Algemene voorwaarden. Top Woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Top Woning Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0) Fax : +32 (0) Fortis AG n.v., Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR BTW : BE Onderneming toegelaten onder het codenr Bank : IBAN : BE BIC : GEBABEBB

2 Voorwoord Uw contract bestaat uit twee delen. De algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de waarborgen en van de uitsluitingen. De bijzondere voorwaarden beschrijven uw persoonlijke gegevens en de waarborgen die u heeft afgesloten. Zij vullen de algemene voorwaarden aan en vernietigen ze in de mate dat ze er strijdig mee zouden zijn. Hoe uw contract raadplegen? De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract. Het lexicon geeft u de juiste draagwijdte van de woorden die aangeduid zijn door een sterretje. Voorafgaande begripsbepalingen : U duidt de verzekerden aan, dit wil zeggen - de verzekeringnemer, - de mede-eigenaars indien het contract werd gesloten door een vereniging van mede-eigenaars, - iedere andere persoon die als verzekerde is vermeld in het verzekeringscontract, - de personen die bij hen inwonen, - hun personeel in de uitoefening van zijn functies, - de mandatarissen en vennoten van de verzekeringnemer, in de uitoefening van hun functies. Wij duidt Fortis AG n.v. aan, gevestigd te B-1000 BRUSSEL, Emile Jacqmainlaan, 53, toegelaten onder nummer 0079, ingeschreven in het Rijkspersonenregister onder het nummer , BTW : BE Wat moet u doen indien u het slachtoffer wordt van een schadegeval? Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval, raadpleeg de bijzondere voorwaarden van uw contract en de desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. De te nemen maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk «de schadegevallen» van de algemene voorwaarden. Waar kunt u terecht voor inlichtingen? Hebt u vragen of problemen met betrekking tot dit contract of een schadegeval, dan kunt u zich steeds wenden tot uw makelaar of onze diensten. Raadpleeg hen gerust, ze zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hebt u een klacht, dan kunt u eveneens terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 29, te 1000 Brussel of bij de Commissie voor het Bank-, Financie-en Assurantiewezen, Congresstraat, 10-16, te 1000 Brussel, onverminderd uw recht om een rechtsgeding aan te spannen. Wetgeving van toepassing De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat meer bepaald wordt geregeld door de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat betreft de eenvoudige risico s. Deze teksten zijn hierna genoemd «wetgeving brand»*. 2

3 Inhoudstafel 1. Omvang van de verzekering 1. Doel van het contract 4 2. De verzekerde goederen 4 3. Waar bent u verzekerd? 5 4. Schatting van de verzekerde goederen 6 5. Indexering 6 6. Wat is het bedrag van de schade dat te uwen laste blijft? 7 7. Wat niet verzekerd is door het contract 7 2. De Basiswaarborgen 1. Brand 8 2. Botsen tegen de verzekerde goederen 8 3. Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven 9 4. Uitwerking van de elektriciteit 9 5. Arbeidsconflicten en aanslagen Storm - hagel - ijs- en sneeuwdruk Waterschade Glasbreuk Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw De aanvullende waarborgen 1. De reddingskosten De andere kosten De onbruikbaarheid van onroerende goederen Het verhaal van derden en het verhaal van huurders en gebruikers De facultatieve waarborgen 1. Diefstal Aardbeving Motorrijtuigen in rust Indirect verlies 10 % De schadegevallen 1. De bijstand woning De maatregelen die u moet nemen in geval van schade Vaststelling van de vergoeding Betaling van de vergoeding Het verloop van uw contract 1. De beschrijving van het risico De betaling van de premie De duur van het contract De systemen tot afschaffing van de evenredigheidsregel Lexicon 1. Voor het gebouw Voor de inhoud

4 1. Omvang van de verzekering 1. Doel van het contract Artikel 1 : Dit contract waarborgt, binnen de voorwaarden die erin zijn vastgelegd : de materiële schade* veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis aan de verzekerde goederen waarvan u eigenaar bent; uw aansprakelijkheid voor die materiële schade*, zoals die voortvloeit uit artikels 1732, 1733, 1735 of 1302 van het Burgerlijk Wetboek, veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis aan het verzekerde gebouw waarvan u huurder of gebruiker bent; uw andere aansprakelijkheden zoals beschreven in de algemene voorwaarden alsook de kosten en verliezen waarin voorzien is in de aanvullende waarborgen. Het contract is van toepassing op de verzekering van de «eenvoudige risico s» gedefinieerd in de wetgeving brand*, bestemd als woning (zelfs als ze bijkomstig kantoren of andere lokalen bevatten bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep, met uitzondering van de apotheken) of voor gebruik als privé-garage. 2. De verzekerde goederen Artikel 2 : 1. Het gebouw Het geheel van de constructies die gelegen zijn op het adres van het risico dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden. De hoofdconstructie moet aan de volgende vereisten voldoen : - de buitenmuren moeten, over hun volle dikte, bestaan uit ten minste 80% onbrandbare materialen; - de dragende elementen moeten, met uitzondering van de vloeren en het dakgebinte, bestaan uit onbrandbare materialen ; - het dak is niet met riet of stro bedekt, tenzij dat de verdieping waarop de dakbedekking met riet of stro steunt, volledig gebetonneerd is en de eventuele toegang tot deze verdieping afgesloten is door een volledig metalen luik ; De geprefabriceerde constructies, dit wil zeggen in fabriek en geassembleerd op de bouwplaats, kunnen uit om het even welke materialen bestaan. Het gebouw omvat : - de inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de eigenaar en die in deze constructies zijn opgenomen, dit wil zeggen die aangepast zijn aan de bijzonderheden of afmetingen van deze constructies of die niet kunnen worden weggenomen zonder ze te beschadigen of zelf beschadigd te worden, onder meer vast tapijt, ingerichte keukens en hun apparatuur; - de meters van, en de aansluitingen op water, gas, elektriciteit, telecommunicatie-installaties alsook de vaste verwarmingsinstallaties; - de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt; Het gebouw omvat eveneens, bovenop het verzekerde bedrag : - de afsluitingen, zelfs gevormd door aanplantingen, de private toegangen tot het gebouw alsook de binnenplaatsen en terrassen die vast zijn aangelegd in de grond; - een privé-garage waarover u zou beschikken in België, op een ander adres dan dat welk vermeld is in de bijzondere voorwaarden. 2. De inhoud De inhoud omvat - de roerende goederen, de huisdieren inbegrepen, die u toebehoren of die u werden toevertrouwd, die zich bevinden op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; - de inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de huurder. Indien echter de eigendom van deze inrichtingen en verfraaiingen onmiddellijk is overgedragen aan de eigenaar en de aansprakelijheid van de huurder betrokken is, zullen wij hem deze enkel met de toestemming van de eigenaar vergoeden. Indien de aansprakelijkheid van de huurder niet betrokken is, zal de vergoeding hem uitgekeerd worden, zonder mogelijk verhaal van de eigenaar tegen ons. 4

5 1. Omvang van de verzekering Indien het gebouw waarin de inhoud is ondergebracht dient tot woning, omvat de inhoud eveneens, bovenop het voor de inhoud verzekerde bedrag : - tot 905,35 EUR, de waarden *; - tot 3.017,84 EUR, de goederen bestemd voor privé-doeleinden die toebehoren aan uw gasten, met uitsluiting van de waarden *; - tot 1.810,70 EUR, de inhoud die zich bevindt in een privé-garage, waarover u in België zou beschikken, elders dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Niet in de inhoud begrepen zijn : - de motorrijtuigen, behalve de tuinwerktuigen, met ten minste vier wielen of een cilinderinhoud van meer dan 50 CC; - de niet-ingezette edelstenen en echte parels. - de roerende goederen die met naam in een ander verzekeringscontract vermeld zijn. 3. Waar bent u verzekerd? Artikel 3 : 1. Binnen de voorwaarden vastgelegd door de afgesloten waarborgen, bent u verzekerd : op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; op het adres van de privé-garage waarover u elders in België beschikt; over de hele wereld, gedurende maximum 90 dagen per verzekeringsjaar, voor het gedeelte van de inhoud dat u tijdelijk verplaatst. Indien het gaat om goederen bestemd voor beroepsdoeleinden, zijn ze echter verzekerd op voorwaarde dat ze zich in een gebouw bevinden; op uw nieuw adres bij verhuizing in België. Gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist te uwer beschikking wordt gesteld, bent u verzekerd zowel op het oude als op het nieuwe adres. De waarborg diefstal wordt u echter uitsluitend verleend in het gebouw waar u verblijft. Na 30 dagen zal u alleen nog verzekerd zijn op de plaats waarnaar u bent verhuisd. Als u naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering van de naar het buitenland overgedragen goederen op de datum van de verhuizing. 2 Als uw hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerde gebouw, garanderen wij eveneens, binnen de voorwaarden van de onderschreven waarborgen, uw aansprakelijkheid van huurder of bewoner van gebouwen of lokalen, al dan niet gemeubileerd : gehuurd of bewoond door u, gedurende minder dan 90 dagen per verzekeringsjaar, voor uw vakantie over de hele wereld en voor familiefeesten in de lidstaten van de Europese Unie. Wij verzekeren, tot ,55 EUR, uw aansprakelijkheid voor de materiële schade* veroorzaakt aan deze goederen; gehuurd of bewoond door uw studerende kinderen in de lidstaten van het Europese Unie. Wij verzekeren, tot ,85 EUR, de materiële schade* aan deze goederen waarvoor u of uw kinderen aansprakelijk zouden zijn en de materiële schade* aan de verzekerde inhoud die er zich bevindt. Bovendien zien we af van het verhaal dat we zouden kunnen uitoefenen tegen om het even welke derde die medebewoner zou zijn van dat verblijf. 5

6 1. Omvang van de verzekering 4. Schatting van de verzekerde goederen Artikel 4 : De verzekerde bedragen worden door u bepaald. Ze moeten alle belastingen omvatten in de mate waarin ze niet kunnen verhaald noch afgetrokken worden door de eigenaar. Ze vormen, behoudens strijdig beding, de limiet van onze verbintenissen. Indien u gebruik hebt gemaakt van één van de systemen die we voorstellen om correct de goederen bestemd als woning en hun inhoud te verzekeren, wordt het gekozen systeem vermeld in de bijzondere voorwaarden en beschreven in punt 7 van de algemene voorwaarden. Indien u zelf de verzekerde bedragen hebt vastgesteld, moeten ze overeenstemmen met de waarde van de goederen geschat op basis van de schattingscriteria gebruikt bij schadegeval. Indien het verzekerde bedrag lager is dan die waarde, zal de evenredigheidsregel* van bedragen toegepast worden. 5. Indexering Artikel 5 : De vergoedingslimieten voorzien voor de verzekering van de «Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw» en van het «Verhaal van derden» evenals de vrijstelling die van toepassing is bij schadegeval, variëren iedere maand naargelang de evolutie van de index der consumptieprijzen. Zij worden opgegeven in de algemene voorwaarden tegen index 188,15 (januari basis 1981 = 100). Bij schadegeval, is het de index van de maand die voorafgaat aan de schade die toegepast zal worden. De andere bedragen en de premie variëren op de jaarlijkse premievervaldag in functie van de evolutie van de ABEX-index (indexcijfer van de constructieprijzen dat om de zes maanden wordt vastgesteld door een organisatie van onafhankelijke experts, de Belgische Vereniging van Experts). De bedragen vermeld in de algemene voorwaarden, zijn opgegeven tegen index 560 (januari 2004). Bij schadegeval, als één of twee nieuwe indexen bekendgemaakt zijn sedert de jongste jaarlijkse vervaldag, zullen wij de voor u gunstigste index toepassen. 6

7 1. Omvang van de verzekering 6. Wat is het bedrag van de schade dat te uwen laste blijft? Artikel 6 : Per schadegeval zal een geïndexeerde vrijstelling van 194,93 EUR aan index der consumptieprijzen 188,15 (januari basis 1981 = 100) afgetrokken worden van de materiële schade*. 7. Wat niet verzekerd is door het contract Artikel 7 : 1. Ongeacht de betrokken waarborg : 1. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met één van de volgende voorvallen : - oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog; - arbeidsconflicten* en aanslagen*, indien de waarborg Brand niet afgesloten is ; - opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de aangeduide goederen door een krijgs- of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijdkrachten, met uitzondering van wat door de waarborg Arbeidsconflicten en aanslagen is verzekerd ; - hoogwater, overstromingen, vloedgolven, grondverzakkingen of grondverschuivingen, aardbevingen of welke andere natuurramp ook; 2. de schade of verzwaring van de schade : - die veroorzaakt wordt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging van de atoomkern ; - die veroorzaakt wordt door een nucleaire brandstof, een radioactief product, radioactieve afval of een bron van ioniserende stralingen, waarbij uitsluitend een exploitant van een nucleaire installatie aansprakelijk is ; - die veroorzaakt werd door een bron van ioniserende stralingen, in het bijzonder radioisotopen, die buiten een nucleaire installatie wordt gebruikt of bestemd is om erbuiten te worden gebruikt, en waarvan u of een persoon voor wie u instaat de eigenaar, de bewaker of de gebruiker bent; 3. de schade veroorzaakt door het ontbreken van preventiemaatregelen die wij hebben opgelegd wat betreft de materiële staat of de inrichting tot beveiliging van de verzekerde goederen; 4. de schade waarvan de oorzaak, die bij een vorig schadegeval aan het licht kwam, niet werd weggenomen, terwijl deze had kunnen weggenomen worden; 5. de schade aan het gebouw of aan een gedeelte van het aangeduide gebouw, dat bouwvallig of voor afbraak bestemd zou zijn. 2. Volgens de bij het schadegeval betrokken waarborg: de schade waarvoor uitdrukkelijk bedongen is dat wij niet tegemoetkomen. 7

8 2. De basiswaarborgen U geniet alle basiswaarborgen, tenzij in de bijzondere voorwaarden van uw contract gestipuleerd wordt dat slechts bepaalde waarborgen werden afgesloten. 1. Brand Artikel 8 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : - een brand*, - een explosie*, - een implosie *, - blikseminslag die materieel vastgesteld is op de goederen, - ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings- of keukentoestel, verbonden aan een schoorsteen van het gebouw, ten gevolge van een plots en abnormaal gebrekkig functioneren van dit toestel; de materiële schade* die het rechtstreekse gevolg is van één van de hierboven opgesomde voorvallen, dat zich voordeed in het gebouw of in de buurt ervan en dat veroorzaakt werd door: - hulpverlening of enig dienstig middel tot blussing, behoud en redding en de afbraakwerken die noodzakelijk zijn om grotere schade te voorkomen ; - het water, de atmosferische neerslag inbegrepen ; - de instortingen, warmte, rook en bijtende dampen ; - gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of explosie*; - de verandering van temperatuur. Artikel 9 : We komen niet tegemoet voor de schade veroorzaakt door : 1. ontsnappen van rook of roet uit een open haard; 2. explosie* van springstoffen waarvan de aanwezigheid binnenin het verzekerde risico inherent is aan de beroepsactiviteit die erin wordt uitgeoefend. 2. Botsen tegen de verzekerde goederen Artikel 10 : We verzekeren de materiële schade* die rechtstreeks te wijten is aan het botsen tegen de verzekerde goederen: door landrijtuigen, kranen of andere heftoestellen, lucht- of ruimtevaartuigen, onderdelen die ervan losraken of hun lading; door meteorieten, door de bliksem getroffen voorwerpen of dieren; veroorzaakt door het vallen op het gebouw van bomen die toebehoren aan een derde* of aan uzelf, of van palen, pylonen of delen van een naburig gebouw dat toebehoort aan een derde*; door weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen naar aanleiding van één van die voorvallen. Onze tegemoetkoming voor schade aan serres is evenwel beperkt tot 1.810,70 EUR per serre, inhoud inbegrepen. Artikel 11 : We komen niet tegemoet 1. voor de schade veroorzaakt aan de serres bestemd voor beroepsdoeleinden en hun inhoud; 2. voor de schade die u veroorzaakt aan de inhoud die zich buiten de constructies bevindt, door ertegen te botsen met een landrijtuig, een kraan of een ander heftoestel. 8

9 2. De basiswaarborgen 3. Beschading van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven Artikel 12 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door : - vandalisme, kwaad opzet of door dieven naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal, aan de lokalen die u bewoont of die u verhuurt. Indien de huur eindigt, wordt de waarborg evenwel gehandhaafd gedurende 90 dagen ; - inbraak in de gemeenschappelijke delen; de diefstal van delen van de hoofdconstructie. Indien u huurder of bewoner van het verzekerde gebouw bent, waarborgen we die schade zelfs als uw aansprakelijkheid niet in het geding is. In dat geval behouden we ons evenwel een verhaalrecht voor tegen de eigenaar of de verhuurder van het gebouw. Indien enkel de inhoud verzekerd is, zal de schade aan het gebouw evenwel vergoed worden tot ,18 EUR, voor zover de waarborg diefstal afgesloten is. Artikel 13 : We komen niet tegemoet voor de schade : 1. aan de lokalen die u bewoont, indien die bewoning niet regelmatig* is en de waarborg diefstal niet afgesloten is; 2. aan de constructies, wanneer werken andere dan onderhoud en herstelling in uitvoering zijn, indien deze constructies onbewoond zijn gedurende deze werken; 3. aan de privé-garage waarover u zou beschikken in België, elders dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; 4. aan de vakantiewoning, aan de lokalen bestemd voor familiefeesten en aan het verblijf van uw studerende kinderen, waarover u tijdelijk zou beschikken, elders dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden; 5. die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies ; 6. veroorzaakt door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, van de huurder of bewoner van het gebouw of van de personen die bij hen inwonen ; 7. verzekerbaar door een andere waarborg van het contract. 4. Uitwerking van de elektriciteit Artikel 14 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door de uitwerking van de elektriciteit aan de verzekerde elektrische en elektronische installaties en toestellen; de elektrocutie van dieren; de schade aan de voedingswaren gebruikt in het kader van uw privé-leven, ten gevolge van het stilvallen of de ontregeling van een koel- of vriesinstallatie teweeggebracht door de uitwerking van de elektriciteit. Artikel 15 : We komen niet tegemoet voor de schade veroorzaakt : 1. aan de goederen bestemd voor beroepsdoeleinden, wanneer het schadegeval beperkt blijft tot één enkel omwisselbaar geheel bestaande uit elektronische bestanddelen ; 2. aan het elektronische of informaticamateriaal, als de nieuwwaarde van het geheel van dit materiaal méér bedraagt dan ,85 EUR. 9

10 2. De basiswaarborgen 5. Arbeidsconflicten en aanslagen Artikel 16 : We verzekeren de materiële schade* aan de verzekerde goederen waarvan u eigenaar bent : veroorzaakt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict* of aan een aanslag*, die rechtstreeks te wijten is aan een brand*, een explosie* of een implosie*. Voor ieder gebouw of gedeelte van een gebouw dat dient tot woning of de uitoefening van een vrij beroep, een apotheek uitgezonderd, wordt de waarborg uitgebreid tot de andere materiële schade. In de andere gevallen wordt de waarborg slechts uitgebreid tot de schade te wijten aan glasbreuk, voor zover de waarborg Glasbreuk is onderschreven; die het gevolg is van maatregelen genomen bij arbeidsconflict* of aanslag* door een wettelijk samengestelde autoriteit, voor de bewaring en de bescherming van de verzekerde goederen. Onze tegemoetkoming voor de schade veroorzaakt door een daad van terrorisme of van sabotage, is echter beperkt tot ,99 EUR. Artikel 17 : Schorsing van de waarborg Wij kunnen de waarborg schorsen wanneer we, bij wijze van algemene maatregel, in een met redenen omkleed besluit, daartoe de toelating verkrijgen van de minister van Economische Zaken. De schorsing gaat in zeven dagen na de kennisgeving ervan. 6. Storm - Hagel - Ijs- en sneeuwdruk Artikel 18 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : stormwinden - die vernieling veroorzaken binnen 10 km van het aangeduide gebouw aan hetzij tegen die winden verzekerbare constructies, hetzij aan andere goederen die aan die winden een weerstand bieden die gelijkwaardig is met die van de verzekerbare goederen of - die, op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, een topsnelheid van minstens 80 km per uur bereikt; de hagel; de ijs- en sneeuwdruk, te wijten aan een ophoping, het vallen, glijden of verplaatsen van sneeuw of ijs; de voorwerpen die door één van de bovenvermelde voorvallen weggeslingerd of omvergeworpen zijn ; de regen, sneeuw of hagel die in het gebouw binnendringt omdat het vooraf beschadigd werd door één van de bovenvermelde voorvallen. Onze tegemoetkoming voor de schade aan serres is evenwel beperkt tot 1.810,70 EUR per serre, inhoud inbegrepen. Artikel 19 : We komen niet tegemoet voor de schade veroorzaakt : 1. aan ieder voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt, zonder aan deze constructie te zijn vastgemaakt; 2. aan antennes en zonnetenten; 3. aan alle ruiten en aan ieder doorschijnend plastiek materiaal die deel uitmaken van het gebouw. Die schade blijft gedekt binnen de grenzen van de waarborg Glasbreuk, indien deze waarborg werd afgesloten; 4. aan de volgende goederen en hun inhoud: - bouwvallige constructies; - serres bestemd voor beroepsdoeleinden; - constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn wanneer de schade erin veroorzaakt wordt door stormwinden; - broeikassen. 10

11 2. De basiswaarborgen 7. Waterschade Artikel 20 : We verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door : - het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties* van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw, zelfs indien dat wegvloeien wordt veroorzaakt door het terugvloeien van water van de openbare rioleringen; - het wegsijpelen van water van aquariums, waterbedden en zwembaden; - het insijpelen van water langs de daken van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw; - de werking van de huiszwam waarvan de ontwikkeling het gevolg is van een gedekt wegvloeien of insijpelen van water, dat zich in de loop van onderhavig contract heeft voorgedaan; - het wegvloeien van stookolie uit de centrale verwarmingsinstallaties van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw, alsook uit de leidingen of tanks die met die installaties verbonden zijn; bij wegvloeien van water, de kosten gemaakt als een goede huisvader, om het gedeelte van de leiding van het verzekerde gebouw op te sporen en te herstellen, dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien alsook de kosten die het gevolg zijn van de herstelling van het gebouw en van het terrein; het verlies van de weggevloeide stookolie, tot 1.810,70 EUR. Artikel 21 : We komen niet tegemoet voor : 1. het verlies van het weggevloeide water; 2. de schade aan de hydraulische installaties die niet zichtbaar zijn of aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van water. De herstelling van het gedeelte van de leiding van het verzekerde gebouw dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van water, blijft echter verzekerd, behalve wanneer de leiding beschadigd is door bevriezing of deel uitmaakt van radiatoren, boilers, stookketels en opslagtanks; 3. de schade aan de tanks en leidingen die stookolie bevatten, die niet zichtbaar zijn of aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van stookolie; 4. de schade veroorzaakt door het terugvloeien of niet-afvloeien van water van zinkputten; 5. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw, andere dan onderhouds- en herstellingswerken; 6. de schade veroorzaakt wanneer het gebouw niet verwarmd is gedurende de periode tussen 1 november en 31 maart en de hydraulische installaties niet leeggelopen zijn. Als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval of indien de voorzorgsmaatregelen door uw huurder of een derde moeten worden genomen, blijft u de waarborg behouden; 7. de schade veroorzaakt aan de buitenkant van de daken en aan de bekledingen die de waterdichtheid ervan verzekeren. 8. Glasbreuk Artikel 22 : We verzekeren het breken van ruiten die deel uitmaken van de verzekerde goederen, inbegrepen glasplaten en spiegels. De koepels, panelen in plastiek, glaskeramische kookplaten en sanitaire installaties worden gelijkgesteld aan ruiten; de schade veroorzaakt door die breuk aan de andere verzekerde goederen; de ondoorzichtigheid van de isolerende ruiten van het verzekerde gebouw te wijten aan de condensatie in de geïsoleerde tussenruimte, na een beroep te hebben gedaan op de waarborg van de fabrikant. Voor de toepassing van de vrijstelling, wordt het ondoorzichtig worden van elke ruit beschouwd als een afzonderlijk schadeverwekkend feit; 11

12 2. De basiswaarborgen in geval van een verzekerd schadegeval, de kosten - voor de wedersamenstelling van de inscripties, beschilderingen, versieringen en gravures die aangebracht worden op de ruiten en gelijkgestelde goederen; - voor de vervanging van de anti-braakbladen en glasbreukdetectoren aangebracht op de ruiten en gelijkgestelde goederen. Onze tegemoetkoming is evenwel begrensd tot 1.810,70 EUR : - per serre, inhoud inbegrepen; - voor de sanitaire installaties; - voor kunstglas op ambachtelijke wijze vervaardigd, dat wil zeggen met de hand en enig, voor de vorm, de kleur en de versiering. Indien u huurder of bewoner van het verzekerde gebouw bent, waarborgen we die schade zelfs als uw aansprakelijkheid niet in het geding is. In dat geval behouden we ons evenwel een verhaalrecht voor tegen de eigenaar of de verhuurder van het gebouw. Artikel 23 : We komen niet tegemoet voor : 1. de schade aan broeikassen, aan serres bestemd voor beroepsdoeleinden en hun inhoud; 2. de schade aan niet-geplaatste ruiten en gelijkgestelde goederen; 3. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw, andere dan onderhouds- en herstellingswerken, of door werken (met uitzondering van het reinigen) aan de ruiten en gelijkgestelde goederen of ramen; 4. de krassen en afschilferingen van de ruiten en gelijkgestelde goederen; 5. de schade veroorzaakt door bevriezing aan de sanitaire installaties; 6. de ondoorzichtigheid van isolerende ruiten van méér dan 20 jaar. 9. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw Artikel 24 : We verzekeren de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van de artikelen 1382 tot 1384, 1386, 1386 bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden* door : de verzekerde goederen, inbegrepen de personen- en goederenliften voor zover ze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en voorzien zijn van automatische systemen die verhinderen dat ze te pletter storten en het onmogelijk maken een overloopdeur te openen zonder dat de cabine zich op de betrokken verdieping bevindt. De goederenliften mogen niet gebruikt worden voor het vervoer van personen; tuinen en stoepen van het verzekerde gebouw alsook het nalaten van het wegruimen van sneeuw, ijs, ijzel; de belemmering van de stoep van het verzekerde gebouw. Wij komen tegemoet tot ,34 EUR voor de lichamelijke schade* van derden*. Voor de schade veroorzaakt aan de goederen van derden, evenals voor de bedrijfsschade* alsook voor de kosten en de onbruikbaarheid van onroerende goederen die eruit voortvloeien, die in de aanvullende waarborgen worden beschreven, is de waarborg verworven tot ,81 EUR. 12

13 2. De basiswaarborgen Artikel 25 : We komen niet tegemoet voor de schade* : 1. verzekerbaar door de aanvullende waarborg «verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers»; 2. veroorzaakt door de verschuiving van de bodem of van het gebouw; 3. veroorzaakt aan goederen die u bezit of die u in welke hoedanigheid dan ook zijn toevertrouwd; 4. veroorzaakt door werken aan het gebouw andere dan onderhouds- of herstellingswerken of die zich hebben voorgedaan vóór de volledige voltooiing van de bouwwerken; 5. veroorzaakt door de uitoefening van een beroep, door een van uw aangestelden, die in die hoedanigheid handelt, door reclamepanelen of door de inhoud bestemd voor beroepsdoeleinden; 6. veroorzaakt door vervuiling*, behalve als ze het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis. 13

14 3. De aanvullende waarborgen U geniet de aanvullende waarborgen in geval van een schadegeval verzekerd door een basiswaarborg of een facultatieve waarborg die u hebt afgesloten. 1. De reddingskosten Artikel 26 : We verzekeren de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die wij u hebben gevraagd te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken; de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die u op eigen initiatief genomen hebt om de schade te voorkomen in geval van nakend gevaar, dit wil zeggen dat bij ontstentenis van maatregelen, een schadegeval zich zeker en op zeer korte termijn zou voordoen, of om de gevolgen van een schade die begonnen is, te voorkomen of te beperken. Onder dringende maatregelen verstaat men de maatregelen die u zonder verwijl dient te nemen, zonder dat u de mogelijkheid heeft ons te verwittigen en ons voorafgaand akkoord te bekomen, tenzij ons dit een nadeel berokkent. We betalen u die kosten terug wanneer ze zijn gemaakt als een goede huisvader, zelfs wanneer de aangewende pogingen geen resultaat zouden opgeleverd hebben. De betaling zal begrensd zijn, in voorkomend geval, binnen de grenzen toegestaan door de wetgeving brand*. 2. De andere kosten Artikel 27 : We verzekeren tot 100% van de voor het gebouw en de inhoud verzekerde bedragen, voor zover ze het gevolg zijn van een gewaarborgd schadegeval en u ze hebt gemaakt als een goede huisvader : de kosten voor de bewaring van de verzekerde en geredde goederen, dit wil zeggen de kosten gemaakt gedurende de normale wederopbouwperiode van het gebouw om die goederen te beschermen en te bewaren om een verergering van de schade te vermijden, alsook de kosten gemaakt om ze te verplaatsen en opnieuw te plaatsen om de herstelling van de beschadigde goederen mogelijk te maken; de kosten voor opruiming en afbraak die noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of wedersamenstelling van de verzekerde beschadigde goederen, ongeacht of deze wederopbouw of wedersamenstelling al dan niet heeft plaatsgevonden, alsook de kosten gemaakt om dit puin te vervoeren en af te laden. De kosten van ontsmetting en behandeling van het puin van de verzekerde beschadigde goederen worden eveneens ten laste genomen; Vergoedingen tot 5.552,81 EUR meer dan 5.552,81 EUR tot ,78 EUR meer dan ,78 EUR tot ,82 EUR meer dan ,82 EUR tot ,67 EUR meer dan ,67 EUR tot ,99 EUR meer dan ,99 EUR de kosten voor herstel van de tuin die beschadigd werd door puin van de verzekerde goederen of door reddingsoperaties; de kosten voor huisvesting gedurende maximum 2 maanden wanneer de lokalen onbewoonbaar zijn geworden, in de mate dat ze hoger zijn dan de vergoeding voor onbruikbaarheid van onroerende goederen verschuldigd voor dezelfde periode; de expertisekosten wanneer u een beroepsexpert aanduidt om de goederen waarvan u eigenaar bent en de schade eraan te schatten. Wij nemen de honoraria en de kosten van die expert ten laste, alle eventuele belastingen inbegrepen, alsmede de helft van de honoraria en kosten van de eventuele derde expert, die in geval van betwisting tussen uw expert en onze expert zal aangeduid worden. Onze tegemoetkoming is beperkt tot de hiernavermelde schaal, berekend in percentage van de verschuldigde vergoedingen, met uitsluiting van die welke betrekking hebben op de aansprakelijkheidsverzekeringen en de indirecte verliezen. Barema 5% (minimum 185,08 EUR) 277,64 EUR + 3,5% voor het gedeelte boven 5.552,81 EUR 1.378,94 EUR + 2 % voor het gedeelte boven ,78 EUR 4.340,46 EUR + 1,5 % voor het gedeelte boven ,82 EUR 7.116,87 EUR + 0,75 % voor het gedeelte boven ,67 EUR ,68 EUR + 0,35 % voor het gedeelte boven ,99 EUR met een maximum van ,38 EUR 14

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij?

BEGRIPPEN STRUCTUUR. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie maart 2015 KBC WONINGPOLIS BLZ. 1. Wie bent u, wie zijn wij? KBC WONINGPOLIS BLZ. 1 BEGRIPPEN STRUCTUUR Deze polis bestaat uit een set van verzekeringen, speciaal ontworpen om uw bezittingen zo goed mogelijk te beschermen. De meeste verzekeringen in deze polis bieden

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw

Algemene voorwaarden. Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw Pack Ik bouw - Pack Ik verbouw 0079-8075030N-22062009 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's

Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Algemene Voorwaarden Verzekering Alle Risico's Voorwoord Uw contract bestaat uit 2 delen 1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en preciseren onze wederzijdse verbintenissen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO S HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN VERZEKERINGSNEMER: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit. VERZEKERDE: De verzekeringsnemer en iedere persoon

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY. 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 ALGEMENE VOORWAARDEN BIJSTAND AAN PERSONEN HOME EMERGENCY 24 uur per dag Ethias Assistance Tel. 011 28 28 28 Fax 011 28 28 29 Goed om te weten Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties Chubb All Risks Voorwaarden voor Zaakschade inclusief Machinebreuk en Computerbreukschade voor Gebouwgebonden Installaties INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Woonschepen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.20 C INHOUD ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

Inboedelverzekering aan boord van schepen

Inboedelverzekering aan boord van schepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering aan boord van schepen Verzekeringsvoorwaarden IBS 07 S1672.75 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij nadrukkelijk

Nadere informatie