VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer DS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS"

Transcriptie

1 Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik hardingsmiddel voor lak Alleen voor bedrijfsmatige gebruikers. Niet voor versproeien/verstuiven gebruiken. Identificatie van de onderneming Firmabenaming: CD-Color GmbH & Co. KG Straat/Postbus: Wetterstraße 58 Land/plaats/postcode: D Herdecke World Wide Web: Telef oon: +49 (0)2330/926-0 Telef ax: +49 (0)2330/ Inf ormatie: Qualisys GmbH, Telefoon: +49 (0) , of Abteilung Anwendungstechnik => Telefoon: +49 (0)2330/ (Service) Abteilung Entwicklung => Telefoon: +49 (0)2330/ (Frau Gartz) Telefoonnummer voor noodgevallen GIZ-Nord, Duitsland, Telefoon: +49 (0) Inschaling Xi 2. Identificatie van de gevaren irriterend R 43 R 52/53 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu Bij allergieën, astma en chronische aandoeningen aan de ademhalingswegen dient de omgang met bereidingen van deze aard te worden vermeden. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering (preparaat) alifatisch polyisocyanaat in Dipropyleenglycol dimethylether Gev aarlijke bestanddelen: CAS-nr. EINECS / ELINCS Chemische naam Gehalte Klassificatie - - alifatisch polyisocyanaat >= 60 % R Sens.; R Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat < 0,2 % T; R 23, 36/37/38, 42/43

2 Versie 3 / Pagina 2 v an 7 Algemene inf ormatie: Na inhalatie: Huidcontact: Oogcontact: Ingestie: 4. Eerstehulpmaatregelen Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eerste hulp: let op zelfbescherming! Voor frisse lucht zorgen. Slachtoffer rustig en warm houden. In geval van klachten arts raadplegen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing. In geval van braken bij bewusteloosheid stabiele zijligging. Onmiddellijk arts raadplegen. Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed spoelen. Aansluitend huidbeschermingscrème gebruiken. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken. Bij huidreacties arts consulteren. Contactlensen eruit halen. Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Aansluitend oogarts consulteren. Mond grondig met water spoelen. GEEN braken opwekken. Arts raadplegen. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Aanwijzingen v oor de arts: Bevat isocyanaat: Kan een allergische reactie veroorzaken. Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaaken. Verdere symptomen: Hoofdpijn, duizeligheid, bedwelmdheid, misselijkheid, vermoeidheid, spierzwakte, narcose, droge huid. Behandeling: Symptomatische behandeling. De huidvetlaag door incrèmen herstellen, om huidontsteking (Dermatitis) te voorkomen. Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Kooldioxide, bluspoeder, watersproeistraal. Bij grotere branden: Alcoholbestendig schuim of watersproeistraal. Sterke waterstraal Gev aren v an het preparaat zelf, zijn v erbrandingsproducten of gev ormde dampen: Bij brand dichte zwarte rook die schadelijk zijn kan voor de gezondheid. Verder kunnen ontstaan: Isocyanaatdampen, sporen van cyaanwaterstof, nitroos gas, koolmonoxide. Speciale bescherming bij de brandbestrijding: Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Aanv ullende inf ormatie: Debedreigde tanks met sproeiwater koelen, direct contact met het product echter volstrekt vermijden. Reactie met water vormt CO2. Afgesloten containers kunnen door de druk barsten. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. 6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke v oorzorgsmaatregelen: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Geschikte beschermingskleding dragen. Niet beschermde personen op afstand houden. Dampen niet inademen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Milieuv oorzorgsmaatregelen: Niet in riolering en/of open water lozen, niet in de grond laten dringen. Informeer bij vrijkoming de daartoe aangewezen instanties. Reinigingsmethoden: Aanv ullende inf ormatie: Met vochtige vochtbindend materiaal (bv. zand, chemicaliënbinder op basis van calciumsilikahydraat) afdekken. Na ca. 1 uur in een afvalzak mechanisch opnemen, niet sluiten (CO2-ontwikkeling). Vochtig houden en op een veilige plaats in de buitenlucht 7-14 dagen laten staan. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

3 Versie 3 / Pagina 3 v an 7 7. Hantering en opslag Hantering Maatregelen in v erband met v eilig hanteren Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Aerosolvorming vermijden. Dampen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Niet voor versproeien/verstuiven gebruiken. Maatregelen tegen brand en explosie: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Tegen grote hitte beschermen. Opslag Eisen aan opslagruimte en v erpakking: Houder goed sluiten, droog en koel bewaren. Alleen in originele vaten opslaan. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Vaten rechtop opslaan. Tegen hitte/directe zonnestraling beschermen. Tegen vorst beschermen. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Inf ormatie betref t het opslaan met andere stof f en of preparaten Niet met alkaliën, zuren of oxidatiemiddelen opslaan. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslagklasse: 10 = Brandbare vloeistoffen, voor zover niet klasse LGK 3 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ Persoonlijke bescherming Maatregelen ter beheersing van blootstelling Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats. Zie ook punt 7, Opslag. Beheersing van beroepsmatige blootstelling Bescherming v an de ademhaling: Bij overtreding van de WEL-grenzen ademhalingsapparatuur gebruiken. Gebruik bij inwerking van dampen/aërosol ademhalingsbescherming. Filter type A2-P2 (EN 141) gebruiken. Handbescherming: Beschermingshandschoenen volgens EN 374. Handschoenmateriaal: Butylrubber >= 0,5 mm of fluorcaoutchouc: >= 0,4 mm. Doorbraaktijd: >= 480 min. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee. Oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166. Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding. Beschermende en hy giënische maatregelen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Bij allergieën, astma en chronische aandoeningen aan de ademhalingswegen dient de omgang met bereidingen van deze aard te worden vermeden.

4 Versie 3 / Pagina 4 v an 7 Voorkomen Vorm: Kleur Geur: 9. Fysische en chemische eigenschappen vloeibaar kleurloos tot gelig zwak, karakteristiek Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Kookpunt / bereik (Ontleding) > 100 C Vlampunt: > 100 C Ontstekingstemperatuur > 200 C Zelf ontbrandingstemperatuur: niet spontaan ontvlambaar Explosierisico: niet ontplofbaar Explosie grenzen: Onderste: 1,40 Vol% Bovenste: 10,40 Vol% Dampdruk: Dichtheid: Oplosbaarheid in water: Viscositeit, dy namisch: bij 20 C: 0,7 hpa bij 20 C: ca. 1,1 g/ml mengbaar Oplosmiddelgehalte: ca. 20 % Vaststof gehalte ca. 80 % bij 20 C: <= 60 s (ISO 2431/6 mm) 10. Stabiliteit en reactiviteit Chemische stabiliteit Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel. Te v ermijden omstandigheden Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Tegen vocht beschermen. Exotherme reactie met alcoholen, aminen, basen en water. Vorming van kooldioxide: Gesloten verpakkingen kunnen barsten. Te v ermijden materialen Zuren, alkaliën, oxidatiemiddelen Gev aarlijke ontledingsproducten In geval van brand kan ontstaan: Isocyanaatdampen, sporen van cyaanwaterstof, nitroos gas, koolmonoxide. 11. Toxicologische informatie Toxicologische tests: Na inhalatie: Inhalatie van de dampen boven de AGW-grens kan schadelijk zijn voor de gezondheid en irritatie van de slijmvliezen en leverbeschadiging veroorzaken en kan bovendien schadelijk effecten op het centrale zenuwstelsel hebben. Verdere symptomen: Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, verdovend effect en in uitzonderingsgeval bewusteloosheid. Huidcontact: Oogcontact: Herhaaldelijke en langdurende contact met de huid kan irritatie en huidontstekingen veroorzaken. Gevaar voor huidresorptie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven en onherstelbare schade aanrichten.

5 Versie 3 / Pagina 5 v an 7 Algemene opmerkingen Vertraagd optreden van klachten en ontwikkeling van overgevoeligheid zijn ook bij geringe isocynaatconcentraties mogelijk. Personen met overgevoelige ademhalingswegen (b.v. astma, chronische bronchitis) mogen om beschermingsredenen niet met het product omgaan. Alifatisch polyisocyanaat: LD50 Rat, oraal: > 2000 mg/kg (Analogieconclusie). Gegevens over Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat: LD50 Rat, oraal: 746 mg/kg (OECD 401). LD50 Konijn, dermaal: > 7000 mg/kg (OECD 402). LC50 Rat, inhalatief: 0,124 mg/l/4h (OECD 403). Sensibilisatie: Marmot positief (OECD 406). Ecotoxiciteit Aquatoxiciteit: Water risico klasse: 12. Ecologische informatie Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Alifatisch polyisocyanaat: Algentoxiciteit: IC50 Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l/72h (OECD 201). Daphnientoxiteit: EC50 Daphnia magna: > 100 mg/l/48h (OECD 202). Vistoxiteit: LC50 Zebrabarbeel (Brachydanio rerio): 28,3 mg/l/96 h (OECD 203). 1 = zwak waterbedreigend Persistentie en afbreekbaarheid Ov erige inf ormatie: alifatisch polyisocyanaat: Biologische afbraak: 2 %/28 d (OECD 301 F). Reageert met water aan de wateroppervlakte onder vorming van kooldioxide tot een vaste, hoogsmeltend en niet oplosbaar reactieproduct. Polyharnstof is naar voorliggende ervaringen inert en niet afbouwbaar. Mogelijke bioaccumulatie Resultaten van PBT-beoordeling Verdere informatie over ecologie Algemene inf ormatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. 13. Instructies voor verwijdering Product Af v alcode * = Verf- en lakafval dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Aanbev eling: * = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond. Speciale afval. Werp resten niet in de gootsteen of de WC, maar behandel deze als probleemafval. Mag niet samen met het huisvuil verwerkt worden. Afval niet in de gootsteen werpen.

6 Versie 3 / Pagina 6 v an 7 Verpakking Aanbev eling: Afvalcode Kunststof verpakkingen Afvalcode Verpakkingen van metaal Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Verpakkingen die nog resten bevatten, dienen behandeld te worden als probleemafval. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Interseroh-Recycling: Producent-nummer: Landtransport (ADR/RID) Benaming v an het goed: 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Geen beperkingen Transport op open zee (IMDG) Juiste technische naam: Luchttransport (IATA) Juiste technische naam: Not restricted Not restricted Verdere informatie Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG) Xi 15. Wettelijk verplichte informatie irriterend R-zinnen: R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S-zinnen: S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S 23 Dampen niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Tekst v oor etiket Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Bevat alifatisch polyisocyanaat en Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat: Kan een allergische reactie veroorzaken. Nationale voorschriften Nationale voorschriften - Duitsland Opslagklasse: 10 = Brandbare vloeistoffen, voor zover niet klasse LGK 3 Water risico klasse: 1 = zwak waterbedreigend Inf ormatie ov er werkplaatsbeperking: Werkgelegenheidsbeperkingen voor jongeren in acht nemen. Werkgelegenheidsbeperkingen voor aanstaande en zogende moeders in acht nemen. Gev arengroep Beschermingsniv eau 2 HD

7 Versie 3 / Pagina 7 v an 7 Nationale voorschriften - Zwitserland Gehalte aan v luchtige organische verbindingen (VOC): 0 gew.% Ov erige voorschrif ten en beperkingen: (volgens Stoflijst (VOC)) Nationale voorschriften - Groot-Brittanië DG-EA code (Hazchem): - Nationale voorschriften - EG-lidstaten Gehalte aan v luchtige organische verbindingen (VOC): ca. 20 gew.% = 220 g/l Nationale voorschriften - VS Gevarenbeoordelingssy stemen NFPA Hazard Rating: Health: 1 (Slight) Fire: 1 (Slight) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 1 (Slight) Flammability: 1 (Slight) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor Overige voorschriften en beperkingen: HEALTH 1 FLAMMABILITY 1 PHYSICAL HAZARD 0 X 16. Overige informatie Verdere informatie Alleen voor bedrijfsmatige gebruikers. Niet voor versproeien/verstuiven gebruiken. R-zinnen: R 23 = Vergiftig bij inademing. R 36/37/38 = Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. R 42/43 = Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. R 43 = Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R 52/53 = Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Reden v an de laatste v eranderingen: Verandering in paragraaf 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Algemene vernieuwingen Opgesteld door Contactpersoon: zie hoofdstuk 1. De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Inside Rapid Materiaalnummer LUH

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Inside Rapid Materiaalnummer LUH Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 1K Floor Finish Materiaalnummer DEH

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 1K Floor Finish Materiaalnummer DEH Versie 1 / Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Bewerkt: 10.05.2010 Versie 1 / Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Silicat Color Materiaalnummer LUE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Silicat Color Materiaalnummer LUE Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Silicat Fill Materiaalnummer LUE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Silicat Fill Materiaalnummer LUE Versie 1 / Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Versie 1 / Pagina 1 van 6 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Tip-It MA lijm. Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Productnaam :

Tip-It MA lijm. Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Productnaam : 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH) Pagina: 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH) 1.1 Productidentificatie Productnaam: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU 06'65 6$ (*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU Nummer Intern: 125-140 Bewerkt: 08.2007 Handelsnaam: 3ODVWLNNOHEHU Versie: 1.3 Stand: 08.2007 Productnummer: Stof-Code:,GHQWLILFDWLHYDQGH6WRIHQYDQGH9HQQRRWVFKDS

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

G 563 buz fresh Raumdeo Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 5. 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

G 563 buz fresh Raumdeo Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 5. 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Laatst bewerkt op: 21. 12. 2006 Pagina: 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Handelsnaam: Fabrikant: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH) Versie 5 / Pagina 1 van 9 1.1 Productidentificatie Productnaam: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: juni 2003 Blad 7/1 KB TERRAS-NET RTU 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 1. Identificatie van het product en informatie Handelsnaam Toepassing : Wolsit KD10 : Houtverduurzamingsproduct Producent : Dr. Wolman GmbH, Postbus 1160, D-76545

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: SIXTY SECONDS EPOXY SYSTEM(HARS) Bestelnummer(s): 46309 Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach,

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Weedazol Versie 6 (Nederland) Datum van uitgifte: 2010/11/29

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Weedazol Versie 6 (Nederland) Datum van uitgifte: 2010/11/29 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Gewasbeschermingsmiddel Firma : Nufarm b.v. Welplaatweg 12 3197 KS Botlek Rotterdam Telefoon:

Nadere informatie

In overeenstemming met de wetgeving in Nederland Sonax Formule Plus Actieve Hardwax Limit

In overeenstemming met de wetgeving in Nederland Sonax Formule Plus Actieve Hardwax Limit PAGINA: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Produktbenaming: Art.Nr. 643700.02/643705.02 Toepassing Autowasstraatproduct Leverancier Sonax GmbH & Co. KG Münchener Straße

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bewerkt: 04.08.2011 Versie 1 / Pagina 1 van 7 1.1 Productidentificatie Productnaam: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31 overeenkomstig richtlijn 1907/2006/EG, artikel 31 Bladzijde: 1/6 Handelsnaam: Elektrolytpoeder * 1. Omschrijving van stof, product en bedrijf Productgegevens: Artikelnummer: 42,0411,8041 Toepassing van

Nadere informatie

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Produktinformatie Produktnaam: Toepassing: Hasten TM Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Groeiregulator Firma : Nufarm Postbus 51 9200 Dendermonde Telefoon: 052 / 428.115 Telefax:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH) Pagina: 1 van 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 03.03.2003 Pagina 1/7 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam Sika-Remover 208

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : bleek : bleekmiddel : Bakker Havu B.V. Storm van s-gravensandeweg 100 2242 JL WASSENAAR - tel. 0252-620443 2. Samenstelling/informatie over de

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Reinigingsmiddel Leverancier: Naam : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming PAGINA: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Produktbenaming: Art.Nr. 380100-570/380141-570/380505-570/380600-570 380500 Toepassing Auto-onderhoud Leverancier * Sonax

Nadere informatie

SAVONA Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5

SAVONA Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5 Datum: 19/04/2011, versie 2.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productdetails: Identificatie van de stof of preparaat: Gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming Informatie over het product Product Artikelcode Toepassing van de stof of preparaat Fabrikant/leverancier Inlichtingen in noodsituaties :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH) Versie 1 / Pagina 1 van 9 1.1 Productidentificatie RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: Revisiedatum:

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: Revisiedatum: 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Als decoratieve wandafwerking voor binnen Identificatie

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Net Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/27

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Net Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/27 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Reinigingsmiddel Firma : Nufarm Postbus 51 9200 Dendermonde Telefoon: 052 / 428.115 Telefax:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 23.04.2013 Pagina 1 van 3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MAGNICUR 1/5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam MAGNICUR Product code (UVP) 05814561 Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- zinnen.

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- zinnen. Publicatiedatum: 22.01.07 Bladzijde: 1 / 6 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Toepassing van de stof of preparaat: Eindafwerking.

Nadere informatie

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61662 Gebruik van de stof of het mengsel : Onderhoudsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Naam Bestanddeel Concentratiebereik EC-Nr CAS-Nr Symbo(o)l(en) R-zinnen Vet-alcohol polyglycol ether < 15 % Xi R 38

Naam Bestanddeel Concentratiebereik EC-Nr CAS-Nr Symbo(o)l(en) R-zinnen Vet-alcohol polyglycol ether < 15 % Xi R 38 1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming 1.1. Identificatie van het preparaat : BLADGLANS EMULSIE Ref : 81400 - bulk 1.2. Gebruik van het preparaat : Bladglans emulsie geeft, verdund met

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Vervaardiging van prothese kokers.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Vervaardiging van prothese kokers. Blad: 1 van 6 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam: Gebruik: Identificatie onderneming: Vervaardiging van prothese kokers. Orfit Industries NV Vosveld 9a B-2110

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 FYLOCAL Versie 1 (Nederland) Publicatie datum

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 FYLOCAL Versie 1 (Nederland) Publicatie datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsmerk : Gebruik : Planten cosmeticum Firma : Nufarm b.v. Welplaatweg 12 3197 KS Botlek Rotterdam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

Blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EEG

Blad met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EEG Bladzijde: 1/4 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming. Informatie over het produkt Artikelnummer: Fabrikant/leverancier: De Poetsprof Armagnaclaan 28 5627 BL Eindhoven

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIJLARD RS80 HARDER Pagina 1 Uitgegeven: 4/7/12 Revisie nr. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam: Firmanaam: BIJLARD RS80 HARDER Bijlard International P.O.

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming PAGINA: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Produktbenaming: Sonax Wasch & Shine Concentraat /Sonax Glansshampoo Geconcentreerd Art.n* 314041-570/314200-570/314300-570/314500-570/314600-570

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 MIERENPOEDER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 MIERENPOEDER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Oktober 1999 Blad 7/1 1) Identificatie van het product en van het bedrijf. - Productnaam : Mierenpoeder

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens EG 1907/2006 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne. Fabrikant/leverancier: JohnsonDiversey Haachtsesteenweg

Nadere informatie