VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer DS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS"

Transcriptie

1 Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik hardingsmiddel voor lak Alleen voor bedrijfsmatige gebruikers. Niet voor versproeien/verstuiven gebruiken. Identificatie van de onderneming Firmabenaming: CD-Color GmbH & Co. KG Straat/Postbus: Wetterstraße 58 Land/plaats/postcode: D Herdecke World Wide Web: Telef oon: +49 (0)2330/926-0 Telef ax: +49 (0)2330/ Inf ormatie: Qualisys GmbH, Telefoon: +49 (0) , of Abteilung Anwendungstechnik => Telefoon: +49 (0)2330/ (Service) Abteilung Entwicklung => Telefoon: +49 (0)2330/ (Frau Gartz) Telefoonnummer voor noodgevallen GIZ-Nord, Duitsland, Telefoon: +49 (0) Inschaling Xi 2. Identificatie van de gevaren irriterend R 43 R 52/53 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu Bij allergieën, astma en chronische aandoeningen aan de ademhalingswegen dient de omgang met bereidingen van deze aard te worden vermeden. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering (preparaat) alifatisch polyisocyanaat in Dipropyleenglycol dimethylether Gev aarlijke bestanddelen: CAS-nr. EINECS / ELINCS Chemische naam Gehalte Klassificatie - - alifatisch polyisocyanaat >= 60 % R Sens.; R Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat < 0,2 % T; R 23, 36/37/38, 42/43

2 Versie 3 / Pagina 2 v an 7 Algemene inf ormatie: Na inhalatie: Huidcontact: Oogcontact: Ingestie: 4. Eerstehulpmaatregelen Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eerste hulp: let op zelfbescherming! Voor frisse lucht zorgen. Slachtoffer rustig en warm houden. In geval van klachten arts raadplegen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing. In geval van braken bij bewusteloosheid stabiele zijligging. Onmiddellijk arts raadplegen. Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed spoelen. Aansluitend huidbeschermingscrème gebruiken. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken. Bij huidreacties arts consulteren. Contactlensen eruit halen. Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Aansluitend oogarts consulteren. Mond grondig met water spoelen. GEEN braken opwekken. Arts raadplegen. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Aanwijzingen v oor de arts: Bevat isocyanaat: Kan een allergische reactie veroorzaken. Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaaken. Verdere symptomen: Hoofdpijn, duizeligheid, bedwelmdheid, misselijkheid, vermoeidheid, spierzwakte, narcose, droge huid. Behandeling: Symptomatische behandeling. De huidvetlaag door incrèmen herstellen, om huidontsteking (Dermatitis) te voorkomen. Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Kooldioxide, bluspoeder, watersproeistraal. Bij grotere branden: Alcoholbestendig schuim of watersproeistraal. Sterke waterstraal Gev aren v an het preparaat zelf, zijn v erbrandingsproducten of gev ormde dampen: Bij brand dichte zwarte rook die schadelijk zijn kan voor de gezondheid. Verder kunnen ontstaan: Isocyanaatdampen, sporen van cyaanwaterstof, nitroos gas, koolmonoxide. Speciale bescherming bij de brandbestrijding: Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Aanv ullende inf ormatie: Debedreigde tanks met sproeiwater koelen, direct contact met het product echter volstrekt vermijden. Reactie met water vormt CO2. Afgesloten containers kunnen door de druk barsten. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. 6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke v oorzorgsmaatregelen: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Geschikte beschermingskleding dragen. Niet beschermde personen op afstand houden. Dampen niet inademen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Milieuv oorzorgsmaatregelen: Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen. Informeer bij vrijkoming de daartoe aangewezen instanties. Reinigingsmethoden: Aanv ullende inf ormatie: Met vochtige vochtbindend materiaal (bv. zand, chemicaliënbinder op basis van calciumsilikahydraat) afdekken. Na ca. 1 uur in een afvalzak mechanisch opnemen, niet sluiten (CO2-ontwikkeling). Vochtig houden en op een veilige plaats in de buitenlucht 7-14 dagen laten staan. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

3 Versie 3 / Pagina 3 v an 7 7. Hantering en opslag Hantering Maatregelen in v erband met v eilig hanteren Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Aerosolvorming vermijden. Dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Niet voor versproeien/verstuiven gebruiken. Maatregelen tegen brand en explosie: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Tegen grote hitte beschermen. Opslag Eisen aan opslagruimte en v erpakking: Houder goed sluiten, droog en koel bewaren. Alleen in originele vaten opslaan. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Vaten rechtop opslaan. Tegen hitte/directe zonnestraling beschermen. Tegen vorst beschermen. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Inf ormatie betref t het opslaan met andere stof f en of preparaten Niet met alkaliën, zuren of oxidatiemiddelen opslaan. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslagklasse: 10 = Brandbare vloeistoffen, voor zover niet klasse LGK 3 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ Persoonlijke bescherming Maatregelen ter beheersing van blootstelling Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats. Zie ook punt 7, Opslag. Beheersing van beroepsmatige blootstelling Bescherming v an de ademhaling: Bij overtreding van de WEL-grenzen ademhalingsapparatuur gebruiken. Gebruik bij inwerking van dampen/aërosol ademhalingsbescherming. Filter type A2-P2 (EN 141) gebruiken. Handbescherming: Beschermingshandschoenen volgens EN 374. Handschoenmateriaal: Butylrubber >= 0,5 mm of fluorcaoutchouc: >= 0,4 mm. Doorbraaktijd: >= 480 min. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee. Oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166. Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding. Beschermende en hy giënische maatregelen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Bij allergieën, astma en chronische aandoeningen aan de ademhalingswegen dient de omgang met bereidingen van deze aard te worden vermeden.

4 Versie 3 / Pagina 4 v an 7 Voorkomen Vorm: Kleur Geur: 9. Fysische en chemische eigenschappen vloeibaar kleurloos tot gelig zwak, karakteristiek Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Kookpunt / bereik (Ontleding) > 100 C Vlampunt: > 100 C Ontstekingstemperatuur > 200 C Zelf ontbrandingstemperatuur: niet spontaan ontvlambaar Explosierisico: niet ontplofbaar Explosie grenzen: Onderste: 1,40 Vol% Bovenste: 10,40 Vol% Dampdruk: Dichtheid: Oplosbaarheid in water: Viscositeit, dy namisch: bij 20 C: 0,7 hpa bij 20 C: ca. 1,1 g/ml mengbaar Oplosmiddelgehalte: ca. 20 % Vaststof gehalte ca. 80 % bij 20 C: <= 60 s (ISO 2431/6 mm) 10. Stabiliteit en reactiviteit Chemische stabiliteit Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel. Te v ermijden omstandigheden Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Tegen vocht beschermen. Exotherme reactie met alcoholen, aminen, basen en water. Vorming van kooldioxide: Gesloten verpakkingen kunnen barsten. Te v ermijden materialen Zuren, alkaliën, oxidatiemiddelen Gev aarlijke ontledingsproducten In geval van brand kan ontstaan: Isocyanaatdampen, sporen van cyaanwaterstof, nitroos gas, koolmonoxide. 11. Toxicologische informatie Toxicologische tests: Na inhalatie: Inhalatie van de dampen boven de AGW-grens kan schadelijk zijn voor de gezondheid en irritatie van de slijmvliezen en leverbeschadiging veroorzaken en kan bovendien schadelijk effecten op het centrale zenuwstelsel hebben. Verdere symptomen: Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, verdovend effect en in uitzonderingsgeval bewusteloosheid. Huidcontact: Oogcontact: Herhaaldelijke en langdurende contact met de huid kan irritatie en huidontstekingen veroorzaken. Gevaar voor huidresorptie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven en onherstelbare schade aanrichten.

5 Versie 3 / Pagina 5 v an 7 Algemene opmerkingen Vertraagd optreden van klachten en ontwikkeling van overgevoeligheid zijn ook bij geringe isocynaatconcentraties mogelijk. Personen met overgevoelige ademhalingswegen (b.v. astma, chronische bronchitis) mogen om beschermingsredenen niet met het product omgaan. Alifatisch polyisocyanaat: LD50 Rat, oraal: > 2000 mg/kg (Analogieconclusie). Gegevens over Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat: LD50 Rat, oraal: 746 mg/kg (OECD 401). LD50 Konijn, dermaal: > 7000 mg/kg (OECD 402). LC50 Rat, inhalatief: 0,124 mg/l/4h (OECD 403). Sensibilisatie: Marmot positief (OECD 406). Ecotoxiciteit Aquatoxiciteit: Water risico klasse: 12. Ecologische informatie Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Alifatisch polyisocyanaat: Algentoxiciteit: IC50 Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l/72h (OECD 201). Daphnientoxiteit: EC50 Daphnia magna: > 100 mg/l/48h (OECD 202). Vistoxiteit: LC50 Zebrabarbeel (Brachydanio rerio): 28,3 mg/l/96 h (OECD 203). 1 = zwak waterbedreigend Persistentie en afbreekbaarheid Ov erige inf ormatie: alifatisch polyisocyanaat: Biologische afbraak: 2 %/28 d (OECD 301 F). Reageert met water aan de wateroppervlakte onder vorming van kooldioxide tot een vaste, hoogsmeltend en niet oplosbaar reactieproduct. Polyharnstof is naar voorliggende ervaringen inert en niet afbouwbaar. Mogelijke bioaccumulatie Resultaten van PBT-beoordeling Verdere informatie over ecologie Algemene inf ormatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. 13. Instructies voor verwijdering Product Af v alcode * = Verf- en lakafval dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Aanbev eling: * = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond. Speciale afval. Werp resten niet in de gootsteen of de WC, maar behandel deze als probleemafval. Mag niet samen met het huisvuil verwerkt worden. Afval niet in de gootsteen werpen.

6 Versie 3 / Pagina 6 v an 7 Verpakking Aanbev eling: Afvalcode Kunststof verpakkingen Afvalcode Verpakkingen van metaal Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Verpakkingen die nog resten bevatten, dienen behandeld te worden als probleemafval. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Interseroh-Recycling: Producent-nummer: Landtransport (ADR/RID) Benaming v an het goed: 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Geen beperkingen Transport op open zee (IMDG) Juiste technische naam: Luchttransport (IATA) Juiste technische naam: Not restricted Not restricted Verdere informatie Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG) Xi 15. Wettelijk verplichte informatie irriterend R-zinnen: R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S-zinnen: S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 23 Dampen niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Tekst v oor etiket Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Bevat alifatisch polyisocyanaat en Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat: Kan een allergische reactie veroorzaken. Nationale voorschriften Nationale voorschriften - Duitsland Opslagklasse: 10 = Brandbare vloeistoffen, voor zover niet klasse LGK 3 Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend Inf ormatie ov er werkplaatsbeperking: Werkgelegenheidsbeperkingen voor jongeren in acht nemen. Werkgelegenheidsbeperkingen voor aanstaande en zogende moeders in acht nemen. Gev arengroep Beschermingsniv eau 2 HD

7 Versie 3 / Pagina 7 v an 7 Nationale voorschriften - Zwitserland Gehalte aan v luchtige organische verbindingen (VOC): 0 gew.% Ov erige voorschrif ten en beperkingen: (volgens Stoflijst (VOC)) Nationale voorschriften - Groot-Brittanië DG-EA code (Hazchem): - Nationale voorschriften - EG-lidstaten Gehalte aan v luchtige organische verbindingen (VOC): ca. 20 gew.% = 220 g/l Nationale voorschriften - VS Gevarenbeoordelingssy stemen NFPA Hazard Rating: Health: 1 (Slight) Fire: 1 (Slight) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 1 (Slight) Flammability: 1 (Slight) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor Overige voorschriften en beperkingen: HEALTH 1 FLAMMABILITY 1 PHYSICAL HAZARD 0 X 16. Overige informatie Verdere informatie Alleen voor bedrijfsmatige gebruikers. Niet voor versproeien/verstuiven gebruiken. R-zinnen: R 23 = Vergiftig bij inademing. R 36/37/38 = Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. R 42/43 = Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. R 43 = Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 52/53 = Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Reden v an de laatste v eranderingen: Verandering in paragraaf 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Algemene vernieuwingen Opgesteld door Contactpersoon: zie hoofdstuk 1. De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II. zinklegeringen Die Casting VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 en Bijlage II 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

Dear Valued Customer:

Dear Valued Customer: 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA 94404 U.S.A. T 650.570.6667 F 650.572.2743 www.appliedbiosystems.com Dear Valued Customer: In an effort to better serve you, Applied Biosystems is revising the

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie