ontegenzeggelijk ouder dan het Christendom. Niemand die serieus de feiten bestudeert, kan geloven dat Jezus, werkelijk in de nacht van de 24e op de 25e december geboren is. In de eerste plaats zijn er helemaal geen historische documenten van Jezus. Noch joodse, noch Romeinse schrijvers en geschiedschrijvers, die omstreeks en vlak na het jaar 0 geleefd hebben, vertellen iets over hem. Zo vermelden Philo Judaeus (20 v.o.j.-50), een joodse filosoof en historicus, en de geschiedschrijver Josephus Flavius (37-101), die een minutieus geschiedkundig verslag schreef over het joodse volk, niets over een zekere Joshua, zoals Jezus geheten moet hebben. Dat is opmerkelijk, aangezien beide tijdgenoten zijn of althans vermeende tijdgenoten van Jezus. Ook van de zogenaamd historische gebeurtenissen die vermeld worden in het Nieuwe Testament, zoals bijvoorbeeld de tempel van Jeruzalem die ineenstort, wordt door hen geen gewag gemaakt. We weten dus niets van Jezus. Zelfs van zijn naam weten we niets. Hij wordt Jezus van Nazareth genoemd, maar zou hij niet veeleer Nazireeër moeten heten, omdat hij tot de religieuze groep van de Nazireeërs of Nazarenen behoorde. Nazireeër is afgeleid van het Hebreeuwse nazir dat 'gewijde' betekent. De evangeliën, zoals die in de bijbel zijn opgenomen, zijn dan ook beslist geen historische verslagen maar mythische, symbolische voorstellingen van in het bijzonder inwijding. We komen daar straks op terug. Pas in circa 330 werd door de Kerk van Rome besloten dat op de 25e december de geboortedag van Jezus gevierd zou worden. Dat is ongeveer hetzelfde als dat wij nu, in december 1999, de geboortedatum van een figuur uit de 17e eeuw zouden vaststellen, over wie geen enkel historisch gegeven bestaat. Dat 25 december een willekeurig gekozen dag is, blijkt wel uit het feit dat Oosterse Kerken, zoals de Koptische Kerk, andere data als de geboortedag van Jezus erkennen. Nu is die datum 25 december ook weer niet zo willekeurig. In het oude Rome, waar de westerse Christelijke Kerk haar machtsbasis had, waren de oude mysterietradities nog steeds onder grote groepen mensen populair. En sinds onheuglijke tijden werd in Rome op 21 december het feest van de Sol Invictus de onoverwinnelijke zon gevierd. Heel oude kalenders tonen al aan dat op die datum dat feest gevierd werd. De 21e december immers is de langste nacht. De zon is ten opzichte van de landen ten noorden van de evenaar het verst weg. Hij staat dan ook op het punt weer terug te komen. Uit de donkerte van de nacht wordt de zon geboren. Het licht komt terug.

3 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz Ongetwijfeld was de invoering van het kerstfeest de herdenking van de vermeende geboorte van de christelijke heiland een poging de heidense gebruiken uit te schakelen door ze te incorporeren in het eigen stelsel van dogma's. De werkelijke datum van Kerstmis zou dan ook niet 25 december maar december moeten zijn, de dag van het wintersolstitium. Maar door een vergissing van de Christenen, werd voor de 25e gekozen. Deze vergissing heeft te maken met de Mithrasgodsdienst, waarin ook op de 21e december herdacht wordt dat de godheid Mithras geboren wordt.(1) Die Mithras-religie bestond al voor de tijd van Julius Caesar, die, zoals bekend is, de kalender heeft herzien. De oorsprong van Kerstmis gaat dus voor een belangrijk deel terug naar de mysteriereligies zoals die in het oude Griekenland en Rome in zwang waren. Maar terecht voeren geleerden ook aan dat de Germaanse en Keltische tradities hun invloed hebben uitgeoefend op het kerstfeest. Ook in die tradities namelijk werd de winterzonnewende van 21 december gevierd. De kerstboom, het gebruik van de heilige maretak en gekruid bier, dat in sommige streken nog steeds rond Kerstmis gedronken wordt, hebben alle een zeer oude Germaanse of Keltische oorsprong. Zo vierden de oorspronkelijke bewoners van Groot-Brittannië in de nacht van de 24e op de 25e december een feest dat zij de Modra Necht noemden, ofwel de Nacht van de Moeders.(2) Die Nacht van de Moeders verwijst natuurlijk naar een geboorte: de geboorte van de zon, maar evenzeer naar de geboorte van een 'zon onder de mensen', van een goddelijk wezen. Ook over de al genoemde, van oorsprong Perzische heiland Mithras, wiens erediensten 2000 jaar geleden van de landen rond de Middellandse Zee tot en met Ierland plaatsvonden, werd verteld dat hij geboren werd in de nacht dat de zon weer geboren werd. Pikant detail daarbij is nog dat hij in een stal het licht zag.(3) Klaarblijkelijk werd er lang voor onze jaartelling in allerlei delen van Azië en Europa eind december een feest gevierd dat op de een of andere manier in verband stond met 'de geboorte'. En al twijfelen sommige geleerden wat precies de oorsprong van Kerstmis is, dat het oorspronkelijk beslist geen christelijk feest is, staat vast. Sommige mensen vinden dit jammer. Ze menen dat dit heilige feest beroofd wordt van zijn essentie als je het loskoppelt van de geboorte van Jezus, die trouwens ook volgens ons een grote mensenvriend was; een uitstekend voorbeeld voor iedereen die tracht iets te betekenen voor zijn naasten. Maar wij vinden dat als je de werkelijke betekenis van de kersttijd tracht te achterhalen, het feest een veel diepgaander en universeler karakter krijgt. Het wordt dan geen herdenking van een vermeend historische gebeurtenis, maar een actuele inspirerende ervaring, die in het dagelijks leven veel steun en kracht kan geven.

4 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz De kosmische gesteldheid Brengen we bovenstaande feiten in relatie tot de kosmische gesteldheid die rond de 21e december optreedt, dan kunnen we misschien meer over de oorsprong en de zin van Kerstmis te weten komen. Het is namelijk niet zonder betekenis dat de zon op de 21e december 'terugkomt' van zijn reis naar het zuiden. We kunnen dit aan de gehele natuur merken. Vanaf ongeveer de 21e september heeft het leven zich teruggetrokken. Veel vogels hebben ons verlaten. Bloemen zijn gestorven. De bomen verkeren in een sluimer- of slaaptoestand. Hun waterhuishouding functioneert niet meer. Ze zijn als dood. Maar als de dagen weer gaan lengen, dan komt het leven weer terug. De knoppen van de bomen zwellen. De eerste zoogdieren ontwaken uit hun winterslaap; sommige baren hun jongen. Sneeuwklokjes en krokussen kruipen uit de soms nog bevroren grond. Maar er speelt nog meer. Natuurlijk beschrijft de zon geen baan van het noorden naar het zuiden en dan weer terug. Het is de aarde die in ongeveer 365 dagen rond de zon wentelt, waarbij zich een bepaalde schommeling van de aardas voordoet, wat bij ons de wisseling der seizoenen geeft. Die aarde heeft een nauwe relatie met de zon. De zonneenergieën bereiken de aarde via de noordpool, doorstromen en omstromen onze planeet en verlaten die dan weer via de zuidpool. En bij die energieën moeten we niet alleen denken aan de in de natuurkunde bekende krachten, maar evenzeer aan wat we astrale en zelfs spirituele krachten kunnen noemen. We spreken nu over een onderwerp dat we onmogelijk in dit artikel uitgebreid kunnen behandelen. Maar in ieder geval kunnen we stellen dat ten tijde van het wintersolstitium de zonnekrachten op aarde een nieuwe cyclus aanvangen. Vanaf die tijd is de stuwkracht van de natuur het grootst. Dit zien we in de ons omringende natuur. We merken het ook nog door de traditie juist in deze tijd plannen en voornemens te maken. Hoewel de betekenis daarvan verloren is gegaan, moet deze ook gezocht worden in het feit dat in deze tijd onze ideeën en plannen de 'wind mee' hebben. Zo als het in het algemeen ook beter is 's ochtends, als je nog niet moe bent, een moeilijk probleem te attaqueren. Aldus hebben je plannen meer kans van slagen als je ze begint uit te voeren en let op, dat is wat anders dan het je voornemen! als het jaar nog jong is. De heidense oorsprong Kerstmis heeft alles te maken met de mysteriereligies van de landen rond de Middellandse Zee. Nu is het probleem dat zich voordoet bij deze Mysteriën, dat ze volstrekt geheim waren. Alleen mensen die op de juiste wijze op de mystieke deur klopten, werd opengedaan. En de leringen die

5 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz zij ontvingen, kregen ze slechts op voorwaarde dat ze een strikt stilzwijgen in acht namen ten opzichte van niet-ingewijden. Niettemin ging vanuit deze Mysteriën, waarin de groten der Oudheid, zoals Plato, Pythagoras en vele anderen waren ingewijd, een constante invloed uit op de maatschappij. Niet alleen doordat de ingewijden de plicht hadden de ethiek die hun onderwezen was in de praktijk te leven, maar ook omdat er op gezette tijden, wat je kunt noemen, openbare dramatische voorstellingen gegeven werden, waarin een tipje van de sluier van het mysterie werd opgelicht. In die voorstellingen werden aan het grote publiek door middel van beeldspraak enkele van de oude waarheden onderwezen, die ten minste de spirituele aspiraties moesten hooghouden en een voldoende hechte basis leggen voor het leven van de ethiek, die regelrecht uit die leringen voortkomt. We weten bijvoorbeeld dat de Eleusische Mysteriën een openbaar ritueel kenden. Te Agrae, vlakbij Athene, werden in de lente een soort dramatische voorstellingen gehouden. Die stonden bekend als de Kleine Mysteriën. Nu werden al deze riten opgevoerd bij de wisseling der seizoenen. In die tijd vonden tevens de werkelijke inwijdingen plaats. Hoewel nooit in het openbaar werd meegedeeld wat er tijdens die plechtigheden plaatsvond, is het niet onwaarschijnlijk te veronderstellen dat er bij het volk voldoende van bekend was om dat op deze data evenzeer te herdenken. Men moet immers niet vergeten, dat de Mysteriën zulke gerespecteerde instellingen waren, waar zo'n vanzelfsprekend gezag vanuit ging, dat hun leringen, ofschoon onbekend bij de niet-ingewijden, een stille maar natuurlijke invloed uitoefenden. Het Romeinse feest van de Sol Invictus stamt dan ook uit de mysterieleringen. Maar ook door toespelingen, door mythen, door gelijkenissen, moest voldoende bij de mensen worden overgebracht om ook hen te inspireren, zonder dat er misbruik kon worden gemaakt van de leringen. Het zogenaamde geboorteverhaal van Jezus, zoals dat is terug te vinden in de evangeliën, is evenzeer zo'n toespeling. Het Kerstverhaal Wellicht meent de lezer dat er een tegenspraak zit in wat we beweren. Immers, eerst stellen we dat het kerstfeest een heidens en niet zozeer een christelijk feest is; vervolgens evenwel suggereren we dat het geboorteverhaal van Jezus toch alles te maken heeft met Kerstmis. Dat heeft het ook. Maar eigenlijk hadden we dan moeten schrijven: de geboorte van Christus. Het verhaal van Jezus' geboorte moet dan ook niet beschouwd worden als een historisch verslag, maar als een voorstelling van de inwijding van de grote geboorte, de inwijding die ten tijde van het wintersolstitium plaatsvindt.

6 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz In de evangeliën van Matthéus en Lucas wordt verhaald hoe de maagd Maria door de Heilige Geest bevrucht wordt. Zij en haar man Jozef gaan op reis vanwege een inschrijving, een volkstelling zouden wij dat, meen ik, nu noemen. In Bethlehem bevalt Maria in een stal, omdat er geen plaats was in een herberg. Daar wordt de baby bezocht en vereerd door herders en later door drie koningen. Vervolgens lezen we in Matthéus over koning Herodes die de 'koning der Joden', zoals de pas geboren heiland der mensen genoemd wordt, wil doden. Jozef vlucht met Jezus naar Egypte, terwijl alle pasgeborenen worden gedood. Meer gegevens dan deze zijn niet te halen uit de bijbel. En het zou een trieste boel zijn als dit armtierige plot de enige basis zou zijn voor het feest van de vrede. Er is gelukkig veel meer. Want wie iets weet over wat inwijding in de Mysteriën werkelijk betekent, ziet achter dit verhaal een actuele waarheid schuilgaan. De inwijding van de grote geboorte Het is onmogelijk om in een kort artikel als dit veel over de wezenlijke achtergrond van inwijding te schrijven. Daarvoor moet je inzicht hebben én in de samengesteldheid van het menselijke bewustzijn, én in de samengesteldheid van ons zonnestelsel. Die werkelijk grootse inwijdingen in de Mysteriën zijn namelijk niet het opvoeren van het een of andere ritueel. Dat ritueel is op zijn best een symbolische voorstelling van wat er werkelijk plaatsvindt als een neofiet wordt ingewijd. Inwijding betekent een begin maken. De inwijdeling maakt een begin met een nieuw leven. Hij wordt opnieuw geboren. En dat laatste is niet alleen in figuurlijke zin waar, het is ook letterlijk zo. Wat gebeurt er namelijk tijdens inwijding? Het bewustzijn van de mens trekt zich, net als bij de slaap of bij het sterven, terug uit het lichaam, uit deze uiterlijke wereld. Maar waar tijdens de slaap of het sterven dit onbewust gebeurt, vindt dit bij inwijding bewust plaats. De neofiet trekt in vol bewustzijn langs de innerlijke paden van het zonnestelsel via verschillende onzichtbare sferen, naar het hart van de geestelijke zon. Bij elke sfeer laat hij de bekleedselen achter die tot die sfeer behoren. Alleen de zuivere, geestelijke mens kan de contreien van de geestelijk-goddelijke zon betreden. De initiant komt dan van aangezicht tot aangezicht met zijn eigen innerlijke God, ja, wordt daar tijdens de hogere inwijdingen zelfs voor een moment één mee. Vervolgens keert hij via deze zelfde innerlijke paden weer terug naar de aardse sfeer. Bij elke sfeer neemt hij de elementen weer op, precies zoals bij het geboorteproces. Ten slotte vindt hij bij de aarde zijn lichaam weer, dat door zijn Leraren bewaakt is. Zijn bewustzijn daalt weer af in dat lichaam, dat uit zijn trancetoestand

7 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz ontwaakt. Een Meester van het Leven is dan geboren. Iemand rijst uit de dood op als een tweemaal geborene, een dwija, zoals de Sanskrit-term is. Hij is omstraald door zonneluister. Hij is bekleed met de zon, zoals de oude mysterieterm luidt.(4) Wellicht denkt de lezer dat van deze leer niets is terug te vinden in het Nieuwe Testament. Hij vergist zich. Het gehele kruisigingverhaal, vanaf de intocht in Jeruzalem tot de opstanding uit de dood, is een zinnebeeldige voorstelling hiervan. Bovendien zijn er vele toespelingen op inwijding. Hoe anders zijn deze aan Jezus toegeschreven woorden te verklaren: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.(5) In deze passage wordt vervolgens verhaald hoe een van de leerlingen van Jezus twijfelt en zich afvraagt hoe een mens die oud is nu weer geboren kan worden. Moet hij dan voor de tweede keer de moederschoot in? Jezus antwoordt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit den Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd hebt: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heen gaat: zó is een ieder, die uit den Geest geboren is.(6) Inwijding is sterven. En je kunt niet sterven als je niet tegelijk geboren wordt. Je moet als kind sterven om als volwassene geboren te worden. Je moet als leerling sterven om Meester van het leven te worden. Het oude leven sterft. Het leven in de geest wordt geboren. En je ontmoet die geest, wanneer je langs de wegen van de dood gaat tot het hart van Vader Zon en één wordt met het Zelf, de innerlijke god, om vervolgens dan weer terug te keren op aarde, voor de tweede keer in één leven op aarde geboren te worden. Het is aldus dat Buddha's, of Christussen geboren worden. De aanvang van deze inwijdingen is op 21 december: ten tijde van het wintersolstitium. En afhankelijk van de aard van de inwijding duurt die drie of veertien dagen. Dat wil zeggen dat in de nacht van de 24e op de 25e december de neofiet opnieuw geboren wordt. En bij de zeer zeldzame inwijdingen van een hoge graad wordt de kandidaat opnieuw geboren op 4 januari, de dag waarop de oude Grieken Epifanie vierden: het feest van de verschijning van een god. De kerken hebben dit feest trachten in te lijven door de viering van Drie Koningen, zij het dat ze dat lieten plaatsvinden op 6 januari.

8 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz De geboorte van het kind Het gehele kerstverhaal is een zinspeling op deze inwijding. Allereerst is daar de Maagd Maria. Natuurlijk is Jezus niet werkelijk uit een maagd geboren. Het feit dat hij volgens het Evangelie van Matthéus verschillende broers en zusters had, zegt daarover al genoeg. Alle grote wijzen, Buddha, Krishna, Lao-tse, maar ook Plato en anderen zouden uit maagden geboren zijn. Dit alles is symboliek. Deze grote mensenvrienden zijn geboren uit hun eigen maagdelijke natuur: hun eigen goddelijkheid. Het is onze innerlijk god die vlekkeloos rein is en daarom voorgesteld kan worden als een maagd. Maar er is nog een ander element. Het is deze moeder, of 'Mater' of 'Maria', die tevens symbool staat voor de stoffelijke of ontvankelijke kant van de natuur. Niet voor niets heette de maagdelijke moeder van Gautama de Buddha Mâyâ, wat illusie betekent. Soms wordt ze ook Mâyâdevî, of goddelijke illusie, genoemd. Ook de Egyptische Isis, die de zoon Horus baart, staat symbool voor de materiële zijde van de natuur. Overigens is de verering van de Maagd Maria, zoals die in de Katholieke Kerk plaatsvindt, een regelrechte kopie van de verering van Isis, die vaak als moeder met haar zoon Horus afgebeeld werd. In die materie werkt dan de goddelijke energie: de Heilige Geest, ofwel zuivere inspiratie. Het Egyptische equivalent daarvoor is Osiris. En de vader van de Buddha heet Suddhodana, wat zuiver water of zuivere stroom betekent. Bij de aanvang van elke manifestatie de geboorte van een zonnestelsel of planeet werkt deze zuivere stroom van energie de geestzijde van het leven in op de voertuiglijke of stofzijde. Bij de inwijding in de Mysteriën herhaalt zich dit proces in het klein. Uit de Vader of de geest en die maagdelijke Moeder of de materie wordt de zoon geboren. Die zoon werd in het Grieks ook de logos of het woord genoemd. Met deze kennis worden de eerste verzen van het Evangelie van Johannes ook begrijpelijk. Welnu, op menselijke schaal wordt de geestelijke mens de Zoon der Mensen op gelijke wijze geboren. Uit de maagdelijke moeder Maria, Isis of Mâyâdevî wordt de Christus, de Horus of de Buddha geboren. Een ingewijde, zo stelden we hierboven, is een tweemaal geborene. Hij is opnieuw een kind. Ingewijden werden dan ook kinderen genoemd. Dit tweemaal geboren kind wordt in een stal, of grot, zoals in het geval van Mithras, geboren. Ook van de profeet van de Islam, Mohammed, wordt gezegd dat hij in een grot de eerste verzen van de koran geopenbaard kreeg. Is dit alles letterlijk te nemen? Welnee, in de donkerte van het uiterlijk bestaan in de grot, in de stal wordt het kind van de goddelijkheid, die in ons is, geboren. Het wordt geboren door inwijding. Het verschil tussen

9 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz inwijding in de Mysteriën en de cyclus van sterven en weer geboren worden, ligt in het feit dat bij inwijding het lichaam van de neofiet niet uiteen valt. Verder verliest de inwijdeling niet zijn zelfbewustzijn, zodat hij ervaart waar hij zich bevindt. Hij kan eerstehands kennis opdoen. Bij de geboorte van een mensenkind dalen de geestelijke aspecten ook af. Het kind van de goddelijkheid wordt 'in doeken gewikkeld' (8), dat wil zeggen dat het ingewikkeld, ingekapseld wordt ineen stoffelijk lichaam. Maar nu beleeft de mens dit proces niet bewust. Dat neemt niet weg dat in ons het Christuskind leeft. We kunnen het in ons wakker maken. We kunnen het in ons geboren laten worden. Maar daarvoor is iets nodig. Er is in ons samengesteld bewustzijn evenzeer een tiran aanwezig, Herodes. Natuurlijk vervult de Herodes in het evangelieverhaal een geheel andere functie dan de letterlijke interpretatie ons wil doen geloven. Er is weliswaar een historische Herodes geweest. Er zijn zelfs aanwijzingen dat deze tiran jacht maakte op wijzen en ingewijden op 'kinderen' dus maar dit alles heeft niets te maken met het kerstverhaal. Ook het feit dat in het Hindustaanse epos de Mahâbhârata een vrijwel identiek verhaal over de geboorte van Krishna verteld wordt, zal ons al aan het denken moeten zetten. Ook Krishna wordt geboren als een wrede dictator, koning Kansa, regeert. Ook deze verneemt dat een kind geboren zal worden, dat hem van de troon zal stoten. Net als Herodes dat enkele eeuwen na hem doet, besluit hij daarom maar alle kinderen te doden. Maar Krishna ontsnapt, omdat hij in een rieten mandje de rivier afzakt. Hij wordt door herders grootgebracht. Herders die evenzeer bij Christus' geboorte aanwezig waren. Wie is die Herodes die Christus wil doden? Wie is die Kansa die Krishna wil vermoorden? Het is een menselijk aspect. Iets in onszelf wil de innerlijke Christus verdelgen. Het is de persoonlijkheid, die als een tiran de scepter over ons wil zwaaien. Die persoonlijkheid neigt naar zelfzucht, beseft de banden niet die ons verbinden met al het overige leven. Zij doet ons leven in de waan dat wij in een isolement leven, alsof onze daden niet op anderen, en trouwens ook op ons zelf, terugwerken. De persoonlijkheid wil het Christuskind in ons doden. De Christus in ons beseft namelijk wel de essentiële eenheid van al het bestaan en is daarom van nature mededogend. En hoe kunnen we dat Christuskind laten leven? Hoe kunnen we het redden uit de nietsontziende handen van Herodes? Door het door herders te laten opvoeden. Een herder is bij uitstek iemand die met de natuur meewerkt. Wij moeten dan ook met de natuur meewerken. Dan zullen we dat 'kind' worden.

10 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz Voorwaar, Ik zeg u, zegt Jezus, wanneer gij u niet bekeert (in u Zelf keert, zou een betere vertaling zijn) en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. (9) En in het Evangelie van Thomas staat: Van Adam tot Johannes de Doper is er onder hen die uit vrouwen geboren zijn, geen hoger dan Johannes de Doper. (...) Maar als je zult worden als een kind, zul je het Koninkrijk kennen en meer verhoogd worden dan Johannes.(10) Van Chrêstos tot Christos Religieuze verhalen hebben pas waarde voor ons, als we ervan doordrongen zijn dat ze alles met onszelf te maken hebben. Het kerstverhaal is ons verhaal, of liever gezegd: het zou ons verhaal moeten zijn. We zouden moeten weten dat in ons de Christus leeft en dat we die kunnen wekken. De ingewijde Paulus wenste zijn geloofsgenoten toe dat ze Christus mochten vinden in hun innerlijke mens.(11) Ergens anders spreekt hij over bepaalde moeilijkheden die overwonnen moeten worden 'totdat Christus in u gestalte heeft gekregen'.(12) Als we besluiten die innerlijke Christus te wekken en zo'n besluit kunnen we vooral in deze tijd van het jaar het best nemen dan zijn we een discipel, een leerling op het Pad. In het Oosten worden deze mensen chela's of leerlingen genoemd. Ze leven met het doel de mensheid ren zegen te zijn. Daardoor wekken zij hun hogere natuur. In oude Griekse mysteriegeschriften werden deze discipelen wel aangeduid met de term Chrêstos. Deze term duikt al in de vijfde eeuw voor Christus op.(13) Ze werd gebruikt voor een kandidaat op proef, een kandidaat voor het priesterschap. Als hij na veel lijden, veel beproevingen geslaagd was, dan werd hij tijdens een laatste plechtigheid gezalfd. Hij werd Christos, wat letterlijk gezalfd betekent. Eigenlijk is het zeer aanmatigend zichzelf een Christen te noemen. Zijn alle Christenen geslaagd voor de zware beproevingen? Zijn ze gezalfd? Het is uit pure onwetendheid dat de volgelingen van Jezus de Nazireeër zich de naam Christenen gaven. Als ze de leringen en ethische gedragslijnen van hun Meester, zoals die bijvoorbeeld in de Bergrede te vinden zijn, werkelijk serieus nemen, dan zouden ze hoogstens Chrêstenen zijn. De vroegste Christen-schrijver, Justin Martyr, ( ) noemt zijn medegelovigen dan ook Chrêstenen (Chrêstianoi). En Lactantius (3e eeuw) schrijft in zijn Apologie: 'Het is slechts uit onkunde dat mensen zich Christenen in plaats van Chrêstenen noemen'.(14) Chrêsten kan iedereen worden. Daarvoor moet je een allesomvattende liefde ontwikkelen voor de gehele mensheid. Je gaat leven om de mensheid ten zegen te zijn. Je koestert althans die wens. Je bent dan leerling.

11 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz In een van de Nag Hammadi-geschriften, het Geheime Boek van Johannes, staat de volgende passage: En hij zalfde het met zijn goedheid, zodat het volmaakt werd en aan goedheid niets ontbeerde, omdat het gezalfd was. (15) Als je zo'n passage in de vertaling leest, dan weet je niet dat hier in feite het proces van Chrêstos tot Christos werd beschreven. 'Chrêstos' namelijk kan ook als bijvoeglijk naamwoord 'goed' betekenen. Ofwel, door goedheid dat wil zeggen door het leven van een Chrêstos te leven in dienstbaarheid voor anderen word je gezalfd, word je Christos. Uit deze enkele historische feiten en we zouden er veel en veel meer kunnen geven blijkt dat ook het oorspronkelijke Christendom ervan uitging dat de zaligheid alleen door zelfwerkzaamheid bereikt kon worden. We zijn van niemand afhankelijk. Weliswaar heeft elke Chrêstos een Leraar nodig, maar die kan slechts aanwijzingen geven. De leerling zelf moet het Pad bewandelen. En als hij zijn schreden op het Pad trouw blijft zetten, als hij volhardt in de discipline die vereist is om het gestelde doel te bereiken, dan zal hij uiteindelijk door de inwijding van de grote geboorte, als een tweemaal geborene opstaan uit de dood en een Meester van het Leven zijn. De betekenis van Kerstmis Nog steeds vinden deze inwijdingen plaats. Ook deze Kerstmis kunnen op voor het profane oog niet waar te nemen plekken op aarde chela's, Chrêstossen, worden ingewijd. Zij zullen de beproevingen moeten doorstaan en vervolgens terugkeren naar aarde als een 'redder der mensen'. Indien wij in onze gedachten met hen vertoeven tijdens deze kersttijd, zal ons dat al een geweldige inspiratie geven. Het geeft ons een besef van vrede en gelukzaligheid. Het kerstmysterie vond niet 1999 jaar geleden plaats. Ook dit jaar kan het zich afspelen. Het vindt plaats in het hart van iedereen die op de juiste wijze op de mystieke deur klopt. Als we met onze gedachten verblijven bij deze grote mensen, deze vergevorderde broeders, doet zich bij ons hetzelfde kerstmysterie op kleinere schaal voor als bij hen. Kerstmis, de grote geboorte, kan alleen maar in de mens zelf plaatsgrijpen. Kijk naar het leed in de wereld. Zie wat mensen door onwetendheid elkaar aandoen. Hoeveel leed is er door oorlog, door onverdraagzaamheid, door onbegrip. Hoeveel mensen zijn niet op de vlucht voor het geweld. Maar zie ook naar onze medemensen die als blinden in brede straten ronddolen op zoek naar houvast en zekerheid.

12 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz Mensen die aan onverklaarbare depressies lijden. Mensen die zich vergeefs afvragen wat de zin is van dit korte leventje op deze kleine planeet. Vergelijk die gedachten met die van de chela, de leerling op het Pad, die alles voor zijn medemensen opgeeft. Hij wenst geen persoonlijk geluk, hij wenst geen beloning. Hij wil slechts wegwijzer zijn voor degenen die nog niet weten wat hij weet. Hij heeft zich de woorden uit de Stem van de Stilte eigen gemaakt: Kan er zaligheid bestaan als al wat leeft moet lijden? Zult gij gered worden en heel de wereld horen klagen?(16) Hij heeft het Christus-kind in zichzelf gewekt. Hij is het mededogen zelf geworden. De aloude wet van inwijding is dat je moet zijn wat je wilt worden. In het Evangelie van Philipus, een van de mystieke geschriften die gevonden zijn bij Nag Hammadi in Egypte, staat: Je zag de geest en werd de geest Je zag Christus en je werd Christus je zag de Vader en zal de Vader worden.(17) In feite wordt in deze drie korte zinnetjes het gehele proces van inwijding beschreven. Wees wat je wilt worden. Schep je een ideaal. Stel je een Buddha voor, stel je een Christos voor, stel je de meest edele mens voor die je je maar kunt voorstellen. Blijf met je denken dit beeld voeden en je zult het langzaam worden. Wanneer we ten tijde van de 21e december in alle oprechtheid hiermee een al dan niet hernieuwde aanvang maken, zullen we allen op ons eigen niveau een inwijding doormaken. Referenties: 1. G. de Purucker, Esoterisch Onderricht in de Oosterse School. 2 delen, Stichting I.S.I.S., Den Haag 1987, deel 1, blz G. de Purucker, Bekleed met de zon. Stichting I.S.I.S., Den Haag 1974, blz Zie ref. 2, blz Zie ref. 2, blz Het Evangelie van Johannes 3:3. 6. Zie ref. 5, 3: Het Evangelie van Mattheus 13: Het Evangelie van Lucas 2:7. 9. Het Evangelie van Mattheus 18: Het Evangelie van Thomas, vers 46. The Nag Hammadi Library in English. E.J. Brill, Leiden 1988, blz Nederlandse vertaling: J. Slavenburg en W. Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften. 2 delen, Ankh-Hermes, Deventer 1996, 4e druk, deel 1, blz. 144.

13 LUCIFER DE LICHTBRENGER. Jrg. 21 nummer 6 (1999) blz In de Nederlandse vertaling *De brief van Paulus aan de Epheziërs 3:17) staat: opdat Christus in uw harten woning make. Ongetwijfeld een poëtisch mooie vertaling, maar of de betekenis van het Griekse origineel hiermee juist is overgekomen, blijft de vraag. 12. De brief van Paulus aan de Galaten, 4: H.P. Blavatsky, 'The Esoteric Character of the Gospels'. Opgenomen in H.P. Blavatsky Collected Writings.15 delen, The Theosophical Publishing House, Wheaton 1990, deel 8, blz Er is een Nederlandse vertaling van deze vier in 1887 en '88 in Lucifer gepubliceerde artikelen: H.P. Blavatsky, Het Esoterische Karakter van de Evangeliën, Mirananda Wassenaar, 1980, blz H.P. Blavatsky, Theosofisch woordenboek, bij lemma Chrêstos. Zie ook The Esoteric Character of the Gospels, (ref. 13), blz. 175, voetnoten. (Nederlandse vertaling: eindnoot 7 en 8). 15. The Apocryphon of John. Opgenomen in The Nag Hammadi Library in English (zie ref. 10). Nederlandse vertaling: 'Geheime boek van Johannes'. Opgenomen in De Nag Hammadi-geschriften (zie ref. 10), deel 1, blz H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte. Vertaling van de oorspronkelijke Engelse uitgave van 1889, Den Haag 1992, 2e druk, blz The Gospel of Philip. Opgenomen in The Nag Hammadi Library in English (zie ref. 10). Nederlandse vertaling: 'Evangelie volgens Filippus'. Opgenomen in De Nag Hammadi-geschriften (zie ref. 10), deel 1, blz

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest?

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? 1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? Bijna alle historici gaan er vanuit dat hij heeft bestaan. Zij gaan er dan vanuit dat hij een joods religieus leraar was Ze gaan er vanuit dat zijn activiteiten

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

1. Jozef en Maria moesten voor een volkstelling naar Bethlehem. Dat was een opdracht van keizer: a. Augustus b. Julius Caesar c. Tiberius d.

1. Jozef en Maria moesten voor een volkstelling naar Bethlehem. Dat was een opdracht van keizer: a. Augustus b. Julius Caesar c. Tiberius d. K erstm is Kerstquiz Lezen Het kerstverhaal ken je misschien, maar hoe goed ben je op de hoogte van de geschiedenis van Kerst? En wat weet je van alle gebruiken en feestelijkheden die erbij horen? Test

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Zondag 4 januari De ster volgen

Zondag 4 januari De ster volgen Zondag 4 januari 2015 - De ster volgen De kersttijd zoals wij die kennen, en die we vandaag in onze gemeente afronden, is een mengsel van twee verhalen. Dat van Lucas, met de herders en keizer Augustus,

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409)

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) 392. De versluierde boodschap van Jezus 22-02-2015 Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek

Nadere informatie

11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria Man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1.27) Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van de

11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria Man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1.27) Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van de 11 oktober: Het MOEDERSCHAP van de Zalige Maagd Maria Man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1.27) Vandaag op het feest van het MOEDERSCHAP van de zalige Maagd Maria moeten we Hemelse zaken overwegen. Ook

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Preek 1 e Advent 2017 Johannes 1: 1-14

Preek 1 e Advent 2017 Johannes 1: 1-14 Lieve Gemeente, In de afgelopen week hoorde ik een verhaal op de radio van een jonge vrouw die een ernstig ongeluk had gehad. Ze was op haar fiets aangereden door een auto en had daarbij een zware hersenschudding

Nadere informatie

Prettig kerstfake! door Jessica Pluym 28 februari 2012

Prettig kerstfake! door Jessica Pluym 28 februari 2012 Prettig kerstfake! een Jood zei eens: "kerst is zo'n westers verhaal, dat kan zich nooit in Israël hebben afgespeeld. Geen Jood zou een pasgeboren baby in een voederbak leggen, waar onreine dieren eten.

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Week les 2. Keizer en Kerst

Week les 2. Keizer en Kerst Week les 2. Keizer en Kerst Je ouders kennen het begin van het kerstevangelie misschien nog wel uit het hoofd: En het geschiedde.... Dit lijkt heel veel op het woord geschiedenis eschiedenis. Er is ook

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het leven Ik ben de opstanding en het leven Het evangelie naar Johannes 11: 1-44 1 Inleiding Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend, het leven hebt in zijn naam.

Nadere informatie

stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Herstel van Jeruzalem. Hoe zal Jeruzalem eens genoemd worden? Jesaja 1:26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid,

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging.

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging. Overdenking zondag 29 januari 2017 kleur groen Ds. A.J. Wouda Psalm 37: 1-11 en Matteüs 5: 1-12 4 e zondag van Epifanie Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid

Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid Het Evangelie naar Johannes Inleiding op het Evangelie Jezus openbaart zijn heerlijkheid Age Romkes Stichting Artios, kopiëren niet toegestaan Bijbelteksten zijn met toestemming overgenomen uit de Herziene

Nadere informatie

0 Ra Ra wie ben ik? 0 Digipuzzels, ook leuk voor op het digibord: Woordzoekers, raad het woord spel, kruiswoordpuzzels

0 Ra Ra wie ben ik? 0 Digipuzzels, ook leuk voor op het digibord: Woordzoekers, raad het woord spel, kruiswoordpuzzels Inhoud: 0 Blad 2: 0 Sketch 0 Interview 0 Mime 0 Ra Ra wie ben ik? 0 Digipuzzels, ook leuk voor op het digibord: Woordzoekers, raad het woord spel, kruiswoordpuzzels 0 Blad 3: 0 Quiz, vraag & antwoord bijlage

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Vertaling voorpagina: BLIJF IN GELOOF 1

Vertaling voorpagina: BLIJF IN GELOOF 1 Vertaling voorpagina: In Christus hebben wij een perfect bewijs voor geloof. Als wij inzien dat wij met Christus verbonden zijn door zijn Geest, leven wij door geloof. Veel mensen proberen God te begrijpen

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Johannes 1 : 12. wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee?

Johannes 1 : 12. wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? wij noemen God onze Vader en wijzelf zijn dan zijn kinderen maar wat bedoelen we daarmee? vaak wordt gezegd: God zorgt voor ons als een Vader dat is waar maar het is meer Johannes legt het uit in vers

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

door in zijn brief aan de Galaten te spreken over Jezus geboren uit een vrouw en niet uit een maagd.

door in zijn brief aan de Galaten te spreken over Jezus geboren uit een vrouw en niet uit een maagd. Ze wordt afgebeeld op schilderijen. Ogen verwachtingsvol opgeslagen, gebedenboek uit haar hand gevallen, want daar staat een engel met een boodschap voor haar. Op sommige schilderijen schrikt ze, maar

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?

Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Dienstnummer: 1246 zondag: Trinitatis datum: 11-06-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Romeinen 11:33-36; Johannes 3:1-16 liederen: ps 8a:1,2,3,6; Lb 870:1,4,5,8;

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vorige week, op de eerste zondag van advent, zijn we begonnen met de lezingen uit het evangelie van Lukas. En ik heb toen gezegd dat het bij Lukas gaat

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

De daden van de vergoddelijkte Augustus, met welke hij de wereld aan het oppergezag van het Romeinse volk onderwierp.

De daden van de vergoddelijkte Augustus, met welke hij de wereld aan het oppergezag van het Romeinse volk onderwierp. Het leven van Jezus 2.0 Preek over Handelingen 1:1-5 [dia 1] Pas kregen we van mijn schoonmoeder een foto. Een foto van vroeger, van het gezin van de opa van mijn schoonmoeders moeder. Er staat geen jaartal

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Werkboekje. Naam: www.ebonderwijs.nl

Werkboekje. Naam: www.ebonderwijs.nl Werkboekje Naam: www.ebonderwijs.nl Hallo! Leuk dat je in dit boekje werkt. Je werkt in dit boekje over de geboorte van Jezus. Elk jaar vieren we dat op 25 december (eerste Kerstdag). EB Onderwijs wenst

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Johannes 3:1-8. ds. R. D. Anderson te Katwijk (laatst aangepast nov. 2006)

Johannes 3:1-8. ds. R. D. Anderson te Katwijk (laatst aangepast nov. 2006) Johannes 3:1-8 ds. R. D. Anderson te Katwijk (laatst aangepast nov. 2006) Aanwijzinging voor de liturgie Na de zegengroet: Ps. 121:1, 2 Lezing van de Schrift: Joh. 1:29-34; 3:1-36 Na de lezing: Ps. 38:1,

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Materiaal groep 1 & 2, nummer 2, jaargang 7

Materiaal groep 1 & 2, nummer 2, jaargang 7 Materiaal groep 1 & 2, nummer 2, jaargang 7 1. Ouderbrief 2. Kleurplaat bed, kern les 1 3. Dag ster, grote ster, afronding les 4 4. Jezus wordt geboren, extra, les 4 Beste ouders, Licht speelt een grote

Nadere informatie

het kerstverhaal van de duif Jona Lucas 2 : 1 20 En wat zou de duif van onze wereld gezien hebben, in onze dagen?

het kerstverhaal van de duif Jona Lucas 2 : 1 20 En wat zou de duif van onze wereld gezien hebben, in onze dagen? 1 e kerstdag 2016 - Maak het mee! Lezingen: het kerstverhaal van de duif Jona Lucas 2 : 1 20 En wat zou de duif van onze wereld gezien hebben, in onze dagen? De aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, de

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 7

Inhoud. Inleiding... 7 Inhoud Inleiding... 7 1. Het Koninkrijk van God... 13 2. De doop en de dood... 19 3. De doop als een deur... 25 4. De doop en dienst... 35 5. De doop en de discussie... 43 6. De doop en besnijdenis/verbond...

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Jeremia 31:15 en Mattheus 2:13-23

Jeremia 31:15 en Mattheus 2:13-23 Jeremia 31:15 en Mattheus 2:13-23 Lieve Gemeente, Een nieuw jaar is begonnen. Hoe gaan we het in? Hoopvol of cynisch, met weinig verwachtingen. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar, wensen de mensen in

Nadere informatie

Wie gaan het nieuwe Jeruzalem binnen?

Wie gaan het nieuwe Jeruzalem binnen? Zacharia en de definitieve overwinning in Openbaring. Wie gaan het nieuwe Jeruzalem binnen? Zie Zacharia 14:5, 4, 9 Christus daalt neer op de Olijfberg, vanwaar Hij na zijn opstanding ten hemel was gevaren

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

Is Allah dezelfde als de God van de christenen?

Is Allah dezelfde als de God van de christenen? Artikel Is Allah dezelfde als de God van de christenen? In 2009 verscheen een nieuw boek van ds. H. G. Koekkoek. De titel luidt: Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel. Het is een boek waarin de schrijver

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie