Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31"

Transcriptie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche. Oplosmiddelvrije grondlaag en hechtbrug. : Knauf Gips KG Postfach Iphofen Duitsland Tel. +49 (0)9323/31-0 Fax. +49 (0)9323/ : Knauf B.V. Mesonweg AL Utrecht Nederland Tel. +31 (0) Fax. +31 (0) KvK Handelsregister Utrecht nr.: : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) te Utrecht. Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging of uitsluitend voor professionele hulpverleners. (24 uur per dag). +31 (0) (www.rivm.nl/vergiftigingeninformatie). 2 Identificatie van de gevaren Symbool : Volgens richtlijn 67/548/EWG of richtlijn 1999/45EG. Niet van toepassing. Gevaaromschrijving Speciale gevaaromschrijving Niet van toepassing. voor mens en milieu : Classificatiesysteem Aanvullende gegevens KVIB-nummer: 0099 Pagina 1 van 6

2 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering Algemene beschrijving Gevaarlijke inhoudsstoffen : : Waterige dispersie op basis van acrylaat-copolymerisaat, kalksteenmeel en additieve. EINECS-Nr. CAS-Nr. Beschrijving Gehalte Eenheid Symbolen R-zinnen Kiezelgoer 2,5-10 % Xn 48/20 (vloeibaar gecalcineerd) natriumcarbona at gietsel gecalcineerd. R-zinnen : 48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Aanvullende informatie : Gevaarlijke componenten welke aangegeven treft u de beoordeling van de gevarensymbolen en de R-zinnen aan in sectie 16. Voor de stoffen en de grenswaarde voor op de werkplek zie hiervoor sectie 8. 4 Eerstehulpmaatregelen Effecten en symptomen : Eerste-hulpmaatregelen Algemeen : Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Was de huid met veel water en zeep. Reinig kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhalatie : Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Wanneer symptomen blijven bestaan, raadpleeg een arts. Huidcontact : Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Was de huid met veel water en zeep. Raadpleeg een arts wanneer zich een irritatie ontwikkelt. Reinig kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken. Ogencontact : Reinig de ogen met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadpleeg een arts wanneer zich een irritatie ontwikkelt. Opname door de mond : Mond spoelen en arts raadplegen. Eerste hulp KVIB-nummer: 0099 Pagina 2 van 6

3 5 Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen : Blusmiddelkeuze afhankelijk van omgevingsbrand (product is niet brandbaar). Geschikte blusmiddelen zijn o.a. CO 2, poeder blusser of watersproeistraal. Bij grotere branden; waterersproeistraal of alcohol bestendige schuim. Ongeschikte blusmiddelen Gevaren Gevaarlijke Niet van toepassing. decompositieproducten : Uitrusting brandweer : Normale uitrusting brandweer. 6 Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke Zie hiervoor sectie 7 en 8. voorzorgsmaatregelen : Voorzorgsmaatregelen milieu : Niet in het oppervlaktewater, riool of grondwater terecht laten komen. Reinigingsmethoden : Kleine hoeveelheden met een absorberend materiaal verwijderen en de resten met water afspoelen. 7 Hantering en opslag Hantering : Zorg voor een goede ventilatie/afzuiging op de werkplek. Transporteren in gesloten verpakking. S-zinnen : 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 34 Damp/Aerosol niet inademen. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 29 Afval niet in de gootsteen werpen. Opslag : Gesloten ruimten. Beschermen tegen vorst en tegen de intensieve inwerking van warmte en zonnestralen. Verpakkingen/ containers gesloten houden. Product is niet brandbaar. Opslagklasse volgens Duitse norm VCI 12 (niet brandbaar, vloeibaar product). Specifiek gebruik KVIB-nummer: 0099 Pagina 3 van 6

4 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming Aanvullende informatie m.b.t. de inrichting van technische installaties Bestandsdelen/componenten op de werkplek en de gecontroleerde grenswaarden Aanvullende informatie Opmerking(en) Technische maatregelen Persoonlijke bescherming van ademhalingswegen van ogen van huid algemeen : Geen nadere details, zie punt 7. : Ten grondslag dienen er op de bouw geldige papieren aanwezig te zijn. : Bij nevelontwikkeling wordt het dragen van ademhalingsbescherming filtertype FFP2 aanbevolen. : Contact met de ogen vermijden. Veiligheidsbril met zijbescherming aanbevolen. : Bij langdurig gebruik. Het handschoenmateriaal dient ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/stof /voorbereiding. Opgrond van verder geen informatie beschikbaar, type handschoenmateriaal, zijn er geen type aanduidingen opgenomen. : Bij geen gebruik van handschoenen, handen wassen. Langdurig contact met de huid vermijden. 9 Fysische en chemische eigenschappen Fysieke toestand Kleur Geur Zuurgraad Kookpunt/ traject Smeltpunt/traject Dampdruk Dichtheid Viscositeit Oplosbaarheid in water Explosiegevaar Uit zichzelf ontbrandend : Vloeistof. : Oranje. : Karakteristiek. : Ca. 8,5 bij 20 ºC. : 100 ºC (water). 23 hpa bij 20 ºC (water). : 1,13 g/ cm³ bij 20 ºC. : Dunvloeibaar. : Met water te verdunnen. : Het produkt is niet explosie gevaarlijk. : Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. KVIB-nummer: 0099 Pagina 4 van 6

5 10 Stabiliteit en reactiviteit Stabiliteit Te vermijden omstandigheden Te vermijden stoffen Gevaarlijke ontledingsproducten : Stabiel. : Geen gevaarlijke reacties bij een correcte toepassing. : Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. 11 Toxicologische informatie Acute toxiciteit Locale effecten Lange termijn effecten Chronische effecten 12 Ecologische informatie Milieu-informatie Algemeen : Het product vormt na het in aanraking komen met water een zwak gevaar. Bevat volgens de receptuur de navolgende verbindingen ( o.a. de regelgeving inzake het grondwater en richtlijnen 76/464/EEG en 80/68/EEG). 13 Instructies voor verwijdering Vernietiging / afvoermethode : Kleine uitgeharde en gedroogde hoeveelheden mogen verwijderd worden zoals huishoudelijk afval. BAGA-code KCA-code : : Waterige suspensie, welke een verf of lak bevat, met uitzondering van die onder de groep vallen. 14 Informatie met betrekking tot het vervoer ADR/RID/ GGVSE klasse IMDG/ GGVSee code IATA/ICAO klasse Voorschriften (algemeen) : Geen gevaarlijk stoffen in de voorschriften. : Geen gevaarlijk stoffen in de voorschriften. : Geen gevaarlijk stoffen in de voorschriften. : Het product is niet gevaarlijk, conform aan de nationale en internationale regelgeving i.v.m. transport. KVIB-nummer: 0099 Pagina 5 van 6

6 15 Wettelijk verplichte informatie Symbool : Geen R-zinnen 48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. VOC- richtlijn : EU- Grenswaarde voor het product (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC. VOC voor de EU in g/l: < 1 g/l. Stofzekerheidbeoordeling : Niet uitgevoerd. 16 Overige informatie Eerste versie : 7 februari 2011 Wijzigingen in rubriek : Algemene opmerkingen : Deze informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is geheel te goeder trouw gegeven. De verstrekte informatie heeft betrekking op het product zoals in de specificatie omschreven. Wanneer het product wordt gecombineerd of vermengd met andere stoffen dient men zich ervan te overtuigen dat dit geen nieuwe risico's met zich meebrengt. Van deze informatie kunnen geen verantwoordelijkheden worden afgeleid. Geen nadere bepalingen van toepassing. KVIB-nummer: 0099 Pagina 6 van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie REF 730595.1000 Handelsnaam Chromab. Sorbent XTR, 1000 g 1 x 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad (Bad file name or number) Afdrukdatum: 12-jun-2012 Volgens EU verordening 1907/2006 Herzieningsnummer: 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie