Algemene voorwaarden. Top Woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Top Woning Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0) Fax : +32 (0) Fortis AG n.v., Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR BTW : BE Onderneming toegelaten onder het codenr Bank : IBAN : BE BIC : GEBABEBB

2 Voorwoord Uw contract bestaat uit twee delen. De algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de waarborgen en van de uitsluitingen. De bijzondere voorwaarden beschrijven uw persoonlijke gegevens en de waarborgen die u heeft afgesloten. Zij vullen de algemene voorwaarden aan en vernietigen ze in de mate dat ze er strijdig mee zouden zijn. Hoe uw contract raadplegen? De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract. Het lexicon geeft u de juiste draagwijdte van de woorden die aangeduid zijn door een sterretje. Voorafgaande begripsbepalingen : U duidt de verzekerden aan, dit wil zeggen - de verzekeringnemer, - de mede-eigenaars indien het contract werd gesloten door een vereniging van mede-eigenaars, - iedere andere persoon die als verzekerde is vermeld in het verzekeringscontract, - de personen die bij hen inwonen, - hun personeel in de uitoefening van zijn functies, - de mandatarissen en vennoten van de verzekeringnemer, in de uitoefening van hun functies. Wij duidt Fortis AG n.v. aan, gevestigd te B-1000 BRUSSEL, Emile Jacqmainlaan, 53, toegelaten onder nummer 0079, ingeschreven in het Rijkspersonenregister onder het nummer , BTW : BE Wat moet u doen indien u het slachtoffer wordt van een schadegeval? Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval, raadpleeg de bijzondere voorwaarden van uw contract en de desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. De te nemen maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk «de schadegevallen» van de algemene voorwaarden. Waar kunt u terecht voor inlichtingen? Hebt u vragen of problemen met betrekking tot dit contract of een schadegeval, dan kunt u zich steeds wenden tot uw makelaar of onze diensten. Raadpleeg hen gerust, ze zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hebt u een klacht, dan kunt u eveneens terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 29, te 1000 Brussel of bij de Commissie voor het Bank-, Financie-en Assurantiewezen, Congresstraat, 10-16, te 1000 Brussel, onverminderd uw recht om een rechtsgeding aan te spannen. Wetgeving van toepassing De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat meer bepaald wordt geregeld door de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat betreft de eenvoudige risico s. Deze teksten zijn hierna genoemd «wetgeving brand»*. 2

3 Inhoudstafel 1. Omvang van de verzekering 1. Doel van het contract 4 2. De verzekerde goederen 4 3. Waar bent u verzekerd? 5 4. Schatting van de verzekerde goederen 6 5. Indexering 6 6. Wat is het bedrag van de schade dat te uwen laste blijft? 7 7. Wat niet verzekerd is door het contract 7 2. De Basiswaarborgen 1. Brand 8 2. Botsen tegen de verzekerde goederen 8 3. Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven 9 4. Uitwerking van de elektriciteit 9 5. Arbeidsconflicten en aanslagen Storm - hagel - ijs- en sneeuwdruk Waterschade Glasbreuk Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw De aanvullende waarborgen 1. De reddingskosten De andere kosten De onbruikbaarheid van onroerende goederen Het verhaal van derden en het verhaal van huurders en gebruikers De facultatieve waarborgen 1. Diefstal Aardbeving Motorrijtuigen in rust Indirect verlies 10 % De schadegevallen 1. De bijstand woning De maatregelen die u moet nemen in geval van schade Vaststelling van de vergoeding Betaling van de vergoeding Het verloop van uw contract 1. De beschrijving van het risico De betaling van de premie De duur van het contract De systemen tot afschaffing van de evenredigheidsregel Lexicon 1. Voor het gebouw Voor de inhoud

4 1. Omvang van de verzekering 1. Doel van het contract Artikel 1 : Dit contract waarborgt, binnen de voorwaarden die erin zijn vastgelegd : de materiële schade* veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis aan de verzekerde goederen waarvan u eigenaar bent; uw aansprakelijkheid voor die materiële schade*, zoals die voortvloeit uit artikels 1732, 1733, 1735 of 1302 van het Burgerlijk Wetboek, veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis aan het verzekerde gebouw waarvan u huurder of gebruiker bent; uw andere aansprakelijkheden zoals beschreven in de algemene voorwaarden alsook de kosten en verliezen waarin voorzien is in de aanvullende waarborgen. Het contract is van toepassing op de verzekering van de «eenvoudige risico s» gedefinieerd in de wetgeving brand*, bestemd als woning (zelfs als ze bijkomstig kantoren of andere lokalen bevatten bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep, met uitzondering van de apotheken) of voor gebruik als privé-garage. 2. De verzekerde goederen Artikel 2 : 1. Het gebouw Het geheel van de constructies die gelegen zijn op het adres van het risico dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden. De hoofdconstructie moet aan de volgende vereisten voldoen : - de buitenmuren moeten, over hun volle dikte, bestaan uit ten minste 80% onbrandbare materialen; - de dragende elementen moeten, met uitzondering van de vloeren en het dakgebinte, bestaan uit onbrandbare materialen ; - het dak is niet met riet of stro bedekt, tenzij dat de verdieping waarop de dakbedekking met riet of stro steunt, volledig gebetonneerd is en de eventuele toegang tot deze verdieping afgesloten is door een volledig metalen luik ; De geprefabriceerde constructies, dit wil zeggen in fabriek en geassembleerd op de bouwplaats, kunnen uit om het even welke materialen bestaan. Het gebouw omvat : - de inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de eigenaar en die in deze constructies zijn opgenomen, dit wil zeggen die aangepast zijn aan de bijzonderheden of afmetingen van deze constructies of die niet kunnen worden weggenomen zonder ze te beschadigen of zelf beschadigd te worden, onder meer vast tapijt, ingerichte keukens en hun apparatuur; - de meters van, en de aansluitingen op water, gas, elektriciteit, telecommunicatie-installaties alsook de vaste verwarmingsinstallaties; - de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt; Het gebouw omvat eveneens, bovenop het verzekerde bedrag : - de afsluitingen, zelfs gevormd door aanplantingen, de private toegangen tot het gebouw alsook de binnenplaatsen en terrassen die vast zijn aangelegd in de grond; - een privé-garage waarover u zou beschikken in België, op een ander adres dan dat welk vermeld is in de bijzondere voorwaarden. 2. De inhoud De inhoud omvat - de roerende goederen, de huisdieren inbegrepen, die u toebehoren of die u werden toevertrouwd, die zich bevinden op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; - de inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de huurder. Indien echter de eigendom van deze inrichtingen en verfraaiingen onmiddellijk is overgedragen aan de eigenaar en de aansprakelijheid van de huurder betrokken is, zullen wij hem deze enkel met de toestemming van de eigenaar vergoeden. Indien de aansprakelijkheid van de huurder niet betrokken is, zal de vergoeding hem uitgekeerd worden, zonder mogelijk verhaal van de eigenaar tegen ons. 4

5 1. Omvang van de verzekering Indien het gebouw waarin de inhoud is ondergebracht dient tot woning, omvat de inhoud eveneens, bovenop het voor de inhoud verzekerde bedrag : - tot 905,35 EUR, de waarden *; - tot 3.017,84 EUR, de goederen bestemd voor privé-doeleinden die toebehoren aan uw gasten, met uitsluiting van de waarden *; - tot 1.810,70 EUR, de inhoud die zich bevindt in een privé-garage, waarover u in België zou beschikken, elders dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Niet in de inhoud begrepen zijn : - de motorrijtuigen, behalve de tuinwerktuigen, met ten minste vier wielen of een cilinderinhoud van meer dan 50 CC; - de niet-ingezette edelstenen en echte parels. - de roerende goederen die met naam in een ander verzekeringscontract vermeld zijn. 3. Waar bent u verzekerd? Artikel 3 : 1. Binnen de voorwaarden vastgelegd door de afgesloten waarborgen, bent u verzekerd : op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; op het adres van de privé-garage waarover u elders in België beschikt; over de hele wereld, gedurende maximum 90 dagen per verzekeringsjaar, voor het gedeelte van de inhoud dat u tijdelijk verplaatst. Indien het gaat om goederen bestemd voor beroepsdoeleinden, zijn ze echter verzekerd op voorwaarde dat ze zich in een gebouw bevinden; op uw nieuw adres bij verhuizing in België. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist te uwer beschikking wordt gesteld, bent u verzekerd zowel op het oude als op het nieuwe adres. De waarborg diefstal wordt u echter uitsluitend verleend in het gebouw waar u verblijft. Na 30 dagen zal u alleen nog verzekerd zijn op de plaats waarnaar u bent verhuisd. Als u naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering van de naar het buitenland overgedragen goederen op de datum van de verhuizing. 2 Als uw hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerde gebouw, garanderen wij eveneens, binnen de voorwaarden van de onderschreven waarborgen, uw aansprakelijkheid van huurder of bewoner van gebouwen of lokalen, al dan niet gemeubileerd : gehuurd of bewoond door u, gedurende minder dan 90 dagen per verzekeringsjaar, voor uw vakantie over de hele wereld en voor familiefeesten in de lidstaten van de Europese Unie. Wij verzekeren, tot ,55 EUR, uw aansprakelijkheid voor de materiële schade* veroorzaakt aan deze goederen; gehuurd of bewoond door uw studerende kinderen in de lidstaten van het Europese Unie. Wij verzekeren, tot ,85 EUR, de materiële schade* aan deze goederen waarvoor u of uw kinderen aansprakelijk zouden zijn en de materiële schade* aan de verzekerde inhoud die er zich bevindt. Bovendien zien we af van het verhaal dat we zouden kunnen uitoefenen tegen om het even welke derde die medebewoner zou zijn van dat verblijf. 5

6 1. Omvang van de verzekering 4. Schatting van de verzekerde goederen Artikel 4 : De verzekerde bedragen worden door u bepaald. Ze moeten alle belastingen omvatten in de mate waarin ze niet kunnen verhaald noch afgetrokken worden door de eigenaar. Ze vormen, behoudens strijdig beding, de limiet van onze verbintenissen. Indien u gebruik hebt gemaakt van één van de systemen die we voorstellen om correct de goederen bestemd als woning en hun inhoud te verzekeren, wordt het gekozen systeem vermeld in de bijzondere voorwaarden en beschreven in punt 7 van de algemene voorwaarden. Indien u zelf de verzekerde bedragen hebt vastgesteld, moeten ze overeenstemmen met de waarde van de goederen geschat op basis van de schattingscriteria gebruikt bij schadegeval. Indien het verzekerde bedrag lager is dan die waarde, zal de evenredigheidsregel* van bedragen toegepast worden. 5. Indexering Artikel 5 : De vergoedingslimieten voorzien voor de verzekering van de «Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw» en van het «Verhaal van derden» evenals de vrijstelling die van toepassing is bij schadegeval, variëren iedere maand naargelang de evolutie van de index der consumptieprijzen. Zij worden opgegeven in de algemene voorwaarden tegen index 188,15 (januari basis 1981 = 100). Bij schadegeval, is het de index van de maand die voorafgaat aan de schade die toegepast zal worden. De andere bedragen en de premie variëren op de jaarlijkse premievervaldag in functie van de evolutie van de ABEX-index (indexcijfer van de constructieprijzen dat om de zes maanden wordt vastgesteld door een organisatie van onafhankelijke experts, de Belgische Vereniging van Experts). De bedragen vermeld in de algemene voorwaarden, zijn opgegeven tegen index 560 (januari 2004). Bij schadegeval, als één of twee nieuwe indexen bekendgemaakt zijn sedert de jongste jaarlijkse vervaldag, zullen wij de voor u gunstigste index toepassen. 6

7 1. Omvang van de verzekering 6. Wat is het bedrag van de schade dat te uwen laste blijft? Artikel 6 : Per schadegeval zal een geïndexeerde vrijstelling van 194,93 EUR aan index der consumptieprijzen 188,15 (januari basis 1981 = 100) afgetrokken worden van de materiële schade*. 7. Wat niet verzekerd is door het contract Artikel 7 : 1. Ongeacht de betrokken waarborg : 1. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met één van de volgende voorvallen : - oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog; - arbeidsconflicten* en aanslagen*, indien de waarborg Brand niet afgesloten is ; - opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de aangeduide goederen door een krijgs- of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijdkrachten, met uitzondering van wat door de waarborg Arbeidsconflicten en aanslagen is verzekerd ; - hoogwater, overstromingen, vloedgolven, grondverzakkingen of grondverschuivingen, aardbevingen of welke andere natuurramp ook; 2. de schade of verzwaring van de schade : - die veroorzaakt wordt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging van de atoomkern ; - die veroorzaakt wordt door een nucleaire brandstof, een radioactief product, radioactieve afval of een bron van ioniserende stralingen, waarbij uitsluitend een exploitant van een nucleaire installatie aansprakelijk is ; - die veroorzaakt werd door een bron van ioniserende stralingen, in het bijzonder radioisotopen, die buiten een nucleaire installatie wordt gebruikt of bestemd is om erbuiten te worden gebruikt, en waarvan u of een persoon voor wie u instaat de eigenaar, de bewaker of de gebruiker bent; 3. de schade veroorzaakt door het ontbreken van preventiemaatregelen die wij hebben opgelegd wat betreft de materiële staat of de inrichting tot beveiliging van de verzekerde goederen; 4. de schade waarvan de oorzaak, die bij een vorig schadegeval aan het licht kwam, niet werd weggenomen, terwijl deze had kunnen weggenomen worden; 5. de schade aan het gebouw of aan een gedeelte van het aangeduide gebouw, dat bouwvallig of voor afbraak bestemd zou zijn. 2. Volgens de bij het schadegeval betrokken waarborg: de schade waarvoor uitdrukkelijk bedongen is dat wij niet tegemoetkomen. 7

8 2. De basiswaarborgen U geniet alle basiswaarborgen, tenzij in de bijzondere voorwaarden van uw contract gestipuleerd wordt dat slechts bepaalde waarborgen werden afgesloten. 1. Brand Artikel 8 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : - een brand*, - een explosie*, - een implosie *, - blikseminslag die materieel vastgesteld is op de goederen, - ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings- of keukentoestel, verbonden aan een schoorsteen van het gebouw, ten gevolge van een plots en abnormaal gebrekkig functioneren van dit toestel; de materiële schade* die het rechtstreekse gevolg is van één van de hierboven opgesomde voorvallen, dat zich voordeed in het gebouw of in de buurt ervan en dat veroorzaakt werd door: - hulpverlening of enig dienstig middel tot blussing, behoud en redding en de afbraakwerken die noodzakelijk zijn om grotere schade te voorkomen ; - het water, de atmosferische neerslag inbegrepen ; - de instortingen, warmte, rook en bijtende dampen ; - gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of explosie*; - de verandering van temperatuur. Artikel 9 : We komen niet tegemoet voor de schade veroorzaakt door : 1. ontsnappen van rook of roet uit een open haard; 2. explosie* van springstoffen waarvan de aanwezigheid binnenin het verzekerde risico inherent is aan de beroepsactiviteit die erin wordt uitgeoefend. 2. Botsen tegen de verzekerde goederen Artikel 10 : We verzekeren de materiële schade* die rechtstreeks te wijten is aan het botsen tegen de verzekerde goederen: door landrijtuigen, kranen of andere heftoestellen, lucht- of ruimtevaartuigen, onderdelen die ervan losraken of hun lading; door meteorieten, door de bliksem getroffen voorwerpen of dieren; veroorzaakt door het vallen op het gebouw van bomen die toebehoren aan een derde* of aan uzelf, of van palen, pylonen of delen van een naburig gebouw dat toebehoort aan een derde*; door weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen naar aanleiding van één van die voorvallen. Onze tegemoetkoming voor schade aan serres is evenwel beperkt tot 1.810,70 EUR per serre, inhoud inbegrepen. Artikel 11 : We komen niet tegemoet 1. voor de schade veroorzaakt aan de serres bestemd voor beroepsdoeleinden en hun inhoud; 2. voor de schade die u veroorzaakt aan de inhoud die zich buiten de constructies bevindt, door ertegen te botsen met een landrijtuig, een kraan of een ander heftoestel. 8

9 2. De basiswaarborgen 3. Beschading van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven Artikel 12 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door : - vandalisme, kwaad opzet of door dieven naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal, aan de lokalen die u bewoont of die u verhuurt. Indien de huur eindigt, wordt de waarborg evenwel gehandhaafd gedurende 90 dagen ; - inbraak in de gemeenschappelijke delen; de diefstal van delen van de hoofdconstructie. Indien u huurder of bewoner van het verzekerde gebouw bent, waarborgen we die schade zelfs als uw aansprakelijkheid niet in het geding is. In dat geval behouden we ons evenwel een verhaalrecht voor tegen de eigenaar of de verhuurder van het gebouw. Indien enkel de inhoud verzekerd is, zal de schade aan het gebouw evenwel vergoed worden tot ,18 EUR, voor zover de waarborg diefstal afgesloten is. Artikel 13 : We komen niet tegemoet voor de schade : 1. aan de lokalen die u bewoont, indien die bewoning niet regelmatig* is en de waarborg diefstal niet afgesloten is; 2. aan de constructies, wanneer werken andere dan onderhoud en herstelling in uitvoering zijn, indien deze constructies onbewoond zijn gedurende deze werken; 3. aan de privé-garage waarover u zou beschikken in België, elders dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; 4. aan de vakantiewoning, aan de lokalen bestemd voor familiefeesten en aan het verblijf van uw studerende kinderen, waarover u tijdelijk zou beschikken, elders dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; 5. die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies ; 6. veroorzaakt door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, van de huurder of bewoner van het gebouw of van de personen die bij hen inwonen ; 7. verzekerbaar door een andere waarborg van het contract. 4. Uitwerking van de elektriciteit Artikel 14 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door de uitwerking van de elektriciteit aan de verzekerde elektrische en elektronische installaties en toestellen; de elektrocutie van dieren; de schade aan de voedingswaren gebruikt in het kader van uw privé-leven, ten gevolge van het stilvallen of de ontregeling van een koel- of vriesinstallatie teweeggebracht door de uitwerking van de elektriciteit. Artikel 15 : We komen niet tegemoet voor de schade veroorzaakt : 1. aan de goederen bestemd voor beroepsdoeleinden, wanneer het schadegeval beperkt blijft tot één enkel omwisselbaar geheel bestaande uit elektronische bestanddelen ; 2. aan het elektronische of informaticamateriaal, als de nieuwwaarde van het geheel van dit materiaal méér bedraagt dan ,85 EUR. 9

10 2. De basiswaarborgen 5. Arbeidsconflicten en aanslagen Artikel 16 : We verzekeren de materiële schade* aan de verzekerde goederen waarvan u eigenaar bent : veroorzaakt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict* of aan een aanslag*, die rechtstreeks te wijten is aan een brand*, een explosie* of een implosie*. Voor ieder gebouw of gedeelte van een gebouw dat dient tot woning of de uitoefening van een vrij beroep, een apotheek uitgezonderd, wordt de waarborg uitgebreid tot de andere materiële schade. In de andere gevallen wordt de waarborg slechts uitgebreid tot de schade te wijten aan glasbreuk, voor zover de waarborg Glasbreuk is onderschreven; die het gevolg is van maatregelen genomen bij arbeidsconflict* of aanslag* door een wettelijk samengestelde autoriteit, voor de bewaring en de bescherming van de verzekerde goederen. Onze tegemoetkoming voor de schade veroorzaakt door een daad van terrorisme of van sabotage, is echter beperkt tot ,99 EUR. Artikel 17 : Schorsing van de waarborg Wij kunnen de waarborg schorsen wanneer we, bij wijze van algemene maatregel, in een met redenen omkleed besluit, daartoe de toelating verkrijgen van de minister van Economische Zaken. De schorsing gaat in zeven dagen na de kennisgeving ervan. 6. Storm - Hagel - Ijs- en sneeuwdruk Artikel 18 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : stormwinden - die vernieling veroorzaken binnen 10 km van het aangeduide gebouw aan hetzij tegen die winden verzekerbare constructies, hetzij aan andere goederen die aan die winden een weerstand bieden die gelijkwaardig is met die van de verzekerbare goederen of - die, op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, een topsnelheid van minstens 80 km per uur bereikt; de hagel; de ijs- en sneeuwdruk, te wijten aan een ophoping, het vallen, glijden of verplaatsen van sneeuw of ijs; de voorwerpen die door één van de bovenvermelde voorvallen weggeslingerd of omvergeworpen zijn ; de regen, sneeuw of hagel die in het gebouw binnendringt omdat het vooraf beschadigd werd door één van de bovenvermelde voorvallen. Onze tegemoetkoming voor de schade aan serres is evenwel beperkt tot 1.810,70 EUR per serre, inhoud inbegrepen. Artikel 19 : We komen niet tegemoet voor de schade veroorzaakt : 1. aan ieder voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt, zonder aan deze constructie te zijn vastgemaakt; 2. aan antennes en zonnetenten; 3. aan alle ruiten en aan ieder doorschijnend plastiek materiaal die deel uitmaken van het gebouw. Die schade blijft gedekt binnen de grenzen van de waarborg Glasbreuk, indien deze waarborg werd afgesloten; 4. aan de volgende goederen en hun inhoud: - bouwvallige constructies; - serres bestemd voor beroepsdoeleinden; - constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn wanneer de schade erin veroorzaakt wordt door stormwinden; - broeikassen. 10

11 2. De basiswaarborgen 7. Waterschade Artikel 20 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : - het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties* van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw, zelfs indien dat wegvloeien wordt veroorzaakt door het terugvloeien van water van de openbare rioleringen; - het wegsijpelen van water van aquariums, waterbedden en zwembaden; - het insijpelen van water langs de daken van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw; - de werking van de huiszwam waarvan de ontwikkeling het gevolg is van een gedekt wegvloeien of insijpelen van water, dat zich in de loop van onderhavig contract heeft voorgedaan; - het wegvloeien van stookolie uit de centrale verwarmingsinstallaties van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw, alsook uit de leidingen of tanks die met die installaties verbonden zijn; bij wegvloeien van water, de kosten gemaakt als een goede huisvader, om het gedeelte van de leiding van het verzekerde gebouw op te sporen en te herstellen, dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien alsook de kosten die het gevolg zijn van de herstelling van het gebouw en van het terrein; het verlies van de weggevloeide stookolie, tot 1.810,70 EUR. Artikel 21 : We komen niet tegemoet voor : 1. het verlies van het weggevloeide water; 2. de schade aan de hydraulische installaties die niet zichtbaar zijn of aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van water. De herstelling van het gedeelte van de leiding van het verzekerde gebouw dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van water, blijft echter verzekerd, behalve wanneer de leiding beschadigd is door bevriezing of deel uitmaakt van radiatoren, boilers, stookketels en opslagtanks; 3. de schade aan de tanks en leidingen die stookolie bevatten, die niet zichtbaar zijn of aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van stookolie; 4. de schade veroorzaakt door het terugvloeien of niet-afvloeien van water van zinkputten; 5. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw, andere dan onderhouds- en herstellingswerken; 6. de schade veroorzaakt wanneer het gebouw niet verwarmd is gedurende de periode tussen 1 november en 31 maart en de hydraulische installaties niet leeggelopen zijn. Als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval of indien de voorzorgsmaatregelen door uw huurder of een derde moeten worden genomen, blijft u de waarborg behouden; 7. de schade veroorzaakt aan de buitenkant van de daken en aan de bekledingen die de waterdichtheid ervan verzekeren. 8. Glasbreuk Artikel 22 : We verzekeren het breken van ruiten die deel uitmaken van de verzekerde goederen, inbegrepen glasplaten en spiegels. De koepels, panelen in plastiek, glaskeramische kookplaten en sanitaire installaties worden gelijkgesteld aan ruiten; de schade veroorzaakt door die breuk aan de andere verzekerde goederen; de ondoorzichtigheid van de isolerende ruiten van het verzekerde gebouw te wijten aan de condensatie in de geïsoleerde tussenruimte, na een beroep te hebben gedaan op de waarborg van de fabrikant. Voor de toepassing van de vrijstelling, wordt het ondoorzichtig worden van elke ruit beschouwd als een afzonderlijk schadeverwekkend feit; 11

12 2. De basiswaarborgen in geval van een verzekerd schadegeval, de kosten - voor de wedersamenstelling van de inscripties, beschilderingen, versieringen en gravures die aangebracht worden op de ruiten en gelijkgestelde goederen; - voor de vervanging van de anti-braakbladen en glasbreukdetectoren aangebracht op de ruiten en gelijkgestelde goederen. Onze tegemoetkoming is evenwel begrensd tot 1.810,70 EUR : - per serre, inhoud inbegrepen; - voor de sanitaire installaties; - voor kunstglas op ambachtelijke wijze vervaardigd, dat wil zeggen met de hand en enig, voor de vorm, de kleur en de versiering. Indien u huurder of bewoner van het verzekerde gebouw bent, waarborgen we die schade zelfs als uw aansprakelijkheid niet in het geding is. In dat geval behouden we ons evenwel een verhaalrecht voor tegen de eigenaar of de verhuurder van het gebouw. Artikel 23 : We komen niet tegemoet voor : 1. de schade aan broeikassen, aan serres bestemd voor beroepsdoeleinden en hun inhoud; 2. de schade aan niet-geplaatste ruiten en gelijkgestelde goederen; 3. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw, andere dan onderhouds- en herstellingswerken, of door werken (met uitzondering van het reinigen) aan de ruiten en gelijkgestelde goederen of ramen; 4. de krassen en afschilferingen van de ruiten en gelijkgestelde goederen; 5. de schade veroorzaakt door bevriezing aan de sanitaire installaties; 6. de ondoorzichtigheid van isolerende ruiten van méér dan 20 jaar. 9. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw Artikel 24 : We verzekeren de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van de artikelen 1382 tot 1384, 1386, 1386 bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden* door : de verzekerde goederen, inbegrepen de personen- en goederenliften voor zover ze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en voorzien zijn van automatische systemen die verhinderen dat ze te pletter storten en het onmogelijk maken een overloopdeur te openen zonder dat de cabine zich op de betrokken verdieping bevindt. De goederenliften mogen niet gebruikt worden voor het vervoer van personen; tuinen en stoepen van het verzekerde gebouw alsook het nalaten van het wegruimen van sneeuw, ijs, ijzel; de belemmering van de stoep van het verzekerde gebouw. Wij komen tegemoet tot ,34 EUR voor de lichamelijke schade* van derden*. Voor de schade veroorzaakt aan de goederen van derden, evenals voor de bedrijfsschade* alsook voor de kosten en de onbruikbaarheid van onroerende goederen die eruit voortvloeien, die in de aanvullende waarborgen worden beschreven, is de waarborg verworven tot ,81 EUR. 12

13 2. De basiswaarborgen Artikel 25 : We komen niet tegemoet voor de schade* : 1. verzekerbaar door de aanvullende waarborg «verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers»; 2. veroorzaakt door de verschuiving van de bodem of van het gebouw; 3. veroorzaakt aan goederen die u bezit of die u in welke hoedanigheid dan ook zijn toevertrouwd; 4. veroorzaakt door werken aan het gebouw andere dan onderhouds- of herstellingswerken of die zich hebben voorgedaan vóór de volledige voltooiing van de bouwwerken; 5. veroorzaakt door de uitoefening van een beroep, door een van uw aangestelden, die in die hoedanigheid handelt, door reclamepanelen of door de inhoud bestemd voor beroepsdoeleinden; 6. veroorzaakt door vervuiling*, behalve als ze het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis. 13

14 3. De aanvullende waarborgen U geniet de aanvullende waarborgen in geval van een schadegeval verzekerd door een basiswaarborg of een facultatieve waarborg die u hebt afgesloten. 1. De reddingskosten Artikel 26 : We verzekeren de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die wij u hebben gevraagd te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken; de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die u op eigen initiatief genomen hebt om de schade te voorkomen in geval van nakend gevaar, dit wil zeggen dat bij ontstentenis van maatregelen, een schadegeval zich zeker en op zeer korte termijn zou voordoen, of om de gevolgen van een schade die begonnen is, te voorkomen of te beperken. Onder dringende maatregelen verstaat men de maatregelen die u zonder verwijl dient te nemen, zonder dat u de mogelijkheid heeft ons te verwittigen en ons voorafgaand akkoord te bekomen, tenzij ons dit een nadeel berokkent. We betalen u die kosten terug wanneer ze zijn gemaakt als een goede huisvader, zelfs wanneer de aangewende pogingen geen resultaat zouden opgeleverd hebben. De betaling zal begrensd zijn, in voorkomend geval, binnen de grenzen toegestaan door de wetgeving brand*. 2. De andere kosten Artikel 27 : We verzekeren tot 100% van de voor het gebouw en de inhoud verzekerde bedragen, voor zover ze het gevolg zijn van een gewaarborgd schadegeval en u ze hebt gemaakt als een goede huisvader : de kosten voor de bewaring van de verzekerde en geredde goederen, dit wil zeggen de kosten gemaakt gedurende de normale wederopbouwperiode van het gebouw om die goederen te beschermen en te bewaren om een verergering van de schade te vermijden, alsook de kosten gemaakt om ze te verplaatsen en opnieuw te plaatsen om de herstelling van de beschadigde goederen mogelijk te maken; de kosten voor opruiming en afbraak die noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of wedersamenstelling van de verzekerde beschadigde goederen, ongeacht of deze wederopbouw of wedersamenstelling al dan niet heeft plaatsgevonden, alsook de kosten gemaakt om dit puin te vervoeren en af te laden. De kosten van ontsmetting en behandeling van het puin van de verzekerde beschadigde goederen worden eveneens ten laste genomen; Vergoedingen tot 5.552,81 EUR meer dan 5.552,81 EUR tot ,78 EUR meer dan ,78 EUR tot ,82 EUR meer dan ,82 EUR tot ,67 EUR meer dan ,67 EUR tot ,99 EUR meer dan ,99 EUR de kosten voor herstel van de tuin die beschadigd werd door puin van de verzekerde goederen of door reddingsoperaties; de kosten voor huisvesting gedurende maximum 2 maanden wanneer de lokalen onbewoonbaar zijn geworden, in de mate dat ze hoger zijn dan de vergoeding voor onbruikbaarheid van onroerende goederen verschuldigd voor dezelfde periode; de expertisekosten wanneer u een beroepsexpert aanduidt om de goederen waarvan u eigenaar bent en de schade eraan te schatten. Wij nemen de honoraria en de kosten van die expert ten laste, alle eventuele belastingen inbegrepen, alsmede de helft van de honoraria en kosten van de eventuele derde expert, die in geval van betwisting tussen uw expert en onze expert zal aangeduid worden. Onze tegemoetkoming is beperkt tot de hiernavermelde schaal, berekend in percentage van de verschuldigde vergoedingen, met uitsluiting van die welke betrekking hebben op de aansprakelijkheidsverzekeringen en de indirecte verliezen. Barema 5% (minimum 185,08 EUR) 277,64 EUR + 3,5% voor het gedeelte boven 5.552,81 EUR 1.378,94 EUR + 2 % voor het gedeelte boven ,78 EUR 4.340,46 EUR + 1,5 % voor het gedeelte boven ,82 EUR 7.116,87 EUR + 0,75 % voor het gedeelte boven ,67 EUR ,68 EUR + 0,35 % voor het gedeelte boven ,99 EUR met een maximum van ,38 EUR 14

Algemene voorwaarden. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Brandverzekering Top Woning 0079-2000708N-30062006 @

Algemene voorwaarden. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Brandverzekering Top Woning 0079-2000708N-30062006 @ Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000708N-30062006 @ Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 www.fortisinsurance.be

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 79470N / 0079-3300703N-01012013 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Superior Home Editie 2012

Algemene voorwaarden. Superior Home Editie 2012 Algemene voorwaarden Superior Home Editie 2012 Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan, 9, B-1210 Bruxelles Tel. +32(0)2 894 70 00 Fax +32(0)2 894 70 50 e-mail : info@amlineurope.com Sociale zetel in

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Superior Business Editie 2012

Algemene Voorwaarden. Superior Business Editie 2012 Algemene Voorwaarden Superior Business Editie 2012 Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan, 9, B-1210 Bruxelles Tel +32(0)2 894 70 00 Fax +32(0)2 894 70 50 e-mail : info@amlineuropecom Sociale zetel in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322504N-18062011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance Algemene Voorwaarden Brandverzekering Top Woning 79470N / 0079-3300704N-23012016 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Top Handel FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

Top Handel FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Voorwoord Sol i Solid partners, flexible solutions 2. Hoe kunt u de evenredigheidsregel* vermijden? Door de bedragen te laten verzekeren die

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

PATRIMONIUM WONING. blz 3. Ref PWN09.06. n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333

PATRIMONIUM WONING. blz 3. Ref PWN09.06. n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 PATRIMONIUM WONING n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 blz 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Wat zijn de gedekte gevaren?

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden SUPERHOME Algemene Verzekeringsvoorwaarden Superhome - 2012-07 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Ze

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene Voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene Voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322506N-23012016 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

OPTIMALIA PRO Brand Handelszaak

OPTIMALIA PRO Brand Handelszaak ALGEMENE VOORWAARDEN Brand Handelszaak VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSOPGAVE DEEL I: HET VERZEKERINGSCONTRACT ARTIKEL 1: DE PARTIJEN ARTIKEL 2: ONDERDELEN VAN HET CONTRACT ARTIKEL 3: VOORWERP VAN HET

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Tandarts

Algemene Voorwaarden. Pack Modulis Tandarts Algemene Voorwaarden Pack Modulis Tandarts 0079-2334106N-24102015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Voeding is delicaat en moet

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMALIA VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMALIA VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSOPGAVE DEEL EEN: UW CONTRACT I. VOORWERP VAN HET CONTRACT 3 Artikel 1: De partijen 3 Artikel 2: Onderdelen van het contract 3 Artikel 3: Voorwerp van

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Speciale Risico s. Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw

Speciale Risico s. Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw Speciale Risico s Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw Algemene Voorwaarden 2013 TITEL I Afdeling I - VERZEKERING MATERIËLE SCHADE - Waarborg Brand Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden

Package AON Bedrijfsschade. Algemene voorwaarden Package AON Bedrijfsschade Algemene voorwaarden Aanvullende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package AON zijn ook hernomen in de volgende bladzijden : Gemeenschappelijke bepalingen Woordenlijst

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Brandverzekering. Algemene voorwaarden

Brandverzekering. Algemene voorwaarden Brandverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN BRANDVERZEKERING INHOUDSOPGAVE DEFINITIES TITEL I - VOORWERP VAN DE VERZEKERING 1 Beoordeling van het risico 2 Omvang van de verzekering 3 Brand,

Nadere informatie

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling.

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling. Eigenaar VIVIUM Woning De bijstand Het product De waarborgen De schaderegeling Uw makelaar De brandverzekering die bij u past U koos uw woning en richtte die in volgens uw eigen smaak en behoeften. Of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Cashverzekering

Algemene voorwaarden. Cashverzekering Algemene voorwaarden Cashverzekering 70420N / 0079-8500231N-23022010 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Materiële Schade en Bedrijfsschade van de Speciale Risico s Editie 2015 Referentie 0002943-Fir004N-20150501

Algemene Voorwaarden. Verzekering Materiële Schade en Bedrijfsschade van de Speciale Risico s Editie 2015 Referentie 0002943-Fir004N-20150501 Verzekering Materiële Schade en Bedrijfsschade van de Speciale Risico s Editie 2015 Insurance SE Companies House number SE000095 Pagina 2 van 44 Inhoudstafel Afdeling I: Verzekering tegen materiële schade...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Superior Business Editie 2015 Referentie 002943-Fir002N-20150501

Algemene Voorwaarden. Verzekering Superior Business Editie 2015 Referentie 002943-Fir002N-20150501 Editie 2015 Pagina 2 van 38 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen. De bijzondere

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE

VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE SPECIALE RISICO S VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 NV ASCO toegelaten onder codenr. 0333 SpR 01 Speciale risico s VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brand Beroepsactiviteiten. Fortis AG. Uw makelaar is onze kracht. PG 1(1-23225014X-B) 0079-2322501N-26092005 @

Algemene voorwaarden. Brand Beroepsactiviteiten. Fortis AG. Uw makelaar is onze kracht. PG 1(1-23225014X-B) 0079-2322501N-26092005 @ PG 1(1-23225014X-B) çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Algemene voorwaarden 0079-2322501N-26092005 @ Fortis AG. Uw makelaar is onze kracht. Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2

Nadere informatie

AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL...

AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL... Inhoudstafel AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 5 HOOFDSTUK I - BRANDVERZEKERING... 5 Artikel 1 Voorwerp van de verzekering... 5 HOOFDSTUK II - VERZEKERING TEGEN STORM EN HAGEL... 6 Artikel

Nadere informatie

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE

KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE KBC-Patrimoniumpolis beschermt de roerende en onroerende goederen van de verzekerde tegen allerhande gevaren. Ook de bedrijfsschade die het gevolg kan zijn van schade aan

Nadere informatie

Een aantal raadgevingen

Een aantal raadgevingen Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING HOMEPROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL is een merk van P&V verzekeringen Cvba (0058) 045/0019-04.2013 Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen

Nadere informatie

woning select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

woning select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group woning select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Speciale risico s Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Algemene Voorwaarden 2008 GENERALI BELGIUM NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel

Nadere informatie

Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade

Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade Speciale Risico s - Materiële Schade en Bedrijfsschade Algemene voorwaarden 2008 INHOUDSTAFEL AFDELING I - VERZEKERINGEN TEGEN MATERIËLE SCHADE... 4 Hoofdstuk I BRANDVERZEKERING... 4 Artikel 1 - VOORWERP

Nadere informatie

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Januari 2012 VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN

Verzekering materiële schade en bedrijfsschade Januari 2012 VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN 1 / 36 SpR 01 Speciale risico s VERZEKERING MATERIËLE SCHADE EN BEDRIJFSSCHADE NIET-BINDENDE STANDAARDVOORWAARDEN INLEIDING - OPZET STANDAARDVOORWAARDEN De verordening nr. 267/2010 van de Commissie van

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

VERZEKERING MATERIELE SCHADE VAN DE SPECIALE RISICO S

VERZEKERING MATERIELE SCHADE VAN DE SPECIALE RISICO S VERZEKERING MATERIELE SCHADE VAN DE SPECIALE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN TITEL I VERZEKERING TEGEN MATERIELE SCHADE De hoofdstukken I tot IX van deze titel zijn van toepassing in zoverre er melding van

Nadere informatie

Tekst van de overeenkomst

Tekst van de overeenkomst 600 - C - 1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WATERSCHADE Overwegende dat de verzekeraars waterschade eenvoudige risico s en BA-privé-leven of BAexploitatie de uitoefening van verhaal op grond van de extracontractuele

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ideal Home

Algemene voorwaarden Ideal Home P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. Koningsstraat, 151 B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404-64 HR Brussel 2179 Algemene voorwaarden Ideal Home Algemene voorwaarden onderworpen

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Bestuurder Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie