VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55"

Transcriptie

1 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART 2005 HISTORIEK Vennootschap, die oorspronkelijk opgericht was door onderhandse akte daterend van negentien oktober duizend negen honderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op twaalf februari duizend negen honderd zevenentachtig, nummer Waarvan de statuten zijn gewijzigd door onderhandse akte daterend van negentien maart twee duizend en vijf, waarvan de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad lopend is XX ***********************

2 STATUTEN ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 De vennootschap draagt de naam Belgische Club van Picardische Herdershond. In alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken, uitgaande van de vennotschap, moet de naam van de vennootschap vermeld worden, en voorafgegaan of opgevolgd worden van de woorden vereniging zonder winstdoel of door de afkorting VZW alsook door het juiste adres van de zetel van de vennotschap. Elke person die voor de vennotschap tussenkomt op een door alinea twee aangeduid stuki, waarop geen van die twee vermeldingen vershijnt, kan persoonlijk verantwoordelijk verklaard worden voor een deel of het geheel van de erop door de vennootschap aangegane verbintenissen. De sociale zetel is gevestigd te 7331 BAUDOUR rue de la Jouarderie 55. Hij kan, zonder statutenwijziging overall anders in België veplaatst worden, door beslissing van de Algemene Vergadering met de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap hangt af van het gerechtelijk arrondissement van Mons. De vennotschap heft tot doel op de meest algemene wijze het ras van de Picardiër te promoveren, aan zijn veredeling, integratie, gebruik in België als werk- en/of gezelschapshond te helpen e naan de leden hun rechten en plichten tegenover hun honden bekend te maken. Om haar doeleinden te verweznlijken, kan de vennootschap volgende activiteiten in het werk stellen : - Organisatie van special rastentoonstellingen ; - Organisatie van ontmoetingen tussen eigenaars van Picardiërs. De vennotschap zal zich houden aan de door de Koninglijke Kynologische Unie Sint- Hubertus opgelegde regels. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, maar ze kan ontbonden worden door beslissing van de Algemene Vergadering. TITEL 2 : DE LEDEN ARTIKEL 5 Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar kan niet minder dan drie leden zijn. De huidige effectieve leden zijn de comparanten voor deze akte. Elke aanvraag om lid te worden moet schriftelijk ingediend worden bij de Raad van Beheer die soeverein beslist zonder zijn beslissing te moeten motiveren, maar in een termijn van twee maanden vanaf de indiening van de aanvraag. De Raad houdt een register van de leden op de zetel van de vennootschap. Dit register geeft de namen, voornamen en woonplaats van de leden af, wanneer het om een

3 ARTICLE 6 ARTIKEL 7 rechtspersoongaat, de sociale benoeming, de juridische vorm en het adres van de sociale zetel. Alle beslissingen aangaande een toelating, ontslag of uitsluiting van de leden zullen ook in dat register opgenomen worden door de Raad van Beheer binnen acht dagen na de kennisneming van de beslissing door de Raad. De leden hebben het recht dit register op de sociale zetel van de vennootschap te raadplegen. Elk effectief of aangesloten lid zal een aanvraag tot aansluiting ondertekenen, waardoor het erkent de statute en het eventuele reglement van binnenorde te kennen en belooft zich eraan te houden alsook aan de beslissingen van de vennotschap en zich elke voor de vennotschap of voor het sociale doel ervan schadelijke handeling of verzuiming te verbieden. De Algemene Vergadering kan de uitsluiting van een lid beslissen op voorwaarde dat deze uitgenodigd werd zijn verdedigingsmiddelen voor te stellen en deze vennoot heeft daarenboven het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad. Alle leden verklaren formeel de overeenkomst van de Koninglijke Kynologische Unie Sint- Hubertus, houdende aanpassing van het verdrag van zes januari duizend negen honderd en acht, alsook alle huidige et toekomstige regels van de KKUSH te aanvaarden. Elk lid, dat op eenendertig maart van het lopende jaar, niet in orde zou zijn war betreft de bijdrage, zal als aftredend beschouwd worden. De vennootschap kan belgische of buitenlandse effectieve, aangesloten en ereleden bevatten. De rechten en plichten van de effectieve leden zijn niet van toepassing voor de aangesloten leden. De rechten van de aangesloten leden worden limitatief hierna opgesomd : - Het recht deel te nemen aan zekere door de vennootschap georganiseerde activiteiten en, middels een aangepaste retributive, van haar diensten kunnen genieten ; en - Het recht, met zijn voorafgaande akkoord, door de Raad van Beheergehoord te worden ; en - Het recht de algemene vergaderingen bij te wonen, nochtans zonder te mogen deelnemen aan de discussies en zonder te mogen stemmen. De effectieve leden hebben in de zetel van de vennootschap toegang tot : - Het register van de leden ; en - De processen-verbaal en beslissingen van de Algemene Vergadering ; en - De precessen-verbaal en beslissingen van de Raad van Beheer ; en - De processen-verbaal en beslissingen van de personen, met een bestuursfunctie of niet, die een mandaat genieten binnen of voor rekening van de vennootschap ; en - De boekhoudkundige bescheiden van de vennootschap. De ereleden zullen door de Raad van Beheer gekozen worden onder de personen die zich bijzonder onderscheiden hebben, die buitengewone diensten hebben gewezen of in staat zijn te bewijzen aan de vennootschap of aan de zaak van de Picardiër in het algemeen of die een financiële of andere hulp aan de kring hebben gezorgd. Ze zijn niet gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het erelid kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn.

4 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 Alleen de effectieve leden hebben het recht tot stemmen en beheren. Het begrag van de bijdrage zal elk jaar door de Raad van Beheer vastgesteld worden en het maximum kan niet hoger zijn dan DUIZEND TWEEHONDERD EURO ( 1.250). Elk lid kan zich uit de vennootschap terugtrekken door zijn ontslagbrief te laten toekomen aan de Raad van Beheer. Het ontslag nemende of uitgesloten lid heft geen enkel recht op het sociale vermogen en de bijdragen, die het gestort heft, zullen eigendom blijven van de vennootschap ; zijn erfgenamen of andere rechthebbende zullen geen terugstorting van bijdrage of van één of anders fonds mogen eisen. Een lijt met, in alphabetische orde, de namen, voornamen, woonplaats en nationaliteit van de effectieve leden van de vennootschap zal bij de griffie van de civiele rechtbank neergelegd worden, binnen de maand van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en ze zal elk jaar ingevuld worden met, in alphabetische orde, de wijzigingen die onder de leden zullen ontstaan zijn. TITEL 3 : RAAD VAN BEHEER ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Beheer bestaande van minstens drie en maximal vijf effectieve leden, genoemd door de Algemen Vergadering en steeds door die afztbaar door een meerderheid van drie derden van de kiezers. Indien nochtans alleen drie personen lid zijn van de vennootschap, bestaat de Raad van Beheer alleen uit twee personen. Het aantal beheerders moet in ieder gevallager zijn dan het aantal leden van de vennootschap. Het mandaat van beheerder is voor drie jaar. De beheerders zijn aftredend en herkiesbaar. De nieuwe kandidaturen, anders dan die door de Raad van Beheer voorgesteld, moeten schriftelijk ingediend worden aan de beheerzetel op zijn laatst acht dagen vóór de Algemene Vergadering. Elke kandidaat moet effectief lid zijn om zich kandidaat te stellen. De Raad van Beheer kiest, in zijn raadskring, een voorzitter, een secretaries, een penninmeester. Indien het aantal beheerders voldoende is, kan de Raad van Beheer een ondervoorzitter kiezen. In geval van verhindering of afwezigheid van de voorzitter, zal het voorzitterschap toevertrouwd worden aan de oudste der aanwezige beheerders of aan de ondervoorzitter, indien er één bestaat. De mandaten zijn kosteloos. De Raad komt bijeen op convocatie van de voorzitter of op verzoek van twee beheerders, in dat geval moet de vergadering op zijn laatst binnen de dertig dagen na het verzoek plaatsvinden. De Raad kan alleen geldig delibereren en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is. Elke beslissing wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen, maar als de stemmen staken, wordt de stem van degene die de raad voorzit overwegend. De beslissingen van de Raad moeten onmiddelijk in een bijzonder register van processen-verbaal opgenomen worden, die dadelijk moeten ondetekend worden door de raadsleden die aan de deliberatie hebben deelgenomen. De eensluitende afschriften of

5 ARTIKEL 12 ARTIKEL 13 ARTIKEL 14 uittreksels van de processen-verbaal zullen door de voorzitter of door twee bezheerders ondertekend worden. De Raad van Beheer beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de administratie van de vennootschap. Alle voorwerpen, die niet bijzonder voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering, hetzij door de wet of door deze statute, zijn in zijn bevoegdheid met uitzondering van elke handeling van commerciële aard. De Raad kan het geheel of een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan één of verscheidene beheerders of aan één of verscheidene vennoten, met eventuele vergoeding van de gemaakte kosten om de vennootschap te vertegenwoordigen in duidelijk bapaalde omstandigheden of manifestaties. De Raad bepaalt de dagorde van de Algemene Vergaderingen. Hij bepaalt de boekhouding en de budgetaire voorzieningen die aan de algemene vergadering zullen voorgelegd worden. De rechtsvorderingen zowel in de hoedanigheid van eiser als in die van verweerder worden geleid door de Raad van Beheer, vervolgingen en benaarstiging van zijn voorzitter of van een daartoe gedelegeerde beheerder. De beheerders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Hun verantwoordelijkheid blijft beperkt aan de uitvoering van het mandaat dat ze gekregen hebben. Hetzelfde geldt voor elke vennoot die een delegatie heeft gekregen voor het vervullen van een opdracht. TITEL 4 : ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 15 ARTIKEL 16 De Algemene Vergadering heeft de haar door de wet en deze statuten uitdrukkelijk erkende bevoegdheden. Ze heft het recht wijzigingen aan te brengen aan de statute maar zonder essentiële voorwerp van de vennotschap te wijzigigen. Behoren onder andere tot haar bevoegdheid : - De wijziging van de statuten ; - De benoeming en de afzetting van de beheerders ; - Als het geval zich voordoet, de benoeming en de afzetting van commissarissen en de vaststelling van hun eventuële vergoeding ; - De aan de beheerders e naan de commissarissen te given kwijting ; - De goedkeuring van begroting en jaarrekeningen ; - De willekeurige ontbinding van de vennootschap ; - De uitsluiting van effectieve of aangesloten leden ; - De wijziging van de vennootschap in vennotschap met sociale finaliteit ; en - Alle beslissingen die de perken van de wettelijk of statutair aan de Raad van Beheer toevertrouwde bevoegdheden overtreffen. De beslissingen zijn voor allen verplichtend, zelfs voor de afwezige, onbekwame of dissidente leden.

6 ARTIKEL 17 ARTIKEL 18 ARTIKEL 19 ARTIKEL 20 De gewone jaarlijkse Algemene Vergadering komt bijeen op zijn laatst op 31 maart. De Raad van Beheer kan, op ieder moment, buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen. De Raad van Beheer meot een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer een vijfde van de vennoten het verzoekt door middle van een aangetekende brief bij de post, geadresserd aan de voorzitter van de Raad van Beheer ; die moet door elk verzoekend lid ondertekend zijn en op precieze wijze de versheidene punten aangeven waarover de buitengewone Algemene Vergadering zal moeten beslissen. De convocaties, voor elke Algemen Vergadering, bevatten de dagorde en zullen aan elk lid per gewone brief geadresseerd worden door de Raad van Beheer, minstens acht dagen vóór de vergadering en ondertekend zijn door de voorzitter of door de secretaries. Elk voorstel ondertekend door een aantal leden minstens gelijk aan de helft van een twintigste wordt op de dagorde ingeschreven. Elk effectief of aangesloten lid heft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Niemand kan een lid vertegenwwordigen indien hij niet zelf lid is. De rechtspersonen, die het recht hebben de Algemene Vergadering bij te wonen, kunnen vertegenwoordigd worden, op grond van een volmacht, door een mandataris die niet lid kan zijn. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid heft recht op een stem. Een gamchtigd lid kan alleen stemmen voor twee, zijn stem inbegrepen. De Algemene Vergadering wordt regelmatig gevormd welk aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten e rook mag zijn en de beslissingen worden bij meerderheid van stemmen denomen. Als de stemmen staken, zal de stem van de voorzitter, die als laatste stemt, overwegend zijn. Drie stoffen vooral zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de bevoegdheid van de Algemen Vergadering : wijziging van de statute, uitsluiting van een lid, ontbinding van de vennootschap. In die drie gevallen is de stemming pas geldig bij een meerderheid van twee derden, op voorwaarde dat de twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de twee derden van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering binnen de viftien dagen bijeenroepen worden. Die zal kunnen delibereren, welk ook het aantal der aanwezige leden is, en die beslissing zal onderworpen worden aan de homologatie van de civiele rechtbank van de zetel van de vennotschap. Elke statutaire wijziging, elke benoeming, ontslag of uitsluiting van beheerders zal door de Raad van Beheer gepubliceerd worden, binnen de maand, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De Algemene Vergadering wordt gepresideert door de voorzitter van de Raad van Beheer, die in gegal van afwezigheid of van verhindering, door de ondervoorzitter of, bij gebreke, door de oudste aanwezige beheerder zal vervangen worden. De voorzitter wijst de secretaries aan.

7 ARTIKEL 21 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden dadelijk opgenomen in een bijzonder register, ondertekend door de voorzitter en de secretaries en bewaard op de zetel van de vennootschap, waar elke vennoot er kennis van kan nemen, maar zonder verplaatsing. Die eensluidende afschriften of uittreksels zijn door de voorzitter of door twee beheerders ondertekend. TITEL 5 : BEGROTING EN JAARREKENINGEN ARTIkel 22 Elk jaar, vóór vijftien februari op zijn laatst, wordt de jaarrekening van het voorbije jaar afgesloten en de begroting van het volgende boekjaar wordt verricht door de Raad van Beheer. Het één en ander is voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone Algemen Vergadering, die op zijn laatst op eenendertig maart van elk jaar zal bijeenkomen. De verrichte jaarrekeningmoet neergelegd worden overeenkomstig het volledig of verkort schema : - Hetzij onder de vorm papier door het gebruik van één van de twee door de Nationale Bank van België genormaliseerde formulieren en betiteld volledig schema voor vennootschappen of verkort schema voor vennootschappen ; - Of op een informaticaschijf ; - Of door afstandtransmissie, met het voorafgaande akkoord van de Nationale Bank van België.?? 2?? Elke referentie aan de belgische frank weg te halen en alle in de statuten opgenomen bedragen in euro aan te passen. TITEL 6 : ONTBINDING EN VEREFFENING ARTIKEL 23 ARTIKEL 24 De ontbinding en de vereffening zullen aangezuiverd worden overeenkomstig de statuten en de wet. In geval van ontbinding van de vennotschap, zal het beschikbare netto aktief toegewezen aan de vergadering van de afgevaardigden of aan een gelijkaardig organisme dat hetzelfde doel nastreeft. VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie