VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer LU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU"

Transcriptie

1 Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf Identificatie van de onderneming Firmabenaming: CD-Color GmbH & Co. KG Straat/Postbus: Wetterstraße 58 Land/plaats/postcode: D Herdecke World Wide Web: Telef oon: +49 (0)2330/926-0 Telef ax: +49 (0)2330/ Inf ormatie: Qualisys GmbH, Telefoon: +49 (0) , of Abteilung Anwendungstechnik => Telefoon: +49 (0)2330/ (Service) Abteilung Entwicklung => Telefoon: +49 (0)2330/ (Frau Gartz) Telefoonnummer voor noodgevallen GIZ-Nord, Duitsland, Telefoon: +49 (0) Inschaling Xi 2. Identificatie van de gevaren irriterend R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel. Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering (preparaat) wateroplossing bereiding van bindmiddelen, oplosmiddelen, vulstoffen, pigmenten en additiefen Gev aarlijke bestanddelen: CAS-nr. EINECS / ELINCS Chemische naam Gehalte Klassificatie - - epoxideharsamineverbinding (polymeer) < 10 % Xi; R38. Xi; R Natriumnitriet < 0,2 % N; R50. O; R8. T; R25 Algemene inf ormatie: Na inhalatie: 4. Eerstehulpmaatregelen Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Voor frisse lucht zorgen. Slachtoffer rustig en warm houden. In geval van ademklachten is medische hulp noodzakelijk.

2 Versie 1 / Pagina 2 v an 5 Huidcontact: Oogcontact: Ingestie: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed spoelen. Aansluitend huidbeschermingscrème gebruiken. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken. Verontreinigde kleding uittrekken. In geval van huidirritatie arts raadplegen. Contactlensen eruit halen. Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Aansluitend onmiddellijk oogarts raadplegen. Mond grondig met water spoelen. GEEN braken opwekken. Slachtoffer rustig houden. Onmiddellijk arts consulteren. Geschikte blusmiddelen: 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Gev aren v an het preparaat zelf, zijn v erbrandingsproducten of gev ormde dampen: Door omgevingsbrand is het ontstaan van gevaarlijke dampen mogelijk. Bij brand dichte zwarte rook die schadelijk zijn kan voor de gezondheid. Speciale bescherming bij de brandbestrijding: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Beschermpak dragen. Aanv ullende inf ormatie: Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke v oorzorgsmaatregelen: Voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Geschikte beschermingskleding dragen. Niet beschermde personen op afstand houden. Milieu-v oorzorgsmaatregelen: Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen. Indien nodig bevoegde instanties informeren. Reinigingsmethoden: Aanv ullende inf ormatie: Met vloeistofbindend materiaal (zand, zuurbinder, universeelbinder) mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen. Bereik goed nareinigen. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. 7. Hantering en opslag Hantering Maatregelen in v erband met v eilig hanteren Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Opslag Eisen aan opslagruimte en v erpakking: Houder goed sluiten, droog en koel bewaren. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen. Alleen in originele vaten opslaan. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Tegen hitte/directe zonnestraling beschermen. Tegen vorst beschermen. Inf ormatie betref t het opslaan met andere stof f en of preparaten Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslagklasse: 12= Niet brandbare vloeistoffen

3 Versie 1 / Pagina 3 v an 5 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ Persoonlijke bescherming Maatregelen ter beheersing van blootstelling Aerosolvorming vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie ook punt 7, Opslag. Beheersing van beroepsmatige blootstelling Bescherming v an de ademhaling: Bij spuiten middel ter bescherming van de ademhaling noodzakelijk. combinatiefilter volgens EN 141. Handbescherming: Beschermingshandschoenen volgens EN 374. Handschoenmateriaal: Nitrilkautschuk-Doorbraaktijd: >480 min. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee. Oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166. Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding. Beschermende en hy giënische maatregelen: Verontreinigde kleding uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Oogspoelfles of oogdouche in de werkruimte gereed houden. Voorkomen Vorm: Kleur Geur: 9. Fysische en chemische eigenschappen vloeibaar wit zwak, karakteristiek Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Kookpunt / bereik ca. 100 C Vlampunt: > 100 C Ontstekingstemperatuur > 200 C Zelf ontbrandingstemperatuur: niet spontaan ontvlambaar Explosierisico: niet ontplofbaar Dichtheid: bij 20 C: ca. 1,51 g/ml ph: bij 20 C: ca. 9,9 Oplosbaarheid in water: Viscositeit, dy namisch: Oplosmiddelgehalte: ca. 1 % Vaststof gehalte ca. 61 % bij 20 C: mengbaar bij 20 C: uilooptijd >= 60 s (ISO 2431/6 mm) 10. Stabiliteit en reactiviteit Gev aarlijke ontledingsproducten Door omgevingsbrand is het ontstaan van gevaarlijke dampen mogelijk. Verdere inf ormatie: Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel. 11. Toxicologische informatie Toxicologische tests: Oogcontact: Sterk irriterend. Gevaar voor ernstig oogletsel.

4 Versie 1 / Pagina 4 v an 5 Algemene opmerkingen Geen sensibiliserende effect bekend. 12. Ecologische informatie Ecotoxiciteit Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend Verdere informatie over ecologie Algemene inf ormatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. 13. Instructies voor verwijdering Product Af v alcode * = Waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten * = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond. Aanbev eling: Werp resten niet in de gootsteen of de WC, maar behandel deze als probleemafval. Mag niet samen met het huisvuil verwerkt worden. Verpakking Af v alcode = Verpakkingen van metaal Aanbev eling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Verpakkingen die nog resten bevatten, dienen behandeld te worden als probleemafval. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Interseroh-Recycling: Producent-nummer: Landtransport (ADR/RID) Benaming v an het goed: 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Geen beperkingen Transport op open zee (IMDG) Juiste technische naam: Not restricted Luchttransport (IATA) Juiste technische naam: Verdere informatie Not restricted Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG) Kenmerking en indeling - sy mbolen: Xi irriterend 15. Wettelijk verplichte informatie R-zinnen: R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel. S-zinnen: S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

5 Versie 1 / Pagina 5 v an 5 Nationale voorschriften Nationale voorschriften - Duitsland Opslagklasse: 12= Niet brandbare vloeistoffen Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend Inf ormatie ov er werkplaatsbeperking: Werkgelegenheidsbeperkingen voor jongeren in acht nemen. Werkgelegenheidsbeperkingen voor aanstaande en zogende moeders in acht nemen. Gev arengroep B Beschermingsniv eau 2 Nationale voorschriften - Groot-Brittanië DG-EA code (Hazchem): - Nationale voorschriften - EG-lidstaten Gehalte aan v luchtige organische verbindingen (VOC): ca. 1 gew.% = 15 g/l Nationale voorschriften - USA Gevarenbeoordelingssy stemen NFPA Hazard Rating: Health: 1 (Slight) Fire: 0 (Minimal) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 1 (Slight) Flammability: 0 (Minimal) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: B HEALTH 1 FLAMMABILITY 0 PHYSICAL HAZARD 0 B 16. Overige informatie Verdere informatie Misbruik van het product kan schade aan de gezondheid en milieuschade veroorzaken. R-zinnen: Opgesteld door Contactpersoon: zie hoofdstuk 1. R 8 = Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. R 25 = Vergiftig bij opname door de mond. R 38 = Irriterend voor de huid. R 41 = Gevaar voor ernstig oogletsel. R 50 = Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie