1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren."

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting of vereniging) of natuurlijke persoon, die een organisatie in stand houdt. Dit kan het bestuur zijn of namens het bestuur de directie. 1.3 Vrijwilligersondernemingsraad Een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de vrijwilligers van de organisatie vertegenwoordigt en waarin de vrijwilligers van de organisatie zitting hebben. 1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. 1.5 Coördinator Natuurlijke persoon die in dienst is van de organisatie om het werk van de vrijwilligers aan te sturen, te coördineren en vrijwilligers te ondersteunen. Artikel 2. Doelstelling VOR De VOR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces van de organisatie, daar waar het het vrijwilligerswerk betreft. Artikel 3. Instelling van de VOR 3.1 De VOR kan ingesteld worden door het bestuur van (naam organisatie). 3.2 De VOR wordt in ieder geval ingesteld als een derde deel van de betaalde medewerkers en vrijwilligers daartoe een verzoek indient bij het bestuur. 3.3 Bij een besluit tot instelling van de VOR benoemt het bestuur een verkiezingscommissie, die de voorbereidingen treft. De directie stelt, in overleg met de VOR, in ieder geval over de volgende onderwerpen, nadere regels vast: a. de werkzaamheden van de kiescommissie/het stembureau; b. de inrichting van de verkiezingen; c. het vaststellen en bekend maken van de uitslag van de verkiezingen; d. het in functie treden van de leden van de VOR; e. de voorziening in tussentijdse vacatures in de VOR. Artikel 4. Samenstelling van de VOR 4.1 De VOR bestaat uit vrijwilligers die ten minste zes maanden bij de organisatie werkzaam zijn. 4.2 Het aantal leden van de VOR bedraagt (aantal). 4.3 De VOR wordt gekozen door de vrijwilligers. 4.4 De zittingsperiode van de VOR is (aantal) jaar. 4.5 Tijdens een zittingsperiode van de VOR kan geen wijziging worden aangebracht in het aantal leden van de VOR.

2 Pagina 2 van 5 Artikel 5. Faciliteiten van de VOR 5.1 De directie stelt de VOR in staat goed te functioneren door het beschikbaar stellen van: - informatiemateriaal ten behoeve van vrijwilligers over de VOR; - de nodige materiele ondersteuning, zoals vergaderruimte, koffie, papier, apparatuur, etc.; - de nodige personele ondersteuning; - de redelijk te maken kosten voor het raadplegen van deskundigen door de VOR, indien de organisatie vooraf in kennis wordt gesteld van de kosten van deze consultatie. 5.2 De VOR heeft het recht op budget ter vrije besteding ten behoeve van de volgende activiteiten: - deskundigheidsbevordering; - aanschaf literatuur; - deelname leden aan symposia; - reiskosten in het kader van de werkzaamheden van de VOR; - contacten met andere vrijwilligersraden. 5.3 De hoogte van het budget wordt jaarlijks in het kader van de begroting vastgesteld. Artikel 6. Plaats in de organisatie 6.1 Het overleg met de VOR wordt gevoerd door de directie van de organisatie. Onder overleg wordt tevens verstaan het voeren van correspondentie tussen de VOR en de directie. 6.2 De directie en de VOR komen minstens (aantal) maal per jaar bijeen. 6.3 Bij de overlegvergaderingen kunnen derden aanwezig zijn op uitnodiging van directie of VOR om de vergadering bij te wonen. Artikel 7. Bekend maken van de VOR 7.1 De VOR informeert de vrijwilligers over het werk van de VOR en over de inhoud van de statuten. 7.2 De directie informeert de betaalde medewerkers van de organisatie over het bestaan van de VOR en over de inhoud van de statuten. Artikel 8. Opstellen huishoudelijk reglement De VOR verdeelt in onderling overleg de werkzaamheden en de functies. Het is aan de VOR zelf om een huishoudelijk reglement op te stellen. Zij doet hiervan een kopie toekomen aan de directie. In het huishoudelijk reglement liggen de afspraken vast over de volgende onderwerpen: - samenstelling van de VOR; - voorziening in tussentijdse vacatures; - het organiseren van verkiezingen; - het bijeenroepen van vergaderingen; - het opmaken en bedenken van agenda en verslagen; - stemprocedures; - onderlinge taakverdeling. Artikel 9. Informatierecht van de VOR 9.1 De VOR heeft recht op de informatie die nodig is bij beslissingen die niet direct van invloed zijn op de vrijwilligers, maar wel belangrijk zijn voor de organisatie als geheel. Voorbeelden hiervan zijn: - veranderingen in de organisatiestructuur; - inzicht in de financiële gang van zaken; - communicatie; - personeelsbeleid; - arbeidsomstandigheden van andere medewerkers.

3 Pagina 3 van De directie verstrekt de VOR tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 9.3 De directie informeert de VOR over besluiten door de directie genomen. 9.4 De directie verstrekt de VOR voorts, ten minste eenmaal per jaar, mondeling of schriftelijk algemene gegevens over het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. 9.5 De VOR stelt de organisatie op de hoogte van regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk die relevant kunnen zijn voor de organisatie. Artikel 10. Adviesrecht van de VOR 10.1 De VOR adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie over al hetgeen betrekking heeft op werksituatie van vrijwilligers. Voorbeelden hiervan zijn: - verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - vrijwilligerswerkzaamheden; - communicatie voor zover relevant voor vrijwilligers; - personeelsbeleid in relatie tot vrijwilligers; - arbeidsomstandigheden van andere medewerkers voor zover van invloed op vrijwilligers De directie stelt de VOR in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake: - visie, beleid, strategie en planning; - veranderingen in de organisatiestructuur; - investeringsbeleid De directie vraagt aan de VOR advies op een zodanig tijdstip dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit De VOR brengt het advies schriftelijk uit aan de directie De VOR is bevoegd de directie ook ongevraagd advies te geven, inzake de in het eerste lid genoemde en andere onderwerpen, die voor de vrijwilligers van belang zijn Als de directie een besluit wil nemen dat afwijkt van het uitgebrachte advies dan moet hij ten minste eenmaal met de VOR overleggen.(deze bepaling dient om directie en de VOR de gelegenheid te geven een oplossing te zoeken, waarin beide partijen zich kunnen vinden.) 10.7 De directie doet van een besluit waarover de VOR schriftelijk advies heeft uitgebracht, en voor zover hij van het besluit afwijkt onder opgaaf van redenen, mededeling aan de VOR Wanneer de VOR en de directie bij de uitvoering van deze statuten geen overeenstemming kunnen bereiken bestaat de mogelijkheid dat beide partijen gezamenlijk bij het bestuur een verzoek indienen tot bemiddeling. De vorm van de bemiddeling wordt in het verzoek opgenomen.

4 Pagina 4 van 5 Artikel 11. Instemmingsrecht van de VOR 11.1 De VOR heeft instemmingsrecht over kwesties waarbij vrijwilligers direct betrokken zijn en over al hetgeen direct van invloed is op de positie van de vrijwilligers. Het betreft de volgende onderwerpen: - organisatiestructuur voor zover van invloed op vrijwilligers; - communicatie met betrekking tot vrijwilligers; - personeelsbeleid met betrekking tot vrijwilligers; - arbeidsomstandigheden van vrijwilligers; - procedures die gelden voor vrijwilligers; - waarderingsbeleid ten behoeve van vrijwilligers; - het vrijwilligersreglement De directie kan geen besluit nemen over deze onderwerpen zonder goedkeuring van de VOR Wil de directie toch een besluit nemen dat tegen het advies van de VOR ingaat, vanwege een algemeen belang op hoger niveau, dan legt hij het geschil voor aan het kantongerecht. Artikel 12. Openbaarheid van stukken 12.1 De directie stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop de VOR functioneert De directie maakt binnen 10 dagen na vaststelling de volgende stuken openbaar: 1. het jaarverslag; 2. op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid; 3. de notulen en besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze algemene beleidszaken betreffen; 4. het verslag, bedoeld in artikel 9 lid1 van deze overeenkomst De openbaarmaking geschiedt door de stukken voor de vrijwilligers ter inzage te leggen en op verzoek daarvan afschriften te verstrekken. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn komen ten laste van het budget van de VOR. Artikel 13. Bescherming VOR leden De VOR-leden ondervinden geen hinder bij de uitvoering van hun taken als gevolg van deelname aan de VOR en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Artikel 14. Geheimhouding De leden van de VOR, evenals geraadpleegde deskundigen, worden geacht geheim te houden die gegevens waarover door de directie, dan wel door de VOR geheimhouding is opgelegd. Artikel 15. Bemiddeling bij geschillen 15.1 Op verzoek van de directie of de VOR, of beide, treedt het bestuur op ter bemiddeling in een kwestie die daar voorgelegd wordt De directie en de VOR worden binnen twee weken door het bestuur op de hoogte gesteld van haar besluit in deze Het besluit van het bestuur is bindend.

5 Pagina 5 van 5 Artikel 16. Duur van de overeenkomst 16.1 De overeenkomst gaat in op de datum waarop deze is ondertekend door de directie en de VOR De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door een van beide partijen met een opzegtermijn van zes maanden en met schriftelijke opgaaf van redenen. Artikel 17. Slotbepaling 17.1 De overeenkomst wordt na inwerkingtreding jaarlijks door de VOR en de directie geëvalueerd Aangelegenheden die beide partijen raken maar niet in deze overeenkomst zijn geregeld, worden behandeld in de geest van deze overeenkomst Deze statuten kunnen worden aangehaald als Statuten VrijwilligersOndernemingsRaad (VOR) (jaartal) Wijzigingen in of aanvullingen op de statuten worden aangebracht door de VOR en ter goedkeuring voorgelegd aan de directie. Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de VOR en de directie, (plaats en datum) Voorzitter: Directeur: Bron: NOV en svm

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie